Page 1

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2011/2012 Ime in priimek: ………………………………………………… Razred: ………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………… Domači telefon: ……………………………………………….. Telefon mame: ………………………………………………… Telefon očeta: ……………………………………………………………

1


Takole, prav sredi počitnic je nastajala letošnja Publikacija. Kras je dehtel v vonju sivke, črički so vztrajno drgnili svojo poletno pesem in čas je bil, da si roko podata šolsko leto 2010/11 in prihajajoče 2011/12. V varno zavetje šolske kronike in poročila o delu smo shranili zapise o uspehih učencev, ki dokazujejo, da je naša šola ena najboljših v slovenskem prostoru: 100% učni uspeh, nadpovprečni rezultati na NPZ, lepi športni dosežki, obilica bronastih, srebrnih in kar 6 zlatih priznanj s tekmovanj v znanju, zlato priznanje iz Vesele šole, uvrstitev dveh učencev med osem najboljših v državi v NG Junior, že tretjič zapored uvrstitev na državno tekmovanje v Eko kvizu, srebrno in zlato priznanje za raziskovalni nalogi v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava, srebrno in zlato priznanje za raziskovalni nalogi mladih raziskovalcev, bronasto priznanje za zgodovinsko raziskovalno nalogo, zlato priznanje za Prospekt mojega kraja, nagrajena Eko naloga in objavljena med 12 najboljšimi v Modri knjigi, srebrno priznanje OPZ Štanjel na regijskem srečanju šolskih pevskih zborov, bronasto priznanje MPZ na mednarodnem srečanju Slovakia cantat, Zlata kocka, številne objave literarnih in likovnih del, gostovanje učencev v Franciji …. Uspehi so krona celoletnih prizadevanj učencev in učiteljev ob podpori staršev in širše skupnosti, so tudi najboljša motivacija za več in bolje. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje s skupnimi močmi uresničevali smelo zastavljene cilje in tako pomembno prispevali k osebni rasti posameznika in napredku skupnosti. Naj bo šolsko leto, ki se pravkar začenja, priložnost za osvajanje vseh vrst znanj, najprej šolskih, nato pa tistih, ki nam bodo pomagala preživeti. V spoštljivem odnosu do narave in vsega živega, z ohranjanjem tradicije bomo doprinesli svoj pozitivni delček v mozaik sveta, ki se tako hitro spreminja. Vstopimo v novo šolsko leto z jasnim zavedanjem, da je le v povezovanju, sodelovanju, vzajemnem učenju naša prihodnost, v miroljubnem sožitju in prizadevanju za dobro nas vseh pa formula za srečno prihodnost. Hodimo z roko v roki in priskočimo na pomoč vedno, ko nas kdo potrebuje. Naj bo tudi letos šolska Publikacija v pomoč vsem, ki si po različnih poteh hodimo nasproti. Bodimo dobri in bodimo dobro, vaša Nives, ravnateljica

2


OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN KOMEN 61 A, 6223 KOMEN

Ravnateljica:

Pomočnica ravnateljice:

Nives Cek tel.: 05 731 89 22 051 611 666 Dragica Ukmar Kodelja tel.: 05 731 89 23

Poslovna sekretarka:

Ester Tomažinčič tel.: 05 731 89 20

Računovodkinji:

Bruna Ščuka, Elena Frankič tel.: 05 731 89 21

Knjižničarka:

Vlasta Metlikovec tel.: 05 731 89 27

Zbornica šole:

tel: 05 731 89 35

Fax: E-mail : Spletna stran:

05 731 89 21 os.komen@guest.arnes.si www.os-komen.si

Podračun pri UJP urad Koper: Identifikacijska številka: Matična številka:

01249-603-0655974 SI 23027746 5087554000

Podružnica

Podružnična šola Štanjel

Naslov: Tel: Vodja podružnice:

Štanjel 75, 6222 Štanjel 05 769 01 56, 051 483 200 Dunja Peric

3


USTANOVITELJ Osnovno šolo Antona Šibelja- Stjenka Komen je ustanovila Občina Komen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda (Ur.l.RS 100/2002).

ŠOLSKI OKOLIŠ Šola Komen je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja kot javne službe za šolski okoliš, ki obsega Brestovico pri Komnu, Brje pri Komnu, Coljavo, Čehovine, Čipnje, Divči, Dolance, Gabrovico pri Komnu, Gorjansko, Hruševico, Ivanji Grad, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglavo, Kobole, Kodrete, Komen, Krtinovco, Lisjake, Lukovec, Mali Dol, Nadrožico, Preserje pri Komnu, Rubije, Sveto, Šibelje, Škofe, Škrbino, Štanjel, Tomačevico, Trebižane, Tupelče, Vale, Večkote, Volčji Grad in Zagradec.

UPRAVLJANJE ŠOLE Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda, ki ima štiriletni mandat sestavljajo: • trije predstavniki ustanovitelja (Igor Zega, Damjan Grmek in Marjan Mržek); • pet predstavnikov šole (Andreja Rustja, Dunja Peric, Vojko Franetič, Nataša Čotar, Mojca Ukmar); • trije predstavniki staršev (Stanislav Švigelj, Jože Kobal, Bojan Žvanut). Predsednica sveta zavoda je Andreja Rustja, namestnik predsednice pa Stanislav Švigelj.

SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne in podružnične šole. Predstavniki sveta staršev imajo tudi oddelčne namestnike. Volitve predstavnikov se izvedejo na prvem roditeljskem sestanku. Mandat sveta staršev je 3 leta. Predstavniki sveta staršev na centralni šoli Komen in podružnici Štanjel so: razred 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a 7. a 7. b

predstavnik

razred 8. a 8. b 9. a 9. b Štanjel

Karlo Bunc Primož Gustinčič Lilijana Godnič Elizabetta Tenze Mojcva Ž.eleznik Buda

predstavnik Katarina Pleško Rada Lilić Stane Švigelj Tatjana Žigon

1. b+ 3. b

2. b

Helena Nemec Rudež

4. b+ 5. b

6. b

Petja Grmek

Predsednik sveta staršev je Stane Švigelj., namestnikca predsednika pa Katarina Pleško .

4


STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja, strokovni aktiv učiteljic II. triletja, strokovni aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja, strokovni aktivi učiteljev v III. triletju na jezikovno-družboslovno-umetniško področju in na naravoslovno-matematično-tehnično-športno področju, ter razredniki.

SKUPNOST UČENCEV Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja parlament učencev. Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli predsednika parlamenta in sprejme letni program dela. V okviru šolske skupnosti učencev bodo učenci tekmovali za najboljši oddelek, ki jim bo poleg naslova prinesel tudi nagradni izlet. V okviru šolske skupnosti bodo učenci skrbeli za urejenost šolskih in obšolskih površin – Zelene straže – tisti, ki bodo doma pozabili šolske copate, pa si jih bodo lahko sposodili na šoli. Mentorica skupnosti učencev je pomočnica ravnateljice in pedagoginja Dragica Ukmar Kodelja. Pripombe, predloge, opozorila o nepravilnostih, pobude lahko oddate tudi v skrinjico, ki je nameščena pri vhodu, svoje stiske pa nam lahko sporočite tudi na kontaktni telefon šolske pedagoginje. V Tednu otroka (3. do 9. oktober 2011) bodo v okviru šolske skupnosti organizirane aktivnosti na temo »Junaki našega časa-kdo so in zakaj«. Izbrana ekipa se bo nato udeležila medobčinskega parlamenta.

»Ljudje najbolj služijo sebi takrat, kadar služijo drugim« (B.C.Forbes)

5


ŠOLSKI KOLEDAR 2011/2012 Pouk se začne 1. septembra 2011. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junija 2012, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 22. junija 2012.

OCENJEVALNO OBDOBJE

ŠT. DNI POUKA

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra do 31. januarja

30. januar (1. do 5. razred) 31. januar (6. do 9. razred)

98

drugo

od 1. februarja do 15. (9. razred) oz. 22. junija

13. junij (9. razred) 20. junij (1. do 8. razred)

87 oz. 92

POČITNICE jesenske: novoletne: zimske: prvomajske:

od 2. novembra do 4. novembra 2011 od 27. decembra do 30. decembra 2011 od 20. februarja do 24. februarja 2012 30. april 2012

POUKA PROSTI DNEVI 31. oktober 2011 (ponedeljek): 1. november 2011 (torek): 25. december 2011 (nedelja): 26. december 2011 (ponedeljek): 1. januar 2012 (nedelja): 2. januar 2012 (ponedeljek): 8. februar 2012 (sreda): 9. april 2012 (ponedeljek): 27. april 2012 (petek): 1. maj 2012 (torek): 2. maj 2012 (sreda): 25. junij 2012 (ponedeljek):

dan reformacije dan spomina na mrtve božič dan samostojnosti in enotnosti novo leto praznik Prešernov dan, slovenski kulturni praznik velikonočni ponedeljek dan upora proti okupatorju praznik dela praznik dan državnosti

DAN ŠOLE : 20. 4. 2012

6


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) bomo izvajali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. Preverjanje znanja je za učence prostovoljno, vključuje pa pisne preizkuse. Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga bo marca določil minister za šolstvo. Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni. Redni rok NPZ (6. in 9. razred) 4. maj 2012 – matematika 8. maj 2012 – slovenščina 10. maj 2012 – tretji predmet (9.) – angleščina (6.)

Naknadni rok NPZ (9. razred) 30. maj 2012 – matematika 31. maj 2012 – slovenščina 1. junij 2012 – tretji predmet

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI od 6. do 7. februarja 2012 – za fleksibilni predmetnik od 18. junija do 2. julija 2012 – 9. razred od 26. junija do 9. julija 2012 – od 1. do 8. razred od 20. do 31. avgusta 2012 – od 1. do 9. razred (2. rok)

ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA Učence bomo vzpodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov. Rezultati na regijskem in državnem nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje šole.

KOLEDAR SREČANJ IN TEKMOVANJ IZ ZNANJA področje slovenščina – Cankarjevo matematika – Vegovo biologija – Proteusovo Angleščina

kemija – Preglovo zgodovina kviz National Geographic JB geografija fizika – Stefanovo angleška bralna značka italijanska bralna značka italijanščina

šolsko 8. 12. 2011 13. 3. 2012 20. 10. 2011 30.11. 2011(7.r) 13.10.2011 (8.r) 23. 11. 2011 23. 1 2012 5. 12. 2011

regijsko 26. 1. 2012 28. 3. 2012

16. 1. 2012

državno 17. 3. 2012 21. 4. 2012 2. 12. 2011 14.12.2011 (7.r) 21.11.2011(8.r) 20. 3. 2012 (9.r) 10. 3. 2012 3. 3. 2012

10. 1. 2012 7. 3. 2012

13. 3. 2012 23. 3. 2012

13. 4. 2012 14. 4. 2012

1. 2. 2012

16. 3. 2012

7


logika razvedrilna matematika Turizmu pomaga lastna glava Tekm. v znanju o sladk. bolezni literarni natečaj – Gradim svet iz besed matematična logika – medmrežje prostorska predstavljivost – medmrežje multimedijski »ekoplakati« Hitro računanje

23. 9. 2011 20. 9. 2011

22. 10. 2011 8. 10. 2011

14. 10. 2011

19. 11. 2011

14. 11. 2011

24. 3. 2012

Učenci se bodo udeleževali tudi: • športnih tekmovanj, • revij otroških in mladinskih pevskih zborov, • raznih literarnih in likovnih natečajev.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV šola centralna šola podr. šola Štanjel skupaj

število učencev 207 59 266

število oddelkov 12 4 16

št. oddelkov PB 4,12 2,24 6,36

UČITELJI centralna šola Komen

1. triletje in 2. triletje RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

1.

18

2.

24

3.

13

1. in 3.

18 + 4

RAZREDNIK SORAZREDNIK Tanja Spačal, Marija Saksida Tatjana Metljak, Zdenka Lah Mirjana T. Luin, Andreja Vidrih

ODD. PODALJ. BIVANJA

Andreja Vidrih

8

GOVORILNE URE


2. RAZRED

24 ŠTEVILO UČENCEV

Zdenka Lah OPB, PREDMET

4.

16

5.

23

6.

17

3. in 4.

8 + 15

Alenka M. Šibelja

5.

22

Monika Žigon

RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

1. in 3.

6 + 10

2.

15

4. in 5.

9+9

6.

10

1. in 2.

6 + 15

Alenka Kajtna

3. in 4.

10 + 8

Nataša Čotar

5.

22

Mihaela Perhavec

RAZREDNIK SORAZREDNIK Alenka Grmek, Alenka M. Šibelja Vida Uršič, Monika Žigon Mirjam Rončel Tomaž Mavrič

GOVORILNE URE

NAR, BIO, GOS, SPH,* NPH,*

TIT, FIZ, OGL*,SLZ*

RAZREDNIK SORAZREDNIK Sonja Mušič Agata Perdec Jožefina Grmek Alenka Kajtna Dunja Peric, Ana Valečič, Metka Paljk Nataša Čotar

OPB PREDMET

GOVORILNE URE

KEM, MAT, POK*,KIK* OPB

3. triletje RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV

7. a

16

7. b

15

8. a

16

8. b

15

RAZREDNIK SORAZREDNIK Lucija F. Križaj Silvana Piculin Barbka Mahnič Mojca U. Pipan Vojko Franetič, Nina Čaušević/ Darja M. Škvarč Metka Uršič, Tanja Samec

PREDMET MAT ŠVZ, ŠZZ*, ŠSP* MAT, FIZ TJA ZGO, DDE, TJA, NEM (ID) TJA SLJ, LVZ, LS 2–3*, TUV*

9

GOVORILNE URE


9. a

16

9. b

18

Andreja Rustja, Ana Masten Martina Fabjan Dragica U. Kodelja UČITELJI Vlasta Metlikovec

GVZ ŠVZ, IŠN* SLJ, ŠNO*

Anja Humar Korečič

II1*, II2*, II3*

SLO, knjižničarka

*IP – izbirni predmet

OSTALI STROKOVNI DELAVCI Dragica Ukmar Kodelja – pedagoginja Vlasta Metlikovec – knjižničarka Špela Grmek – psihologinja, izvajalka DSP po Odločbah o usmeritvi Ada Mahne – logopedinja (Center za korekcijo sluha in govora Portorož)

ADMINISTRATIVNI DELAVCI Ester Tomažinčič – poslovna sekretarka Bruna Ščuka – ½ računovodkinja Elena Frankič - ½ računovodkinja

TEHNIČNI DELAVCI Hišnik – vzdrževalec

Aleš Ličer

Čiščenje šolskih prostorov

Komen: Majdica Štolfa, Darija Rudež, Dragica Trkulja, Elena Mržek PŠ Štanjel:, Suvada Dulić, Nelida Orel

Šolska kuhinja

Komen: Jelka Sanabor (vodja), Robert Ščuka, Cvetka Gec Elena Mržek PŠ Štanjel: Mojca Ukmar, Suvada Dulić

10


11


ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA predura 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura 8. ura

7.10–7.55 8.00–8.45 8.50–9.35 9.55–10.40 10.45–11.30 11.35–12.20 12.25–13.10 13.25–14.10 14.15–15.00

1. odmor glavni odmor 3. odmor 4. odmor 5. odmor 6. odmor 7. odmor

8.45–8.50 9.35–9.50 10.40–10.45 11.30–11.35 12.20–12.25 13.10–13.25 14.10–14.15

ČASOVNA RAZPOREDITEV VI DELA čas 6.30–8.00

dejavnost jutranje varstvo – devetletka predura po dogovoru (DOD, DOP, ID, DSP, IP)

7.10–7.55 7.30–8.00 12.30–13.30 8.00–14.10 11.30–16.30

varstvo vozačev pouk podaljšano bivanje .

12


PREDMETNIK V šolskem letu 2011/2012 bomo realizirali 190 dni pouka (9. razred 185 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške, gospodinjske in naravoslovne dneve ter šolo v naravi. Tedenski plan pedagoških ur v devetletni osnovni šoli: razred predmet 1. 2. 3. slovenščina – SLJ 6 7 7 matematika – MAT 4 4 5 angleščina – TJA likovna vzgoja – LVZ 2 2 2 glasbena vzgoja – GVZ 2 2 2 družba – DRU geografija – GEO zgodovina – ZGO drž .in dom. vzgoja ter etika – DDE spoznavanje okolja – SPO 3 3 3 fizika – FIZ kemija – KEM biologija – BIO naravoslovje – NAR naravoslovje in tehnika – NIT tehnika in tehnologija – TIT gospodinjstvo – GOS športna vzgoja – ŠVZ 3 3 3 izbirni predmeti dodatni in dopolnilni pouk – DDP 1 1 1 ure oddelčne skupnosti kulturni dnevi 4 4 4 naravoslovni dnevi 3 3 3 tehniški dnevi 3 3 3 športni dnevi 5 5 5 skupaj tedensko 21 22 23

4. 5 5 2 2 1,5 2

5. 5 4 3 2 1,5 3

6. 5 4 4 1 1

7. 4 4 4 1 1

8. 3,5 4 3 1 1

9. 4,5 4 3 1 1

1 1

2 2 1

1,5 2 1

2 2

2 2 1,5

2 2 2

2

3 1

3

2 1,5 3

1

1 3

1 0,5 3 3 4 5 25

1 0,5 3 3 4 5 26

1 0,5 3 3 4 5 27

2 2/1 1 0,5 3 3 4 5

2 2/1 1 0,5 3 3 4 5 29

3

3

28,5

»Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna in tvoja ena sama-glavna.« (Tone Pavček)

13

2 2/1 1 0,5 3 3 4 5 29


IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU V 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali naslednje izbirne predmete. Družboslovno-humanistični sklop: • likovno snovanje 2 – LS 2; • likovno snovanje 3 – LS 3; • italijanščina 1 – II 1; • italijanščina 2 – II 2 • italijanščina 3 – II3 • turistična vzgoja – • šolsko novinarstvo Naravoslovno-tehnični sklop: • šport za sprostitev – ŠSP; • šport za zdravje – ŠZZ; • izbrani šport – nogomet – IŠN; • obdelava gradiv – les – OGL; • sodobna priprava hrane – SPH; • načini prehranjevanja – NPH; • poskusi v kemiji – POK; • sodobno kmetijstvo - KIK; • astronomija – Sonce, Luna, Zemlja - SLZ Vsak učenec je dolžan izbrati najmanj 2 uri izbirnega predmeta. Lahko pa izbere 3 ure izbirnega predmeta, če s tem soglašajo starši. Učenec je ocenjen iz vseh izbranih izbirnih predmetov. Učenec je lahko oproščen obiskovanja zbirnega predmeta, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavno listino.

DODATNI IN DOPOLNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. V šolskem letu 2011/12 bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk od 6. do 9. razreda iz naslednjih predmetov: SLO, MAT, TJA, FIZ, KEM in BIO, v nižjih razredih pa kombinirano.

14


INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z DRUGAČNIMI POTREBAMI Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem z drugačnimi potrebami. Izvajali jo bomo kot specialno-pedagoško učno pomoč, kot dodatno strokovno pomoč (po Odločbah) in kot skupinsko delo z nadarjenimi. Poleg navedenega bomo na centralni šoli organizirali korektivno športno vzgojo, ki jo bo izvajala športna pedagoginja in gimnastično šolo, ki jo že nekaj let izvajajo strokovnjaki Športnega društva Partizan iz Renč.

DODATNA STROKOVNA POMOČ Učencem z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami (z Odločbami o usmeritvi ali brez njih) bomo nudili specialno pedagoško pomoč in dodatno strokovno pomoč učiteljev ustreznih strokovnosti, pomoč psihologinje in šolske pedagoginje. Učence bomo usmerjali v dopolnilni pouk ter jih vključevali v individualne učne pomoči v okviru programa javnih del (če bo program potrjen). Po izkazanih potrebah bo učencem z govornimi motnjami nudila strokovno pomoč logopedinja iz Centra za korekcijo govora in sluha Portorož.

KONCEPT DELA Z NADARJENIMI UČENCI Zakon o osnovni šoli opredeljuje tudi nadarjene učence kot otroke s posebnimi potrebami. Izobraževanje slednjih se izvaja tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela, omogočeno jim je hitrejše napredovanje po programu (akceleracija), nadarjenim je namenjen dodatni pouk, namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem, omogočeno vključevanje v različne interesne dejavnosti, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori itd. Šola je za nadarjene učence dolžna izvesti proces osveščanja, evidentiranja učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, pridobitve mnenja in soglasja staršev, identifikacije nadarjenih pred začetkom dela z njimi. V skladu s Konceptom dela z nadarjenimi bomo nadaljevali z aktivnostmi v zvezi z identifikacijo, za identificirane ali/in motivirane učence pa bomo organizirali: • raziskovalne delavnice v 2. triletju (Ana Valečič, Špela Grmek), • dodatni pouk iz več predmetov, • pestre in raznovrstne vsebine v okviru interesnih dejavnosti, • razvijanje govornih in pisnih veščin ter komunikacijskih spretnosti v 6. razredu in 3. triletju (Metka Uršič, Martina Fabjan), • matematično-logično delavnico v 3. triletju (Barbka Mahnič), • matematično – naravoslovno raziskovanje v 2. in 3. triletju (Lucija Filipčič Križaj, Metka Paljk), • glasbeno delavnico (1/2) v 2. in 3. triletju (Andreja Rustja), • zgodovinsko raziskovanje v 3. triletju (Vojko Franetič), V sklopu delavnic za nadarjene učence bomo nekaj aktivnosti izvedli v vikend delavnicah v CŠOD Breženka v Fiesi pri Piranu od 3. do 5. februarja 2012.

15


OBLIKE DIFERENCIACIJE Glede na določila Pravilnika o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli bomo od 4. (drugo ocenjevalno obdobje) do 7. razreda pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki izvajali kot fleksibilno diferenciacijo, tj. kombinacija temeljnega pouka, ki bo potekala v heterogenih matičnih oddelkih in nivojskega pouka (do ¼ ur), ki se bo izvajala v homogenih učnih skupinah. Nivojski pouk v homogenih učnih skupinah bo namenjen utrjevanju in ponavljanju oz. poglabljanju in razširjanju učne snovi. V 8. razredu se bo pouk pri slovenščini in matematiki pri vseh urah izvajal kot nivojski pouk v homogenih učnih skupinah. V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih v OŠ ter navodili MŠŠ bomo pouk pri omenjenih predmetih izvajali v dveh učnih skupinah. Angleščina se bo v 8. razredu izvajala v obliki heterogenih učnih skupin z notranjo diferenciacijo in individualizacijo. V 9. razredu bomo izvajali pouk pri zgoraj omenjenih treh predmetih v treh učnih skupinah, pri čemer bo ena učna skupina vključevala dve sosednji ravni zahtevnosti. Učenec lahko po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in starši spremeni raven zahtevnosti in svojo odločitev o tem pisno sporoči razredniku.

FLEKSIBILNI PREDMETNIK V skladu z 29. členom ZOŠ bomo tedensko število ur drugače razporedili pri naslednjih predmetih v navedenih razredih: 6. razred – ZGO in GEO – po dve uri tedensko vsako ocenjevalno obdobje en predmet; 7. in 8. razred – LVZ in LS II in LS III, DDE– po dve uri tedensko vsako ocenjevalno obdobje; 7., 8. 9. razred – izbirni predmeti SPH, OGL, NPH, ŠZZ, ŠSP, IŠN, SLZ, KIK, ŠON in POK se izvajajo strnjeno (blok ure, športni popoldnevi, astronomski večeri). 8. in 9. razred: SLJ (1. ocenjevalno obdobje 9. razred-5 ur, 2. obdobje 9. razred-4 ure; 1. ocenjevalno obdobje 8. razred-3 ure, 2. obdobje 8. razred–4 ure)

»Človek ima dve roki: eno, da pomaga sebi, drugo, da pomaga drugim.«

16


RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi.

PODALJŠANO BIVANJE Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na centralni šoli in na podružnici. V 4,12 oddelka podaljšanega bivanja v Komnu je prijavljenih 90 učencev, v 2,24 oddelka podaljšanega bivanja v Štanjelu pa 47 učencev. Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne, umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v učilnico, pač pa ga počakajo pred njo.

JUTRANJE VARSTVO Za učence1. razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano od 6.30 ure do začetka pouka. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka (ob 7.50).

VARSTVO VOZAČEV Za učence vozače od 2. do 9. razreda je organizirano varstvo od 7.30 do 8.00, po pouku pa od 12.30 do 13.30 in po 7. šolski uri. Učenci vozači ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti šole brez dovoljenja dežurnega učitelja.

INTERESNE DEJAVNOSTI CENTRALNA ŠOLA KOMEN naziv krožka sintesizer otroški pevski zbor mladinski pevski zbor deški pevski zbor planinski krožek bralna značka bralna značka pravljični krožek klekljarski krožek NG JUNIOR angleška bralna značka likovni krožek

mentor Andreja Rustja Andreja Rustja Andreja Rustja Andreja Rustja Agata Perdec razredničarke Vlasta Metlikovec Marija Saksida Alenka Mezek Šibelja Alenka Grmek Mojca U. Pipan, Nina Č., Darja M. Š. Mirjana T. Luin , T. Samec

17

razred 2 –6. 1.–5. 6.–9. 2.–6. 1.–9. 1.–5. 6.–9. 1. 3.–9. 4.–7. 4.–9. 1.– 3. 7.– 9.

urnik


računalniški krožek dram-recitator. krožek dramsko recit. v ang. jeziku italijanščina* izrazni ples kamnoseški krožek Eko bralna značka foto krožek radijski krožek zgodovinski krožek čebelarski krožek vrtnarski krožek šahovski krožek* Vesela šola aerobika nemščina Zdrav življenjski slog

Tomaž M., Barbka M. Martina Fabjan Mojca U. Pipan Anja Humar Korečič Milojka Širca Tomaž Mavrič Vlasta Metlikovec Vojko Franetič Tjaša Mezinec Vojko Franetič Robert Ščuka Tanja Strnad Jeverica Siniša Zdenka Lah Ana Masten Nina Čaušević Sara Čotar

5. 7.– 9. 6.– 9. 1.– 6. 1.– 9. 6.– 9. 1.– 9. 7.– 9. 7.– 9. 7.– 9. 5.– 9. 4.– 9. 2.– 6. 4.– 9. 7. – 9. 4.- 9. r 1. – 6.

6.

PODRUŽNIČNA ŠOLA ŠTANJEL bralna značka Jožefina Grmek bralni palček Alenka Kajtna dramsko-recit.krožek Metka Uršič cvetličarski krožek Dunja Peric otroški pevski zbor Andreja Rustja sintesizer Andreja Rustja pravljični Alenka Kajtna bralna značka Razredničarke,Metka U.

2. 1. 3.– 6. 1.– 6. 1.– 6. 2.– 6. 1. in 2. 1.in 5.,6.

angleška bralna značka

Mojca U. Pipan

4.,5.,6.

izrazni ples likovni krožek računalniški krožek italijanščina* planinski krožek Vesela šola Zdrav življenjski slog rokomet

Milojka Širca Britta Hoschele Metka Paljk Ana Valečič Agata Perdec Ana Valečič Sara Čotar Mihaela Perhavec

1.– 6. 1.– 6. 1.– 6. 1.– 6. 1.– 6. 4.– 6. 1. – 6. 4. – 6.

Učenci od 1. do 9. razreda se bodo lahko vključili v gimnastično šolo pri ŠD Partizan Renče, učenci do 6. razreda pa tudi k atletiki. Učenci imajo v prostorih šole še GLASBENO ŠOLO, BALETNE VAJE, KOŠARKO, NOGOMET, ROKOMET, PLESNO ŠOLO, POSKOKCA,…. V interesne dejavnosti se učenci prijavijo s prijavnico, ki je natisnjena na zadnji strani Publikacije.

18


ŠOLA V NARAVI Šola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje. Za učence 2. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja z elementi športne značke Zlati sonček predvidoma v Termah Snovik od 5. do 8. junija 2012. Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v LETNI ŠOLI v naravi predvidoma v Termah Čatež od 28. maja do 1. junija 2012. Učenci 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izvedli v Kranjski Gori med 19. in 23. decembrom 2011. Športno-naravoslovni teden za učence 8. razreda bo v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Ajdi (Libeliče pri Dravogradu), kjer bomo gostovali od 19. 3. 2012 do 23. 3. 2012. Omenjene oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki omogočajo realizacijo ciljev iz učnega načrta na drugačen, pestrejši in za učence zanimivejši način ter hkrati omogočajo tudi razvijanje različnih spretnosti, bomo izvedli, če se bo zanje odločila večina staršev. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra ali naknadno, po potrebi. Učenci vseh razredov se lahko udeležijo taborov in letovanj, ki jih organizirajo Planinsko društvo Sežana, MDPM Sežana, Zveza tabornikov ter druga društva in zveze.

19


SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Redno sodelovanje staršev s šolo, kontinuirana skrb za otrokov napredek bistveno prispevata k otrokovi šolski uspešnosti in ustvarjata pri otrocih občutek varnosti. Zato svetujemo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure.

GOVORILNE URE Popoldanske – mesečne govorilne ure so v Komnu med 16.00 in 17.00 uro, v Štanjelu pa med 17.00 in 18.00 uro praviloma vsak 2. četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici: 1. ocenjevalno obdobje 8. / 9. september 13. oktober 10. november 8. december 12. januar

2. ocenjevalno obdobje 9. februar/16. februar 8. marec 12. april 10. maj 7. junij

Dopoldanske – tedenske govorilne ure so opredeljene v tabeli, ki predstavlja učitelje (str. 8,9), objavljene pa bodo tudi na oglasni deski in šolski spletni strani. Predlagamo, da se pogovornih ur udeležujete vedno le z otrokom, po predhodni najavi pa se boste izognili predolgemu čakanju. O morebitnih odsotnostih učiteljev boste pravočasno obveščeni preko otroka in na spletni strani šole.

RODITELJSKI SESTANKI V vsakem oddelku bomo organizirali štiri roditeljske sestanke: • prvi sestanek (8. 9. 2011 v Komnu in v 9. 9. 2011 v Štanjelu), na katerem vas bomo seznanili z okvirnim programom dela, aktualnostmi in novostmi v šolskem letu 2011/12. Spoznali boste razrednika/razredničarko otroka ter učitelje, ki bodo poučevali v oddelku. V drugem delu vas bo razrednik/razredničarka seznanil/a z letnim programom dela v oddelku, v posameznik oddelkih boste izvolili tudi predstavnika in namestnika v svet staršev; • drugi sestanek bo organiziran kot predavanje z aktualno tematiko in ga bomo predvidoma organizirali novembra; • tretji sestanek bo organiziran kot srečanje staršev z razredniki in sorazredniki praviloma v mesecu februarju (16. 2. 2012 oz. 9. 2. 2012 v Štanjelu); • četrti sestanek bo organiziran po razredih – vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge ali posebnosti, ki sledijo učnovzgojnemu procesu v šoli.

20


razred 1.

čas izvedbe 6. 10. 2011

tema Šolarja imamo

2.

8. 3. 2012

3.

8. 3. 2012

Gibanje-otrokova potreba Plavalni tečaj Gibanje-otrokova potreba

4.

8. 3. 2012

5.

8. 12. 2011

6.

6. 10. 2011

7.

8. 3. 2012

8.

16. 2. 2012

9.

12. 1. 2012

Gibanje-otrokova Šola v naravi Naučimo se učiti

potreba

Tretje triletje Šola v naravi Puberteta - ali nas otrok preseneča Šola v naravi Izbira srednje šole in poklica Postopek vpisa v srednjo šolo

izvajalec pedagoginja, razredničarki razredničarki, ŠVZ pedagoginja ravnateljica, ŠVZ pedagoginja, razredničarki, ŠVZ pedagoginja, ravnateljica razredničarki razredničarki, pedagoginja ravnateljica, razredničarki psihologinja razredničarki, pedagoginja pedagoginja

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Starše vabimo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik, kot so družabna srečanja, dnevi odprtih vrat, delavnice, športne, kulturne prireditve, delovne akcije itd. Na 3. dobrodelni koncert bomo zainteresirane občane povabili predvidoma v Tednu otroka. Četrtič zapored bomo organizirali prednovoletni šolski bazar- Miklavžev sejem, na katerega bomo povabili starše in druge občane v petek, 2. 12. 2011. 20. aprila 2012 bomo izvedli Dan šole. V 1. , 2. in 3. razredu bodo junija organizirana tradicionalna srečanja s starši in otroki. Svojo voljo pa lahko uveljavite tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti ste starši dolžni njegovo odsotnost še isti dan sporočiti v tajništvo šole, v petih dneh pa opravičiti njegovo odsotnost (osebno ali v pisni obliki), sicer vas razrednik pozove, da izostanek opravičite oz. se ure štejejo za neopravičene. Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

21


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Med temeljne naloge šolske pedagoginje sodijo: • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo, • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo osmošolcev, • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev, • koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Zavodom za šolstvo, Ambulanto za motnje v razvoju iz Nove Gorice, • koordinacija dela specialne pedagoginje in prostovoljcev, • individualna oz. skupinska pomoč učencem do 5. razreda s specifičnimi učnimi težavami, • individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja, • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci. Med specifične naloge šolske pedagoginje sodijo: • organizacija in vodenje roditeljskih sestankov, • mentorstvo šolske skupnosti, • vodenje projekta Eko šola. Šolska pedagoginja nudi pomoč staršem, učencem in učiteljem, ko naletijo na probleme, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki. Šolska pedagoginja Dragica Ukmar Kodelja je na šoli dosegljiva vsak dan med 8.00 in 14.00 uro, prisotna pa je tudi v času mesečnih pogovornih ur.

ŠOLSKA KNJIŽNICA V šolski knjižnici v Komnu učenci lahko izbirate med kar 16200 knjigami, v Štanjelu med 1560 knjižnimi enotami, brskate pa lahko med 30 različnimi revijami. Sicer pa je šolska knjižnica poleg izposoje knjig namenjena tudi koristnemu preživljanju prostih uric. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Iz učbeniškega sklada si izposojajo učbenike učenci šole. Izposoja je za vse učence šole brezplačna. Učenci se na učbenike naročajo v maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico.

22


V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: • bralna značka od 7. do 9. razreda, • razni kvizi, • priložnostne razstave, • ure pravljic, • izvajanje knjižnično informacijskih znanj. Knjižnica je na centralni šoli za obiskovalce odprta vsak dan med 7.30 in 14.30, razen v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (pouk slovenščine). Natančen urnik knjižnice v Komnu in Štanjelu bo objavljen na spletni strani šole. V knjižnici v Komnu vas bo pričakala knjižničarka Vlasta Metlikovec, v Štanjelu pa učiteljica Agata Perdec.

ŠOLSKA PREHRANA Učenci se lahko v šoli naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, vsi učenci pa imajo dopoldne na razpolago tudi sadje in čaj. Z vidika uravnoteženega prehranjevanja in zdravega telesnega razvoja je ustrezno prehranjevanje otrok zelo pomembno, zato predlagamo, da vsi učenci v šoli zaužijejo vsaj en obrok. • Malica Čas dopoldanske malice je od 9.35 do 9.55, učenci pa malicajo v učilnicah (6. in 7. razred) , razen takrat, ko imajo 2. šolsko uro na urniku ŠVZ, LVZ in TIT malicajo v jedilnici, učenci 8. in 9. razreda malicajo v jedilnici. V Štanjelu malicajo v jedilnici učenci 4.,5. in 6. razreda. Pri razdelitvi malice dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk 2. šolsko uro. Cena malice je 0,80 €, splošna subvencija je 0,50 €. • Kosilo Kosilo se deli od 11.35 do 13.30. Cena kosila je …………… €. • Popoldanska malica Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, čakajo na interesne dejavnosti ali glasbeno šolo, se lahko naročijo tudi na popoldansko malico. Malica je kalorično šibkejša kot dopoldanska. Cena popoldanske malice je 0,50 €. Šola si pridružuje pravico do sprememb cen šolske prehrane, če se bodo spremenili stroški obrokov. Obračun prehrane vodi Elena Frankič. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodi poslovna sekretarka Ester Tomažinčič na tel. 731 89 20. Kosilo je potrebno odjaviti do 8.00, sicer ga mora koristnik plačati. V začetku šolskega leta boste starši sklenili s šolo pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane.

23


Šolsko prehrano načrtuje in spremlja Komisija za šolsko prehrano (Jelka Sanabor, Mojca Ukmar, predstavnik staršev in 1 učenec), ki jo vodi Mirjam Rončel. Postopke v zvezi z evidentiranjem, določanjem časa in načina odjave posameznega obroka ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili, pravicami in postopki do subvencioniranja prehrane določata Pravila o šolski prehrani ter Pravila o subvencioniranju šolske prehrane (šolska spletna stran, Dokumenti).

ZDRAVSTVENO VARSTVO V sodelovanju s šolskim dispanzerjem Zdravstvenega doma Sežana in zobno ambulanto v Komnu bomo za učence 1., 3., 5. in 8. razreda organizirali sistematske zdravstvene in zobozdravstvene preglede, učenci bodo nadaljevali s programom cepljenja, ki so ga začeli že v predšolskem obdobju, pri učencih 8. razreda pa bo opravljen tudi pregled sluha. Šolski dispanzer vodi zdravnica prim. Jožica Mugoša, dr. med. spec. šolske medicine, v timu pa sta še medicinski sestri Tina Furlan in Branka Žežlin. Šolska zdravnica opravlja tudi sistematske preglede učencev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočih prvošolcev in devetošolcev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učne ali osebnostne problematike. Šolsko zobno ambulanto v Komnu lahko učenci obiščejo vsako sredo popoldne. Zobozdravnica Nataša Torkar Fabčič, dr. stom. z asistentko Vando Gec bo opravila sistematske preglede zob po razporedu, objavljenem v septembru. V okviru zobozdravstvene preventive bomo nadaljevali z učenjem pravilnega čiščenja zob in tekmovanjem v akciji »Za čiste zobe«, ki poteka med učenci od 1. do 5. razreda v vseh šolah v Sloveniji, za naše učence pa jo vodi medicinska sestra Boža Radešič.

ŠOLSKI SKLAD Na šoli je bil pred tremi leti ustanovljen Šolski sklad, katerega namen je izboljšati materialne pogoje šole za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev. Hkrati sklad v okviru svojih zmožnosti pomaga tako socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem pri dejavnostih, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Osnovna funkcija sklada je uresničevanje tistih želja vodstva, učiteljic in učiteljev šole, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k večjemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti. Sklad upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo štirje predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole, in štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev. Upravni odbor sestavljajo Dragica U. Kodelja, Mojca U. Pipan, Sonja Mušič, Katarina Pleško, Majda Fabiani in Stane Švigelj. Predsednica upravnega odbora Sklada je Tanja Spačal. Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Komen je 01249-6030655974, sklic 8099999.

24


EKSKURZIJE V OKVIRU DNI DEJAVNOSTI Pedagoški delavci si prizadevamo, da bi učenci v devetih letih šolanja izkustveno spoznali celo Slovenijo in pokukali tudi k sosedom čez mejo, zato organiziramo geografske, naravoslovne, zgodovinske ekskurzije in druge organizirane oglede. EKSKURZIJE šola

Komen Štanjel

razred

kraj

trajanje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lipica Kamnik, Snovik Rakov Škocjan Panonski svet – Čatež Ljubljana Slovensko Primorje Rogaška Slatina, Rogatec Koroška Logarska dolina

5 ur 5 ur 6 ur 5 ur 6 ur 6 ur 12 ur 6 ur 12 ur

predvideni čas izvedbe junij 2012 junij 2012 maj 2012 maj 2012 12. junij 2012 junij 2012 oktober 2011 marec 2012 september 2011

*Podrobni plani dni dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi) bodo predstavljeni na 1. roditeljskem sestanku po posameznih razredih in vključeni v Letni delovni načrt šole.

PROJEKTI IN RAZISKOVALNE NALOGE Projekte in raziskovalne naloge bomo realizirali v okviru rednega pouka, interesnih dejavnosti, dnevov dejavnosti, na razrednih urah itd.

A.

PROJEKTI Temeljni namen programa Ekošola je, da daje okvir za okoljsko delovanje sodelujočih ustanov. Znotraj tega okvirja pa lahko vsaka ustanova izbere takšen program, ki v največji meri omogoča njeno učinkovito okoljsko delovanje.

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave bomo morali v šolskem letu 2011/12 pripraviti oz. izvesti naslednje: okoljski pregled za šolsko leto 2011/12, ki temelji na metodologiji sedmih korakov: 1. vzpostavitev in delovanje Eko-odbora, 2. okoljski pregled, 3. eko-akcijski načrt, 4. merjenje in nadzorovanje, 5. vključevanje okoljskih vsebin v učni načrt, 6. obveščanje in ozaveščanje ter 7. eko-listina.

25


eko-akcijski načrt za šolsko leto 2012/13, v katerega bomo vključili tiste aktivnosti, ki jih bomo izbrali sami in zastavili glede na potrebe in možnosti izvajanja na naši šoli.

tri projekte, ki jih bomo izbrali iz nabora razpisov, ki bodo objavljeni na spletni strani Ekošole (npr.: Ekokviz, Ekobranje za ekoživljenje, Altermed, Likovni natečaj, Šolska VRTilnica, URE in OVE in drugi),

eno ozaveščevalno akcijo, ki jo bomo izbrali sami, nanaša pa se lahko na kateri koli prednostno področje - energija, odpadki, voda. Dodatna področja pa so: · transport, · zdravje in dobro počutje, · okolica šole, · biotska raznovrstnost · ohranjanje našega sveta in · splošno.

Zdrava šola – promocija zdravja v najširšem smislu V okviru Zdrave šole bomo med urami oddelčne skupnosti izvajali aktivnosti v okviru projekta Kulturnih 10, v okviru katerega bomo realizirali različne cilje vzgoje za nenasilje, dviga samopodobe, razvijanja pozitivnih odnosov do narave in ljudi ter praktičnega učenja veščin kulturnega obnašanja. Po uspešni prijavi v projekt Zdrav življenjski slog bomo še večjo pozornost namenili posameznim vsebinskim področjem (duševno zdravje, alkohol/tobak, prehrana, gibanje). V 4. . in 5 razredu bomo nadaljevali z izvajanjem programa Spodbujajmo nekajenje, v 8. razredu bomo tudi letos izpeljali projekt O tebi. V povezavi z rdečo nitjo republiškega projekta ODNOS-si, Zmanjševanje neenakosti bomo po posameznih razredih izvajali različne dejavnosti, poudarek pa bomo dali tudi zdravstveno vzgojnim vsebinam (med rednim poukom ali med naravoslovnimi dnevi, v okviru raznih delavnic, ur oddelčnih skupnosti itd.): • 1. razred – Zajčkova pot v šolo; • 2. razred – Zdrav način življenja; • 3. razred – Ko zmagajo mikrobi in sem bolan, Nosečnost in rojstvo; • 4. razred – Zdrava prehrana, Varno na počitnice; • 5. razred – Uf, to odraščanje; • 6. razred – Osebna higiena v času odraščanja; • 7. razred – Samopodoba; • 8. razred – Motnje hranjenja; • 9. razred – Ljubezen, varna in zdrava spolnost. Od 1. do 5. razreda bodo učenci sodelovali v preventivnem zobozdravstvenem programu Zdravi zobje – lep nasmeh. Na različne načine bomo obeležili pomembnejše svetovne dneve, povezane z zdravjem (s kratkim prispevkom na šolskem radiu, raznimi delavnicami, izdelavo plakatov, pogovori na urah oddelčne skupnosti ipd.):

26


• • • • • • •

svetovni dan duševnega zdravja – 10. oktober 2011; svetovni dan hrane – 16. oktober 2011; svetovni dan aidsa – 1. december 2011; svetovni dan strpnosti – 16. november 2011; svetovni dan zdravja – 7. april 2012; svetovni dan gibanja – 10. maj 2012; svetovni dan brez tobaka – 31. maj 2012.

Športni programi • športni program za učence 1. triletja – Zlati sonček; • športni program za učence 2. triletja – Krpan. Rastem s knjigo Projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, bo vključil generacijo sedmošolcev v šolskem letu 2011/2012. Glede na to bodo vsi učenci 7. razreda v okviru pouka obiskali osrednjo splošno knjižnico, kjer jim bodo knjižničarji predstavili delovanje knjižnice ter podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo. Meddržavno sodelovanje na izobraževalnem, kulturnem in športnem področju s šolami iz Nabrežine, Tržiča (Italija), Lipe nad Vrbo (Avstrija) in Sarlat la Canede (Francija). Po Fabianijevih poteh Začetek dveletnega projekta, ki ga že 5. zapored organizira šola Komen ob sodelovanju društva likovnih pedagogov Primorja in OŠ Dutovlje. Prospekt mojega kraja Začetek 2. bienalnega geografskega natečaja, ki ga organizira OŠ Komen v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, Društvom likovnih pedagogov Primorja in OŠ Dutovlje. Evropska vas Vključili se bomo v projekt Evropske hiše Maribor z namenom boljšega poznavanja članic Evropske unije, spoznavanja navad, glasbe, kulture, simbolov, načina življenja itd. izbrane evropske države. Fleksibilni predmetnik V sodelovanju z Zavodom za šolstvo iz Nove Gorice bodo posamezni strokovni delavci šole izvajali aktivnosti medpredmetnega povezovanja in sodobnih oblik poučevanja in učenja. Z roko v roki na pomoč bo naslov šolskega projekta, v okviru projekta pa bomo realizirali zastavljene vzgojne in izobraževalne cilje, rezultate pa predstavili v šolskem glasilu in na prireditvi ob dnevu šole. Še naprej bomo nadgrajevali naše vzgojno delovanje. V okviru sestankov oddelčnih skupnosti bomo tudi letos izvajali projekt Kulturnih 10.

27


Sodelovali bomo v projektu E-šolstvo z namenom usposabljanja za večjo uporabo sodobne IKT pri učenju in poučevanju. Spodbujali bomo virtualno sodelovanje v mreži evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v projektu e Twinning. Tudi letos se bomo vključili v Shemo šolskega sadja in na ta način omogočili učencem pogostejše uživanje sadja in zelenjave. Po uspešni prijavi v COMENIUS program šolskih partnerstev bomo izvajali projekt z naslovom »European children´s rights.«. Modri Jan Že drugo leto zapored bodo učenci razmišljali o naravi in ekologiji ter krepili zavedanje o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem v vseslovenskem projektu Modra energija Holdinga slovenskih elektrarn. V okviru učiteljskega zbora bomo izpeljali predvidena izobraževanja na temo Sodobni pristopi k učenju (2 letni projekt Ministrstva za šolstvo in Šole za ravnatelje) in spoznali teorijo Glasserjeve dobre šole. Posamezni strokovni delavci se bodo dodatno izobraževali v teoriji izbire.

B.

RAZISKOVALNE NALOGE

Turizmu pomaga lastna glava Letos bodo na 26. festivalu Turistične zveze Slovenije in Zavoda RS za šolstvo učenci sodelovali z raziskovalno nalogo na temo »Všeč mi je«, izdelan turistični proizvod pa bodo predstavili na turistični tržnici. Mladi raziskovalci zgodovine V okviru delavnic za nadarjene bodo tudi letos učenci pobrskali po arhivu, se pogovorili z domačini, anketirali ter drugače obdelovali podatke za raziskovalno nalogo, ki jo razpisuje ZPMS na temo »Denar in plačilna sredstva«.

28


ŠOLSKI PREVOZI Učenci vozači imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz šole. 1.

linija: Brestovica–Brje–Ivanji Grad–Komen (šola)––Sveto–Komen (šola)

odhod 7.15 7.21 7.24 7.28 7.32 7.36 7.40 7.42 7.45 7.50 7.45 7.50 2.

1. prihod 14.10 14.04 14.01

2. prihod 15.05 14.59 14.56

13.54 13.50 13.46 13.44 13.41

14.49 14.41 14.41 14.39 14.36

13.35 13.30

14.30 14.25

3. prihod

linija:Dolanci–Kobdilj–Štanjel (šola)-Kobjeglava-Gabrovica-Coljava-Mali dol-Komen (šola)

odhod 7.05 7.06 7.11 7.19 7.21 7.25 7.28 7.29 7.32 7.34 7.36 7.39

7.19 7.17 7.14 7.11 7.10

7.45 7.48

7.43 3.

relacija Brestovica Vale Klanec Gorjansko Brje Gorjansko Zagrajec Ivanji Grad Preserje Komen (šola) Sveto Komen (šola)

relacija Dolanci Kodreti čehovini Kobdilj Štanjel(šola) Štanjel Hruševica Tupelče Kobjeglava Gabrovica Coljava Gabrovica Tomačevica Mali Dol Komen (šola)

1. prihod

2. prihod

13.43 13.40 13.38

13.53

13.30

13.57 14.00 14.01

13.39 13.37 13.34

3. prihod 14.57 14.56 14.52 14.46 14.44

14.31 14.28 14.25 14.24 14.30 14.28 14.19

13.33 13.30

13.30

14.1 5

14.23 14.20

linija: Šibelji – Škrbina – Rubije – Komen (šola)

odhod 7.30 7.33 7.35 7.40

relacija Šibelji Škrbina Rubije Komen (šola)

1. prihod 13.40 13.37 13.35 13.30

29

2. prihod 14.25 14.22 14.20 14.15

3. prihod


4.

linija: Kregolišče – Volčji Grad – Komen (šola)

odhod 7.30 7.35 7.40 5.

relacija Kregolišče Volčji Grad Komen (šola)

1. prihod 14.55 14.50 13.45

2. prihod 14.40 14.35 14.30

3. prihod

1. prihod 14.27 14.26 14.25 14.20

2. prihod

3. prihod

linija: Gradnje–Ponikve–Avber

odhod 7.45 7.46 7.47 7.52

relacija Gradnje Avber Ponikve Štanjel (šola)

VARNA POT V ŠOLO Starši! Poskrbite, da gre vaš otrok pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolce pospremite sami do šole in jih poučite o varnosti v prometu. Pokažite jim, kje in kako naj prečkajo cesto. Učenci vozači! Pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega.

30


IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA OSNOVNE ŠOLE ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN POSLOVNI ČAS IN URADNE URE Poslovni čas šole Šola poslujejo pet dni v tednu (izjemoma tudi v soboto), in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek. Šola Komen jutranje varstvo od 6.30 do 8.00 redni pouk od 8.00 do 14.10 podaljšano bivanje od 11.35 do 16.30 popoldanske dejavnosti v organizaciji od 12.30 do 22.00 uporabnikov prostorov Podružnica Štanjel jutranje varstvo redni pouk podaljšano bivanje popoldanske dejavnosti uporabnikov prostorov

v

organizaciji

od 6.30 do 8.00 od 8.00 do 13.10 od 11.35 do 16.30 od 12.30 do 22.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem. Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer naravnih in drugih nesreč, prireditve itd.) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

Uradne ure Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole. Tajništvo in računovodstvo imata uradne ure v dopoldanskem času, vsak ponedeljek in sredo pa tudi v popoldanskem času, v skupnem obsegu najmanj 15 ur, od tega v popoldanskem času najmanj 2 uri. DAN ponedeljek torek sredo

OD 10.00 10.00 10.00

DO 12.00 12.00 12.00

31

OD 13.00 13.00 13.00

DO 15.00 14.00 15.00


četrtek petek

10.00 10.00

12.00 12.00

13.00 13.00

14.00 14.00

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14.00 uri. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer: • skupne in individualne govorilne ure, • roditeljske sestanke in • druge oblike dela s starši, kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole. Uradne ure za uporabnike storitev na podružnični šoli so na matični šoli. Urnik uradnih ur ne velja za ravnateljico šole in pomočnico ravnateljice. Ravnateljica in pomočnica sprejmeta stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA Šolski prostor se uporablja za izvajanje: • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole, • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe, • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj, • oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem. Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.

Dostop v šolske prostore Vhod na centralni šoli je namenjen za učence od 1. do 9. razreda, njihovim staršem oz. spremljevalcem, zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem. Vhod je odprt od 6.00 (odklene hišnik) do 21 .00 (zaklene čistilka). Vhod na podružnici Štanjel je namenjen vstopu v šolo učencem od 1. do 6. razreda, njihovim staršem oz. spremljevalcem, zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem. Vhod je odprt od 6.30 (odklene učiteljica v jutranjem varstvu) do 22 .00 (zaklene čistilka).

Pouk Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo Učenci in izvajalci programov morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 10 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa. Izjema so lahko le učenci, ki v šolo prihajajo z javnim prevoznim sredstvom. Odpiranje učilnic Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces.

32


Učilnice odpirajo učitelji. Učitelji zaklepajo učilnice tudi v času petminutnih odmorov, pri čemer morajo zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku zvonenja. Prihajanje učencev v šolo Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila. Učenci lahko prihajajo v šolo na svojo odgovornost, pri čemer mpazijo na svojo varnost in varnost ostalih udeležencev. Za kolesa šola ne prevzema odgovornosti. Motorji in druga prevozna sredstva (skiroji, rolerji, rolke) so prepovedani. Odhajanje učencev iz šole Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojnoizobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem, vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih. Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti dežurni učitelj pospremi učence do avtobusa oz. kombija in z njimi počaka, da avtobus oz. kombi odpelje. Odhodi učencev med poukom Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so: • odhod k zdravniku na podlagi pisnega sporočila staršev, • predhodno najavljeni športni treningi na podlagi sporočila staršev, • obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi sporočila staršev. Izjemni odhodi učencev med poukom Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši. V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti starše, če pa to ni mogoče tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki hranijo tudi tel. številke staršev za nujna sporočila. Šolska svetovalna delavka/tajnica/ravnateljica obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe. Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev (ura), na dnevniku priložen list pa vzrok odhoda učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj in kako učenec odide iz šole. Vstop v šolo v popoldanskem času – interesne dejavnosti, glasbena šola Mentor interesne dejavnosti/ učitelj glasbene šole pospremi celo skupino učencev do

33


izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov. Učenci se preobujejo v šolske copate. Enako velja tudi za učence drugih osnovnih šol, ki prihajajo v šolo k različnim dejavnostim. Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko vstopijo straši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnateljice. Zaradi varnosti lahko ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA PRI POUKU Učenec je dolžan točno prihajati k uram pouka – ob zvonjenju pričaka učitelja na svojem mestu v učilnici oz. pred njo. Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je dežurni učenec razreda dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje. Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami. Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku. Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k svetovalni delavki ali ravnateljici. Če učenec noče zapustiti učilnice, lahko učitelj po pedagoginjo ali ravnateljico šole pošlje njegovega sošolca. Na podružnični šoli lahko učitelj pošlje od pouka učenca le takrat, ko je kateri od učiteljev prost, sicer pa v primeru večjih vedenjskih težav pri pouku takoj obvesti pedagoginjo ali ravnateljico. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.

ORGANIZACIJA NADZORA V šoli je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavlja varnost osebam.

Organizacija nadzora na šolskem prostoru 1.

Tehnični nadzor

protipožarni alarmni sistem v kotlovnici (v primeru požara ali ob drugem dogodku, ko pride do povišanja temperature ali dima, protipožarni sistem sproži zvočni alarm); sistem za osvetlitev zunanjih površin (luči s fotocelico so nameščene za nočno osvetlitev vhodov).

34


2.

Fizični nadzor

Razpored fizičnega nadzora – dežurstva – je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi pomočnica ravnateljice. Fizični nadzor izvajajo: • strokovni delavci – v učilnicah, na hodnikih, v garderobah, v sanitarijah, površinah za dovoz–odvoz, na zunanjih šolskih površinah; • hišnik – v šolskih prostorih, z obhodi v okolici šole; • čistilke – v šolskih prostorih, z obhodi v okolici šole; • učenci – na vhodu, jedilnici, razredu; • mentorji dejavnosti – v šolskih prostorih.

Razpolaganje s ključi vhodnih vrat šole in vrat šolskih prostorov Razpolaganje s ključi vhodnih vrat šole in vrat šolskih prostorov je urejeno s posebnim Pravilnikom o odgovornosti in varovanju ključev. Vsak imetnik zgoraj omenjenega ključa podpiše izjavo, ki je arhivirana pri ravnateljici šole. Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delavcu samo v soglasju z ravnateljico in ob podpisu izjave, ki je priloga pravil.

Odgovornost imetnikov ključev Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnateljico. Vsaka zloraba ključev pomeni hujšo kršitev delovne obveznosti.

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe: • • • • • • • • •

prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov; pravila obnašanja v šolskem prostoru; upraba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka,…) v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi; upoštevanje navodil iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije); vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije); zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, zagotovlje sanitetnega materiala v skadu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …); ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca; upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti); drugi ukrepi.

35


Obnašanje in ravnanje v šolskem prostoru Ravnateljica šole sprejme hišni red za: • centralno šolo; • podružnično šolo. Ravnateljica šole sprejme pravila ravnanja za: • telovadnico; • učilnico za TIT; • učilnico za FIZ, KEM in BIO; • učilnico gospodinjstva; • učilnico za LVZ in RAČ; • jedilnico; • knjižnico. Ravnateljica šole sprejme pravila ravnanja za dejavnosti: • dneve dejavnosti, ki se odvijajo izven šole; • šolo v naravi; • športne dneve in pohode.

Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov Uporaba mobilnih telefonov • v šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov prepovedana; • v primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja; • če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, pohodih …), mu ga učitelj začasno odvzame; • odvzeti mobitel učitelj preda ravnateljici, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše; • strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli; • šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja. Prepoved snemanja • prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole); • enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli; • nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov. Predvajalniki glasbe Učencem v šoli in ob dnevih dejavnosti ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov. Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.

36


Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo šole. V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: • nevarnih predmetov; • drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje. Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano v prostorih šole in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču. V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače). Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur …) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari šola ne prevzema odgovornosti.

Ukrepi za varnost med odmori V času glavnega odmora dežurata dva strokovna delavca po razporedu, ki ga pripravi pomočnica ravnateljice. Učenci so med odmorom v šolski stavbi ali na tlakovanem prostoru med glavnim in stranskim vhodom. Dežurni učitelj mora imeti stalni pregled in kontrolo ter možnosti takojšnega posredovanja pri učencih. Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati prostora, kjer se odvija nadzor.

Ukrepi za varstvo vozačev Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozom, so vključeni v varstvo vozačev od 12.25 do 14.30 ali druge oblike varstva. V času varstva vozačev se učenci zberejo v določeni učilnici (TIT) ali pred njo, ob soglasju učitelja se lahko gibljejo le v določeni učilnici, knjižnici, avli, ob spremstvu učitelja tudi na igrišču. Učenec v varstvu vozačev se je dolžan javiti dežurnemu učitelju, ta pa ga zabeleži v ustrezen seznam. Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev. Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila: • Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih in • Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

37


Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca. Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka. V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše. V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine …) je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole. Druge oblike ukrepanja V primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec: • zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko; • telefonsko obvesti starše; • povabi starše na razgovor; • predlaga obravnavo pri šolski svetovalni delavki; • predlaga razgovor pri ravnatelju.

VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE Vzdrževanje šolskega prostora Zaposleni morajo vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena: • varnost učencem in delavcem, ki ga uporabljajo; • čistoča in urejenost; • namembnost uporabe; • učenci skupaj z učitelji in hišnikom skrbijo za urejenost šolskih prostorov in obšolskih površin (zelenice, igrišča, in parkirišče) po program in razporedu, ki ga pripravi vodstvo šole; • ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.

Dežurstva • pred začetkom pouka; • med odmori med poukom – vsi zaposleni s povečano pozornostjo; • po koncu pouka. Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni: • na hodnikih in stopniščih;

38


• v učilnicah in avli; • v garderobiah in sanitarijah ter • na zunanjih površinah namenjenim za rekreacijo. Razpored dežurstev določa

pomočnica

ravnateljice.

Dežurstvo učiteljev Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno, hkrati pa da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih. Dežurni učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega hišnega reda, vzgojne opomine skladno s Pravili šolskega reda. Naloge dežurnih učiteljev: • skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost; • nadzorujejo gibanje učencev po prostoru; • opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci in opozarjajo na pomanjkljivosti; • spremljajo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja; • kontrolirajo garderobe učencev. Naloge dežurnega učitelja med kosilom: • skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico; • skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico; • skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja; • skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano; • skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili; • skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico. Dežurni učitelj ima med kosilom pravico, da prekine izdajanje hrane ali odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili. Naloge dežurnega učitelja med kosilom opravlja učitelj OPB, v kolikor to dopuščajo okoliščine pa tudi učitelj v varstvu vozačev. Dežurnemu učitelju v jedilnici pomaga/ta dežurni/a učenc/a. Dežurstvo učencev Učenci od 1. do 9. razreda opravljajo dežurstva (reditelji) v učilnici, avli, na hodnikih, garderobah. Poimenski seznam izdela razrednik. Dežurstvo poteka od 7. 50 do 14. 10 ure oz. v času pouka razreda. Dežurstvo v razredu – rediteljstvo Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva dežurna učenca, ki opravljata svoje delo en ali dva tedna (v izjemnih primerih) in imata sledeče naloge: • skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen; • po končani uri počistita tablo in uredita učilnico; • po malici poskrbita za čistočo in urejenost učilnice; • v odmorih pazita, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine;

39


• • • • •

javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine; če učitelja ni k pouku 5 minut po zvonjenju, mora dežurni učenec učiteljevo odsotnost javiti v tajništvu šole; na začetku vsake ure javita učitelju manjkajoče učence in ga obvestita o drugih spremembah v razredu; ugašata luči, ko učenci zapustijo razred, oziroma če po nepotrebnem gorijo; opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost razrednik ali posamezni učitelj.

Dežurstvo v šolski avli Naloge dežurnega učenca so zaupane učencem 7., 8. in 9. razreda, po vnaprej določenem razporedu, in sicer od 7.50 do 14.10 ure, razen ko ima dežurni učenec pouk izbirnega predmeta. Pred dežuranjem se dežurni učenec javi pri pedagoginji in dvigne dežurni list. Dežurne učence na dežurstvo pripravijo razredniki, ki učence na razrednih urah natančno seznanijo z nalogami dežurnega učenca. V primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežurni, za zamenjavo poskrbi razrednik ali jo dovoli učitelj predmeta, pri katerem bo učenec odsoten. V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge dežurnega učenca ne zaupa: • v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka težave še poglobila; • v primeru, če je učenec naredil več disciplinskih prekrškov, ima izrečen vzgojni opomin ali pogosto krši določila hišnega reda; • v primerih, ko je pri učencu zabeležena večja odsotnost od pouka; • v ostalih primerih, po presoji razrednika. Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev njegovega oddelka o tem obvestiti razrednika naslednjega oddelka. Dežurni učenec o svojem delu vodi zapis: zabeleži opažanja, podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva, opravljene naloge ipd. Naloge dežurnega učenca so: • obiskovalcem šole daje osnovne informacije ter jih pospremi do želene osebe; • vse obiskovalce zapiše v dežurni list; • zapiše vse izhode učencev iz šole v času pouka; • skrbi za red in čistočo v avli in pritličju hodnika; • skrbi za ključ garderobe, ki ga dobi pri pedagoginji; • učenca, ki potrebuje stvari iz garderobe, pospremi v garderobo in jo z njim hkrati zapusti ter zaklene; • ugaša luči; • skrbi za obiskovalce; • upošteva navodila dežurnega učitelja in drugih delavcev šole; • dežurstvo se lahko zamenja z drugim učencem le z dovoljenjem razrednika; • dežurni učenec je dolžan prepisati snov tistega dne, ko dežura in narediti domačo nalogo; • dežurni učenec ne čečka po dežurnih listih;

40


• poskrbi, da vsi razredi dobijo okrožnico; • opravlja druge naloge po določitvi delavcev šole. Po končanem dežurstvu vrne dežurni list v tajništvo šole oz. pedagoginji. Po končanem dežurstvu učencev v oddelku, dežurni učenci poročajo o svojem delu na razrednih urah. Dežurstvo hišnika Zaradi zagotavljanja varnosti dežurnih učencev in urejanja šolskega reda, opravlja hišnik obhode in dežurstvo: • pred poukom; • po pouku in • z obhodi v šolskem prostoru.

Šolska prehrana Čas, način in pravila ravnanja v času zajtrka, malice in kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja med obroki. Šolska kuhinja Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme. Malica v razredu Malico prinašajo v oddelke učenci, ki jih določi razrednik (reditelja ali reditelje za malico). Dežurna učenca oddelka s pomočjo učitelja skrbita, da se: • prevzame malico po končani 2.šolski uri oz. ob 8. 30 (1. razred); • malico razdeli na kulturen način; • po malici vrne posodo in ostanke malice (ločeno čisto in ostanke) v kuhinjo; • po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očisti učilnico. Potek prehranjevanja v času malice spremljajo učitelji, ki poučujejo 2. šolsko uro v razredu do razdelitve malice, nato pa dežurni učitelj. Kosila Učenci in učitelje morajo upoštevati: • urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom; • pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter • pravila ravnanja, obnašanja v avli med kosilom. Jedilnik za 14 dni je objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole.

Vzdrževanje garderobe Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi. Učenci hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi. Urejenost razrednih garderob preverja razrednik, hišnik, čistilka, dežurni učenec.

41


Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval izprazniti razredno garderobo in jo očistiti. Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.

Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic. Vsi delavci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar. Vsi učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

Ostala določila hišnega reda Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi tudi med šolskim letom. Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil. Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole. Za prezračevanje učilnic skrbijo hišnik, čistilke, med poukom pa samo učitelji. Žvečenje žvečilnih gumijev je med poukom prepovedano. Učenci zaposlene na šoli vikajo. Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu. Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na hodniku nižjih razredov. Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice. V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole. V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu procesu.

Skrb za čisto in urejeno okolje • • • • • • •

odpadke ločujemo in mečemo v ustrezne posode; skrbimo za šolsko imovino in jo ne uničujemo; po stenah, klopeh in tleh ne pišemo in jih kako drugače ne uničujemo; skrbimo za higieno v sanitarijah; toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko in racionalno; posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju; ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke pospravijo.

42


VODNIK ZA REŠEVANJE PROBLEMOV Ko v šoli ali doma pride do problema, je najpomembnejše, da se težave zavemo in jo želimo rešiti. Večino problemov lahko reši že iskren pogovor z nekom, ki mu zaupamo. In kaj storiš, če…….. …….. te nadleguje sošolec/drugi učenci? Jasno ga/jih opozori, naj te pusti/ijo na miru. Če tega ne upošteva/jo, takoj pokliči katerokoli odraslo osebo. Ko se nasilneš oddalji, poišči razredničarko/razrednika ali stopi v svetovalno službo. O dogodku se pogovori tudi s starši. …… vidiš nadlegovanje, izsiljevanje, nepravilnosti, ki jih počne/jo učenec/učenci? Učenca/ce opozori na nepravilnosti in mu/jim svetuj primerno vedenje. Če nasveta ne upošteva/jo, sporoči učitelju, razredniku, svetovalni službi ali ravnateljici. …… izgubiš svojo lastnino? O izginotju takoj obvesti dežurnega učitelja, razrednika, svetovalno službo. …… si pozabil/založil copate? Za simbolično izposojevalnino si jih lahko sposodiš v svetovalni službi in jih pred odhodom domov tam tudi vrneš. Po šoli hodimo preobuti, hoja v nogavicah ni niti zdrava niti higienična. ……si zamudil k pouku? Ko prideš v razred, se kar najmanj moteče opraviči učitelju in sedi na svoje mesto. ……si pozabil napisati domačo nalogo/si pozabil pripomočke za delo? Vsak lahko kdaj tudi kaj pozabi. Pazi, da se to ne bo zgodilo, če pa se že, se takoj na začetku ure iskreno opraviči učitelju, domačo nalogo pa napiši nato še isti dan tudi za včeraj. ….. ti kdo ponuja cigarete, alkohol, mamila? Odločno odkloni, saj si se odločil, da si frajer, ki tega zares ne potrebuje. Nasilnežu tudi povej, da boš o tem obvestil razrednika, svetovalno službo ali ravnateljico. …... si žrtev nasilja v družini? Nihče, tudi tvoji starši, nimajo pravice grdo ravnati s teboj, zato se o nasilju zaupaj odrasli osebi, ki ti bo lahko pomagala. Vedi, tudi nasilnež potrebuje pomoč in tvoja izpoved mu lahko pomaga k iskanju ustreznejših načinov reševanja osebnih problemov.

43


Sicer pa Pravilnik o postopkih medsebojnega obvešćanja in nudenja pomoči organov, organizacij ter nevladnih organizacij, ki delujejo na področju nasilja, šolo zavezuje, da smo ob vsakršni zaznavi nasilja dolžni, v čim krajšem času, najkasneje pa v treh dneh od seznanitve z okoliščinami, obvetiti Center za socialno delo oz. policijo. Pa še nekaj telefonskih številk, če jih boš morda potreboval: ustanova, oseba tel. številka Ministrstvo za šolstvo in šport 01 478 42 00 Zavod za šolstvo – OE Koper 05 610 06 00 Center za socialno delo Sežana 05 707 42 00 TOM 080 12 34 Policija 113 Gasilci 112 Društvo prijateljev mladine Sežana 05 734 14 86 Zdravstveni dom Komen 05 766 85 06 Zdravstveni dom Sežana-šol. dispanzer 05 731 14 34 Urad za delo Sežana 05734 43 16 AMR Nova Gorica 05 338 33 09 http://www.safe.si/

VSI SE BOMO V ŠOLI LEPO POČUTILI, ČE … se bomo med seboj pozdravljali, če bomo pozdravili vsakogar, ki ga bomo srečali; … bomo uporabili čarobne besede: oprosti, hvala, prosim; … bomo v drugih videli dobre stvari; … bomo znali oprostiti spodrsljaje sošolcev ali odraslih; … se po hodniku ne bomo prerivali in kričali; … bomo skrbeli za naše rastline in ribe; … bomo skrbno opravljali rediteljske dolžnosti, naloge Zelenih straž in naloge dežurnega učenca; … bomo verjeli, da se vsi na šoli trudijo v dobro tistih, ki so nam zaupani; … bomo znali na prireditvah upoštevati druge, poslušalce in nastopajoče; … bomo vedno in povsod pazili na ugled naše šole; … bomo vedno skrbeli za urejene in čiste šolske prostore; … bomo na tekmovanjih srčno in odgovorno tekmovali zase in za šolo; … bomo vse, karkoli bomo počeli, počeli s srcem.

44


Da ne pozabim

45


september 11 1 Čet Začetek pouka

16 Pet

2 Pet

17 Sob

3 Sob

18 Ned

4 Ned

19 Pon

5 Pon

20 Tor

6 Tor

21 Sre

7 Sre

22 Čet

8 Čet

1. roditeljski sestanek- Komen

23 Pet

Logika –šolsko tekmovanje

46


9 Pet

1. roditeljski sestanek- Štanjel

24 Sob

10 Sob

25 Ned

11 Ned

26 Pon

12 Pon

27 Tor

13 Tor

28 Sre

14 Sre

29 Čet

15 Čet

30 Pet

47


oktober 11 1 Sob 2 Ned 3 Pon

17 Pon 18 Tor

Teden otroka

4 Tor

Teden otroka

5 Sre

19 Sre 20 Čet

BIO-šolsko tekmovanje

Teden otroka Sprejem prvošolcev v ŠSU

21 Pet

Logika-državno tekmovanje

6 Čet

Teden otroka Nagradni izlet

22 Sob

7 Pet

Teden otroka

23 Ned

Dobrodelni koncert 8 Sob

24 Pon 48


9 Ned

25 Tor

10 Pon

26 Sre

11 Tor

27 Čet

12 Sre

28 Pet

13 Čet 14 Pet 15 Sob

TJA-šolsko tekmovanje, 8.r. Govorilne ure Roditeljski sestanek – 1. razred - 6. razred Sladkorna bolezen-šolsko tekmovanje

29 Sob 30 Ned 31 Pon

Dan reformacije

16 Ned

49


november 11 1 Tor Dan spomina na mrtve

16 Sre

2 Sre

Jesenske počitnice

17 Čet

3 Čet

Jesenske počitnice

18 Pet

4 Pet

Jesenske počitnice

19 Sob

5 Sob

20 Ned

6 Ned

21 Pon

7 Pon

22 Tor

8 Tor

23 Sre

Sladkorna tekmovanje

bolezen-državno

TJA- državno tekmovanje, 8. r.

TJA-šolsko tekmovanje, 9.r

50


9 Sre 10 Čet 11 Pet

24 Čet 25 Pet

Govorilne ure

Matemčkovo tekmovanje

priznanje-šolsko

26 Sob

12 Sob

27 Ned

13 Ned

28 Pon

14 Pon 15 Tor

Hitro in zanesljivo računaje1. krog

Matemčkovo priznanje- državno tekmovanje

29 Tor 30 Sre

TJA-šolsko tekmovanje, 7.r.

51


december 11 1 Čet 2 Pet

Šolski bazar BIO-državno tekmovanje

17 Sob 18 Ned

3 Sob

19 Pon

Šola v naravi – 6. razred

4 Ned

20 Tor

Šola v naravi – 6. razred

21 Sre

Šola v naravi – 6. razred

6 Tor

22 Čet

Šola v naravi – 6. razred

7 Sre

23 Pet

Šola v naravi – 6. razred

5 Pon

8 Čet

ZGO-šolsko tekmovanje

SLJ-šolsko tekmovanje Govorilne ure Roditeljski sestanek – 5. razred

24 Sob 52


9 Pet

25 Ned

Božič

10 Sob

26 Pon

Dan samostojnosti

11 Ned

27 Tor

Novoletne počitnice

28 Sre

Novoletne počitnice

29 Čet

Novoletne počitnice

30 Pet

Novoletne počitnice

12 Pon

Hitro in 2.krog

zanesljivo

računaje,

13 Tor 14 Sre 15 Čet

TJA-državno tekmovanje,7.r.

31 Sob

16 Pet

53


januar 12 1 Ned Novo leto

16 Pon

2 Pon

17

3 Tor

18

4 Sre

19

5 Čet

20 Pet

6 Pet

21 Sob

7 Sob

22 Ned

8 Ned

23 Pon

Tor

ZGO-regijsko tekmovanje RAČUNALNIŠTVO-šolsko tekmovanje

Sre

Čet

KEM-šolsko tekmovanje

54


9 Pon 10 Tor

24 Tor GEO-šolsko tekmovanje

11 Sre 12 Čet

25 Sre 26 Čet

Govorilne ure Roditeljski sestanek – 9. razred

27 Pet

13 Pet

28 Sob

14 Sob

29 Ned

15 Ned

SLJ-regijsko tekmovanje

30 Pon

Hitro in zanesljivo računanje, 3. krog

31 Tor

Zaključek obdobja

55

1.

ocenjevalnega


februar 12 1 Sre TJA-regijsko tekmovanje 2 Čet

15 Sre 16 Čet

3 Pet

Vikend program v Breženki

17 Pet

4 Sob

Vikend program v Breženki

18 Sob

5 Ned

Vikend program v Breženki

19 Ned

Govorilne ure-Komen Roditeljski sestanek - Komen

6 Pon

20 Pon

Zimske počitnice

7 Tor

21 Tor

Zimske počitnice

22 Sre

Zimske počitnice

8 Sre

Prešernov dan

56


9 Čet

23 Čet

Zimske počitnice

10 Pet

24 Pet

Zimske počitnice

11 Sob

25 Sob

12 Ned

26 Ned

13 Pon

27 Pon

14 Tor

28 Tor

Govorilne ure - Štanjel Roditeljski sestanek - Štanjel

29 Sre

57


marec 12 1 Čet

17 Sob

2 Pet 3 Sob

SLJ-državno tekmovanje

18 Ned 19 Pon

Naravoslovni teden – 8. razred

4 Ned

20 Tor

Naravoslovni teden – 8. razred TJA-državno tekmovanje, 9.r

5 Pon

21 Sre

Naravoslovni teden – 8. razred

6 Tor

22 Čet

Naravoslovni teden – 8. razred

FIZ – šolsko tekmovanje

23 Pet

Naravoslovni teden – 8. razred FIZ – področno tekmovanje

Govorilne ure Roditeljski sestanek – 2., 3., 4. r. Roditeljski sestanek – 7. razred

24 Sob

Hitro tekmovanje

7 Sre 8 Čet

ZGO-državno tekmovanje

58

računanje-državno


9 Pet 10 Sob

25 Ned KEM-državno tekmovanje

26 Pon

11 Ned

27 Tor

12 Pon

28 Sre

13 Tor

GEO-regijsko tekmovanje

14 Sre 15 Čet 16 Pet

MAT Kenguru tekmovanje

29 Čet 30 Pet

RAČUNALNIŠTVO-državno tekmovanje MAT Kenguru –šolsko tekm.

31 Sob

ITJ-državno tekmovanje

59

–področno


april 12 1 Ned

16 Pon

2 Pon

17 Tor

3 Tor

18 Sre

4 Sre

19 Čet

5 Čet

20 Pet

Dan šole

6 Pet

21 Sob

MT-državno tekmovanje

7 Sob

22 Ned

8 Ned

23 Pon 60


9 Pon

Velikonočni ponedeljek

24 Tor

10 Tor

25 Sre

11 Sre

26 Čet

12 Čet

Govorilne ure

27 Pet

13 Pet

GEO-državno tekmovanje

28 Sob

14 Sob

FIZ – državno tekmovanje

29 Ned

15 Ned

30 Pon

Dan upora proti ukopatorju

Prvomajske počitnice

61


maj 12 1 Tor

Praznik dela

16 Sre

2 Sre

Praznik

17 Čet

3 Čet

18 Pet

4 Pet

19 Sob

5 Sob

20 Ned

6 Ned

21 Pon

7 Pon

22 Tor

8 Tor

23 Sre 62


9 Sre 10 Čet

24 Čet Govorilen ure

25 Pet

11 Pet

26 Sob

12 Sob

27 Ned

13 Ned

28 Pon

Šola v naravi - 4. razred

14 Pon

29 Tor

Šola v naravi - 4. razred

15 Tor

30 Sre

Šola v naravi - 4. razred

31 Čet

Šola v naravi - 4. razred

63


junij 12 1 Pet

Šola v naravi - 4. razred

16 Sob

2 Sob

17 Ned

3 Ned

18 Pon

Popravni izpiti za 9. razred

4 Pon

19 Tor

Popravni izpiti za 9. razred

5 Tor

Šola v naravi - 2. razred

20 Sre

Popravni izpiti za 9. razred

6 Sre

Šola v naravi - 2. razred

21 Čet

Popravni izpiti za 9. razred

Govorilne ure Šola v naravi - 2. razred

22 Pet

Zaključek pouka – 1. do 8. razred Popravni izpiti za 9. razred

Šola v naravi - 2. razred

23 Sob

7 Čet 8 Pet

64


9 Sob

24 Ned

10 Ned

25 Pon

Dan državnosti

11 Pon

26 Tor

Popravni izpiti za 9. razred Popravni in predmetni izpiti

12 Tor

27 Sre

Popravni izpiti za 9. razred Popravni in predmetni izpiti

13 Sre

28 Čet

Popravni izpiti za 9. razred Popravni in predmetni izpiti

14 Čet

29 Pet

Popravni izpiti za 9. razred Popravni in predmetni izpiti

30 Sob

Popravni izpiti za 9. razred Popravni in predmetni izpiti

15 Pet

Zaključek pouka -9. razred

65


julij 12 1 Ned 2 Pon

16 Pon Popravni izpiti za 9. razred Popravni in predmetni izpiti

17 Tor

3 Tor

Popravni in predmetni izpiti

18 Sre

4 Sre

Popravni in predmetni izpiti

19 ÄŒet

5 ÄŒet

Popravni in predmetni izpiti

20 Pet

6 Pet

Popravni in predmetni izpiti

21 Sob

7 Sob

22 Ned

8 Ned

23 Pon 66


9 Pon

Popravni in predmetni izpiti

24 Tor

10 Tor

25 Sre

11 Sre

26 Čet

12 Čet

27 Pet

13 Pet

28 Sob

14 Sob

29 Ned

15 Ned

30 Pon 31 Tor

67


avgust 12 1 Sre

17 Pet

2 ÄŒet

18 Sob

3 Pet

19 Ned

4 Sob

20 Pon

Popravni in predmetni izpiti

5 Ned

21 Tor

Popravni in predmetni izpiti

6 Pon

22 Sre

Popravni in predmetni izpiti

7 Tor

23 ÄŒet

Popravni in predmetni izpiti

8 Sre

24 Pet

Popravni in predmetni izpiti

68


9 Čet

25 Sob

10 Pet

26 Ned

11 Sob

27 Pon

Popravni in predmetni izpiti

12 Ned

28 Tor

Popravni in predmetni izpiti

13 Pon

29 Sre

Popravni in predmetni izpiti

14 Tor

30 Čet

Popravni in predmetni izpiti

31 Pet

Popravni in predmetni izpiti

15 Sre

Marijino vnebovzetje

16 Čet

69


70


PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI v šol. letu 2011/2012 ________________________________________________, učenec ____________razreda (ime in priimek učenca) OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen bo obiskoval naslednje interesne dejavnosti:

dejavnost

mentor

* Italijanščino bomo izvajali kot razširjeno interesno dejavnost (ponudba od 1. do 6. razreda) ob sofinanciranju staršev in Občine Komen . *Šahovski krožek bodo delno financirali starši (2 EUR na uro dejavnosti).

Podpis učenca:

Podpis staršev/skrbnikov:

_________________________

___________________________

Izpolnjeno prijavnico vrniti razredniku do 9. septembra 2011.

71


SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV Podpisana/ni_________________________________ ( starši/zastopniki otroka) stanujoč _______________________________soglašam, da OŠ Komen (prebivališče) uporabi osebne podatke mojega otroka____________________________ ( ime in priimek) rojenega____________________, ki v šol. letu 2011/2012 obiskuje ___________razred za naslednje namene: @ razstave izdelkov @ skupinske posnetke @ posnetke na fotografijah @ videoposnetke @ zvočne ali filmske posnetke javnih nastopov @ intervjuje @ objave na spletnih straneh @ rezultate tekmovanj @ drugo:____________________________

Kraj in datum:________________________

Podpis:__________________

Izpolnjeno prijavnico vrniti razredniku do 9. septembra 2011. Osnovna šola zgoraj navedene podatke, posnetke idr. uporablja v tem šolskem letu, hranila pa jih bo še eno leto po zaključku šolanja učenca/učenke. Vsi podatki se bodo hranili skladno s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja. OŠ izjavlja, da bo javno predstavila samo podatke, ki po naravi, vsebini in namenu ne posegajo v zasebnost posameznika , v skladu z določili Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (UL RS, št. 80/04).

72


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE Antona Šibelja-Stjenka KOMEN

ŠOLSKO LETO 2011/2012 Izdala: Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka KOMEN Odgovorna oseba: Nives Cek, ravnateljica Naslovnica: Vojko Franetič Izvedba: Artpro d.o.o., Kamnik Naklada: 400 izvodov

Komen, avgust 2011

73

Publikacija 2011/12  

Publikacija OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen za šolsko leto 2011/12

Publikacija 2011/12  

Publikacija OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen za šolsko leto 2011/12

Advertisement