Page 1

DESKLE O

Osnovna šola

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

Ime in priimek: ______________________________ Razred: ----------------------------------------------------------------------Naslov:-----------------------------------------------------------------------Domači telefon: -----------------------------------------------------------Sluţbeni telefon staršev:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1


Dragi učenci, spoštovani starši! Skupaj, z roko v roki, vstopamo v novo šolsko leto. Vsak od nas ima svoje ţelje, potrebe, zahteve, pričakovanja. Med nami so razlike, ki pa jih moramo čim bolj uskladiti in jih prilagoditi zmoţnostim. Časi niso roţnati, smo v prehodu, ki nam vsakodnevno prinaša tudi neprijetna presenečenja. Nekatere teţave so lahko tudi zelo hude in še kako vplivajo na odnose. Potrebno je biti strpen in prisluhniti eden drugemu. Naj nas vodi skupna ţelja, da otrokom, ki so sicer vaši, spoštovani starši, skupaj nudimo optimalne razmere za njihov razvoj na vseh področjih. Vabljeni torej k sodelovanju v duhu medsebojnega spoštovanja in strpnosti. V novo šolsko leto vstopamo tudi z nalogo, da uvedemo spremembe, ki jih prinašajo posodobljeni učni načrti. Novosti so naravnane v pravo smer in zagotovo pomenijo posodobitev pouka. Učitelji so na novosti pripravljeni in jih bodo predstavili učencem. Novi časi, ki so zaznamovani predvsem z zelo pospešenim razvojem informacijske tehnologije, naravnost zahtevajo prilagoditve in spremembe tudi v pristopu k poučevanju. Naša šola se trudi slediti razvoju in uspešno uvaja spremembe tudi na področju opreme in sodobnih didaktičnih pripomočkov za pouk. Imamo primerno opremljeno računalniško učilnico, postopoma bomo posodobili tudi učilnice. Z dograditvijo nove knjiţnice, ki se bo zgodila še v tem koledarskem letu, bomo pridobili prostor, kjer bo moţno narediti pomemben korak na področju implementacije moţnosti tudi na področju multimedije. Čas šolskih počitnic smo izkoristili za nekatera investicijska vzdrţevalna dela. Ţal se nam je zamaknil projekt posodobitve knjiţnice. Kljub temu smo z deli pričeli in naj bi jih zaključili do jesenskih počitnic. Če bo pravočasno prispela tudi oprema, bomo selili knjiţnico na novo lokacijo še v tem koledarskem letu. Ker je vrtec v sklopu našega zavoda, naj omenim, da smo tam prenovili in za daljše obdobje pridobili zelo lepo urejeno zunanje igrišče, ki je urejeno po strogih zahtevah zakonodaje. Nekaj sprememb smo doţiveli tudi na kadrovskem področju. Prihajajo mlajši učitelji, ki prinašajo sveţino in lepo dopolnjujejo dobro kadrovsko strukturo strokovnih delavcev. Skrb za pozitivno klimo v kolektivu in korektno sodelovanje med strokovnimi delavci sta stalno prisotni. Pozitivna energija se odraţa tudi v odnosu do vas staršev in dobro vpliva na delo v razredu. Vsem ţelim, da bi v novem šolskem letu tudi nekoliko teţje razmere, ki jih pred nas prinašajo vsakodnevni dogodki v druţbi, znali obrniti vsem nam, predvsem pa učencem, v prid. Potrudimo se omogočiti jim srečno in varno otroštvo tudi tako, da jih vzgajamo v odgovorne in samozavestne osebnosti. Ravnatelj Vojko Simčič

2


OSNOVNA ŠOLA DESKLE Srebrničeva 10 5210 Deskle tel.: 05 398 30 00 faks: 05 398 30 02

Ravnatelj: Vojko Simčič Tel.: 05 398 30 01, 041 505 660 Tajništvo: 05 398 30 00 Zvonka Valentinčič Računovodstvo: 05 398 30 09 Teodora Rejc Šolska svetovalna sluţba: 05 398 30 04 Alenka Pegan Colja Knjiţnica: 05 398 30 05 Mojca Petelin Kabinet športne vzgoje: 05 398 30 07 Boštjan Colja Zbornica: 05 398 30 08 Kuhinja: 05 398 30 06 / 05 395 31 89 Elektronska pošta: o-sola.deskle@guest.arnes.si Spletna stran: www.os-deskle.si Št. transakcijskega računa: 01244-6030655152 Davčna številka: 82684669 Matična številka: 5085772000 ŠOLSKI OKOLIŠ: KS Anhovo – Deskle NASELJA: Anhovo, Močila, Gorenje Polje, Robidni Breg, Loţice, Kamenca nad Loţicami, Goljevica, Plave, Prilesje pri Plavah, Zagora, Zagomila, Paljevo, Deskle USTANOVITELJ: Občina Kanal ob Soči 3


ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESKLE RAVNATELJ KNJIŢNIČARKA

STROKOVNI DELAVCI

SOCIALNA DELAVKA

RAČUNOVODKINJA

POSLOVNA SEKRETARKA HIŠNIK

KUHARICA ČISTILKE

ŠOLO UPRAVLJATA ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Vanda Colja, Radivoj Černe, Klemen Stanič; trije predstavniki staršev: Saša Jug, Radomirka Kizić, Lara Lovišček in pet predstavnikov delavcev zavoda: Nastja Gadnik, Alenka Pegan Colja, Martin Plesničar, Sonja Školaris, Davorina Šuligoj Prinčič. STROKOVNI ORGANI ŠOLE so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. SKUPNOST UČENCEV ŠOLE Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj ali predstavniki oddelčnih skupnosti. Šolsko skupnost vodi mentorica Alenka Pegan Colja. ŠOLSKI PARLAMENT Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov na šoli je 9, po en predstavnik posameznega oddelka. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Junaki našega časa, kdo so in zakaj.

4


STIKI MED ŠOLO IN STARŠI SVET STARŠEV V delo šole se starši praviloma vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljen je iz staršev, ki predstavljajo posamezni oddelek. Prvi sklic v šolskem letu opravi ravnatelj. Prvi sestanek je konstitutivni. Potrdijo se mandati in izvoli predsednik. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a 7. a 8. a 9. a OPB 1 OPB 2 OPB 3

a a a a a a a a a

Mateja Jerman Vesna Valentinčič Mirjam Košuta Lara Lovišček Andreja Kriţnič Bojan Marinič Agata Mauri Kragelj Matejka Tinta Andrejka Čendak

POGOVORNE URE VESNA NINIČ DRAŠČEK torek 12.00-13.00 ALENKA FARINA torek 12.30-13.15 DOLORES ŢNIDARČIČ sreda 12.30-13.15 TINA KRACINA torek 8.50-9.35 ALDA ZIMIC OZEBEK torek 9.50-10.35 BOŠTJAN COLJA ponedeljek 9.50-10.35 SONJA ŠKOLARIS četrtek 9.50-10.35 ANA KOŠUTA SKOK ponedeljek 11.40-12.25 MOJCA PETELIN ponedeljek 10.50-11.35 DARJA DJORDJEVIČ PO DOGOVORU MARTIN PLESNIČAR PO DOGOVORU NEŢA MARKOČIČ PO DOGOVORU TEA BREŠAN četrtek 12.30-13.15 MARIJA DREKONJA ponedeljek 8.50-9.35 TINA KRAVOS ponedeljek 9.50-10.35 MOJCA MAVER PODBERSIČ PO DOGOVORU JOŢICA TOLIČ sreda 9.50-10.35 LILJANA VRABL ponedeljek 7.10-7.55

Skupna pogovorna ura je vsak DRUGI delovni torek v mesecu ob 16. uri. Okvirni datumi: 11. okt., 15. nov., 13. dec., 10. jan., 14. feb., 13. mar., 10. apr., 15. maj.

5


PREDMETNIK - 1. DO 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE PREDMETIObvezni program

1. a

TEDENSKO ŠTEVILO UR RAZRED 2. a 3. a 4. a

5. a

SLOVENŠČINA

6

7

7

5

5

MATEMATIKA

4

4

5

5

4

2

3

TUJ JEZIK - ANGLEŠČINA LIKOVNA VZGOJA

2

2

2

2

2

GLASBENA VZGOJA

2

2

2

1,5

1,5

2

3

3

3

3 3

3

3

3

3

3

3

Število predmetov

6

6

6

8

9

Število ur tedensko

20

21

22

23,5

25,5

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

0,5

0,5

DRUŢBA SPOZNAVANJE OKOLJA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA ŠPORTNA VZGOJA

1

GOSPODINJSTVO

ODDELČNA SKUPNOST Dnevi dejavnosti - letno KULTURNI DNEVI

4

4

4

3

3

NARAVOSLOVNI DNEVI

3

3

3

3

3

TEHNIŠKI DNEVI

3

3

3

4

4

ŠPORTNI DNEVI

5

5

5

5

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

Razširjen program INDIVID. IN SKUPIN. POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŢAVAMI DOPOLNILNI IN DODATNI POUK INTERESNE DEJAVNOSTI

2

2

2

2

2

PODALJŠANO BIVANJE

5

5

4

3,4

3,4

JUTRANJE VARSTVO

1 5

6

5

ŠOLA V NARAVI, CŠOD - št. dni

6


PREDMETNIK ZA 6.–9. RAZRED OSNOVNE ŠOLE PREDMETI Obvezni program

RAZRED 6. a

7. a

8. a

9. a

SLOVENŠČINA

5

4

3,5

4,5

MATEMATIKA

4

4

4

4

TUJ JEZIK - ANGLEŠČINA

4

4

3

3

LIKOVNA VZGOJA

1

1

1

1

GLASBENA VZGOJA

1

1

1

1

GEOGRAFIJA

1

2

1,5

2

ZGODOVINA DRŢAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA FIZIKA

1

2

2

2

1

1

KEMIJA BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE

2

3

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

2

1

GOSPODINJSTVO

1,5

ŠPORTNA VZGOJA

3

IZBIRNI PREDMETI

2

2

2

2

1,5

2

1

2

2

2

2/3

2/3

2/3

Število predmetov

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Število ur tedensko

25,5

27/28

27,5/28,5

27,5/28,5

Število tednov pouka ODDELČNA SKUPNOST

35

35

35

32

0,5

0,5

0,5

0,5

3 3 4 5

3 3 4 5

3 3 4 5

3 3 4 5

0,5

0,5

0,5

0,5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2

Dnevi dejavnosti - letno KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI IND. IN SKUP. POMOČ UČENCEM DOPOLNILNI IN DODATNI POUK INTERESNE DEJAVNOSTI ŠOLA V NARAVI, CŠOD - št. dni

7


IZBIRNI PREDMETI UČITELJ

RAZRED 7. a, 9. a 7. a, 8. a, 9. a 7. a, 8. a, 9. a 8. a, 9. a 8. a, 9. a 7. a, 8. a, 9. a 7. a, 8. a, 9. a 8. a, 9. a

PREDMET

BOŠTJAN COLJA BOŠTJAN COLJA BOŠTJAN COLJA ANA KOŠUTA SKOK MOJCA MAVER PODBERSIČ SONJA ŠKOLARIS LILJANA VRABL ALDA ZIMIC OZEBEK

Šport za sprostitev – dekleta Izbrani šport – fantje Šport za zdravje Vzgoja za medije – radio Glasbena dela Italijanščina I, II,III Načini prehranjevanja Likovno snovanje II,III

UČITELJI – POUČEVANJE PRVO TRILETJE VESNA NINIČ DRAŠČEK TEA BREŠAN

1. a drugi učitelj

ALENKA FARINA DOLORES ŢNIDARČIČ

2. a 3. a

DRUGO in TRETJE TRILETJE

TEA BREŠAN

4. a (SLJ, MAT, LVZ, DRU, NIT, ŠVZ) 5. a (SLJ, MAT, LVZ, NIT, GOS); LVZ: 6. a, 7. a, 8. a, 9. a TJA: 4. a, 6. a-n, 9. a-n

BOŠTJAN COLJA

ŠVZ: 5. a, 6. a, 7. a, 8. a, 9. a

MARIJA DREKONJA

MAT: 6. a-n, 7. a, 8. a, 9. a-n; FIZ: 8. a, 9. a

ANA KOŠUTA SKOK

SLJ: 6. a, 7. a, 8. a, 9. a-n

TINA KRAVOS

MAT: 6. a, 9. a-n; TIT: 6. a, 7. a, 8. a

MOJCA MAVER PODBERSIČ

GVZ: 4. a, 5. a, 6. a, 7. a, 8. a, 9. a; OPZ, MPZ

MOJCA PETELIN

SLJ: 6. a-n, 9. a-n; OID; knjiţničarka

SONJA ŠKOLARIS

TJA: 5. a, 6. a, 7. a, 8. a, 9. a-n

JOŢICA TOLIČ

DRU: 5. a; DDE: 7. a, 8. a; ZGO in GEO: 6. a, 7. a, 8. a, 9. a

LILJANA VRABL

GOS: 6. a; NAR: 6. a, 7. a; KEM in BIO: 8. a, 9. a

TINA KRACINA ALDA ZIMIC OZEBEK

8


NARAVOSLOVNI DNEVI

RAZRED

1. a

2. a

3. a

4. a

5. a

6. a

7. a

8. a

9. a

MES

TEMA

ODGOVORNI

SEP

Razvrščamo in urejamo

Vesna Ninič Drašček

SEP

Skrb za zdrave zobe

Zdravstvena sluţba

MAJ

Dobra volja je najbolja

Zdravstvena sluţba

OKT

Vrt in polje

Alenka Farina

DEC

Zdrav način ţivljenja

Zdravstvena sluţba

MAJ

Ţivali in rastline na travniku

Alenka Farina

MAR

Opazovanje sence

Dolores Ţnidarčič

JUN

Ţivljenje in delo na kmetiji

Strok. sodelavci CŠOD

JUN

Ţivali v gozdu

Strok. sodelavci CŠOD

DEC

Odraščanje, rojstvo

Zdravstvena sluţba

MAJ

Kraljestvo rastlin

Tina Kracina

JUN

Morje (v šoli v naravi)

Tina Kracina

DEC

Odraščanje – spolna vzgoja

Zdravstvena sluţba

DEC

Peka novoletnega peciva

Alda Zimic Ozebek

FEB

Pestrost okolice Bohinjskega jezera

Strok. sodelavci CŠOD

FEB

Zdrava izbira – preprečevanje kajenja

Zdravstvena sluţba

APR

Rastline in človek

Strok. sodelavci CŠOD

APR

Gozdna učna pot, kroţenje snovi

Strok. sodelavci CŠOD

NOV

Gozd in gozdna drevesa, glive in lišaji

Strok. sodelavci CŠOD

NOV

Postojnska jama – ţivljenje brez sonca

Strok. sodelavci CŠOD

FEB

Alkohol – ne, hvala

Zdravstvena sluţba

MAR

Ogled laboratorija v Salonitu Anhovo

Liljana Vrabl

APR

Raziskovanje okoliških voda

Strok. sodelavci CŠOD

APR

Gozd

Strok. sodelavci CŠOD

FEB

Ljubezen, spolnost

Zdravstvena sluţba

NOV

Izdelava mila in drugih izdelkov iz sivke

Marija Drekonja

MAR

Ogled laboratorija v Salonitu Anhovo

Liljana Vrabl

9


KULTURNI DNEVI RAZRED

1. a

2. a

3. a

4. a

5. a

MES

TEMA

ORGANIZATOR

SEP

Postali smo učenci

DEC

Dedkovanje

FEB

Kulturne urice

JUN

Zaključna prireditev

Vesna Ninič Drašček M. Petelin, A. K. Skok

Vesna Ninič Drašček Vesna Ninič Drašček M. Petelin, A. K. Skok Vesna Ninič Drašček

SEP

Dan zlate knjige, obisk Bevkove domačije

Alenka Farina

DEC

Dedkovanje

Alenka Farina

FEB

Kulturne urice

Alenka Farina

JUN

Zaključna prireditev

Alenka Farina M. Petelin, A. K. Skok

SEP

Dan zlate knjige, obisk Bevkove domačije

Dolores Ţnidarčič

DEC

Dedkovanje

Dolores Ţnidarčič

FEB

Kulturne urice

Dolores Ţnidarčič

JUN

Zaključna prireditev

Dolores Ţnidarčič M. Petelin, A. K. Skok

DEC

Dedkovanje

Tina Kracina M. Petelin, A. K. Skok

FEB

Kulturne urice

Tina Kracina

JUN

Zaključna prireditev

Tina Kracina M. Petelin, A. K. Skok

DEC/JUN

Dedkovanje/zaključna prireditev

Alda Z. Ozebek, M. Petelin, A. K. Skok

FEB/APR

Prešeren med nami/obisk kulturnega ustvarjalca

Alda Z. Ozebek, M. Petelin, A. K. Skok

Obisk Groharjeve hiše

Alda Zimic Ozebek

OKT 6. a, 7. a 8. a, 9. a

DEC/JUN

Dedkovanje/zaključna prireditev

Mojca Petelin Ana Košuta Skok Mojca Maver Podbersič

6. a, 7. a 8. a, 9. a

FEB/APR

Prešeren med nami/obisk kulturnega ustvarjalca

Mojca Petelin, Ana K. Skok, Mojca M. Podbersič

6. a

OKT

Obisk Groharjeve hiše

Alda Zimic Ozebek

Rastem s knjigo/Ogled gledališke predstave Glasbena torta in obisk galerije

Ana Košuta Skok

7. a 8. a, 9. a

OKT MAR

10

Mojca Maver Podbersič


TEHNIŠKI DNEVI RAZRED

MES

TEMA

1.a

DEC MAR

Praznična delavnica Od zrna do kruha

JUN

Voda, kamen, pesek

ORGANIZATOR Vesna Ninič Drašček

SEP/JUN Varno v prometu/na gradbišču 2.a

3.a

4.a

5.a

6.a

7.a

8.a

9.a

NOV/JAN Zmešam in ločim/gugalnica in tehtnica DEC

Praznična delavnica

MAR JUN

Mladi naravoslovci Preţivetje v naravi/ustvarjalna delavnica

JUN

Od drevesa do deske

DEC JAN

Vozila z različnimi pogoni Elektrika

FEB

Ustvarjalna delavnica

Alenka Farina

Dolores Ţnidarčič Strok. sodelavci CŠOD

Tina Kracina

MAJ

Nekoč in danes

NOV JAN

Hiša eksperimentov Gibanje se prenaša

Marija Drekonja

FEB

Orientacija

Strok. sodelavci CŠOD

FEB

Bohinj v preteklosti

Strok. sodelavci CŠOD

NOV DEC

Hiša eksperimentov Novoletna delavnica

Marija Drekonja

APR

Idrijska čipka – delavnica klekljanja

Strok. sodelavci CŠOD

APR

Tehniška dediščina Idrije

Strok. sodelavci CŠOD

NOV NOV

Cerkniško jezero Rakov Škocjan

Strok. sodelavci CŠOD

NOV

Hiša eksperimentov

Marija Drekonja

MAR

Ogled laboratorija v Salonitu Anhovo

Liljana Vrabl

NOV MAR

Izdelava mila in drugih izdelkov iz sivke Delavnice (TŠC Nova Gorica)

Marija Drekonja

APR

Alpski svet pod Jalovcem in Poncami

Strok. sodelavci CŠOD

APR

Varstvo narave v Triglavskem nar. parku

Strok. sodelavci CŠOD

JAN OKT

Obdelava gradiv Promocija poklicev

Tina Kravos

NOV

Predstavitev poklicev na TŠC

Alenka P. Colja

APR

Evropska vas

T. Brešan

Alda Zimic Ozebek

Tina Kravos

Strok. sodelavci CŠOD

Alenka P. Colja

Alenka P. Colja

11


ŠPORTNI DNEVI RAZRED

1. a

2.. a

3. a

4. a

5. a

MES SEP JAN APR MAJ JUN SEP JAN/FEB MAR APR MAJ SEP JAN/FEB MAR APR JUNIJ JAN/FEB MAR JUN JUN JUN OKT FEB FEB MAJ JUN

DEJAVNOST Pohod Igre na snegu Plavanje Športne igre Kolesarjenje Pohod – Zakojca Zimski športni dan Pohod Atletika Športne igre Pohod – Zakojca Zimski športni dan Pohod Atletika Plezanje, lokostrelstvo … Igre na snegu Pohod Plavanje (v šoli v naravi) Plavanje (v šoli v naravi) Športne igre (v šoli v naravi) Pohod Alpsko smučanje Tek na smučeh Kolesarjenje Atletsko tekmovanje

VODJA

Vesna Ninič Drašček

Alenka Farina

Dolores Ţnidarčič Strok. sodelavci CŠOD

Tina Kracina Boštjan Colja

Boštjan Colja Strok. sodelavci CŠOD Strok. sodelavci CŠOD Boštjan Colja Boštjan Colja

6. a -9. a

SEP

Plavanje

Boštjan Colja

6. a- 9. a

OKT

Pohod

Boštjan Colja

6. a-9. a

JAN

Zimske aktivnosti

Boštjan Colja

6. a

APR

Kolesarjenje, orientacijski tek

Strok. sodelavci CŠOD

7. a

NOV

Hoja in tek na smučeh

Strok. sodelavci CŠOD

8. a

APR

Terensko rolkanje, športno plezanje

Strok. sodelavci CŠOD

9. a

JUN

Zaključni izlet

Mojca Petelin, B. Colja

6. a-9. a

JUN

Atletsko tekmovanje

Boštjan Colja

12


ŠOLE V NARAVI, TABORI IN TEČAJI Šole v naravi, tabori in tečaji so organizirani tako, da imajo učenci večine razredov nekaj dni pouka v naravi. Vse dejavnosti, navedene v spodnji tabeli, so neobvezne. Starši dajo za udeleţbo svojih otrok pisno soglasje. Za učence, ki se ne udeleţijo navedenih dejavnosti, šola organizira pouk in druge oblike dela. V drugem razredu, v sklopu pouka športne vzgoje, se izvede tečaj plavanja. Šola v naravi z učenjem plavanja je standardna oblika, ki se izvaja ob zaključku 4. razreda. Šolo v naravi sofinancira MŠŠ. Poleg staršev, ki nosijo glavno finančno breme tečajev in šol v naravi, te oblike dela podpira tudi Občina Kanal. V 5. razredu učenci opravljajo kolesarski izpit. Veliko izvenšolskih aktivnosti, ki so tudi sofinancirane s strani MŠŠ, izvajamo v CŠOD. Letos bomo izvedli naslednje dejavnosti: ČAS

RAZRED

OBLIKA

2. a

Tečaj plavanja

Nova Gorica

3. a

Naravoslovni teden - RS

4. a

Šola plavanja

CŠOD Medvedje Brdo Dom VIRC Poreč

5. a

Športni teden

CŠOD Bohinj

Naravoslovni teden Naravoslovni teden Druţboslovni teden

CŠOD Vojsko

Planinski tabor

Planina Razor

6. a 7. a 8. a Vsi

KRAJ

CŠOD Rak CŠOD Planica

Jesen 2011 4.-8. 6. 2012 Junij 2012 13.-17. 2. 2012 16.-20. 4. 2012 7.-11. 11. 2011 2.-6. 4. 2012 maj 2012

SPREMSTVO Alenka Farina Dolores Ţnidarčič Tina Kracina Alda Zimic Ozebek Boštjan Colja Tina Kravos Sonja Školaris Ana Košuta Skok Darja Djordjevič

V CŠOD se po načrtu izvedejo:  v 3. a razredu: 2 naravoslovna, 2 tehniška in 1 športni dan;  v 4. a razredu: 1 naravoslovni in 3 športni dnevi;  v 5. a razredu: 1 naravoslovni, 2 tehniška in 2 športna dneva;  v 6. a razredu: 2 naravoslovna, 2 tehniška in 1 športni dan;  v 7. a razredu: 2 naravoslovna, 2 tehniška in 1 športni dan; 

v 8. a razredu: 2 naravoslovna, 2 tehniška in 1 športni dan.

13


INTERESNE DEJAVNOSTI – MENTORJI V tem šolskem letu bomo izvajali veliko število interesnih dejavnosti, ki jih bodo vodili učitelji in zunanji sodelavci. Po merilih ministrstva za šolstvo in šport pripada šoli 18 ur interesnih dejavnosti na teden. IZVAJALEC

DEJAVNOST/ SKUPINA

VESNA NINIČ DRAŠČEK ALENKA FARINA DOLORES ŢNIDARČIČ TINA KRACINA ALDA ZIMIC OZEBEK

bralna značka (1. a) 1. a značka (2. a) bralna 2. a značka (3. a) bralna 3. a značka (4. a) bralna 4. a značka (5. a) bralna 5. a značka (6. a-9. a) bralna odbojka za deklice (4. a-6. a) Bistroum (4. a-7. a) likovni kroţek (5. a-9. a) razvedrilna matematika, vesela šola (6. a-9. a) ustvarjalne delavnice mali nogomet (4. a-6. a) angleška bralna značka (4. a) igriva angleščina (5. a, 6. a) angleška bralna značka italijanska bralna značka otroški pevski zbor (1. a-4. a) mladinski pevski zbor (5. a-9. a) knjiţničarski kroţek planinski kroţek (1. a-9. a) košarka – fantje (5. a-9. a) taborniki (1. a-9. a) 4. a- 6. a mali nogomet (1. a -3. a) šahovski kroţek (1- a-9. a)

ANA KOŠUTA SKOK TINA KRACINA ALDA ZIMIC OZEBEK MARIJA DREKONJA TINA KRAVOS BOŠTJAN COLJA TEA BREŠAN TEA BREŠAN SONJA ŠKOLARIS SONJA ŠKOLARIS MOJCA MAVER PODBERSIČ MOJCA PETELIN DARJA DJORDJEVIČ KK TOLMIN DEMI MUNIH FUTSAL – nogomet v dvorani MLADI NOGOMETAŠ BORIS KOGOJ TWIRLING KLUB DESKLE KREART PLESNI KLUB AK GORICA TK NOVA GORICA PLEZALNA ŠOLA PETER MRAK

1. a-9. a 1. a-3. a 1. a-6. a 5. a-9. a

14


ŠOLSKI KOLEDAR Prazniki – pouka prosti dnevi: Dan spomina na mrtve: torek, 1. november 2011 Dan samostojnosti in enotnosti: ponedeljek, 26. december 2011 Novo leto: ponedeljek, 1. januar 2012 Prešernov dan - slovenski kulturni praznik: sreda, 8. februar 2012 Velikonočni ponedeljek: 9. april 2012 Dan upora proti okupatorju: petek, 27. april 2012 Praznik dela: torek in sreda, 1. in 2. maj 2012 OCENJEVALNI OBDOBJI Prvo ocenjevalno obdobje: od 1. 9. 2011 do 31. 1. 2012 Drugo ocenjevalno obdobje: od 1. 2. 2012 do 22. 6. 2012 (15. 6. za 9. r.) POČITNICE Jesenske počitnice: Novoletne počitnice: Zimske počitnice: Prvomajske počitnice: Letne počitnice za učence:

od 2. do 4. novembra 2011 od 27. do 30. decembra 2011 od 20. do 24. februarja 2012 30. april 2012 od 23. junija do 31. avgusta 2012

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA Letos bodo na šoli NPZ opravljali učenci ob koncu drugega in tretjega obdobja. NPZ se ob koncu drugega obdobja opravlja prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja pa je opravljanje obvezno. Za učence 9. razreda je predviden tudi naknadni rok. REDNI ROK : ( 6. in 9. razred ) 4. maj 2012 matematika ( 6. in 9. razred ) 8. maj 2012 slovenščina (samo 9. razred) 10. maj 2012 tretji predmet (samo 6. razred) 10. maj 2012 tuj jezik NAKNADNI ROK: samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni in drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeleţiti NPZ v rednem roku. 30. maj 2012 matematika 31. maj 2012 slovenščina 1. junij 2012 tretji predmet DELITEV SPRIČEVAL IN ZAKLJUČNIH SPRIČEVAL 15. junij 2012: za učence 9. razreda 22. junij 2012: za učence ostalih razredov NFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH 10. in 11. februar 2012

15


PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI PRVI ROK:

DRUGI ROK:

za učence 9. razreda

od 18. junija do 2. julija 2012

za ostale razrede

od 26. junija do 9. julija 2012

za vse učence

od 20. do 31. avgusta 2012

DIFERENCIACIJA PRI POUKU Fleksibilna diferenciacija se izvaja v 6. in 9. razredu pri slovenščini, matematiki in angleščini. V vseh razredih imamo eno samostojno homogeno skupino in kombinirano skupino prvega in drugega nivoja. V 9. razredu se izvaja kombinirana oblika zunanje diferenciacije. Formirana je kombinirana skupina prvega in drugega nivoja in samostojna skupina tretjega nivoja. Izbira nivojev je potekala tako, da so učitelji na osnovi učnega uspeha predlagali učencem in staršem izbiro nivoja. Po tem so učenci in starši ob sodelovanju učiteljev določili nivo, ki ga obiskuje učenec. Učenec lahko po posvetovanju s starši, učitelji in šolsko svetovalno sluţbo spremeni raven zahtevnosti kadarkoli med šolskim letom. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE V računalniški učilnici imamo 13 računalnikov v mreţi. Računalniki so novejši, opremljeni z operacijskim sistemom Windows XP in paketom Office XP. Povezani so v mreţo, do interneta dostopamo z ADSL povezavo. Dobre pogoje bomo izkoristili:  za pouk od 1. do 9. razreda;  za izvedbo izbirnih predmetov;  za nudenje pomoči učiteljem in učencem pri projektnem delu s pomočjo računalniške tehnologije;  za izobraţevanje učiteljev na področju uporabe e-gradiv,  za izobraţevanje delavcev šole in drugih krajanov. Tudi v tem šolskem letu ponujamo moţnost nadgraditi osnovno in tudi nekoliko zahtevnejše znanje na področju oblikovanja besedil in urejanja preglednic. Po potrebi bomo obnovili znanje tudi na področju komuniciranja s pomočjo elektronske pošte. Računalniško učilnico bomo ponudili tudi staršem in ostalim krajanom z namenom organiziranja računalniških tečajev. Spletno stran šole in vrtca smo preuredili, zato bomo izobrazili skupino strokovnih delavcev, ki bo skrbela, da bo spletna stran kvalitetna, predvsem pa aţurno urejena.

16


ŠOLSKI ZVONEC ŠOLSKA VRATA SE BODO ODPIRALA ob 6.45 – za učence v jutranjem varstvu ob 7.00 – za učence, ki imajo predure ob 7.45 – za učence, ki pričenjajo pouk 1. šolsko uro Predura

1. ura

2. ura

3. ura

4. ura

5. ura

6. ura

7. ura

7.10 do 7.55

8.00 do 8.45

8.50 do 9.35

9.50 do 10.35

10.50 do 11.35

11.40 do 12.25

12.30 do 13.15

13.45 do 14.30

Odmor za malico: 9.35 do 9.50 Rekreativni odmor: 10.35 do 10.50 Odmor za kosilo za učence 3. triletja: 13.15 do 13.45 ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA IN UČITELJI ODDELEK

SESTAVA

ŠTEVILO

OPB 1

1. a

11

Darja Djordjevič

OPB 2

2. a, 4. a

21

Martin Plesničar

OPB 3

3. a, 5. a

21

Neţa Markočič

SKUPAJ:

UČITELJ

53

Urnik podaljšanega bivanja 1. ura

11.40-12.30

umivanje, kosilo, počitek

2. ura

12.30-13.20

pisanje nalog, branje

3. ura

13.20-14.10

druţabne igre

4. ura

14.10-15.00

učenje, likovno ustvarjanje

5. ura

15.00-15.50

delo na računalniku, sprehodi, šport

17


JUTRANJE VARSTVO Jutranje varstvo se prične ob 6.45 in zaključi ob 7.45, ko se učenci odpravijo v učilnice. Organizirano je v učilnici gospodinjstva v pritličju šole. V jutranjem varstvu skrbijo za učence učitelji, ki so določeni po razporedu. VARSTVO VOZAČEV Po končanem pouku poteka varstvo vozačev od 11.40 do 14.00. Nadzor opravljajo učitelji po razporedu. Varstvo se od ponedeljka do petka izvaja v učilnici za gospodinjstvo in na šolskem dvorišču. ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA PREVOZA Šola v sodelovanju z občino pripravi urnik prevozov za otroke, ki jim je potrebno po zakonu organizirati prevoz v šolo in iz nje. To so otroci, katerih stalno bivališče je od šole oddaljeno 4 km ali več. Po sklepu občinskega sveta so iz naselij Loţice, Anhovo in Deskle upravičeni do prevoza samo otroci od 1. do 6. razreda. RAZPORED PROVOZOV ŠOLSKIH OTROK ŠOLSKI AVTOBUS (MIVAX): (vozači imajo letno vozovnico) VOZI V: Anhovo, Močila, Gorenje Polje, Loţice, Plave, Globno. JUTRANJI URNIK: 7.25 Anhovo / 7.28 Gorenje Polje / 7.30 Močila / 7.34 Loţice / 7.38 Plave / 7.40 Globno – 7.45 šola Deskle POPOLDANSKI URNIK: 13.00 Izpred Osnovne šole Deskle - vozi kroţno pot po zgoraj začrtani trasi Avtobus Mivaxa vozi predvsem otroke na razredni stopnji. Zaradi voţnje na Gorenje Polje in Močila vozi 30-sedeţni avtobus. Tako ni mogoče iz bliţnjih naselij (Loţice, Anhovo, Deskle) sprejemati tudi otrok, ki obiskujejo 7., 8. in 9. razred. Ti tudi niso upravičeni do prevozov, saj je njihova pot v šolo zaradi urejenih pločnikov varna. Šofer med voţnjo ne more skrbeti za red v avtobusu, zato morate vsi učenci to upoštevati in se primerno obnašati. ŠOLSKI KOMBI (Leon Jerončič): VOZI V: Prilesje, Zagoro, Paljevo in Goljevico JUTRANJI URNIK:

6.40 Prilesje (starejši otroci) / 6.50 Paljevo / 7.00 Zagora / 7.25 Prilesje (mlajši otroci) / 7.40 Goljevica

POPOLDANSKI URNIK: od 12.30 dalje – glede na zaključek pouka vozačev V 1. razredu devetletke mora otroka na kombi oddati učitelj, zadolţen za varstvo vozačev. Na končni postaji ga sprejmejo starši ali druga odrasla oseba.

18


SODELOVANJE S POLICIJSKO POSTAJO NOVA GORICA Pri izobraţevanju otrok s področja prometne in javne varnosti ter področja kaznivih dejanj Osnovna šola Deskle sodeluje s policisti Policijske postaje Nova Gorica. Ta v sodelovanju s šolo izvaja tudi nekatere preventivne aktivnosti in projekte. Za izvajanje navedenih aktivnosti na območju občine Kanal ob Soči je zadolţen vodja policijskega okoliša Marjan Pirc. Za morebitna pojasnila, vprašanja ali prijavo dogodkov je vodja policijskega okoliša dosegljiv preko Policijske postaje Nova Gorica na tel. št. 05 303 44 00 ali preko e-mail naslova: marjan.pirc@gmail.com.

SKRB ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENE STORITVE Šolski zdravnik je Valter Boltar, dr. med, ki ima svojo ordinacijo v novi stavbi Zdravstvenega doma v Novi Gorici. Sistematski pregledi in cepljenja se izvajajo v 1. in 3. razredu ter samo za deklice tudi v 6. razredu. V 8. razredu se izvaja zgolj sistematski pregled. Učenci 1. in 3. razreda bodo pregledani in cepljeni v ordinaciji šolskega zdravnika. Na pregled jih spremljajo starši. V letošnjem šolskem letu bodo zdravstveni delavci nadaljevali s cepljenjem deklic 6. razreda proti HPV (humani papiloma virus). Cepljene bodo samo deklice, katerih starši bodo s tem pisno soglašali. Na morebitna vprašanja glede organizacije cepljenj vam lahko odgovori svetovalna delavka šole, za strokovna vprašanja pa lahko pokličete zdravnika, in sicer na telefon 33 83 322. Učenci 8. razreda bodo sistematsko pregledani v Zdravstvenem domu v Kanalu, kamor jih bo spremljala šolska svetovalna delavka. Sistematske preglede za šolske otroke in šolske novince organizira svetovalna delavka v sodelovanju z zdravnikom in dipl. medicinsko sestro Alojzijo Jericijo Oprešnik. Z zdravnikom se posvetuje tudi v primeru, ko poklicna odločitev učencev 9. razreda zahteva izdajo zdravniškega potrdila za nadaljnje šolanje. Urnik ordinacije Valterja Boltarja, dr. med., v novem zdravstvenem domu v Novi Gorici: PONEDELJEK 13.00-20.00 TOREK do PETEK 7.30-14.00

19


ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE V letošnjem šolskem letu bodo imeli sistematski pregled zob učenci 1., 2., 4., 6., 7. in 8. razreda. Preglede bo skupaj z zobno asistentko Mojco Gabrijelčič opravila šolska zobozdravnica Oresta Kobale, dr. dent. med. Potekali bodo na šoli. O natančnem datumu bodo učenci obveščeni. Vse leto poteka na šoli tudi akcija »Za čiste zobe«, in sicer za vse učence od 1. do 9. razreda. Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob. Akcijo vodita zdravstveni delavki Zvona Brezavšček in Jasmina Komel, ki enkrat mesečno obiščeta učence. Posamezni učenci, ki med letom najbolj skrbijo za svoje zobe in zberejo največ točk, ob koncu leta prejmejo broško kot simbolno nagrado. Najuspešnejši razred na šoli je nagrajen in ob koncu šolskega leta povabljen na prireditev ob zaključku akcije. ŠOLSKA PREHRANA Z lanskim šolskim letom je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani. Ministrstvo za šolstvo namenja za vsakega učenca splošno subvencijo za malico v višini dveh tretjin cene. Dodatno subvencijo (preostalo tretjino cene) lahko uveljavljajo starši učencev, če jim druţinski dohodek na člana ne presega 30 % povprečne plače oziroma imajo v druţini posebne okoliščine (nenadna izguba sluţbe, invalidnost, smrt in podobno). Subvencija za kosilo pripada samo učencem, kjer povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana ne presega 5 %. Starši prijavijo otroke na šolsko prehrano s predpisanim obrazcem, ki so ga prejeli v mesecu juniju. Če ţelijo med šolskim letom naknadno prijaviti oziroma odjaviti svoje otroke, morajo to obvezno sporočiti v tajništvo šole. Starši, ki ţelijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico ali kosilo, to označijo v obrazcu. Če imate kakršnakoli vprašanja, lahko pokličete svetovalno delavko Alenko Pegan Colja. V primeru odsotnosti učenca v šoli morajo starši odjaviti obroke v tajništvu šole do 8.00 zjutraj. Če vedo, da bo učenec prihodnji dan odsoten od pouka (npr. pregled pri zdravniku …), morajo odjaviti šolsko prehrano ţe dan prej, in sicer do 12.00. Če starši ne odjavijo obrokov in učenca ni v šoli, jim subvencija ne pripada, zato plačajo polno ceno obrokov. Podrobnosti v zvezi z organizacijo šolske prehrane so zapisane v Pravilih šolske prehrane, ki jih je sprejel svet zavoda 24. avgusta 2010 in so priloga publikaciji. Objavljene so tudi na spletni strani šole.

20


Obroke za šolo in vrtec pripravljajo kuharice v kuhinji, ki je locirana v stavbi vrtca. Vsi otroci v šoli prejmejo malico, pribliţno dve tretjini otrok pa se odloča tudi za kosilo. Cena malice je v tem šolskem letu 0,80 € dnevno. Vsem učencem pripada splošna subvencija v višini 0,50 € za posamezni obrok malice. Določenim učencem lahko pripada tudi dodatna subvencija v višini 0,30 € za posamezni obrok malice. Cena popoldanske malice je 0,50 € dnevno. Učenci od 1. do 5. razreda prejemajo malo kosilo. Cena je 2.20 €. Učenci od 6. do 9. razreda prejemajo kosilo, katerega cena je 2,80 €. Šolske prehrane so deleţni tudi delavci šole in vrtca. Cena malice za delavce je 1 € dnevno, cena kosila 3,20 €, malega kosila pa 2,20 €. Kosila se posluţujejo tudi zunanji odjemalci. Cena posameznega kosila je zanje 3,80 € . Otroci malicajo v odmoru za malico, med 9.35 in 9.50. Učitelji, ki so med malico v razredu, skrbijo, da učenci malicajo kulturno in brez nepotrebne naglice. Komisija za prehrano med drugim skrbi za pripravo jedilnika, ki vsebuje raznovrstno in kalorijsko primerno sestavljeno hrano. Komisijo za prehrano vodi organizator šolske prehrane Boštjan Colja. Z anketami poskušamo prisluhniti tudi ţeljam otrok. Če so realne in uresničljive ter jih je mogoče upoštevati, to tudi naredimo. V šolskem letu 2011/2012 bo v šoli dnevno pripravljenih pribliţno 150 malic ter 90-100 kosil. Vsakemu otroku je zagotovljen vsaj en obrok dnevno. Praznične dneve (martinovo, miklavţevo, valentinovo, pust …) bomo tudi letos popestrili z značilnimi jedmi. ŠOLSKA KNJIŢNICA Šola zaposluje knjiţničarko, ki upravlja s šolsko knjiţnico. Zbira knjiţno in drugo knjiţničarsko gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, izposoja. Opravlja tudi informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavni del vzgojno izobraţevalnega dela v zavodu. V knjiţnici imamo 8200 leposlovnih, poljudnoznanstvenih in strokovnih knjig, ki so namenjene učencem in učiteljem kot pomoč pri individualnem izobraţevanju in pripravi učnega gradiva. Za potrebe pouka ali domačega dela se učenci lahko posluţujejo tudi računalnika in interneta. Šolska knjiţnica je odprta: ponedeljek: 11.45-13.30 torek: 11.45-13.30 sreda: 11.45-13.30 četrtek: 11.45-13.30 Čas izposoje je 15 dni. Izgubljeno ali poškodovano gradivo mora učenec nadomestiti z novim.

21


UČBENIŠKI SKLAD Na šoli imamo svoj učbeniški sklad, ki omogoča učencem izposojo veljavnih učbenikov. Vsako leto ga dopolnjujemo in obnavljamo. Za izposojene učbenike ne zaračunavamo več obrabnine (izposojevalnine) v višini tretjine cene novega učbenika, saj te stroške krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Pridobljena sredstva sluţijo za obnovo učbeniškega sklada. Knjiţničarka v dogovoru z učitelji in ravnateljem vsako leto do konca meseca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove. Šolski učbeniški sklad vodi knjiţničarka Mojca Petelin, pri razdeljevanju pa ji pomagajo učitelji. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA Na šoli je zaposlena socialna delavka Alenka Pegan Colja, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela. Devetošolcem pomaga pri poklicnem odločanju in sodeluje z njihovimi starši in razrednikom. V februarju izpelje vpis v prvi razred. Sodeluje z vzgojiteljico predšolske skupine in s starši šolskih novincev ter skrbi za povezavo med vrtcem in šolo. Vodi time za pripravo, spremljanje in evalvacijo individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami ter vodi osebno mapo teh učencev. V sodelovanju z učitelji, psihologinjo Špelo Grmek in seveda starši izpelje postopek odkrivanja nadarjenih učencev in vodi njihove osebne mape. Sodeluje z zunanjimi institucijami, katerih delo je vezano na ţivljenje in delo šole (Center za socialno delo, Zavod za šolstvo, srednje šole, Zavod za zaposlovanje, zdravstveni dom …) Skrbi za povezavo sveta staršev s šolo. Sodeluje z učitelji in starši pri reševanju učnih in drugih teţav učencev. Če se ţelijo starši pogovoriti s svetovalno delavko, jo lahko pokličejo po telefonu ali ji karkoli sporočijo na elektronski naslov alenka.pegan-colja@guest.arnes.si. SODELOVANJE S STARŠI Prizadevamo si, da bi bilo sodelovanje s starši čim boljše, saj se vse bolj kaţe potreba po skupnem nastopu pri vzgoji otrok. Eni brez drugih dosegamo zgolj zadostne rezultate, kar največkrat ni dovolj za dosego ţelenega uspeha. Na šoli ponujamo naslednje oblike: roditeljski sestanki; pogovorne ure (vsak teden in po potrebi tudi pogosteje); skupne pogovorne ure (vsak mesec in po potrebi pogosteje); individualni pogovor z učiteljem, svetovalno delavko ali ravnateljem; strokovna srečanja za starše.

22


DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM Na šoli imamo tudi učence s posebnimi potrebami. To so učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci in gluhi ali naglušni učenci. Ti otroci potrebujejo poleg prilag ojenega izvajanja programa vzgoje in izobraţevanja tudi dodatno strokovno pomoč, ki jo nudijo strokovni delavci šole ali zunanji sodelavci. To sta specialna pedagoginja Maja Kenda in surdopedagoginja Iris Kodrič. Na podlagi soglasja staršev, poročila, ki ga pripravi šolska svetovalna delavka skupaj z učitelji, in opravljenega pregleda v Centru za mentalno zdravje v Novi Gorici dodatno strokovno pomoč z odločbo o usmeritvi odredi komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki deluje pri Zavodu za šolstvo v Novi Gorici. DODATNI POUK UČITELJ VESNA NINIČ DRAŠČEK ALENKA FARINA (na 14 dni) DOLORES ŢNIDARČIČ (na 14 dni) JOŢICA TOLIČ

PREDME T SLJ, MAT SLJ, MAT SLJ, MAT ZGO

DOPOLNILNI POUK UČITELJ VESNA NINIČ DRAŠČEK ALENKA FARINA (na 14 dni) DOLORES ŢNIDARČIČ TINA KRACINA ALDA ZIMIC OZEBEK ANA KOŠUTA SKOK MARIJA DREKONJA LILJANA VRABL

PREDMET SLJ, MAT SLJ, MAT SLJ, MAT SLJ, MAT MAT SLJ MAT KEM

RAZRED 1. a 2. a 3. a 8. a, 9. a

RAZRED 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a-8. a 7. a-9. a 8. a, 9. a

ČAS IZVEDBE sreda (11.40) ponedeljek (11.40) ponedeljek (11.40) ponedeljek (7.10)

ČAS IZVEDBE četrtek (11.40) ponedeljek (11.40) ponedeljek (11.40) torek (12.30) četrtek (12.30) torek (12.30) sreda (7.10) petek (7.10)

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI Šolo obiskujejo tudi učenci, ki so opredeljeni kot nadarjeni na enem ali več področjih. V šolskem letu 2011/2012 imamo na šoli 26 takih učencev. Vsi so bili zelo uspešni vsaj na enem od treh meril za identificiranje nadarjenosti, kar je tudi pogoj, da jih lahko uvrstimo med nadarjene učence. V tem šolskem letu bomo izpeljali postopek odkrivanja nadarjenih učencev v 4. razredu. Starši teh učencev bodo povabljeni k svetovalni delavki, ki jih bo podrobneje seznanila s samim postopkom identifikacije nadarjenih učencev in

23


oblikami dela z njimi. S predlogom šole lahko soglašajo ali pa ne. Če svojega otroka ne ţelijo vključiti v postopek prepoznavanja nadarjenosti, ga šola ne izpelje. Ob koncu 9. razreda izda šola učencem dokazilo o identificirani nadarjenosti, ki ga potrebujejo, če ţelijo uveljavljati Zoisovo štipendijo. Z nadarjenimi učenci delajo učitelji različnih predmetnih področij. Delo je zastavljeno individualno, skupinsko in projektno. Iščemo nove oblike in vsebine dela. S starši in učenci se enkrat letno sreča tudi svetovalna delavka ali razrednik in jim predstavi program dela za tekoče leto. Učenci se veliko učijo v naravi, obiskujejo nove kraje, ki so zgodovinsko, geografsko in etnološko zanimivi, obiskujejo gledališke predstave v tujem jeziku, se pripravljajo na tekmovanja … POLŢKOV ABONMA V DESKLAH Učenci od 1. do 3. razreda se bodo lahko tudi letos, kot ţe vrsto let doslej, podali v gledališke avanture, ki jih zanje pripravljata KD »Svoboda« Deskle in SNG iz Nove Gorice. Za vse gledališke navdušence iz vrtca in šole Polţkov abonma ponuja 6 predstav, in sicer: Datum

Gledališče

Naslov predstave

14. 10. 2011

Lutkovno gledališče Ljubljana

Črni muc vasuje

11. 11. 2011

Mini teater Ljubljana

Sapramišja sreča

9. 12. 2011

Glej Ljubljana

Kako je Jaromer iskal srečo

13. 1. 2012

SNG Nova Gorica

Antonton

10. 2. 2012

Gledališče na vrvici Nova Gorica

Kaj se je Sneguljčici zares zgodilo

9. 3. 2012

Lutkovno gledališče Maribor

Deţevnikarji – napad hroščev

PROJEKTI IN DOGODKI          

Vseslovenski projekt Zdrava šola Evropska vas Prešeren med nami Vozniki, spet smo na cesti Policist za en dan Lutkovna igrica 113 Za zdrave zobe Rastem s knjigo Pouk lahko izvajamo tudi v naravi Sodelovanje na likovnih in literarnih natečajih

24


PRAVICE UČENCA V OSNOVNI ŠOLI SO:             

da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraţevalne dejavnosti; da mu je v šoli zagotovljeno varno in vzpodbudno okolje; da šola organizira ţivljenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur; da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved in socialni status druţine; da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in splošnimi predpisi; da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti; da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti; da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in stroke; da dobi o svojemu delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo; da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če jo potrebuje; da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole; da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izreče o vseh vprašanjih iz ţivljenja in dela šole, ki ga zadevajo; da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta učencev.

ŠOLSKI BONTON PRAV JE,

 da v šolo ne prinašaš dragocenosti, ki bi zamikale sošolce;  da si pošten in najdene predmete prineseš v tajništvo šole;  da svoje stvari opremiš s podpisom;  da lepo ravnaš z izposojenimi učbeniki in knjigami;  da imaš spoštljiv odnos do osebne in tuje lastnine. VČASIH SE ZGODI,  da pozabiš učbenik ali druge šolske potrebščine, zato o tem na začetku ure obvesti učitelja. Če se to ne dogaja prepogosto, verjetno ne bo hujših teţav. Če se ti to redno dogaja, poišči rešitev najprej pri sebi. Zvečer preveri urnik in pripravi torbo za naslednji dan;  da nimaš domače naloge. Če nalogo pozabiš le izjemoma, bo opravičilo učitelju/učiteljici najverjetneje rešilo teţavo. Razumeti moraš, da ti domača naloga pomaga pri razumevanju in utrjevanju snovi;

25


 da zamudiš pouk. Kljub temu pojdi v razred in se za zamudo učitelju/učiteljici opraviči;  da te je strah spraševanja in ocenjevanja znanja. Če ti je za učenje zmanjkalo časa in če se to redko zgodi, se bo dalo z učiteljem/učiteljico zagotovo dogovoriti;  da ne razumeš razlage. Če kljub sodelovanju razlage nisi razumel, prosi učitelja/učiteljico, da ti snov ponovno razloţi;  da dobiš slabo oceno. Zagato ti lahko pomaga rešiti učitelj/učiteljica ali sošolec/sošolka. Dogovori se za termin, v katerem boš snov utrdil, se ponovno javil in oceno popravil;  da se slabo počutiš. O tem obvesti razrednika/razredničarko ali drugega učitelja in ne odhajaj domov brez predhodnega dovoljenja. OTROŠKI NASVETI ZA STARŠE  Ne razvajajte me, saj dobro vem, da ne morem imeti vsega, kar si zaţelim.  Ne delajte namesto mene stvari, ki jih lahko naredim sam.  Ne opozarjajte me pred drugimi, temveč se raje pomenite z menoj na samem.  Ne pozabite, da rad eksperimentiram in se tako učim. Bodite z menoj potrpeţljivi.  Ne zavračajte me, ko vas prosim za odgovore na vprašanja, sicer bom moral iskati odgovore drugje.  Bodite moji prijatelji, saj bi tudi sam bil rad vaš prijatelj. Učite me z zgledom in ne s kritiko.

Besedilo pripravil: Vojko Simčič, ravnatelj Naslovnica - idejna zasnova: Vojko Simčič Naklada: 180 izvodov Deskle, september 2011 Publikacijo izdala Osnovna šola Deskle na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06, 102/07)

26


Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. št 81/06, 102/07) sprejme Osnovna šola Deskle PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolţnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolţnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena tega zakona). Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnovne šole Deskle vsebujejo: 1. natančnejšo opredelitev dolţnosti in odgovornosti učencev; 2. načine zagotavljanja varnosti; 3. pravila obnašanja in ravnanja; 4. določitev vzgojnih ukrepov za posamezne kršitve pravil; 5. organiziranost učencev; 6. opravičevanje odsotnosti; 7. sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. DOLŢNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA: da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola; da izpolni osnovnošolsko obveznost; da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraţevalne dejavnosti; da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti; da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu; da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroţa zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole; da spoštuje pravila hišnega reda; da varuje in odgovorno ravna s premoţenjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-teh namerno ne poškoduje; da se spoštljivo vede do drugih; da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole; da sodeluje pri dogovorjenih oblikah deţurstev učencev.

27


NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI Dnevno varovanje objekta je porazdeljeno na zaposlene, od hišnika do deţurnih učiteljev in ostalih učiteljev, ki so zadolţeni za posamezne učilnice. Nadzor nad vstopom v šolo v dopoldanskem času izvajajo deţurni učenci in deţurni učitelji, v popoldanskem in večernem času pa se nadzor vrši preko čistilk in hišnika. Ponoči, ob koncu tedna, ob praznikih in med šolskimi počitnicami je zgradba zaklenjena. Med šolskimi počitnicami so strokovne sluţbe dostopne med uradnimi urami, ki so od 8. do 12. ure. Na poti v šolo in iz šole učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Učenci, ki se v šolo vozijo z avtobusom ali šolskim kombijem, izstopijo pred juţnim vhodom v šolo. Skozi juţni vhod v šolo vstopajo učenci, učitelji in zunanji obiskovalci. Učitelji in ostali zaposleni v šoli lahko v šolo vstopajo tudi s severne strani, kjer je urejen parkirni prostor za zaposlene v šoli. S kolesi lahko prihajajo v šolo le učenci, ki imajo opravljen kolesarski izpit. Učenci prihajajo v šolo s kolesi na lastno odgovornost. Učitelji opravljajo varstva in deţurstvo od ponedeljka do petka. Njihove naloge so:  da nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v toaletnih prostorih, učilnicah, avli šole in jedilnici, na zunanjih površinah;  v primeru, da v času opravljanja deţurstva ugotovijo poškodbo šolskega inventarja, to javijo vodstvu šole;  vse probleme, ki nastanejo v času deţurstva, mora vsak učitelj, v kolikor je to mogoče, rešiti takoj, sprotno in objektivno. Razpored deţurstev je objavljen v šoli, na oglasni deski v vsakem nadstropju šole. Učenci morajo biti do sebe in svojih stvari odgovorni, da se izognejo nezgodam in drugim nevšečnostim. Učenci morajo varovati šolsko lastnino. V šolskih prostorih in v njeni okolici ni dovoljeno kaditi. V šolo se ne prinaša dragocenih predmetov. Denar naj učenci hranijo pri sebi in naj ga ne puščajo v torbah ali v garderobi. Za svoje stvari odgovarjajo učenci sami. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA  Odnos učencev do učiteljev, delavcev šole in zunanjih obiskovalcev šole je vljuden in spoštljiv.  Spoštovati morajo osebno nedotakljivost in morajo biti strpni do sošolcev in drugih zaposlenih.  Nesporazumi se rešujejo strpno in pošteno. V primeru spora naj učenci poiščejo razrednika, deţurnega učitelja ali šolsko svetovalno delavko.  Učenci, učitelji in ostali zaposleni na šoli naj uporabljajo besede: PROSIM, HVALA, OPROSTITE …  Sošolce, učitelje in ostale odrasle pozdravljamo z DOBRO JUTRO, DOBER DAN, NASVIDENJE …  Učiteljice in učitelje naslavljamo z besedama UČITELJICA, UČITELJ.  Učenci naj skrbijo, da dosledno opravljajo svoje dolţnosti.

28


VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL  osebni svetovalni pogovor učiteljev, svetovalne delavke in drugih z učenci;  šolska mediacija, ki je postopek, v katerem osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje osebe, posrednika oz. mediatorja, poskušajo le-tega rešiti v obojestransko zadovoljstvo;  restitucija, ki je metoda poravnave povzročene škode;  ukinitev pridobljenih statusov, ugodnosti, ki jih šola nudi učencem izven predpisanih dejavnosti in standardov;  zadrţanje učenca na razgovoru po pouku (v soglasju staršev) v zvezi z reševanjem problemov;  kadar učenec pogosto ogroţa varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šola v naravi …), šola takega učenca odstrani in zanj organizira nadomestni vzgojno-izobraţevalni program v šoli;  šola lahko učenca začasno odstrani od pouka in učenca umakne v drug prostor, kjer učenec opravlja delo pod nadzorom drugega strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. Učenec v tem času opravlja naloge, ki jih določi učitelj, ki ga je iz razreda umaknil. Z njim opravi še isti dan razgovor, pregleda opravljeno delo in pripravi načrt bodočega dela;  vzgojni opomin. Vzgojne kazni ali druge administrativne ukrepe šola izvaja na osnovi Zakona o osnovni šoli in Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli. ORGANIZIRANOST UČENCEV ODDELČNA SKUPNOST V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne. SKUPNOST UČENCEV ŠOLE Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Pred imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole. ŠOLSKI PARLAMENT Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov na šoli je 9, po en predstavnik posameznega oddelka. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

29


OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok, če njegov izostanek razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazloţene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika. O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene. Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeleţbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje. Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole. Starši učenca morajo predloţiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene sluţbe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogroţajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene sluţbe. Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost. Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa. Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma. Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih obvesti starše. V izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno sluţbo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ZDRAVSTVENE STORITVE Izbrani šolski zdravnik je Valter Boltar, dr. med. Ordinira v Šolskem dispanzerju v Novi Gorici. Splošni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v 1., 3., 5. razredu, medtem ko se v 8. razredu izvaja zgolj sistematski pregled. V 9. razredu se spremlja podatke, ki se uporabljajo pri poklicni usmeritvi. ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE Sistematski pregledi so za učence 1. in 9. razreda. Celo leto poteka akcija ZA ČISTE ZOBE, in sicer za vse razrede od 1. do 9. Najboljši razred je ob koncu šolskega leta tudi nagrajen. Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob. Pravila šolskega reda je sprejel svet zavoda na svoji seji 1. 6. 2009.

30


VZGOJNI NAČRT predpisuje Zakon o osnovni šoli v 60. d členu. Z njim šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot, ki so navedene v 2. členu istega zakona. Šola pri pripravi lahko upošteva potrebe in interese učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu zavoda. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole. VZGOJNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE DESKLE NAČELA VZGOJNIH DEJAVNOSTI IN VZGOJNEGA DELOVANJA

1.

Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja  skrb in zaščita otrokovih pravic;  spoštovanje otrokovega dostojanstva;  prepoved poniţujočega telesnega in psihičnega kaznovanja;  spoštljiv odnos med učitelji, učenci in starši.

2.

Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev  zagotavljanje pravice otrok do izraţanja lastnega mnenja;  zagotavljanje moţnosti otrokovega aktivnega sodelovanja v šolskem ţivljenju.

3.

Načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja  vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime, ki temelji na pozitivnih medosebnih odnosih zaupanja med vsemi osebami vzgojnoizobraţevalnega procesa;  skrb za kakovost učnega procesa;  skrb za dobro in vzpodbudno organizacijo razrednih skupnosti.

4.

Načelo zdruţevanja pravic, odgovornosti in pravil  dogovor o pravilih skupnega ţivljenja, ki izhaja iz pravic in dolţnosti;  upoštevati dejstvo, da vsaka pravica nosi s seboj korelativno dolţnost;  vsaka skupnost, ki vstopa v medsebojni odnos, sprejme pravila, ki opredeljujejo ta odnos;  sprejemati odgovornost za vedenje do vseh članov skupnosti.

5.

Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline  vzgoja naj ima za cilj večjo samostojnost in odgovornost otrok;  učitelj naj pomaga učencu videti problem in naj ga vzpodbudi, da o problemu spregovori in ga rešuje, kar naj pomaga učencu, da spremeni lastno vedenje;  z ustreznimi in pogostimi povratnimi sporočili naj učitelj pomaga učencu k samonadzoru in večji samodisciplini.

31


6.

Načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti  pri oblikovanju vzgojnega načrta naj šola izbira vrednote in vzgojne cilje, ki izhajajo iz posebnosti šole in njenega okolja;  potrebna je visoka stopnja usklajenosti med vzgojnimi dejavniki v okolju;  doslednost je pogoj oblikovanja varnega in predvidljivega psihosocialnega okolja.

7.

Načelo osebnega zgleda  vsi zaposleni na šoli naj se trudijo biti učencem pozitivni zgled v svojem delovanju in dejanju;  zgled naj bo v prvi vrsti dejanje in ne beseda;  vsi zaposleni naj presojajo svoja dejanja z vidika vrednot in konkretnih vrednotnih usmeritev.

SODELOVANJE S STARŠI IN USKLAJENOST PRISTOPA ŠOLE IN STARŠEV Starši nosijo pomemben deleţ odgovornosti za otrokov razvoj in napredek. Šola in druţina imata številne priloţnosti, da razvijeta dobro partnerstvo, ki se izraţa v graditvi medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Starši so pomemben vir informacij o delu šole. Z njihovo pomočjo lahko šola uvaja izboljšave. Vključevanje staršev naj bi prispevalo k stalnemu dvigovanju kakovosti šole. Za učinkovito vzgojno delo šole je potrebna načelna in aktivna podpora staršev. Naša šola ponuja staršem nekatere oblike sodelovanja:  roditeljski sestanki in pogovorne ure;  predavanja za starše;  vključitev staršev v različne dejavnosti šole;  moţnost dogovora za sestanek z učiteljem ali razrednikom tudi izven rednih pogovornih ur. Starši svoje ţelje in predloge posredujejo šoli preko predstavnikov v svetu staršev. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE

1. PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI To so vzgojne dejavnosti, ki izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev osnovne šole ter potreb učencev in okolja. Osnovni cilj pri izvajanju in oblikovanju proaktivnih vzgojnih dejavnosti je oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost. Prednost bomo namenili predvsem naslednjim potrebam:  po varnosti in odsotnosti strahu;  po sprejetosti, pripadnosti in vključenosti učencev v skupnost ne glede na njihove posebnosti;  po individualnosti, uspešnosti in potrjevanju vseh učencev;  po svobodi, izbiri in ustvarjalnosti;  po gibanju in sprostitvi, ki naj bi omogočila učencem dobro psihično in fizično počutje.

32


Preventivne in proaktivne dejavnosti bomo vključevali sistemsko kot sestavni del kulture šole in vsakodnevne šolske prakse. Skrb bo usmerjena v kakovost pouka, iskanje učinkovitih načinov spremljanja ocenjevanja napredka učencev, usklajenosti pedagoških delavcev in uporabi različnih učnih stilov. Vzgojne dejavnosti bomo izvajali na ravni šole, posameznih oddelkov in po potrebi tudi posameznikov.

2. SVETOVANJE IN USMERJANJE Svetovanje bo usmerjeno v ustvarjanje kulture, v kateri se konflikti uporabljajo za krepitev prakse sporazumevanja in iskanja kompromisov, kulture medsebojnega poslušanja. Spodbujali naj bi razvoj samovrednotenja, samokontrole, zavedanje svobodnih izbir v mejah, ki jih postavlja skupnost ter razvijanje odgovornosti za lastne odločitve in ravnanja. Usmerjanje in svetovanje se izvaja v okviru ur oddelčne skupnosti, pogovornih ur za učence in ob sprotnem reševanju nastalih problemov. Izvajajo ga strokovni delavci, med katerimi ima posebno vlogo šolska svetovalna delavka.

3. LAŢJE KRŠITVE IN HUJŠE KRŠITVE Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolţnosti, stori kršitev. Vsaka tovrstna posamezna kršitev se načeloma opredeli kot laţja kršitev. LAŢJE KRŠITVE, ki izhajajo iz kršenja dolţnosti in odgovornosti: nespoštovanje pravic drugih učencev; nespoštljiv ali nestrpen odnos do drugih učencev, učiteljev in drugih delavcev šole; zamujanje k pouku; neizpolnjevanje šolskih obveznosti; oviranje in motenje dela v razredu; nespoštovanje pravil šolskega reda in hišnega reda; odklanjanje sodelovanja pri skupnih delovnih akcijah šole; slabo opravljanje deţurstva. HUJŠE KRŠITVE PA SO: ponavljajoče laţje kršitve, ki so bile obravnavane se nadaljujejo; občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oz. strjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur; uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah; izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole; namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme,zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole; kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole; popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo; uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov; grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo; fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo; ogroţanje ţivljenja in zdravja učencev in delavcev šole; kajenje ter posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uţivanje alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, na dnevih dejavnosti in drugih oblikah ViZ dejavnosti, ki so opredeljene v LDN šole;

33


prihod oz. prisotnost pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih oblikah ViZ dejavnosti, ki so opredeljene v LDN šole; spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.

VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI

1. VZGOJNI POSTOPKI Kot oblike smo izbrali:  osebni svetovalni pogovor učiteljev, svetovalne delavke in drugih z učenci;  šolska mediacija, ki je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje osebe, posrednika oz. mediatorja, poskušajo tega rešiti v obojestransko zadovoljstvo;  restitucija, ki je metoda poravnave povzročene škode. Učenci naj bi se sami odločali o izbiri ponujene moţnosti. Vse tri oblike nudijo učencem moţnost, da se učijo novih vzorcev vedenja in imajo moţnost poprave napak. Spodbujajo se pozitivno vedenje, poudarjajo vrednote in zahtevajo odločitev in napor učenca. Za razliko od kritike in kaznovanja ne vzpodbujajo obrambnega vedenja.

2. VZGOJNI UKREPI Predlagamo naslednje oblike vzgojnih ukrepov:  ukinitev pridobljenih statusov, ugodnosti, ki jih šola nudi učencem izven predpisanih dejavnosti in standardov;  zadrţanje učenca na razgovoru po pouku (v soglasju staršev) v zvezi z reševanjem problemov;  kadar učenec pogosto ogroţa varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šola v naravi …), šola takega učenca odstrani in zanj organizira nadomestni vzgojno-izobraţevalni program v šoli;  šola lahko učenca začasno odstrani od pouka in učenca umakne v drug prostor, kjer učenec opravlja delo pod nadzorom drugega strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. Učenec v tem času opravlja naloge, ki jih določi učitelj, ki ga je iz razreda umaknil. Z njim opravi še isti dan razgovor, pregleda opravljeno delo in pripravi načrt bodočega dela. Vzgojne kazni ali druge administrativne ukrepe šola izvaja na osnovi Zakona o osnovni šoli in Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli.

34


3.

POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE

Učencem bomo izrekali naslednje oblike pohval:  ustna pohvala za prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti in ob uspešno izvedeni nalogi ali dejanju (podeli razrednik ali ravnatelj pred oddelkom);  pisna pohvala za uspehe ali prizadevno delo pri izvenšolskih dejavnostih, za delo pri interesnih dejavnostih in prizadevno delo v oddelčni skupnosti (podeli razrednik ob koncu pouka v šolskem letu);  pisna pohvala za vzorno vedenje (podeli razrednik ob koncu pouka v šolskem letu);  pisna pohvala ravnatelja za večletno izjemno prizadevnost na učnem področju (izreka se ob zaključku 9. razreda);  pisna pohvala za izjemne doseţke na tekmovanjih na glasbenem, športnem, likovnem ali tehničnem področju (na predlog učitelja ali mentorja in v soglasju s starši);  pisno priznanje za doseţke na tekmovanjih (podeli se na zaključni prireditvi za posamezno šolsko leto);  knjiţna ali praktična nagrada ob nagradi ali priznanju. Pri oblikovanju in pripravi vzgojnega načrta je sodeloval šolski tim, ki so ga sestavljali: strokovni delavci: vodje aktivov, svetovalna delavka, ravnatelj učenci: dva predstavnika vsakega oddelka od 4. do 9. razreda starši: vsi člani sveta staršev V enakem sestavu bo deloval šolski tim tudi v bodoče.

35


HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE DESKLE 1. člen (šolski prostor) Šolski prostor obsega stavbo šole, prizidek in telovadnico ter zunanji prostor, ki na vzhodni strani meji na stanovanjski hiši ter pločnik, ki poteka ob regionalni cesti Nova Gorica-Tolmin. Na juţni strani sega šolski prostor do zunanjega zidu zaklonišča ter zida in mreţe, ki omejujeta zunanja igrišča. Na zahodnem delu šolski prostor omejuje zunanji rob dovozne ceste z juţne strani. Meja šolskega prostora na severni strani poteka po zunanjem robu asfaltne ceste, ki vodi na parkirišče za šolo. 2. člen (poslovni čas in uradne ure) Šola posluje od 6.00 do 16.00. Uradne ure v tajništvu so od 8.00 do 11.30 ter od 12.00 do 13.30. Učitelji so na voljo staršem med pogovornimi urami, ki so enkrat tedensko po razporedu v dopoldanskem času in trajajo 45 minut ter vsak 2. delovni četrtek v mesecu v popoldanskem času od 16. do 17. ure. Staršem so učitelji na voljo tudi v drugih terminih, če se obe strani o tem lahko dogovorita. Delovni čas strokovnih delavcev je od 7.00 do 15.00 (za učitelje v podaljšanem bivanju od 8.00 do 16.00). Delovni čas za hišnika je deljen, in sicer od 7.00 do 9.00 in od 16.00 do 22.00. Delovni čas za računovodjo je od 6.00 do 14.00, za poslovno sekretarko od 7.00 do 15.00. Čistilke opravljajo delo v popoldanskem času od 14.00 do 22.00. 3. člen (varovanje šole in nadzor nad vstopom v šolo) Dnevno varovanje objekta je porazdeljeno na zaposlene, od hišnika do deţurnih učiteljev in ostalih učiteljev, ki so zadolţeni za posamezne učilnice. Nadzor nad vstopom v šolo v dopoldanskem času izvajajo deţurni učenci in deţurni učitelji, v popoldanskem in večernem času pa se nadzor vrši preko čistilk in hišnika. Ponoči, ob koncu tedna, ob praznikih in med šolskimi počitnicami je zgradba zaklenjena. Med šolskimi počitnicami so strokovne sluţbe dostopne med uradnimi urami, ki so od 8. do 12. ure. 4. člen (prihod in odhod učencev) Na poti v šolo in iz šole učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Učenci, ki se v šolo vozijo z avtobus ali šolskim kombijem izstopijo pred juţnim vhodom v šolo. Skozi juţni vhod v šolo vstopajo učenci, učitelji in zunanji obiskovalci. Učitelji in ostali delavci šole lahko v šolo vstopajo tudi s severne strani, kjer je parkirišče za šolo.

36


S kolesi lahko prihajajo le učenci, ki imajo opravljen kolesarski izpit. Učenci prihajajo v šolo s kolesi na lastno odgovornost. Šolska vrata se odpirajo ob 6.45, in sicer za učence, ki prihajajo v jutranje varstvo, ki ga izvaja deţurni učitelj. Učenci razredne stopnje prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom pouka, to je ob 7.45. Učenci predmetne stopnje prihajajo v šolo 10-15 minut pred začetkom pouka, in sicer: ob 7.00 – učenci, ki imajo preduro, ob 7.45 – učenci, ki začnejo s poukom 1. šolsko uro, ob 8.40 – učenci, ki začnejo s poukom 2. šolsko uro, ob 9.30 – učenci, ki začnejo s poukom 3. šolsko uro. Učenci, ki začnejo s poukom 3. šolsko uro, malicajo v matičnem oddelku. Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti, dodatni ali dopolnilni pouk v popoldanskem času, počakajo učitelja 5 minut pred začetkom pouka pred šolo oz. v primeru slabega vremena (deţ, sneg, mraz, močan veter) v spodnji avli šole. Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti s področja športa, prihajajo v telovadnico skozi vhod, ki vodi preko mostu, ki povezuje šolo in novo telovadnico. Ob prihodu v šolo odidejo učenci do garderobnih omaric, kjer pustijo svojo garderobo. V šolskih prostorih so učenci vedno v nedrsečih šolskih copatih. V primeru neprimernih šolskih copat, šola ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe otrok. Garderobne omarice se ne zaklepajo, zato za osebno garderobo učenci odgovarjajo sami. Učenci morajo prihajati v šolo točno, zamujanje ni dovoljeno. Učenci v času pouka in med odmori ne smejo zapuščati šolske stavbe, razen v glavnem odmoru po tretji šolski uri, ko lahko gredo na zunanje površine pred šolo. Ob tem velja, da ne smejo na zunanje površine v šolskih copatih. Učenci morajo oditi po končanem pouku takoj domov. Zadrţevanje v šoli po končanem pouku ni dovoljeno, razen v primeru organiziranega varstva ali izrecnega dovoljenja ravnatelja. 5. člen (način informiranja) O dnevnih dogodkih in novostih so učenci informirani z obvestili, ki jih posreduje deţurni učenec po oddelkih ter preko oglasnih desk v pritličju, v prvem nadstropju in v prizidku. Program dela in ţivljenja šole se staršem in otrokom predstavi v publikaciji, ki jo najkasneje do 5. oktobra prejme vsaka druţina, katere otrok obiskuje našo šolo.

37


6. člen (zadrţevanje med prostimi urami) V kolikor imajo učenci med trajanjem pouka prosto uro, se v tem času lahko zadrţujejo v za to določenem prostoru, ali v knjiţnici, ko je le-ta odprta. Nadzor nad temi učenci vrši deţurni učitelj, določen z urnikom varstva in deţurstva. Učenec lahko pred zaključkom pouka, ki je razviden iz urnika oddelka, zapusti šolo samo z dovoljenjem razrednika. 7. člen (pravila hišnega reda pri pouku) Pouk mora potekati mirno pod vodstvom učiteljev po razporedu in v učilnicah, kot to določa urnik. Med vzgojno-izobraţevalnim delom velja disciplina, ki obsega: prisotnost na svojem mestu, pripravljenost pripomočkov za pouk, poslušanje razlage, dvigovanje rok pred govorjenjem, pospravljanje za seboj po končanem delu. Šolske ure se začenjajo z vstajanjem učencev, pozdravom, umirjanjem in poročanjem reditelja. Med učnimi urami učenci praviloma ne odhajajo iz učilnic. K pouku so učenci dolţni prinašati šolske potrebščine. Video igric, kaset in podobnih predmetov učenci ne smejo nositi v šolo. Če učitelja ni k pouku več kot 10 minut po zvonjenju, reditelj to sporoči ravnatelju ali v tajništvo šole. Za drugačne oblike vzgojno-izobraţevalnega dela, kot so ekskurzije, šola v naravi, športni, kulturni in naravoslovni dnevi, veljajo dogovori med učenci, odgovorim učiteljem in razrednikom ter po potrebi tudi starši. 8. člen (odmori) Imamo dva glavna odmora. Po drugi šolski uri je odmor za malico, ki traja 15 minut. Po tretji šolski uri je odmor za sprostitev, ki traja 15 minut. V času petminutnega odmora učenci zamenjajo učilnice in se pripravijo na delo pri naslednji učni uri. Učenci in učitelji preţivijo 5-minutne odmore, razen prehodov, v učilnicah. Med odmori je prepovedano zapuščati šolsko stavbo, razen v primerih iz 3. člena tega hišnega reda.

38


9. člen (malica) Učenci vseh razredov malicajo v učilnicah. Učenci se na malico pripravljajo disciplinirano in pod vodstvom učitelja, ki bo v oddelku poučeval tretjo šolsko uro. Vsak oddelek ima praviloma tri reditelje. Po drugi šolski uri dva reditelja odideta v jedilnico po malico, tretji v razredu razdeli serviete. Med čakanjem na malico se učenci ne smejo prerivati. Umijejo si roke in v klopeh mirno pričakajo malico. Po končani malici morajo za seboj pospraviti. Ostanke hrane odloţijo v za to določene posode. Uporabljene serviete odvrţejo v koš za smeti v učilnici. Učenci zauţijejo obrok po pravilih kulturnega obnašanja pri mizi. Ko vsi učenci zauţijejo malico, reditelji odnesejo posode in ostanke hrane v jedilnico. Učenci ne nosijo hrane iz jedilnice v druge šolske prostore. Za nemoten potek malice so odgovorni vsi učenci in učitelj, ki je pri malici prisoten. 10. člen (kosilo) Čas kosila je od 12.00 do 13.30. Pred odhodom na kosilo odloţijo učenci šolske torbe v garderobi. Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo, ko jim to dovoli učitelj podaljšanega bivanja. 11. člen (urejenost) Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. V učilnicah so učenci samo v copatih. Pri pouku športne vzgoje uporabljajo učenci v telovadnici športno opremo. Sem spadajo: športni copati, bombaţna majica in kratke hlače ali trenirka. Priporoča se, da imajo učenci s seboj tudi manjšo brisačo. Smeti se odvrţejo v koše. Učenci prihajajo v šolo spodobno oblečeni.

39


12. člen (deţurstvo učencev in učiteljev) Deţurstvo je organizirano zaradi boljšega izvajanja pravil hišnega reda šole. Deţurstvo opravljajo deţurni učitelji in deţurni učenci. 1. Deţurstvo učencev Deţurstvo opravljajo učenci predmetne stopnje. Razpored deţurnih učencev pripravi svetovalna delavka v dogovoru z razredniki. Razrednik pred nastopom deţurstva seznani deţurne učence z njihovimi nalogami. Naloge deţurnega učenca so napisane tudi na oglasni deski. Morebitne zamenjave zaradi opravičljivih razlogov so moţne samo v dogovoru z razrednikom, sicer zamenjave niso dovoljene. Če ima učenec na dan opravljanja deţurstva napovedano preverjanje znanja z ocenjevanjem, si je za tisto uro sam dolţan priskrbeti nadomeščanje, o čemer mora predhodno obvestiti razrednika. Začetek deţurstva je ob 8.00 in traja do 13.00. Učenec dvigne ob začetku deţurstva list deţurnega učenca v pisarni tajništva šole in ga po končanem deţurstvu v tajništvo šole tudi vrne. V primeru, da deţurni učenec ugotovi kršitev določenega učenca, o tem obvesti deţurnega učitelja ali ravnatelja. Za vsa pojasnila se deţurni učenci obračajo na deţurnega učitelja. Deţurni učenec, razen v nujnih primerih, ne zapušča svojega prostora. V glavnem odmoru dolţnosti deţurnega učenca prevzamejo deţurni učitelji. Naloge deţurnega učenca v avli so naslednje:  kulturno obnašanje in vestno opravljanje deţurstva,  odpiranje vhodnih vrat,  sprejemanje obiskovalcev in dajanje informacij,  kontrola ugašanja luči in zapiranja vodovodnih pip v prostorih,  zagotavljanje urejenosti deţurnega prostora,  skrb za urejenost in čistočo dvorišča pred vhodom v šolo,  opravljanje drugih nalog v zvezi z deţurstvom po naročilu deţurnega učitelja ali ravnatelja. Če deţurni učenec ne opravlja svojih nalog vestno, se mu v nadaljevanju prepove opravljanje deţurstva. 2. Deţurstvo učiteljev Učitelji opravljajo deţurstvo od ponedeljka do petka. Naloge deţurnih učiteljev so:  nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v toaletnih prostorih, učilnicah, avli šole in jedilnici ter na zunanjih površinah,

40


 v primeru, da ugotovijo poškodbo šolskega inventarja, to javijo vodstvu šole,  vse probleme, ki nastanejo v času deţurstva, mora vsak učitelj, v kolikor je to mogoče, rešiti takoj, sprotno in objektivno. Razpored deţurstev je objavljen v šoli, na oglasni deski v vsakem nadstropju šole. 3. Deţurstvo v razredu Deţurstvo v razredu se opravlja po razporedu razrednika. V razredu sta deţurna po dva ali trije učenci. Deţurni učenec v razredu skrbi za red in zadnji zapušča urejen razred. Pred vsako učno uro učiteljem sporoči odsotnost učencev od pouka, po vsaki učni uri počisti tablo, pospravi in pregleda učilnico.

13. člen (uporaba prenosnih telefonskih aparatov) Učenci v šolo praviloma ne prinašajo mobilnih telefonov. V primeru, da ga učenec kljub temu prinese, zanj tudi v celoti odgovarja. Za izgubljene ali drugače odtujene mobilne telefone šola ne odgovarja. V času trajanja vzgojno-izobraţevalnega procesa ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in drugih avdio-vizualnih naprav. V kolikor se katerakoli omenjena naprava med šolsko uro učencu aktivira ali jo učenec uporablja, učitelj napravo lahko zaseţe in jo po končani uri preda ravnatelju, kjer jo lahko dvignejo starši. 14. člen (ostala pravila) Učenci morajo biti do sebe in svojih stvari odgovorni, da se izognejo nezgodam in drugim nevšečnostim. Učenci morajo varovati šolsko lastnino. V šolskih prostorih in v njeni okolici ni dovoljeno kaditi. V šolo se ne prinaša dragocenih predmetov. Denar naj učenci hranijo pri sebi in naj ga ne puščajo v torbah ali v garderobi. Za svoje stvari odgovarjajo učenci sami. 15. člen (veljavnost) Hišni red začne veljati osmi dan po tem, ko se objavi na oglasni deski šole. Hišni red je bil objavljen na oglasni deski od 1. 9. 2010. Hišni red je bil predstavljen na pedagoškem sestanku 9. 9. 2010 in bil soglasno sprejet. Velja od 10. 9. 2010.

41

PRELISTAJ  

Publikacija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you