Page 1

Oru Vallavalitsusele

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS 1. Taotleja nimi: ………………………………………………………………………… Aadress:…………………………………………………………………………………… Kontakt/telefon:…………………………………………………………………………… Omaniku volitus/Leping......................................................................................................

_______________________________________________________________________ 2.Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus ( lisada krundi plaan ) (asukoht) ……….……………………………………………….. ……………………….. Katastritunnus ………………………………Kinnistusraamatu registriosa ...…………… Krundi suurus…………………sihtotstarve………………………………..……………...

_______________________________________________________________________ Nõudmisel lisada taotlusele katastriüksuseplaan ja omandiõigust tõendav dokument

_______________________________________________________________________ 3.Taotluse tüüp. Palun märkida üks ruut A

taotlus uusehituseks hoonestamata krundile (vajalik detailplaneering*)

B

taotlus uusehituseks hoonestatud krundile (vajalik detailplaneering*)

C

taotlus hoone(te) kasutusotstarbe muutmiseks koos ümberehitustega

D

taotlus hoone(te) kasutusotstarbe muutmiseks ilma ümberehitusteta

E

taotlus ümberehituseks ja (või) juurdeehituseks

F

taotlus juurdeehituseks (vajalik detailplaneering*)

G

taotlus ajutiseks ehituseks

H taotlus haljasala või pargi rajamiseks G taotlus alajaama, pumpla jm tehnorajatise projekteerimiseks I taotlus tee, parkla ja/või tehnovarustuse tänavavõrkude projekteerimiseks K taotlus projekteerimisloa nr ….…….”……”………………..….a. pikendamiseks ________________________________________________________________________ Kehtiv detailplaneering …………………………………………………………………... nimetus, kehtestamise otsuse nr, aeg______________________ * detailplaneering ei ole kohustuslik planeerimisseaduse §9 p.10 toodud juhtudel ______________________________________________________________________________________

Kavandatava ehitustegevuse lühikirjeldus: (krundiplaneeringu, hoone plaani, fassaadi ja (või)sihtotstarbe muutmine; kavandatavate rajatiste, hoonete või ruumide otstarve,


ligikaudsed suurused; hoonete korruselisus, katusekalle, põhilised konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjalid, jne) ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

4. Tehnovarustus: nimetus ol.ol taotl. nimetus ol.ol taotl. Veevarustus ühisvõrgust Reovee kogumiskaevud Kohalik veevarustus Kaugküte Reovete kanalisatsioon Lokaalküte: ahiküte Sadevete kanalisatsioon vedelkütus Elektrivarustus elektriküte Taotlusele on lisatud ühisvõrkude tehnilised tingimused jah ei (seni hoonestamata krundi puhul kohustuslikud) _________________________________________________________________________ 5.Juurdepääsud ja servituudid taotletakse transpordile uue juurdepääsutee rajamist jah ei “ jalakäijate juurdepääsutee rajamist jah ei ________________________________________________________________________ 6.Parkimine korraldatakse omal krundil avalikul tänaval üldkasutatavas parklas

jah jah jah

ei ei ei

aadressil…………………………………………………………………………………………………...……

________________________________________________________________________ 7.Puud kas taotletud ehitusega on ette nähtud puude mahavõtmist jah ei kui jah, siis näidake maha võetavad puud lisatud krundiplaanil ________________________________________________________________________ 8.Taotluse lisad: 8.1 Juurde- ja uusehituse puhul krundi tõene tehnovõrkudega geodeetiline alusplaan 8.2 Olemasoleva hoone puhul mõõdistusjoonised või projekt 8.3 Kavandatava ehitise soovitava paiknemise skeem Taotleja: ……………………..., …….……………..…, “..…”….……..…... 2005.a. nimi

allkiri

kuupäev


Märkused projekteerimisloa taotluse menetlusse suunamisel:

________________________________________________________________________ Alus: Ehitusseadus § 19

proj_ting_taotlus1  

http://www.oruvald.ee/files/proj_ting_taotlus1.rtf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you