Page 1

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL 2011 Asutus, sihtasutus ORU VALLAVALITSUS Ametiisiku andmed Ametikoht

Korruptsioonivastase seaduse lisa 4 (RK s 29.09.2004 jõust.29.10.2004 - RT I 2004, 71, 504)

Töötasu liik Ametiisiku nimi 1. Põhipalk*

Vallavanem

Arno Kelnik

12 185,00

Abivallavanem

Varje Paaliste

9 902,00

Vallasekretär

Anneli Nõupuu

9 957,00

Pearaamatupidaja

Evi Peterson

9 956,00

Maakorraldaja

Ilmar Aasna

8 314,00

Kassapidajaraamatupidaja Noorsootöötaja

Mare Nõupuu

3 841,00

Tiina Laurand

3 213,00

Palga (tasu) Periood** kogusumma 2. Lisatasud ja 3. Muud hüvitised tasud KOKKU

429,00

KOKKU (perioodi alg1.+2.+3. ja lõppkuupäev) 12 185,00 01.01.201131.12.2011 9 902,00 01.01.201131.12.2011 10 386,00 01.01.201131.12.2011 9 956,00 01.01.201131.12.2011 8 314,00 01.01.201131.12.2011 3 841,00 01.01.201131.12.2011 3 213,00 20.06.201131.12.2011

Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping) Vallavolikogu 30.10.2009 otsus nr 2 Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine

Palgad_2011  

http://oruvald.ee/files/Palgad_2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you