Page 1

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL 2010 Asutus, sihtasutus ORU VALLAVALITSUS Ametiisiku andmed Ametikoht

Korruptsioonivastase seaduse lisa 4 (RK s 29.09.2004 jõust.29.10.2004 - RT I 2004, 71, 504)

Töötasu liik Ametiisiku nimi 1. Põhipalk*

Vallavanem

Arno Kelnik

179 895,00

Abivallavanem

Varje Paaliste

155 226,00

Vallasekretär

Anneli Nõupuu

156 208,00

Pearaamatupidaja

Evi Peterson

156 315,00

Maakorraldaja

Ilmar Aasna

130 243,00

Kassapidajaraamatupidaja

Mare Nõupuu

60 269,00

Palga (tasu) Periood** kogusumma 2. Lisatasud ja 3. Muud tasud hüvitised KOKKU

KOKKU (perioodi alg1.+2.+3. ja lõppkuupäev) 179 895,00 01.01.201031.12.2010 155 226,00 01.01.201031.12.2010 156 208,00 01.01.201031.12.2010 156 315,00 01.01.201031.12.2010 130 243,00 01.01.201031.12.2010 60 269,00 01.01.201031.12.2010

Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping) Vallavolikogu 30.10.2009 otsus nr 2 Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine Teenistusse nimetamine

palgaandmed2010  

http://oruvald.ee/images/docs/vvalitsus/palgaandmed2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you