Page 1

LAANE-NIGULA VALLA VALIMISKOMISJONI

OTSUS 25.10.2010 nr 8

Taebla

Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja

asendusliikme muiziramine

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud Neeme Suur valiti LiiiineNigula Vallavolikogu liikmeks. Neeme Suur on Riigikogu XII koosseisu liige. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 19 l6ike 2 punkti 1r alusel peatuvad volikogu liikme volitused Riigikogu v6i Vabariigi Valitsuse liikme volituste taitmise ajaks kuni Riigikogu v6i Vabariigi Valitsuse liikme volituste ldppemiseni. Sellisel juhul astub volikogu liikme asemele asendusliige, kes miiiiratakse valimiskomisj oni otsusega. Valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsusega nr 6 registreeritud asendusliikmete nimekirja alusel on esimene Sotsiaaldemokraatliku Erakonna asendusliige Lauri Lilleoks, kes 24.10. 2013 andis telefoni teel n6usoleku volikogu toos osalemiseks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 19 l6ike 2 punkti l6ike 5 alusel

1

1,

$ 20

l6ike 1, l6ike 3 ja

1.

vallavolikogu liikme Neeme SUUR'e volitused kuni tema Riigikogu liikme volituste l6ppemiseni.

2.

MZiiirata volikogu asendusliikmeks Lauri LILLEOKS.

a

Otsus j dustub allakirjutamisega 25.oktoobril 2013 .a.

-).

Peatada

4. Kui huvitatud isik leiab, et valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema 6igusi, vdib ta esitada kaebuse Laane maakonna valimiskomisjonile. Kaebus tuleb esitada maakonna valimiskomisjonile kolme plieva jooksul arvates kiiesoleva otsuse tegemisest. ,1

//

,(//"/,,/tr,,/' Kridt iuoutr.pp / 't

valimiskomisi oni esimees

Otsus nr 8  

http://www.oruvald.ee/files/otsus_nr_8.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you