Page 1

L채채nemaa, Oru valla

Keedika k체la arengukava aastateks 2012-2017

Keedikas 2012


Sisukord Sissejuhatus .....................................................................................................................................3 1. Küla hetkeolukord .......................................................................................................................3 1.1 Küla ajalooline taust ............................................................................................................3 1.2 Küla paiknemine ..................................................................................................................3 1.3 Looduslikud olud .................................................................................................................4 1.4 Küla majanduslikud olud .....................................................................................................4 1.5 Küla infrastruktuur ..............................................................................................................4 1.6 Küla elanikkond ...................................................................................................................5 1.7 Külaelanike koostöö ............................................................................................................5 1.8 Küla käsitlevad õigusaktid .....................................................................................................5 2. Hinnang küla hetkeolukorrale .....................................................................................................5 2.1 SWOT analüüs .......................................................................................................................5 3. Visioon ........................................................................................................................................6 4. Küla arenguvaldkonnad ...............................................................................................................6 5. Arengueesmärgid .........................................................................................................................6 5.1 Keedika külas on tugev kogukond .........................................................................................6 5.2 Keedika küla on pidevas arengus, tähelepanu on nii ühistegevusel, kultuuri- ja ajaloopärandil ning ka väljapoole saadetaval kuvandil ................................................................7 6. Arengueesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ..............................................................7 7. Küla arengukava rakendamine, seire ja hindamine .....................................................................7

2


Sissejuhatus Käesolev arengukava on Läänemaal, Oru vallas asuva Keedika küla elanike poolt koostatud, arengukaval on kaks eesmärki: 

määratleda küla vajadused ning külarahva ühised huvid;

kavandada küla tegevuskava.

Arengukava on koostatud aastateks 2012-2017. Küla arengukava vaadatakse üle igal aastal ning tehakse vajalikud muudatused ning täiendused.

1. Küla hetkeolukord 1.1 Küla ajalooline taust Keedika linnus rajati Keskmisel rauaajal (V-IX saj.). See eeldas ka asula olemasolu. 1726.a. on Keedikas teada Purgi ja Ullaste küla. Purgi külas oli 11 talu ning elanikke kokku 92. Ullaste külas oli 3 talu ja elanikke 25. Keedika (Ködik) mõis moodustati ajavahemikul 1782-1795 maadel, mis enne kuulusid Uugla mõisale. Endised külad kadusid. 1922.a. rahvaloenduse ajal oli Keedika (Kiidika) küla, asundus ja Reitli küla, mis hiljem liideti Keedikaga. 1939. a oli Keedika külas säilinud 21 talu. Praegune Keedika asundus tekkis Keedika mõisa maade jagamise tulemusel.

1.2 Küla paiknemine Keedika küla asub Läänemaal, Oru valla idaosas. Kaugus Oru valla keskusest Linnamäest on 10 km. Keedika küla läbib Haapsalu-Keila maantee. Kaugus maakonnakeskusest Haapsalust on 25 km ning Keilast 60 km. Keedika küla on rikas mitmekesise maastiku ja erinevate loodus-ja kultuuriobjektide poolest. Siin paiknevad Keedika linnamägi, Keedika mõisa tammik, kitse sõrajälgedega Kuradikivi. Legendi kohaselt paikneb Keedika mõisas rahapada. Veel paikneb Keedikas maa-alune kalme ning kuulus Parunite kivi.

3


1.3 Looduslikud olud Keedika küla pindala on ümardatult 40 km2, olulise osa pindalast moodustavad raba ning metsamaa. Keedika küla eripäraks on kruusakarjäär.

1.4 Küla majanduslikud olud Valdavaks majandusharuks Keedika külas on kaevandus, kuna külas on kruusakarjäär. Kruusakarjäär kuulub Oru vallale. Lisaks kasvatatakse Keedika külas lihaveiseid ning teravilja. Rohke mets võimaldab ka jahindusega tegeleda. Keedika külas tööstuslikku tootmist ei toimu ning inimesed töötavad enam-jaolt mujal. Tegemist on pigem elamupiirkonnaga.

1.5 Küla infrastruktuur Küla läbib Haapsalu-Keila maantee. Külavahelised teed on osaliselt musta katte all, osaliselt kruusateed. Enamikes majapidamistes on kättesaadav nõuetele vastav elekter. Veevarustus põhineb enamasti suures jaos isiklikele kaevudele. Ühine veevärk ja kanalisatsioon külas puudub. Keedika külas on Elisa mobiilimast, kuid teiste teenusepakkujate mobiililevi on pigem rahuldav kui hea. Külarahva kooskäimiseks on rajatud Keedika küla seltsingu eestvedamisel külaplats, kus koos käia. Külaplatsile on rajatud lõkkekoht, istekohad, välikäimla, palliplats, kiik ning teadetetahvel. Suur puudus on kõlakojast.

4


1.6 Küla elanikkond 01.01.2012 seisuga elab Keedika külas 43 elanikku. Neist 8 on kuni 18-aastased, tööealisi elanikke on 23 ning pensionäre 12. Külaelanikkonna arv on tõusnud. Suvitajaid on Keedika külas 37, seega suvel elanikkond pea kahekordistub.

1.7 Külaelanike koostöö Küla arendustegevuseks sai 2004. aastal loodud Keedika küla seltsing. Keedika külavanemaks valiti Astrid Rääli. Ühiselt korrastati külaplats, korraldati erinevaid üritusi, jaanipäevad, külasimman, külakokkutulek jne. Kuna vajadused on suurenenud, siis 2011. aasta lõpul otsustati seltsing vormistada ümber mittetulundusühinguks. Alates detsembri lõpust 2011 ühendab Keedika küla Keedika Külaselts, kuhu võivad kuuluda kõik külaelanikud ning külaga seotud inimesed, kes tahavad panustada küla arengusse ning ühistegevusse. Loomulikult ei jäeta kõrvale ka neid, kes ametlikult külaseltsi liikmed olla ei soovi.

1.8 Küla käsitlevad õigusaktid Oru valla arengukava 2006-2014, arenguvisiooniga 2018. Oru vallaarengukavas 2006-2014 on mitmeid eesmärke ja tegevusi, mille järgi Keedika küla joondub.

2. Hinnang küla hetkeolukorrale 2.1 SWOT analüüs Nõrkused:

Tugevused:                 

 

Ainukene külaseltsiga küla Oru vallas Pika ajalooga küla Külavanem Tegusad inimesed Pikad traditsioonid Hea infrastruktuur Tolmuvabad teed Hea ligipääs Hea internetilevi Külaplats Naabrivalve Noor elanikkond Atraktiivne elamupiirkond Kasvav elanikkond Vabad kinnistud Tegusad inimesed, töötuid ei ole 8-9 ettevõtjat

     

5

Bussiühendus nõrk Külast käiakse välja tööle, see pärsib omavahelist suhtlust Iive on negatiivne Ei kaasata sissetulijaid piisavalt Puudub kooskäimiskoht Külaplatsi väljaarendamine on pooleli Kuna puudub külamaja, siis ei ole ühist ruumi, kus ühistegevust teha Vähene liikmete arv Keedika Külaseltsis


Võimalused:    

Ohud:    

Kaasata suvitajaid ühistegevusse Koostöö naaberküladega Kaasata koostööaldist kohalikku omavalitsust Projektide kaudu raha taotlemine

 

Hääbuv bussiliiklus Väljaränne Ebasobivate inimeste sisseränne Noored ei tule peale hariduse omandamist tagasi Koostöö kadumine kohaliku omavalitsusega Riigi vähene poliitika külade arenguks

3. Visioon Keedika küla on parim elupaik. Külaelanikud on aktiivsed, toimub ühistegevus, kuhu on kaasatud kõik külaelanikud. Keedika küla maine on kõrge ning küla on positiivselt tuntud ka laiemas ümbruskonnas.

4. Küla arenguvaldkonnad Sõltuvalt hetkeanalüüsile kujunesid Keedika küla põhilisteks arenguvaldkondadeks: Kogukond - kogukonna tugevdamine, mis toob omaga kaasa selle, et inimesed tunnevad ennast väärtustatutena, neil on hea Keedika külas elada ning panustavad kohalikku arengusse. Tugev kogukond seob kodukohaga. Keskkond – küla arendamine, seal all on mõeldud nii oma ajaloo väljatoomist ning presenteerimist, külaplatsi korrastamist ning edasi arendamist. Küla arendamisel on olulisim, et kõikidel oleks hea ning turvaline Keedikas elada.

5. Arengueesmärgid 5.1 Keedika külas on tugev kogukond Ülesanded: 1. infotahvel külasisese info vahendamiseks 2. seltsitegevuse arendamine 3. liikumisharrastuse propageerimine 4. küla ühisüritused 5. väljaarendatud kooskäimiskoht 6. väljaarendatud külaplats, sh kõlakoda ning elekter

6


5.2 Keedika küla on pidevas arengus, tähelepanu on nii ühistegevusel, kultuuri- ja ajaloopärandil ning ka väljapoole saadetaval kuvandil Ülesanded: 1. Infotahvel turistile 2. Küla kultuuri- ja ajaloopärandi kogumine ja säilitamine 3. Kultuuripärandi väljatoomine

6. Arengueesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused Aeg 2012

2012, 2013 2012, 2013 2012 2012 2013 2013

Postkastide juurde teadetahvli paigaldamine (külasisese info tarvis) Liikumisharrastuse propageerimine suusarajad Liikumisharrastuse propageerimine – kepikõnd, rattasõit Külasilt (tee äärde) Väljaarendatud kooskäimiskoht Infotahvel turistile

Kristjan Kruus

Rahastamisallikas omavahendid

Tarmo Kruuspan

omavahendid

Astrid Rääli

omavahendid

Pärandkultuuri väljatoomine, viidastamine

Marju Heldema, Astrid Rääli

Tegevus

Vastutaja

Tarmo Kruuspan

Vajalikud vahendid

22 000 €

Kristjan Kruus

KOV Leader, omavahendid Struktuurifondid, omavahendid Struktuurifondid, omavahendid

7. Küla arengukava rakendamine, seire ja hindamine Keedika küla arengukava on edasise arendustegevuse aluseks. Arengukava vaadatakse üle igal aastal. Jälgitakse külas ja ühiskonnas toimunud muutusi, tehakse kokkuvõte juba elluviidud tegevustest ning vajadusel viiakse sisse täiendused ja parandused.

7

Keedika_kla_arengukava  

http://www.oruvald.ee/files/Keedika_kla_arengukava.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you