Page 1

Ehitus- ja kasutuslubade riigilõiv Riigilõiv ehitus- ja kasutusloa taotluse läbivaatamise ning riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamise eest tasutakse Oru Vallavalitsus (Swedbank) 1120089227 Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress. Ehitusloa taotluse läbivaatamiseks tasutav riigilõiv (1) Ehitise püstitamise, rekonstrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 127,82 eurot ja lisaks 0,31 eurot iga ehitatava ruutmeetri kohta ehitusprojektis fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvutatuna. (2) Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui ehitusluba taotletakse üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks. (3) Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui ehitusluba taotletakse: 1) üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks; 2) ehitise lammutamiseks. Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot. Kasutusloa taotluse läbivaatamine (1) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks. (2) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba: 1) üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks; 2) üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone või korteri rekonstrueerimiseks või laiendamiseks. (3) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 8,94 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks. (4) Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7,66 eurot. (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot. Riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamine Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1,27 eurot iga lehekülje eest.

Ehitus  
Ehitus  

http://www.oruvald.ee/files/Ehitus.pdf

Advertisement