Page 1

Lisa 1 Kinnitatud Oru Vallavolikogu 13.03.2012 määrusega nr 40 1. SISSEJUHATUS Linnamäe Lasteaia arengukava on dokument lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks. Linnamäe Lasteaia arengukava lähtub Oru valla arengukavast ning lasteaia arengukava kinnitamine toimub vallavolikogus sätestatud korras. Arengukava on aluseks investeeringutele, mis sõltuvad Oru valla eelarve võimalustest. Linnamäe Lasteaia arengukava aastateks 2012-2014 on lasteaia huvisid, tahet ja olukorda väljaselgitav, fikseeriv ja arendustegevust planeeriv dokument. Linnamäe Lasteaed juhindub oma töös põhimäärusest, koolieelsete lasteasutuste seadusest, riiklikust õppekavast ja kõigist teistest vabariigi valitsuse või Oru valla poolt kehtestatud määrustest. Riiklikust õppekavast lähtudes koostatakse lasteaia õppekava, mis on aluseks õppe- ja kasvatustööle. Linnamäe Lasteaia arengukava jaotub järgmiselt: 

sissejuhatus;

üldandmed;

arengu põhisuunad ja valdkonnad, missioon ja visioon;

arenguvajadustest tulenevad investeeringud perspektiiviga 2016. a.;

personali arengusuunad;

lasteaia sisehindamine;

riiklik järelvalve;

välimine suhtekorraldus;

arengukava uuendamise kord;

tegevuskava 2012-2014. a.

Arengukava koostamisel on lähtutud kahest aspektist: 1. arengukava on dokument, kus viiakse kokku lasteaia vajadused ja soovid ning reaalsed ressursid; 2. arengukava kui protsess – selliste otsuste tegemine, mis kujundavad ja suunavad lasteaia olemuse – kaasaegse, lapsest lähtuva turvalise kasvukeskkonnaga. Linnamäe Lasteaia arengukavast lähtuvalt: 1. saame kaasaegse, lapsest lähtuva turvalise kasvukeskkonna; 2. oleme lastele alushariduse omandamist võimaldav mainekas lasteasutus, kuhu lapsed


meeleldi tulla tahavad, lapsevanemad usaldavad lasteaeda ning soovivad osa võtta lasteaias toimuvast. Ollakse rahul lasteaia õppekorraldusega ja kogu tööprotsessiga. 2. ÜLDANDMED 2.1. Kontaktandmed ja hoonete üldiseloomustus Linnamäe Lasteaed Oru vald 91001 Läänemaa Registreerimisnumber 75011731 Telefon: 47 95425 E-mail: lasteaed@oruvald.ee orulasteaed@hot.ee Alates 30.11.2008. a. on lasteaial oma logo

Linnamäe Lasteaia hoone on valminud 02.04.1990. aastal. Kuigi aastatelt ei ole hoone vana, vajab see siiski korrapärast remonti. Vallavalitsus on võimaldanud rahaliselt vajalikud tööd ära teha, vajaduste aluseks on investeeringute plaan ning igapäevatöö käigus tekkivad valupunktid. Lasteaias on head tingimused tööks lastega: rühmaruumid on kahe toaga, on kohandatud eraldi saalid kehaliseks ja muusikaliseks tegevuseks. Projektijärgselt majas saaliplokk puudub. Köögis on teostatud põhjalik remont: paigaldatud uued valgustid, põrand ja seinad plaaditud, välja ehitatud eraldi juurvilja töötlemise nurk, välisuks ja aknad vahetatud. Samuti on pesuköögis teostatud täisremont. Rühmade põrandad on puitkattega ja soojad, rühmad on sisustatud lastepäraselt ja rõõmsate värvidega, mööbel on osaliselt täispuidust, osaliselt lamineeritud materjalist. Vastavalt võimalustele muudetakse sisustust ja õppekeskkonda kaasaegsemaks. 2007-2010. a. on teostatud lasteaias suured remonditööd ning uuendused. Katusele on paigaldatud vihmaveerennid, mis mõjuvad hoone olukorrale soodsalt, välja on vahetatud kõik aknad ja maja välisuksed. Välisfassaad on saanud rõõmsavärvilise soojustuse kogu ulatuses, hoone pööningule on paigaldatud puistevill. Soojasõlme on osaliselt renoveeritud – olmeploki (kabinetid, esik) ja rühmakomplekside (I-II rühmaruumid) tarbeks viidi läbi montaažitööd küttekulude kontrolli all hoidmiseks ning paigaldati termostaatide võrgustik, mida automaatika reguleerib soojasõlmest vastavalt välis-temperatuuri muutustele. On saavutatud kokkuhoidu küttekuludelt. Elektrimajandus vajaks veel uuendamist, samuti on vajadus paigaldada sisevalgustid kogu hoone ulatuses lähtuvalt uutest nõuetest. Välisvalgustus lasteaia õuealal on igati kaasaegne ja hästi toimiv, mis on osa turvalisest väliskeskkonnast. Lasteaia ruumides puudub veel kaasaegne ventilatsioon, hoone vajumise tagajärjel on seintesse tekkinud praod. Perspektiivis vajavad katus ja õueala ümbritsev võrkaed väljavahetamist ning kõnniteed laiendamist. Juurdeehitusi väljaspool projekti tehtud ei ole.


Õuealale on paigaldatud uusi arendavaid mänguvahendeid ning täiendatud haljastust. Suuremat rõhku asetatakse laste sotsialiseerimisele, keskkonnakasvatusele, õuesõppele ning tervise edendamisele. Lasteaed on liitunud projektidega “Ökokratt”, “Aiatuulik”,“Avastustee”, mis kõik avardavad personali ja laste silmaringi. Tänu eelarvevahendite piisavale olemasolule on soetatud rikkalikult erinevaid õppevahendeid: raamatud, pildid, CD-d, DVD-d, videokassetid, teemamapid, lauamängud. Pedagoogiline personal on koostanud looduse, kunstiõpetuse ning liikluskasvatuse portfoliod. Vanemas rühmakompleksis on olemas teler, DVD-mängija, videomakk; vahendeid kasutavad ka noorema rühma lapsed. 2.2. Omandivorm Hetkeseis Lasteaed on Oru Vallavalitsusele kuuluv munitsipaallasteaed. Lasteaia eelarve moodustub:  riigieelarvest eraldatavad vahendid;  Oru valla eelarve vahendid;  lastevanemate poolt kaetav osa;  projektidest laekuv osa.

Areng Lasteaed jääb oma eelarvega munitsipaallasteaiaks. Raamatupidamine on korraldatud Oru Vallavalitsuse baasil.

2.3. Lasteaia teeninduspiirkond Lasteaia teeninduspiirkonnaks on kogu Oru valla territoorium 197,6 km². Hetkeseis Eelisjärjekorras võetakse lasteaeda Oru valla teeninduspiirkonnas elavaid lapsi. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu lapsi väljastpoolt Oru valla teeninduspiirkonda.

Areng Lasteaia teeninduspiirkonnaks jääb Oru valla territoorium. Haldusreformi jõustumisel muutub ka teeninduspiirkonna täpne määratlus.

2.4. Omanäolisus – traditsioonid Linnamäe Lasteaias on välja kujunenud oma pikaajalised, õppe- ja kasvatustegevusi toetavad, pedagoogilised ja kultuurilised traditsioonid:  rühmaõhtud, külalislektorid lapsevanematele;  rahvakalendri tähtpäevade tähistamine;  õppekäigud, vaatlused, matkad, spordipäevad;  sõbrapäev;  vabariigi aastapäev;  emakeelepäev;  pereüritused: isadepäev, emadepäev;  evakueerumised;  külalisetendused lasteaias; teatrite ja näituste külastamine;  sügis- ja kevadnäitused;


      

sünnipäevade tähistamine; lasteaia lõpupidu; loodushoid, tervisekasvatus; hommikuringid; osavõtt looduse- ja liikumisõpetajate sektsiooni tööst - üritused; osavõtt muusikaõpetajate sektsiooni tööst – üritused: laste laulupäev, maakondlik tantsupidu; lapsevanemate ja hoolekogu koosolekud.

2.5. Lasteaia struktuur 2.5.1. Lapsed Läbi aastate on lasteaias avatud olnud 2 rühma: I rühm 2-4 aastased lapsed, II rühm 5-7 aastased lapsed. Alates 1994. a. on laste arv lasteaias olnud järgmine: 1994/95. õa. 53 last;

2001/02. õa. 34 last;

2008/09. õa. 36 last;

1995/96. õa. 43 last;

2002/03. õa. 36 last;

2009/10. õa. 36 last;

1996/97. õa. 43 last;

2003/04. õa. 35 last;

2010/11. õa. 38 last.

1997/98. õa. 35 last;

2004/05. õa. 36 last;

2011/2012. õa. 33 last

1998/99. õa. 32 last;

2005/06. õa. 33 last ;

1999/00. õa. 33 last;

2006/07. õa. 29 last;

2000/01. õa. 31 last;

2007/08. õa. 37 last;

2.5.2. Juhtkond, pedagoogid ja muu personal Lasteaia tegevust koordineerib direktor koostöös valla raamatupidaja, pedagoogide nõukogu ja lastevanemate hoolekoguga. Ametikohad: 1. direktor-1,0 kohta; 2. õpetaja- 4,0 kohta; 3. õpetaja abi- 2,0 kohta; 4. kokk- 1,0 kohta. 5. perenaine- 0,5 kohta Personal on olnud püsiv, mille tõttu on omavahelised suhted väga head. Kogu pedagoogiline kaader vastab kvalifikatsiooninõuetele. Pedagoogiline kaader omandatud hariduse järgi 30. augusti 2011. a. seisuga on järgmine: Pedagoogiline kõrgharidus bakalaureuseõp e

Pedagoogiline rakenduskõrgharidus

Pedagoogiline keskeri haridus

Omandamisel magistriõpe

2

2

1

1


2.5.3. Lasteaia õppekorralduse alused Tegevused Tulemus 1. Laste arendamisel, õpetamisel ja kasvatamisel Lapsest lähtuv, individuaalsust arvestav kasutatakse kaasaegseid õppeja õppe- ja kasvatustegevus lasteaias. kasvatusmeetodeid. 2. Õppe-kasvatustegevuse kava koostamine ja Õppekava individualiseerimine: arutelu toimub augustis/septembris pedagoogide  õppimine väikestes rühmades; nõukogus ühistööna.  individuaalne töö;  laste arengu pidev jälgimine; 3. Rühma tegevus- ja lasteaia päevakava  arenguvestlused koostamisel arvestatakse laste vanuselisi, soolisi, lapsevanematega. rahvuslikke ja individuaalseid iseärasusi. 4. Õppeja kasvatustegevus toimub tasakaalustatud päevakava alusel, arvestades Õppekava pidev parendustöö. rühma vanuselist eripära ning lapsevanemate soove. Toimub sujuv üleminek lasteaiast kooli. 5. Koostöö Oru Kooliga – kõigi lasteaialaste osavõtt eelkoolist, tagasiside. 2.5.4. SWOT analüüsi tulemused Tugevused

Nõrkused

1. Lähedased suhted laste 1. Eelarvevahendite ja lapsevanematega. kohatine nappus. 2. Püsivalt head suhted Oru Vallavalitsusega. 3. Teotahteline, üksmeelne ja arenemisvõimeline kollektiiv. 4. Üldised väärtused mees-konnas: moraal, avatus, üksmeel, eeskuju, huumor.

2. Erispetsialistide puudumine:  tervisetöötaja;  liikumisõpetaja.

Ohud

Võimalused

1. Haigete laste lasteaeda toomine seoses laste-vanemate hõivatusega ohustab teiste laste tervislikku seisundit.

1. Lapsest lähtuva õppe- ja arenguprotsessi ning kasvukeskkonna pidev parendamine (uued vahendid õuealale ning võimlemiseks, õuesõppe võimaluste täiendamine jms).

2. Amortiseerunud valgustite seisukord.

3. Töötasu ei ole vastavuses inflatsiooni 3. Laste sündivuse vähenemine. tõusuga.

2. Perede nõustamine, kirjanduse laenutamine, lastevanemate koolitamine. 3. Koostöö süvendamine kooliga - personali koostöö.

5. TÜ Haapsalu Kolledži õppebaasi olemasolu.

4. Koostöö lapsevanemate ja hoolekoguga.

6. Lasteaed omab lapsekeskset, last loovale tegutsemisele ärgitavat kasvukeskkonda.

5. Uute koostööpartnerite leidmine. 6. Projektidest saadud


Tugevused

Nõrkused

Ohud

7. Kaasaegne ja pidevalt uuenev sisustus. 8. Logopeedi /eripedagoogi olemasolu.

Võimalused ressursside kasutamine arendustegevuses. 6. Lasteaed kui kultuuriasutus.

9. Hea koostöö Oru Kooliga. 10. Kvalifitseeritud kaader. 3. ARENGU PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 2012-2014 3.1. Linnamäe Lasteaia MISSIOON Koolieast noorematele lastele päevahoiu ja alushariduse omandamise võimaldamine, lapse ja tema perekonna toetamine ning lapse individuaalsuse arendamine. Võimaldada lapsevanematele rahulikku tööaega, sest laps viibib turvaliselt lasteaias. Lapsele luuakse parimad võimalused läbi mängulise protsessi teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide arenguks. 3.2. Linnamäe Lasteaia VISIOON Järjepidevalt luuakse paremaid võimalusi ja tingimusi tervikliku isiksuse kujunemiseks, siin on turvaline õpi-, mängu- ja kasvukeskkond koolieast noorematele lastele. Lasteaed on avatud mängupaik kodustele lastele ning suhtlemispaik lapsevanematele. Linnamäe Lasteaed kui rahvuskultuuri edendaja. 3.3. Põhiväärtused  Õppe- ja kasvatustöös kasutatavate meetodite ning tööviiside valikul arvestatakse pedagoogilisi printsiipe: terviklikkus, lastepärasus, elulähedus, iseseisvus ja aktiivsus, koduloolisus, looduslähedus ning individuaalsus;  teotahteline, arenguvõimeline ja avatud kollektiiv;  innovaatilisus – ollakse avatud uuendustele ja toimub järjepidev enesetäiendamine, koolitused;  koostöö - toimub tihe suhtlemine lastevanematega, omavalitsusega, efektiivne meeskonnatöö erinevatel tasanditel;  probleemide oskuslik ja efektiivne lahendamine, vabadus ja vastutus;  kollegiaalsus, vastutus tulemuste eest, üksteisest lugupidamine, avatus, huumorimeel. 3.4. Arengusuunad haridusalase töö valdkonnas  Linnamäe Lasteaia õppekava täiendatakse riikliku õppekava põhimõtetest lähtuvalt;  rühmade nädala-, tegevus- ja päevakavade koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast;  rakendada õppe- ja kasvatustöös jätkuvalt mängulisust;  õppe- ja kasvatustöös kujundada tervis- ja loodushoidu säästvat suhtumist;  ainekavasid täiendatakse eakohalisuse printsiibil ja vanuselise jaotusega;  rakendada töös avastusõppe põhimõtteid.


4. ARENGUVAJADUSTEST TULENEVAD perspektiiviga 2016. a. Planeeritav investeering

INVESTEERINGUD

2012-2014

Investeeringu teostamise aeg

1. Sise- ja väliskeskkonna kaasajastamine: väikevahendite ja õueala (1 uus liivakast koos kattega) inventari uuendamine. 2. Pallide täpsusviske konstruktsiooni paigaldamine õuealale õuetegvuste mitmekesistamiseks.

2012-2013 2012-2013

3. Vana tänavakivi eemaldamine ja uue paigaldamine, rühmade kõnniteede rajamine 1,5 m laiuselt; suure liivakasti likvideerimine peaukse eest ning ala laiendamine lasteväljakuks õuetegevuste läbiviimiseks.

2012-2013

4. Rühmakomplekside seinte ja lagede pahteldamine, värvimine, sisevalgustite väljavahetamine, montaažitööd.

2013

5. Elektrimajanduse renoveerimine: sisevalgustite väljavahetamine saaliplokis ja koridoris, montaažitööd.

2014-2015

6. Liiklusväljaku rajamine õuealale, võimalusel Statoili projektiga liitumine, vajadusel kaasata Maanteeamet. 7. Õuesõppe paviljoni ehitamine, väljaarendamine valla maale (koostöös Oru Kooliga).

2015

2015-2016

8. Lasteaia hoonele uue katuse paigaldamine

2016

5. PERSONALI ARENGUSUUNAD 

Koolitusvajaduste selgitamine, koolitusvajaduse määratlemisel lähtutakse seadusandlusest (nõuded kvalifikatsioonile ja pädevustele) ;  uutele töötajatele erialase koolituse võimaldamine;  töötajate palgataseme ühtlustamine Lääne maakonna ja teiste lasteaedade palgatasemega;  koolitusalase dokumentatsiooni pidamine (koolituste arvestuse pidamine);  sisehindamise protsessis osalemine;  lapsevanematega koostöö tõhustamine – nõustamine, koosolekud, loengud, rühmaõhtud, arenguvestlused;  sisekoolitused – spetsialistide ümarlaud. Eesmärk: olla kursis uuenduste ning muudatustega, toetada personali kutsealast arengut. Eesmärk Koolitus Tulemus 2012 2013 2014 1. Toetada pedagoogide kutsealast, erialast ja

Tööalane täiendkoolitus: õpetaja läbib iga viie aasta jooksul tööalaseid

Pedagoogide professionaalsuse säilimine,

x

x

x


Eesmärk

Koolitus

Tulemus

ametialast arengut.

täiendkoolitusi vähemalt 160 tunni ulatuses.

kursisolek uuendustega.

2. Pedagoogide teadmiste täiendamine.

Hea Alguse metoodika, õuesõpe, kaasatus projektidega „Aiatuulik“, „Ökokratt“, „Avastustee“, „Kiusamisest vaba lasteaed“

Erinevate tegevuste integreeritus, kompetentsi tõus.

3. Kõigi töötajate tööalase kompetentsuse tõstmine, töötajate koolitamine lähtuvalt tööohutuse ja töötervishoiu nõuetest.

   

Esmaabi; tööohutus; tervisekaitse; õpetaja abide koolitus.

Pädev ja kaasaegsetele nõuetele vastav personal.

2012 2013 2014

x

x

x

x

x

x x x

x

6. LASTEAIA SISE- EHK ENESEHINDAMINE Alates 1. septembrist 2006 on sisehindamine kohustuslik igas lasteasutuses. Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul ning esitab selle Haridusja Teadusministeeriumile 01. jaanuariks, kui nõunik ei ole määranud pikemat tähtaega. Linnamäe Lasteaia sisehindamise aruanne on esitatud 01.09.2006-31.08.2009. a. perioodi kohta. Lasteaia sise- ehk enesehindamine on lasteaia tegevusele hinnangu andmine lasteaia enda, st temas tegut-sevate või temaga otseselt seotud inimeste poolt. Eesmärk on määratleda asutusesisese analüüsiga tugevad küljed, välja tuua probleemid, saada abistavat informatsiooni plaanide ja arengukava koostamiseks ning täiendamiseks. Linnamäe Lasteaia sisehindamise protsessi on haaratud lasteaia personal, lapsevanemad ja hoolekogu, mis muudab lasteaia demokraatlikumaks:  lasteaia dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisuline analüüs;  vestlused (intervjuud) pedagoogidega, lasteaia teiste töötajatega, hoolekogu liikmetega, lapsevanematega ja pidajaga;  õppe- ja kasvatustegevuste vaatlus, ürituste ning laste tööde vaatlemine;  visuaalne vaatlus lasteaia ruumide seisundiga, õppevahendite ja muu inventari olemasolu ning olmetingimustega. Lasteaias on väljatöötatud sisehindamissüsteem, mis on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist. Lasteaia sisehindamist teostab pedagoogiline nõukogu eesotsas direktoriga. Lasteaia sisehindamist teostatakse kompleksselt või üksikküsimustes. Sisehindamise läbiviimine lõpetatakse pedagoogilises nõukogus kokkuvõttega, tuues välja positiivsed tähelepanekud ja samuti suuremad vajakajäämised töös, direktor informeerib vajadusel sellest hoolekogu ning lasteaia pidajat. 7. RIIKLIK JÄRELVALVE Valimi lasteasutustest, kus järelvalvet läbi viiakse, määrab haridus- ja teadusminister.


Riiklikku järelvalvet lasteasutuses õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel asukohajärgne maavanem. Järelvalve kestab lasteasutuses kuni viis tööpäeva ning järelvalve läbiviimise ajast teavitab maavanem lasteasutust ja tema pidajat jooksva aasta 15. septembriks. 8. VÄLIMINE SUHTEKORRALDUS 8.1. Suhted kodudega 

toetada perekonda lapse kasvatamisel, aidata kaasa tema arengule;

tunnustada perekonna kui esimese kasvataja rolli;

nõustada lapsevanemaid õppe-kasvatusküsimustes;

võimalus laenutada nii pedagoogilist kui ka psühholoogilist kirjandust;

teadete tahvel üldinfo ja aktuaalsete probleemide ning erinevate sündmuste kohta;

ühisüritused: peod, näitused, matkad, väljasõidud, talgud;

rühmaõhtud, üldkoosolekud;

lapse kohanemisel võimalus viibida lapsevanemal rühmas;

rahulolu-uuringu läbiviimine, et selgitada lapsevanemate ootusi;

võimalus koos lasteaia töötajatega osa saada koolitustest, loengutest;

hoida lapsevanemaid kursis lasteaeda puudutavate uuendustega ja muudatustega.

8.2. Suhted teiste asutustega 

tihe koostöö kohaliku omavalitsusega kõikide küsimuste lahendamiseks;

koostöö Oru Kooliga (ühiskoolitused, infovahetus, tagasiside klassiõpetajatelt, kogemuste vahetamine);

koostöö teiste kohalike ametiasutustega (velskripunkt, sidejaoskond, kauplused, autoteeninduspunkt, Linnamäe Peekon, Linpet);

Lääne Maavalitsuse haridusosakond ning Läänemaa lasteaiad;

koostöövõrgustikes osalemine üle kogu vabariigi.

9. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD Arengukava ja arengukava muudatused kinnitab Oru Vallavalitsus Oru vallavolikogu otsusega. Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse vajadusel igal aastal vastavalt lastevanemate, hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekutele. Vajadusel korrigeeritakse lasteaia arengusuundi ja täpsustatakse arendamise eesmärke. Arengukava korrigeerimisel ning muutmisel lähtutakse järjepidevalt sisehindamistulemustest. Muudatused esitatakse Oru Vallavalitsuse lisadena, lisatakse tegevuskava üheks aastaks ja esitatakse vastavalt pidaja korraldusele.


Lasteaia arengukava uuendamise vajadus sõltub Oru valla arengukava muutustest ning õigusaktide muutustest. Arengukava uuendamise, vajadusel muutmise korraldamise eest vastutab Linnamäe Lasteaia direktor. Arengukava kinnitamine toimub Oru vallavolikogu poolt. 10. TEGEVUSKAVA 2012-2014 10.1. Strateegiline juhtimine ja arendustegevused Eesmärk

Tegevus eesmärgi saavutamiseks

Tulemus

1. Arengukava on vastavuses lasteaia arenguvajadustega.

Arengukava valmib meeskonnatööna.

Arengukava on huvigruppidele mõistetav ja jälgitav dokument.

2012

2013 2014 Vastutaja direktor

x

x

x

2. Lasteaia õppekava Õppe-kasvatustöö on tasakaalus ja läbimõeldum lõimimine vastab riiklikule planeerimisel ning eesõppekavale. märkide püstitamisel: konkreetsus, mõõdetavus.

On olemas tasakaalustatud, süsteemne õppekava, mis on vastavuses riikliku õppekavaga.

x

x

x

3. Lapsevanematega koostöö parendamine.

Infostendid, rühmaõhtute korraldamine, perede nõustamine, vestlused.

Koostöö on aktiivne, lapsevanem kui koostööpartner.

x

x

x

4. Tegevuste mitmekesistamine.

Lastele on erinevaid võimalusi mänguliseks tegevuseks ning õppetööks.

Lapse järjepidev areng. x

x

x

x

x

x

direktor, õpetajad

x

x

x

direktor

5. Töövaatlused rühmades: Sisehindamissüsteem õpikeskkonna vastavus on rakendunud, laste eale, planeeritus, õppekava toimimist tingimuste loomine jälgitakse. lähtuvalt laste iseärasustest.

Õppekava rakendusprotsessi jälgimine on juhitud.

6. On olemas infosüsteem: tööalast infot on lihtne saada ja edastada.

Infotehnoloogia kasutamine, info stendidel, protokollid.

Lasteaia tööd kajastavad materjalid on dokumenteeritud.

7. Lastele on tagatud turvaline õpi- ja kasvukeskkond.

Lapsest lähtuva õpetamis- ja kasvatamispõhimõtete rakendamine igapäevaselt.

Kõik lasteaia töötajad on saanud erialast täiendkoolitust.

8. Personali koosseis vastab lasteaia

Vastavalt võimalustele on komplekteeritud

Laste arvu suurenedes kaasata ka

direktor, õpetajad

õpetajad, õpetaja abid

õpetajad, õpetaja abid

x

x

x

direktor, kogu personal.

x

x

x

direktor


Eesmärk

Tegevus eesmärgi saavutamiseks

Tulemus

vajadustele. Lasteaed on konkurentsivõimeline teiste Lääne maakonna lasteaedadega.

personal. Puuduvad erispetsialistid: liikumisõpetaja; tervisetöötaja.

erispetsialistid koosseisu, paraneb laste arengupotentsiaal.

9. Eelarve abil arengukavas püstitatud eesmärkide realiseerimine.

Eelarveprojekti koostamine.

Tasakaalus eelarve, mis on kooskõlas arengukava ning lasteaia vajadustega.

10. Lasteaia eelarve Tasakaalustatud eelarve toetab põhieesmärkide koostamine. täitmist. 11. Lasteaia arendustegevuse jätkamine.

Sisehindamiskorra täiendamine.

2012

2013 2014 Vastutaja

x

x

x

direktor

Eelarve on tasakaalus lasteaia üldiste vajadustega.

x

x

x

direktor

Tegevuste hindamine on süsteemne.

x

x

x

direktor

10.2. Kasvukeskkonna kujundamine, turvalisuse tagamine Eesmärk

Tegevus eesmärgi saavutamiseks

1. Kujundada vaimselt Järjepidev ruumide turvaline ja esteetiline korrastamine, arengu-, mängu- ja remontimine, sisustuse kasvukeskkond. uuendamine. Laste arvu normi piires säilitamine.

Tulemus Lapsel ja lapsevanemal on lasteaia suhtes usaldus, kasvukeskkond on turvaline ja kaasaegne.

2. Kujundada füüsiliselt ja sotsiaalselt turvaline kasvukeskkond, kus õppeprotsessi toetatakse mängu- ja õppevahenditega.

Järjepidev õueala Lapse ja lapsevanema korrastamine, uute rahulolu, vajalikul määral õuevahendite soetamine õppevahendite olemasolu. ja korrashoid, piirdeaia ning väravate korrashoid.

3. Rühmade sisustus vastab laste kasvule.

Laste mööbli Rühmades on mööbel korrasoleku pidev seire, lapse kasvule vastav, vajadusel asendamine turvaline kasvukeskkond. uue mööbliga.

4. Ohuolukorras on väljapääs lastele tagatud.

Paigaldatud automaatse Lapsel ja lapsevanemal tulekahjusignalisatsiooni on lasteaia suhtes ja turvavalgustuse usaldus, väljapääs toimimine häireteta. ohuolukorras on tagatud.

5. Lastele on tagatud ohutu mänguvõimalus kogu L/A territooriumil sise- ja

Lasteaia sise- ja väliskeskkonna seire ja korrashoid, koostöö

Vajalikud nõuded täidetud, lastele on tagatud ohutu mänguvõimalus kogu L/A

2012 2013 2014 Vastutaja

x

x

x

kogu personal, Oru VV

x

x

x

kogu personal, Oru VV

x

x

x

direktor

x

x

direktor

x

x

direktor


Eesmärk

Tegevus eesmärgi saavutamiseks

Tulemus

väliskeskkonnas.

järelvalveorganitega.

territooriumil sise- ja väliskeskkonnas.

2012 2013 2014 Vastutaja

10.3. Laste toetamine Eesmärk

Tegevus eesmärgi saavutamiseks

Tulemus

1. Hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja erivajadustega laste toetamine.

Arvestades iga lapse individuaalsust korraldatakse õppe- ja kasvatustööd lähtuvalt lapsest.

Õppe- ja kasvatustöö on konkreetsest lapsest lähtuv. Abivajajatele on individuaalne õpe kättesaadav.

2. Lasteaias rakendatud tugisüsteemidega tagada laste ja nende perede toetamine (logopeed, eripedagoog).

Erivajadustega laste temaatikal täiendkoolituste läbimine pedagoogidel.

Õpetajad ja erispetsialistid toetavad laste arengut. Vajadusel kohaldatakse lapsele individuaalne arengukava, koostöö perega tagatud.

3. Rühmade tegevuskavade koostamine.

Õppe- ja kasvatustööd planeeritakse lähtuvalt rühma vajadustest.

Õppe-kasvatustöö on paindlik, arvestades vanuselist eripära ning individuaalsust.

4. Kogu kollektiiv toetab laste arengut.

Kollektiivi liikmete osalemine täiendkoolitustel.

Koolitatud ja laste arengut toetava kollektiivi olemasolu.

2012 2013 2014 Vastutaja

x

x

x

õpetajad

x

x

x

direktor, õpetajad

x

x

x

õpetajad

x

x

x

direktor

10.4. Haridustulemus Eesmärk

Tegevus eesmärgi saavutamiseks

1. Lähtudes lasteaia Viiakse läbi planeeritud, õppekavast tasakaalustatud ja kindlustada lastele lõimitud õppetöö alushariduse protsess. omandamine ja vastav koolivalmidustase.

Tulemus

2012 2013 2014 Vastutaja

Rõõmsameelne ja kooliküps laps.

x

x

x

kogu personal

x

x

x

õpetajad

2. Pakkuda lastele erinevaid alternatiive tema arenemise teel.

Planeeritud tegevused viiakse läbi mitme ainevaldkonna lõimituna, kasutades kõiki viit meelt.

Koolivalmidus saavutatud, toimub isiksuse areng, lapsevanema rahulolu on tagatud.

3. Lastele

Järjepidevalt

Lapsed on omandanud


Eesmärk

Tegevus eesmärgi saavutamiseks

Tulemus

võimaldatakse teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide omandamist, mis loovad eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus.

täiendatakse ja soetatakse uusi arengutasemele ning eale vastavaid õppe- ja metoodilisi materjale ning loovust arendavaid vahendeid.

valmisoleku õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida. Jäljendab ja täidab täiskasvanu korraldusi koos kohanemisvõime ja vaatlusoskusega.

2012 2013 2014 Vastutaja

x

x

x

direktor, õpetajad

10.5. Koostöö ja tegevused vastastikuse usaldusliku koostöö saavutamiseks. Eesmärk 1. Vanematele suunatud info efektiivne edastamine.

Tegevus eesmärgi saavutamiseks

Tulemus

Rühmastend, flaierid, Vanemad on informeeritud rühmavoldikute lasteais toimuvast ja väljatöötamine. teadlikud lasteaia töökorraldusest.

2. Koostöös hoolekoguga planeeritud, erinevaid huvigruppe rahuldava tulemuse saavutamine.

Hoolekogu huvi tõstmine lasteaia hea ja maineka arengu vastu, aktiivsemalt kaasata vanemaid lasteaiaeluga seonduvate küsimuste lahendamisse.

3. Lasteaiapoolse nägemuse esitamine vanematele, vanemate soovide ja ettepanekute ärakuulamine.

Lastevanematele Nõustatud lapsevanemad, koosolekute lastega seotud läbiviimine, probleemide ja küsimuste külalislektorid, lahendamisel arenguvestluste tõhus koostöö. keskustelud, nõustamine. Rahulolu- Selguvad ootused lasteaia uuringu läbiviimine. suhtes.

4. Koostöö tõhustamine teiste haridusasutustega.

Koostöö tõhustamine Oru Kooliga, kooli külastamine, koostöö klassiõpetajaga. Lasteaedade külastamine, ühiskoolitused ja sektsioonitöö.

Oluline teave lasteaia vajadustest ja õpitulemustest on lapsevanematele edastatud.

Lasteaed kui tõhus koostööpartner.

2012

2013 2014 Vastutaja direktor, õpetajad

x

x

x

x

x

x

direktor, hoolekogu esimees ja liikmed

x

x

x

direktor, õpetajad

x

x

x

x

x

direktor, õpetajad


11. PEDAGOOGILISE NÕUKOGU KOOSKÕLASTUS Linnamäe Lasteaia arengukava 2012-2014 on läbi vaadatud ja kooskõlastatud pedagoogilise nõukogu koosolekul 30. augustil 2011. aastal (päevakorrapunkt 1. Kooskõlastada ja kinnitada Linnamäe Lasteaia arengukava aastateks 2012-2014). Otsustati: kinnitada Linnamäe Lasteaia arengukava aastateks 01.01.2012-31.12.2014 investeeringute perspektiiviga 2016. a. Koosoleku protokollija Eda Tamme 12. HOOLEKOGU KOOSKÕLASTUS Linnamäe Lasteaia arengukava 2012-2014 on läbi vaadatud ja kooskõlastatud hoolekogu koosolekul 15. septembril 2011. aastal (päevakorrapunkt 5. Kooskõlastada ja kinnitada Linnamäe Lasteaia arengukava aastateks 2012-2014). Otsustati: kinnitada Linnamäe Lasteaia arengukava aastateks 01.01.2012-31.12.2014 investeeringute perspektiiviga 2016. a. Koosoleku protokollija Riina Lumeste

Lasteaia direktor MarikaPrik

areng_2012  
areng_2012  

http://www.oruvald.ee/files/areng_2012.pdf

Advertisement