Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALLAVOLIKOGU VIIENDA KOOSSEISU XXII ISTUNGI PROTOKOLL LINNAMÄE

06. august 2008.a nr 22

Istungi algas kell 14.00, lõppes kell 17.00 Istungit juhatas vallavolikogu esimees: Ülo Loorens Protokollis vallavolikogu sekretär: Anneli Nõupuu Kohal oli vallavolikogu liiget (nimekiri lisa nr 1) Kutsutuna võttis osa: pearaamatupidaja Evi Peterson, maakorraldaja Ilmar Aasna. Volikogu esimees Ülo Loorens avas istungi. Päevakorra arutelu. Häälteenamusega (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord: Päevakord: 1. Valimiskomisjoni info. Ettekandja: vallasekretär Anneli Nõupuu 2. Oru Vallavolikogu 16.novembri 2005.a otsuse nr 6 “Revisjonikomisjoni moodustamine” muutmine. Ettekandja :vallasekretär Anneli Nõupuu 3. OÜ Linnamäe Kodu uue nõukogu liikmete nimetamine Ettekandja : vallavanem Arno Kelnik 4. Oru valla 2008. aasta eelarve muudatus. Ettekandja : pearaamatupidaja Evi Peterson 5. Raha eraldamine Ettekandja: pearaamatupidaja Evi Peterson 6. Oru Söökla struktuuri muutmine ja palgamäärade kinnitamine. Ettekandja : vallavanem Arno Kelnik Kaasettekandja: pearaamatupidaja Evi Peterson


7. Oru valla arengukava aastateks 2006-2012 realisatsiooniplaani täiendamine. Ettekandja :vallavanem Arno Kelnik 8. Maaüksuse sihtotstarbe määramine. Ettekandja :maakorraldaja Ilmar Aasna 9. Koostööleping Põhja-Läänemaal turismi peatuskohtade-infopunktide rajamiseks Ettekandja :vallavanem Arno Kelnik 10. Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks astumine Ettekandja :vallavanem Arno Kelnik 11. Vallavalitsuse info. 1. Valimiskomisjoni info. Vallasekretär Anneli Nõupuu –01. augustil lõppes Meinhard Ledise volikogu liikme volituste peatumine. Volikogu liikme Ahto Jõgi liikme volitused peatuvad, kuna on puudunud kolmelt järjestikult volikogu istungilt. See tingib asendusliikmete määramise, et Olari Taali asendusliikmeks jääb Maimu Laanberg ning Ahto Jõgi volikogu liikme asendusliikmeks jääb Mart Paalmäe. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) info teadmiseks võtta. 2. Oru Vallavolikogu 16.novembri 2005.a otsuse nr 6 “Revisjonikomisjoni moodustamine” muutmine. Vallasekretär Anneli Nõupuu –seoses revisjonikomisjoni esimehe Ahto Jõgi volikogu liikme volituste peatumisega peame valima uue esimehe. Hääletamine on salajane vastavalt KOKS § 45 lõike 3 alusel. Teen ettepaneku valida salajase hääletuskomisjoni koosseisus Hugo peterson, Aili Nõupuu, Anneli Nõupuu Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku hääletada komisjoni kinnitamiseks, kas on teisi ettepanekuid? O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta valida hääletuskomisjoni liikmeteks Hugo Peterson , Aili Nõupuu, Anneli Nõupuu Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku revisjonikomisjoni esimeheks valida praegune revisjonikomisjoni liige Evi Toffer ja uueks liikmeks Mart Paalmäe. Kas on veel kanditaate? O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) nimetatud kandidaadid kanda hääletussedelitele Protokolli lisana hääletuskomisjoni protokoll. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 168 “Oru Vallavolikogu 16.novembri 2005.a otsuse nr 6 “Revisjonikomisjoni moodustamine” muutmine.”(protokolli juures) 3. OÜ Linnamäe Kodu uue nõukogu liikmete nimetamine Vallavanem Arno Kelnik – hetkel on vajalik muuta nõukogude liikmete koosseisu sest Ahto jõgi viibib pikemat aega tervislikel põhjustel eemal ning Jakk Otisalu avalduse alusel lahkunud nõukogu liikme kohalt. Käesoleval ajal on ettepanekud tehtud kolmele isikule, kes on avaldanud omapoolse kirjaliku nõusoleku astuda OÜ Linnamäe Kodu õukogu liikme kohale


Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku kinnitada uued nõukogu liikmed esitatud kujul. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 169 “OÜ Linnamäe Kodu uue nõukogu liikmete nimetamine”(protokolli juures) 4. Oru valla 2008. aasta eelarve muudatus. Pearaamatupidaja Evi Peterson - tegevusala 06602 - kulusid vähendatakse, kuna Vedra kalmistu tööriistakuuri ehitus maksis vähem, kui eelarvesse planeeriti. tegevusala 04710- elektritööde maht sööklas osutus väiksemaks, kui eelarve koostamisel sai arvestatud. Selle arvelt saab katta kulud, mis kaasnevad söökla töö ümberorganiseerimisega(koondamised ja koka palgatõus). tegevusala 092121 art 5513 kulusid vähendatakse sellepärast, et esialgselt olid VW ekspl.kulud planeeritud kooli kuludeks. Kuna peamine kasutusala saab olema laste transport, on otstarbekas näidata kulusid tegevusalal 096001 tegevusala 09600- art 5540 kulud on Haapsalu Autobaasiga sõlmitud lepingu alusel makstavate kulude katteks(õpilasliin). Art 4134 all näidatakse neile lapsevanematele makstavad sõidutoetused kes transpordivad oma lapsi kooli ise, kuna nendeni käi õpilasliin ja seadusest tulenevalt peaks nad seda kasutada saama. tegevusala 096001- kooliõpilaste veo eest makstav tasu ja maksud. Kuus makstakse brutotöötasu 2000.Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu määrus nr 66 “Oru valla 2008. aasta eelarve muudatus”(protokolli juures) 5. Raha eraldamine Pearaamatupidaja Evi Peterson – käesoleva raha eralduse eelnõu sisaldab tegevusala 06300-raha eraldamist hajaasustuse veeprogrammi, kus valla osalus on 1/3, riigi osalus 1/3 ja eraisiku osalus 1/3, läbiviimiseks. Riik on kandnud valla arvele 100 000.- tegevusala 092121- kooli korvpalliplatsi ehitamisega seotud kulud. Tegevusala 06605- tasu maksmine uuele valitavale OÜ Linnamäe Kodu nõukogu liikmetele. Arvestatud on liikme tasu 500.- koosolekul osalemise korra eest ja nõukogu esimehe tasu 700.- koosolekul osalemise korra eest. Tegevusala 096001- õpilaste veoks kasutatava valla VW talverehvid 30000.-, bensiin 18000.Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku hääletada O T S U S T A T I: O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 170 “Raha eraldamine”(protokolli juures) 6. Oru Söökla struktuuri muutmine ja palgamäärade kinnitamine. Vallavanem Arno Kelnik - vallavalitsusel oli 28.juulil arutusel Oru Söökla kaadri probleemid. Hetkel on täitmata koka ametikoht. Vallavalitsus on avaldanud koka ametikoha täitmiseks kuulutused nii maakonna kui ka üleriigilises ajalehes. Koka kanditaatidega vesteldes ja tööjaotuse analüüsimisel jõudsime järeldusele, et on otstarbekas koondada Oru Söökla juhataja ametikoht ning juhataja senised kohustused panna peakoka ametikohale ning tõsta vastavalt ka tema töötasu. Samas otsustati, et


2008 a lõpuni toitlustatakse ainult kooliõpilasi ning aasta lõpus tullakse küsimuse juurde tagasi. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 171 “Oru Söökla struktuuri muutmine ja palgamäärade kinnitamine.”(protokolli juures) 7. Oru valla arengukava aastateks 2006-2012 realisatsiooniplaani täiendamine. Vallavanem Arno Kelnik – vastavalt kohaliku omavalituse korralduse seadusele on volikogul kohustus 1. oktoobriks läbi vaadata valla arengukava. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku lisada eelprojekti koostamine vana koolimaja staadioni rajamiseks rulluisuteeks ning samuti leida rahastamisvõimalused juba 2009. aastal. Vallvolikogu liige Ruuben Ivask – teen ettepaneku lisada Uugla tee Keila maanteest kuni Uugla pargini tolmuvabaks muutmise 2009. aastal. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – ettepanek nimetatud ettepanekud lisada käesolevasse määrusesse ning muudatustega kinnitada. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu määrus nr 67 “Oru valla arengukava aastateks 2006-2012 realisatsiooniplaani täiendamine.”(protokolli juures) 8. Maaüksuse sihtotstarbe määramine. Maakorraldaja Ilmar Aasna - lähtudes omanike avaldustest ja Oru Vallavolikogu õigusest, on Oru Vallavolikogu pädevuses määrata maaüksuste sihtotstarbeid. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku heaks kiita maaüksuste sihtotstarvete muutmise eelnõud. O T S U S T A T I: 9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsused nr 172 kuni 177 “Maaüksuse sihtotstarbe määramine” (protokolli juures) 9. Koostööleping Põhja-Läänemaal turismi peatuskohtade-infopunktide rajamiseks Vallavanem Arno Kelnik - Põhja-Läänemaa infopunktide leping jäi kevadel venima. Peamiseks takistuseks olid lahendamata maaküsimused. Tahame nüüd projektiga edasi liikuda ja selleks oleme projektijuhi Tiiu Hellermaaga olukorra kaardistanud ja edasise tegevuse kavandanud. Infotahvlite paigaldamine kavandatakse vahetult uue hooaja algusesse. Kui jõutakse kokkuleppele maade omanike ja valdajatega ning omavahel infopunktide tiheduse, infotahvlite suuruse ja disaini osas. Vallavalitsusel on vaja luba volikogult, et vallalvalitsus saab vajadusel kasutada 2008. eelarve reservfondist vahendeid projektis osalemiseks. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 178 “Koostööleping Põhja-Läänemaal turismi peatuskohtade-infopunktide rajamiseks” protokolli juures)


10. Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks astumine Vallavanem Arno Kelnik – seoses riigikontrolli auditeerimiste tulemusel on selgunud, et omavalitsused ei ole korralikult täitnud riigihanke seadusest tulenevaid kohustusi. Käesoleval hetkel on laekunud ettepanek astuda Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks. Sellega saame konsultatsioone ja muud vajalikku informatsiooni. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 179 “Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks astumine” protokolli juures). 11. Vallavalitsuse info. Vallavanem Arno Kelnik – käesoleval hetkel on palju juttu omavalitsuste liitumiste kohta. Maakonniti on suhtumised erinevad. Läänemaa on seisukohal, et tellitakse uurimus, mille maksumus ulatub 1 milj. kroonini. On mitmeid arvamusi, üheks arvamuseks oleks elanike arvu poolest üks suur omavalitsus. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - liitumine üheks suureks omavalitsuseks on kõige valutum reform. Vallavanem Arno Kelnik - hetkel on valla eelarve täitmine protsentuaalselt 53,39 %, kusjuures sellel aastal on olnud väga ebaühtlane laekumine. O T S U S T A T I: (9 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) info teadmiseks võtta.

Ülo Loorens Istungi juhataja

2008 08 06 22  
2008 08 06 22  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvolikogu/protokollid/2008-08-06-22.pdf

Advertisement