Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALLAVOLIKOGU VIIENDA KOOSSEISU XX ISTUNGI PROTOKOLL LINNAMÄE

26. märts 2008.a nr 20

Istungi algas kell 14.00, lõppes kell 17.00 Istungit juhatas vallavolikogu esimees: Ülo Loorens Protokollis vallavolikogu sekretär: Anneli Nõupuu Kohal oli vallavolikogu liiget (nimekiri lisa nr 1) Kutsutuna võttis osa: pearaamatupidaja Evi Peterson, maakorraldaja Ilmar Aasna, A&L Management Eesti AS Hr Ülo Kannelmäe, Haapsalu Veevärk AS juhatuse liige Hr. Ain Saaremäel, OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet. Volikogu esimees Ülo Loorens avas istungi. Päevakorra arutelu. Häälteenamusega (7 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord: Päevakord: 1. Maaüksuse sihtotstarbe muutmine Ettekandja: maakorraldaja Ilmar Aasna 2. Oru valla 2008 aasta I lisaeelarve Ettekandja: pearaamatupidaja Evi Peterson 3. Oru Vallavolikogu 13. veebruari 2006 määruse nr 8 “Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni määramine” muutmine Ettekandja: vallavolikogu sekretär Anneli Nõupuu 4. Ülevaade vee- ja kanalisatsiooni valdkonna üldisest strateegiast ning trasside renoveerimistööde perspektiivist Linnamäe külas Ettekandja : Haapsalu Veevärk AS juhatuse liige Hr. Ain Saaremäel 5. OÜ Linnamäe Kodu raamatupidamise 2007. a aastaaruande heaks kiitmine Ettekandja: OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet 6. Soojusenergia piirhinna muutmine Ettekandja: OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet 7. Veevarustuse ja kanaliseerimise teenuse hinna muutmine Ettekandja: OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet


8. Maaüksuse sihtotstarbe muutmine Ettekandja: maakorraldaja Ilmar Aasna 9. Oru valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Ettekandja: A&L Management Eesti AS Hr Ülo Kannelmäe Kaasettekandja : maakorraldaja Ilmar Aasna 10. Maaüksuse sihtotstarbe muutmine Ettekandja: maakorraldaja Ilmar Aasna 11. Vallavanema info Ettekandja :vallavanem Arno Kelnik 1. Maaüksuse sihtotstarbe muutmine Maakorraldaja Ilmar Aasna -asjast huvitatud isikutelt on laekunud avaldused maa sihtotstarbe muutmiseks. Maa sihtotstarvete määramine on volikogu pädevuses. Maa sihtotstarvete muutmise aluseks on maaomanike avaldused. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 153 “Maaüksuse sihtotstarbe muutmine” 2. Oru valla 2008 aasta I lisaeelarve Pearaamatupidaja Evi Peterson - kõigil on olemas seletuskiri lisaeelarve kohta. Tuludesse on laekunud vallateede investeeringute tegemiseks mõeldud raha ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingu nr 10.1-8.11251 alusel laekunud 100 000.- krooni, mis on mõeldud Oru Kooli korvpalliplatsi ehitamiseks ja 25 000.Linnamäe Lasteaia hoone välisseinte soojustamiseks. Vallavolikogu nõusolekul on müüdud Oru Vallavalitsusele kuulunud 4- toalist korter. Palun esitada küsimusi. Vallavanem Arno Kelnik - oleme hetkel mõelnud seoses puurkaevude riikliku programmiga eraldada reservfondist 100 000.-krooni . Hetkel nimetatud programmist väga täpne info puudub, aga teada on see aspekt, et nii suure summaga kui omavalitsusel võimalik programmis osaleda, eraldatakse ka sama suur summa maavalitsuselt. Hetkel on kogutud info põhjal 18 puurkaevu taotlejat. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu määrus nr 61 “Oru valla 2008 aasta I lisaeelarve ” (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtt protokolliline otsus lubada vallavalitsusel eraldada reservfondist vastavalt vajadusele Hajaasustuse Veeprogrammi jaoks 100 000.- krooni. 3. Oru Vallavolikogu 13. veebruari 2006 määruse nr 8 “Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni määramine” muutmine Vallavolikogu sekretär Anneli Nõupuu - seoses volikogu liikme Meinhard Ledise volituste peatumisega (alates 31.01.2008), tuleb määrata Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjonile uus esimees. Vastavalt Oru valla põhimääruse


§ 30 alusel on hääletamine salajane. Volikogu peab moodustama vähemalt kolmeliikmelise häältelugemiskomisjoni. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – kas moodustada hääletuskomisjoni ning viia läbi salajane hääletamine? Vallavolikogu liige Hugo Peterson – ei ole vajadust salajasel hääletusel. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta protokolliline otsus mitte moodustada häältelugemiskomisjoni ning mitte läbi viia salajast hääletamist. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu määrus nr 62 “Oru Vallavolikogu 13. veebruari 2006 määruse nr 8 “Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni määramine” muutmine ” 4. Ülevaade vee- ja kanalisatsiooni valdkonna üldisest strateegiast ning trasside renoveerimistööde perspektiivist Linnamäe külas Haapsalu Veevärk AS juhatuse liige Ain Saaremäel - praegu oleme seal maal, et ebamäärane aeg on selja taga. Aastaga on muutunud see, et ehitajatelt on laekunud reaalsemad rahalised pakkumised. Me oleme küll ajas kaotanud, kuid me rahaliselt saame võitu umbes 35-40% ulatuses. Linnamäe külas on nimetud projekti raames tööde pakkujaid 7. Kõik firmad on asjalikud ja kaua ehitusturul tegutsenud. Mis edasi? Edasi on nii, et anname firmadele edasi hankedokumentide tehnilised dokumentatsioonid ning 30. aprilliks peavad nad esitama esialgse pakkumised. Pärast seda saame valdu ka teavitada kui kõrgeks tööde maksumused küündivad. Kontrolleelarve järgi on tööde kogumahu maksumus 29, 4 miljonit krooni. Raha on hetkel üle 12, 0 miljoni eesti krooni. Kui tekkib vajadus midagi kuskilt kärpida, siis vallavanemaga koostöös on mõtteid, mida siis teha ja kuidas rahalisi ressursse juurde saada. Ma arvan, et kui firmade pakkumised jäävad reaalseks ja kui saame ka lisaraha juurde taotleda, siis saame ikkagi vallas suurema osa tööst ka tehtud. Üheks näiteks kuidas lisaraha juurde taotleda on nn KIK floori programmist. Teada on, et sinna on vähe projekte esitatud ning Linnamäel on üks puurkaev floori probleemiga , siis saame KIK´i prioriteetse projektiga küsida rahalisi vahendeid sealt. Teiseks mõtteks on Taani firma pakub omapoolset demonstratsiooni ühele masinale, mille käigus tahetakse just Linnamäel seda katsetada. Nende poolne huvi on üks eriotstarbelise aparaadi müük firmale. Võtsin kaasa selle info, mis võiks volikogu huvitada. Palju on omavalitsus raha maksnud ja palju raha on järgi? Eelmise aasta kevade seisuga oli järgi I etapi Oru valla rahast 31 574.- krooni. Summale tuli juurde aktsiate III emissioon 1 155 000.krooni, mis läheb kõik AS Veevärgi`le omaosaluse katteks. Kui suured need mahud saavad lõpuks olema, see selgub selle aasta lõpuks. Peale 30. aprilli võetakse omavalitsustega ühendust ning räägitakse veel kord läbi. 2009 aasta lõpuks peab olema Euroopa Liidu raha kulutatud ja väljamaksed tehtud. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta protokolliline otsus info teadmiseks võtta. 5. OÜ Linnamäe Kodu raamatupidamise 2007. a aastaaruande heaks kiitmine


OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet - aastaaruanne on teil käes olnud , kas on küsimusi. (Lisa2) Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 154 “OÜ Linnamäe Kodu raamatupidamise 2007. a aastaaruande heaks kiitmine” 6. Soojusenergia piirhinna muutmine OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet – põhjendusi ja vajadust ette lugema ei hakka nimetatud muudatusettepaneku vajadus on lisatud seletuskirjas (Lisa 3) Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - tegemist on ebapopulaarse otsusega kuid selline hinnatõus on vajalik, teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu määrus nr 63 “Soojusenergia piirhinna muutmine ”. 7. Veevarustuse ja kanaliseerimise teenuse hinna muutmine OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet – edastatud seletuskirjas on muudatusettepaneku vajaduse põhjendus (Lisa 3) Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – samuti tegemist ebapopulaarse otsusega, panen käesoleva punkti hääletusele. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu määrus nr 63 “Veevarustuse ja kanaliseerimise teenuse hinna muutmine”. 8. Maaüksuse sihtotstarbe muutmine Maakorraldaja Ilmar Aasna -asjast huvitatud isikutelt on laekunud avaldused maa sihtotstarbe muutmiseks. Maa sihtotstarvete määramine on volikogu pädevuses. Maa sihtotstarvete muutmise aluseks on maaomanike avaldused. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 155 “Maaüksuse sihtotstarbe muutmine” 9. Oru valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Vallavolikogu eismees Ülo Loorens –teen ettepaneku, et üldplaneeringu kohta koheselt küsimusi esitada, sest eelnevalt on tutvutud nii kaardi kui ka kaardiga. A&L Management Eesti AS Sven Aardla - põhirõhk ja koostamine oli koostöös Oru Vallavalitsusega perioodil 2006-2007. Keskkonnamõjude strateegiline hindamine on tehtud ja samuti kooskõlatused ettenähtud institutsioonidelt. on olemas Kõik uued elamualad kehtestatakse läbi detailplaneeringu. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - kas volikogu liikmetel on ettepanekud planeeringu osas? Panen Oru valla üldplaneeringu vastuvõtmise hääletusele. Ettepanek hääletada 30. mai 2007 protokolli nr 13 päevakorra punkti nr 9 protokollilise otsuse tühistamiseks . Käesoleval hetkel ei näe vajadust kehtestada väljaspool asulat minimaalseks krundi suuruseks 2,0 ha


O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 156 “Oru valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek” Mitte rakendada Oru Vallavolikogu 30.mai 2007. a protokollilist ostust minimaalse 2,0 ha krundi suuruse kehtestamisega väljaspool asulat. 10. Maaüksuse sihtotstarbe muutmine Maakorraldaja Ilmar Aasna -asjast huvitatud isikutelt on laekunud avaldused maa sihtotstarbe muutmiseks. Maa sihtotstarvete määramine on volikogu pädevuses. Maa sihtotstarvete muutmise aluseks on maaomanike avaldused. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 157 “Maaüksuse sihtotstarbe muutmine” 11. Vallavanema info 1. Õpilase osalemise toetamine rahvusvahelisel koorifestivalil “II Garda in Coro” Vallavanem Arno Kelnik -laekunud on lastekoorilt DO-RE-MI taotlus omavalitsusele. Meie vallast osaleb nimetud rahvusvahelisel festivalil üks Oru Kooli laps. Teen ettepanku toetada last 5 000.- krooniga. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta volikogu otsused nr 158 “Õpilase osalemise toetamine rahvusvahelisel koorifestivalil “II Garda in Coro” 2. Vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööde ajutise komisjoni moodustamine Vallavanem Arno Kelnik – kuna täies mahus raha puudumisel ei suudeta projekti teostada tuleb osa töid etteteostamata. Vajalik oleks võimalikult laiapinnaline otsus selle kohta, et millises osas olemasoleva raha mahus tööd teotatakse Teen ettepaneku moodustada ajutine komisjon mille ülesandeks on välja valida tööde teostamise alad. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku valida nimetaud ajutisse komisjoni alljärgnevad kandaadid volikogust Ruuben Ivask , Ülo Loorens, Ilmar Aasna, Arno Kelnik ning OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta volikogu otsused nr 159 “Vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööde ajutise komisjoni moodustamine” 3. OÜ Linnamäe Kodu`le sõiduauto ostmisest OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet – ettepanek on volikogule saada nõusolek OÜ Linnamäe Kodule sõiduauto soetamiseks. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta protokolliline otsus OÜ Linnamäe Kodu ettepanekuga nõustuda ja lubada tegeleda sõiduauto parema pakkuja leidmisega.


4. Langham OÜ garantiikiri Vallavanem Arno Kelnik – eelmisel volikogu istungil tehti vallavalitsusele ettepanek pöörduda Langham OÜ poole sooviga teha koostööd Niibi raba tee remondiks. Käesolevaks ajaks on firmalt laekunud garantiikiri nimetaud teelõigu korrastamisest. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens - teen ettepaneku hääletada. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) võtta vastu protokolliline otsus info teadmiseks võtta. 5. Nõva vallaga ühinemisest Vallavanem Arno Kelnik – Nõva vallalt on laekunud vastus, milles Nõva Vallavolikogu seisukohaks on Nõva valla omavalitsusliku staatuse säilitamine praegusel haldusterritooriumil vastavalt Nõva valla arengukavale aastateks 20072017. Vallavolikogu Ülo Loorens –lootsime, et saame Nõva vallaga kokku ja arutame , kuid nii resoluutse eitava vastuse korral jääb asi praeguseks sinnapaika. O T S U S T A T I: (7 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) võtta vastu protokolliline otsus info teadmiseks võtta.

Istungi juhataja Ülo Loorens

2008 03 26 20  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvolikogu/protokollid/2008-03-26-20.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you