Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALLAVOLIKOGU VIIENDA KOOSSEISU XVIII ISTUNGI PROTOKOLL LINNAMÄE

30. jaanuar 2008.a nr 18

Istungi algas kell 14.00, lõppes kell 16.30 Istungit juhatas vallavolikogu esimees: Ülo Loorens Protokollis vallavolikogu sekretär: Anneli Nõupuu Kohal oli vallavolikogu liiget (nimekiri lisa nr 1) Kutsutuna võttis osa: pearaamatupidaja Evi Peterson, maakorraldaja Ilmar Aasna. Volikogu esimees Ülo Loorens avas istungi. Päevakorra arutelu. Vallavolikogu esimees Ü.Loorens – on tulnud ettepanek lisada päevakorra arutellu lisapunkt Õpetajate palgamäärad ja tunnitasude kehtestamine O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) lisada päevakorra loetellu päevakorra punkt nr 10. Õpetajate palgamäärad ja tunnitasude kehtestamine. Häälteenamusega (11 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord: Päevakord: 1. Oru valla 2008. aasta eelarve I lugemine. Ettekandja: pearaamatupidaja Evi Peterson. 1.1 Eelarvekomisjoni protokoll. Eelarve komisjoni esimees: Õnne Pool 2. Revisjonikomisjoni kontrollimise plaani täitmisest Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ahto Jõgi 3. Audiitori kinnitamine Ettekandja :pearaamatupidaja Evi Peterson 4. Vallavanema palga kinnitamine. Ettekandja :pearaamatupidaja Evi Peterson 5. Vallavanema puhkus. Ettekandja: vallavanem Arno Kelnik


6. Oru Vallavolikogu 26. 09.2007.a määruse nr 49 “Vallavalitsuse ametikohtade ja palkade arvestuse aluste kinnitamine 2008 aastal” muutmine. Ettekandja :pearaamatupidaja Evi Peterson 7. Maaüksuse sihtotstarbe määramine Ettekandja : maakorraldaja Ilmar Aasna 8. Nõusoleku andmine Ettekandja : maakorraldaja Ilmar Aasna 9. Vallavalitsuse seisukoht Nõva vallaga ühinemisest Ettekandja: vallavanem Arno Kelnik 10. Õpetajate palgamäärad ja tunnitasude kehtestamine. Ettekandja vallavanem Arno Kelnik 11. Oru valla 2008. aasta eelarve II lugemine Ettekandja: pearaamatupidaja Evi Peterson 12. Vallavanema info 1. Oru valla 2008. aasta eelarve I lugemine Vallavolikogu eismees Ülo Loorens –kõigil on eelarve projektid saadetud kas on küsimusi ? Vallavolikogu liige Ruuben Ivask – arusaamatus palga tõusu protsendiga, ei ole kõigil 20 % palgatõusu, kas on tegemist aastapalga palgatõuga või kuupalga tõusuga?. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – vajalik veel lahti kirjutatum eelarve projekt. Eelarvekomisjoni esimees Õnne Pool – võiks mõelda ka nende peale, kes ka vähem palka saavad. Miks osa saavad puhkusetoetust, osa mitte? Pearaamatupidaja Evi Peterson – võib uurida kuidas on teistes omavalitsustes. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – pahameel on noorte seas, kes on täielikult omapead on noored ei tea noorsootöötajast midagi. Ettepanek, et võiks noored kokku võtta ja infot edastada. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – Kas vallas koolituskulu on tõusnud? Pearaamatupidaja Evi Peterson - Oli ka eelmisel aastal suurem summa , aga jäi kasutamata. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – suurenenud on Oru Söökla kulutused, miks? Vallavanem Arno Kelnik – on suured ettekirjutused elektrisüsteemi väljavahetamiseks ning põrandad ei vasta normidele. Vallavavolikogu liigeOlari Taal – kas on mõttekas lasteaia toidubloki ja Oru Söökla eraldi eksisteerimine. Miks ei võiks seda ühildada? Eelarvekomisjoni esimees Õnne Pool – eelarve komisjon on eelnevalt arutanud 2008. aasta eelarvet ja teinud mõningad ettepanekud. Volikogu liikmetel on olemas protokoll, milles otsustati, et eelarve projekti esitamiseks on vaja võrdlust 2007. aasta eelarvega. Samuti on meie poolne ettepanek töötada välja riikliku alampalgaga seotud töötasude määramise süsteem.


O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) lõpetada Oru valla 2008.a eelarve I lugemine, ning arvestades alljärgnevaid ettepanekuid suunata II lugemisele. Ettepanekud: 1. Koostada põhjalikum 2008. aasta eelarve seletuskiri. 2. 2008. aasta eelarve vallaelanikele lahti kirjutada Oru valla Teabelehes. 3. Linnamäe Lasteaia toidubloki ja Oru Söökla ühendamine ning järelpärimised Veterinaariaametisse ning Tervisekaitseametisse. 4. Töötada välja riikliku alampalgaga seotud töötasude määramise süsteem 2008. aasta poolaastal. 2. Revisjonikomisjoni kontrollimise plaani täitmisest Revisjonikomisjoni esimees Ahto Jõgi – vastavalt kehtestatud tööplaanile on tehtud kokkuvõte.2007. aastal on tehtud pistelist kontrolli nii lepingute kohta kui ka arutatud OÜ Linnamäe Kodu`ga tekkinud probleeme. Täitmise aruanne on edastatud volikogu liikmetele, kui on küsimusi siis palun. Minu poolne ettepanek volikogu liikmetele, et koos ühiselt kontrollplaani punktid paika panna. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – järgmiseks volikoguks palume mõelda 2008. kontrollplaani peale ja vastavas0isulised ettepanekud teha. O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) info teadmiseks võtta ning volikogu liikmetel järgmiseks volikoguks teha ettepanekut kontrollplaani koostamiseks. 3. Audiitori kinnitamine Peraaamatupidaja Evi Peterson – laekunud on 2 audiitori pakkumist. Üheks pakkujaks on eelmise aastal auditeerinud Signe Pius. Minu ettepanek on volikogule nimetatud vannutatud audiitor kinnitada. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – panen küsimuse hääletusele. O T S U S T A T I : (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 140 “ Audiitori kinnitamine” 4. Vallavanema palga kinnitamine. Pearaamatupidaja Evi Peterson – teen ettepaneku kinnitada vallavamema palgaks 16 000.- Eelmisel volikogu istungil tehti ettepanek kuni 20 % palgatõusuks. Nimetatud palgatõus jääb 18,5% liseks. Palun vallavolikogu seisukohta. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ette paneku otsus hääletusele panna. O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 141 “Vallavanema palga kinnitamine” 5. Vallavanema puhkus Vallavanem Arno Kelnik – jaanuaris kinnitasime teemistujate ja töötajate puhkuse ajakava , sellega seoses palun ka minu puhkuse aeg kinnitada volikogu poolt. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ette paneku otsus hääletusele panna. O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 142 “Vallavanema puhkus”


6. Oru Vallavolikogu 26. 09.2007.a määruse nr 49 “Vallavalitsuse ametikohtade ja palkade arvestuse aluste kinnitamine 2008 aastal” muutmine. Pearaamatupidaja Evi Peterson - kuna vastu võeti Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 254 “Palga alammäära kehtestamine”, siis vajalik sisse viia muudatus nimetud määrusesse. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ette paneku otsus hääletusele panna. O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu määrus nr 57 “Oru Vallavolikogu 26. 09.2007.a määruse nr 49 “Vallavalitsuse ametikohtade ja palkade arvestuse aluste kinnitamine 2008 aastal” muutmine. 7. Maaüksuse sihtotstarbe määramine Maakorraldaja Ilmar Aasna - Valla teeregistri täiendamine uute teedega on vajalik valla teedevõrgustiku korrastamiseks ja teede korrastamiseks eraldatud rahaliste vahendite seaduslikku kasutamist. Teederegistris registreeritud teede korrashoiuks eraldab riik iga aasta rahalisi vahendeid. Mida rohkem on teeregistris registreeritud teid seda suurem on eraldatud summa. Eraldatud rahade plaanipärasel kasutamisel saaks valla teedevõrgustikku korras hoida. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ette paneku otsus hääletusele panna. O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 143“Maaüksuse sihtotstarbe määramine” 8. Nõusoleku andmine Maakorraldaja Ilmar Aasna- viitan eelnevalt öeldule, sest otsused on omavahel seotud. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ette paneku otsus hääletusele panna. O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu otsus nr 144 “Nõusoleku andmine” 9. Vallavalitsuse seisukoht Nõva vallaga ühinemisest Vallavanem Arno Kelnik - Valdade ühinemise eesmärk saab olla tugev ja toimiv omavalitsus. Käesolevaks ajaks ei ole Nõva vallalt laekunud ametlikku liitumisettepanekut. 2005. aastal toimunud 3 valla (Taebla, Risti, Oru) liitumisläbirääkimistest selgus, et kolme võrdse partneri liitumine oleks olnud majanduslikult ebaefektiivne. 2005. aastal oli riigipoolne rahaline toetus ühinevatele omavalitsustele, kuid liitumisprotsessi käigus selgus, et toetus kulus ühinemisprotseduuride rahastamiseks. Hetkel ühinevatele omavalitsustele nimetatud ühinemistoetust ei ole. 2005. aastal toimus LAK ja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledzi põhjalik uurimus “Omavalitsuse ühisarengute ja jätkusuutlikkuse analüüs”. Nimetud uuringu käigus selgus, et otstarbekam on koostöövajaduse tõhustamine omavalitsuste vahel (keskkonnakaitse, jäätmemajandus, maakorraldus, ehitusjärelvalve, ühistransport) kui territoriaalne liitumine. Võttes aluseks “Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu” on hea võrrelda esmatasandi teenuste kättesaadavust. Teemaplaneeringu käigus on selgunud, et Nõva valla esmatasandi teenuste kättesaadavus on ebarahuldav 6 valdkonnas –


lasteahoiuteenus, põhiharidus, üldkeskkharidus, esmatarbekaubad, ühistransport (maakonna keskusesse kui ka Tallinna suunas), ravimimüük. Oru vallas esmatasandi teenustest on probleemsed ravimimüük, esmatarbekaupade kättesaadavus keskusest kaugemal ning ühistransport (Tallinna suunas). Oru valla ja Nõva valla ühinemise raskendav asjaolu on geograafilised eraldi paiknevad piirkonnad. Vallavalitsuse arvates on vajalik enne ühinemisläbirääkimiste alustamist koostada majandusgeograafiline analüüs ja välja selgitada mõlema kogukonna arvamus (rahvaküsitlus) võimalikuks ühinemiseks. Käesoleval ajal tegeleb riik Nõva valla jätkusuutlikkuse analüüsi ja staatuse määramisega. Toetudes eelpool esitletud seisukohtadele on vallavalitsus arvamusel, et käesoleval hetkel ei ole otstarbekas Nõva vallaga ühinemisega seoses eelprotseduure ja ühinemisläbirääkimisi alustada. Vallavolikogu liige Olari Taal - kuidas me saame olla nii lühinägelikud, peame haldusreformist ette jõudma ja sellega saame ka keskuse Linnamäele tuua. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ettepaneku Oru Vallavolikogu poolt pöörduda Nõva Vallavolikogu poole ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. O T S U S T A T I: (hääletamist ei toimunud) koostada Nõva Vallavolikogule kirjalik ettepanek. 10. Õpetajate palgamäärad ja tunnitasude kehtestamine. Vallavanem Arno Kelnik – vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2008.a määruse nr 29 “Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine” peame nagu igal eelarveaasta alguses kinnitama vastavasisulise määruse. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens – teen ette paneku otsus hääletusele panna. O T S U S T A T I: : (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta eelnõu volikogu määrus nr 58 “Õpetajate palgamäärad ja tunnitasude kehtestamine” 11. Oru valla 2008. aasta eelarve II lugemine Vallavaolikogu esimees Ülo Loorens – I eelarve lugemisega vajalik sisse viia mõningad muudatused teen ettepaneku kokku tulla 13. veebruaril kell 15.00. Teen ettepaneku otsus hääletusele panna. O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta protokolliline otsus Oru valla 2008 II eelarve II lugemine toimub 13. veebruaril kell 15. 00 12. Vallavanema info Vallavanem Arno Kelnik – tahtsin volikogult küsida aktsepti Oru Kooli bussi soetamise osas, kas soetame kapitalirendi või kasutusrendi korras. See tuleb vormistada otsusena. Vallavolikogu esimees Ülo Loorens- kasutusrendiga on kasulikum O T S U S T A T I: (11 poolt häälega, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) vastu võtta volikogu otsus nr 145 “Oru Kooli bussi soetamine”


Ăœlo Loorens Istungi juhataja

2008 01 30 18  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvolikogu/protokollid/2008-01-30-18.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you