Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALD VALLAVALITSUSE MÄÄRUS LINNAMÄE

03. september 2007 nr 6

Oru valla omandis olevate eluruumide üüri piirhinna kehtestamine Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punkt 3 ja Oru Vallavolikogu 13.02.2006 määruse nr 12 “Vallavara valitsemise kord” § 17 lõike 4 alusel. 1. Kehtestada alates 10. septembrist 2007. a Oru valla omandis olevatele eluruumidele üüri piirhinnaks 15.- EEK m2 kohta. 2. Vallaasutuste töötajad võidakse üüri maksmisest vabastada. 3. Vallavalitsusel on õigus otsustada üürimäära suuruse igal üksikjuhtumil eraldi. 4. Tunnistada kehtetuks Oru Vallavalitsuse 09.10.2006 määrus nr 7 “Oru valla omandis olevate eluruumide üüri piirhinna kehtestamine” 5. Määrus jõustub 10.septembr 2006. a.

Arno K e l n i k Vallavanem

Anneli N õ u p u u Vallasekretär

2007 09 03 6  
2007 09 03 6  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvalitsus/maarused/2007-09-03-6.doc

Advertisement