Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALD

VALLAVALITSUSE ISTUNGI PROTOKOLL LINNAMÄEL

03.september 2007.a nr 29

Istung toimus Oru vallamaja volikogu saalis. Algus kell 12.00. Lõpp kell 13.00. Istungit juhatas vallavanem Arno Kelnik, protokollis vallasekretär Anneli Nõupuu. Osa võtsid vallavalitsuse liikmed: abivallavanem Varje Paaliste, pearaamatupidaja Evi Peterson, Linnamäe Lasteaia juhataja Marika Prik. Kutsustuna võttis istungist osa GLAXOSMITHKLINE tootejuht Toomas Talving ja OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet ja Oru Kooli direktor Andres Kampmann Kinnitati järgmine päevakord: 1. Projekteerimistingimuste määramine. 2. Ehitusprojekti heakskiitmine ja ehitusloa andmine. 3. Linnamäe Kodu OÜ hoonete ja trasside hindamisakti koostamisest 4. Linnamäe Lasteaia koka töötasu tõstmine. 5. Vana koolimaja hetkeseisust. 6. Oru valla omandis olevate eluruumide üürilepingute lõpetamine. 7. Linnamäe Lasteaia evakuatsioonivalgustuse parima pakkuja kinnitamine. 8. Oru Kooli instrumendiõppe kuumaksumuse kinnitamine. 1. . Projekteerimistingimuste määramine. Ettekandja vallasekretär Anneli Nõupuu O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldus nr 103 “Projekteerimistingimuste määramine.” (protokolli juures) 2. Ehitusprojekti heakskiitmine ja ehitusloa andmine. Ettekandja vallasekretär Anneli Nõupuu O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldus nr 104 “Ehitusprojekti heakskiitmine ja ehitusloa andmine.” (protokolli juures) 3. Info Linnamäe Kodu OÜ hoonete ja seadmete ning trasside hindamisakti koostamisest Ettekandja OÜ Linnamäe Kodu juhataja Robert Roomet R.Roomet – hoone ja seadmete ning trasside hindamise osas tuleb läbirääkida K. Sepp`aga. E.Peterson – Rahandusministeerium ei esita eritingimusi hindamisakti koostajale . A.Kelnik – palun kiiremas korras K. Sepaga ühendust võtta, teostada vastavad toimingud ning dokumentatsioon edastada.


O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse protokolliline korraldus: info teadmiseks võtta ja hindamine korraldada OÜ Linnamäe Kodu juhatajal Robert Roometil, kes esitab vastava eelnõu volikogule. 4. Linnamäe Lasteaia koka töötasu tõstmine. Ettekandja vallavanem Arno Kelnik M. Prik – olen varem teatanud, et septembrikuul lahkub ametist lasteaia kokk. Olen vestelnud kohapealsete inimestega, kellel vastav litsents olemas, kuid nad peavad töötasu liiga väikeseks. Kuulutus ametikoha täitmise soovist oli ajalehes “Lääne Elu”. Kuulutusele reageeris üks inimene Haapsalust, kuid ka tema pidas palka madalaks. Minu ettepanek on tõsta lasteaia koka palka koheselt 50 % võrra. A.Kelnik – me ei saa lubada ühele vallaasutuse töötajale korraga nii suurt palgatõusu. Nõus palgamäära tõstma, kuid mitte üle 25 %. E.Peterson – 25%-lise palgatõusuga võrdsustuks lasteaia koka palk kooli (valla) koka palgaga. O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse protokolliline korraldus: nõustuda Linnamäe Lasteaia koka palgamäära tõstmisega 25 % võrra (summani 5 400.- krooni) ning arvestada sellega valla lisaeelarve koostamisel. 5. Vana koolimaja hetkeseisust Ettekandja vallavanem Arno Kelnik A. Kelnik – küsimused puudutavad nn. vana koolimaja edasisist olukorda. Küsimused on alljärgnevad: 1. Kui kaugel on hoone uus projekt ja millal alustatakse ehitustegevusega? 2. Kas kavatsete jätkuvalt üürida välja majas asuvat korterit ? Vallavalitsus ja vallaelanikud kalduvad arvama, et aegajalt sellesse korterisse kogunevad alkoholilembelised kodanikud võivad endise koolihoone ning lähedalasuvad puuehitised seada tuleohtu 3. Mida ja millal võtate ette hoone ümbruse heakorra parandamiseks(rohu niitmine jne) T. Talving – hoonete projekteerimine on lõppjärgus. Koostamisel on ka autonoomse kütte-ja soojaveesüsteemi projekteerimine. Konkreetselt lasen projekteerimise kohta vallavalitsusele aru anda projekteerijal. Olemasoleva hoone ümberehitamise ja uue hoone ehituse algust täpselt öelda ei oska. On ka rahastusprobleem. Üürniku kavatsen korterisse jätta, et hoonesse ei tungiks võõraid. Tihendan ka omapoolset kontrolli, et joomingud majas ei toimuks. Tuleohutuse eest mina kui kinnisvara omanik. Hoone ümbruse koristan ära ja niidan rohu hiljemalt 10. septembriks, eeldatavasti reedel 07. septembril. V. Paaliste – mitu inimest saab tulevikus pansionaadis tööd ? T. Talving – tööd saab 35 inimest. O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse protokolliline korraldus: info teadmiseks võtta ja hoida ka edaspidi nimetatud hoone olukorda tähelepanu all.


6. Oru valla omandis olevate eluruumi üürilepingute lõpetamine Ettekandja vallavanem Arno Kelnik A. Kelnik- soovitud on lõpetada kaks üürilepingut valla omandis olevate kortereid kasutanud isikutega. Teen ettepaneku ajalehes “Lääne elu” kuulutada üürile andmise soovist. Siinkohal on ka ettepanek tõsta üüri piirhinda 15.- m2. Hetkel on 4toalise korteris elanud isikul majaühisuse ees võlg. Isik on esitanud vallavalitsusele võla tagasimaksegraafiku. O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega lõpetada lepingud 01. septembri ka. seisuga ja avaldada teade korterite üürile andmise kohta “Lääne Elus”. Nõustuda Pr Klippbergi tagasimaksegraafikuga ning raamatupidajal jälgida maksegraafiku täitmist. Vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse määrus nr 6 “Oru valla omandis olevate eluruumide üüri piirhinna kehtestamine” (protokolli juures) 7. Linnamäe Lasteaia evakuatsioonivalgustuse parima pakkuja kinnitamine Ettekandja: Linnamäe Lasteaia juhataja Marika Prik M.Prik – laekunud on kaks pakkumist, odavamaks on OÜ SIVERO. Teen ettepaneku OÜ SIVERO`ga leping sõlmida. O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse korraldus nr 105 “Linnamäe Lasteaia evakuatsioonivalgustuse parima pakkuja kinnitamine” (protokolli juures) 8. Oru Kooli instrumendiõppe kuumaksumuse kinnitamine. Ettekandja Oru Kooli direktor Andres Kampmann A.Kampmann – ettepanek on mitte enam arvestada instrumendiõppe puhul akadeemilise tunnihindest ja kehtestada kuumakse. Iga kvartali lõpus toimub tasaarveldus. O t s u s t a t i: vastu võtta nelja poolt häälega vallavalitsuse määrus nr 7 “Oru Kooli instrumendiõppe kuumaksumuse kinnitamine.” (protokolli juures)

Arno K e l n i k Vallavanem

Anneli N õ u p u u Vallasekretär

2007 09 03 29  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvalitsus/protokollid/2007-09-03-29.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you