Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALD VALLAVALITSUSE MÄÄRUS LINNAMÄE Oru Vallavalitsuse 26.09.2005 määruse raamatupidamise sise-eeskiri” muutmine.

28. detsember 2006 nr 10 nr

3

“Oru

vallavalitsuse

Määrus kehtestatakse “Raamatupidamisseaduse” § 11 lõike 1 ja § 36 lõike 3 ning rahandusministri 11.12.2003.a määruse nr 105 “Riigi raamatupidamise üldeeskiri “ ja Oru Vallavolikogu 23.08.2006. a otsuse nr 33 “ Oru vallavalitsuse hallatava Oru Hooldekodu struktuuri muutmine” alusel § 1. Tunnistada kehtetuks § 4 lõike 2 punkt 1. § 2. Lisada § 4. lõike 2 punkt 2 “5521004 Joogivesi” § 3. Muuta § 7 lõike 1 järgmises sõnastuses “ (1) Asutuste raamatupidamist peetakse ametiasutuses tsentraliseeritud raamatupidamise korras..” § 4. Muuta § 25. lõike 3 järgmises sõnastuses “(3) Alla 3 000 kr väärtusega vara kantakse kuludesse soetamise hetkel.” § 5. Muuta § 27. lõike 5 järgmises sõnastuses “ (5) Inventuurikomisjon moodustatakse ametiasutuse juhi käskkirjaga ja kaastakse ka asutuste töötajad” § 6. Määrus jõustub 01.01.2007.a.

Arno K e l n i k Vallavanem Anneli N õ u p u u Vallasekretär

2006 12 28 10  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvalitsus/maarused/2006-12-28-10.doc

Advertisement