Page 1

LÄÄNE MAAKOND ORU VALLAVOLIKOGU VIIENDA KOOSSEISU OTSUS LINNAMÄE

23.august 2006 nr 38

Oru valla ühinemine MTÜ Assotsiatsioon Haapsalu Turismiga Otsus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 punkti 25, § 35 lõike 1 alusel 1. Ühineda MTÜ Assotsiatsioon Haapsalu Turismiga. 2. Käesoleva otsuse peale võib esitada Oru Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks korraldusest pidanud teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ülo Loorens Vallavolikogu esimees

2006 08 23 38  
2006 08 23 38  

http://www.oruvald.ee/images/docs/vvolikogu/otsused/2006-08-23-38.doc

Advertisement