Page 2

ORU VALLA TEABELEHT

Hariduselus ootavad meid lähitulevikus ees muudatused Riigikogu töös oleva uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu toob tulevikus kaasa muudatusi hariduselus. Viimasel ajal on palju meedias räägitud vähenevast õpilaste arvust, hariduslike erivajadustega õpilaste paindlikumast õppekorraldusest, koolikohustusea pikendamisest kuni 18 eluaastani samuti põhikooli ja gümnaasiumi lahutamisest. Põhikool ja gümnaasium on erinevad haridusasutused erinevate eesmärkidega. Põhikooli eesmärk on tagada lastele võrdsed võimalused põhihariduse omandamiseks ja luua valmisolek õpingute jätkamiseks gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Gümnaasiumi peaeesmärk on valmistada noort ette õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Neid erisusi toonitab ka koostatav riiklik õppekava, kus põhikooli ja gümnaasiumi õppekavad lahutatakse. Seaduseelnõus täpsustatakse ka erinevate osapoolte kohustusi koolikohustuse täitmisel- õpilane, lastevanem, kool, omavalitsus, sest Eestis on lubamatult suur nende õpilaste osakaal, kelle koolitee jääb pooleli enne põhihariduse saamist. Omavalitsuste jaoks on saab olema suuremaks muudatuseks, et põhikoolide osas arvlemist ei toimu. Kui vald on loonud vastavad tingimused, et laps saaks oma vallas põhihariduse omandada, siis teiste omavalitsuste koolide tegevuskulusid ei tasuta. Kui praegu peame maksma õpilaskoha eest sinna valda, kus laps põhiharidust õpib, siis seaduse jõustudes seda kohustust enam ei ole ja õpilaskoha eest tasumine jääb lapsevanema kanda. Muudatuse eesmärgiks on põhikoolide hoidmine ka väikestes piirkondades. Senine praktika, kus vallad ja linnad on kohustatud osalema teise valla kooli tegevuskulude katmises, sõltumata sellest, kas omal on põhikool või mitte, tühjendab väikeste valdade koole ja rahakotte, maksumaksja maksab kinni ühe õpilase kaks koolikohta, sest sõltumata õpilaste arvust, on vaja oma kooli töös hoidmiseks koolimaja kütta, koristada ja personalile palka maksta. Koolivõrgu kujundamine on hetkel ka Läänemaal väga aktuaalne, paar nädalat tagasi toimus seminar, kus maavanem, koolijuhid ja vallajuhid arutlesid hariduskoostöö võimalustest ja hariduse kvaliteedi tagamist Läänemaal. Haridusvaldkond on iga omavalitsuse jaoks väga tundlik teema ja siin võitleb iga vald, et just oma kooli säilitada, sest hästi toimiv kool on kogukonna elujõu ja arengu aluseks Varje Paaliste

Oru Kool annab teada

Lk 2

Õpilastranspordi korraldamine uuel õppeaastal Alates käesoleva aasta sügisest, st. uuest õppeaastast muutub Oru vallas koolitranspordi korraldus, koolibuss ei hakkama enam sõitma Taeblasse. Kevadel lõpetab Taebla gümnaasiumi 7 õpilast, sügisest jääb õppima 5 õpilast , 1 XII klassi ja 4 XI klassi. Vallavalitsus kompenseerib nende õpilaste sõidukulud, et nad saaksid kooli lõpetada. Muudatus on tingitud mitmetest asjaoludest: õpilaskoht on Taebla gümnaasiumis oluliselt kallim kui Haapsalu gümnaasiumites, samas on meil võimalik paindlikumalt lahendada oma koolitransport. Praegu tuuakse Linnamäel õppivad õpilased kooli kahe bussiga ühe transpordivahendiga sõites ei ole võimalik ajaliselt sõita nii, et lapsed jõuaksid õigeaegselt oma kooli ja Taeblasse. Oludes, kus kõik loevad senisest enam oma rahakoti sisu ja õpilaste arv väheneb, vaatab iga vald, kuidas otstarbekamalt majandada. Kui seniajani on meie inimestel olnud tööd, tulumaks on laekunud kenasti ja me ei ole pidanud kokku hoidma haridusele tehtavatelt kulutustelt, siis praeguses majanduslikus olukorras tuleb ka neid kriitilise pilguga hinnata. Valdavalt on meie põhikooli lõpetajatest valinud eelnevatel aastatel Taeblas õppimise, põhjendades, et Haapsalu gümnaasiumitesse on raske pääseda, kui õpilane on nn “gümnaasiumiküps”, siis saab ta hakkama igas koolis. Kui gümnaasiumisse minek võetakse ette lapsepõlve pikendamiseks ja ei olda valmis, et iseseisvalt õppima hakata, siis on raske igal pool. Haapsalu gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele kompenseerime endiselt sõidukulud bussipiletite alusel. Täpsemat teavet koolitranspordi kohta saab vallavalitsusest Varjelt, tel 47 24 653, varje.paaliste@oruvald.ee Varje Paaliste

Tublid õppurid 3. veerandil 1. klass: Reena Roos, Märten Matthias Rääli, Mario

Konks, Kati Kahn, Mikk Naar, Karola Erit. „5“ –lised: Karmel Lääts, Raiko Peikel, Joosep Altmets, Ragnar Ait, Kaitlyn Lääts, Martten Tiitsma, Doris Altmets ja Taavi Tsarents. „4“ ja „5“-lised : Rainis Peikel, Kaspar Hinno, Tambet Kuimet, Silver Loorens, Anari Tugedam, Jüri Višovan, Deili Altmann, Martin Veide, Andreas Peikel, Dinara Khalilova, Gerhard Murro, Liisa Raie, Astrid Ollema, Kristjan Tiitsma, Eleri – Kristel Kuimet, Talis Tamm, Anne – Mari Puusepp, Johannes Nõupuu ja Jane Otisalu

Toredaid üritusi…. 12. märtsil Haapsalu Kolledžis toimunud 3. klasside emakeele olümpiaadi võitis Oru kooli õpilane Margus Paaliste. Juhendaja õpetaja Merlin Roosi. 4. märtsil oli Taebla Gümnaasiumis Läänemaa Koolinoorte mälumängu viimane, individuaalne voor. Talis Tamm saavutas tubli II-III koha. Kokku võistles 63 põhikooli õpilast. Üldarvestuses saavutati 16-st võistkonnast 8. koht. 31. märtsil toimus Haapsalus E. Enno etluskonkurss. Tubli esinemise eest märgiti ära meie kooli õpilane Gerhard Murro. 12. märtsil osales tööõpetuse olümpiaadil Talis Tamm ja Silver Hinno. Juhendaja õpetaja Ülle Kübarsepp. Joonistusvõistlusel „Tööpisikuga nakatunud“märgiti ära Aleks Kuusklaiu, Silver Hinno, Marto Läätse, Gloria-Grete Sau, Anu Ljubimova ja Janete Rei tööd. Juhendaja õpetaja Aive Nõupuu. 13. -17. aprill Südamenädal koolis 14. aprill tutvustatakse ämblikke 30. aprill heakorrapäev .

2009 04  

http://www.oruvald.ee/images/docs/teabelehed/2009-04.pdf

2009 04  

http://www.oruvald.ee/images/docs/teabelehed/2009-04.pdf

Advertisement