Page 1

ORU VALLA TEABELEHT 10.aprill 2009

Oru vallavolikogu kinnitas 2009 aasta eelarve. 11. märtsil võttis vallavolikogu vastu Oru valla 2009 aasta eelarve. Eelarvega saab ka täpsemalt tutvuda Oru valla kodulehel. “Dokumendiregister” lingi alt. Langusprotsessid finants- ja majandussektoris ei saa mööda minna ka meie vallast ning sellega seoses kahaneb ka valla eelarve. Tuleb tõdeda, et pole välistatud eelarve ülevaatamine ja võimalikud kärped . 2009 aastal on planeeritud tulusid 17 816 029.- krooni (2008 täpsustatud eelarves 18 969 670.- krooni) TULUD- Üksikisiku tulumaksu laekub 2009 aasta 1.aprillist eelarvesse 11,4 % (2008.a 11,94 %) rahvastikuregistri järgi Oru vallas elavate maksumaksjate brutotulust. Oleme prognoosinud tulumaksu laekumise vähenemist 2008 aastaga võrreldes 30% ehk kokku summas 2,2 milj. krooni. Tulumaksu laekumise langus on tingitud üldisest majanduslangusest, töötuse kasvust ja riigipoolsest maksukärpest. Käesoleva aasta esimeses kvartalis laekus vallale tulumaksu 27% planeeritust. Maamaksu planeerisime eelmise aastaga võrreldes vähem ja selle aastal laekumiseks on prognoositud 1 milj. krooni. Suuremad lootused on kohalike maardlate (Keedika kruusakarjäär, Niibi turbaraba) kaevandusõiguse tasu suurenemisele ja seda isegi peaaegu kolmkordses summas (2008 aastal 1,02 milj. krooni asemel 2009 aastal 3,20 milj. krooni). Riigilt teedeehituseks saadav rahasumma on ca 73% langenud. Üldine riiklik tasandusfond on viidud nullini, eelmisel aastal oli see veel 214 000.- krooni. KULUD- Valitsussektori (vallavolikogu ja vallavalitsuse) tegevuskulusid on vähendatud 76 000.- krooni võrra. Palgakulud on külmutatud 2008. aasta tasemele. Kulud tervishoiule kasvavad 3 000.- krooni võrra, noorsootööle 14 000.- krooni, toetus Lääne-Nigula kogudusele 7 000.- krooni (kogusumma 15 000 .-), puudega inimeste sotsiaalne kaitsele 64 000.-, kultuuriüritustele 31 000.-, perekondade ja laste sotsiaalne kaitsele 62 600.- krooni. Kulutusi on vähendatud tänavavalgustusele 7 000.- heakorrale 108 000.-, jäätmekorraldusele 17 000.-, koolile 91 500, lasteaiale 320 500.– võrra. Olulisemad ettevõtmised 2008 eelarveaastal: *Mustkatte paigaldamine Salajõe, Vedra, Oru teedele. Remont paljudel teedelõikudel (sealhulgas Vedra tee uue lõigu väljaehitamine); *Korvpalliväljaku alus Linnamäe külas; *Lasteaia seinte soojustamine II etapp; *Vedra kalmistu korrastamine (kuuri ehitus, prügimajanduse korraldamine); *Heakord (varemete likvideerimine Jalukse külas, vallarahva aktiivne osalemine heakorrakampaanias Teeme Ära 2008, Kauni Kodu konkursi käivitamine). Olulisemad ülesanded 2009 eelarveaastal: *Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine Linnamäel; *Oru Kooli võimla katuselae ümberehitus; *Ehitustööd Linnamäe Lasteaias (s.h seinte soojustamise III etapp); *Bussiootepaviljonide ehitus (kui saame kaasfinantseerimise) *Linnamäe korvpalliväljaku väljaehitamine; *Teede remont (Mõisaküla, Niibi jne). Arno Kelnik vallavanem

NR

2

Jäätmekäitlusest……... Oru vald ühineb kaheksa Läänemaa omavalitsusega ühtse jäätmevedaja leidmise hankega, et leida soodsama pakkumisega jäätmevedaja. Jäätmeseaduse mõtte kohaselt on jäätmevaldaja isik, kellel on jäätmed. Igas majapidamises tekkivad jäätmed. Jäätmevaldaja peab tekkinud jäätmed ära andma jäätmevedajale, milleks peab ta sõlmima jäätmevedajaga lepingu. See kehtib ka majapidamiste kohta, mida kasutatakse suviti. Majapidamiste omanikud peavad sõlmima jäätmevedajaga lepingu jäätmete ära andmiseks. Paberi- ja papikonteinerisse saavad paberit ja pappi tuua kõik Oru valla elanikud. Paberi- ja papikonteiner (mahutavus 2,5 kanti) asub Linnamäe külas korrusmajade juures. Pakendikonteinerisse saavad pakendijäätmeid tuua kõik Oru valla elanikud. Pakendikonteiner (mahutavus 2,5 kanti) asub Linnamäe külas korrusmajade juures. Konteinerit tühjendatakse kaks korda kuus Jalukse külas kortermajade elanikud on muretsenud endale eraldi pakendikonteineri. Jalukse külas asub ka 600 liitrine pakendikonteiner, mida tühjendatakse iga kahe kuu tagant. Oru vallas ohtlike jäätmete kogumispunkti ei ole. Ohtlike jäätmete kogumisringist teatatakse valla teabelehes. Valla elanikel on ohtlikke jäätmeid.

(patareid, akud, värvid, televiisorid, külmutuskapid jne) võimalik tasuta ära anda Pullapää jäätmejaamas. Pullapää jäätmejaam on avatud K-R kella 10.00 kuni 19.00 ja L_P kella 9.00 kuni 15.00. E -T on Pullapää jäätmejaam suletud. Igal aastal aprillikuu viimaseks nädalavahetuseks tuuakse Linnamäe ja Jalukse küladesse konteinerid. Konteinerite suurus on 25 kanti. Konteinerite asukoht teatatakse valla elanikele täiendavalt. Kulud katab Oru Vallavalitsus. Konteineritesse saab tuua kodumajapidamises mitte vajalikud väiksemõõdulised esemed. Mitte tuua rehve ja ohtlikke jäätmeid. Valla elanikud saava suurjäätmeid ära anda Pullapää jäätmejaama. Võimalus on lahendada olmejäätmete kogumist ja ära andmist külade siseselt. Leida tuleks koht, kuhu on võimalik paigutada suurem konteiner, et jäätmevedaja saaks konteineri tühjendamiseks ligi. Küla majaomanikud sõlmivad ühise lepingu konteineri tühjendamiseks. Kõik majaomanikud peavad jäätmete ära andmise tõendamiseks sõlmima jäätmevedajaga lepingud. Lepingud peavad olema sõlmitud 28. 05. 2009 a. Ilmar Aasna Keskkonna–ja maaspetsialist tel 47 24 654


ORU VALLA TEABELEHT

Hariduselus ootavad meid lähitulevikus ees muudatused Riigikogu töös oleva uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu toob tulevikus kaasa muudatusi hariduselus. Viimasel ajal on palju meedias räägitud vähenevast õpilaste arvust, hariduslike erivajadustega õpilaste paindlikumast õppekorraldusest, koolikohustusea pikendamisest kuni 18 eluaastani samuti põhikooli ja gümnaasiumi lahutamisest. Põhikool ja gümnaasium on erinevad haridusasutused erinevate eesmärkidega. Põhikooli eesmärk on tagada lastele võrdsed võimalused põhihariduse omandamiseks ja luua valmisolek õpingute jätkamiseks gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Gümnaasiumi peaeesmärk on valmistada noort ette õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Neid erisusi toonitab ka koostatav riiklik õppekava, kus põhikooli ja gümnaasiumi õppekavad lahutatakse. Seaduseelnõus täpsustatakse ka erinevate osapoolte kohustusi koolikohustuse täitmisel- õpilane, lastevanem, kool, omavalitsus, sest Eestis on lubamatult suur nende õpilaste osakaal, kelle koolitee jääb pooleli enne põhihariduse saamist. Omavalitsuste jaoks on saab olema suuremaks muudatuseks, et põhikoolide osas arvlemist ei toimu. Kui vald on loonud vastavad tingimused, et laps saaks oma vallas põhihariduse omandada, siis teiste omavalitsuste koolide tegevuskulusid ei tasuta. Kui praegu peame maksma õpilaskoha eest sinna valda, kus laps põhiharidust õpib, siis seaduse jõustudes seda kohustust enam ei ole ja õpilaskoha eest tasumine jääb lapsevanema kanda. Muudatuse eesmärgiks on põhikoolide hoidmine ka väikestes piirkondades. Senine praktika, kus vallad ja linnad on kohustatud osalema teise valla kooli tegevuskulude katmises, sõltumata sellest, kas omal on põhikool või mitte, tühjendab väikeste valdade koole ja rahakotte, maksumaksja maksab kinni ühe õpilase kaks koolikohta, sest sõltumata õpilaste arvust, on vaja oma kooli töös hoidmiseks koolimaja kütta, koristada ja personalile palka maksta. Koolivõrgu kujundamine on hetkel ka Läänemaal väga aktuaalne, paar nädalat tagasi toimus seminar, kus maavanem, koolijuhid ja vallajuhid arutlesid hariduskoostöö võimalustest ja hariduse kvaliteedi tagamist Läänemaal. Haridusvaldkond on iga omavalitsuse jaoks väga tundlik teema ja siin võitleb iga vald, et just oma kooli säilitada, sest hästi toimiv kool on kogukonna elujõu ja arengu aluseks Varje Paaliste

Oru Kool annab teada

Lk 2

Õpilastranspordi korraldamine uuel õppeaastal Alates käesoleva aasta sügisest, st. uuest õppeaastast muutub Oru vallas koolitranspordi korraldus, koolibuss ei hakkama enam sõitma Taeblasse. Kevadel lõpetab Taebla gümnaasiumi 7 õpilast, sügisest jääb õppima 5 õpilast , 1 XII klassi ja 4 XI klassi. Vallavalitsus kompenseerib nende õpilaste sõidukulud, et nad saaksid kooli lõpetada. Muudatus on tingitud mitmetest asjaoludest: õpilaskoht on Taebla gümnaasiumis oluliselt kallim kui Haapsalu gümnaasiumites, samas on meil võimalik paindlikumalt lahendada oma koolitransport. Praegu tuuakse Linnamäel õppivad õpilased kooli kahe bussiga ühe transpordivahendiga sõites ei ole võimalik ajaliselt sõita nii, et lapsed jõuaksid õigeaegselt oma kooli ja Taeblasse. Oludes, kus kõik loevad senisest enam oma rahakoti sisu ja õpilaste arv väheneb, vaatab iga vald, kuidas otstarbekamalt majandada. Kui seniajani on meie inimestel olnud tööd, tulumaks on laekunud kenasti ja me ei ole pidanud kokku hoidma haridusele tehtavatelt kulutustelt, siis praeguses majanduslikus olukorras tuleb ka neid kriitilise pilguga hinnata. Valdavalt on meie põhikooli lõpetajatest valinud eelnevatel aastatel Taeblas õppimise, põhjendades, et Haapsalu gümnaasiumitesse on raske pääseda, kui õpilane on nn “gümnaasiumiküps”, siis saab ta hakkama igas koolis. Kui gümnaasiumisse minek võetakse ette lapsepõlve pikendamiseks ja ei olda valmis, et iseseisvalt õppima hakata, siis on raske igal pool. Haapsalu gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele kompenseerime endiselt sõidukulud bussipiletite alusel. Täpsemat teavet koolitranspordi kohta saab vallavalitsusest Varjelt, tel 47 24 653, varje.paaliste@oruvald.ee Varje Paaliste

Tublid õppurid 3. veerandil 1. klass: Reena Roos, Märten Matthias Rääli, Mario

Konks, Kati Kahn, Mikk Naar, Karola Erit. „5“ –lised: Karmel Lääts, Raiko Peikel, Joosep Altmets, Ragnar Ait, Kaitlyn Lääts, Martten Tiitsma, Doris Altmets ja Taavi Tsarents. „4“ ja „5“-lised : Rainis Peikel, Kaspar Hinno, Tambet Kuimet, Silver Loorens, Anari Tugedam, Jüri Višovan, Deili Altmann, Martin Veide, Andreas Peikel, Dinara Khalilova, Gerhard Murro, Liisa Raie, Astrid Ollema, Kristjan Tiitsma, Eleri – Kristel Kuimet, Talis Tamm, Anne – Mari Puusepp, Johannes Nõupuu ja Jane Otisalu

Toredaid üritusi…. 12. märtsil Haapsalu Kolledžis toimunud 3. klasside emakeele olümpiaadi võitis Oru kooli õpilane Margus Paaliste. Juhendaja õpetaja Merlin Roosi. 4. märtsil oli Taebla Gümnaasiumis Läänemaa Koolinoorte mälumängu viimane, individuaalne voor. Talis Tamm saavutas tubli II-III koha. Kokku võistles 63 põhikooli õpilast. Üldarvestuses saavutati 16-st võistkonnast 8. koht. 31. märtsil toimus Haapsalus E. Enno etluskonkurss. Tubli esinemise eest märgiti ära meie kooli õpilane Gerhard Murro. 12. märtsil osales tööõpetuse olümpiaadil Talis Tamm ja Silver Hinno. Juhendaja õpetaja Ülle Kübarsepp. Joonistusvõistlusel „Tööpisikuga nakatunud“märgiti ära Aleks Kuusklaiu, Silver Hinno, Marto Läätse, Gloria-Grete Sau, Anu Ljubimova ja Janete Rei tööd. Juhendaja õpetaja Aive Nõupuu. 13. -17. aprill Südamenädal koolis 14. aprill tutvustatakse ämblikke 30. aprill heakorrapäev .


ORU VALLA TEABELEHT

TÄHELEPANU, ÕPIME ! Juba üle kümne aasta ärgitab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras leidma tublisid inimesi ja esitama neid aasta õppija tiitlile. Miks seda tarvis on ja kes see aasta õppija on? Väike laps õpib iga päev uusi asju, katsetab ning juurutab ja hakkab lõpuks kasutama. Koolitükkide õppimist peame ka üldiselt tavaliseks ja tavapäraseks nähtuseks. Samamoodi võiks õppimine kuuluda meie täiskasvanuea igapäevaste toimetuste juurde. Eelmise aasta Põlvamaa õppija, 20 aastat raamatukogu juhatajana töötanud Tiina Hoop ütleb, et aastatega on tahe teadmisi juurde saada aina süvenenud. „Õppida võib ja peakski kogu elu - see hoiab meele erksa ja värske ning elatud aastad ei tuleta end nii väga meelde”, räägib naine, kes ei ole oma eriala koolis õppinud, kõik teadmised on tulnud läbi erinevate koolituste. Täiskasvanuna õppides on võimalusi palju rohkem. Kui üks amet on selgeks õpitud, aga see enam ei toimi, olgu siin põhjuseks koondamine, tüdimus, väike palk või see, et erialast tööd pole saada, on juba omandatud elukogemuste ja teadmiste pinnalt võimalik õppida uus amet. Kui koolitee on kunagi pooleli jäänud ja olemasolevas ametis oleks abi just lisateadmistest, saab nüüd praktilisele kogemusele liita juurde teoreetilise pagasi. „Täiskasvanuna õppida on mõnus, kuna mõttelaad on küpsem, suhtumine sihikindlam ning sul on võimalus tugineda oma kogemustele ja loogikale”, ütleb Lääne-Virumaa aasta õppija 2008 Anu Inno.

Märka õppijat! Õppinud inimene on lausa rikkus oma perele, sõpradele, tuttavatele ja kokkuvõttes tervele ühiskonnale. Õppinud inimese algatusel luuakse kogukonnas töö- või õppimisvõimalused teistele inimestele. Suure tõenäosusega ärgitab ja julgustab õppija sama teed ette võtma ka oma tuttavaid. Seda kasulikkust ei tohi jätta märkamata ja tunnustamata! Andras kutsub nendest inimestest teada andma, et sellised lood jõuaksid avalikkuseni ning nende kangelasi saaks ühiskonda antud panuse eest tänada.

Oru kooli käis võrkpalli võistlustel 25. veebruaril toimus Taebla Gümnaasiumis Miniliiga võistlused 4.-6. klassi poistele ja tüdrukutele. Kooli eest võistlesid Aleks Kuusklaid, Silver Hinno, Kristjan Tiitsma, Margus Paaliste, Ragnar Ait ja Silver Loorens, Johanna Nõupuu, Liisa Raie, Eleri-Kristel Kuimet, Raina Višovan, Astrid Ollema ja Doris Altmets. Mõlemad võistkonnad saavutasid tubli 2. koha. Juhendaja Kadi Paaliste

Tähele tuleks panna ka inimesi, kelle töö on õppijaid aidata ja suunata. Nad on koolitajad. Eelmisel aastal parima koolitaja tiitli pälvinud Haapsalu Kutsehariduskeskuse käsitöövaldkonna juhtõpetaja Marju Heldema koolitusel osalenud ütlevad, et Marju positiivsus innustab inimesi üha rohkem mõtlema igapäevaselt sellele, et õppimine on meie elu loomulik osa. Andras ootab teateid ka nendest organisatsioonidest, kellele on esmatähtis töötajate arendamine. 2008. aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitli pälvis A-Selver Eraldi tunnustatakse koolitussõbralikumat omavalitsust. . Kandidaate ootame hiljemalt 15. juuniks 2009 kirjalikult ETKA Andrase aadressil Valge tänav 10, Tallinn, 11413. Taotlusvormi leiab www.andras.ee ning kandidaadi võib esitada ka elektrooniliselt. Lisainfo: andras@andras.ee või 6211 671. INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA LEIAB: 1. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee rubriigist „Õppijale” (täiskasvanute gümnaasiumis ja üldhariduskooli juures avatud õhtused või kaugõppe osakonnad ning kutseõppeasutuse või kõrgkooli tasemekoolitused). 2. Kutseõppeasutuse või kõrgkooli täiskasvanute koolituse osakonnas on võimalik osaleda erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt ja www.hm.ee/tasutakursused. 3. Vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool, rahvakool, huvialakool) on samuti võimalik osaleda erinevatel kursustel. Info: www.vabaharidusliit.ee ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt. KUULA JA LOE: • Vikerraadios on igal reedel kl 10–11 saade täiskasvanuharidusest • Raadio 4 eetris on igal teisipäeval kl 11.10–11.30 saade „Ainult täiskasvanutele” Ilmunud on ajakirja „Õpitrepp” esimene number. Lugeda ja kommenteerida saab seda www.andras.ee ning paberkandjal on „Õpitrepp” olemas kohalikus raamatukogus ja omavalitsuses

Oru kooli poisid käisid saalihoki võistlustel 26. märtsil toimus Lihula Gümnaasiumis 7. - 9. klassi saalihoki võistlused, kus saavutati tubli 3. koht. Võistkonnas mängisid Talis Tamm, Kaspar Laurand, Jaak Nõupuu, Timo Küünarpuu, Aare Laanes, Risto Telling, Johannes Nõupuu ja Andres Roos. Juhendaja Renno Silde

Lk 3


Lk 4

ÕNNITLEME AUVÄÄRSES EAS JUUBILARE

ERNA ÖÖVEL ÕIE-LILIJA RAIE ELLA SOOSAAR AINO OKKAMAA LEHTI LEDIS ILMAR ÖÖVEL

80 75 80 75 70 75

ÕNNITLEVAD ORU VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS

25.aprillil toimub Oru spordisaalis VÕRKPALLITURNIIR ORU CUP 2009 Kokku osaleb 6 võistkonda, Lihulast , Ridalast, 2 võistkonda Soomest, Sauvo Konkarit ja Salo Kiisu ning võõrustajatena 2 Oru võistkonda. Võistluste algus kell 10

Ootame omadele kaasa elama!

TEEME ÄRA 2009 Saades innustust eestimaalaste võimest koos suuri asju ära teha, lõi Teeme Ära toimkond uue projekti - Minu Eesti Mõttetalgud. Talgute eesmärk on leida käegakatsutavatele probleemidele häid ja loovaid lahendusi ning leida ärategijaid meie endi keskelt. Ilma mõtteta ei sünni tegu. Pole vaja oodata probleemide lahendust kuskilt väljastpoolt, kui saame ise palju asju koos ära lahendada. 1. mail 2009 Oru vallamajas toimuvatele mõttetalgutele on oodatud kõik inimesed olenemata vanusest, haridusest või erialasest ettevalmistusest. Registreeruda saab 1.aprillist kuni 1.maini www.minueesti.ee ja raamatukogudes üle Eesti vähemalt 3-liikmelise grupina.

AIAPIDAJAD ! Rikkalik valik lille– ja köögiviljaseemneid ootab Sind Linnamäe postkontoris. Oleme avatud E-R 8.00-12.30,

ORU RAAMATUKOGU APRILLI KUUS

Tramm, buss ja troll Tallinnas Aare Olander Põhjalik ülevaade Tallinna ühistranspordi ajaloost alates hobutrammidest kuni kaasaja trammide, busside ja trollideni. Põhiteksti ning mahuka pildimaterjali kõrval on kirja pandud Tallinnas liigelnud ühissõidukite loetelu, sõiduplaanid, piletihinnad ja koguni eri liinide peatused. Raamatus on palju haruldasi fotosid, mis kirjeldavad linnaruumi arengut viimase sajakonna aasta jooksul. Vana mesipuu saladus Metsavenna päevik Jüri Kindel Mälestusteraamat on autentne ja ajastutruu dokument, mis heidab vahetult valgust paljude inimeste saatusele ning sündmustele Läänemaal aastatel 1939–1949. Eessõna ja kommentaarid tuntud ajaloolaselt Mati Mandelilt. Kalevipoja kojutulek 1978. aasta poliitilisest pööripäevast 1988. aasta Suveräänsusdeklaratsioonini Mati Graf Raamat keskendub sündmustele Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi lõpukümnendil ja intriigidele ning vangerdustele EKP ladvikus alates Artur Vaderi surmast ja Johannes Käbini kõrvaldamisest ning Karl Vaino võimuleupitamisest 1978. aastal kuni Suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmiseni 16. novembril 1988, avades senitundmatuid tagamaid ja kõneldes kulissidetagusest võitlusest nii Tallinnas kui ka Moskvas.

TÄHELEPANU ! Oru vallavalitsus pakub võimalust jaaniõhtu korraldamiseks Linnamäel. Palun pöörduda läbirääkimiseks vallamajja, Varje Paaliste, 47 24 653, 56469191, varje.paaliste@oruvald.ee

TÄHELEPANU ! Pakun korstnapühkimisteenust, oman vastavat litsentsi. FIE Ervin Paaliste, tel 56 66 01 06, ervin.paaliste@mail.ee

Kolmapäeval, 6. mail Oru Vallavalitsuse saalis kell 10.0010.00- 14.20 PINDALATOETUSTE Käsitletavad teemad: Nõuetele vastavus, otsetoetused, ebasoodsamate alade toetus, INFOPÄEV keskkonnatoetused, NATURA 2000 toetused, loomade karjatamise toetus Lektorid on konsulendid Tiiu Kohu ja Saima Too Infopäev on osalejatele tasuta ja toimub MAK meede 1.1 toetuse abil. Korraldaja on HPL Läänemaa Nõuandekeskus. Info ja registreerimine tel 4729007, 56506109, hplteave@hot.ee

2009 04  
2009 04  

http://www.oruvald.ee/images/docs/teabelehed/2009-04.pdf

Advertisement