Page 1

14. aprill.2007

Alanud on kevadised koristustööd ! Jälle on käes kevad, mis kutsub korrastama oma kodu ja hoonete ümbrust. Meie kodu ja hoonete ümbrus on visiitkaart, mis räägib meist endist. Oru vallavalitsus on arutanud, kuidas võiks valla inimesi senisest enam innustada hoidma puhtana oma koduümbrust ja avalikke kohti. Sellel aastal on plaanis jälgida ja hakata tunnustama eesrindlikumaid inimesi ning ettevõtjaid. Loomisel on tänukirja vorm ning kinnitamisel rahaline preemia. Oru Vallavalitsus tellib iga aasta kevadeti ja sügiseti suured konteinerid, et elanikud saaksid kortermajade ja individuaalelamute ümbruse koristamisel tekkinud prahi prügimäele saata. Konteinerid tuuakse 20. aprilli õhtul paigalduskohtadesse ja viiakse minema 23. aprilli hommikul. Tellitud konteinerid asuvad Jalukse küla kortermajade juures ja Linnamäe küla kortermajade ja kalamüügikioski juures. Konteinerisse saab panna elamute ümbruse korrastamisel kogunenud prahti. Konteinerisse ei tohi panna autokumme, televiisoreid, akusid, patareisid jt. ohtlikke jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumiseks organiseeritakse eraldi kogumisring.

NR

2

Oru Vallavolikogu kinnitas uued soojusenergia, veevarustuse ning kanaliseerimise teenuse hinnad. 04. aprillil toimus järjekordne vallavolikogu istung. Detailsem info on kättesaadav Oru valla kodulehel. Olulisem küsimus oli soojahinna ja vee ning kanaliseerimise teenuse hinna tõus. Uued hinnad jõustuvad alates 13. juulist k.a. Energiamaks elanikele hakkab olema 350 kr/MWh ja juriidilistel isikutele 500 kr /MWh. Püsitasu elanikele ning juriidilistele isikutele hakkab olema 600kr/kWh. Arvestama peab, et hindadele lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud korrale. Joogivee hinnaks on alates 13.juulist koos käibemaksuga 11 kr/m3 ning kanaliseerimise teenuse hinnaks 16 kr/m3. Samuti võeti vastu 2007 aasta I lisaeelarve, mis oli tingitud sihtotstarbelisest rahade eraldamisest teedele. Teede remondijärjekord kinnitati alljärgnevad teelõigud. Keedika –Lõila tee mustkatte alla viimine. Leiti, et vajalik on Vedra kalmistu juurde autoparkla väljaehitamine. Samuti on kavas Metsaääre tee ehitustööd, Melgu tee ja Seljküla tee ehitustööd ning Härma-KapaSaunjaja Maanuse tee remont. Oru Vallavolikogu kinnitas ka uue Oru hooldekodu põhimääruse, Oru raamatukogu põhimääruse ja kasutamise eeskirja.

Alates 08. aprillist jõustus Vedra kalmistu kasutamise eeskiri. Eeskiri reguleerib hauaplatside eraldamist ja hooldamist. Arutusel oli valla ühisprojektis osalemine, mille vallavolikogu heaks kiitis ning omaosaluse garanteeris. Projekti tingnimetus on “Bussipeatusest infopunktiks ja puhkekohaks”. Projekti sisuks on bussipeatuste kohale väikeehitiste paigutamine, kus oleks võimalus peatumiseks—jalgratta hoidmiseks, infotahvel, prügikast jne. Oru valda on esialgu planeeritud 5 nimetatud punkti: Selajkülla, Keedikasse, Jaluksesse, Saunja, Ingkülla. Muutus hooldajatoetus Alates 1.veebruarist k.a. on Oru vallas hooldajatoetuse suuruseks raske puudega inimese hooldajale 300 krooni kuus ja sügava puudega isiku hooldajale 500 krooni kuus. Teadmiseks neile hooldajatele, kellele laekub toetus pangaarvele, et märtsikuus tegime tasaarvelduse, nii said märtsikuus hooldajad vastavalt 360 krooni ja 600 krooni, sõltuvalt hooldatava puude raskusastmest. Teadmiseks pensionärile! Aprillikuus toimunud pensionitõusuga tuli juurde palju inimesi, kelle pension ületab 3000 krooni. Pensioni mitte maksustamiseks tulumaksuga, tuleb esitada pensioniametile vastav avaldus. Vallamajas on olemas blanketid .

Keskkonna uudised..

Äsja avatud Läänemaa jäätmejaam asub Ridala vallas endise Pullapä prügila kõrval. Läänemaa jäätmejaamas võetakse vastu alljärgnevaid jäätmeid: ehitus- ja lammutusjäätmeid (kivid, betoon jms), paberi-, papi-, klaasi-, metalli- ja plastjäätmed, aia ja pargi ning raadamisjäätmed (oksad, kännud), töötlemata puit, suurjäätmed (vana mööbel), elektroonikajäätmed (külmikud, telerid jms), vanad rehvid, pakendijäätmed, ohtlikud jäätmed, sorteerimata olmejäätmed kodumajapidamisest, sorteeritud või sorteerimata biojäätmed (toidujäätmed) Alljärgnevate jäätmete viimisel jäätmejaama peab arvestama järgmise hinnakirjaga. Hinnakirjas olevad hinnad ei sisalda käibemaksu. *Ehitus-lammutusjäätmed 1500.- kr/tonn *Paberi-, papi-, klaasi-, metalli-, plastijäätmed ja papp 1500.- kr/tonn *Aia ja pargi ning raadamisjäätmed 500.- kr/tonn *Immutamata puit 500.- kr/tonn

*Suurjäätmed (vana mööbel) 1500.- kr/tonn *Vanad rehvid (vastu võetud asutustelt) 1500.kr/tonn *Elektri- ja elektroonikajäätmed (vastu võetud asutustelt) 10000.- kr/tonn *Pakendijäätmed 1500.- kr/tonn *Sorteerimata olmejäätmed 1500.- kr/tonn *Sorditud või sortimata biojäätmed 1500.- kr/tonn Tasuta võetakse elanikelt vastu järgmised jäätmed:paberist ja papist pakendid, vanad rehvid, elektroonikajäätmed, kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed. Läänemaa jäätmejaam on avatud kolmapäeval, neljapäeval, reedel kell 10-19; laupäeval ja pühapäeval kell 9-15


Linnamäe Lasteaed annab teada 3. ja 6. klassi tasemetööd Iga aasta on sooritanud riikliku tasemetööd 3. ja 6. klassi õpilased. Sellel aastal on tasemetööd 3. klassis 25. aprillil eesti keeles, 3. mail matemaatikas. 6. klass sooritab tasemetöö 26. aprillil eesti keeles, 2. mail muusikaõpetuses ja 8. mail matemaatikas. Üritused 10. aprill Päev politseiga. 16. aprill Kutsenõustamine koolis 17. aprill Lastevanemate üldkoosolek 25. aprill 3. klassi eesti keele tasemetöö 26. aprill 6. klassi eesti keele tasemetöö 2. mai 6. klassi muusikaõpetuse tasemetöö 3. mai 3. klassi matemaatika tasemetöö 7.-11. mai Perenädal 12. mai PEREPÄEV 7.-30. mai Õkokrati üritused 8. mai 6.klassi matemaatika tasemetöö 25. mai Direktori pidulik vastuvõtt 29. mai Spordipäev I klassi registreerimise soovituslik registreerimise aeg on 16. - 20. aprill kooli kantseleis. Kaasa palume võtta lapse sünnitunnistus või selle koopia.

Lk 2

Lasteaia õueala on uuenenud ühe mänguvahendi võrra, selleks on rõõmsavärviline keerdpoom USS. Kavas on osa võtta Päästeameti korraldatud laste loominguvõistlusest. Lasteaeda esindab II rühma kleepetöö "Valin numbri 112". Liitusime keskkonnaprojektiga "Ökokratt", selle aasta teema on METS ÕPETAB. Keskkonnanädala raames lähevad lapsed 24. aprillil Silma Looduskaitsealale ränd- ja paigalindudega tutvuma, giid juhendab lapsi ja kaasatud on mõlemad rühmad. Puhta Metsa Peo nädal lõpeb 30. mail Paralepa rannas, kus osalevad kõik projektist osavõtvad koolid ja lasteaiad. Südamenädala raames ootame külla Katrin Raiet, kes viib läbi sportliku liikumise koos lastega. Õpime tegema tervislikke salateid ja maitseme neid. Lasteaia väikesed nõiad jooksevad 30. aprillil. Soovime kõigile päikeseküllast kevade algust! Linnamäe Lasteaia kollektiiv

Loodushoiutööde muudatustest Käesoleval aastal muutub loodushoiutööde ja –toetuste taotlemine. PRIA-l on uus meede 2.4 „Natura 2000 võrgustiku poollooduslike koosluste hooldamine”, mille raames on võimalik toetust küsida poolloodusliku koosluse hooldamiseks (niitmiseks või karjatamiseks). LKK maksab endiselt poollooduslike koosluste taastamistööde ja aedade tegemise toetusi. Loodetavasti kinnitatakse varsti ära määrus „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord”. NB! Antud tekst on kokku pandud vastavalt selle määruse eelnõule, seega võib tingimustes tulla veel muudatusi. Uuendatud infot saab vaadata Matsalu Rahvuspargi kodulehelt www.matsalu.ee uudiste alt. Põhilised muudatused: Inimesed, kes seni on sõlminud lepingu Riikliku Looduskaitsekeskusega (LKK) niitude hooldamiseks (niitmiseks, karjatamiseks), saavad nüüd sama toetust taotleda PRIAlt. Need, kes varem said toetusi nii PRIA-lt kui LKK-lt, topelttoetust enam ei saa. PRIAlt saab taotleda kas ainult pindalapõhiseid toetusi või ainult Natura 2000 võrgustiku poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (edaspidi niidutoetust) ühe ala kohta. Poolloodusliku koosluse taastamistööde toetusi saab endiselt LKK-st! Hea uudis on see, et toetuste hinnad tõusevad – kõrgeima tasumääraga saab olema puisniit, . Hinnad ei ole veel lõplikult paika pandud, kuid on arvestatud sellega, et need ei oleks väiksemad kui senised PRIA pindalapõhised toetused. Niidutoetuse taotlemine Kui on soov taotleda niidutoetust, tuleb kõigepealt pöörduda

16. aprillist 10. maini kohaliku LKK kontori poole. PRIAsse tuleb postiga saata või isiklikult kohale viia LKK kinnitusega taotlusvorm ja kaart. PRIA võtab neid taotlusi vastu sarnaselt teiste pindalapõhiste toetustega 2.-22. maini. NB! Poolloodusliku koosluse hooldamise toetust saab taotleda vaid alale kui tervikule. Inimesed, kes varem ei ole PRIA-st ühtegi toetust taotlenud, peavad esimesel korral peale toetusvormi ja kaardi esitama ka avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. PRIA poolloodusliku koosluse hooldustoetuse kohustuse pikkus on 1 aasta ja toetus makstakse taotlejaile välja hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks. Loodetavasti kirjutatakse sellest täpsemalt ka „Abiks taotlejale”. Põhilised nõuded poolloodusliku koosluse hooldamisele: Niitmine on lubatud alates 10. juulist, juhul kui kaitseeeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi tegevuskavas ei ole teisiti sätestatud. Poollooduslik kooslus peab olema niidetud vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit või peab seal olema loomi karjatatud. Hiljemalt 1. oktoobriks peab niide olema koristatud ja hein ära veetud. Kui see pole võimalik ilmastiku- või muude looduslike olude tõttu või kui heina äravedamine kahjustab koosluse seisundit, on lubatud hekseldamine või äärmisel juhul heina äravedamata jätmine, aga seda ainult LKK kirjalikul loal. Kui vastav luba saadakse, siis vähendatakse toetuse määra 40% seoses majanduskulude vähenemisega. Kui hein on hekseldatud või ära vedamata ilma LKK loata, jäetakse selle rohumaa osas taotlus rahuldamata. Toetuse taotlemise esimesel aastal tuleb osaleda enne 10. juulit 5-tunnilisel koolitusel, mille korraldab LKK. Maatükkide kohta, kuhu poolloodusliku koosluse hooldamise toetust küsitakse, tuleb pidada põlluraamatut, Põlluraamatu vormi on võimalik saada PRIA kodulehelt või LKK kontorist……..jätkub järgmisel lk 3 ,


Lk 3

...järg Taotluskorras jääb endiseks: Aedade tegemine ja poolloodusliku koosluse taastamine (mätastunud niidu ja roo niitmine, võsa võtmine ning puude harvendamine puisniitudel) jäävad endiselt LKK poolt makstavateks toetusteks ning nende menetlemise protseduur jääb samaks. Taotlusi võetakse vastu 16.04 – 10.05.2007 LKK kontoris. Ka nende toetuste hinnamäär tõuseb. Alale, kuhu on juba taotletud PRIA pindalatoetusi või niidutoetust, ei saa samal aastal taotleda taastamist, puude harvendamist puisniitudel ega roo lõikamist. Seega tuleks enne hästi läbi mõelda, kust ja kui palju soovitakse taastamistöid teha, et siis ülejäänud osale hooldamistoetust küsida.NB! Palun LKK-le teada anda tänavuse aasta plaanidest,, esmatähtis on taastamine, aedade tegemine ja roo niitmine.

See on vajalik tööde planeerimiseks. Teie vastuseid taastamise osas oodatakse hiljemalt märtsi lõpuks, kas (elektron)kirja teel, telefonitsi või kohapeal. Põhja-Läänemaa pool-looduslike koosluste hooldamise kohta saab infot LKK Saunja kontorist. Samuti võetakse Saunja kontoris (Saunja küla Oru vald) vastu niidutoetuse ja taastamise taotlusi perioodil 16.20.04. Kel sel ajal pole võimalik Saunja kontorisse pöördudapeab taotlused esitama Penijõe kontorisse (Penijõe, Lihula vald), kus neid võetakse vastu 10. maini. Lisainfo:Marju Erit LKK Saunja kontor Kaitseplaneerimise spetsialist 472 9431 Marju.Erit@lk.ee Kaie Kattai LKK Penijõe kontor Loodushoiu ja –toetuste spetsialist 472 4227 Kaie.Kattai@lk.ee

Põllu- ja maamajanduslik nõuanne ja teabelevi Läänemaal tegeleb põllu- ja maamajandusliku teabelevi ning põllumajandusliku nõustamisega koostöös Eesti-Põllumajandus-Kaubanduskojaga Haapsalu Põllumajandusliit, nimetuse all HPL Läänemaa Nõuandekeskus. Keskusel on atesteeritud või kutsetunnistusega konsulendid taimekasvatuse, loomakasvatuse, finantsmajanduse ja metsanduse valdkonnas, kellelt ostetava nõuande eest on põllumajandustootjal võimalik taotleda nõuandetoetust. Teabeteenus on tasuta ja seda osutab Sirje Sultsing (tel 4734233, 56506109, hplteave@hot.ee). Teabetöötaja ülesanne on leida kliendile vajalik teave, kontaktid, nõustaja, selgitada seadusi- määrusi ja juhendada toetustaotluste vormistamisel, vahendada tootjate ettepanekuid, märkusi, kriitikat ministeeriumidele ja allasutustele ning tootjaorganisatsioonidele, jagada väiketrükiseid ja infomaterjale. Nõuandekeskuses on internetiühendusega arvutid ja vajadusel saavad kliendid esmast juhendamist. Nõuandekeskuse tasulised teenused on mullaproovide vormistamine ja laborisse toimetamine, toetuste taotlusvormide täitmine, põlluraamatu jt vormide müük, paljundustööd. Konsulendid osutavad tasulisi teenuseid: nõuandeteenust, mullaproovide võtmist, äriplaanide ja arengukavade koostamist, toetustaotluste vormistamist. Taimekasvatuse konsulendid on Helju Haaviste (tel 4755204, 5160173), Tiiu Kohu (tel 4796576, 5136204), Targo Pikkmets (tel 4462330, 56680023) ja Väino Narusk (tel 4796562, 5133676). Loomakasvatuse konsulendid: Saima Toom ( tel 4755379, 53331042) ja Vaike Nõu (tel 4729155, 5242319). Finantsmajanduse valdkonnas osutavad nõuandeteenust Väino Narusk ja Targo Pikkmets. Metsamajanduskonsulent on Silvi Tarang (tel 4732014; 56669515) Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 09. aprillist 30. novembrini 2007 aastal PRIA kohalikus büroos (Haapsalus, Haava t 32, tel 4724265). Nõuandetoe-

tust antakse kuni 75% nõuandeteenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 12 000 krooni ühe taotleja kohta kalendriaastas. Nõuande eest peab olema tasutud enne taotluse esitamist nõuandekeskuse poolt esitatud arve alusel. Toetuskõlbulik nõuandeteenus võib olla osutatud: • põllumajandussaaduse, söödatootmise, marja- ja seenekasvatuse valdkonnas tootmiseks ja tootmise arendamiseks; • finantsmajanduse valdkonnas põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse tõstmiseks, sh äriplaani koostamiseks (v.a äriplaan struktuuritoetuse, otsetoetuse või muu toetuse taotlemiseks) • erametsa majandamiseks, kui põllumajandustootja ei küsi selleks toetust Erametsakeskusest, • põllumajandussaaduste käitlemise valdkonnas; • maaparanduse valdkonnas. Toetuse taotlemiseks peab esitama järgmised dokumendid: • vormikohane avaldus • taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku volitusi tõendav volikiri; • koopia arvest, mille nõuandekeskus on taotlejale nõuandeteenuse eest esitanud; • koopia maksekorraldusest või pangakonto väljavõttest, mis tõendab, et arve eest on makstud; • FIE, kes ei ole kantud äriregistrisse, peab esitama maksukohustuslaste registri tõendi koopia; • koopia dokumendist, mis tõendab, et taotleja kasutab maad õiguslikul alusel. Dokument tuleb esitada juhul, kui taotleja ei pea põllumajandusloomi. Taotluse aitab vormistada konsulent või teabetöötaja. Taotluse läbivaatamine võib kesta kuni 50 tööpäeva. Toetus makstakse nõuandetoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Juhendmaterjal ja taotlusvorm veebilehel www.pria.ee . HPL Läänemaa Nõuandekeskus asub Haapsalus, Mets a t 44 , inf o on meie kodulehel http://www.hot.ee/hplnouanne/ , konsulentide kontaktandmed vt rubriik Konsulendid. Info teiste maakondade nõuandekeskuste kohta ja kõigi konsulentide andmed maamajanduse portaalis www.pikk.ee.


MEMME-TAADI JUTUTUBA TOIMUB 19.APRILLIL KELL 14 VALLAMAJAS TUTVUSTATAKSE LOODUSLOODUSTOOTEIDTOOTEID- HÜGIEENIVAHENDID, TOIDULISANDID JNE.

Õnnitleme juubilare: ASTA REEDI

80

16.04

SAUNJA KÜLA

ÕNNITLEVAD ORU VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS

Aeg: 28. aprill 2007 Koht: Taebla vald Nigula küla (Nigulas, kiriku vastas asfaltplatsil). Vanusegrupid: Alla kümneaastased lapsed, 10-12, 13-15, 16-18 ja täiskasvanud. Info: urmas.naudre@taebla.ee; tel 47 966 84 või mob. 53 825 401 Ajakava: Alates 11.30 staabitöö algus. Võistkondade ja võistlejate registreerimise algus. 12.00 avamine Rakser Marimetsa Kapp. Nigula maanteesõit Vigurivänt—jalgrataste vigursõit vanusegruppide tulemuste peale (Juhendi tutvustus enne starti) Aeglussõidu võistlus- etteantud distantsi läbimine maksimaalselt pika ajaga. Kiirendusvõistlus- radariga kiiruse mõõtmine politsei poolt, suurima kiiruse saavutamine etteantud lõigul. Päevateemaline joonistamisvõistlus .- Joonistusvõistlus teemal “Jalgratas ja kevad” – nooremad. Etteantud maastikudistantsi läbimine kiiruse peale. Originaalseima jalgratta konkurss (eripreemia). Originaalseim jalgratas-omavalmistatud või disainitud jalgratta väljaselgitamine. (Arvesse ei lähe eelmistel aastal esitletud jalgrattad).Ürituse toetajate võistlus. Jalgratturi eksam alates kell 14.00 (Korraldab Lääne Politseiprefektuur). Õppige jalgratturi liikluseksamiks! OSALEMA ON OODATUD KA ORU VALLA SUURED JA VÄIKESED

Oru Vallavalitsus annab teada, et 09.04.2007 määruse nr 3 alusel on Oru valla territooriumil seoses erakorralise tuleohu tõttu keelatud metsades lahtise tule tegemise, metsa kasutamise puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks, ning rekreatsiooniks. Samuti on keeltaud võõras metsas viibimise. Piirangu lõpetab Oru Vallavalitsus oma määrusega. Määrus jõustub 14.aprillist

Minul on kliendid, kes sooviksid osta Sinu kinnisvara ! Võta kindlasti kohe ühendust ! Kerli Nilp Maakler tel 4737 452, GSM 524 6056 Arco Vara Kinnisvarabüroo AS, Posti 1, Haapsalu 90502,

RAAMATUKOGUS ON UUED RAAMATUD !

Risto Isomäki Sarasvati liiv Kui loodus maksab kätte Hariv ja hoiatav "Sarasvati liiv" on ökoloogiline põnevusromaan, mis viib meid 2020. aastatesse. Megatsunamidest, veeuputusmüütidest ja mandrijää sulamisest saab raamatus mõtlemapanev tervik, kuhu on põimitud ohtralt põnevaid fakte maakera ajaloo, muistsete tsivilisatsioonide, arheoloogia, geoloogia ja mereuuringute kohta. Toivo Niiberg, Enn Kauringson Umbrohud tüliks ja tuluks Kipume unustama, et inimene on tuhandeid aastaid leidnud toitu metsast, sõltumata kultuurtaimede kasvatamisest (ikaldustest jm). Nn. umbrohud on meid iidsetest aegadest saati näljast päästnud, tervist aidanud hoida ja vajalikke mineraale ning vitamiine looduslikul teel andnud. Nõgesed, naadid, mündid, oblikad, põldkannike, teeleht, takjas jt – neid paljusid taimi õpetatakse selles raamatust ühtpidi umbrohuna hävitama, teistpidi vahvate retseptide abil toiduks kasutama ning looduslikku väge ammutama. Koostanud Valdo Praust Läänemaa mõisad Läänemaa oli Eesti üks väheseid õnnelikke paiku, kus 18. sajandi alguse kõikelaastav Põhjasõda ei teinud rootsiaegset mõisapärandit maatasa. Seetõttu saab sealt korraliku pildi mõisate arenguloost läbi viie-kuue sajandi, mis mujal on tihti kaduvikku vajunud. Raamat annab ülevaate Läänemaa mõisatest sellisena, nagu need nägid välja oma hiilgeaegadel.

18. aprillil algusega kell 13.00 toimub Oru vallamaja fuajees OÜ Nordel Trade naturaalsete labavilla toodete esitlus ja müük.

23.APRILLIL JÜRIPÄEVA PATSIIRTUUR KOOS VÄIKESTE VIGURITEGA

Tuurile registreerumine kell 19 vallamaja ees. Patsiirtuuri pikkus orient 4 km ja kes metsa ära ei eksi, jõuab paari tunni pärast koju tagasi!!!

2007 04  

http://www.oruvald.ee/images/docs/teabelehed/2007-04.pdf

Advertisement