Page 1

ORU VALLA TEABELEHT 21.jaanuar.2006

Oru vallavolikogu uudised ! Täna lehes: Uudised vallavolikogust

1

Raamatukogu uudised 1 Linnamäe Lasteaed kirjutas projekti

1

Oru kooli uudised

2

Koolitoidust

2

Noorte tegemistest

3

Ehituse vormistamise toimingu etapid

3

Tulemas on

4

TALIMÄNGUD

PANE TÄHELE !

4

ORU KOOLIL ON UUED TELEFONINUMBRID • 47 95 423 - direktor, õppelajuhataja • 47 31 424 - üldtelefon • 47 31 425 –õpetajatetuba • 47 31 426 –arvutiklass, raamatukogu. • Teadmiseks veel, et Ülo Loorensi mobiilinumber 56469191 on detsembrikuust alates kasutusel vallavalitsuse üldnumbrina. Endiselt on ka kasutusel lauatelefoninumbrid.

21. detsembril 2005 aastal toimus vallavolikogu istung. Arutusel oli maa maksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamine 2006 aastal. Maamaksumääraks alates 01.01.2006 2,5 % maa maksustamishinnast ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatava haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär 1,5 % maa maksustamishinnast aastas. Maamaksust vabastati 2006 aastal represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud elamumaa osas, kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi-või üüritulu. Kõigi nimetatud iskutega on Oru valla maakorraldaja ühendust võtnud. Kui Teiega ei ole ühendust võetud ja Te kuulute maamaksust vabastatud isikute hulka, andke kiiresti teada valla maakorraldajale Ilmar Aasnale, tel 47 24 654. Vallavolikogu kinnitas vallavalitsuse ametikohtade nimetused. Suuremaks muudatuseks on abivallavanema ametikoht. Sellel ametikohal töötab alates 01.01.2006 aastast Varje Paaliste,

kes jätkab ka sotsiaalvaldkonnaga. Arutusel oli ja algatati Oru valla üldplaneering, mida hakkab tegema Management OÜ. Üldplaneeringu ülesandeks on määratleda: *tiheasustuse ja hajaasustuse piiri kulgemine; *detailplaneeringu kohustusega alade määratlemine hajaasustuses; *Väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluse säilimiseks vajalike tingimuste määramine; *põhiliste tehnovõrkude trasside asukoha määramine; *ranna ja kaldaulatuse määramine; Üldplaneeringu koostamisel on õigus ja võimalus osaleda kõigil maaomanikel, elanikel, vallas tegutsevatel ettevõtetel ja teistel huvitatud isikutel. Ettepanekuid ootame kõigilt. Samuti on planeeritud a lu sta da u ue a re n guka va tegemist, mis eeldavad Teie kõigi kaasarääkimist ja aktiivset osavõttu.

Raamatukogu soovitused Eesti taluhäärberid Elamu areng kajastab kõige paremini mõtteviisi ja elulaadi muutumist. Maarahva kujunemine moodsaks eesti rahvuseks peegeldub selgesti meie rahvapärases ehituskunstis. Käesolev on Eestis esimene omataoline album, mis sisaldab 228 fotot vanematest ja uuematest aegadest. Unustatud mänguasjad Tartu Mänguasjamuuseumi, Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse ning kirjastuse Tänapäev ühisprojekt, kus mänguasjamuuseumi huvitavamate eksponaatide fotode kõr val leia va d avaldamist sama aja lastejutud.

NR 1

Kas ühineda või koostööd teha ? Nagu Lääne Elus juba teatatud, on alanud Läänemaa ja Hiiumaa omavalitsuste koostöö projekt. Pilootrojekti oli kaasatud ka Oru vald. Projekti raames peab leidma vastuse küsimusele, kui haldussuutlikud on omavalitsused ja kuidas on tulevikus edasi võimalik minna-kas ühinedes või koostöö võimalusi kasutades. Esimesed muljed on positiivsed. Selgus mitmeid valdkondi, milles võiks edaspidi koostööd teha. Näiteks koostöös Nõva vallaga arendada turismindust. Oru vallas sai kaasatud fookusrühma intervjuudesse ettevõtjaid, aktiivseid vallaelanikke ning ametnikke. Täname kõiki, kes kohale tulid ja aktiivselt sõna võtsid. Intervjuud viis läbi prof. Georg Sootla koos Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži üliõpilastega. Projekti lõpptulemus peabvalmima selle aasta augustiks. Kindlasti anname lõpptulemustest

Lasteaed kirjutas projekti ! Lapsepõlv on põnev ja mänguline aeg, väga palju vabast ajast viibitakse väljas koos sõpradega. Linnamäe lasteaed kirjutas Hasartmängu Nõukogule projekti, milles taotletakse mänguväljaku rajamist. Kui projekt täielikult rahuldadakse, saab lasteaed väikelaste mängumaja liurenni ja rõduga, vedrukiige Merihobu, ning 4-kohalise vedrukiige. Kogu mänguväljaku maksumus on 94 080.– krooni, millest Oru vallavalitsus katab 18 820.krooni. Projekt on saanud esimesel ringil positiivse vastuse, lähiajal käib kohal ja hinnangu annab EAS`I ekspert.

Selle raamatuga püütakse luua omalaadset sidet eri põlvkondade vahel, kus tänased lapsed õpiksid paremini tundma eelmiste põlvede lugemisvara ning ka mänguasjamaailma. Lisaks äratundmisrõõm vanematele põlvkondadele. Teada, mõtelda, unistada. Kuulsate eestlaste kuldseid tsitaate Emakeeles ja meie omal Eestimaal öeldu on ikka kõige südamelähedasem. Kogumik on mõeldud nii a b i v a h e n d i k s kirjandushuvilisele lugejale mälu värskendamiseks kui huvi äratamiseks Eesti kirjanike, kunstnike ja Loodame, et see õnnestub ja ühiskonnategelaste mõtete,


Lk 2

KOOLITOIDUST

Oru koolis alustas…. 19. jaanuaril kell 12.30 alustas tööd eelkool. Õppetöö hakkab toimuma igal neljapäeval kolme õppetunni ulatuses. Õppetunni pikkus on 30 minutit. Eelkooli on oodatud kõik lapsed, kes sügisel tulevad esimesse klassi. Meie eelkooli peamiseks eesmärgiks on luua lapsele eeldused esimese positiivse koolikogemuse tekkimisele. Lapsed hakkavad ennast harjutama koolisituatsiooniga õpetaja Eneken Helilaidi juhendamisel. Õppetöö toimub lapsesõbralikes Oru kooli klassiruumides. Lapsel palume kaasa võtta vahetusjalatsid. Muud õppevahendid saavad lapsed koolist. Lugupidamisega Andres Kampmann

Kindlasti on enamik lapsevanemaid kursis põhikooli tasuta

koolilõuna teemaga, sellest on meedias palju räägitud. See on olnud Vabariigi Valitsuse poliitiline lubadus ja nüüd peab iga omavalitsus vaatama, kuidas tasuta koolilõunat võimaldada. Riik on eraldanud põhikooli koolilõuna kulude katteks 10 krooni õpilase kohta päevas ja Oru koolis saavad tasuta lõunasöögi kõik 1.-9.klassi õpilased. Üle eesti on palju omavalitsusi, kus lapsevanemad maksavad lisaks, sest riigi poolt eraldatud 10 kroonine päevaraha ei kata tegelikku toidukorra maksumust. Oru vallavalitsus kehtestas koolilõuna piirmääraks 10 krooni päev ühe õpilase kohta, mis sisaldab ainult toiduainete maksumuse. Söökla majanduskulu ja köögipersonali töötasud on täielikult valla eelarvest kaetud ja seda ei ole arvestatud koolilõuna hinna sisse. 01.veebruarist tuleb aga hakata pikapäevarühma õpilaste vanematel ise tasuma pikapäevarühma toidukorra eest. Pikapäevarühma täiendav söögikord

Käesoleval aastal ei ole vallavalitsuse palgal noorsoopäevarühma töötajat. Lasteaias on endiselt toitlustamine olemas ruumid noortele kooskäimiseks. Uue aasta algul kogunes on olnud 20 noort inimest omaalgatuslikult probleemiks noortekeskusesse, et selgeks mõelda edasine tegutsemise kord ja mitmel tingimused. Koos vallavalitsuse aastal.” esindaja Varje Paaliste´ga arutati läbi milline on noortekeskuse külastamise kodukord, kelle käes on võti ja kelle teadmisel saab ruume kasutada. Võtmed usaldati Mikk Küünarpuu´le, Janis Küünarpuu´le, Tiit Rae´le ja Tiina Laurand´ile. Iga noortekeskuse külastaja registreerib klubiraamatusse iga päev oma nime ja kinnitab allkirjaga , et tunnistab kehtestatud kodukorda. “Pika-

maksab ühele õpilasele kuni 6 krooni päev. Siiani said algklassidele eraldatud koolilõuna kuludest kaetud ka pikapäevarühma toitlustamiskulud, aga toiduainete kallinemise tõttu ei jää enam niipalju raha järgi, mis võimaldaks ka pikapäevarühma õpilastele tasuta süüa anda. Pikapäevarühma toitlustamine on olnud probleemiks mitmel aastal. Paar aastat tagasi tegi kool lastevanemate hulgas küsitluse ja vastused olid, et ei soovita pikapäevarühma toitlustamist. Kui aga oli võimalus tasuta söögikorrale, siis oli pikapäevarühma taotlusi nii palju, et kõiki õpilasi ei saanud vastu võtta ja eelistus kuulus nendele, kes sõidavad koolibussiga ja nende päev kujuneb seetõttu väga pikaks. Need lapsed, kes peavad õpilasbussiga koolis käima peaksid kindlasti ka täiendava toidukorra saama. Kui lapsevanemal tekib pikapäevarühma toiduraha tasumisega probleem, siis tuleks kindlasti avaldusega pöörduda vallavalitsusse või klassijuhataja poole hiljemalt 27.jaanuariks, Varje Paaliste

Noorte tegemistest! Noorte enda poolt koostatud kodukord on väga lihtne ja kui on noorel inimesel olemas hea tahe seda täita, siis ei tohiks probleeme tekkida. • Registreerin oma nime klubiraamatusse! • Ei suitseta klubi ruumides ega lasteaia territooriumil! • Ei tarbi alkoholi (narkootikume)! • Hoian puhtust ja korda, pesen oma nõud! • Hoian ühist vara1 • Ruumide korrastamine toimub “Võtmeisikute” korraldamisel! Reeglite rikkumise korral on klubi külastamise keeld 1 kuu! Et klubi ruume paremini sisustada ja hubasemaks muuta on noortel palve: kui teil on kodus

asju, mida enam vaja ei ole, aga mida ära visata ka ei raatsi, siis oleks väga vaja: lauamänge, koroonalauda, lauanõusid, telerit, diivanit, lauda, nõuderesti või n õ u d e k a p p i j a ig a s u g u s t kardinamaterjali. Täpsem info tel. 56222924, Tiit Rae NB! Noorteklubi ruumid kuuluvad vallavalitsusele ja igasugune omavoli sinna siseneda ja seal viibida ilma eespool nimetatud isikute teadmata on keelatud! Suurem enamus noori on huvitatud, et saaks ruume kasutada ja et need püsiks ka korras, kuid kahjuks on ka neid, kes ei soovi heatahtlikult oma sõprade tegemistesse suhtuda, vaid lihtsalt lõhuvad teiste tehtud tööd!

Lastelaagrite soodustuusikud Juba mitu aastat jagatakse maavalitsuse kaudu lastelaagrite soodustuusikuid ja igal suvel on meie valla lapsed nendes laagrites ka osalenud. 2006 aastaks on Oru vallale broneeritud 6 kohta.

Soodustuusik tähendab seda, et Hasartmängumaksu Nõukogu kompenseerib osa tuusiku maksumusest. Eelnevatel aastatel on olnud lapsevanema omaosaluse suuruseks orienteeruvalt 280 krooni 9

päeva eest. Kellel on huvi laagris osalemiseks, siis palun ühendust võtta, Varje Paaliste 47 24653


Lk 3

EHITISE DOKUMENTATSIOONI VORMISTAMISE ETAPID... I E T A P P : Projekteerimistingimuste taotlemine (menetlemise aeg 15 päeva . Projekteerimistingimused kehtivad 2 aastat. II ETAPP: Projekti koostamine Üldjuhul koostab projekti vajaliku koolitusega projekteerija. Üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone puhul võib projekti koostada ka hoonestaja ise, kuid on vajalik vastava litsentsiga spetsialisti kinnitus. Ehitusprojekt esitada Vallavalitsusele läbivaatamiseks 2-s eksemplaris.

“Ehitustegevusest tuleb tingimata teada anda vallavalitsusele. Isetegevus on karistatav..”

III ETAPP: Ehitusloa taotlemine ehitise püstitamiseks, rekonstrueerimiseks, laiendamiseks, lammutamiseks (menetlemise aeg 20 p ä e v a + r i i g i l õ i v ) . Kui tulevase ehitise ehitusalune pindala jääb vahemikku 20-60 m² ja kõrgus alla 5 m ning seda ei hakata kasutama elamiseks, on tegemist väikeehitisega. Sellisel juhul asendab ehitusluba kirjalik nõusolek (menetlemise aeg 10 päeva). Kirjaliku nõusoleku eest riigilõivu pole vaja tasuda. Kirjalik nõusolek on nõutav ka juhul, kui muudetakse ehitise tehnosüsteeme. (Alla 20 m² väikeehitise puhul piisab asukoha kooskõlastamisest Vallavalitsuses) IV ETAPP: Ehituse alustamine Ehituse alustamisest (v.a. väikeehitis) teatada Oru Vallavalitsusele min 3 tööpäeva enne tööde algust (blanketil „Ehitise alustamise teatis“).(NB! Juhul, kui 2 aasta jooksul pole ehitamist alustatud, kaotab ehitusluba kehtivuse. Alustatud ehitise ehitusluba on tähtajatu.)

Tähelepanu Oru valla elanikud ! Seoses Oru valla ehitusregistri korrastamisega palume tingimata tulla vallamajja ja kontrollida üle kas teie elamu, ehitis on registrisse kantud . Kaasa võtta ehitise andmed. Tuletame meelde, et omavoliline ehitus on karistatav. Palume täpsustada infot vallavalitsuses. Anneli Nõupuu

V ETAPP: Kasutusloa taotlemine valminud ehitisele. (menetlemise aeg 20 päva+riigilõiv) Seni, kuni ei ole taotletud kasutusluba, ehitis Ehitisregistri andmestikus puudub, kuigi ehitusluba on väljastatud. Alles pärast kasutusloa vormistamist on ka ehitis ise registrisse kantud. Väikeehitise puhul piisab ehitise valmimisest teatamisest. Selleks tuleb täita "Ehitise teatise" blankett ja esitada see Vallavalitsusele. Ehitise teatise eest riigilõivu pole vaja tasuda. M ä r k u s e d : *Blanketid leiate internetiaadressil www.ehr.ee (v.a. „Projekteerimistingimuste taotlus“, mis on üleval vallavalitsuse koduleheküljel."blanketid") *Riigilõivu saab tasuda: 1) otse Vallavalitsuse raamatupidamisosakonda 2)Oru Vallavalitsuse arveldusarvele nr. 1120089227 Hansapank. RIIGILÕIVU MÄÄRAD Arveldusarve nr. 1120089227 Hansapank Saaja: Oru Vallavalitsus Selgitus: riigilõiv ehitusloa või kasutusloa eest, objekti aadress Riigilõivuseadus § 1979. Ehitusloa väljastamine (1) Ehitise püstitamiseks, rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks väljastatava ehitusloa eest tasutakse riigilõivu 2000 krooni, millele lisandub 5 krooni iga ehitatava ruutmeetri eest ehitusprojektis fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvestatuna. (2) Ehitusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni,

kui väljastatakse ehitusluba üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks. (3) Ehitusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 500 krooni, kui väljastatakse: 1) ehitusluba üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueer imiseks; 2) ehitusluba ehitise lammutamiseks. Kasutusloa väljastamine (1) Ehitise kasutusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1000 krooni, kui eelnevalt on väljastatud: 1) ehitusluba ehitise püstitamiseks; 2) ehitusluba ehitise laiendamiseks; 3) ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks. (2) Ehitise kasutusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 500 krooni, kui eelnevalt on väljastatud: 1) ehitusluba üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks; 2) ehitusluba üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või t a l u h o o n e rekonstrueerimiseks. (3) Ehitise kasutusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 140 krooni, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks. (4) Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise ja v ä i k e e h i t i s e k a s u tu s l o a väljastamise eest tasutakse riigilõivu 120 krooni. (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetamata

Registreeringu õigsuse kinnitamine! Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuse registris, peab igal aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta! Vormi ja juhendi leiate https:// mtr.mkm.ee /Taotluste vormid! Esitage see vallamajja. Majandustegevuse registris registreeritavate tegevusalade loetelu leiad sama interneti leheküljelt menüüvalikust Info!


Õnnitleme juubilare: BJÖRN LINDEBERG SELMA JÕEMAA

75 75

10.01 19.01

Linnamäe küla Oru küla

Õnnitlevad Oru Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Lugupeetud Vallaelanikud ! Olete kõik kaasatud koduvallalehe kujundamisse ja kirjutamistesse ! Oleme valmis igal ajal teie töid avaldama lehes. Võtke julgelt osa, kõik teie mõtted on teretulnud !

Huvitav teada !! Oru vallas oli 01.01.2006 aasta seisuga 982 elanikku. Elanikke arv on vähenenud 01.01.2005 aastaga 13 elaniku võrra. Vormistati 7 sünniakti. Manala teele lahkus Oru vallast 11 elanikku. Valda saabus elama 28 ja vallast lahkus 37 elanikku.

TULEMAS ON XII TALIMÄNGUD ! Talimängude finaalvõistlused toimuvad laupäeval 04.veebruaril 2006.a. Haapsalus Wiedemanni ja Haapsalu Spordihoonetes ning Paliveres (suu-satamine ja reesõit). Võistluste pidulik lõpetamine toimub Africa Pubis. KAVAS: I SUUSATAMINE Naised 2 km. Mehed 5 km.

Eraldi arvestus : naised 35a.(sünd. 1971) ja vanemad, mehed 40 a. (sünd.1966) ja vanemad. Võistkonna suurus on piiramatu, arvesse läheb 5 paremat tulemust. I koht annab 20p,II koht annab 18p, III koht 17 p. jne.). Ühisstart. II SUUSASPRINDI TEATESUUSATAMINE

Võistkonna suurus 2 meest ja 2 naist. III KABE + MALE

KIRJUTAGE ! vallavalitsus@oruvald.ee anneli.noupuu@oruvald.ee

Ära anda 1 kuune hundikoera kutsikas . Palun ühendust võtta telefonil 56 260 451

ORU VALLA TASUTA TEABELHT

Telefonid: Vallavanem: 47 24 652 Vallasekretär:4724 650 Abivallavanem:4724653 Maakorraldaja:4724 654 Pearaamatupidaja:4795322 Oru raamatukogu:4724655 Linnamäe söökla:4724656

Mälestame lahkunuid:

h ALMA VALK 08.12.2005 MARIA RÜÜTEL 02.01.2006

Avaldame kaastunnet omastele

Võistlus toimub ühe alana. Võistkonnas 3 võistlejat, neist üks on naismängija. Mängu aeg 20 +20 minutit. Kabes peab olema esindatud 2 võistlejat, males 1 võistleja. Võitja võistkonna selgitamisel liidetakse kõigi võistlejate poolt kogutud punktid. Selle võrdsuse korral otsustab naismängija tulemus. IV KOROONA Võistkonna suurus 2 meest ja 1 naine. Mängitakse kolme võiduni (meespaar, segapaar). Võistkondadel kaasa võtta 1 laud ja nupud. V LAUATENNIS Võistkonna suurus 2 meest ja 1 naine. Mängitakse kolme võiduni (meespaar, segapaar). VI VÕRKPALL Võistkonnas üheaegselt väljakul 3 meest ja 3 naist. Mängitakse parem kolmest. Võistkonnas kuni kaheksa mängijat. VII SAALIHOKI Võistkonnas 4 väljakul + 1 väravas. Mängu aeg 2 x 8 min. ja toimub jooksev vahetus. Võistkonna suurus kuni kaheksa mängijat. VIII REESÕIT Võistkonnas 4 meest ja 2 naisvõistlejat. Toimub 2 sõitu, mille ajad liidetakse. IX JUHTKONNA VÕISTLUS Osaleda võivad vallavanem või volikogu esimees. Võisteldakse bowlingus (kahe heitevooru tulemused liidetakse). X MÄLUMÄNG Teemad: “Sport – 10 küsimust, “Varia” – 10 küsimust. Paremusjärjestuse määrab suurem õigete vastuste arv. Võistkonna suurus kuni 5 inimest.

2006 01  
2006 01  

http://www.oruvald.ee/images/docs/teabelehed/2006-01.pdf

Advertisement