Issuu on Google+

LÄÄNE MAAKOND ORU VALLAVOLIKOGU VIIENDA KOOSSEISU OTSUS LINNAMÄE

30. jaanuar 2008 nr 145

Otsus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 22 lõike 1 punkt 8 alusel.

1. Soetada Oru Kool`ile buss kasutusrendi korras. 2. Käesoleva otsuse peale võib esitada Oru Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses -§ 71-§ 77 sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus § 9 sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemise 3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Ülo Loorens Vallavolikogu esimees


2008 01 30 145