Page 1

Lääne-Nigula valla sümboolikakonkursi tingimused: 1. Konkursi eesmärk: 1.1 Konkursi eesmärgiks on leida Oru, Risti ja Taebla valla ühinemisel tekkivale Lääne-Nigula vallale vapp ja lipp. 2. Konkursi tingimused: 2.1. Konkurss on avalik. Osalejate arvu ei piirata. 2.2. Vapi ja lipu värvilised kavandid esitada sümboolikakomisjonile koos heraldilise kirjelduse ja selgitusega kavandil kujutatud sümboolsuse tähenduse kohta (edaspidi konkursi materjalid). 2.3. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursi materjalid esitada kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Lääne- Nigula valla vapp ja lipp“, mille sees on kaks kinnist ümbrikut. Ühes ümbrikus, mis on varustatud märksõnaga „Autor“ on konkursil osaleja andmed. Teises ümbrikus on vapi- ja lipukavand. Kavandid esitada paberkandjal ja CD plaadil. Konkursi materjalid ja ümbrikud varustada nimega, mille all osavõtja soovib konkursil esineda. 2.4. Vapi ja lipu kavandid esitada A4 formaadis. Lipu kavandil tuua välja laiuse-pikkuse suhe. 2.5. Valla vapi- ja lipukavandite kujundamisel tuleb pidada oluliseks, et nendes kasutatakse Lääne-Nigula kihelkonna identiteeti iseloomustavat sümboleid. 2.6. Vapi- ja lipukavand osaleb konkursil ühtse tööna ning hindamine toimub komplektselt. 2.7. Konkursi materjalid esitada Lääne-Nigula valla sümboolikakomisjonile aadressil Haapsalu mnt. 6, Taebla, 90801 Läänemaa, hiljemalt 31.10.2013 kell 17.00. 2.8. Konkursi tingimused on avalikud Oru, Risti ja Taebla valla kodulehekülgedel ja vallavalitsustes. Täiendavat informatsiooni saab tel 4720310. 3. Heraldika põhinõuded vapi ja lipu kujundamisel 3.1. Sümboli loomisel kasutatakse ainult heraldilisi värvusi. Heraldilised värvused on emailivärvid (punane, sinine, must, roheline ja violetne) ja metallivärvid (kuldne, hõbedane). Heraldilised värvused on puhtad ja kirkad, nende toone ei eristata. Vappidel võib kulla asendusvärvusena kasutada kollast, hõbeda asendusvärvusena valget; lippudel ja vimplitel kasutatakse alati asendusvärvuseid. 3.2. Hästi kujundatud sümbolil kasutatakse ainult kahte värvust, milledest üks on metall. Kolmas eeldab tõhusat põhjendust, neljas on lubamatu.. 3.3. Emailivärvi ei saa asetada teise emailivärvi peale ega kõrvale; samuti ei saa metallivärve asetada üksteise peale või kõrvale. 3.4. Omavalitsuse vapil ja lipul kasutatakse tavapäraseid heraldilisi kujundeid. Tähed, numbrid või tekstid ei ole heraldilised kujundid. 3.5. Kujundid sümbolil peavad täitma optimaalselt neile varutud pinna. 3.6. Kujundid sümbolil on tasapinnalised, reljeefsust ja perspektiivi tähistavat varjutust ega viirutust ei kasutata. 3.7. Kujundite loomutruudus ei ole nõutav, küll aga äratuntavus. 3.8. Sümbolid peavad olema hõlpsasti arusaadavad ja meeldejäävad, sisaldama vaid kõige olulisemat. Vapil või lipul kasutatakse tavapäraselt vaid ühte põhikujundit. 3.9. Heraldikas ei liialdada: üht asja või mõistet ei tähistata kahe või enama kujundiga. Kui aga õnnestub tähistada ühe kujundiga ühest enamat - siis see ainult tugevdab sümboli mõju. 3.10. Heraldilised kujundid võimaldavad luua sümboli ka sümboli kirjelduse põhjal. See tähendab, et kujund peab olema objekti üldesindaja, mitte kujutama konkreetset objekti.


4. Hindamise kord ja kriteeriumid: 4.1 Konkursile laekunud tööde hindamiseks on Oru Vallavolikogu 12.08.2013 otsusega nr. 211, Risti Vallavolikogu 21.08.2013 nr. 29 ja Taebla Vallavolikogu 18.04.2013 otsusega nr 145 moodustatud sümboolikakomisjon. 4.2 Vähemalt kolm paremat kavandit pannakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks välja Lääne-Nigula valla kodulehele. 4.3 Projekti hindamisel arvestab sümboolikakomisjon kavandite: • Vastavust punktis 3 toodud heraldika nõuetele. • Kavandi vastavust Lääne-Nigula kihelkonna identiteeti iseloomustavale sümbolitele. 4.4 Komisjonil on õigus kaasata hindamisele eksperte. 5. Võitja väljakuulutamine ja autasustamine 5.1 Sümboolikakomisjon avalikustab tulemused hiljemalt 02.detsember 2013. 5.2 Konkursi auhinnafond on 1500 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme kavandi vahel. 5.3 Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus kuulutada konkurss nurjunuks. 6. Avaldamise õigus: 6.1 Konkursil osalenud tööde avaldamise õigus kuulub Lääne-Nigula vallale. 6.2 Konkursitööde avaldamise, kasutamise, töötlemise ja modifitseerimise õigused kuuluvad Lääne-Nigula vallale.

Smboolika konkurss kord  

http://oruvald.ee/files/Smboolika_konkurss_kord.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you