Page 1

Oru vallas, Linnamäe küla, korteriomand Vanakese, korter nr 14, suurusega 78,10m2, registriosa nr 1823132,l katastritunnus: 55201:002:0014, sihtotstarve elamumaa alghinnaga 11 000.- eurot. Märgusõna “VANAKESE”;

Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud. Kirjalikud pakkumised ostuhinna kohta tuua või saata kinnises ümbrikus, millel on märgusõna, Oru Vallavalitsusse (Linnamäe küla Oru vald 91001 Läänemaa) hiljemalt 25. september 2012.a. kell 09.00. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoha aadress ning panga arvelduskonto number; nõusolek võõrandamistingimustega; kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast; dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta; pakutav tasu kirjutatud sõnade ja numbritega; pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt – volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri.

Ümbrikud pakkumistega avatakse 25. september 2012.a. kell 12.00. Enampakkumise osavõtutasu 32.- eurot ei ja tagatisraha 320.- eurot peavad olema laekunud Oru Vallavalitsuse pangakontole 1120089227 või sularahas vallavalitsuse kassasse hiljemalt 21.september 2012.a. Mittevõitnud isikutele tagastatakse tagatisraha. Osavõtutasu osavõtjatele ei tagastata.

Enampakkumise tulemused kinnitatakse ja võitjaga sõlmitakse müügileping vastavalt Oru vallavara valitsemise korrale. Kõik ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise õigusakti saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ühe kuu jooksul Oru Vallavalitsuse pangakontole 1120089227 enampakkumise tulemuste kinnitamise õigusaktis ettenähtud suuruses. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul õigusakti kättesaamisest. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud ostu-müügilepingut, on müügi otsustajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Enampakkumise võitja saab võõrandatava vara omanikuks peale ostuhinna tasumist ja ostumüügilepingu sõlmimist.

Teave tel 47 24 650

Muuk  

http://www.oruvald.ee/files/Muuk.pdf

Advertisement