Page 1

LAANE.NIGULA VALLA VALIMISKOMISJONI

OTSUS Taebla

23.08.2013 nr 3

Valimisliidu registreerimine

Uue iihinenud omavalitsuse volikogu valimiseks esitas 21. augustil 2013 valimisliidu Tasakaal registreerimise teatise Ulle Erman. Valimisliidu moodustasid 15. augustil 2013 Andres Kampmann, Guido Ulejev ja Ulle Erman. 2009.a kohalike omavalitsuste volikogude valimistel olid registreeritud Oru vallas ja Taebla vallas valimisliidud nimetusega ,,Tasakaal". Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse $ 311 l6ike 5 teine lause siitestab: ,,Eelmistel volikogu valimistel registreeritud valimisliidu nime v6ib kasutada juhul, kui iile poole eelmise valimisliidu moodustaj atest on ka uue valimisliidu moodustaj ateks." Valimiskomisjon t6lgendab, et tihinemise teel tekkiva omavalitsuse volikogu on esmakordselt loodud tiksus ning Liiiine-Nigula vallavolikogusse kandideeritakse esimest korda. Juhindudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse $ 31t ldikest

l6igetest I ja 2 ning vdttes aluseks valimisliidu

6 ja g 64

,,Tasakaal" teatise (esitatud

21.08.2013)

1. Registreerida 20. oktoobril 2013 toimuvateks Liiiine-Nigula Vallavolikogu valimisteks valimisliit,,Tasakaal".

2. Otsus jdustub allakirjutamisega23. augustil 2013.a.

3. Kui huvitatud isik leiab, et valimiskomisjoni

otsusega rikutakse tema 6igusi, vdib esitada kaebuse L?i?ine maakonna valimiskomisjonile. Kaebus tuleb esitada maakonna valimiskomisjonile kolme piieva jooksul arvates kliesoleva otsuse

ta

tegemisest.

7t

i*t il7-

Kristi Sadulsepp' valimiskomisjoni esimees

[Title will be auto-generated]  
[Title will be auto-generated]  

http://www.oruvald.ee/files/Valimiskomisjoni_otsus_nr_3.pdf

Advertisement