Page 1

LAANE.NIGULA VALLA VALIMISKOMISJONI

OTSUS 15.08.2013 nr 2

Taebla

Valla valimiskomisj oni t66aj a m?i2iramine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse $ 19 l6ike 7 alusel

1

.

2.

Madrata valla valimiskomisj oni t<i<iaj ad j iirgmiselt: o alates 21. augustistkuni 18. septembrini 2013 igal esmaspiieval, kolmapdeval ja reedel kella 09.00 kuni 12.00-ni, igal teisipiieval ja neljapiieval kella 14.00 kuni 17.00-ni. o 10. septembril ja12. septembril kella 14.00 kuni 18.00-ni. o alates 19. septembrist tri<itab valimiskomisjon teisipiieval kella 9.001 2.00-ni j a nelj apiieval kella 1 5.00- I 7.00-ni. Otsus j6ustub allakirjutamisega 15. augustil 2013.a.

3. Kui huvitatud isik leiab, et valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema 6igusi, v6ib ta esitada kaebuse Ladne maakonna valimiskomisjonile. Kaebus tuleb esitada maakonna valimiskomisjonile kolme piieva jooksul arvates kiiesoleva otsuse tegemisest.

. i/,4 ^ t1

r

'"fu"cl(,,0"/ rriJti

sadulsepi/n

valimiskomisj oni esimees

[Title will be auto-generated]  
[Title will be auto-generated]  

http://www.oruvald.ee/files/Valimiskomisjoni_otsus_2.pdf

Advertisement