Page 1

B

E L G I S C H

V

VIOW

O E D I N G S M A G A Z I N E

®

®

LEEFNU LEEFNU ... L

E E F

E

E N

E T W I J

(

S

)

Z E R

Een gids achter de schermen van gezondheid, ziekte, voedselschandalen, toxiciteit in onze voeding en concrete dagelijkse nuttige voedingsadviezen. Een maandblad voor kritische en gezondheidsbewuste mensen.

PUBLIMEDIA: LEEFNU IS EEN VIOW PUBLICATIE AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WALTER O.M. FACHÉ, KERKSTRAAT 101-103, 9270 L AARNE

€3

JAARGANG

1

-

MAART

2003

1


IN

DIT NUMMER

®

LEEFNU

Belgisch Voedingsmagazine VIOW

Verschijnt 10 maal per jaar met concrete, nuttige dagelijkse voedingsadviezen en leeftips, voor mensen die bezorgd zijn voor hun eigen gezondheid of beroepsmatig met de voedingsproblematiek bezig zijn zoals natuur- en reformwinkels, gezondheidszorgwerkers, schoonheidspecialistes, sportcoaches, horecabedrijfsmensen, sportcentra, onderwijzend personeel, kortom voor iedereen die begaan is met de gezondheid. Met LEEFNU wil de redactie u als lezer grondig informeren over de laatste orthomoleculaire trends die uw leef- en eetwijze positief kunnen ondersteunen. De redactie brengt voor u artikelen samen over biologische voeding, voedingssupplementen, voedingsadviezen, fytotherapie, biologische kleding; lichaamsverzorging en woonomgeving, sporten zonder doping, toxische en ecologische problemen en kritische doorlichtingen van alles wat met gezondheid en ziekte te maken heeft.

REDACTIE UITGEVER Publimedia Orthos Instituut VIOW Walter OM Faché, Eindredacteur Dirk Bogaert, Hoofdredacteur Marleen Nys Geert Vergote Sofie Noppe

Vormgeving, productie en druk Walter OM Faché Dirk Bogaert Drukkerij Bruyneel nv

Secretariaat Yannick Dubrulle Larenhoeve, Kerkstraat 101-103, 9270 Laarne. Tel 0032/(0)9/3690642 Fax 0032(0)9/3661838 E-mail: walter.fache@viow.be Website: www.viow.be

Hoe abonneren? Betaling geldt als enige abonnering. Voor België: storting van € 25 op rek nr. Fortis 290-0308228-80 Voor Nederland: Storting van € 28 op rek nr. Fortis Sas van Gent 637-787-749

1. “LEEFNU” magazine is een leef nu filosofie van Walter Faché. Directeur VIOW, Orthomoleculair Biochemicus en Uitgever Magazine

2. Van Dokter 1948 naar Dokter 2003

Prof. Dr. Ir. J. Poppe

3. 382 000 chemische en elektromagnetische stressoren per dag Dirk Bogaert - Wetenschapsjournalist 4. Hyperactieve kinderen beter begrijpen

Walter Faché - Biochemicus

5. “Kleurstoffen maken kwart peuters hyperactief” Dirk Bogaert - Wetenschapsjournalist 6. Antioxidanten verbeteren longfunctie bij SMOG. 7. Beweging even goed als antidepressiva!

Professor J. Gaudermann

Dirk Bogaert - Wetenschapsjournalist

8. Gezond Genieten

Jo Wijckmans

9. Oogvoeding vertraagt cataracten macular degeneratie

Tony Hall - celbioloog

10. Het advieshoekje van Walter Faché Advies 1: Adviezen om de ogen optimaal gezond te houden.

Walter Faché

11. Roken verhoogt het risico op borstkanker, vooral tijdens de puberteit!

Marleen Nys,

orthomoleculair voedingsdeskundige HEOS

12. Nieuws uit het ORTHOS Instituut VIOW

Prijs per nummer: € 3 Promotie: abonnementen LEEFNU en ORTHOFYTO: samen € 40 i.p.v. € 55 ©Copyright 2003 Noch de uitgever, noch de redactie is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen of eventuele onjuistheden, en/ of onvolledigheden in deze uitgave.

Abonneer u onmiddellijk en geniet van onze promotieprijs aan ¤ 20 i.p.v. ¤ 25! Zie pagina 16


“LEEFNU” magazine is een leef nu filosofie van Walter Faché. Vlamingen en Nederlanders leven in één van de rijkste gebieden van de wereld. Onze wetgeving over de voedselproductie en voedselveiligheid is één van de beste en strengste ter wereld. België heeft als één van de eerste in de wereld een voedselagentschap gecreëerd, dat moet waken over de naleving van alle maatregelen in de voedingssector. Voor de sociale en medische zekerheid scoort België eveneens zeer hoog en is ons landje zelfs het goudlekkerland voor farmaceutische bedrijven. Op voedingsgebied hebben de Belgen een luxe verscheidenheid aan voedingsmiddelen zowel in de zomer als in de winter. In de voedingswereld wintert het niet meer! De functional foods worden massaal gepromoot om elke burger toe te laten niet meer ziek te worden, want elk orgaan wordt beschermd door één of ander functional fastfood middel!

DE KEERZIJDE

VAN DE MEDAILLE

Nochtans bedreigen economische, ecologische problemen en voedingsschandalen onze welvaart die tijdens de afgelopen vijftig jaar werd opgebouwd. Bovendien scoren wij betreffende ecologische land- en tuinbouw één van de laagste van Europa. Wij hechten heel weinig aandacht aan gezondheidspreventie en offeren weinig financiële inspanningen om onze gezondheid te behouden of terug te winnen. Maar toch geeft de overheid miljarden uit om ziekten te behandelen met dure medicijnen.

HALEN

WIJ DE

KYOTONORMEN?

De Vlaamse Milieu Maatschappij gaf enkele weken geleden nog toe dat Vlaanderen nooit de minimumeisen van de Kyotonormen zal halen. De lucht die we inademen wordt ongezonder. Het gevolg is dat hart- en longziekten drastisch toenemen ondanks de vooruitgang van de geneeskunde. Het water dat we drinken raakt meer en meer besmet met restanten uit de farmaceutische wereld. In het drinkwater vindt men kleine hoeveelheden vrouwelijke hormonen, xeno-oestrogenen en antibiotica. Het eten dat we op ons bord krijgen bevat minder voedingswaarde omdat de landbouwgronden uitgeput raken door chemische overbemesting en te intensieve productiemethoden. De huizen waarin we wonen, zitten vol met ongezonde en ziekmakende bouwmaterialen en elektromagnetische stralingen. Het dagelijkse stressniveau neemt bij de meeste mensen toe. Dit is niet enkel het gevolg van een stijgende werkdruk. De mindere kwaliteit van de lucht, het drinkwater, het eten en de ongezonde woningen spelen hierin ieder jaar een onzichtbare, maar spijtig genoeg, grotere rol. Wetenschappers beschikken al jaren over oplossingen om alle opgesomde problemen letterlijk ‘uit de wereld te helpen’. Machtige lobbygroepen uit de petroleum- en chemiesector, de auto-industrie, de elektriciteitsproducenten, de farmaceutische multinationals en de bouwwereld houden iedere vooruitgang tegen. Wat vandaag geld opbrengt moet dat blijven doen, zelfs ten koste van de levenskwaliteit van volgende generaties.

‘LEEFNU’

IS

EEN

MAANDBLAD

VAN

HET

VLAAMS INSTITUUT

VOOR

ORTHOMOLECULAIRE WETENSCHAPPEN (VIOW). Het VIOW staat wereldwijd in contact met wetenschappers die onze samenleving een betere levenskwaliteit kunnen geven. ‘LEEFNU’ reikt iedere lezer oplossingen aan om tot een gezonder, actiever en meer kwaliteitsvol leven te kunnen komen. Het is niet de overheid die de kracht heeft om de bestaande problemen op te lossen. Die wilskracht moet van ieder individu afzonderlijk komen. Pas dan kan de overheid de wensen van het volk degelijk stroomlijnen. ‘LEEFNU’ behandelt enkel wetenschappelijk onderbouwde onderwerpen. De informatie in deze leef- en eetwij(s)zer is gebaseerd op een wijze manier van leven en eten (leef en eet wijs!) en tegelijkertijd een aanwijzer van goede leef- en eetgewoontes (leef- en eetwijzer!). De redactie steunt op feitenmateriaal, onderzoeken, studies en klinische ervaringen van practici, elk op hun gespecialiseerd terrein. De holistische filosofie van de orthomoleculaire voeding, ecologie, bouwkunde, en orthomoleculaire geneeskunde krijgen de volle aandacht. De redactie wil ook onbekende begrippen, de bronnen, referenties en commentaar steeds naast elk artikel vermelden in een speciale voorziene kolom. ‘LEEFNU’ wil nieuwe, waardevolle en onmiddellijk bruikbare ideeën en adviezen kenbaar maken aan een zo breed mogelijk publiek. U kan als eerste lezer daarvan genieten en onmiddellijk als promotie u abonneren voor de 10 nummers aan ¤20 i.p.v. ¤25. Of voor dezelfde prijs kan u ook met een paswoord toegang verkrijgen op onze website en LEEFNU als e-zine lezen. U kan dan daarbij de andere voordelen van de website gratis consulteren.

3

HOOFDREDACTEUR DIRK BOGAERT EINDREDACTEUR WALTER O.M. FACHÉ

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1

B E Z O E K

O N Z E

W E B S I T E

:

W W W

.

V I O W

.

B E


Van Dokter 1948 naar Dokter 2003 PROF. DR. IR. J. POPPE

DOKTER PETIT 1948,

EEN PRIMEUR IN VEELZIJDIGE GENEESKUNDE

Direct na de tweede wereldoorlog werd door de Franse dokters Raymond Petit (hoofdredacteur), Becovici en Baumel (allen van de medische faculteit in Parijs) een lijvig boek geschreven met als titel “De nieuwe geneeskunde voor het huisgezin”. Het boek geeft een veelzijdige beschrijving over de voorkoming en genezing van de belangrijkste ziekten en gebruikt hiertoe alle mogelijke middelen die eind de veertiger jaren ter beschikking waren. Ook de geneeskracht van kruiden kreeg zeer ruime attentie. Het werk was kleurrijk geïllustreerd en werd door twee artsen in ’t Nederlands vertaald. De inleiding stelt enerzijds, zoals het hoort, de dokter centraal, maar informeert anderzijds het gezinshoofd zodanig dat het doktersvoorschrift beter begrepen wordt en de zieke vollediger kan genezen. Zo lezen wij: “Wij geven aan het publiek de noodzakelijke begrippen om op behoorlijke wijze de voorgeschreven behandeling te kunnen toepassen. Zo menen wij de helpers te zijn van de huisdokter die, gezien de uitbreiding van zijn praktijk, in de praktische onmogelijkheid verkeert om in detail te treden.” In feite kan het boek aanzien worden als een voorloper van de geïntegreerde geneeskunde waarvan thans zeer efficiënte centra actief zijn in Amerika, Canada en Japan. Ook in Europa wordt nu meer en meer een veelzijdige of multilaterale geneeskunde toegepast.

Prof. Dr. Ir. J. Poppe

DE

IDEALE DOKTER VANAF

2003

Van de gouden sixties tot de koperen nineties, overspoeld zijnde door een stroom van talloze nieuwe chemische medicamenten, werden de kruiden van dokter Petit en van Doctor h.c. Alfred Vogel opzij geschoven door diverse artsen. De cursus fytotherapie werd niet meer gegeven en grootmoeder had veel kruiden meegenomen in haar graf. Maar… toen, in een steeds groener Europa, Alfred Vogel (1902-1996) enkele jaren geleden stierf, werden spoedig alle Vogel-preparaten in alle apotheken verkocht en luidde het parool “Vogel dood, Vogel groot, kruidenmoleculen bloot.” Traag maar zeker vermeerderde sindsdien het aantal artsen die veelvuldiger kruidenpreparaten voorschrijven, samen met andere medicamenten. Bovendien komen er geleidelijk aan ook meer natuurmiddelen op de lijst van de ziekteverzekering zodat de financiële rem eindelijk kan wegvallen. Eveneens verheugend nieuws is de status-overgang van voedingssupplement naar medicament, hetgeen voor sommige middelen in de lift zit. Denken wij hier maar even aan de prostaatbeschermende sabal of “dwergpalmvrucht-extract” dat sinds diverse jaren in het farmaceutisch geneesmiddelenrepertorium is opgenomen. Zo zien we in de wachtkamer van de “veelzijdige” huisarts weldra veel extra patiënten die graag op advies komen omdat zij dan zekerder zijn dat zij het goede kruid of de goede zwam voor hun genezing op hun voorschrift zien verschijnen. Dr. Alfred Vogel "Vogel dood, Vogel groot, kruidenmoleculen bloot."

Dus welkom aan het groeiend aantal ideale dokters in het teken van een totale geneeskunde die dus wordt ingebouwd of geïntegreerd in een betere leefwijze van elke mens… En zoals altijd “l’histoire se répète…” vanaf volgend academiejaar wordt opnieuw een cursus gedoceerd over fytotherapie aan de Gentse Universiteit, hopelijk als voorbode van een cursus “geïntegreerde geneeskunde”.

NOG

4 B E Z O E K

O N Z E

MEER GOED NIEUWS OP KOMST .

Naast diverse congressen over Nutri- en Fytotherapie in België, Nederland en Engeland waren er ook reeds vier succesvolle congressen over Orthomoleculaire Geneeskunde van het VIOW. Laatstgenoemde zeer efficiënte vorm van geneeskunde berust op de toepassing van de juiste molecule op de juiste plaats in het menselijk lichaam. Het is orthomoleculair biochemicus

W E B S I T E

:

W W W

.

V I O W

.

B E

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1


Walter Faché die deze geneeswijze sinds 1989 in België heeft uitgebouwd tot een hoogwaardig Vlaams Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschappen (VIOW). Hierbij wordt de fyto- en voedingstherapie perfect geïntegreerd in de klassieke geneeskunde, hetgeen resulteert in een prachtige synergie van dokter, apotheker en fyto- voedingstherapeut. Een lang verwachte droom gaat aldus in vervulling! Het is de bijzondere verdienste van pionier Walter Faché dat hij de klassieke arts met de orthomoleculaire ziektepreventie weet te verzoenen. Dit verdient ons inziens minstens de titel van Doctor Honoris Causa! Inderdaad een tweede dokter Petit is verschenen! Het VIOW mag dan ook aanzien worden als een weldaad voor het Vlaamse volk, dat thans meer dan ooit behoefte heeft aan “gezondhoudkunde”, via een fijn doordachte biologische ziektepreventie. Tevens zorgt dit Orthos Instituut voor een perfecte harmonie tussen de diverse orthoceutische producenten, door zijn neutrale waakzaamheid over de complementaire geneesnormen. Talrijk zijn ook de vele wetenschappers uit binnen en buitenland die in het Orthos Instituut afstudeerden en de graden van “Board Certified Physician Orthomolecular Specialist” en “Higher Education Orthomolecular Sciences (HEOS)” behaalden. Daarom zien wij dan allen vol verwachting uit naar het 5de Internationaal Orthomoleculair Congres te Gent op 11 oktober 2003. Zelfs aan de groeiende mycotherapie wordt door het Faché-Instituut de fijnste aandacht besteed, via de recente toepassing van zwamgeneesmoleculen. Tenslotte kijken wij ook hoopvol uit naar het 2de Internationaal Congres “Medicinale paddestoelen – Thailand juli 2003”. Zo zien wij dat na de penicilline in 1928 weldra veel nieuw licht en genezing mag verwacht worden van “de vele kinderen der duisternis”, namelijk onze zwammen.

Het is orthomoleculair biochemicus Walter Faché die deze geneeswijze sinds 1989 in België heeft uitgebouwd tot een hoogwaardig Vlaams Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschappen (VIOW). Info: 0032/(0)9.369.06.42 e-mail: walter.fache@viow.be

11 oktober 2003 e

5 Internationaal Orthomoleculair Congres georganiseerd door het Vlaams Instituut Orthomoleculaire Wetenschappen en de Belgian Society for Orthomolecular Medecine met medewerking van de leden van de Orthoceutische Firmaraad over:

De kracht van Preventie Jong en gezond op elke leeftijd! Inlichtingen: tel: +09/369 06 42

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1

fax: +09/366 18 38

e-mail: walter.fache@viow.be

B E Z O E K

O N Z E

W E B S I T E

:

5

W W W

.

V I O W

.

B E


Stressoren: verandering of bedreiging die een verhoogde mate van stress veroorzaakt, dus een extra belasting voor het lichaam.

382 000 chemische en elektromagnetische stressoren per dag

382.000 stressoren

DIRK BOGAERT - WETENSCHAPSJOURNALIST

Vrije radicalen: zeer reactieve moleculen of atomen die altijd op zoek zijn om electronen op te pikken, waarbij ze andere moleculen aantasten, die op hun beurt instabiel worden. Richten veel schade aan aan membranen, erfelijk materiaal en veroorzaken veroudering.

De Wereldgezondheidsorganisatie in Genève waarschuwt dat iedereen in West-Europa langzaam maar zeker af te rekenen krijgt met chronische vergiftigingsverschijnselen. Zelfs het best uitgebalanceerde dieet is vandaag niet meer in staat om de mens iedere dag te voorzien van voldoende gezonde antioxidanten die hem moeten beschermen tegen de 382 000 onzichtbare chemische en elektromagnetische stressoren. Slechts 10% van de stress is zichtbaar in onze samenleving. Menselijke spanningen, werkdruk, agressieve autobestuurders en ziekte zijn de voornaamste gekende stressoren. Het overgrote deel van de kleine fijne stofdeeltjes of elektromagnetische golven die vrije radicalen produceren in ons lichaam is echter onzichtbaar. We zijn er ons maar van bewust omdat we moe, prikkelbaar en uitgeput raken. Burn-out is écht veel meer dan een modewoord. Het is een dagelijks harder wordende realiteit.

Antioxidanten zijn nutriënten in onze voeding die de vrije radicalen in het lichaam kunnen neutraliseren zonder schade aan te richten. Ze worden dan meestal zelf weer gerecycleerd door enzymsystemen of andere anti-oxidantia.

In de stad en op de autoweg is er voortdurend sprake van ‘massale chemische stress’. Uitlaatgassen veroorzaken een onophoudelijke nevel met allerlei schadelijke stoffen. Vroeger was het vooral lood. Van dit zware metaal is bekend dat het de mentale functies vermindert, vooral bij kinderen. Zo is gebleken dat kinderen die aan drukke verkeerswegen wonen in vergelijking met kinderen die in de wat stillere straten leven, veel meer lood in hun lichaam hebben. Pasgeboren baby’s die via de moeder aan veel lood zijn blootgesteld, hebben een lager IQ (intelligentiequotiënt) dan minder aan lood blootgestelde baby’s. Zink blijkt trouwens de schadelijke werking van lood enigszins teniet te doen.

Burn-out of "opgebrand zijn": men heeft te weinig energie en motivatie om het beroep nog graag te kunnen uitvoeren. Deze mensen lijden aan vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid, depressie en hebben heel wat nutriënten tekorten.

ANTIOXIDANTEN,

Om te voorkomen dat er in het lichaam oxidatie ontstaat, met als gevolg infecties, hebben we massaal veel antioxidanten nodig. Tot in de vroege jaren zestig kon ons lichaam zelf voldoende antioxidanten aanmaken. Vandaag is dat – door het infarctueuze wegverkeer en de volledige industrialisering - ondenkbaar geworden. Daarom zijn dagelijkse suppleties met kwaliteitsvolle vitaminen en mineralen een absolute ‘must’. Klassieke artsen werken veel te weinig preventief met de bestaande beschikbare vitaminepreparaten.

Herbiciden en insecticiden en andere ciden zijn chemische stoffen door de chemische industrie gemaakt om onkruid en insecten te verdelgen. Zij reageren als xeno-oestrogenen die veel agressiever zijn dan de oestrogen die vrouwen en ook mannen aanmaken! Zij zorgen ervoor dat vrouwen een oestrogeendominantie opbouwen die borstkanker en heel wat menopauzale klachten kan veroorzaken.

Medici vergeten o.a. dat groenten en fruit zijn vergeven van herbiciden, pesticiden. Het achtervoegsel ‘-cide’ duidt op doden. Welnu, de stoffen waarmee onkruid, schimmels, parasieten en insecten worden gedood, zijn ook echt niet bevorderlijk voor onze gezondheid. Het overmatige gebruik van al deze chemische stoffen draagt er in hoge mate toe bij dat het fenomeen allergie de laatste tijd zo schrikbarend toeneemt. Niet voor niets worden maximum toegelaten hoeveelheden vastgesteld voor het gebruik van al deze ‘-ciden’. Er wordt echter geen rekening mee gehouden dat gebruik van al deze stoffen samen op een gegeven moment wel een erg hoge belasting wordt voor de gezondheid. Er bestaat spijtig genoeg geen gecombineerd toegelaten maximum voor al deze stoffen. Zeer streng gecontroleerde biologische voeding is de enige uitweg. De toenemende luchtvervuiling zorgt er echter voor dat ook de producten uit de biosector minder zuiver worden.

VIER

B E Z O E K

O N Z E

W E B S I T E

382.000 stressoren

TOT ZES GRAM VITAMINE

C

PER DAG

“Zoals bètacaroteen en vitamine C mensen kunnen beschermen tegen de schadelijke stoffen in sigarettenrook, zo kunnen ze ook bescherming bieden tegen de schadelijke werking van kunstmatige kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen en de beruchte bestrijdingsmiddelen die tegenwoordig zoveel in de landbouw worden toegepast”, zegt dokter Christian Dreyfuss van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Mannen en vrouwen die zich willen wapenen tegen chemische stressoren doen er dan ook goed aan vier tot zes gram vitamine C per dag te gebruiken. Gevoelige mensen verminderen die hoeveelheid tot de darmtolerantie”, besluit de WGO-arts.

Darmtolerantie: individueel verschillende grensdosis die nog net door de darm verdragen wordt zonder bijverschijnselen (diarree, opgeblazen gevoel,…)

6

382.000 stressoren

DE ABSOLUTE NOODZAAK

:

W W W

.

V I O W

.

B E

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1


ADHD: de epidemie van de eeuwwisseling?

Ritalin: synthetisch farmaceutisch middel dat voorgeschreven wordt aan ADHD-kinderen om hen rustig te houden en de concentratie te bevorderen.

Hyperkinetische kinderen beter begrijpen.

Dyslexie: woordblindheid, onvermogen om te leren lezen, doordat de hersenen de afzonderlijke letters niet tot een geheel kunnen verbinden.

WALTER, OM FACHÉ. Suikers en fastfood bevorderen ADHD

ADHD is op twee decennia tijd één van de meest voorkomende kinderziektes geworden. Een Amerikaanse schatting stelt dat minstens 10% van de schoolgaande kinderen hyperkinetisch zijn. Ook in West-Europa gaat het voorkomen pijlsnel omhoog. De productie van Ritalin neemt verhoudingsgewijs exponentieel toe. Want onrustige kinderen, die hun aandacht niet kunnen houden bij de leerstof, zijn een last op school en een beproeving voor hun ouders. ADHD is eigenlijk een routinediagnose geworden, een syndroomdiagnose: een kastje waar alle moeilijke kinderen in gestopt kunnen worden, zonder dat de dokter op zoek hoeft te gaan naar de oorzaken ervan.

HET

ADHD: attention deficit hyperactivity disordre

Neurotransmitters: chemische signaalstoffen die in de hersenen en zenuwbanen gebruikt worden voor prikkeloverdracht tussen de synapsen (= verbindingen) van de zenuwen onderling en in de eindplaatjes in organen en spieren. Bv. serotonine, dopamine. EEG: Electro-Encefalo-Gram: onderzoek waarbij de potentiaalschommelingen (electrische stroomverschillen) van de hersenschors geregistreerd worden.

PROFIEL VAN DEZE KINDEREN

Het opvallendste kenmerk van ADHD-kinderen is natuurlijk hun hyperactiviteit, ze hebben een enorme behoefte aan beweging, zijn ongeduldig en kunnen moeilijk rustig worden ’s avonds, zodat ze moeilijk kunnen inslapen. Toch hebben deze kinderen ook een slechte motorische controle waardoor ze onhandig overkomen en veel breken. Op school vallen vooral de concentratiestoornissen op, dikwijls gecombineerd met dyslexie en andere taalproblemen. Ook sociaal scoren deze kinderen laag: ze kunnen moeilijk hun gedrag controleren en dit van anderen inschatten. Ze reageren dikwijls overdreven en emotioneel.

ADHD:

Bijnierhormonen: hormonen geproduceerd door de bijnieren. Het merg produceert adrenaline, de schors een reeks corticoïden die van levensbelang zijn voor het evenwicht van alle stofwisselingssystemen.

EEN ZIEKTEBEELD MET VELE OORZAKEN

Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat er biologische, biochemische en fysiologische afwijkingen zijn in de hersenen van hyperactieve kinderen: Recente studies spreken van een gebrekkige samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft, een minder goed functioneren van de voorkwab van de hersenen, een slechte doorbloeding en dus zuurstoftekort, een onevenwicht in de neurotransmitters die de hersenen sturen, en afwijkingen in de hersengolven op EEG. Een andere opvallende oorzaak bij veel ADHD-kinderen is de ontregelde suikerstofwisseling. Door het overmatige verbruik van geraffineerde koolhydraten (frisdranken, snoep en zoetigheden, maar ook wit brood en geraffineerde deegwaren) ontstaan er grote pieken in de bloedglucosewaarden. Door de insuline respons ontstaat er telkens weer suikertekort. Al deze schommelingen veroorzaken een ontregeling van het zenuwstelsel en de bijnier- of stresshormonen. Onvoldoende ontbijten kan ook een belangrijke rol spelen in de ernst van de symptomen: na een nacht vasten hebben de hersenen ‘s morgens dringend energie nodig. Belangrijk is wel een gezond ontbijt met trage, ongeraffineerde suikers, anders wordt de vicieuze cirkel weer geactiveerd!

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1

B E Z O E K

O N Z E

Trage suikers: zijn samengestelde koolhydraten, b.v. zetmeel, die doordat ze trager opgenomen worden, minder bloedsuikerschommelingen veroorzaken.

W E B S I T E

:

7

W W W

.

V I O W

.

B E


Essentïële Vetzuren: zijn vetzuren die ons lichaam niet zelf kan aanmaken, en wij moeten ze uit de voeding halen b.v. linolzuur en alfalinoleenzuur of lijnzaadolie.

DAARNAAST

ZIJN ER NOG EEN AANTAL ANDERE BELANGRIJKE FACTOREN DIE DE

ONTWIKKELING VAN

Het is onmogelijk om in dit artikel u alle oorzaken, mechanismen en behandelingsmogelijkheden te bespreken. Meer uitleg, alle biochemische schema's én de referenties vindt u in de monografieën over ADHD die u kan bestellen bij het VIOW: voor leken: € 20 + portkosten. De uitgebreide monografie voor medici: € 30 + port.

W E B S I T E

De voeding van de moeder tijdens de zwangerschap. Tijdens de ontwikkeling van de hersenen van het kind kunnen eventuele deficiënties van o.a. essentiële vetzuren, vit B3, B6 en Zink ernstige gevolgen hebben voor het opgroeiende kind. Alle geboorteproblemen (moeilijk, te vroeg, onvolgroeid) geven eveneens een verhoogd risico op ADHD.

De opname aan essentiële vetzuren is uitermate belangrijk, zowel door de moeder vóór de geboorte en tijdens de borstvoeding, als door het kind zelf in de peuter-, kleuter- en schoolleeftijd. Vetten maken de helft uit van het drooggewicht van het hersenweefsel. Het is dus niet verwonderlijk dat een verstoorde vetzuurverhouding de goede ontwikkeling van de hersenen en zenuwcellen verhindert. Moedermelk is de enige kindervoeding die de juiste essentiële vetzuren bevat, indien de moeder ze zelf voldoende opneemt! Nadien is het de voeding van het kind zelf die dikwijls te wensen over laat: teveel waardeloze geraffineerde hapklare voeding, onvoldoende groenten, vis en ongeraffineerde granen, zaden, noten e.d. Op te merken valt hier ook dat niet alleen voldoende geschikte vetzuren van groot belang zijn, maar ook antioxidantia om te voorkomen dat deze vetzuren oxideren. Dus voldoende groenten en fruit, én geschikte voedingsaanvullingen!

Een andere belangrijke factor zijn de allergieën voor bepaalde voedingsmiddelen en vooral voor de hoge hoeveelheid additieven in de voeding. Het loont zeker de moeite om bij een ADHD-kind uit te testen of het niet allergisch is voor een courant voedingsmiddel b.v. melk, granen, chocolade, apenootjes, én geraffineerde suikers. En om zeker zoveel mogelijk alle additieven uit de voeding te weren: kleurstoffen, bewaarmiddelen, maar ook fluoriden, salicylaten,… Het is niet altijd één stof die het probleem vormt, maar vooral de accumulatie van stoffen die het kind niet kan verwerken zoals het hoort.

Ook intoxicatie met zware metalen, voornamelijk van lood, speelt dikwijls een rol. Kleine kinderen lopen een groot risico: verven, uitlaatgassen en de neerslag ervan op groenten en fruit, en op alles wat ze in de mond steken. Ze zijn bovendien veel gevoeliger voor loodtoxiciteit dan volwassenen en hun ontgiftigingsmechanisme is nog onvoldoende ontwikkeld!

1. Verbeter slechte eetgewoonten: geen koffie, cola, snoep, fructose, fluor, alcohol. Geen junkfood, vermijd additieven. Vervang door fruit en verse groenten of noten. Zorg voor een volwaardig ontbijt. 2. Vermijd suikers en geraffineerde koolhydraten, vervang door volgraanproducten en fruit. 3. Zorg voor goede vetzuren: geen geraffineerde oliën en margarines, wel olijfolie, vlaszaadolie, en veel vette vis.

4. Probeer eventuele allergieën en zware metalenintoxicaties op te sporen en te elimineren.

Meer inlichtingen en inschrijvingen: tel 09/369 06 42 van 9 tot 13 uur.

O N Z E

ALVAST ENKELE ADVIEZEN OM ADHD BIJ DE BRON AAN TE PAKKEN:

Op 17 mei gaat er een Seminarie door over ADHD in de Congreszaal van het VIOW, Kerkstraat 101 Laarne.

B E Z O E K

IN DE HAND KUNNEN WERKEN :

Uit al het voorgaande blijkt dat er heel wat kan gedaan worden om ADHD te behandelen. Een behandeling die primair begint bij de preventie vóór en tijdens zwangerschap en borstvoeding, en bij de voeding van het kleine kind. Eens de symptomen echter duidelijk zijn, is het belangrijk om op zoveel mogelijk fronten de oorzaken op te sporen en te elimineren, en de voeding en levenswijze zodanig aan te passen dat de ideale voorwaarden voor een goede hersenwerking gecreëerd worden en alle storende factoren zoveel mogelijk uitgesloten.

MEER INFORMATIE?

8

ADHD

5. Zorg voor voldoende rust en beweging. Vermijd stress en zorg voor een positieve sfeer.

:

W W W

.

V I O W

.

B E

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1


“Kleurstoffen maken kwart peuters hyperactief” DIRK BOGAERT - WETENSCHAPSJOURNALIST

Kleurstoffen in kindervoeding veroorzaken bij een gedragsstoornissen, zo meldt het Britse Food Magazine.

kwart

van

de

peuters

Deze kleurstoffen hebben allen een E-nummer: E102 tartrazine E110 zonnegeel E122 karmozijnrood E124 cochenillerood A E211 natriumbenzoaat Als u meer over de E’s wil weten raadpleeg dan volgend goed werkje:

Het onderzoek is gefinancierd door de Food Standards Agency (FSA) en uitgevoerd door onderzoekers van het David Hide Asthma and Allergy Research Centre. De voedseladditieven -de kleurstoffen tartrazine (E102), zonnegeel (E110), karmozijnrood (E122) en cochenillerood A (E124) en het conserveringsmiddel natriumbenzoaat (E211) werden getest op 277 driejarige peuters. De kinderen kregen gedurende twee weken een bepaalde hoeveelheid vruchtensap per dag te drinken waaraan 20 milligram van de kleurstoffen en 45 milligram van het conserveringsmiddel waren toegevoegd. Voor de kleurstoffen is dit lager dan de dagelijks toegestane hoeveelheid en voor het conserveringsmiddel precies de toegestane hoeveelheid. Na de twee weken kregen de peuters nog eens twee weken dezelfde drank te drinken, maar dan zonder de toevoegingen. De ouders hielden het gedrag van hun kinderen in de gaten en beantwoordden vragen over onder meer concentratie, spelgedrag, het lastig vallen van anderen, in slaap vallen, boosheid, woedeaanvallen en het vragen van aandacht. Analyse van de resultaten liet volgens de onderzoekers duidelijk de rol van de kleurstoffen zien. Een kwart van de ouders meldde hyperactief gedrag van hun kind.

Advies: Ouders met hyperactieve kinderen moeten dringend alle voedseladditieven vermijden, vooral in snoep!

Antioxidanten verbeteren longfunctie bij SMOG.

PROFESSOR J. GAUDERMANN

Luchtvervuiling zorgt ervoor dat de longfunctie van kinderen, volwassenen en ouderen vermindert. Dat blijkt uit de resultaten van een tien jaar durende een studie die uitgevoerd werd door de universiteit van Californië.

SMOG Gebruik degelijke antioxidanten om de nefaste gevolgen van luchtvervuiling gedeeltelijk te elimineren.

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1

B E Z O E K

O N Z E

W E B S I T E

:

9

W W W

.

V I O W

.

B E


Placebo: neppil zonder werkzaamheid. Professor James Gaudermann die het onderzoek leidde, pleit voor méér maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan. “Mensen kunnen zich wel op een aantal manieren gedeeltelijk beschermen tegen de vrije radicalen vorming die door de vervuilde lucht wordt veroorzaakt. Ook dat bleek uit een kleinschalige studie van onze universiteit.” “Er deden 32 gezonde, niet rokende mensen van 18 tot 35 jaar aan het onderzoek mee. Gedurende drie weken kregen ze een vitamine-C-arm dieet. In de eerste week deden de deelnemers elke dag gedurende twee uur lichte oefeningen, terwijl ze gefilterde lucht inademden. Na die week kreeg de ene helft gedurende twee weken elke dag een supplement met 250 mg vitamine C en 50 IE vitamine E, en een groentecocktail, de andere groep een placebo. Aan het eind van deze periode werden ze gedurende twee uur blootgesteld aan ozongas, terwijl ze de lichte oefeningen deden. De longfunctie werd bepaald, alsook de mate van ontstekingsreactie veroorzaakt door het ozon. De bloedspiegels van bètacaroteen, vitamine C en vitamine E werden gemeten. In de vitaminegroep waren de vitaminespiegels gemiddeld respectievelijk 27%, 85% en 28% hoger dan die in de placebogroep. Ook de gemiddelde antioxidantenconcentratie was gemiddeld 24% en 30% minder gedaald na de ozoninademing, vergeleken met de placebogroep.

Ozongas: Ozon (O3) is een zuurstofmolecule met 3 atomen zuurstof i.p.v. 2 (O2) en is onstabiel en zeer reactief. Wordt gevormd in de atmosfeer onder invloed van electrische ontladingen (bliksem). De ozonlaag beschermt ons tegen UVstraling, maar in de lagere luchtlagen veroorzaakt ze irritatie van de luchtwegen bij gevoelige personen. Ozon is bacteriedodend.

Zowel de dagelijkse hoeveelheden vitamine C en E kunnen met een factor tien verhoogd worden. Uit onze studie blijkt zeer duidelijk dat mensen die voortdurend over een hoog antioxidantenniveau in hun bloed kunnen beschikken een duidelijk betere bescherming krijgen tegen infecties aan de luchtwegen.”

BEWEGING EVEN GOED ALS ANTIDEPRESSIVA!

Beweging

DIRK BOGAERT – WETENSCHAPSJOURNALIST

Een uur per dag wandelen, fietsen of tuinieren, zorgt bij zwaar depressieve mensen voor precies dezelfde resultaten als het innemen van een antidepressivum. Dat is de conclusie van een studie die verscheen in de ‘Journal of Aging and Physical Activity’. Psycholoog James Blumenthal leidde het onderzoek en schreef het rapport. “In onze geïndustrialiseerde, en vooral gestresseerde wereld worden er jaarlijks ruim tweehonderd miljoen ton antidepressiva geslikt“, zegt Blumenthal. “Een groot gedeelte van die medicatie is overbodig op voorwaarde dat mensen iedere dag een uur bewust bewegen. We praten niet over fitnesscentra en daarbij horende topprestaties. Actief met je lichaam bezig zijn betekent gewoon wandelen, tuinieren en fietsen. Het grote probleem voor de meeste mensen is de discipline. Men neemt het depressieve gevoel liever weg met een pilletje, dan dagelijks wat fysieke moeite te doen.”

in de natuur! stappen beter dan antidepressiva

10 B E Z O E K

O N Z E

W E B S I T E

BLUMENTHAL

PAKT NOG MET BETER NIEUWS UIT :

“Consequente dagelijkse inspanning zorgt niet enkel voor het langzaam verdwijnen van depressieve gevoelens, het voorkomt ook mentale achteruitgang die bij iedereen optreedt vanaf het 45ste levensjaar.

:

W W W

.

V I O W

.

B E

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1


Medicatie neemt wel een depressief gevoel weg, maar verhindert de mentale achteruitgang niet.”

EEN

EXPERIMENT VAN

Antidepressiva: verzamelnaam voor geneesmiddelen met een stemmingsverbeterende en depressie-bestrijdende werking. Zoloft en Sertraline zijn merknamen.

BLUMENTHAL

Blumenthal betrok 156 zwaar depressieve patiënten in zijn studie. Hun leeftijd schommelde tussen 46 en 70 jaar. De mensen werden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste team moest dagelijks een uur vrijetijdsporten. Tuinieren is volgens Blumenthal ook een sport. Een andere groep kreeg medicatie en slikte sertraline. Dit antidepressivum is in de handel beter bekend onder de naam ‘Zoloft’. Het derde deel deelnemers deed zowel de oefeningen, maar gebruikte tevens Zoloft.

BEWEGINGSMEDICIJN Conclusie: Op het einde van de zestien weken durende testperiode bleek dat de groep die dagelijks een uur bewust fysiek bezig was de beste resultaten scoorde. “De ‘sportgroep’ was alerter, leefde bewuster, had een beter geheugen en concentratievermogen dan de andere twee teams“, vertelt Blumenthal. “We begrijpen nog niet volledig waarom de hersenactiviteit van de sportgroep duidelijk positiever uitviel. Wel staat vast dat rustige fysieke activiteit ervoor zorgt dat het zuurstofgehalte in het bloed sterk toeneemt. Uit bloedanalyses, voor en na de proefperiode, hebben we kunnen afleiden dat er in het bloed van de ‘sporters’ meer zuurstof aanwezig was. Hoe meer zuurstof in het bloed, hoe minder depressief en dementerend mensen worden.”

De Amerikaanse psycholoog wil nu veel grootschaliger onderzoeken opstarten om de resultaten van deze beperkte studie bevestigd te zien.

REACTIE

teveel antidepressiva

Professor Marion McMurdo, die verbonden is aan de faculteit geneeskunde van de Dundeeuniversity (Schotland), reageert op de pas verschenen studie en verwijt het Britse medische korps dat ze teveel antidepressiva voorschrijven en te weinig gebruik maken van de ‘bewegingsmedicijn’. “ Voor dokters en patiënten is het eenvoudiger om hun neerslachtigheid met een pilletje weg te werken. Indien er gekozen wordt voor beweging moet de patiënt terecht zelf dagelijks de discipline kunnen opbrengen om te bewegen.”

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1

B E Z O E K

O N Z E

11

W E B S I T E

:

W W W

.

V I O W

.

B E


Wil je meer lezen over gezond genieten, lees dan het boek van het jaar van Jo Wyckmans "Gezond van binnen, van buiten mooi", Uitgegeven bij Manteau, 2002.

Gezond Genieten JO WIJCKMANS

«Als ze me vroeger vroegen wat mijn hobby was of hobby’s waren, keek ik altijd een beetje meewarig. Een hobby, meende ik, was dat niet iets voor mensen die oud aan het worden waren? Die zich verveelden en iets omhanden wilden hebben? Die zeeën van vrije tijd hadden en die zich op één of andere manier toch nuttig wilden bezighouden? Door vlinders of postzegels te verzamelen, te tuinieren, de Tweede Wereldoorlog of oude films te bestuderen of te gaan golfen? Nu denk ik op een heel andere manier over het begrip «hobby»: mijn hele léven is namelijk mijn hobby geweest. Hoe ouder ik word, hoe méér ik me realiseer dat ik altijd bezig ben geweest met dingen die me passioneren. En hoe méér iets me passioneert, hoe meer tijd en energie ik erin ga steken, tot het op de duur mijn hoofdbezigheid wordt. Zo is het altijd en met alles gegaan. Als kind al was ik gepassioneerd door kleuren. Ik speelde met kleurpotloodjes en stoffen. Later ging ik aan de modeacademie studeren en werd designer. Maar wat ik deed, bleef precies hetzelfde: spelen met kleuren en stoffen. Ook nu, in mijn nieuwe «hobby» - gezondheid – blijf ik een kind dat alles absorbeert en blijft zoeken tot het gevonden heeft wat het wilde vinden. Mijn eigen gezondheid en die van de mens in het algemeen fascineert en passioneert me zo sterk, dat ik er dag en nacht mee bezig ben. Altijd maar zoeken naar een nog diepere waarheid, naar nog betere producten. Ik begin nu door mijn hobby te ontdekken wie ik eigenlijk ben. Ik ontdek bijvoorbeeld dat ik gaven heb die ik vroeger enkel heb gebruikt op artistiek vlak, terwijl ik ze nu op een veel spiritueler manier gebruik. Mijn intuïtie bijvoorbeeld heeft me vroeger geholpen om te «weten» waarmee ik als designer juist zou zitten, terwijl ze me nu helpt om door mensen heen te kijken. Ik begin een andere kant van mezelf te ontdekken: toen ik als ontwerper bezig was met kleuren en vormen vertrok ik van mijn idee van esthetiek, van mijn opinie over hoe een vrouw er moest uitzien. Nu ben ik mijn potlood aan het aanslijpen, mijn zintuigen aan het aanscherpen. Ik ga dieper.

Jo Wijckmans, modeontwerper van Gide, ontpopte zich als een fervente orthomoleculaire aanhanger van het Vlaams Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschappen, VIOW. Zijn boek getuigt van zijn orthomoleculaire leef- en eetwijze die hij prachtig terugvond in het VIOW.

Nagenoeg honderd procent van mijn tijd ben ik bezig met het zoeken naar de waarheid over gezondheid. Toch heb ik op geen enkel moment het gevoel dat ik werk. Wat maakt het verschil tussen hobby en wérk? De vrijheid! Niets moet, alles mag, en vooral: ik voel me op geen enkel moment verplicht om commerciële toegevingen te doen. In een hobby moet je je vrij voelen, zoniet stopt de creativiteit. Vanaf het moment dat je resultaten beoogt, dat je absoluut geld wil zien, is het niet zuiver meer. Ik heb heel m’n leven een hang naar perfectionisme en eerlijkheid gehad. Ik drijf dat ook in mijn nieuwe «hobby» - mijn zoektocht naar steeds eerlijker en zuiverder producten om gezond te blijven en te worden - helemaal door. Maar vooral de wetenschap dat ik niet meer alleen voor mezelf bezig ben, maakt dat ik er maar niet genoeg van kan krijgen. Ik heb het gevoel dat ik ook goed bezig ben voor anderen. Mensen die ook zoeken naar de waarheid over gezondheid, mensen die evenals ik de geheimen van een gezond leven willen kennen. Het is geen lege bezigheid meer. En daarom noem ik het ook niet graag mijn hobby, maar een passie, die me nooit meer los zal laten.»

Orthofyto 2003 met eetwij(s)zer € 30

VOOR

6

NUMMERS

-

EEN WAARDEVOL GEZOND KADEAU.

De volledige jaargang orthofyto ‘2001/2002 (12 nummers) aan de prijs van € 40 + portkosten i.p.v. € 60 tot de voorraad strekt.

12 B E Z O E K

O N Z E

W E B S I T E

De volledige bundeling van 6 jaargangen eetwij(s)zer met de orthomoleculaire voedingsadviezen voor iedereen: uitzonderlijk aanbod voor 24 eetwij(s)zers aan € 23 + portkosten i.p.v. € 60.

Tel. 09 369 06 42 • Fax 09 366 18 38

:

W W W

.

V I O W

.

B E

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1


‘Oogvoeding’ vertraagt cataract en maculaire degeneratie TONY HALL - CELBIOLOOG

Vijf miljoen mensen in de Benelux krijgen dit jaar af te rekenen met cataract of maculaire degeneratie. De cijfers komen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in Genève. De medische behandeling tegen cataract is zeer goed. Voor patiënten met maculaire degeneratie (MD) zijn de vooruitzichten veel minder hoopvol. Preventieve maatregelen zijn daarom essentieel om deze oogziekte, die de levenskwaliteit ernstig bedreigt, te voorkomen.

De zichtbare evolutie van maculaire degeneratie

De normale veroudering van het netvlies leidt tot slijtage van zintuigcellen in het oog. Dit proces heet maculadegeneratie of MD. Omdat we veel ouder worden dan een eeuw geleden zijn er steeds meer senioren die lijden aan deze aandoening.

Volgens de WGO vormen zonlicht, vervuilde lucht en verkeerde eetgewoonten bijkomende oorzaken waarom het menselijke oog nu sneller cellulair oud wordt dan vijftig jaar geleden. Steeds meer mannen en vrouwen krijgen al rond hun 50ste levensjaar de eerste, bijna niet waar te nemen verschijnselen van MD en cataract. De kleuren worden fletser. Woorden in een tekst lijken slecht gedrukt. “Eens mensen tot die vaststelling komen wordt het tijd om dagelijks hoog gedoseerde zeaxanthine- en luteïnesuppleties te gebruiken”, vertelt celbioloog Tony Hall. “We hebben ontdekt dat een voedingssupplement met zeaxanthine (700 mcg) en luteïne (6 milligram) de kans op het ontstaan van maculaire degeneratie met 40% vermindert. De beperkte hoeveelheid zeaxanthine speelt eigenaardig genoeg een dubbel zo grote rol dan de veel hogere concentratie luteïne. Patiënten die zich in het beginstadium van MD bevinden kunnen door het gebruik van zeaxanthine en luteïne hun toestand stabiliseren tot licht verbeteren.” “Maculadegeneratie is een slijtageproces in het centrale deel van het netvlies dat ook wel gele vlek of macula wordt genoemd. In de gele vlek bevinden zich zogenaamde kegeltjes (fotoreceptorcellen). Het zijn zintuigcellen waarmee je scherp kan zien (lezen, televisiekijken, autorijden) en waardoor je ook kleuren kan waarnemen. Bij maculadegeneratie sterven de fotoreceptorcellen af door een gebrek aan zeaxanthine en luteïne. Daardoor wordt scherp zien onmogelijk.

HARVARDSTUDIE

Waar kan je zeaxanthine en luteïne vinden in de voeding? Zeaxanthine en luteïne zijn net als beta-caroteen, de voorloper van vitamine A, carotenoïden.. Dit zijn een groep felgekleurde plantaardige stoffen, die de plant beschermen tegen UVlicht en andere stressoren. Ook in het menselijk lichaam bieden ze bescherming tegen allerlei aggressoren. Zeaxanthine en luteïne beschermen heel specifiek het netvlies van het oog tegen UV-licht. Men vindt ze in alle gekleurde groenten en fruit.

BEVESTIGT NOODZAAK VAN ZEAXANTHINESUPPLETIE

Luteïne en zeaxanthine komen voor in donkergroene bladgroenten. Uit een studie van de Harvard University blijkt dat mensen via de dagelijkse voeding onvoldoende zeaxanthine en luteïne in hun bloedbaan kunnen kringen. Dagelijkse suppletie met 700 mcg zeaxanthine en 6 mg luteïne is de enige manier om dagelijks over voldoende beschermende oogvoeding te beschikken. Het is vooral zeaxanthine die in de macula het felle zonlicht absorbeert en de fotoreceptorcellen beschermt tegen vrije radicalen.

LEEFNU

Maculadegeneratie: is een slijtageproces in het centrale deel van het netvlies dat ook wel gele vlek of macula wordt genoemd.

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1

B E Z O E K

O N Z E

Harvardstudie bevestigt noodzaak van zeaxanthinesuppletie!

13

W E B S I T E

:

W W W

.

V I O W

.

B E


Advieshoekje

1

van Walter Faché Adviezen om de ogen optimaal gezond te houden. WALTER OM FACHÉ

Advies

1. Laat elke dag uw gesloten ogen een tiental minuutjes strelen door de zon om ze energie te geven. 2. Palmer uw ogen telkens ze vermoeid raken. Houd lichtjes beide handpalmen enkele minuten op je gesloten ogen zonder te duwen. 3. Besprenkel elke morgen je beide ogen enkele malen met koud water en droog ze heel zacht af. 4. Smeer elke morgen na de wasbeurt het aangezicht en de oogleden zachtjes in met MSM crème. 5. Knipper regelmatig met de ogen wanneer je lang leest en wend ze even af van het leesvlak om even verder te kijken, weer dicht en enkele malen af te wisselen met dichter en verder te kijken. 6. Leg op vermoeide ogen een zakje kamillethee dat vers gediend heeft om thee te maken. 7. Consumeer elke dag look, ajuin, porei (de groep van de cepaënen!) die rijk zijn aan selenium, glutathion, cysteïne, vit B1 en germanium. Deze stofjes zijn noodzakelijk om de ogen te beschermen tegen oxidatie. 8. Voedingsmiddelen rijk aan carotenoïden dienen elke dag op het menu te staan (zie tabel). 9. Lycopenen in tomaten en Bilberry of blauwe bosbes zijn twee therapeutische voedingsmiddelen die we dagelijks voor de ogen nodig hebben. De lycopenen in tomaten zijn het best beschikbaar uit gekookte of gestoofde tomaten in allerlei bereidingen met olijfolie of bewerkt in ketchup of tomatensausen. Wij bevelen 5 à 20 mg lycopeen als suppletie per dag aan. Roken en overmaat alcoholverbruik reduceren de lycopeen concentraties in het serum. 10. Bij alle lichte oogaandoeningen helpen warme oogkompressen met ogentroost of euphrasia. 11. Dagelijks viermaal 0,5 g vitamine C kan de hoge intra-oculaire druk bij patiënten met 1,10 mm kwikdruk doen dalen. Gebruik daarom alle dagen vitamine C om een glaucoom zover mogelijk weg te houden! 12. Vermijd extra fructose in de voeding omdat fructose als een zeer reactieve molecule zich kan binden met eiwitten tot Maillardproducten. Deze producten kunnen belangrijke eiwitmoleculen cross-linken en inactiveren!

Referentie: Mares-Periman JA. Serum antioxidants and ageretated macular degeneration in a population-based casecontrol study. Arch. Ophthalmol, 1995; 113: 15181523.

Lycopeengehalten in mg/100g Verse tomaten Gekookte Tomatensaus Tomatenpasta Tomatensap Gedroogde tomaten Ketchup Guave Meloen Papaya Pompelmoes

0,88-4,20 3,70 6,20 5,4 0-150,0 5,00-11,60 46,50 9,90-13,4 4 5,4 0 2,30-7,20 2,00-5,30 3,36

14 B E Z O E K

O N Z E

W E B S I T E

Carotenoïden in µg per 100g voedingsmiddel rauwe wortels peterselie raapstelen voorjaarsbladgroenten waterkers broccoli

:

W W W

.

V I O W

.

B E

LEEFNU

12000 7000 6000 4000 3000 2500

meloen pruimen tomaten boter kaas melk

J A A R G A N G

1

2000 1000 600 470 210 22

-

M A A R T

-

N°1


Roken verhoogt het risico op borstkanker, vooral tijdens de puberteit! MARLEEN NYS, ORTHOMOLECULAIR VOEDINGSDESKUNDIGE.

Steeds meer studies wijzen erop dat roken een verhoogd risico initieert op borstkanker. Een recente Canadese studie, eind 2002 gepubliceerd in de Lancet, vergeleek de gegevens van 600 jonge en 1400 postmenopauzale vrouwen. Vooral het roken op jonge leeftijd, gedurende de eerste vijf jaar na de menarche, vóór de eerste zwangerschap, verhoogt het risico met 70 % in vergelijking tot vrouwen die nooit gerookt hebben. (1) Referenties:

ROKEN:

ROLMODEL OF EETLUSTREMMER ?

Rampzalig hierbij is dat het aantal jonge meisjes die roken de laatste decennia sterk gestegen is. Jongens roken om stoer te doen, om erbij te horen, om hun zelfstandigheid te bewijzen. Maar voor meisjes is er nog een andere reden. Ze willen absoluut voldoen aan het hyperslanke schoonheidsideaal dat hen door de media opgedrongen wordt, dit tot in het absurde, tot het graatmagere anorexiamodel toe. Roken is hierbij een hulp omdat het de eetlust onderdrukt. Veel jonge tieners leven bijna uitsluitend op sigaretten en Cola-light.

RELATIE

ROKEN

BORSTKANKER

Uit de studies blijkt dat er onmiskenbaar een causale relatie is tussen roken en borstkanker, maar dat dit ook gemoduleerd wordt door hormonale invloeden. Borstkanker is sterk gerelateerd aan de totale duur en vooral de hoogte van de blootstelling aan oestrogenen. Belangrijk is hierbij dat een vroege menarche leidt tot een veel hoger niveau van endogene oestrogenen gedurende het hele leven. Bij een late menarche blijven de oestrogenen op een veel lager niveau. Het vervroegen van de gemiddelde leeftijd waarop de puberteit intreedt, zoals we de laatste decennia zien in de westerse wereld, is dus eveneens een bijkomende risicofactor. Een tweede grote risicogroep vormen overigens de vrouwen die geen voldragen zwangerschap hadden, vooral als ze ook nog roken (stijging met factor 1,6). Het grootste risico lopen hier de vrouwen die zowel actief als passief roken. (stijging met factor 1,8) Ook een late eerste zwangerschap is geassocieerd met een hoger kankerrisico. Dit lijkt erop te wijzen dat borstweefsel vóór de eerste zwangerschap kwetsbaarder is voor carcinogene agentia. ( 1, 2, 3)

ROKEN = CARCINOGENEN Tabaksrook bevat onder andere polycyclische koolwaterstoffen, aromatische amines en Nnitrosamines, die sterk verdacht zijn voor het induceren van borst- en andere kankers. Het aantreffen van tabaksrookspecifieke DNA-metabolieten en p53-genmutaties in het borstweefsel van rooksters wijst onmiskenbaar op de positieve associatie tussen roken en borstkanker. Zelfs postmenopauzale vrouwen die rookten vóór hun eerste zwangerschap hebben nog een verhoogd risico. (4) Het p53-gen herstelt fouten in het DNA. Mutaties belemmeren het herstelvermogen en wijzen op verhoogd kankerrisico. Voor lijnende jonge meisjes is er vaak nog een bijkomende risicofactor door de antioxidantenarme fast-food-cultuur. Het gevolg is dat door een gebrek aan vitaminen de cancerogene stoffen en de vrije radicalen die gegenereerd worden door het roken vrij spel krijgen om het DNA te beschadigen. (5)

De combinatie van roken, lijnen en fast-food is een rechtstreeks ticket voor borstkanker! De stijging van de incidentie van borstkanker, ook bij jonge vrouwen, is dus uiteindelijk een rechtstreeks gevolg van onze westerse levens- en voedingsgewoonten.

LEEFNU

J A A R G A N G

1

-

M A A R T

-

N°1

B E Z O E K

O N Z E

1. Band P et al. Carcinogenic and endocrine disrupting effects of cigarette smoke and risk of breast cancer. Lancet 2002 Oct 5; 360 (9339):1044. 2. Kropp S, Chang-Claude J. Active and passive smoking and risk of breast cancer by age among German women. Am J Epidemiol 2002 Oct 1; 156(7):616-26. 3. Olson J. Et al. Prepregnancy exposure to cigarettesmoking and subsquent risk of postmenopausal breast cancer. Ann Epidemiol 2002 Oct; 12(7):496. 4. Terry PD, Rohan TE. Cigarettesmoking and the risk of breast cancer in women: a review of the literature. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002 Oct; 11(10):953-71. 5. Marion Dietrich, Gladys Block, Edward P Norkus, Mark Hudes, Maret G Traber, Carroll E Cross and Lester Packer. Smoking and exposure to environmental tobacco smoke decrease some plasma antioxidants and increase tocopherol in vivo after adjustment for dietary antioxidant intakes. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 77, No. 1, 160-166, January 2003.

15

W E B S I T E

:

W W W

.

V I O W

.

B E


VIOW

O E D I N G S I N S T I T U U T

Neem een abonnement op B

E L G I S C H

V

VIOW

O E D I N G S M A G A Z I N E

¨

¨

LEEFNU LEEFNU ... L

E E F

E

E N

E T W I J

(

S

)

Z E R

Een gids achter de schermen van gezondheid, ziekte, voedselschandalen, toxiciteit in onze voeding en concrete dagelijkse nuttige voedingsadviezen. Een maandblad voor kritische en gezondheidsbewuste mensen.

PUBLIMEDIA: LEEFNU IS EEN VIOW PUBLICATIE AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WALTER O.M. FACHÉ, KERKSTRAAT 101-103, 9270 L AARNE

€3

JAARGANG

1

-

MAART

2003

1

INSCHRIJVINGSSTROOK

V

Bezoek de

I N

B

E L G I Ë

Orthoceutica Firma’s

op de website of stuur de informatiebon op.

Ik wens een abonnement op LEEFNU Kruis aan: gedrukt ■ online ■ Naam

...........................................................................................................................................................................

Adres

...........................................................................................................................................................................

Tel

T O O N A A N G E V E N D

ACATRIS Be

Ambachtsstraat 6, 1840 Londerzeel 052/31 95 38- 31 95 24 info@be.acatris.be

www.acatris.com

Archibo Biologica Walter Kunnen

Prins Boudewijnlaan 321, 2610 Wilrijk 03/49 39 00 info@archibo-biologica.com

www.archibo-biologica.com

Bio Minerals NV

Zenderstraat 12 9070 Destelbergen 09/228 20 00

geert.wirtz@biominerals.be

Biodynamics

J. Plateaustraat 4, 8400 Oostende 056/90 58 24 info@biodynamics.be

www.biodynamics.be

Bio-Life

Gehuchtstraat 41 1640 St. Genesius-Rode 02/380 32 85 info@biolife.be

Bonusan Geneesmiddelen B.V.

Postbus 7212 3280 AA Numansdorp, Nederland 0031/186 65 10 22 bonusan@bonusan.nl

www.bonusan.nl

Energetica Natura

Afrikaweg 14 4561 PA Hulst, Nederland België: 03/789 09 59 Nederland: 0114/32 14 61 info@energeticanatura.com

www.energeticanatura.com

G.D.I. nv

Wolvenhofstraat 12, Izegem 8870 051/31 36 28 GDI@skynet.be

www.martera.com

LIMA nv

Industrielaan 9, 9990 Maldegem 050/72 86 86 organic@limafood.com

www.limafood.com

Minami Nutrition

Kromstraat 64, 2520 Ranst 03/458 79 54 info@minami-nutrition.com

www.orthoceutica.com www.wyckmans.org

Nutrisan

Fazantendreef 8, 3140 Keerbergen 015/55 80 86 info@nutrisan.com

www.nutrisan.com

Ojibwa-De Roeck

Bootdijkstraat 68 9220 Moerzeke 052/48 43 00 info@ojibwa-deroeck.com

www.ojibwa-deroeck.com

Pharmanord bvba

Minervastraat 14, 1930 Zaventem 02/720 51 20 pharmanord@skynet.be

Similia Ann Goossens

Deuzeldlaan 34-36, 2700 Schoten 03/641 81 01

VITALS Voedingssupplementen BV

Nieuwe Nieuwsstraat 47, 1012 NG Amsterdam 0031/206 815 435 info@vitals.nl

....................................................................................................................................................................................

E-mail

............................................................................................................................

Handtekening

Datum ..........................................................................................................................................................................

BISTRO 6

PROGRAMMA

vijf avonden van 19u tot 22u

1. Lichaamsschoonheid en natuurlijke huidverzorging.

24 april 2003

2. Een mooie huid door collageen aanmaak.

29 april 2003

3. Welke cosmetica producten gebruiken voor de huid?

6 mei 2003

4. Huiddrainages, maskers, lymfedrainage hydro-fytotherapie, sapkuren.

13 mei 2003

5. Huidproblemen en ziekten voorkomen en orthomoleculair behandelen.

20 mei 2003

Waar?

Congreszaal Larenhoeve Kerkstraat 101-103, B-9270 Laarne

Bijdrage:

€ 20 per avond of € 80 voor de volledige reeks van 5 avonden

Reservatie is noodzakelijk: Tel. 09 369 06 42 of Fax 09 366 18 38 mail: walter.fache@viow.be

Orthomoleculair vermageren Op maandag 5 mei wordt de bijzonder actuele problematiek van “Hoe orthomoleculair vermageren?” behandeld door Walter Faché, eveneens in de Congreszaal VIOW. Dit van 19u - 22u.

PUBLIMEDIA Nieuwe publicatie van het VIOW Een bijzondere interessante monografie “Het einde van de menopauzale hormoontherapie” kan U bestellen bij het VIOW aan € 20.

www.vitals.nl

INFOBON -maart 2003op te sturen naar de firma van uw keuze Adres

........................................................................................................................................................................

Naam ........................................................................................................................................................................ Tel

..............................................................................

Beroep ......................................................................

Wenst informatie over: ............................................................................................................................................................................................

Leefnu 01