Page 1


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΑ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1. Χρηματικό ὑπόλοιπο ἀπό τό ἔτος 2013 2. Τόκοι ἀπό τραπεζικούς λογαριασμούς 3. Ἀπό συνδρομές καί ἐγγραφές μελῶν 4. Δωρεές ἀπό τά μέλη καί τούς φίλους τοῦ Ἱ. Συνδέσμου, ἀπό Σωματεῖα, ἐκκλησιαστικούς καί ἄλλους φορεῖς 5. Ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τοῦ Ἱ. Συνδέσμου 6. Ἀπό ἐνοίκια ἀκινήτων 7. Ἀπό τήν πώληση δωρηθεισῶν μετοχῶν τοῦ Ἱ. Συνδέσμου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΥΡΩ 83.885,84 96,37 1.930,00 872.711,98 5.516,21 11.760,00 18.989,09 994.889,49

ΕΞΟΔΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1. Οἰκονομικές ἐνισχύσεις Ἱ. Μητροπόλεων καί Ἱ. Κλιμακίων γιά τό ἐν γένει πνευματικό καί κοινωνικοανθρωπιστικό τους ἔργο καί τίς μετακινήσεις τῶν ἱεραποστολικῶν προσώπων 463.190,00 2. Οἰκονομικές ἐνισχύσεις Ἱ. Μητροπόλεων καί Ἱ. Κλιμακίων γιά ἀγορά οἰκοπέδων, ἀνέγερση, ἐξοπλισμό καί ἁγιογράφηση Ἱ. Ναῶν 179.000,00 3. Οἰκονομικές ἐνισχύσεις Ἱ. Μητροπόλεων καί Ἱ. Κλιμακίων γιά ἀνέγερση καί ἐξοπλισμό ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων 10.000,00 4. Οἰκονομικές ἐνισχύσεις Ἱ. Μητροπόλεων καί Ἱ. Κλιμακίων γιά ἀνέγερση καί ἐξοπλισμό νοσοκομείων, κλινικῶν, ἰατρικῶν κέντρων καί ἐργαστηρίου τεχνητῶν μελῶν 30.000,00 5. Οἰκονομικές ἐνισχύσεις Ἱ. Μητροπόλεων καί Ἱ. Κλιμακίων γιά ἀγορά ἐκκλησιαστικῶν καί λοιπῶν εἰδῶν 4.000,00 6. Οἰκονομικές ἐνισχύσεις Ἱ. Μητροπόλεων καί Ἱ. Κλιμακίων γιά τήν ὄρυξη πηγαδιῶν καί λοιπῶν τεχνικῶν ἔργων 12.000,00 7. Δαπάνες διαβίωσης φοιτητῶν ἀπό ἱεραποστολικές χῶρες 4.600,00 8. Ἐσωτερική Ἱεραποστολή: χρηματικές ἐνισχύσεις ἐνδεῶν, ἐνίσχυση συσσιτίων καί πνευματικῶν κέντρων ἐνοριῶν, Ἱ. Μονῶν κ.λπ. 9.050,00 9. Ἐσωτερική Ἱεραποστολή: ἀγορά ἀγαθῶν πρώτης ἀνάγκης, καυσοξύλων, φαρμάκων γιά διανομή σέ ἐνδεεῖς 16.529,97 10. Ἀγορά αὐτοκινήτου γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ἱ. Συνδέσμου 14.000,00

402


11. Ἀναμνηστικά καί τιμῆς ἕνεκεν δῶρα καί ἔξοδα φιλοξενίας ἱεραποστολικῶν προσώπων καί ἀντιπροσωπειῶν 1.174,14 12. Ἔκδοση καί ἀποστολή τοῦ περιοδικοῦ 22.436,18 13. Προμήθειες βιβλιοπωλείου 5.734,65 14. Λειτουργία ἱστοσελίδας καί ὑποστήριξη αὐτῆς 281,91 15. Ἐξοπλισμός καί συντήρηση Γραφείων καί Αἰθούσης τοῦ Ἱ. Συνδέσμου καί τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου "Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Πάνσοφος" 6.612,60 16. Ἐκδηλώσεις Συνδέσμου (κοπή βασιλόπιτας, Γεν. Συνελεύσεις, μνημόσυνο Ἱεραποστόλου π. Κοσμᾶ, ἑορτές κ.λπ.) 1.523,21 17. Μετακινήσεις μελῶν τοῦ Δ.Σ. 568,45 18. Προμήθειες γραφείου (γραφική ὕλη, ἀναλώσιμα Η/Υ, ὑλικά καθαρισμοῦ, κεράσματα κ.λπ.) 4.661,76 19. -Πληρωμές λογαριασμῶν: - ΕΛ.ΤΑ. 1.627,31 - Δ.Ε.Η. 1.704,56 - Ο.Τ.Ε.-Κινητό 2.327,39 - Ε.Υ.Α.Θ. 164,00 - Κοινόχρηστα 1.005,10 - Ε.Π.Α.Θ. 218,10 20. Μισθοδοσία ἔμμισθου προσωπικοῦ 43.995,78 Ἐργοδοτικές καί ἀσφαλιστικές εἰσφορές 17.189,05 Ἀμοιβές τρίτων (νομικοί, λογιστές, τεχνικοί) 2.002,92 21. Ἔξοδα ἀκινήτων 2.930,35 22. Φόροι, τέλη χαρτοσήμου κ.λπ. 11.049,54 23. Ἔξοδα, κρατήσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν 1.827,62 24. Ἔξοδα δύο αὐτοκινήτων: -Ἀσφαλιστική κάλυψη καί συντήρηση τῶν αὐτοκινήτων 1.904,29 -Ἀγορά καυσίμων 2.397,37 25. Ἔξοδα μεταφορᾶς ἀγαθῶν καί φορτοεκφορτωτικά 76,00 26. Ἔκδοση ἡμερολογίου Ἱ. Μητροπόλεως Κατάνγκας καί λοιπές ἐκτυπώσεις καί βιβλιοδετήσεις 6.940,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 882.722,29 Ὑπόλοιπο σέ Τραπεζικές καταθέσεις καί τό Ταμεῖο 112.167,20 Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο Ὁ Πρόεδρος

Ὁ Γεν. Γραμματέας

Ὁ Ταμίας

Δ. Ἀσλανίδης

Κ. Χρυσάφης

Δ. Κωνσταντινίδης

403


Ἡ μπάντα τῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Κολουέζι

τό γεγονός «ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τόν λόγον τοῦ Θεοῦ», μέ ἀποτέλεσμα νά στείλουν ἀμέσως πρός αὐτούς τούς Ἀποστόλους Πέτρο καί Ἰωάννη. Ἄλλοτε, ὅμως, βιώνουμε καί ἁπλά περιστατικά τῆς καθημερινότητας, πού μπορεῖ νά μή θεωροῦνται ἄξια λόγου καί καταγραφῆς. Γιά ἐμᾶς, ὅμως, πού ζοῦμε καί κινούμεθα ἐδῶ στήν Ἱεραποστολή, ἔχουν μία εὐεργετική ἐπίδραση, καθώς μᾶς ἀναπτερώνουν τή θέληση καί τόν ζῆλο μας γιά προσφορά. Τό παρακάτω περιστατικό, λοιπόν, συνέβη στό Κολουέ-

ζι στίς 29 Ἰανουαρίου 2015, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν. Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει καθιερώσει ἀπό δεκαετίας νά ἑορτάζουμε τούς τιμωμένους Ἁγίους μέ πανηγυρική Θ. Λειτουργία καί πάνδημο ἐκκλησιασμό στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Κολουέζι. Συμμετέχουν τά σχολεῖα τῆς Ἱεραποστολῆς, γίνεται ἐπίκαιρη ὁμιλία, ἀκολουθεῖ παρέλαση τῶν 1.900 μαθητῶν τῶν σχολείων, δηλαδή Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Τεχνικῆς Ἀγροτικῆς Σχολῆς, Παιδαγωγικῆς Σχολῆς, Σχολῆς 407


Βιβλιοπαρουσιάσεις

«Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΪΡ π. ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ» Τό πρῶτο βιβλίο πού ἐξέδωσε ὁ Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος ἀναφέρεται στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου πατρός Κοσμᾶ Γρηγοριάτη. Κυκλοφόρησε σέ δεύτερη ἔκδοση, ἐμπλουτισμένο μέ δημοσιεύματα τοῦ θρησκευτικοῦ καί λοιποῦ τύπου. Συμπεριλήφθηκαν ἐπιστολές, ἄρθρα καί ὁμιλίες πού γράφτηκαν μετά τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ πατρός Κοσμᾶ. Τό βιβλίο ἔχει 256 σελίδες καί τιμᾶται 7 εὐρώ. Τά βιβλία διατίθενται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τοῦ Συνδέσμου μας καί ἀπό τά ἄλλα χριστιανικά βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἑλλάδας. Ἀποστέλλονται ἐπίσης ταχυδρομικῶς μέ «ἀντικαταβολή». Τά ἔσοδα πού θά προκύψουν θά διατεθοῦν γιά τίς ἀνάγκες τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστολικῶν Κλιμακίων, ὅπου γῆς. «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ καί οἱ ἑπτά ἐγκωμιαστικοί λόγοι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου γιά τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν» Ὁ Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος προχώρησε στήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἐκφράζοντας τήν ἀγωνία του γιά τήν ἀφύπνιση τῶν σύγχρονων Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν στά θέματα τῆς Ἱεραποστολῆς. Τό εἰσαγωγικό κείμενο τοῦ καθηγητῆ κ. Ἰω. Καραβιδόπουλου μᾶς δίνει κάποιες ἁδρές γραμμές ἀπό τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν. Τό κύριο σῶμα τοῦ βιβλίου ἀποτελεῖται ἀπό τό κείμενο καί τή μετάφραση τῶν ἑπτά ἐγκωμιαστικῶν λόγων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος συνέθεσε πολλούς ἐγκωμιαστικούς λόγους, ἀπό τούς ὁποίους ξεχωρίζουν οἱ ὑπέροχοι ἑπτά λόγοι στόν Ἀπόστολο Παῦλο. Σ’ αὐτούς ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐκφράζει μέ ἀπαράμιλλο τρόπο τόν ἐνθουσιασμό καί τόν ἀπέραντο θαυμασμό του γιά τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν. Τό βιβλίο ἔχει 204 σελίδες καί τιμᾶται 9 εὐρώ.

419


Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Α' τρίμηνο 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you