Page 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NÁMESTIE MLADOSTI 1 ŽILINA

20.výročie „ŠKOLA,

SPOLOČENSTVO

Úvodník

MÁJ 2011 OBSAH

Úvodník

OSOBNOSTÍ“

1

História a 2 súčasnosť školy Rozhovor s pani riaditeľkou

3

Ponuka školy

4

Naša škola opustila tí-

ci,

spoločným

spočíva v porozumení

nedţerské

úsilím. Úspechy kaţdého

a načúvaní tých, ktorí

a odváţne vstúpila do

jednotlivca,

sú „hladní― po vedo-

sveta

„dospelých―.

vštevoval našu školu sú

mostiach.

20 rokov v ţivote člo-

svojím spôsobom zrkad-

prostredie, v ktorom

veka predstavuje po-

lom aj našej práce. Vi-

musí fungovať tak veľa

merne dosť významné

diac, ţe sa z našich ţia-

rozličných

obdobie. Podobne je to

kov

predstavuje ţivý orga-

lavice

dosiahli

ktorý

postupne

na-

stávajú

Škola

ako

bytostí,

aj so školou, ktorá za

nizmus, ktorý je pre-

tých 20 rokov prešla

pojený spoločnou tep-

nejednou zmenou. Nie-

nou:

ktorí kolegovia si ešte

ţiaci... to je hybná sila

pamätajú prvých ţiači-

tohto

Špeciálne 6 dni školského roka

kov, z ktorých sú uţ

Bez vzájomnej spolu-

ľudia s mnohými cieľmi,

úspešní

8

odváţnymi plánmi. Para-

odborní

lela školy s ľudským ţi-

akýmsi druhom zadosť-

ak

votom moţno najlepšie

učinenia . Učiteľské po-

časť,

Zvonením 11 to nekončí

vystihuje túto zásadnú

volanie je krásnym, ale

ani všetko ostatné .

zmenu. 20 rokov je ob-

aj ťaţkým „chlebíčkom―.

O tom je ţivot i škola.

12

dobím vhodným aj na

Uvedomujeme si, ţe bez

A my sme radi, ţe

bilancovanie

dobrého učiteľa, niet ani

v našej škole to fungu-

práce školy, čo všetko

dobrého

je tak, ako sa na hod-

sme my, učitelia aj ţia-

strovstvo kaţdého z nás

Aktuálne

5

projekty

Aktivity v škole aj mimo nej

Slová na rozlúčku

v

súčasnosti

dospelí

výsledkov

učitelia,

spoločenstva.

práce by dosiahnutie

LOGO ŠKOLY

vysokoškoláci, pracovníci,

ţiaka.

škola,

je

Maj-

akéhokoľvek

úspechu

bolo nemoţné. Pretoţe, nefunguje tak

jedna

nefunguje

notný celok patrí...


STRANA

História v skratke

2

Škola na najmlad- postavil

pavilón

sa otvorili pavi-

šom ţilinskom síd- G určený pre vý-

lóny

lisku Hájik exis- učbu ţiakov I.

Zo začiatku sa

tuje

pouţívali

od

roku stupňa. O tri ro-

1991. Zrodila sa ky

a

C.

bočné

postavil

vchody. Od roku

v piatok 13-teho. pavilón F určený

2005 sa pýšime

Súčasťou poduja- pre výučbu ţia-

hlavným

tia pri otvorení kov II. stupňa.

dom

školy bolo odhale- V roku 1995 bola

schodiskom.

Ţe sa škola rozrastá

nie

V roku 2011 sme

a napreduje, vidieť

kovníka Georgesa školská

najlepšie v číslach.

Barazera De Lan- v pavilóne A. Do-

tali

Po zaloţení v roku

nuriena, ktorý bo- vtedy

ţiaci

krásneho moder-

1991 mala škola 20

joval v SNP za s t r a v o v a l i

ného telovýchov-

ţiakov, 4 učiteľov, 2

slobodu nás všet- v miestnej škôl-

ného pavilónu.

Vchod do budovy

Trocha štatistiky

vychovávateľky a 1 pani

ţiakov

(812)

dosiahla v školskom roku

2003/2004.

Dnes

máme

677

ţiakov, 51 učiteľov, 9 vychovávateliek a 25 prevádzkových mestnancov.

za-

jedáleň sa

s

veľkým

nadšením uvíaj

zrod

Škola súčasnosti

počet škola

plu- sprevádzkovaná

s

vcho-

kých. Ako prvý sa ke. Ako posledné

upratovačku.

Maximálny

reliéfu

sa

B

Naša škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov a informatiky. Je vybavená modernou technológiou, počítačmi, interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, jazyko-

20.VÝROČIE

vým laboratóriom a inými výdobytkami informačnej spoločnosti. Poslaním našej školy, ktorá si v týchto dňoch pripomína svoje 20 – jubileum, je poskytnúť takú úroveň

výchovy a vzdelávania, ktorá by s m e ro v a l a k formovaniu dobrého, múdreho, aktívneho a šťastného človeka.


STRANA

Rozhovor s pani riaditeľkou 

Kedy ste sa stali ria-

mierou. Na škole sa

tov

diteľkou školy?

nachádza kvalitný od-

ných EU, i rekonštruk-

1. júla 2004.

borný personál i peda-

ciu učiacich sa paviló-

gogický zbor, schopný

nov F a G.

a ochotný na sebe pracovať a zdokonaľovať

Čo by ste zaţelali škole?

sa po profesionálnej

Získavam

stránke. Svoje aktivi-

spätnú väzbu od ţia-

ty škola neustále roz-

kov,

širuje. Sme učiacou sa

ných škôl i okolia ško-

organizáciou,

čom

ly. To svedčí o správ-

svedčí aj

tvorba a

nom smerovaní školy. Z

Kaţdá škola, i tá naša,

realizácia

projektov

toho vyplýva moje ţe-

sa

rôznych úrovní od re-

lanie: Prajem škole dy-

Sme uţ plnoorganizova-

gionálnych cez štátne

namický rozvoj s dôra-

nou školou s kvalitným

po medzinárodné. Za-

zom na jedinečnosť.

materiálnym vybavením.

pojili sme sa i do pro-

Prajem

Doterajšia

postupná

jektov s podporou EU.

ktorí vedia, prečo na-

dostavba pavilónov B a

Toho času dokončuje-

vštevujú

C s hlavným vstupom, a

me projekt Multime-

školu a sú hrdí na to,

hlavne, otvorenie telo-

diálne európske jazy-

ţe sú jej súčasťou.

výchovného pavilónu D,

kové portfólio a

do

Prajem všetkým, s kto-

dokazuje

snahu

konca mája 2011 pred-

rými sa denne stretá-

o riešenie dlhodobých

loţíme na schválenie

vam v škole, veľa pozi-

priestorových

ďalší dvojročný pro-

tívneho myslenia, vďa-

jekt. V spolupráci s

ka ktorému sa ľahšie

mestom Ţilina sa nám

prekonávajú prekáţky...

PaedDr. JANKA HALEČKOVÁ

spolufinancova-

Čo moţno povedať o škole v súčasnosti ? postupne

našu

m o v V

problé-

š k o l y .

otázke

zdrojov

vyvíja.

ľudských

taktieţ

predujeme

na-

výraznou

podarilo pomocou

o

zrealizovať, projek-

pozitívnu

rodičov,

veľa práve

stred-

ţiakov, túto

Ďakujem všetkým za doterajšiu spoluprácu.

3


STRANA

Čo škola ponúka

4

Moderné vybavenie

Sluţby školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky

Detské ihrisko

Relexačnú miestnosť Internetovú ţiacku kniţku

Jazykové laboratórium

Bufet

5 počítačových miest-

Jedáleň—výber z dvoch jedál

ností 

3 telocvične

Posilňovňu

Tanečnú miestnosť

Multifunkčné ihrisko

pretoţe je dobrá vo

Detské ihrisko

všetkom a tým

Fyzikálnu a chemickú

Našu školu si musíme veľmi váţiť,

Deti napísali

Milí ţiaci!

ţiaka

Pobočku krajskej kniţnice

Bohatú krúţkovú činnosť

učebňu

myslím – veľa krúţkov, veľa exkurzií, veľa súťaţí a veľa osláv. Aj

2 herne

Skrinku pre kaţdého

preto, lebo tu máme veľa dobrých pani učiteliek a učiteľov

Školský parlament

a máme veľa

Ţiacky parlament ve-

moderného

die ţiakov k samo-

vybavenia.

statnému

riadeniu

akcií školy, zároveň

Maťko Jaššák 3.C

predkladá návrhy a učí k vecnej argumentácii a obhajobe ZASADNUTIE SKOLSKÉHO PARLAMENTU

20.VÝROČIE

vlastných nápadov.


STRANA

5

Medzinárodné európske jazykové portfólio V

š kolskom

roku

2009-2011

stanovené

vať a vniesť

do neho

2009/2010 schválili ZŠ

ciele aj napĺňa. Projekt

zloţku

Námestie mladosti pro-

začal

teraktiv ity.

jekt Multimediálne eu-

v októbri 2009, kedy sa

Ţiaci sa tak uţ

rópske jazykové portfó-

uskutočnili dve intenzív-

v

lio /MEJP/. Jeho cieľom

ne víkendové stretnutia

dňoch

je

metód

učiteľov školy a lektorov,

na overovaní, ktoré je spo-

a foriem výučby cudzích

ktorí oboznámili prítom-

jené so zmenou foriem vy-

jazykov vytvorením šab-

ných

u č o v a n i a

lóny MEJP a jeho pilotné

a

overenie

funkčnosti prostredí.

inovácia

svoju

s

realizáciu

funkciami

týchto podieľajú

a

formami

s intenzívnejším pouţíva-

existujúcich

spracovaní

ním najnovších technológii

jazykových

portfólií

na hodinách cudzích jazy-

Vo svojej multimediálnej

v Európe. Učitelia cu-

kov /notebook pre kaţdé-

forme sa má stať efek-

dzích

spo-

ho ţiaka, interaktívne ta-

tívnym

e-

lupráci s učiteľmi infor-

bule, hlasovací interaktív-

learningu. Škola získala

matiky hľadajú v týchto

ny systém, rozšírenie cu-

174

dňoch

dzojazyčnej kniţnice, viac

v

a

domácom

v

nástrojom 699,-

Eur

priebehu

rokov

súčasnými

in-

jazykov

v

moţnosti,

ako

portfólio multimedializo-

hry a zábavy…/

Partnerská škola z Plzne Mesto Plzeň nie je len

prejavila nielen pri ich

partnerom nášho mesta,

návšteve v máji roku

ale jedna z jeho škôl,

2010,

14. ZŠ v Plzni sa stala

v e-twinningovom pro-

našou druţobnou školu.

jekte

Naša

spolupráca

sa

ale Our

connect us. NÁVŠTEVA PARTNERSKEJ ŠKOLY

aj

schools


STRANA

6

Deň zvierat Korytnačky, papagáje, morčatá, škrečky, rybičky... Na jeden deň v roku sa dostanú do školy, aby sa ich majitelia pochválili a porozprávali o nich.

Deň zdravej výţivy Aj naše deti vedia, čo je dobré a čo nie. Starší spoluţiaci pri-

S domácim miláčikom

pravujú ochutnávky a tvorivé dielne pre mladšie deti a učia sa tak o zdravom stravovaní.

Škola Na Hájiku stojí škola, všetky deti do nej volá. Jazyky sa učiť chceme,

Špeciálne dni v roku

matiku tieţ dobre vieme.

Deň zdravého spánku

Kreslíme si, maľujeme,

Nadšené deti aj s pani učiteľka-

pekné piesne spievať

mi prichádzajú do školy v pyţa-

vieme.

mách so svojimi obľúbenými ply-

Počítačov veľa máme,

šovými hračkami a vankúšikmi,

vo florbale góla dáme.

aby oslávili tento svetový deň.

Aj súťaţe mnohé budú,

Deň duševného zdravia

nepoznáme veru nudu.

Tento deň oslavujeme súťaţou

Naša škola tá je NAJ,

o najviac zohratú triedu v odie-

je tu múdrosť,

vaní sa do oblečenia rovnakej

je tu radosť,

farby.

je tu proste RAJ.

Deň Zeme Ţiaci 1.B

Veľmi zaujímavé tvorivé dielne s ekologickým zameraním počas dňa Zeme zamestnajú rúčky malých ţiačikov, ale aj veľkých deviatakov.. 20.VÝROČIE


STRANA

7

Vo sviatočnom šate Imatrikulácie Významný deň pre našich prváčikov, ktorých pani riaditeľka slávnostným pasovaním ostrím meča prijíma do nášho školského spoločenstva.

Mnoţstvom podobných

Halloween

akcií škola

Strašidlá, bosorky, rozsvietené

vedie ţiakov

tekvice... Takto to vyzerá na ve-

ku kolektív-

černej prechádzke tmavou stra-

nemu

šidelnou školou.

správaniu a sociálnemu cíteniu.

Mikuláš Na začiatku adventu navštevuje ţiakov sv. Mikuláš s pomocníkmi anjelom a čertom. Treba poslúchať, lebo radšej dostať sladký darček ako chvostom po zadku.

Vianočné trhy Vôňu Vianoc umocňuje záţitok z predaja vlastnoručne vyrobených výrobkov.

Valentínska pošta Zaľúbenci a aj ostatní si vyjadrujú vzájomné sympatie odkazmi cez valentínskych poštárov


STRANA

8

Krakow a Osvienčim Poznávacia exkurzia Krakowa, jedného z najstarších

Moja škola Mám rada svoju školu, z tried je počuť radosť, smiech.. U nás v škole radovať sa, nie je vôbec ţiaden hriech. Kamarátov je tu veľa, učitelia dobrí sú.

miest Európy a Osvienčimu, zdôrazňujúceho

hodnotu

ľudského ţivota vzhľadom na rastúce extrémne názory mladých. Viedeň Zájazd do neďalekej, no predsa okúzľujúcej staroby-

Kaţdé ráno do školy,

lej Viedne, dal deťom okúsiť

náladu nám donesú.

pocit atmosféry európskeho

V škole veľa naučím sa,

veľkomesta.

čítať, písať, počítať. A keď do nej prídem zas, budem vedieť niečo viac.

Vyučovanie nielen Paríţ a Disneyland Návšteva

najvýznamnejších

Mám rada svoju školu

kultúrnych a historických pa-

a matiku najradšej.

miatok

Francúzska,

ako

jeden

Násobenie to je hračka, načo mi je kalkulačka? Naša škola veľká je, vedomosti poskytuje. Chémiu a fyziku, tam je treba logiku.

i

deň

v zábavnom parku. doprial deťom nezabudnuteľný záţitok. Londýn a Brusel Poznávanie kultúrnych a historických pamiatok a tradícií

Soňa Samáková 6.A

Veľkej Británie spojené so zdokonaľovaním zručností ţiakov.

20.VÝROČIE

jazykových


STRANA

Planetárium Ţiar nad Hronom Pri pohľade veľkým teleskopom bolo detské srdce opäť bliţšie ku hviezdam. Zaujímavé projekcie pootvorili okno do tajomného vesmíru. Bratislava Dominanty hlavného mesta neboli jediným lákadlom. Moderá-

Obsah dvojstrany

torská stolička v Markíze, ani

ukazuje len

parlamentné kreslo v ten deň

malý diel

nezostali prázdne.

snahy učiteľov o kvalitné

pod strechou školy

vzdelávanie aj počas zahraničných a tematických

Vaţec a Spiš Potulky po Slovensku odhaľujú nádhernú prírodu a kus slovenskej histórie. Vysoké Tatry Najstarší a najnavštevovanejší národný park nemôţe zostať nepovšimnutý. Orava Rodiská básnikov vnášajú poéziu do beţného školského vyučovania.

exkurzií.

9


STRANA

10

Ktorý je najlepší?

Mám ráda svoju školu 20. rok slávi sa, deti v škole bláznia sa. Bude sa tu sláviť rok,

Projektový týţdeň

Jazykový kurz

Vyučovanie v menších skupinách

Učiť sa jazyk a hovoriť ním nie

so zaujímavými témami zo ţivota

je to isté. Týţdňový kurz je vyni-

s vyuţitím metódy projektového

kajúcou príleţitosťou na odstrá-

vyučovania.

nenie jazykových bariér.

čo ubehol ako krok.

Škola v prírode

V škole známky dostávame, samé jednotky v ţiackej máme. Deti v škole bláznili sa, pri písomkách snaţili sa.

Počas jedného týţdňa bez rodičov si deti môţu overiť svoju samostatnosť v objatí čarokrásnej prírody.

Na obedy tlačíme sa a v triede učíme sa. V škole, tam je sranda veľká, aţ kým nepríde pani učiteľka. Uč sa, aby si bol šťastný a nemusel tvrdo drieť! Kým si mladý, tak sa nauč o čom všetkom je náš svet. Patrícia Kúdelková 6.A

Kurz plávania Mladší ţiaci sa kaţdoročne tešia na pekné chvíle strávené vo vode nielen pri šantení ale aj pri nácviku plaveckých štýlov

Kurz korčuľovania

Lyţiarsky kurz

V zimnom období deti po dlhšom

Určený pre ţiakov 7. ročníka,

čase oprášia korčule a hor sa na

ktorí si v

ľad preskúšať koordináciu a lad-

Valčianskej doliny zdokonaľujú

nosť svojich pohybov.

lyţiarske zručnosti.

20.VÝROČIE

príjemnom prostredí


STRANA

11

Zvonením to nekončí Šarkaniáda

Výlet rodičov a detí

Na jeseň si deti zoberú ručne vyrobe-

S blíţiacim sa koncom školského roka

né i kúpené šarkany a idú s pani vycho-

škola organizuje výlet do prírody

vávateľkami na Hradisko. Tam sa oblo-

pre rodičov, ţiakov, zamestnancov

ha zaplní farbami a počuť len detský

a priateľov školy. Je to moţnosť

smiech.

spoznať sa a športovo sa vyţiť.

Sánkovačka Sneh, sánky, boby a smiech – to je vy-

Učiteľ

darená akcia ŠKD počas zimy. Vyštípa-

neprestáva

byť učiteľom

líčka

a

sladkosť

odmenou

pre šantiace deti.

ani v čase osobného

Tábor

voľna.

Uţ 10 rokov škola organizuje tábor pre deti aj počas letných prázdnin. Deti obľubujú hľadanie pokladu, návštevu plavárne či nočný pochod...

Letná dovolenka Lákadlom je aj spoločný zájazd rodín a učiteľov za slnkom a morom do chorvátskeho mesta Supetar.

Súťaţe, olympiády, kvízy Počas školského roka sa mô-

slavov

ţu ţiaci zapojiť do rôznych

Maťko, Shakespear´s Day,

súťaţí, kde si navzájom po-

Matematická

rovnajú sily vo svojich vedo-

Klokan, Maxík, ale taktieţ

mostiach a schopnostiach.

veľmi obľúbený a zaujímavý

Medzi tieto súťaţe neod-

Prírodopisný kvíz a Olym-

mysliteľne patrí Hviezdo-

ŠKOLSKÉ SÚŤAŢE

Kubín,

piáda z AJ.

Šaliansky olympiáda,


Slová na rozlúčku Hlavnou úlohou tejto publikácie bolo predstaviť Vám našu 20-ročnú oslávenkyňu. Cez históriu a súčasnosť sa dostávame k bodu, kde by sme vám chceli naznačiť aj nejaký ten krôčik do budúcnosti. Naša škola má mnoho odváţnych plánov, čo ju robí aj progresívnou. Cez projektové vyučovanie a inovatívne metódy súčasných trendov sa snaţíme poskytovať vzdelanie na najvyššej moţnej úrovni. Aj do budúcnosti rátame s kvalifikovanými učiteľmi, ktorí sú schopní poskytnúť vzdelávanie moderné a zároveň zaujímavé pre ţiakov. Vieme, čo robíme kvalitne, ale aj kde robíme chyby. Uvedomenie si tohto faktu nás posúva ďalej, keďţe sa človek najlepšie učí na vlastných chybách. Niekto múdry raz povedal: „Najkrajším ľudským darom je schopnosť radovať sa.― Pre našu školu je zámerom nielen dieťa vzdelané ale aj veselé. Pretoţe radovať sa pri vzdelávaní prináša plody v zamestnaní. Vzdelanie má síce horké korienky, ale sladké ovocie. Naša škola má ambície prinášať ţiakom len to najlepšie a prvotriedne ovocie. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým zamestnancom školy, ktorí sa vystriedali pri jej 20-ročnom pôsobení. Mnohí z nich pre školu urobili veľké veci a na to netreba zabúdať. Veď vďačnosť je jediný nezištný cit, akého sme schopní...

Kontakt:

Sme škola, kde to ţije!

Základná škola Námestie mladosti 1

Na publikácii spolupracovali:

Ţilina

Úvodný a záverečný článok: Mgr. Andrea Rabčanová

010 01

Akcie školy: Mgr. Monika Šenková, Mgr. Veronika Vaňková a RNDr. Dagmar Stoilová

Web - stránka: http://zshajik.edupage.org

História školy: Mgr. Milada Trháčová Školský parlament a jazyková korektúra: Mgr. Miriama Kotríková

Telefón: +421/41/5078611

Medzinárodné európske portfólio: Mgr. Katarína Čapeková

E-mail:

Grafické spracovanie publikácie: Mgr. Mária Oršulová

zsmladosti.hajik@gmail.com

Za pomoc všetkým prispievateľom ďakujeme!

Brozura k 2Otemu vyrociu skoly