Page 1

ประจําสัปดาหที่ 25 กันยายน 2555 ฉบับที่ 6/55-56

               

    สารสโมสร โรตารีกรุงเทพพัฒนาการ          

กอตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2004 ภาค 3350

 

                               

ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19:00 – 20:00 โรงแรมออลซีซั่น โกลด ออรคด ิ ถ.วภาวดีรังสิต สี่แยกสุทธิสาร Meeting Tuesday at 19:00 – 20:00 All Season Gold Orchid Hotel Vibhavadi Rangsit Rd., Sutisan BKK.


สวัสดี เพื่อน ๆ พี่ ๆ สมาชิกทุกทานที่เคารพ

เรียน สมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ที่นับถือทุกทาน

         

การประชุมครั้งที่ 10/2555 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ไดรับความกรุณาจากทาน อดีตนายกธัญญพัณฑ เตชะพัฒนสิริ เปนประธานในที่ประชุมแทนดิฉันซึ่งติดภารกิจ ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย ขอขอบพระคุณอยางสูงตอทานประธานในการประชุม และทาน วิทยากรรับเชิญในการบรรยาย “ ดูดวงใหเปนตองมีสติ” ในสัปดาหนี้

 

นายกกอตัง้ วิไล นิธิวรรณากุล นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ ปบริหาร 2555-2556

สําหรับขาวของนายกสัปดาหนี้ที่จะแจงใหสมาชิกไดรับทราบมี 3 เรื่อง 1. นายกและทานผูชวยผูวาการภาคปญจพัฒน พรอมเจาหนาที่ของทาน เลขานุการ สโมสร รทร. นารีรัตนสามทาน รวม 5 ทาน ไดเขารวมการอบรม “ 3350 Leadership Academy” ในนามสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ เมื่อวันเสารที่ 22 กันยายน ที่โรงแรม เวสทิน สุขุมวิท19

                                                         

2. นายก และ นายกรับเลือก พรทิพย อยูประเสริฐ ไปรวมงานวันสันติภาพโลก ที่ สโมสรโรตารีบางเขนจัดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

                                 

3. นายกไปรวมงานและสนับสนุนการแขงขันโบวลิ่งการกุศลของ สโมสรโรตารี กรุงเทพวิภาวดี จํานวน 3,000บาท ดวยงบสวนตัว ในนามสโมสรโรตารีกรุงเทพ พัฒนาการเมื่อเชาวันอาทิตยที่ 23 เดอะมอลล บางกะป

           

วันอังคารที่ 25 ชวงประมาณบายสองโมง ไดรับแจงจากทานประธานจัดเดินวิ่งการกุศล วันโปลิโอ อดีตนายกยุพดี สโมสรโรตารีสระปทุมวาพรุงนี้ 26 กันยายน เวลา 13:30 มีการ ประชุม เรื่องการหยอดโปลิโอประจําปของโรตารีประเทศไทย ที่ศูนยโรตารี ตึกโอเชียน ทาวเวอร2 ถนนอโศก หากสมาชิกทานใดสะดวก ขอเชิญเขารวมประชุมในนามสโมสรไดคะ การประชุมจะเหมือนการแถลงขาวรวมกับทานผูบริหารกรุงเทพมหานคร การประชุมวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เปนการประชุมกิจการสโมสร หรือ Club Assembly เพื่อรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของประธานแตละฝาย  

ดวยไมตรีจิตและมิตรภาพ

       

นายกกอตั้ง วิไล นิธิวรรณากุล นายกสโมสรป “สรางผลงาน เพื่อสันติสุข”

2


สรุป สมาชิกเขาประชุมแตละสัปดาห ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2555 

                                         

จํานวน สมาชิก

สมาชิกโรแทเรียนกรุงเทพพัฒนาการปจจุบัน ~ ผูเขารวมประชุม

วันที่ 4/9/55

วันที่ 11/9/55

วันที่ 18/9/55

วันที่ 25/9/55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

นยก. วิไล นิธิวรรณากุล และ นายกสโมสรปบริหาร 2546-48, 55-56 อน. ธัญญพัณณ เตชะพัฒนสิริ นายกสโมสรปบริหาร 2551-2552 อน. ปญจพัฒน เตชะพัฒนสิริ นายกสโมสรปบริหาร 2553-2554 อน. อมร วิชิตการ นายกสโมสรปบริหาร 2552-2553 อน. สุขุมาภรณ บริราช นายกสโมสรปบริหาร 2554-2555 อน. นภัสรกมล พรหโมปกรณ นายกสโมสรปบริหาร 2550-2551 นยล. พรทิพย อยูประเสริฐ นายกรับเลือกสโมสรปบริหาร 56-57 รทร. นารีรัตน อัญชลีภิรัตน รทร. วัลลดา ทรัพยทรง รทร. เกษม จันทรจุฬาลักษณ อน. วลัญชสิริ จรัสจิรภัทร นายกสโมสรปบริหาร 2548-2549 รทร. พิชัย ยอวิทยา รทร. รัตนา การีมี รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ รทร. นุชนัญ เกษจันทรทิวา รวมสมาชิกรวมประชุมประจําสัปดาห เดือน กันยายน 55

มา มา มา มา มา มา มา มา 8

มา มา มา มา มา มา มา 7

มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา มา 12

มา มา มา มา มา มา มา 7

วันที่ n/a

     

แขกเยี่ยมสโมสร

1. คุณกชพร ไพรสณฑ 2. ด.ช. จิตริน ยศพล

แขกของ รทร.ดาริฑกา ไพรสณฑ แขกของ อน.สุขุมาภรณ บริราช

   

สโมสรคูมิตรสุดรักของสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ

                       

สโมสรโรตารีวังจันทร ภาค 3306

สโมสรโรตารีสิงหบุรีวีรชน ภาค 3350

สโมสรโรตารีสามพราน ภาค 3330

สโมสรโรตารีไทเปหนานยา ไตหวัน

3


สรุปการประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555

   

     19.00 น.  

      19.05 น.       19.10 น.         19.15 น.              

อน.ธัญญพัณฑ เตชะพัฒนสิริ ทําหนาที่แทน นายกวิไล นิธิวรรณากุล เคาะฆอง กลาวเปดการประชุม  ผชภ.ปญจพัฒน เตชะพัฒนสิริ กลาว ...........................  อน.สุขุมาภรณ บริราช กลาวประวัติวิทยากรของสัปดาหนี้  วิทยากร รทร.ดาริฑกา ไพรสณฑ บรรยายเรื่อง “ดูดวงใหเปนตองมีสติ” 

      

วิทยากร รทร.ดาริฑกา ไพรสณฑ แชมปศึกชิงเจาหมอดูคนแรกประเทศไทย ปจจุบันรับพยากรณ ไพทาโร มีสํานักงานอยูที่ ตลาดบอง มารเช ใกลวัดเสมียรนารี

         

                     

ปจจุบันหลายคนมักจะไดยินวา หมอดู คือ นักพยากรณมากกวาเปนการคาดการณ นักพยากรณมีกัน ทุกชาติ ทุกศาสนาทั่วโลก ใน หลาย ๆ บริษัทใชนักพยากรณชวยเปนที่ปรึกษาในบางเรื่องของธุรกิจ หรือที่เรียกวา Consultant บริษัทใหญ ๆ เชน CP เวลาจะรับคนเขาทํางานก็จะมีผูเชี่ยวชาญมาดูโหงวเฮง ของผูสมัครงาน ดูบุคลิกลักษณะ เพื่อตัดสินวาคนนี้ ดวงนี้สามารถทํางานไดดีหรือเปลา ขยันมั้ย เขา กับผูบังคับบัญชาไดหรือไม จะสงเสริมสนับสนุนในทีมงานกันไดดีมั้ย เปนตน เนื่องจากธรรมชาติของคนนั้นมักจะมีความกลัวอยูในตัวทุกคน กลัวในทุกเรื่อง จะลงทุนใหมก็กลัววา จะทําดีมั้ย ทําแลวจะสําเร็จมั้ย ทําแลวจะรุงเรืองมั้ย สารพัดที่อยากรูกอนลงมือทําและเพื่อความสบายใจ การดูหมอก็ชวยใหจิตใจที่เกิดไมมั่นใจ ใหมีความมั่นใจ กลาที่จะทํา สรุปก็คือ มีอะไร จะทําอะไร ก็ตอง ไปหาหมอดู เวลาไมสบายตัว ก็ไปหาหมอ แตถาไมสบายใจจะไปหาหมอดู หมอดูมีทั่วโลก ปจจุบันคนสนใจมาก สังเกตไดจาก รายการทีวี ถาชองไหนมีรายการที่มีหมอดูเขามาแทรก ก็จะมีผูติดตามดูชองนั้น ๆ อยู ประจํา

                           

4


คนเปนหมอดูจะตองมีจรรยาบรรณ คนมาดูก็ตองมีสติ จรรยาบรรณของหมอดู มีทั้งหมด 28 ขอ เชน การดูหมอของลูกคาตองเปนความลับ การทายเปน ทายตาย ไมควรทํา หรือ การทายอะไรที่ทําใหผูดูจิต ตก ไมควรกระทําอยางยิ่ง หมอดูก็ไมควรสูกันเอง ควรเคารพครูบาอาจารย เปนตน นี่เปนสิ่งที่หมอดู   ตองมี สวนคนที่มาดูดวงนั้นก็ตองมีสติ จะตองรูวามาดูเพื่ออะไร คนสวนใหญมาดูหมอเพราะมีปญหา                    อยากรู และปญหาสวนใหญก็จะเปนเรื่องหนาที่การงาน กับเรื่องความรัก ถาจะไปหาพระเพื่อใหทํานาย      แทนไปหาหมอดู บางคนก็กลัวผีบางเลยไมกลาไป ดังนั้นงายที่สุดก็ไปหาหมอดู เพื่อความสบายใจ แต ถาหมอดูทายแลวรูสึกมีอะไรผิดไปก็มักจะโทษหมอดู ถาหมอดูทายถูกใจก็สบายใจ บางคนมาและบอกวา   จะฆาตัวตาย แบบนี้หมอดูก็จะดูไมได ตองถามขอมูลตรวจสอบกอนวาสาเหตุที่แทจริงคืออะไร ก็คอย ๆ   แกไขไป บางครั้งใชเวลานานมาก พูดวกไปวนมา ทําใหไมใชเปนการที่ดูดวงที่ถูกตอง เพราะมาแบบ ขาดสติ จึงอยากจะบอกวาการที่จะมาหาหมอดูนั้นมาเพื่ออยากรูอะไร ตั้งสติใหดี แลวจะไดคําตอบที่พอ   ใจและถูกตอง ก็จะเปนแนวทางในการตัดสินใจเทานั้น บางกรณีถามาแบบขาดสติ ขาดปญญาอาจเสีย   ทรัพยและเสียเวลาได บางคน “เอาถูกใจ..ไมเอาถูกตอง” จริงแลวทุกอยางจะเปนเหตุ - เปนผล การมี   ศีล 5 ที่บริสุทธิ์ จะทําใหเรามีสติ ปจจุบันยังมีหมอดูที่ทําเปนการพาณิชย เชน การใชเบอรโทรศัพทมือ ถือ เอามาทายนิสัยของเจาของเบอร ทายไดสารพัด บางคนเชื่อก็เสียเงินมากมาย นี่เปนตัวอยางการดูหมอ   หรือเชื่อหมอดูประเภทขาดสติ   60%-70% ชะตาชีวิตไดถูกกําหนดมาแลว แตวิถีชีวิตนั้น เราสามารถกําหนดเองได การดูดวงจึงเปนแนว   ทาง เปนการพยากรณเทานั้น การบรรยายนี้ก็เปนการแบงปนประสบการณมาเลาสูกันฟง  

                       

 

จบรายงานการประชุม

     

   

โดย อน.สุขุมาภรณ บริราช

                                  

 

5


สมาชิกโรแทเรียนของมลรัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนนานาชาติ เพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย ในมลรัฐจอรเจีย ทุนนี้รวม คาเลาเรียน 1 ปเต็ม (เดือนสิงหาคม ถึง พฤษภาคม) พรอมคาหนังสือ คาอาหาร คาที่พักในวิทยาลัย ผูสมัครมีคาใชจายคือ คาเดินทางไป/กลับ สหรัฐอเมริกา คาประกันภัยสุขภาพ เงินติดตัวไปใชจาย  คุณสมบัติของผูสมัคร   อายุ 18‐24 ไมเคยเขาศึกษาที่สหรัฐอเมริกามากอน โสด ไมจําตองเปนลูกหลานโรแทเรียน   รับเฉพาะใบสมัครของนักเรียนระดับปริญญาตรีเทานั้น

       

ขาวของภาคและตางสโมสร

ประชุมผูวาการภาคฯ พบกลุมนายกสโมสร ครั้งที่ 2 และ ประชุมคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 3   เสารที่  29 กันยายน  2555 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เวลา 09:00‐15:00 น. 

                 

คาลงทะเบียน ประชุมครึ่งวันเชา (สําหรับผูที่เขาประชุมเฉพาะครึ่งวันเชา) คาลงทะเบียน 200 บาท (รวม 1 เบรคเชา + อาหารกลางวัน 1 มื้อ)  ประชุมครึ่งบาย (สําหรับผูที่เขาประชุมเฉพาะครึ่งวัน ) คาลงทะเบียน 200 บาท (รวม อาหารกลางวัน 1 มื้อ + 1 เบรคบาย)  ประชุมทั้งวัน (สําหรับผูที่เขาประชุมทั้งวัน) คาลงทะเบียน 250 บาท (รวม 2 เบรคเชาบาย + อาหารกลางวัน 1 มื้อ)  ติดตอลงทะเบียนลวงหนาที่  อน.ศรีฟา ศิริอุดมเศรษฐ      srifas@gmail.com    หรือ    districtsecretariat3350@gmail.com  ผชภ.มารศี สกุลหลิว             mpw8@hotmail.com  อน.บุญสม วัชรากร               nuchit.boonsom@gmail.com   

 ขอขอบคุณทานสมาชิกที่ชําระคาบริหารสโมสรประจําปบริหาร 2555‐2556 อน.ธัญญพันฑ เตชะพัฒนสิริ ป 2551-52 อน.อมร วิชิตการ ป 2552-53 อน.สุขุมาภรร บริราช ป 2554-55 รทร.พิชัย ยอวิทยา คุณธัญสัณห แตมไพโรจน รทร.วัลลดา ทรัพยทรง รทร.นารีรัตน อัญชลีภิรัตน

อน.ปญจพัฒน เตชะพัฒนสริ ิ ป 2553-54 นยก.วิไล นิธิวรรณากุล ป 2546-48 ~ นายกสโมสร 55-56 อน.นภัสรกมล พรหมโมปกรณ ป 2550-51 อน.วัล ัญชสิริ จรัสจิรภัทร ป 2548-49 นยล.พรทิพย อยูประเสริฐ ~ นายกรับเลือกปบริหาร 2556-2557   รทร.เกษม จันทรจุฬาลักษณ รทร.ดาริฑกา ไพรสณฑ

6


ตารางการประชุมสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ เดือน ตุลาคม 2555

                                                         

วันที่ รายละเอียดหัวขอการประชุ   มแตละสัปดาห Club Assembly 2   9 งดประชุมเนือ่ งจากวันที่ 11 มีเดินทางไปรวมประชุ   มกับสโมสรสิงหบุรีวีรชน สโมสรคูมิตร 16  บรรยายพิเศษเรื่อง “Easy for Life” โดย ดร.กรกวี   บุญยัง 23 งดประชุมเนือ่ งจากวันปยมหาราช     ง 30 Family Night : สถานที่จะแจงใหทราบภายหลั       ยน  ฟุ ด ฟ ด ฟอ ไฟ สํ า หรั บ โรแทเรี       English for Rotarians   1       ศัพทไทย ศัพท อังกฤษ คําอาน Charter President นายกกอตั้ง ชารเตอร เพรสซิเดนท   Charter Member สมาชิกกอตั้ง ชารเตอร เมมเบอร   Club Member สมาชิกสโมสร (ทั่วไป) คลับ เมมเบอร   Club สโมสร คลับ   Provisional   Club สโมสรชั่วคราว โพรวิชั่นนัล คลับ   Club Directors กรรมการบริหารสโมสร คลับ ไดเร็กเทอซ   คณะกรรมการประจําสโมสร Club Standing คลับ สแทนดิ้ง คอมมิทที Committee  Club Officer เจาหนาที่สโมสร คลับ ออฟฟส เซอร       เครดิตคําศัพท: ประมวลคําศัพทที่สําคัญของโรตารี – ศูนยโรตารีประเทศไทย    เครดิตคําศัพท: ประมวลคําศัพทที่สําคัญของโรตารี – ศูนยโรตารีประเทศไทย

7


เมื่อนั่งโตะอาหารแบบสากล

วิธีรับประทาน กุง

     การรับประทานกุง :  จะตองเลาะเนื้อออกจากเปลือกกอนรับประทาน อาหารจําพวกกุงที่มีเปลือกอยูดว ย 

เชน กุงกรามกราม กุงนาง ฯลฯ จะตองเลาะเนื้อออกจากเปลือยมาไวที่จานกอน จากนั้นจึงรับประทาน     การเลาะเนื้อกุงทําโดย :  ใชสอมกดเนือ้ กุงเอาไว จากนั้นสอดมีดเขาไปในระหวางเนื้อและเปลือก     แลวคอย ๆ เลาะเนื้อออก สําหรับกุงนางตองใชมือแกะเปลือกออก แลวลางนิ้วมือในชามสําหรับลาง  หรือเช็ดดวยผาเช็ดมือใหสะอาดกอน จากนั้น      จึงเริ่มรับประทาน  

     

   

เกร็ดความรู

¾ มีดและสอมสําหรับรับประทานกุงไมมีมีดพิเศษเหมือนรับประทานปลาใชมีดที่จัดไวใหปกติ

                           

8

สารสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ  

สารสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ ฉบับอังคารที่ 25 กันยายน 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you