Page 1

Monthly newsLetter

กรกฎาคม 2555 • July 2012 • www.rotary3350.org

สารผูว้ า่ การภาค • ภาค 3350 โรตารีสากล • ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 3350

โครงการน�ำ้ ดืม ่ สะอาด

Clean Drinking Water

www.facebook.com/ThailandRotary or ไทยโรตารี่


ข้อความจาก ดีจี อเล็กซ์ มาวโร ประจ�ำเดือนกรกฎาคม

ถึงเพื่อนๆชาวสมาชิกโรตารี่ ข้อความนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ การให้ความช่วยเหลือระดับนานาชาติของสโมสรโรตารี่ อันเป็น เส้นทางน�ำไปสู่สันติภาพโลกโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดจากชาวโรตารี่ เราทุกคนเข้าร่วมองค์กรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้เนื่องจากต้องการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้มีความ ปรารถนาดีในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตนเอง เช่นเดียวกันกับผูท้ กี่ ำ� ลังเข้ามารับต�ำแหน่งประธานสโมสรโรตารีส่ ากล ก่อนทีจ่ ะเข้าร่วมนัน้ พวกเราหลายๆ คนไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่ท�ำนั้น เราได้วางรากฐานเพื่อความเข้าใจอันดี กับนานาประเทศ ความสงบสุขและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในโลกใบนี้ เราได้ร่วมมือกับเพื่อนๆ ชาวโรตารี่ท�ำการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศ เป็นเวลานานมาแล้วที่เราค่อยๆ ร่วมกันตระหนักถึงความสามารถในการท�ำงานร่วมกับ ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก่อนที่จะพิจารณาท�ำการร่วมมือกับประเทศอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไป ในขณะเดียวกันเราคิดว่า ครอบครัวที่สงบสุขอยู่แล้วนั้นจักไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ กับคน ภายใน คนภายในที่สงบสุขเองก็จะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นที่อยู่ภายนอก และประเทศที่ สงบสุขก็ย่อมมีปัญหาที่ขัดแย้งในระดับประเทศได้น้อยลงเช่นกัน อย่างทีท่ า่ นสามารถเห็นได้วา่ ทุกอย่างเริม่ ต้นจากภายในครอบครัว หรืออาจจะภายในสโมสร เองส�ำหรับกรณีนี้ จะเป็นเช่นไรหากชาวสมาชิกของสโมสรแห่งหนึ่งไม่มีความเห็นพ้องที่ตรงกันเลยเกี่ยวกับ เรื่องวันเวลาการประชุม โครงการทีส่ �ำคัญ หรือหัวข้อเกีย่ วกับโอกาสหรือเพือ่ นร่วมงานทีจ่ ะมาสร้าง แรงบรรดาใจในการสร้างโครงการให้ส�ำเร็จ หากหน่วยงานย่อยแห่งหนึง่ ของสโมสรโรตารีเ่ องเกิดความลังเลทีจ่ ะช่วยสนับสนุนหน่วยงาน ย่อยใกล้เคียง ความคาดหวังที่จะมองหาแรงสนับสนุนที่ห่างไกลไปอีกครึ่งโลกก็คงไม่ส�ำเร็จ สังคม ที่แก่งแย่งแข่งขันกันจะร่วมมือกันได้อย่างไรเมื่อไม่มีความสงบสุขกันเอง กล่าวกันว่า เราไม่สามารถตวัดไม้วเิ ศษและเสกให้ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือในองค์กร หายไปได้ง่าย ไม่แม้แต่จะท�ำพวกเขาต้องการเช่นกัน วิธกี ารแก้ปมนีค้ อื ความเข้มแข็งทีจ่ ะส่งผ่านออกมาให้มากจากทักษะต่างๆ และความเข้าใจ ของสมาชิกที่จะได้มาจากความมุ่งหมายเดียวกันนั่นเอง เราสนุกไปกับการโต้เถียงหรือเปล่า บอกได้เลยนัน่ ไม่ใช่ผม แล้วเราจะรวบรวมความสามารถ ที่มากมายเหล่านี้มาจากสมาชิกที่หลายหลายของเราได้เช่นไร ความลับคือค�ำว่า พลัง ในความต่าง เราอาจมองไม่เห็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ทรงเสน่ห์ อาจไม่ใช่ความเข้ากันแต่เป็น ความมุ่งมั่น ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นิ่งเฉยแต่น่าดึงดูดใจ เหตุผลง่ายๆคือ ความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากตนเอง ที่จะน�ำพาเราทั้งหมด จากที่ห่างไกลกันมารวมกันแม้โดยไม่มีอุปสรรค และร่วมกันสร้างสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้เราสามารถ ท�ำงานเพื่อความสงบสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการช่วยเหลือผู้อื่น

2


DG Alex Mavro July Message

My dear fellow Rotarians

Rotary’s message of international cooperation as a path to world peace

requires no elaboration for most Rotarians. We all joined this great organization because we wanted to be among people who share our own passion for serving those less fortunate than ourselves.

Like our own incoming President of Rotary International, many of us did not

realize when we joined that by serving with our fellow Rotarians at home and abroad, we were laying the groundwork for international understanding – and ultimately, international peace

Slowly, over time, we have all come to realize that we must be able to work

with our neighbours before we can consider cooperating with those who live far away.

Similarly, a family at peace with itself has no need to cause problems for its

community; a community internally at peace will not seek quarrels outside its borders; and a country at peace will be less inclined to be belligerent on the international stage.

As you can see, it all starts with the family – or with the club, as the case may be.

How can a club whose members cannot agree on what day to meet; or on

what project is important, be an inspirational project partner or prospect?

How can a Rotary district that hesitates to support its neighbouring districts

expect to find support from halfway around the world? Can a society riddled by contesting interests ever be at peace?

That said, one cannot simply wave a magic wand and expect personal or

organizational differences to disappear. Nor should we want them to.

For here is the crux: Rotary’s strength derives as much from the variety of

skills and insights its members bring to the table as it does from their common purpose.

Who enjoys arguing? Not me! So how do we gain from the myriad capabilities

of our many diverse members? The secret is in that much-abused word, synergy.

In our differences we find not frustration, but fascination; not dissonance, but

determination; not paralysis but provocation.

The reason is simple: the passion for service above self that unites us all far

overpowers any divisive force. Building on our differences is what enables us to work for peace more effectively through service.

3


น�ำ้ ดืม่ สะอาด เครือ่ งดืม่ ทางเลือก...

ปัจจุบนั นีผ้ คู้ นมากกว่า 1.1 ร้อยล้านคน ทัว่ โลกก�ำลังขาดแคลนน�ำ้ ดืม่ สะอาด และอีก 2.5 ร้อยล้านคนขาดสุขอนามัย ในแต่ละปีมคี นจ�ำนวน 1.8 ล้านคน ที่เป็นเด็กอายุต�่ำกว่าห้าขวบอยู่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงระบาด อย่างควบคุมไม่ได้ ซึ่งโรคท้องร่วงนั้นเกิดจาก การบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถกู สุขอนามัยและมีอนั ตราย ถึงแก่ชวี ติ โดย 90 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุการเกิด โรคนั่นเกิดจากการดื่มน�้ำที่ไม่ปลอดภัย ไม่ถูก สุขอนามัยและสุขลักษณะ ดังนั้นกุญแจส�ำคัญ ที่จะช่วยได้คือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง มาตรการการป้องกันเพื่อสุขภาพ สโมสรโรตารีเ่ ป็นหนึง่ ในสถาบันทีย่ นื หยัด อยู่แถวหน้าในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งน�้ำดื่ม ที่ ส ะอาดและปลอดภั ย ให้ แ ก่ ป ระชากรโลก โดยเราได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและท�ำข้อตกลง ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุน

4

ทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับน�้ำและมูลนิธิของ หน่วยงานเหล่านัน้ นอกไปจากนี้ RI ยังช่วยกระตุน้ ให้ภาคพืน้ ทีเ่ ขตและสโมสรอืน่ ๆเข้าร่วมโครงการ เพือ่ พัฒนาความยัง่ ยืนในเรือ่ งสุขอนามัยของน�้ำ ในพื้นที่เฝ้าระวังจาก 1 ใน 6 เขต ในประเทศไทย การขาดแคลนน�้ำไม่ใช่ ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง แต่ ค วามสะอาดของน�้ ำ ดื่ ม ต่างหากทีเ่ ป็นปัญหาหลัก โปรมแกรมนานาชาติ ของโรตารี่ได้จัดให้สโมสรอื่นๆ อีกหลายแห่งใน ประเทศไทยเข้าร่วมริเริม่ กิจกรรมเพิม่ เติมมาเป็น ระยะเวลาหลายปีแล้วด้วยเช่นกัน หนึง่ ในนัน่ คือ สโมสรโรตารีจ่ ากทางใต้ของกรุงเทพทีล่ งนามกับ โครงการตามโรงเรียนหลายแห่ง เพือ่ น�ำ้ ดืม่ สะอาด และกระจายความรูเ้ รือ่ งระบบการกรองน�ำ้ ไปยัง โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ชนบทเพื่อให้เด็กๆ ได้มี น�้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในการบริโภค


แต่ละโครงการที่เป็นตัวเชื่อมต่อ ได้แก่ โรงเรียน สโมสรโรตารีท่ อ้ งถิน่ ผูส้ นับสนุนโครงการ และเขตพื้นที่ทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร มีงบประมาณการใช้จา่ ยอยูท่ ี่ 90 ถึง 105,000 บาท ( 3 ถึง 3,500 USD ) ด้วยเทคโนโลยีออสโมซิส ทีใ่ ช้งา่ ย คุม้ ค่า และง่ายต่อการเก็บรักษา หากได้ รับการบ�ำรุงดูแลอย่างดี ระบบก็จะผลิตน�้ำดื่ม ที่สะอาดและปลอดภัยในแก่คนถึง 400 คนได้ ยาวนานกว่า 10 ปี โดยน�ำ้ จะถูกน�ำมาใช้ภายใน ชุมชนท้องถิ่นนั่นเอง โครงการนีเ้ ริม่ ขึน้ ในปี 1996 และนับจาก นัน่ เป็นต้นมา ได้มรี ะบบรักษาคุณภาพน�ำ้ มากกว่า 450 ระบบถูกติดตั้งในเกือบ 77 จังหวัดทั่วไทย และอีก 57 โครงการส�ำหรับการติดตั้งท่อส่งน�้ำ ใต้ดิน ซึ่งต้องติดตั้งถึงกว่าห้าร้อยระบบ ในการ ช่วยให้นำ�้ ดืม่ สะอาดและรองรับผูบ้ ริโภคจ�ำนวน 200,000 คน โดยมี ส โมสรท้องถิ่น ประมาณ 500 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการนี้ และสโมสรอีก หลายแห่งจากต่างประเทศ หลายบริษทั ห้างร้าน

หลายกลุม่ สมาชิกรวมไปถึงภาคเอกชนเองก็เข้า ร่ว มสนับสนุนด้วย ผู้สนับสนุนสามารถร่วม สมทบทุนเพือ่ จัดตัง้ ระบบเป็นจ�ำนวน 50,000 บาท ( 1,600 ดอลล่าร์ ) หรือร่วมเป็นผู้สร้างทางน�้ำ เป็นจ�ำนวนเงิน 25,000 บาท (800 ดอลล่าร์) เขต ปกครองทางใต้ของกรุงเทพเองได้กอ่ ตัง้ กองทุนไว้ ส�ำหรับทุกโครงการและช่วยเหลือทางด้านระบบ การจัดการทั่วไปด้วยเช่นกัน กองทุนของโครงการนี้ครอบคลุมค่า ใช้จ่า ยของการติดตั้งเครื่องจักรและกองทุน เพื่อการบ�ำรุงรักษาโดยแจกจ่ายเงินทุนจ�ำนวน 25,000 บาท เพือ่ การบ�ำรุงรักษาโดยสโมสรโรตารี่ ท้องถิน่ แต่ละโรงเรียนหรือชุมชนจึงต้องร่วมกัน ลงทุนและก่อสร้างฉากเพือ่ กัน้ ขอบเขตระบบและ ช่วยให้ทกุ โครงการได้รบั การสนับสนุนอย่างแท้จริง ระบบต่างได้รบั การสนับสนุนด้านเงินทุน จาก Asia Water Engineering ผูซ้ งึ่ ช่วยออกแบบ) ฉากกั้นและอุปกรณ์ชนิดพิเศษชิ้นอื่นๆ

ในประเทศไทย การขาดแคลนน�ำ้ ไม่ใช่ปญ ั หาทีแ่ ท้จริง แต่ความสะอาดของ น�ำ้ ดืม่ ต่างหากทีเ่ ป็น ปัญหาหลัก

Rtn Gary White Rotary Club of Bangkok South Gary White สมาชิกประจ�ำเขตทางตอนใต้ของกรุงเทพ ตัง้ แต่ปี 1994 Rtn Gary White เป็นชาวออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 1991 เขาเกษียณตัวเองกับการเป็น พนักงานธนาคารมาเป็นผูน้ ำ� ร่วมของหอการค้า ออสเตรเลีย-ไทย (5ปี)

5


Clean Drinking Water The drink of choice‌

6

Today, more than 1.1 billion people

their funding. RI also encourages Districts

around the world lack access to safe drinking

and Clubs to undertake sustainable projects

water, and 2.5 billion lack access to improved

in water and sanitation, one of its 6 Areas

sanitation. Each year, 1.8 million people -

of Focus.

90 percent of them children under age five

- die from preventable diarrheal diseases.

per se is not a real problem, but the avail-

Diarrheal diseases and related malnutrition

ability of clean drinking water is. In addition

account for virtually all of the deaths and

to Rotary International programmes, many

nearly 90 percent of the overall disease

clubs in Thailand have been addressing

burden associated with unsafe water supply,

this need on their own initiative as well,

sanitation and hygiene. Therefore, activities

some for many years.

in these areas are key health interventions.

Rotary is one of many institutions

of Bangkok South, whose signature project

at the forefront of the battle to provide clean,

is its Clean Drinking Water for Schools

safe water to the world’s population, and it

programme, whereby they provide rural

has entered into various alliances and col-

schools with water filtration systems so

laborative agreements with other agencies

that the children can have clean and safe

to promote both water-related projects and

drinking water.

In Thailand, the availability of water

One of those is the Rotary Club


In Thailand, the availability of water per se is not a real problem, but the availability of clean drinking water is

Each project is a joint effort

Around 50 local clubs have

between the school, the local Rotary Club,

participated in the programme, and many

the project sponsor and Bangkok South,

overseas clubs have sponsored systems,

and costs on average THB 90-105,000

as have many companies, club members

(USD 3-3,500). The system uses reverse

and individuals. A sponsorship of a system

osmosis technology, which is simple, cost-

costs THB 50,000 (USD 1,600), or

effective and easy to maintain. With proper

supporters can be a Water Fellow for THB

maintenance, each system provides clean,

25,000 (USD 800). Bangkok South makes

safe drinking water for up to 400 people

a financial contribution to every project,

for over 10 years. Excess water can be

and provides overall project management.

used by the local community.

The program commenced in 1996,

of the machine, its installation, and a main-

and since, then over 450 systems have

tenance fund of THB 25,000 given into the

been installed in nearly half of Thailand's

care of the local Rotary Club. Each school

77 provinces. Another 57 projects are in

or community must fund and build a 3x3x3.5

the pipeline or underway, taking the total

metre shed to house the system, so that

to over 500 systems, providing clean water

every project is a true collaborative effort.

to potentially 200,000 people.

The project funding covers the cost

Systems are provided at cost

by Asia Water Engineering, who also helped design the shed and equipment specifications.

Rtn Gary White Rotary Club of Bangkok South Gary White A member of Bangkok South since 1994, Rtn Gary White is an Australian citizen resident in Thailand since 1991. He is a retired banker and former President of the Australian-Thai Chamber of Commerce (five years).

7


เธอบอกว่าข้าวโพดคัว่ ไม่รอ้ นเลย ประโยคนีอ้ าจฟังดูเหมือนไม่มอี ะไรเลย แต่กลับเป็นค�ำพูดทีท่ ำ� ให้อเล็ก มาฟโร่ เด็กวัย 13 ปี ตัดสินใจเรียนพูดภาษาไทย เขาอยู่กรุงเทพมา 18 เดือนโดยปฏิเสธที่จะเรียนภาษาไทย ขณะที่ ก�ำลังกลับไปเวียดนาม ประเทศทีเ่ ขาหลงรัก แล้ว เพือ่ นคนนึงของเขาชือ่ เดวิด มอริส ทีส่ ามารถจดจ�ำ ประโยคค�ำพูดนั้นได้ขณะที่ทั้งคู่ก�ำลังยืนรอซื้อ ข้าวโพดคั่วจากเครื่องอยู่ในบริเวณลานจอดรถ ของโรงแรมพลาซ่าโฮเทล อเล็ก ต�ำหนิตวั เองใน ใจว่า “ถ้านายเรียนภาษานีไ้ ด้ ฉันก็ตอ้ งเรียนได้ส”ิ อเล็ก เดินทางมาทวีปเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เมื่อปี 1955 เมื่อครั้งเขาอายุ 7 ปี เขามี ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากพ่อ ของเขาถูกส่งมาไซง่อนตามปฏิบตั กิ ารมาร์แชล

8

ครอบครัวเขาจึงตัง้ รกรากอยูท่ งั้ ทีเ่ มืองไซง่อนและ กรุงพนมเปญก่อนทีจ่ ะย้ายมาปักหลักทีก่ รุงเทพ อเล็กตกหลุมรักประเทศเวียดนามถึงขนาดทีส่ มัย อายุ 11 ปี เขาหนีออกจากบ้านเพือ่ ทีจ่ ะพยายาม หาทางกลับไซง่อน ในทีส่ ดุ อเล็กก็ปรับตัวเข้ากับการใช้ชวี ติ ที่สยามเมือ งยิ้มได้ เขาเรียนจบจากไอเอสบี ทีก่ รุงเทพ และจบปริญญาตรีโครงการอาร์โอทีซี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (เอเชียศึกษา) ทีม่ หาวิทยาลัย ฟลอริดา้ เมือง เกนวิล เขาเข้าหน่วยกองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา 6 ปี สามารถพูดภาษาฝรั่งเศส จีนกลางและไทยได้คล่อง เขาจึงถูกส่งมาประจ�ำการ ที่ประเทศไทย ที่ซึ่งเขาใช้เวลาท�ำงานมาตลอด ในฐานะผูป้ ระสานงานทางการทหารฝ่ายพลเรือน

ประจ�ำกองทัพอากาศในภาคอีสานของไทย และ ในปี 1976 อเล็กกลายเป็นหนึ่งในผู้รับใช้ชาติ ทีไ่ ม่ตอ้ งกลับเข้าศูนย์ นัน่ คือเขาไม่ตอ้ งเดินทาง กลับไปท�ำงานที่สหรัฐอเมริกาอีก งานแรกในฐานะทหารของเขาคือผูฝ้ กึ สอน วิชาด�ำน�ำ ้ เขาสอนนักเรียนทีส่ ระน�ำ้ ในกรุงเทพและ พาลูกศิษย์ไปฝึกด�ำน�ำ้ ภาคปฏิบตั จิ ริงๆ ทีพ่ ทั ยา ต่อมาเขาย้ายไปเป็นผู้จัดการธุรกิจรักษาความ ปลอดภัยให้กับเอ็มพีเอ ท�ำหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยส่วนตัวครัง้ แรกในไทย ทีเ่ ขาต้องป้องกันภัย ทุ ก อย่ า งตั้ ง แต่ ส ถานฑู ต ไปจนถึ ง สนามบิ น แต่ไม่นานเขาก็อิ่มตัวกับธุรกิจการรักษาความ ปลอดภัยและย้ายไปท�ำธุรกิจขนส่งกับเพือ่ นชือ่ แสตน กริฟฟิน ผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ บริษทั ดีเอชเอลในไทย


เขาอยู่กับบริษัทดีเอชเอลจนถึงปี 1990 เมือ่ บริษทั ดีเอชต้องสูญเสียผูป้ กครองไป (แสตน เสียชีวติ ในปี 1990) อเล็กซ์กบั เดฟ ดาลี่ เพือ่ นอีก คนก็ออกมาตั้งบริษัทขนส่งอีกแห่งชื่อว่าจีดีเอ็ม (ตัง้ ตามตัวย่อชือ่ สกุลของพวกเขา) อย่างไรก็ตาม ดีเอชเอล เองก็เป็นตัวย่อของชือ่ สกุลของผูก้ อ่ ตัง้ ทัง้ สามท่านเช่นกัน ได้แก่ เอเดรียน ดาลซีย์ ลาร์รี่ ฮิลโบรม และโรเบิร์ค ไลนน์ อเล็กซ์กล่าวอธิบายธุรกิจการขนส่งไว้วา่ “มันไม่เกี่ยวว่าเป็นยี่ห้ออะไร แต่เกี่ยวกับตัว คุณเองเลขานุการคนนึงเห็นสมชาย พนักงาน ส่งของ และเธอใช้บริการบริษทั ของคุณเพราะเธอ ชอบสมชาย ไม่ใช่ชอบที่ยี่ห้อ เราดูแลพนักงาน ส่งของทุกคน ไม่ทอดทิ้งพวกเขา แต่สงคราม ระหว่างดีเอชเอลกับพวกเราท�ำให้อตุ สาหกรรมนี้ ยากทีก่ ลับไปดีเหมือนเมือ่ สิบปีกอ่ น (ขณะนัน้ เอง FedEx และ UPS ได้กอบโกยก�ำไรมหาศาล อยู่ภายนอกโดยที่ไม่ได้มองว่าประเทศไทยเป็น ทีๆ่ มีคา่ แค่ไหน แต่ในทีส่ ดุ พวกเขาก็ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ต่อมา TNT เข้ายึด GDM แต่อเล็กซ์ ยังอยู่ ในสถานะทีค่ ล่องตัว ปัญหาอยูท่ ตี่ วั เขาทีต่ อ้ งเป็น นายตัวเอง เขาไม่ชอบต้องร่วมกับธุรกิจที่ด้อย ประสบการณ์ เขาจึงใช้เวลาเพียงสองปีท�ำงาน ร่วมกับ TNT ก่อนทีจ่ ะออกไปท�ำงานเป็นทีป่ รึกษา ให้กับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบทางสังคม ต่อมาในปีเดือนกันยายนปีทแี่ ล้ว อเล็กซ์ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหาร จัดการความยัง่ ยืนแห่งศศินทร์ เขาท�ำงานร่วมกับ สถาบันจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา อันเป็นประโยชน์แก่นกั ศึกษา MBA ให้สามารถ เลือกเรียนวิชาเอกด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนเป็น เวลาสองปีในที่แห่งนี้ อเล็กซ์อธิบายไว้ว่าความ ยัง่ ยืนในความหมายของการสอนคนให้สามารถ บริหารธุรกิจ เป็นการช่วยส่งผลให้คดิ ในแง่บวก โดยไม่แตกแยกจากความเป็นจริงบนโลกนีน้ กั และ เขาหวังว่าจะเพิม่ เติมอะไรดีๆให้ได้บา้ ง เขากล่าว ไว้อกี ว่าโลกทีม่ ที รัพยากรทีจ่ ำ� กัดเช่นนีน้ นั้ จ�ำเป็น

นักที่ต้องคิดบวกในสังคมเพื่อประกอบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมธุรกิจใหม่ๆ ส่วนส�ำคัญอีกช่วงในชีวติ ของอเล็กซ์คอื การร่วมงานกับสโมสรโรตารี่ ในปี 1995 เขาได้ รับเชิญให้ร่วมสัมมนาของสโมสร ซึ่งต้องได้รับ เชิญจากสมาชิกจึงจะมาเข้าร่วมได้เท่านัน้ เขาไป ที่งานสัมมนาและรู้สึกประทับใจ เพื่อนของเขา ยืนกรานว่า สโมสรแห่งนีไ้ ม่มผี ชู้ ว่ ยส่งสาร ต่อมา เขาจึงลองไปทีส่ โมสรอืน่ และประสบการณ์ของ เขาก็เปลี่ยนไป เขารู้สึกถูกใจอย่างมากและเข้า ร่วมเป็นสมาชิกจากนั้นเป็นต้นมา ไม่เพียงแต่เป็นสมาชิกเท่านัน้ เขากลาย เป็นฝรัง่ ทีเ่ ป็นผูร้ ว่ มบริหารคนแรกในประวัตศิ าสตร์ ประเทศไทย แม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีฝรั่งมาเป็น หัวหน้าสโมสรมาก่อนแล้ว แต่การเป็นผู้บริหาร ได้ คุณจะต้องพูดไทยได้คล่องและสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ด้วย ซึ่งอเล็กซ์สามารถท�ำได้ สโมสรของอเล็กซ์อยูท่ างใต้ของกรุงเทพ บริเวณ พระรามหกไปจนถึงแม่นำ �้ และมีจำ� นวนสมาชิก 108 คน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สโมสรส่วนใหญ่มีจ�ำนวนสมาชิกอยู่ที่ 50 ถึง 100 คน และมีสโมสร 300 แห่งทัว่ ประเทศ เขตของ อเล็กซ์ในภาคกลางอยูใ่ นพืน้ ที่ 11 จังหวัดและมี 85 แห่ง รวมไปถึงสโมสรอีก 5 แห่งในประเทศ กัมพูชา มีเพียง 4 แห่งทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษ แห่งหนึง่ ใช้ภาษาญีป่ นุ่ และอีกทีใ่ ช้ภาษาจีนกลางและเขมร สโมสรโรตารี่ เ ป็ น องค์ ก รเพื่ อ กลุ ่ ม อาสาสมัคร (โดยส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจมืออาชีพ) ผู้มีเวลาอุทิศให้กับการบริการและช่วยเหลือ ในกรณีที่ถกู เอาเปรียบ ซึ่งไม่ใช้เรื่องการบริจาค เงินเพียงเท่านัน้ แต่รวมไปถึงการเอาเปรียบเรือ่ ง เวลา เช่น ช่างไม้ นักบัญชีและผู้เชี่ยวทางด้าน ไอที ซึง่ ช่วยให้สโมสรสามารถบรรลุโครงการต่างๆ มาได้ และแต่ละสโมสรมีโครงการแตกต่างกัน ออกไปตามพื้นที่ตั้งของสโมสร อเล็กซ์ได้เดินทางครั้งยิ่งใหญ่มาตลอด 5 ทศวรรษครึ่ง ชาวต่างชาติน้อยคนนักที่จะพูด ภาษาไทย ซึง่ เขาสามารถท�ำได้ และมีชาวต่างชาติ ไม่กคี่ นทีจ่ ะเข้าใจวัฒนธรรมได้ดเี ท่าเขา สโมสร โรตารี่จึงโชคดีที่มีเขาอยู่

9


“She says the popcorn isn’t hot”

That might seem like an innocu-

due to his French-language skills, was

Thailand where he spent his entire tour of

ous expression to most, but it was those

posted to Saigon as an extension of the

duty as a civilian-military liaison at various

very words that made a 13-year-old Alex

Marshall Plan. The family was based both

air force bases in northeastern Thailand.

Mavro determined to speak Thai. He had

in Saigon and Phnom Penh before taking

1976, Alex was one of the few serviceman

been in Bangkok for eighteen months and

root in Bangkok. Alex fell so in love with

to be separated in place, meaning he didn’t

had refused to learn Thai, longing to return

Vietnam that at age eleven he ran away

have to go back to the US to muster out

to Vietnam, a country that enchanted him.

from home trying to get back to Saigon.

of the service.

But when his buddy named David Mor-

ris recognized those words while the two

Land of Smiles, Alex graduated from ISB

diving instructor; he’d teach the students

were waiting to buy popcorn at a kiosk in

in Bangkok then through ROTC earned an

at pools in Bangkok and then take them

the parking lot of the Plaza Hotel, Alex

undergraduate degree at the University of

out to Pattaya for the actual dives. He

chastised himself, saying inwardly “If he

Florida at Gainesville in political science

then moved into the security business,

can learn this language, so can I.”

(Asian Studies). He owed the Air Force six

becoming Operations Manager for MPA,

Alex first came to Southeast Asia

years, and since he was fluent in French,

the first private security outfit in Thailand,

in 1955 as a seven-year-old boy. His father,

Mandarin and Thai they shipped him off to

which guarded everything from embassies

10

Eventually adjusting to life in the

Alex’s first civilian job was as a


to the airport. But he soon grew tired of

Then in September of last year

persistence (he said his club didn’t have

the security business, and moved into the

Alex was approached by Chulalonghorn

a courier) he went, this time to a different

logistics business with a friend named Stan

University to become the Chief of Opera-

club, and his experience was totally differ-

Griffin, who had started DHL here.

tion for the Sasin Centre for Sustainability.

ent; he was smitten, he’s been a member

He stayed with DHL until 1990,

He was to work with academics to set up

ever since.

when through a bitter fall-out with the par-

a series of courses so that MBA students

ent DHL company Griffin’s widow (Stan

could pick up a major in sustainable develop-

the first farang Rotary District Governor in

died in 1988), Alex and his other partner,

ment during their two years at SASIN. Alex

Thailand’s history. There have been farang

Dave Daly, left to set up a rival logistics

explains sustainability in this context as

heads of local clubs before, but to be a

company called GDM (using the first initial

teaching people to manage their business

governor you need to fluent in Thai, and be

of their last names to form the company’s

operations so that their overall impact is

able to read and write Thai too, which Alex

acronym). By the way, DHL is an acronym

positive, and doesn’t take away anything

can. Alex’s club, Bangkok South, stretches

for the first initials of the last names of its

from the world, but hopefully adds something

from Rama IV to the River, and has 108

three founders too: Adrian Dalsey, Larry

to it. With the world having finite resources,

members (it’s the biggest in Thailand).

Hillblom and Robert Lynn.

he says it’s very important to imbue this

Most clubs have between 50-100 mem-

mindset in the business community, es-

bers and there are 300 clubs throughout

here, Alex says “It’s not about brand, it’s

pecially the young business community.

the country. Clubs are broken down into

about who you are, it’s who the secretary

Another important part of Alex’s life

districts and Rotary likes to see 50-100

sees, she sees Somchai the messenger,

is his work with the Rotary Club. In 1995,

clubs in a district. Alex’s District (Central)

and she’s using your company because

he was invited to a Rotary meeting; you

spans 11 Thai provinces and has 85 clubs,

she likes Somchai, not the brand. We

have to be invited by a member to attend

including five clubs in Cambodia. Only

kept all our messengers; we didn’t lose

one. He’d been to a meeting before and

four of these speak English, one speaks

any of our staff. But the war between

hadn’t been impressed, but at his friend’s

Japanese, one Mandarin and four Khmer.

Explaining the courier business

But not only is he a member, he’s

DHL and us hit the industry hard and

Rotary is a service organization

probably set it back ten years. (By the

made up of volunteers (usually profes-

way, at that time, FedEx and UPS were

sional businessmen) who have time to

making enormous profits stateside and

devote to doing service and helping the

didn’t see Thailand as a particularly valu-

disadvantaged. It’s not just about donat-

able area; they were eventually forced

ing money though, but time as well, e.g.

to expand by customer demand.)”

a carpenter, accountant, or IT expert all

GDM eventually agreed to be taken

have skills that can help Rotary with the

over by TNT, but Alex was kept in place

projects its working on. And each club has

to make sure the transition was smooth;

its own projects depending on the needs

problem was he was used to being his

of the area where it’s located.

own boss, and didn’t take very kindly to

being told want to do by those far less

journey in his five-and-a-half decades in

experienced in the business so he only

Thailand. Few foreigners can speak Thai

lasted a couple of years with TNT, before

as well as he can and few foreigners have

setting out on his own to do consulting

a better grasp of Thai culture than he has;

work in corporate social responsibility.

Rotary is lucky to have him.

Alex has made a tremendous

11


12


คณะอนุกรรมการเพิม่ สมาชิก ทรัพย์สินอันทรงคุณค่ายิ่งของโรตารีสากล และสโมสรโรตารีทั่ว โลก คือสมาชิก หากสมาชิกมีความเข้มแข็งก็จะท�ำให้สโมสรสามารถท�ำ กิจกรรมต่างๆ ได้ หลายท่านคงปฏิเสธไม่ได้เลย หากจ�ำนวนสมาชิกของ สโมสรน้อยเกินไป อาจท�ำให้สโมสรนั้นไม่สามารถท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีค�ำถามที่หลายท่านได้ตั้งค�ำถามนี้บ่อยครั้ง 1. ท�ำอย่างไรจึงจะเพิ่มจ�ำนวนสมาชิก ให้กับสโมสรโรตารี 2. ท�ำอย่างไรจึงจะรักษาสมาชิกที่ทรงคุณค่าให้กับสโมสรโรตารี หากท่านติดตามบทความนีใ้ นโอกาสต่อไป ค�ำตอบและข้อแนะน�ำ จะมาน�ำเสนอให้แก่ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนเริ่มต้นในปีการบริหารของโรตารี 2555 – 2556 พร้อมกันนี้ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของสโมสรโรตารีภาค 3350 ที่

ตัง้ ใจมาท�ำความดี ตามอุดมการณ์ของโรตารี “การบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดย ไม่หวังผลตอบแทนใด” ขอแสดงความยินดีต่อโรแทเรียนทุกท่าน ถึงวันนี้ สโมสรโรตารี นนทบุรี จ�ำนวน 4 ท่าน สโมสโรตารี รามค�ำแหง จ�ำนวน 2 ท่านและสโมสรโรตารีบางคอแหลม จ�ำนวน 2 ท่าน ท่านนายกหรือเลขานุการสโมสร โปรดส่งรูปถ่าย-ชือ่ ประเภทอาชีพ-และชื่อผู้แนะน�ำ เพื่อนใหม่ในสโมสร ของท่าน ไปยังท่านอดีตผูว้ า่ การภาค ดร.ไกร ตัง้ สง่า คณะอนุกรรมการเพิม่ สมาชิกเพือ่ จะน�ำลงตีพมิ พ์แนะน�ำ ให้เพื่อนๆในภาค 3350 ได้รู้จัก

Membership Committee District Chair Krai Tangsanga, PhD The most valuable resource available to Rotary International and clubs around the world is “members.” If a club is strong in members, then it can undertake all kinds of activities. Unfortunately, it is clear that if numbers are too low, a club may be limited in the activities it can plan and complete. In discussing about building clubs, two questions are frequently asked: 1) How can we increase club membership? 2) How should we treat to keep members in our club?

If you read my article that follows, answers to these and other questions will be answered. July is the first month for Rotary administrations, and already we have the pleasure to welcome new members. The Rotary Club of Nonthaburi has four new members, Rotary Club of Ramkhamhaeng welcomed two new members and Rotary Club of Bangkhorlaem is now richer by two new Rotarians. Congratulations to all Rotarians. Presidents and secretaries please send photos, names, classifications and proposer details for all your new members to PDG Dr Krai Tangsanga for publication in the DG Newsletter.

เพือ่ นใหม่ของเรา กรกฎาคม 2555 OUR NEW FRIENDS…. JULY 2012

สโมสรนนทบุรี ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ์ ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

สโมสรนนทบุรี คุณวิชา ธีระอนุวัฒน์ ข้าราชการบ�ำนาญกระทรวงแรงงาน

สโมสรนนทบุรี คุณสุชาวดี ค�ำมอญ บริษัทน�ำเที่ยว

สโมสรนนทบุรี คุณศิริกร บันลือพงศ์เจริญ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ, Khiri Travel Co., Ltd

สโมสรรามค�ำแหง คุณมนวิภา ประชัญคดี ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

สโมสรรามค�ำแหง Khun Tanawat Wansom Executive Senior Vice President, Chai Tai Group

สโมสรบางคอแหลม คุณฉัตรชัย ธนะพาสุข

สโมสรบางคอแหลม คุณชมแข ธนะพาสุข

13


ก่อตัง้ สโมสรใหม่... ท�ำใม?

เป็นการสืบทอด อุดมการณ์แห่งการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ โดยไม่หวังผลตอบแทน ไปสูช่ มุ ชนต่างๆ ให้มี แนวคิดแบบเดียวกัน กับพวกเรา เพือ่ ทีจ่ ะช่วย กันร่วมมือแบ่งปัน ความสุขไปสูผ่ ทู้ ดี่ อ้ ย โอกาสกว่าพวกเรา

14

เมือ่ พูดถึงการก่อตัง้ สโมสรใหม่ มักจะมี ค�ำถามอยู่เสมอๆ ว่าสโมสรที่มีอยู่ยังไม่แข็งแรง จะเพิม่ สมาชิกก็ยาก แล้วจะไปก่อตัง้ สโมสรใหม่ ท�ำไม ?มาท�ำให้สโมสรเดิมที่มีอยู่ เข้มแข็งไม่ดี กว่าหรือ มาช่วยกันหาสมาชิกเพิ่มดีกว่าไหม และนอกจากนั้นยังมีค�ำท้วงติงต่อว่าตั้งๆ กันไป เดี๋ยวก็ล้ม เดี๋ยวก็ปิดสโมสร ก็พี่เลี้ยงยังไม่ค่อย ไหวเลยแล้วสโมสรตัง้ ใหม่จะเข้มแข็งไปได้อย่างไร พวกเราอาจลืมสภาพแห่งความเป็นจริง ทีว่ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนีม้ เี กิดขึน้ ตัง้ อยู่ และ ดับไป เป็นธรรมดาของสรรพสิง่ จึงไม่เว้นแม้เแต่ สโมสรโรตารีกต็ าม ก็ยอ่ มเป็นไปตามเหตุและปัจจัย ดังกล่าว อาจต้องปิดสโมสรไปบ้าง ดังนั้นการ ก่อตั้งสโมสรใหม่ จึงมาช่วยทดแทนสิ่งที่หายไป และนอกจากนัน้ การมีสโมสรใหม่เกิดขึน้ จะท�ำให้ เกิดการกระตุน้ ให้ชมุ ชนหันมาสนใจโรตารีมากขึน้ รู้จักโรตารีว่าเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างไร โดยธรรมชาติของเราทุกคน ทีม่ กั จะสนุก และตืน่ เต้นไปกับสิง่ ใหม่ๆ อยากเห็นและสัมผัส สิง่ ใหม่ๆ อยากได้สงิ่ ใหม่ๆ และอยากให้มสี งิ่ ใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องมาช่วยกันก่อตั้งสโมสร ใหม่ เพือ่ สร้างความแปลกใหม่ทมี่ ชี วี ติ ชีวา ให้กบั องค์กรโรตารีทเี่ รารักและศรัทธา เป็นการสืบทอด อุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

โดยไม่หวังผลตอบแทน ไปสู่ชุมชนต่างๆ ให้มี แนวคิดแบบเดียวกันกับพวกเรา เพือ่ ทีจ่ ะช่วยกัน ร่วมมือกันแบ่งปันความสุขไปสูผ่ ทู้ ดี่ อ้ ยโอกาสกว่า พวกเรา ซึง่ ยังมียอู่ กี มากมายในโลกใบนี ้ และด้วย ผลงานทีส่ ร้างขึน้ จากสโมสรทีม่ อี ยูเ่ ดิม จะยิง่ เพิม่ มากขึ้นจากพลังของเพื่อนใหม่ๆ ที่เป็นสมาชิก ก่อตัง้ ของสโมสรทีพ่ วกเราไปก่อตัง้ ใหม่ เป็นการ ร่ ว มมื อ กั น ช่ ว ยกั น สร้ า งผลงาน เพื่ อ สั น ติ สุ ข อย่างแท้จริง การก่อตัง้ สโมสรใหม่ จ�ำเป็นต้องใช้เวลา และความอุตสาหะ แต่โรแทเรียนหลายท่านได้ พบว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดที่น่า ภาคภูมใิ จยิง่ ครัง้ หนึง่ ในชีวติ การเป็นโรแทเรียน และท่านจะปลาบปลืม้ ใจมากยิง่ ขึน้ เมือ่ เห็นสโมสร ที่ท่านไปก่อตั้ง มีกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นรางวัลที่มีคุณค่ายิ่ง ส�ำหรับท่าน ส่วนท่านทีย่ งั ไม่ตดั สินใจแต่มคี วาม สนใจทีจ่ ะก่อตัง้ สโมสรใหม่ ขอแนะน�ำถึงขัน้ ตอน ง่ายๆ ในการด�ำเนินงานก่อตั้งสโมสรใหม่ดังนี้

ง่ายๆ กับวิธีก่อตั้งสโมสรใหม่

มัน่ ใจว่าท่านท�ำได้ ไม่มคี วามส�ำเร็จใดๆ ที่ ไ ร้ ค วามพยายาม ไม่ มี ค วามพยายามใดๆ ที่ไร้ความตั้งใจ และจะไร้ความตั้งใจถ้าไม่มี


ความมัน่ ใจ ดังนัน้ ถ้าท่านคิดจะก่อตัง้ สโมสรใหม่ ขอให้ทา่ นมัน่ ใจเถิดว่าท่านท�ำได้ ส่วนวิธกี ารหรือ ขัน้ ตอนทางเอกสารเป็นเรือ่ งรอง ทีท่ า่ นสามารถ ค้นคว้าหามาได้ มีแหล่งข้อมูลมากมายทีจ่ ะช่วย ท่านในรายละเอียดเหล่านัน้ การก่อตัง้ สโมสรใหม่ ให้สำ� เร็จนัน้ จึงขึน้ อยูก่ บั ตัวท่านว่ามีความมัน่ ใจ ว่าท่านท�ำได้ ท่านในทีน่ คี้ อื โรแทเรียนทุกๆ ท่าน ทีม่ คี วามศรัทธาในอุดการณ์โรตารี และต้องการ เผื่อแผ่ความสุขไปยังผู้ด้อยโอกาส ที่ยังมีอยู่อีก มากมายในหลายพื้นที่ในโลก และยังมีผู้น�ำใน หลากหลายสาขาอาชีพอีกเป็นจ�ำนวนมาก ทีพ่ ร้อม จะร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับท่าน เพียงแต่วา่ เขา เหล่านั้นยังไม่รู้จักโรตารีเหมือนท่าน ส�ำรวจหาพืน้ ที่ แล้วหาแนวร่วม ขณะนี้ ภาคของเราครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอีก 12 จังหวัดในประเทศไทย กับ 24 จังหวัด ในประเทศกัมพูชา มีประชากรรวมทัง้ สิน้ ประมาณ

27.5 ล้า นคน ถ้าดูตามสถิติข องโรตารีส ากล แล้ว ภาคเราควรมีสมาชิกอย่างน้อย 5,500 คน (โรแทเรียน : ประชากร เท่ากับ 1 : 5000) เมือ่ ท่าน เห็ น ว่ า พื้ น ที่ ใ ดมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะก่ อ ตั้ ง สโมสรใหม่ ขอให้ทา่ นท�ำการส�ำรวจอย่างจริงจัง ว่าพืน้ ทีน่ นั้ มีศกั ยภาพเพียงพอ ทีจ่ ะก่อตัง้ สโมสร ใหม่และสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามที่ ท่านคาดหวังหรือไม่ หลักเกณฑ์ในการตัดสินคือ จ�ำนวนประชากรและความหลากหลายของอาชีพ ในพีน้ ที่ มีผนู้ ำ� ในธุรกิจและวิชาชีพทีม่ คี ณ ุ สมบัติ ภายใต้ระบบประเภทอาชีพของโรตารีไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ท่านจะได้น�ำไปบรรจุไว้ ในแบบฟอร์ม New Club Survey เวลาที่ท่าน จะส่งเอกสารไปยังผูว้ า่ การภาคและโรตารีสากล ขณะเดียวกันนีท้ า่ นอาจรวบรวมรายชือ่ และข้อมูล การติดต่อของผูท้ ที่ า่ นคาดหวังจะเชิญชวนให้มา ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งสโมสรใหม่ด้วย

แนวร่วม ทีม่ คี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยคือสโมสร พี่เลี้ยง จริงอยู่ถึงแม้ว่าในการก่อตั้งสโมสรใหม่ อาจไม่จำ� เป็นต้องมีสโมสรพีเ่ ลีย้ ง แต่การมีสโมสร พีเ่ ลี้ยงจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ฐานรากที่เข้มแข็ง ในด้านของสมาชิกภาพ มิตรภาพและกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรใหม่ จะได้รับการ แนะน�ำจากสโมสรพีเ่ ลีย้ ง ซึง่ อาจมีพเี่ ลีย้ งได้มาก กว่าหนึง่ สโมสร แต่อย่างน้อยควรมีสกั สโมสรหนึง่ ที่อยู่ติดพื้นที่ของสโมสรใหม่ การมีพี่เลี้ยงหลาย สโมสร จะท�ำให้สโมสรใหม่ได้รับการช่วยเหลือ มากขึ้น ได้รับข้อมูลประสบการณ์และความคิด ที่ มี ค วามหลากหลายยิ่ ง ขึ้ น และนอกจากนี้ ยังช่วยแบ่งเบาภาระการช่วยเหลือทางด้านการเงิน ของสโมสรพีเ่ ลีย้ งทีใ่ ห้กบั สโมสรใหม่อกี ด้วย อนึง่ สโมสรทีจ่ ะเป็นพีเ่ ลีย้ งสโมสรใหม่ได้ตอ้ ง ไม่คา้ ง การช�ำระเงินให้กับโรตารีสากล มีสมาชิกสามัญ ไม่นอ้ ยกว่า 20 คน และมีกจิ กรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ตามแนวทางของโรตารีอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ

15


รับสมาชิกก่อตั้ง ให้ความรู้ความเข้าใจโรตารีและสร้างความสนิทสนม สมาชิกก่อตั้ง คือผูท้ ไี่ ด้รบั เลือกเข้าเป็นสมาชิก ก่อนทีส่ โมสรจะเข้าเป็นสมาชิกของโรตารีสากล แนะน�ำว่าอย่างน้อย 50 % ของสมาชิกก่อตัง้ ต้องประกอบอาชีพ หรือพ�ำนักอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องสโมสร ท่านจะต้องเล่าเรือ่ งราว เกี่ยวกับโรตารีให้พวกเขาทราบ ขณะเดียวกันท่านต้องพยายามสร้างความคุ้นเคยและความสนิท สนมให้เกิดขึ้นในบรรดาสมาชิกก่อตั้ง และการที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกโรตารีสากลได้นั้น สมาชิก ก่อตั้ง จะต้องช่วยกันท�ำในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ - แนะน�ำเพื่อนหรือผู้ที่เขารู้จัก มาร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง - ช่วยกันสร้างสมดุลในประเภทอาชีพของสมาชิกก่อตั้ง - ตั้งชื่อสโมสร - มีมติรับรองธรรมนูญสโมสรโรตารีฉบับมาตรฐาน - ก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของสโมสร - มีมติรับรองข้อบังคับ และโครงสร้างกรรมการบริหารสโมสร - เลือกตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหารสโมสร - ก�ำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก และค่าบ�ำรุงสโมสร กรอกและส่งใบสมัคร รายละเอียดในการกรอกใบสมัครท่านสามารถเปิดดูได้จากคู่มือในการ ก่อตั้งสโมสรใหม่ Organizing New Clubs (808 EN) ซึ่งจะมอบให้เฉพาะกับผู้ที่จะท�ำหน้าที่เป็น ผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาคในการก่อตั้งสโมสรใหม่เท่านั้น หรือหากท่านติดขัดในเรื่องใดที่เกี่ยวกับ การก่อตั้งสโมสรใหม่ โปรดติดต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพิ่มสโมสร เพื่อขอค�ำปรึกษาหรือค�ำ แนะน�ำให้แก่ท่านได้

16


พื้นที่ที่สมควรได้รับการพิจารณาในการก่อตั้งสโมสรใหม่ในปี 2555-56

ในปีนี้ทางผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพได้มีความเห็นร่วมกันว่ายังมี อีกหลายพื้นที่ในภาค ที่ยังไม่มีสโมสรโรตารี และสมควรได้รับการพิจารณาในก่อตั้งสโมสรใหม่ ดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ประชากร 182,847 คน เขตประเวศ ประชากร 162,412 คน เขตลาดกระบัง ประชากร 162,241 คน เขตคลองสามวา ประชากร 160,938 คน เขตจอมทอง ประชากร 159,753 คน เขตหนองจอก ประชากร 158,638 คน เขตมีนบุรี ประชากร 138,498 คน เขตบางซื่อ ประชากร 137,382 คน เขตดินแดง ประชากร 131,945 คน เขตภาษีเจริญ ประชากร 130,469 คน เขตบางกอกน้อย ประชากร 123,092 คน เขตทุ่งครุ ประชากร 119,492 คน เขตหลักสี่ ประชากร 112,604 คน เขตตลิ่งชัน ประชากร 108,685 คน เขตบางบอน ประชากร 107,497 คน เขตบางพลัด ประชากร 100,761 คน เขตราษฎร์บูรณะ ประชากร 88,671 คน เขตสะพานสูง ประชากร 91,620 คน เขตคันนายาว ประชากร 86,874 คน เขตคลองสาน ประชากร 77,147 คน เขตราชเทวี ประชากร 77,078 คน เขตบางกอกใหญ่ ประชากร 76,608 คน เขตห้วยขวาง ประชากร 76,987 คน เขตทวีวัฒนา ประชากร 77,480 คน และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประชากร 50,867 คน นนทบุรี ประชากร 1,122,627 คน ปทุมธานี ประชากร 1,010,898 คน สระบุรี ประชากร 620,454 คน เพชรบูรณ์ ประชากร 990,807 คน ประเทศกัมพูชา 24 จังหวัด มีประชากรรวม 14,138,000 คน เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในขณะเตรียมข้อมูล (19 มิ.ย.) มีผู้ที่แสดงความตั้งใจที่จะก่อ ตั้งสโมสรใหม่รวมทั้งสโมสร E Club ซึ่งจัดการประชุมกันทาง Internet และโรแทเรียนสามารถเข้า ประชุมทดแทนได้เหมือนสโมสรโรตารีทั่วไป มีด้วยกันทั้งหมด 5 สโมสรตามตารางข้างล่างนี้

ขอเชิญชวนมิตรโรแทเรียนทีส่ นใจ สืบทอดอุดมการณ์โรตารี ในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยการก่อตัง้ สโมสรใหม่ โปรดแสดงความ จ�ำนงไปทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการเพิม่ สโมสร ภาค 3350 โรตารีสากล เพือ่ ความ เจริญรุง่ เรืองขององค์กรโรตารีทจี่ ะมีเพือ่ น ใหม่ๆ มาช่วยกันสร้างผลงานเพือ่ สันติสขุ แก่ทุกคนในโลกสืบไป อน.ปรีชา กลิ่นแก้ว ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการ เพิ่มสโมสร ปี 2555-56

ตารางแสดงพื้นที่เป้าหมายในการก่อตั้งสโมสรใหม่ ปี 2555-56 พื้นที่สโมสร คันนายาว ปทุมธานี สะพานสูง บางซื่อ ประเวศ ลาดกระบัง บางกอกน้อย หลักสี่ นนทบุรี สระบุรี Siem Reap, Cambodia E Rotary Club

ผู้แทนพิเศษฯ อน.วิเศษ เวสสุกรรมานุกูล อน.วิไล หาญสวัสดิ์

ความก้าวหน้าในการก่อตั้ง

17


ใกล้แล้ว

ประวั ติ ค วามเป็ น มาของโรคโปลิ โ อ บนโลกนี้มีมาอย่างยาวนาน แม้อาจเป็นเรื่อง ไกลตั ว หรื อ เป็ น สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได้ แ ค่ จ ากรู ป ภาพ ในหนังสือเรียนของใครหลายๆ คนก็ตาม เป็นเวลา กว่า 25 ปีแล้วที่สโมสรโรตารี่สากลมีบทบาท ส�ำคัญในการต่อสูเ้ พือ่ ยุตโิ รคโปลิโอทัว่ โลก ไม่นาน มานี้ มูลนิธบิ ลิ และเมลินด้า เกทส์ (Bill & Melinda Gates Foundation) ได้รว่ มกับสโมสรโรตารีส่ ากล และโครงการต่อต้านโรคโปลิโอสากลหรือ (GPEI) ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ส�ำคัญ ขอแสดงความขอบคุณแก่ขอ้ ตกลงของ ทัง้ ฝ่ายสโมสรโรตารีส่ ากล มูลนิธเิ กทส์ และ GPEI ทีแ่ สดงความมุง่ มัน่ ช่วยให้เรา "ใกล้ความส�ำเร็จ"

18

เพื่อการก�ำจัดโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ บรรดาผู้ปกครองและเด็กๆ ทั่วโลกให้มีวัคซีน ป้องกันโรคและไม่ตอ้ งเกรงกลัวโรคนีอ้ กี สโมสร โรตารีส่ ากลและมูลนิธเิ กทส์ทำ� งานร่วมกันเพือ่ ยก ระดับโรคโปลิโอ ให้รฐั บาลมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ ในการก�ำจัดโรคโปลิโอและคุม้ ครองเงินทุนส�ำหรับ กิจกรรมการขจัดโรคโปลิโอ ทัง้ สององค์กรร่วมกัน เป็นตัวอย่างโดยการลงทุนกว่าองค์กรละ 1 พันล้าน เหรียญสหรัฐ เพือ่ สนับสนุนโครงการโปลิโอพลัส (PolioPlus) ของสโมสรโรตารีส่ ากล มูลนิธเิ กทส์ ได้ออกเงินทุนจ�ำนวน 355 ล้านเหรียญ ซึง่ สโมสร โรตารี่รวบรวมเงินทุนได้อีกถึง 200 ล้านเหรียญ ในเดือนมิถุนายน ปี 2012

ทัง้ นีช้ าวโรตารีไ่ ด้บรรลุเป้าหมายในการ ระดมทุนได้กอ่ นก�ำหนดและแรงสนับสนุนจากมูลนิธิ เกทส์อกี เป็นจ�ำนวน 50 ล้านเหรียญ ตัง้ แต่ปี 1988 สถิตกิ ารเกิดโรคโปลิโอได้ลดลงร้อยละ 99 ขณะที่ ปี 2011 มีรายงานกรณีการเกิดโรคโปลิโอในผูป้ ว่ ย น้อยกว่า 700 ราย และในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2012 ประเทศอินเดียถูกลบออกจากรายชือ่ ประเทศทีเ่ คย เกิดภาวะโรคโปลิโอระบาด ผลสัมฤทธิข์ องประเทศ อินเดียพิสจู น์ให้เห็นว่าเราสามารถเอาชนะแม้ใน สภาวะแวดล้อมทีท่ า้ ทายมากทีส่ ดุ โลกคงไม่เป็นอย่างทุกวันนีห้ ากปราศจาก สโมสรโรตารี่และจะไม่ไปประสบความส�ำเร็จ ได้หากปราศจากสโมสรโรตารี่เช่นกัน บิล เกทส์ ได้พบปะกับชาวสโมสรโรตารี่ที่สาธารณรัฐชาด ในระหว่างการเดินทางไปยังเอ็นจาเมนาในปี 2011 อย่ างไรก็ ต ามทั้ งสามประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อัฟกานิสถาน ไนจีเรียและปากีสถาน ยังคงมีไวรัส โรคโปลิโอแพร่กระจายอยู่ไม่เคยขาดอันส่งผล ให้โลกยังคงเสีย่ งต่อการระบาดของเชือ้ โรคชนิดนี้ อยู่ ความล้มเหลวทีจ่ ะขจัดโรคโปลิโอนีอ้ าจน�ำไปสู่​​ ภาวะการณ์อมั พาตของเด็กจ�ำนวนสูงถึง 200.000 คนต่อปี สโมสรโรตารี่สากลและมูลนิธิบิลและ เมลินด้า เกทส์ ตัดสินใจจะอุทศิ ตนเพือ่ การท�ำงาน ร่วมกันจนวันที่โรคโปลิโอคงมีอยู่แค่ในหนังสือ ประวัติศาสตร์เท่านั้น


This Close

Bill Gates poses for a portrait with members of Rotary International on World Polio Day to promote the End Polio Now campaign on the steps of the U.S. Capitol in Washington D.C. in October 2011. Credit: ©Bill & Melinda Gates Foundation/Paul Morse

Polio is history throughout much of the world—a distant memory for some, a photo in a textbook for others. For more than 25 years, Rotary International has played a major role in the fight to end polio worldwide. More recently, the Bill & Melinda Gates Foundation joined Rotary International and Global Polio Eradication Initiative (GPEI) partners in the fight to achieve this ambitious but important goal. Thanks to the strong commitment by Rotary International, the Gates Foundation,and GPEI partners, we are “this close” to eradicating the disease and ensuring that parents and children worldwide will never have to fear this vaccinepreventable disease. Rotary International and the Gates Foundation collaborate to raise the profile of polio, hold governments accountable for their commitments to polio eradication, and secure funding for polio eradication activities. Both organizations have led by example by investing over $1 billion (U.S.) each to support the effort. To support Rotary International’s PolioPlus program, the Gates Foundation issued a challenge grant of $355 million, which Rotary pledged to match with $200 million by June 2012.

Jalalabad, Nanghar Province / Afghanistan / April 2011 Children receive polio vaccination drops as they arrive into Afghanistan from Pakistan at the Torkham Border Crossing as part of the Expanded Programme for Immunization (EPI) that is implemented by Rotary International with the support of UNICEF and the WHO, who are supported by the Gates Foundation. Credit: ©Bill & Melinda Gates Foundation/Kate Holt

Rotarians exceeded the fundraising goal ahead of schedule, prompting an additional commitment of $50 million from the Gates Foundation to extend the partnership. Since 1988, the incidence of polio has fallen by 99 percent. In 2011, there were fewer than 700 reported cases of polio, and in February 2012, India was removed from the list of polio endemic countries. India’s achievement is the most recent demonstration that polio can be conquered in even the most challenging environments. The world would not be where it is without Rotary, and it won’t get where it

needs to be without Rotary. – Bill Gates Bill Gates meets with Rotarians in Chad during a trip to N’Djamena in 2011. However, three countries— Afghanistan, Nigeria, and Pakistan— have never stopped the transmission of the wild poliovirus and continue to put the world at risk of reinfection. Failure to eradicate polio could lead to the paralysis of as many as 200,000 children per year. Rotary International and the Bill & Melinda Gates Foundation are dedicated to working together until the day polio is consigned to the history books.

A mother holds her child while she receive a polio vaccine during an Immunization Plus Day (IPD) Campaign in Sokoto, Nigeria, 2009 Credit: ©Bill & Melinda Gates Foundation/Prashant Panjiar

Caption: Nigeria / Kebbi / September 2011 Polio campaign in the Fulani settlement, Mashakeri village, in Kebbi state. Credit: ©Bill & Melinda Gates Foundation/ Prashant Panjiar

19


For articles and comments in English, contact: Tim Cornwall, PhD District 3350 2012/2013 District Public Relations Director Speech Work Consultancy Liberty Place, Suite 111 42 Sukhumvit Soi 22, Bangkok 10110 district3350@gmail.com 081 834 8982

ส�ำหรับบทความและความเห็นในภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือสนใจที่จะลงโฆษณาโปรดติดต่อ: ลิน นวาวัตน์ ภาค 3350 2012/2013 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาค 3350 Speech Work Consultancy เลขที่ 42 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 district3350@gmail.com 089 044 9876

Rotary District 3350 July 2012 Newsletter  

Rotary District 3350 July 2012 Newsletter