Page 1

Monthly newsLetter พฤศจิกายน 2555 • November 2012 • www.rotary3350.org

สารผูว้ า่ การภาค • ภาค 3350 โรตารีสากล • ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 3350

รากฐานของโรตารี

The Rotary Foundation

www.facebook.com/ThailandRotary or ไทยโรตารี่


สารจากผูว้ า่ การภาค อเล็กซ์ มาวโร ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน

โรตารี่ = มิตรภาพ ผูค้ นมักจะคิดว่าของโรตารีเป็นองค์กรการกุศล โดยบางส่วน เป็นเพราะพวกเราส่วนใหญ่ท�ำเรื่องเหล่านี้ เนื่องมาจากเป็นอาสา สมัคร สละเวลาเพื่อการท�ำงานในรูปแบบของการกุศลนั่นเอง อย่างไรก็ดี เรามีส่วนที่แตกต่างจากองค์กรการกุศลอื่นส่วน ใหญ่คอื เราเข้าถึงการบริการระดับชุมชน นอกเหนือไปจากการส่ง มอบเงินและเฝ้าติดตามผลในสิง่ ทีท่ ำ� หรือไม่ได้ทำ� ชาวสโมสรโรตารี่ ท�ำงานก่อตัง้ กองทุนและควบคุมหรือเฝ้าดูการท�ำงานภายในชุมชน เองจากการสนับสนุนของชุมชน ชาวสโมสรโรตารีเ่ ป็นนักธุรกิจและ อาสาสมัครมืออาชีพที่อุทิศความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพ สังคมและความสงบสุขของโลก การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของมิตรภาพอย่างธรรมดาและ เรียบง่ายนับเป็นประโยชน์ในการจดจ�ำว่าเป็นสิง่ ทีด่ ำ� รงอยูข่ องสโมสร โรตารี่ในการบริการชุมชนนี้ ได้รับการแนะน�ำว่าเครื่องขับในการ กระชับมิตรภาพโดยไม่มคี วามหมายอืน่ ปัจจุบนั เรือ่ งเหล่านีย้ งั คง อยูแ่ ละมักเป็นเรือ่ งเข้าใจผิด ซึง่ เราสามารถน�ำมาใช้ทำ� งานร่วมกัน ในชุมชน การมุง่ เน้นไปเรือ่ งมิตรภาพเป็นสิง่ ส�ำคัญทีม่ กั ถูกมองข้าม ไม่ ว่าจะเป็นสโมสรของคนขายเนือ้ คนขายขนมปัง หรือช่างท�ำเทียน ที่ได้การจ�ำกัด สโมสรที่มุ่งเน้นการท�ำกิจกรรมที่หลากหลายช่วย กลยุทธ์ดา้ นการให้บริการให้ยงั่ ยืน ราบรืน่ และสามารถปรับเปลีย่ น ได้ตามช่วงเวลา ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ หากสมาชิกในสโมสรไม่มีแรงผลักดัน ที่ทางสโมสรเองไม่ได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้ท�ำสิ่งที่ต้องการ สโมสรจึงอาจหาทางคิดพิจารณากรณี นี้และด�ำเนินการตามมา ผู ้ ว ่ า การภาค อเล็ ก ซ์ มาวโร

กล่าวได้อกี นัยหนึง่ คือ หากสมาชิกขาดความสามัคคี แทนทีจ่ ะพยายามท�ำให้เกิด ประสบการณ์ ได้สอนเราว่าเราควรจะดึงเอาสมาชิกใหม่เข้ามาสานสร้างทัศนคติและภารกิจของสโมสรจะดีกว่า เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีบ่ อกไม่ได้วา่ บุคลิกลักษณะของสมาชิกทุกคนจะสามารถโดดเด่นไปทางเดียวกัน ผูค้ นไม่เต็มใจสละเวลาทีม่ คี า่ ให้กบั สโมสรโรตารีหากไม่ได้รบั แรงจูงใจอย่างแรงกล้า แรงจูงใจ ที่สามารถดึงดูดกลุ่มและเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากภารกิจของกลุ่ม นั้นเกิดจากความปรารถนา ของสโมสรโรตารีและตัวของงานเอง ทุกครัง้ ทีเ่ ราพบกันคุณอาจจะได้ยนิ ค�ำว่า สโมสรโรตารีเกีย่ วข้องมิตรภาพ และมิตรภาพเป็นดัง รากฐานของความเป็นสโมสรโรตารี่ ที่ท�ำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริง

2

 November 2012


DG Alex Mavro NOVEMBER Message

Rotary = Friendship

People tend to think of Rotary as a charity

organization. Partly that is because many of us use this description as shorthand for what we do. Since we are all volunteers, we do donate our time. In that sense, we are a charity.

Where we differ from most other charitable

organizations, however, is in our hands-on approach to community service. Rather than hand over money and stand back to see what does (or does not) happen, Rotarians work to raise funds and themselves conduct or oversee the community work their communities support. Rotarians are businesspeople and professionals who volunteer their talents to the development of healthy societies and a peaceful world.

It is helpful to remember that the reason for Rotary’s existence is the creation and strengthening

of friendships, plain and simple. Community service was originally introduced as a vehicle to help DG Alex Mavro

build friendships, and not the other way around. Today, this remains the (often misunderstood) case. We come together to have fun doing community work.

The emphasis on friendship is why we have the classification principle, now much overlooked.

A club of all butchers, or all bakers, or all candlestick makers is self-limiting. A club that emphasizes diversity is more likely to build a sustainable service strategy, smoothing out the ups and downs that can characterize different industries at different times.

Second, there is no future in trying to change human behavior. If a club’s members are

unenthusiastic, then perhaps the club is not doing the sorts of things the members prefer. The club should find a way to determine whether this is the case, and act accordingly.

On the other hand, if the members are simply not in harmony, then rather than trying to get

them to be so, experience teaches that we are better off bringing in new members who are aligned with the club’s mission and vision as determined by the active members. It is no exaggeration to say that membership alignment characterizes all outstanding clubs.

People won’t be willing to carve out the time necessary for Rotary unless they feel strongly

motivated. Motivation derives from being attracted to the group personality and inspired by the group mission... the result of which is a passion for Rotary and for its work.

You will hear this from me every time we meet: Rotary is about friendship, and when friendship

is at the core of a club’s personality, anything is possible.

November 2012

3


Tanaka Sakuji ROtary international President 2012/2013 PEACe through service

4

 November 2012


เมือ่ ไม่นานมานีท้ ปี่ ระเทศญีป่ นุ่ ภายใต้เท้าเรา ได้เกิดเหตุแผ่นดินเลือ่ น ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ทปี่ ระเทศ ญีป่ นุ่ ใกล้กบั เมืองหลวงของประเทศ มียอดผูเ้ สีย ชีวติ มากกว่า 15,000 คน และเกือบ 6,000 คนทีไ่ ด้ รับบาดเจ็บ และนอกจากนีย้ งั มีอกี กว่า 4,000 คนที่ สูญหาย ความสูญเสียทัง้ หมดในมหันตภัยในครัง้ นีม้ มี ลู ค่ามากกว่า สามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

เรียน มวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารี การจะอธิบายถึงมูลนิธโิ รตารีของพวกเรานัน้ สามารถท�ำได้หลายวิธี แต่ผมคิดถึงมูลนิธขิ องพวก เราเป็นเหมือนมูลนิธิส�ำหรับทุกๆ สโมสรโรตารี พวกเราไม่ค่อยค�ำนึงถึงพื้นดินใต้เท้าที่เรา เหยียบอยู่ ไม่คอ่ ยค�ำนึงถึงก�ำแพงทีโ่ อบล้อมบ้าน ของพวกเราบ่อยนัก พวกเราได้แต่ใช้ประโยชน์ จากสิ่งเหล่านี้ พวกเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เพียงเมื่อ พวกเราสูญเสียมันไปแล้ว Dear fellow Rotarians,

ในขณะทีเ่ กิดเหตุเพียงไม่กชี่ วั่ โมง ประชากรครึง่ ล้านของหนึง่ ในประเทศทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ ในโลกและ ได้ชอื่ ว่าเป็นประเทศทีพ่ ฒ ั นามากทีส่ ดุ ได้สญ ู เสีย ทุกสิง่ ทุกอย่าง จากทีเ่ คยอยูอ่ ย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย พวกเขาต้องมาอยูก่ บั อนาคตทีไ่ ม่ แน่นอนทัง้ โรงยิมในโรงเรียน เต็นท์และตึกอาคาร ที่ได้รับความเสียหาย ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ พวกเราคุน้ เคยกับแผ่นดินไหว พวกเราคิดว่าพวกเราพร้อมส�ำหรับทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในวันนัน้ ได้เปลีย่ นแปลงประเทศ ญี่ปุ่น และทุกคนที่อยู่ที่นั่น มันท�ำให้พวกเรา ตระหนักได้วา่ ชีวติ ของพวกเรานัน้ เปราะบางแค่

ไหน และยังท�ำให้ผมตระหนักถึงอุปสรรค์ทขี่ วาง กั้นผมจากการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านสโมสรโรตารี มันง่ายที่จะมองว่าคนที่เราช่วยเหลือผ่าน มูลนิธิของพวกเรานั้นแตกต่างไปจากพวกเรา เอง พวกเขาอยู่ห่างไกล พวกเราไม่รู้ภาษาและ วัฒนธรรมของพวกเขา พวกเราไม่รู้ว่าการไม่มี น�้ำปะปา การไม่มีสุขอนามัย การไม่มีการดูแล สุขภาพ และการไม่มีการศึกษานั้นเป็นอย่างไร พวกเราได้แต่ดรู ปู ภาพ และอ่านเรือ่ งราวต่างๆใน ข่าวเกีย่ วกับความยากจน สงครามและมหันตภัย ต่างๆ พวกเราเห็นจากมุมมองทีห่ า่ งไกลว่าผูค้ น ทีอ่ ยูก่ บั ช่วงเวลาทีล่ ำ� บากเหล่านัน้ แต่มนั ยากที่ จะมองว่าพวกเราอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นด้วย วันนีผ้ มขอบอกคุณว่าไม่มอี ะไรทีจ่ ะสามารถ มาแบ่งแยกพวกเราออกจากคนทีเ่ ราช่วยเหลือได้ พวกเราล้วนเหมือนกัน มีเพียงแต่สถานการณ์รอบ ตัวเราเท่านัน้ ทีต่ า่ งกัน ผ่านทางมูลนิธขิ องพวกเรา ท�ำให้พวกเรามีกำ� ลังทีจ่ ะท�ำตามคติของมูลนิธ:ิ ท�ำ ดีเพือ่ โลก ผ่านทางมูลนิธพิ วกเราสามารถท�ำสิง่ ดีๆ ได้มากมาย มากกว่าทีเ่ ราท�ำได้โดยล�ำพัง และนัน่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับคนอย่างพวกเรา

In a matter of hours, half a million people

We do not know their language or their

in one of the world’s wealthiest and most

culture. We do not know what it is like

There are many ways to describe our

developed countries lost everything. They

to have no running water, no sanitation,

Rotary Foundation. But I think of our Foun-

went from living in comfort and security

no health care, no education. We look at

dation literally – as the foundation for all

to facing an uncertain future in school

pictures, and we read stories in the news

of Rotary.

gymnasiums, tents, and ruined buildings.

about poverty, wars, and disasters. We

see, from so far away, the people who are

We do not often think about the ground

In Japan, we are used to earthquakes.

beneath our feet. We do not often think

We thought we were ready for anything. But

about the walls that are holding up our

no one ever expected anything like this.

house. We take them for granted. We think about them only when they are not there.

living through such terrible times. But it is hard to put ourselves in their place.

Today, I tell you that there is nothing at

What happened on that day changed

all separating us from the people we help.

Japan, and everyone who lives there. It

We are all the same. Only the circumstances surrounding us are different.

Not long ago in Japan, the ground fell out

has made us realize how fragile our lives

from under our feet. On Friday, 11 March

are. And it has made me realize how lit-

2011, a magnitude 9 earthquake shook

tle separates me from the people I help

Japan to its very core. More than 15,000

through Rotary.

power to live the words of our Foundation’s

people died, nearly 6,000 were injured,

Through our Foundation, we have the

motto: Doing Good in the World. Through

and another 4,000 are still missing. The

It is easy to look at the people we help

it, we can do so much more good than

total losses of the disaster are estimated

through our Foundation as somehow dif-

we could ever do alone. And it matters

at over US$300 billion.

ferent from ourselves. They live far away.

so much – to people just like us.

November 2012

5


Wilfrid J. Wilkinson Foundation Trustee Chair

6

 November 2012


ข้อความประจ�ำเดือน พฤศจิกายน กรรมการบริหารมูลนิธิ Wilfrid J. Wilkinson

พูดคุยในมุมมองทีไ่ กลออกไป ตราบเท่าทีเ่ ข็มนาฬิกายังเดินอยูไ่ ปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม กล่าวได้วา่ เราอยูใ่ นช่วงเตรียมการ ขัน้ ตอนสุดท้ายเพือ่ จัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบของ Future Vision Plan โดยมีจุดมุ่งหมายง่ายๆ คือ สามารถสานต่อให้มลู นิธขิ องเราท�ำความดีให้แก่ โลกใบนี้ และสร้างความมั่นใจว่าเราจะใช้จ่าย เงินทุกๆ ดอลล่าร์ ยูโร เยน และเปโซ ที่เรามีให้ คุ้มประโยชน์มากที่สุด ทุกสิง่ ทีเ่ ราท�ำในสโมสรโรตารี เราได้พากเพียร พยายามท�ำอย่างถึงทีส่ ดุ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ วิธนี เี้ รามุง่ เน้นเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยโครงการหนึง่ จะต้องด�ำเนินการหลายปี และงานชิ้นนั้นๆ จะ ด�ำเนินเปลี่ยนแปลงอีกหลายชีวิตแม้ว่าความ

ร่วมมือจากสมาชิกชาวโรตารีจะจบแล้วก็ตาม เมื่อโรคโปลิโอถูกก�ำจัดหมดสิ้น เด็กๆทุกคนที่ แม้ยังไม่ลืมตาขึ้นมาดูโลกเองยังสามารถได้รับ ผลประโยชน์ เนิ่นนานไปจนกระทั่งวัคซีนหยด สุดท้ายถูกหยอดเข้าไปในปากของเด็ก โครงการ PolioPlus จึงเป็นโครงการที่เด่นชัดของสโมสร โรตารีอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ ณ เวลานี้เรา ควรน�ำเอาทัศนคติที่ยาวนานของเรานี้กลับมา ให้บริการต่อไป ส่วนหนึ่งของเป้าหมายเราใน Future Vision คือการสร้างความมั่นใจว่าเราจะมุ่งเน้น มุมมองให้ยาวไกลกับทุกสิ่งที่เราลงมือท�ำ ตาม การจัดล�ำดับการจัดการเพื่อสร้างความแน่วแน่

มัน่ ใจ เราได้ลำ� ดับความส�ำคัญในการสนับสนุน มูลนิธิของสโมสรโรตารีและกองทุนรายปี โดย ตัง้ เป้าหมายไว้วา่ Every Rotarian, Every year หรือ “ชาวโรตารีทกุ ๆท่าน ทุกๆปี” ซึง่ ส�ำหรับชาว โรตารี่ทุกท่านจะให้ของขวัญชิ้นหนึ่งแก่กองทุน ประจ�ำปีในแต่ละปี โดยมีกอ้ นบริจาคทีป่ ระมาณ 100 เหรียญสหรัฐได้ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ วางไว้จะอยู่ที่ 120 ล้านเหรียญต่อปีจากการ ท�ำงานบริการของสโมสรโรตารี นั่นคือองค์กร ที่ ส มาชิ ก ท่ า นหนึ่ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น หรื อ ร่ ว ม ลงทุนจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จของมูลนิธินั่นเอง ช่ ว ยให้ มู ล นิ ธิ โ รตารี เ ป็ น มู ล นิ ธิ ข องเราอย่ า ง แท้จริง

Monthly messages of Foundation Trustee Chair Wilfrid J. Wilkinson November 2012 As the clock ticks down to 1 July, we

bring that kind of long-term perspective

are in the final stages of preparing for the

to all our service.

full rollout of the Future Vision Plan. Our goal is simple: enabling our Foundation

Part of our goal in Future Vision is

to continue Doing Good in the World, and

making sure that we focus on the long

ensuring that we make the best use of every

view in everything we do. Accordingly, part

dollar, euro, yen, and peso that we have.

of that mindset is making sure that we make it a priority to support The Rotary

In everything we do in Rotary, we strive

Foundation and its Annual Fund. Our goal

for the greatest impact. This means focus-

is Every Rotarian, Every Year: for every

ing on sustainability – on projects whose

Rotarian to give a gift each year to the

effects will go on for years, and on work

Annual Fund, with an average donation of

that will continue to change lives even

US$100. Meeting that goal would mean

after Rotarians’ involvement has ended.

$120 million per year for Rotary service.

When polio is eradicated, every child who

It would also mean an organization in

will ever be born will benefit, long after the

which every single member is support-

last drop of vaccine has been put into a

ing, and is invested in, the Foundation’s

child’s mouth. PolioPlus is, of course, a

success – making The Rotary Foundation

unique Rotary program – but it is time to

truly Our Foundation.

November 2012

7


ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของวิธกี ารท�ำงานกับมูลนิธสิ โมสรโรตารี ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของวิธีการ ท�ำงานกับมูลนิธิสโมสรโรตารี สโมสรโรตารีกำ� ลังเตรียมตัวเปิดตัวการให้ทนุ สนับสนุนระดับนานาชาติรูปแบบใหม่ในเดือน กรกฎาคมนี้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงต่างๆ มีพนื้ ฐาน มาจากผลการแสดงความคิดเห็นของเขตน�ำร่อง โครงการ Future Vision สมาชิกสโมสรโรตารีสามารถพบกับการปรับปรุง เหล่านี้ได้ ในเดือนต่อๆ ไป ดังนี้: 1. ระบบออนไลน์ทเี่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้ส�ำหรับ คุ ณ สมบั ติ ข องภาคและการสมั ค รขอทุ น สนับสนุน 2. ขั้ น ตอนการขอทุ น สนั บ สนุ น ระดั บ โลกที่ มี ประสิทธิภาพ อธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ ต้องน�ำมาแสดงคือผลทดสอบทางด้านภาษา คาดว่าจะได้รับและแหล่งข้อมูล เพื่อช่วยผู้ 6. การปรับปรุงทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ โดยแต่ทมี สมัครในการเริ่มต้น จะมีผู้ต้องเดินทางที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 3. คมู่ อื ทีอ่ ธิบายชัดเจนเกีย่ วกับข้อควรปฏิบตั ติ าม จากทางสโมสรอย่างน้อย 3 คน และผู้น�ำทีม กฎเกณฑ์ในการให้ทนุ สนับสนุนระดับโลกให้ จะต้องไม่เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี แก่พื้นที่ส�ำคัญๆ ตามเป้าหมาย 4. แบ่งเกณฑ์การสมัครออกเป็น 2 ประการ: การ 7. ทุนส�ำหรับการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ่อปรับปรุงโครงการการให้ทุนสนับสนุน ศึกAll ษาขัproceeds น้ พืน้ ฐานและความรู ห้ นังสืDistrict อในระดับ3350 เพื to support Newsletter ส�or ำหรับทั่วโลก ชั้นMore มัธยมศึinfo: กษา bangkoksnowremoval.com และการป้องกันโรคและการ การรั กษาเยียlynn@bangkoksnowremoval.com วยาทีค่ รอบคลุมการป้องกันโรค 8. ทางเลือกส�ำหรับแผนการใช้เงินทุนที่มีความ contact เป็นไปได้มีมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์จากทุน ไม่ติดต่อและการดูแลสุขภาพ โดยทุกความ สนับสนุนทั้งหมด ส�ำคัญจะมีแผนโครงการที่แน่นอน 5. ขอ้ จ�ำกัดทีผ่ สู้ มัครเข้าขอรับทุนระดับประเทศ 9. การลดเงินทุนขั้นต�่ำจาก 50,000 เหรียญ

2013 Calendars and Cards

Take an on-line English test to know the IELTS, BULATS, TOEIC, TOEFL score you can expect

8

 November 2012

ดอลลาร์สหรัฐเป็น 20,000 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐ 10. อนุกรรมการการดูแลจัดการภาคถูกจัดตั้ง ขึน้ เพือ่ บริหารจัดการกองทุนสนับสนุนอย่าง ระมัดระวัง ทางสโมสรหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการปรับปรุงเหล่า นี้จะช่วยให้สมาชิกของสโมสรโรตารีได้พัฒนา โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์สำ� หรับ การให้ทนุ สนับสนุนส�ำหรับทัว่ โลก ซึง่ จะลดระยะ เวลาในการด�ำเนินการสมัครตลอดไปจนถึงการ อนุมัติการจ่ายเงิน.


Future Vision Overview Changes in the way we work with Rotary Foundation‌ Changes in the way we work with Rotary Foundation‌

As The Rotary Foundation prepares for

the global launch of its new grant model next July, a number of changes are being made based on feedback from Future Vision pilot districts.

Rotarians can expect to see these

improvements in coming months: 1. A user-friendly online system for district qualification and grant application 2. A streamlined global grant application process with clearly defined expectations and a list of resources to help applicants get started 3. Clear guidelines on how to meet global grant requirements for area of focus and sustainability

applicants for global grant scholarships provide proof of language testing 6. A djustments to the composition of

9. A reduction in the minimum budget for a packaged grant from US$50,000 to $20,000

4. E xpanded criteria in two areas of

vocational training teams, reducing the

10. The addition of a district stewardship

focus: basic education and literacy

minimum number of travelers to three

subcommittee to ensure careful

now includes secondary education, and

and allowing, with Foundation approval,

management of grant funds

disease prevention and treatment covers prevention of noncommunicable diseases and health promotion; in addition, all areas of focus allow certain types of infrastructure projects 5. The elimination of a requirement that

the team leader to be a non-Rotarian 7.  F unding for international travel to implement global grant projects

The Foundation expects these improvements to help Rotarians develop projects that meet

8. An option for a contingency fund of up

the eligibility requirements for global grants,

to 20 percent of the total district grant

thus reducing the time from application

spending plan

through payment.

2013 Calendars and Cards All proceeds to support District 3350 Newsletter More info: bangkoksnowremoval.com or contact lynn@bangkoksnowremoval.com

November 2012

9


ค�ำถามทีพ่ บบ่อยเกีย่ วกับ Future Vision

เงินช่วยเหลือรูปแบบใหม่คอื อะไร (หรือ ที่เรียกว่า Future Vision)?

รูปแบบใหม่ในการให้ทนุ สนับสนุนของมูลนิธิ สโมสรโรตารีจะสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและ โครงการทางการศึกษาของภาคและสโมสร โดยรูป แบบของทุนสนับสนันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนสนับสนุนระดับภาค, ทุนสนับสนุนระดับ โลก และทุนสนับสนุนแบบครอบคลุม • ทุนสนับสนุนระดับภาค จะมอบให้กับสโมสร และเขตต่างๆ ที่ระบุความต้องการความช่วย เหลืออย่างเร่งด่วนในและนอกชุมชนของพวกเขา • ทุนสนับสนุนระดับโลก ซึ่งมีมูลค่าระหว่าง 15,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะมอบ ให้ กั บ โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ยธรรม ระดับนานาชาติ ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ และ ให้ทนุ โครงการทีม่ คี วามยัง่ ยืน และให้ผลลัพธ์ ทีส่ ามารถชีว้ ดั ได้อย่างน้อย 1 อย่าง หรือมากกว่า นั้นเกี่ยวกับเรื่องที่สโมสรให้ความส�ำคัญ • ทนุ สนับสนุนแบบครอบคลุม จะมอบให้แก่ภาค และสโมสรที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ สโมสรโรตารี เพื่อพัฒนาร่างโครงการ

รูปแบบการให้ทุนสนับสนุนแบบใหม่จะ เป็นประโยชน์กับสโมสรและภาคต่างๆ ได้อย่างไร

รูปแบบใหม่ของทุนสนับสนุนให้ผลประโยชน์ มากมาย ดังนี้: • รปู แบบของทุนสนับสนุนลดลงจาก 12 ประเภท เหลือเพียง 3 ประเภท ได้แก่ ทุนสนับสนุนระดับ โลก ทุนสนับสนุนระดับภาคและทุนสนับสนุน

10

 November 2012

แบบเป็นชุด ซึ่งยังคงให้ความสนับสนุนใน กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรโรตารี่ • กระบวนการการจ่ายเงินทุนสนับสนุนที่เร็ว ขึ้นและแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์และ กระบวนการพิจารณาเป็นแบบโปร่งใส สโมสร และภาคต่างๆ สามารถตรวจสอบสถานะของ การขอทุนสนับสนุนของพวกเขาได้ • ภาคต่างๆ สามารถเข้าถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของกอง ทุนจัดสรรภาค หรือ District Designated Funds (DDF) ของพวกเขาส�ำหรับการให้ทนุ สนับสนุน ระดับภาค ซึง่ ให้เงินส�ำหรับโครงการต่างๆ มาก ขึ้นและท�ำให้สามารถควบคุมกองทุนจัดสรร ภาคของพวกเขาได้มากขึ้น • ทุ น สนั บ สนุ น ภาคสามารถถู ก น� ำ มาใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายใน ประเทศและนอกประเทศ ซึ่งรวมไปถึงกลุ่ม ศึกษาแลกเปลีย่ น เช่น ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ (VTTs), ทุนภายในและต่างประเทศ และโครง การอื่นๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของสโมสร • การติดตามและประเมินผลทุนสนับสนุนจะช่วย ให้ขอ้ มูลส�ำคัญแก่ผสู้ นับสนุนเงินทุนและสโมสร ยกตัวอย่าง เช่น การรู้จ�ำนวนของผู้ได้รับผล ประโยชน์จากโครงการต่างๆ ท�ำให้สโมสรและ ภาคต่างๆ สามารถน�ำเสนอผลงานของพวกเขา สู่สาธารณะชนได้ • สโมสรและภาคต่างๆ สามารถก�ำหนดระดับ ทุนสนับสนุนได้ พวกเขาสามารถจัดสรรการ ใช้จา่ ยทุนสนับสนุนระดับภาค พัฒนาโครงการ ทุนสนับสนุนระดับโลกของพวกเขาเองได้ โดย ร่วมกับหุน้ ส่วนนานาชาติ หรือสมัครขอรับทุน

สนับสนุนแบบครอบคลุม • ระยะเวลาส�ำหรับการพิจารณาให้ทนุ สนับสนุน ระดับนานาชาตินนั้ สัน้ ลง ดังนัน้ สโมสรและภาค ต่างๆ ไม่ต้องวางแผนล่วงหน้ามากนัก • กองทุนสนับสนุนจะได้รับการจับคู่กับ World Fund เพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายรายปีส�ำหรับผู้ ให้การสนับสนุนได้อีกด้วย • ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ หรือ VTTs ซึ่งจะเดิน ทางไปค้นหาความต้องการความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรม และเสนอโอกาสทางด้านการบริการ ที่มากกว่าประสบการณ์จากกลุ่ม GSE

ท�ำไมมูลนิธิสโมสรโรตารีจึงเปลี่ยนรูป แบบการให้ทุนสนับสนุน?

สโมสรทราบถึงความต้องการทีจ่ ะใช้ทรัพยากร ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในปี พ.ศ. 2550 สโมสรได้ใช้ เงินทุนในโครงการถึง 20 เปอร์เซ็นต์ไปกับกิจกรรมระยะยาว ซึง่ ให้ผลลัพธ์ สูง และ 80 เปอร์เซ็นต์ส�ำหรับกิจกรรมระยะสั้น ซึง่ ส่งผลลัพธ์ทนี่ อ้ ยกว่า ทุนสนับสนุนรูปแบบใหม่ จะยกเลิกสิ่งเหล่านั้น โดยจะใช้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของทุนในการสนับสนุนโครงการทีย่ งั่ ยืนและได้ ผลตอบแทนสูง นอกจากนีท้ นุ สนับสนุนรูปแบบ ใหม่จะช่วยให้สโมสรได้บรรลุเป้าหมายและความ ส�ำคัญของแผนกลยุทธ์ของสโมสรโรตารี เรื่องใดที่ส�ำคัญบ้างและถูกเลือกมาได้อย่างไร แบ่งเป็น 6 เรื่อง ได้แก่: • ความสงบสุขและแนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความขัดแย้ง


• การรักษาและป้องกันโรค • น�้ำและสุขอนามัย • สุขภาพของแม่และเด็ก • การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการอ่านออกเขียนได้ • การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน คณะกรรมการสโมสรโรตารีได้ระบุวา่ ปัญหา เหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษยที่เข้าขั้นวิกฤต ซึ่ง สมาชิกสโมสรโรตารีได้ประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ แล้ว ประสบการณ์และความสนใจของสมาชิก สโมสรโรตารีรนุ่ ก่อนในปัญหาเหล่านีส้ ามารถช่วย ให้โครงการประสบความส�ำเร็จได้

อะไรคือสิ่งที่ยั่งยืนและเหตุใดจึงส�ำคัญ

มูลนิธสิ โมสรโรตารีได้รกั ษาเสถียรภาพเพือ่ คง ไว้ซงึ่ ผลลัพธ์ในระยะยาวให้แก่ความต้องการของ ชุมชนหลังจากได้กระจายเงินกองทุนแล้ว โครงการ เพื่อรักษาความยั่งยืนนี้ได้ให้ผู้น�ำชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนเพือ่ ความส�ำเร็จ ของโครงการระยะยาว การฝึกฝนและแลกเปลีย่ น ข้อมูลข่าวสารจึงช่วยเติมความพร้อมให้แก่ชมุ ชน ให้ผลลัพธ์ทยี่ งั่ ยืนและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ จากนัน้ จึงถือว่าเสร็จสิน้ ภารกิจของสโมสรโรตารี่ โครงการเพือ่ ความยัง่ ยืนนีไ้ ด้ให้ผลตอบแทนกลับ มามากยิง่ ขึน้ จากการลงทุนของสโมสรโรตารีไ่ ม่ ว่าจะทั้งเงินทุนหรือแรงงาน

ท�ำอย่างไรให้สโมสรหรือภาคของเราผ่าน เกณฑ์

เพือ่ ให้ได้รบั เงินทุนจากองค์กร ทางสโมสรหรือ เขตต่างๆ ต้องผ่านการรับรอง โดยต้องด�ำเนินการ

ตาม District Memorandum of Understanding หรือ MOU ขัน้ ตอนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผูอ้ ำ� นวย การเขต ผูอ้ ำ� นวยการคัดเลือกและประธานคณะ กรรมการสโมสรโรตารีทงั้ หมดต้องเห็นชอบต่อข้อ ก�ำหนดของบันทึกความเข้าใจ MOU เมื่อผ่านการรับรองแล้ว ภาคนั้นๆ จะได้รับ การรับรองภายในสโมสรกันเอง สโมสรที่อื่นๆ จะลงนามตามกฎของ Club Memorandum of Understanding และส่งตัวแทนไปร่วมสัมมนา การบริหารจัดการกองทุนประจ�ำเขต เพื่อตอบ สนองเงื่อนไขอื่นๆ ของแต่ละภาค

ใครคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และพวก เขาท�ำงานกันอย่างไร ความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างมูลนิธิสโมสรโรตารีและองค์กรระดับ ประเทศอื่นๆ ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ให้ความ ส�ำคัญต่างๆ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จึงเป็นตัว วัดขนาดใหญ่ถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาเนิ่น นาน หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของสโมสรโรตารี ได้ให้ความช่วยเหลือทัง้ ด้านแหล่งเงินทุน ความ สนับสนุน และหลายๆ อย่างผสมผสานกัน ช่วย เพิ่มผลงานและเติมเต็มให้บรรลุเป้าหมายและ เพิ่มโอกาสการให้บริการแก่ชาวโรตารี่ให้ได้รับ ทุนระดับประเทศแบบครอบคลุม

ทีมฝึกอบรมอาชีพหรือ VTTs คืออะไร

กลุ่ม ฝึกอบรมอาชีพหรือ VTTs เป็นกลุ่มฝึก อาชีพของผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับอาชีพของตนให้มากขึ้น หรืออบรมผู้ อื่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีมฝึกอบรมวิชาชีพนี้ สามารถรับเงินทุนได้จากทั้งทุนระดับภาคหรือ ระดับโลก

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ เงินกองทุนสามารถน�ำไปจัดสรรเป็นเงิน ทุนการศึกษาได้หรือไม่

ได้ ทุนการศึกษาสามารถน�ำไปสนับสนุนเข้า กองทุนทัง้ ในระดับเขตหรือนานาชาติได้ โดยเงิน ในกองทุนประจ�ำเขตอาจถูกน�ำไปส่งเสริมทุนการ ศึกษาตามการตัดสินใจของเขต ขณะทีเ่ งินกองทุน ในระดับนานาชาติอาจถูกส่งไปยัง Rotary Scholar ได้นานตามระยะเวลาทีผ่ รู้ บั ทุนเข้ารับการศึกษา ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหกแขนง

ระยะเวลาส�ำหรับการส่งเสริมในอนาคต ระดับนานาชาติเป็นอย่างไร?

ทุกๆ เขตจะเริ่มใช้รูปแบบเงินทุนได้ ณ วันที่

November 2012

11


ค�ำถามทีพ่ บบ่อยเกีย่ วกับ Future Vision

1 กรกฎาคม พ.ศ, 2556 อย่างไรก็ตามเขตทีไ่ ม่ได้ เข้าร่วม Future Vision ควรเริม่ เตรียมการไว้สำ� หรับ อนาคต ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั เลือกและผูบ้ ริหารกองทุน เขตจะได้รบั การอบรมในงาน 2013 International Assembly ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถ ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ การฝึกอบรมของ สโมสร และการสมัครรับเข้ากองทุน การป้อนข้อมูลและข้อเสนอแนะใดบ้างทีส่ โมสร โรตารีน่ ำ� มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบกองทุนใหม่ นี้เพื่อเปิดตัวในระดับโลก องค์ประกอบอีกหลายประการทีไ่ ด้รบั ข้อมูลมาจาก ผลส�ำรวจจากผูน้ ำ� และสมาชิกธรรมดาของสโมสรรา ตารี่ การเพิม่ เติมของโรตารีไ่ ด้เดินหน้าเป็นดังกุญแจ ส�ำคัญของผลส�ำรวจต่อไป ซึง่ ได้รบั การทดสอบแล้ว เมือ่ ปี 2010 รายงานเกีย่ วกับการประสบความส�ำเร็จ ตัวอย่างเช่นการปรับปรุงทีส่ ำ� คัญทีใ่ ห้ใบสมัครทุน ออนไลน์เพือ่ ให้งา่ ยต่อการใช้ การส�ำรวจมากมายของการทดสอบในเขตต่างๆ เกี่ยวกับ Future Vision ได้บ่งชี้ว่าส่วนใหญ่ได้

12

 November 2012

รับความพึงพอใจกับรูปแบบกองทุนใหม่นี้ ยก ตัวอย่างเช่น • ได้รับการตอบรับอย่างเต็มที่ถึงร้อยละ 85 หรือความเห็นด้วยว่าในภาคนั้นๆ ต้องการใช้ ตามหลักโครงการ MOU เพื่อพัฒนาปรับปรุง ภายในภาคตนเอง • ภาคต่างๆ ได้รบั ความพึงพอใจกับระบบออนไลน์ และการลดการใช้กระดาษรับสมัครงาน ท�ำให้ เชื่อได้ว่ากระบวนนี้ง่ายยิ่งขึ้น • มภี าคส่วนแห่งหนึง่ ได้รายงานไว้วา่ “เราค้นพบ ความร่วมมือที่ดีกว่าจากสโมสรอื่นๆ ในภาค ของเรา เราได้ใช้เงินกองทุนกับโครงการระดับ นานาชาติและสโมสรบางแห่งมาเข้าร่วมเพือ่ น โครงการที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น” • รายงานจากภาคอืน่ เกีย่ วกับเรือ่ งทีมฝึกอบรม อาชีพแลกเปลีย่ นหรือ VTT ให้ผลลัพธ์มากมาย แก่แหล่งชุมชนกว่ากลุม่ การศึกษาแลกเปลีย่ น หรือ GSEs เสียอีก • ภาคส่วนน�ำร่องรายงานไว้วา่ สโมสรหลายแห่ง ก�ำลังเข้าร่วมในโครงการนานาชาติและโครง ริเริ่มระหว่างสโมสรต่างๆ หลายแห่ง

รู้ได้อย่างไรว่า Future Vision น�ำมาซึ่ง ความส�ำเร็จ

รูปแบบกองทุนใหม่นไี้ ด้รวมเอากระบวนการ ประเมินผลทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจ�ำนวนคนทีแ่ ท้จริง ของผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากมูลนิธแิ ละแสดงให้เห็น ว่าปัจจัยทีย่ งั่ ยืนนีช้ ว่ ยให้แน่ใจในความต่อเนือ่ ง ของผลประโยชน์เหล่านี้ได้ ปัจจัยประการอื่นๆ ที่ช่วยวัดระดับความส�ำเร็จของมูลนิธิรวมไปถึง การเข้ามามีสว่ นร่วมในกองทุนของสโมสรโรตารี่ การบริจาคเงินเข้ากองทุนจากทั้งสมาชิกและผู้ ไม่ใช่สมาชิก รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นผู้ สนับสนุนโครงการต่างๆ

เราสามารถหาแหล่งเรียนรูไ้ ด้จากทีใ่ ดบ้าง

• หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ learn.rotary.org เพื่อ ความเข้าใจและมองหาแหล่งทรัพยากรอืน่ มา ช่วยให้เกิดความเข้าใจรูปแบบทุนใหม่นี้ • ตดิ ตาม ข่าวสาร Future Vision News ได้จาก วารสารออนไลน์รายเดือนที่คอยอัพเดทและ น�ำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบทุนใหม่เหล่านี้


FAQ

Future Vision

What is the new grant model (also called Future Vision)?

approval process is transparent, allowing

• Global grant scholarships receive a World

clubs and districts to see the status of

Fund match, lowering the annual cost of

supports district and club humanitarian and

• Districts can access 50 percent of their

• Vocational training teams (VTTs), which

District Designated Funds (DDF) for

travel to meet vital humanitarian needs,

district grants, which gives them more

offer service opportunities far beyond the

funding for projects and more control

GSE experience.

The Rotary Foundation’s new grant model

educational projects through three types of grants: district grants, global grants, and packaged grants. • District grants are block grants that allow clubs and districts to address immediate needs in their communities and abroad. • Global grants, which range from $15,000 to $200,000, fund large international humanitarian projects, vocational training teams, and scholarships that have sustainable, measurable outcomes in one or more of the areas of focus. • Packaged grants allow clubs and districts to work with Rotary’s strategic partners to implement pre-designed projects.

How will the new grant model benefit clubs and districts?

The new grant model offers several

advantages: • Grants have been reduced from 12 types to three — global grants, district grants, and packaged grants — while maintaining support for the variety of Rotarian activities. • Grant payments are processed more quickly and the online application and

their grants throughout.

over their DDF. • District grants can be used to sponsor a wide range of activities locally and abroad, including Group Study Exchange-like

a scholarship for the sponsors.

Why did The Rotary Foundation change the grant model?

The Foundation recognized the need to

vocational training teams (VTTs), local

use its limited resources more effectively. In

and international scholarships, and any

2007, the Foundation spent 20 percent of

projects that align with the Foundation’s

its program budget on long-term activities

mission.

with high impact, and 80 percent on short-

• Monitoring and evaluation of grants will

term activities with minimal impact. The new

provide important information to grant

grant model will reverse that: 80 percent

sponsors and to the Foundation. For

of the program budget will support high-

example, knowing the number of people

impact, sustainable projects. The new grant

who benefit from their projects can help

model will also help meet the priorities and

clubs and districts promote the value of

goals of Rotary’s strategic plan .

their work to the public. • Clubs and districts determine their level of involvement in grants. They can determine how to allocate district grants, develop

What are the areas of focus and how were they selected? The six areas of focus are:

their own global grant project with an

• Peace and conflict prevention/resolution

international partner, or apply for a

• Disease prevention and treatment

packaged grant.

• Water and sanitation

• The timeline for global grant scholar

• Maternal and child health

selection is shorter, so clubs and districts

• Basic education and literacy

do not have to plan as far ahead.

• Economic and community development

November 2012

13


FAQ

Future Vision

The Trustees identified these as critical

District Memorandum of Understanding

humanitarian issues that Rotarians are

(MOU). The district governor, governor-

already addressing worldwide. Previous

elect, and Rotary Foundation committee

Rotarian experience and interest in these

chair must all three agree to the terms of

areas will promote project success.

the MOU.

What is sustainability and why is it important?

in turn qualify its clubs. To be qualified, clubs

The Rotary Foundation defines

must sign and follow the Club Memorandum

sustainability as the capacity for maintaining

of Understanding , send a representative to

outcomes over the long term to serve the

the district grant management seminar, and

ongoing need of a community after grant

meet any other requirements determined

funds have been expended. A sustainable

by their district.

project typically involves local community leaders in planning so that they are invested in the project’s long-term success. Training and the exchange of information prepare

Once a district is qualified, that district will

What are strategic partnerships and how do they work?

A strategic partnership is a relationship

communities to maintain results and solve

between The Rotary Foundation and another

problems on their own, after the Rotary

international organization that has a unique

club’s involvement has ended. Sustainable

or specialized knowledge or expertise in

projects offer enduring value and a greater

one or more of the areas of focus. Strategic

return on Rotary’s investment of money

partnerships are large-scale, multi-year

and volunteer hours.

relationships. Rotary’s strategic partners

How does my club or district get qualified?

provide financial resources, technical expertise, advocacy, or a combination thereof. These relationships will produce

In order to receive grants from the

mutually beneficial project portfolios that

Foundation, clubs and districts must be

fulfill the goals of the partners and enhance

qualified. To be qualified, districts must

service opportunities for Rotarians through

complete an online process and follow the

packaged global grants.

14

 November 2012

What are vocational training teams (VTTs)?

Vocational training teams (VTTs) are

groups of professionals who travel abroad either to learn more about their vocation or to teach local professionals about a particular field. Vocational training teams can be funded by either district grants or global grants

Facts about Vocational Training Teams Can grants be used for scholarships?

Yes, scholarships can be supported with

district and global grants. District Grants may be used to support scholarships at the district’s discretion. Global Grants may support a Rotary Scholar as long as the recipient’s study involves one of the six areas of focus.

What is the timeline for the Future Vision global launch?

All districts will begin using the new grant

model on 1 July 2013. However, districts not participating in the Future Vision pilot should begin preparing for the transition ahead of time. District governors-elect and district


Foundation chairs will receive training at the 2013 International Assembly. This will prepare them to complete the qualification process, train and qualify clubs, and apply for grants.

How is Rotarian input and feedback being used to improve the new grant model for the worldwide launch?

Many of the plan’s key elements were

based on survey results from Rotary leaders and grassroots Rotarians. Rotarian input continues to be a key factor as pilot districts, which have been testing the model since 2010, report on their successes and challenges and make recommendations for change. For example, major improvements are being made to the online grant application to make it easier to use.

Surveys of Future Vision pilot districts

indicate that most are happy with the new grant model. For example: • 85% of respondents strongly or somewhat agree that the district MOU requirements improved their district’s stewardship practices. • Districts are generally satisfied with the

online system and the elimination of paper applications. They feel that this process is easier. • Pilot districts report that the sense of ownership of grants and grant projects has increased at both district and club

process that will provide data on the

levels.

actual number of people who benefit

• One district reports, “We have found better

from Foundation grants and demonstrate

participation by clubs in our district. We

how the sustainability factor will ensure

have used our grant funds for a great

the continuation of those benefits. Other

variety of local and international projects

factors that will help the Foundation measure

and some clubs have combined with others

success include Rotarian participation in

for larger projects.”

grants, Foundation donations from both

• Another district reports that their vocational

members and non-Rotarians, and media

training team (VTT) exchange had an

coverage of Foundation-sponsored projects.

even higher impact on their community than group study exchanges (GSEs). • Pilot districts report that more clubs are participating in international projects and starting multi-club projects.

How will the Foundation know if Future Vision is a success? The new grant model includes an evaluation

Where can I find learning resources? • Go to learn.rotary.org for tutorials and other resources to help you understand the new grant model. • Subscribe to Future Vision News, a free monthly e-newsletter that features updates and information about the new grant model.

November 2012

15


เดือนพฤศจิ กายน 2555

สโมสรเพื่อ ให้ม ีผ ลการเป็ น สมาชิก ที่ส มบู ร ณ์ ข องโรตารีโ ดย ดํา เนิ นการดังนี้ เมื่อสโมสรรับสมาชิกใหม่แล้วต้องรีบแจ้งชื่อ ผ่ า นระบบ Member Access หรื อ ให้ ศู น ย์ ฯ ช่ ว ยโดยส่ ง ชื่ อ สมาชิกใหม่พร้อมที่อยู่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) และทีส่ าํ คัญคือวันทีร่ บั เป็ นสมาชิกใหม่ เพื่อมีผลการเป็ นสมาชิก สโมสรโรตารีใ นวัน นั น้ และโรตารีส ากลจะเรีย กเก็บ เงิน ค่ า สมาชิกในงวดต่อไปโดยคํานวณจากวันทีเ่ ป็ นสมาชิกใหม่ หวังว่าทัง้ 4 ภาคในประเทศไทยเราจะประสบความสําเร็จ ในการเพิม่ สมาชิกที่เข้มแข็งให้แก่สโมสรได้ตามเป้าหมายของ ภาค และประสบความสํ า เร็จ ในทุ ก กิจ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดไป ขอให้โชคดีครับ

เรียน มิตรโรแทเรียนทีร่ กั ทุกท่าน

พบกันอีกเช่นเคย จากใจของศูนย์โรตารีในประเทศไทย ขอ เรียนให้มติ รโรแทเรียนได้ทราบว่าในรอบเดือนตุลาคม 2555 ทางศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้ดาํ เนินการในหลายๆ เรื่องเพื่อ ความก้าวหน้ าและเข้มแข็งของโรตารีเรา เช่น แปลหนังสือชุด คู่มอื นายกสโมสร เลขานุ การ คณะกรรมการ 5 ฝ่าย เหรัญญิก สําหรับเจ้าหน้าที่สโมสรปี 2556-57 คาดว่าจะแปล ตรวจทาน และพิม พ์เ สร็จ ต้น เดือ นธัน วาคม เป็ น กระบวนการที่ใ ช้เ วลา ค่อนข้างนาน แต่เราก็จะมีคู่มอื ต่างๆ ฉบับภาษาไทยเอาไว้ใช้ งานเพือ่ ความสะดวกของโรแทเรียนทุกคน นอกจากนี้ ยังมีการ แปลเอกสารอื่นๆ ด้วย โดยเอกสารที่แปลและตรวจทานเสร็จ เรีย บร้ อ ยจะมีล้ิง ค์ ใ ห้ ด าวน์ โ หลดได้ ฟ รีท่ีเ ว็บ ไซต์ ข องศู น ย์ ด้วยไมตรีจติ แห่งโรตารี โรตารีฯ www.rotarythailand.org ในช่ ว งเดือ นกัน ยายน-ตุ ล าคมที่ผ่ า นมา ศู น ย์ฯ ได้ ช่ ว ย ประสานการติด ต่ อ กับ ทุ ก สโมสรในการคืน เงินส่ว นลดค่ า ลง- (ไพโรจน์ เอือ้ ประเสริฐ) ทะเบียนประชุมใหญ่โรตารีสากลทีก่ รุงเทพฯ สําหรับโรแทเรียน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2555-57 ฝ่ า ยเจ้ า ภาพที่ ล งทะเบี ย นล่ ว งหน้ า ภายในวัน ที่ 1 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รบั คืนคนละ 1,200 บาทไปเกือบ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว นอกจากนี้ ศูน ย์ฯ ยังช่วยประสานงานกับโรตารี สากลในเรื่ อ งต่ า งๆ ถึ ง แม้ ว่ า ในป จั จุ บ ัน สโมสรจะ สามารถทํางานผ่าน Member Access ได้ก็ตาม ทัง้ ใน เรื่องของสมาชิกใหม่ การปรับปรุงข้อมูลของสโมสรและ สมาชิก ตลอดจนการดูแ ละดาวน์ โ หลดรายงานของ โรตารีสากลและมูลนิธโิ รตารีได้เองแล้วก็ตาม สําหรับ สโมสรที่ยงั ไม่สะดวกในการทํางานออนไลน์ ก็สามารถ อผภ.ศิริ เอีย่ มจํารูญลาภ ผูช้ ว่ ยผูป้ ระสานงานมูลนิธโิ รตารีในภูมภิ าค ติดต่อให้เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ ช่วยได้ ได้จดั การประชุมแบ่งปนั ความรูเ้ กีย่ วกับแผนวิสยั ทัศน์เพือ่ อนาคต โดยมี ผมขอเรียนให้ท่านนายกสโมสรทุกสโมสรได้ทราบ ผูว้ า่ การภาค, ผูว้ า่ การภาครับเลือก, ประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของทัง้ ถึง แนวทางการปฏิบ ัติใ นการส่ง ชื่อ สมาชิก ใหม่ ข อง 4 ภาคและโรแทเรียนทีส่ นใจร่วมประชุม เมือ่ วันที ่ 25 ตุลาคม ณ ศูนย์โรตารีฯ ROTARY FIGURES 

Source: RI Fiscal Agent (Oct.2012) 

อัตราแลกเปลีย่ นโรตารีสากล เดือนพฤศจิกายน US$1 ต่อ 31.00 บาท

D.3330

D.3340

D.3350

D.3360

TOTAL

MEMBERS

2,539

1,308

2,360

1,332

7,539

92

55

87

63

297

CLUBS

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82‐83 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719; rotaryth@ksc.th.com; www.rotarythailand.org; www.facebook.com/ThaiRotaryCentre  

16

 November 2012


November 2012

17

มวลมิตรโรแทเรี ยนภาค 3350 ที่เคารพรัก

***รายละเอียดของหนังสื อทาเนียบภาค 1. แจกให้กบั สมาชิกทุกท่านในภาค

(ผชภ.ทญ. อัจฉรา ปานแดง) ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่ประจาปี ภาค

ด้วยไมตรี จิตแห่งโรตารี

จึงเรี ยนมาเพื่อ ขอรับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิก และ ดิฉนั หวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้ความร่ วมมือใน การทา ทาเนียบอาชีพภาคในครั้งนี้จากทุกท่าน โดยพร้อมเพียงกัน

ตามที่ดิฉนั ได้รับแต่งตั้ง จากท่านผูว้ า่ การภาค Alex Mavro ให้ทาหน้าที่ ประธานจัดงานการประชุม ใหญ่ประจาปี บริ หาร หรื อ District Conference ซึ่ งเป็ นงานที่จดั ขึ้นเพื่อ แสดงผลงานของทุกสโมสรใน ภาคที่ได้ทาในช่วงปี บริ หารนี้ โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2556 ณ ภูเขางามรี สอร์ท จังหวัดนครนายก และ นอกจากนี้ยงั มีโครงการ Rotary One Day อีกหนึ่งโครงการที่ดิฉนั เป็ นที่ ปรึ กษา ซึ่ งทุกท่านได้ทราบถึงกิจกรรมนี้อยูแ่ ล้วเป็ นอย่างดี และ ได้จดั กิจกรรมนี้มาแล้ว 4 ครั้งในปี นี้ ดิฉนั อยากให้มีโครงการนี้อีก ในช่วงเวลาที่เหลือสาหรับปี บริ หารนี้ แต่ขาดงบประมาณในการ ดาเนินงาน ซึ่ งแต่ละครั้งต้องใช้อย่างน้อยครั้งละ 50,000 บาท เพื่อทากิจกรรมนี้ให้กบั เด็กนักเรี ยน 700 คน การจัดงานทั้ง 2 งาน จาเป็ นต้องมีงบประมาณ ดิฉนั จึงได้คิดถึงการทา หนังสื อทำเนียบธุรกิจโรแทเรียน ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพระหว่างเพื่อนสมาชิกโรแทเรี ยนด้วยกันทัว่ ทั้งภาค ตามนโยบายหลักของ โรตารี ที่พวกเราเองต้องดูแลกันและกันด้วย 2. เพื่อจัดหางบประมาณไปจัดทาโครงการ Rotary One Day และ การจัดประชุมใหญ่ประจาปี 2555 – 2556

เรี ยน

28 กันยายน 2555

1,000 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท 1,500 บาท

สามารถโอนเงินค่าลงโฆษณาในหนังสื อทาเนียบธุรกิจโรแทเรี ยนได้ที่ ธนาคารกสิ กรไทย สาขาสุ ขมุ วิท 33 ชื่อบัญชี "นายชาญชัย วิศิษฏ์กลุ และนางรุ ้งภร เล็กเขียน และนางรัศริ นทร์ ลัดใหม่กลุ วัฒน์" เลขที่บญั ชี 003-2-63045-8

ส่ งใบตอบรับการลงโฆษณาใน Yellow Pages ของโรตารี ได้ที่ : E-mail: acharad3350@gmail.com 081 869 3088 เบอร์ติดต่อ ผชภ. ทญ. อัจฉรา ปานแดง กรุ ณาส่ งใบตอบรับกลับ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

แบบ A(5.8 x 7.7 CM) □ ภาษาไทย 500 บาท □ ไทย +อังกฤษ แบบ B(7.7 x 18.6 CM)□ ภาษาไทย 1,000 บาท □ ไทย +อังกฤษ แบบ C(12.3 x 16 CM) □ ภาษาไทย 1,500 บาท □ ไทย +อังกฤษ แบบ D(5.8 x 15.5 CM) □ ภาษาไทย 800 บาท □ ไทย +อังกฤษ Full Page (15 x 21 CM) □ ภาษาไทย 3,000 บาท (แถมภาษาอังกฤษ)

ต้องการลงโฆษณา ขนาด

ผูล้ งโฆษณา ชื่อ..................................... นามสกุล .............................................. สโมสร ................................................ .. เบอร์ติดต่อ............................................ E-mail: ……………………………………………………..

ใบตอบรับ ลงโฆษณาใน Yellow Pages ของโรตารี


28 September 2012

With Rotary’s goodwill Dear my fellow Rotarians District 3350 According to my delegation from District Governor, Alex Mavro, to perform as a president who organizes annual meeting called District Conference. This conference is organized in order to present all district clubs’ achievement which occurs during this management year. The conference will be arranged on Friday 22nd – Sunday 24th of March 2013 at Phu Kao Ngam Resort, Nakornnayok province. Moreover, I’m also a project consultant for Rotary One Day project which you all maybe already familiar with it because it had been organized for 4 times this year. I would like to organize this project again in the rest of this management year. Unfortunately, we are lack of budget to process (. To organize this project,) which needs at least 50,000 Baht each time, (we need at least 50,000 Baht) to run this activity for 700 students. Arranging these 2 events, we need budget; therefore, I have the idea of Rotarians Business Directory Book. As the following purposes: 1. T  o support career for our Rotarians all over district according to Rotary’s policy which is we, Rotarians, have to take care each others. 2. To seek for the budget for arranging Rotary One Day project and Annual Meeting 2012-2013 I hereby request for your support (and consideration) and strongly hope to gain kind cooperation from you all together. I hopefully gain kind cooperation from all members in order to do District Business Directory.

ADG. D. Achara Pandaeng Annual District Organizational Conference President

***Details for District Directory Book 1. Provide to every members in district.

18

 November 2012


Acknowledgement for advertising in the Yellow Pages of Rotary Advertiser’s name..................................................... Surname .............................................. Club ........................................................ Telephone .................................................. E-mail: .................................................. Advertise in desirable sizes Size A(5.8 x 7.7 CM) Size B(7.7 x 18.6 CM) Size C(12.3 x 16 CM) Size D(5.8 x 15.5 CM) Full Page (15 x 21 CM)

Thai Thai Thai Thai Thai

500 1,000 1,500 800

Baht Baht Baht Baht

Thai +English Thai +English Thai +English Thai +English

1,000 2,000 2,500 1,500

Baht Baht Baht Baht

3,000 Baht (Free English version)

Send your acknowledgement for advertising in the Yellow Pages of Rotary to: E-mail: acharad3350@gmail.com Contact number District Asst. DDS. Atchara Pandeang at 081 869 3088 Please send within 20th November 2012

You can transfer money for advertisement in Rotarian Business Directory at Kasikorn Thai Bank, Sukhumvit 33 Branch Account name "Mr.Chanchai Wisitkul, Mrs. Rungporn Lekkien and Mrs. Rassarin Ladmaikullawat ". Account number 003-2-63045-8

November 2012

19


ROTARY IN ACTION • เมือ่ ไม่นานมานี้ โรตารีสลี มได้เดินทางไปจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเพือ่ แบ่งปัน ของใช้จำ� เป็นในชีวติ ประจ�ำวันให้แก่เด็กๆ ชาวเขา และเลีย้ งอาหารกลาง วันเป็นเมนูกว๋ ยเตีย๋ วและไอศกรีมทีห่ ารับประทานได้ยากและหรูหรามาก ส�ำหรับบรรดาเด็กๆ เหล่านี้

• RC Silom recently went to Maehongsorn to distribute life neces-

มีแม้กระทั่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งท�ำไอศกรีมหกลงบนพื้นแล้วก้มลงไปเลีย รับประทานแทนที่จะขอใหม่ • สโมสรโรตารีบ่ างรักใด้มโี ครงการมอบรถเข็นให้ผพู้ กิ ารทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี และในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมาน�ำโดย ท่านนายก วสันต์ ลีละยูวะ ร่วมรณรงค์ฉดี วัคซีนโปลิโอ ให้กบั เด็ก อายุ 3-5 ปี ณ สาธารณสุข สีพ่ ระยา • สโมสรโรตารีบางคอแหลมกับการท�ำกิจการหยอดวัคซีนโปลิโอครั้งที่1 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

went down to lick it despite assurances they would give him a

หากสโมสรของท่านมีภาพถ่ายหรือเรือ่ งราวทีน่ ำ� มาแบ่งปันได้ กรุณาส่งมา ให้พวกเราเพื่อน�ำไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอีกต่อๆ ไป …

RC Bangkorlaem

20

 November 2012

sities to hill tribe children and to treat them to a very rare lunch of noodles and ice cream, a luxury for these children.

They even had one boy whose ice cream fell on the floor who new one…

• RC Bangrak and their wheelchair project in Ubon Ratchathani

and on Wednesday 14th November, 2012 RC Bangrak led by President Vasunt Leelayoova inspired the Polio Vaccination

campaign for children aged 3-5 years at Public health Siphaya.

• RC Bangkorlaem and their first the Polio Vaccination campaign for children.

If your club has a few photos and a story to share, please send it to us so we can share it with everyone…


RC Bangrak

RC Silom

November 2012

21


Rotary International District 3350

คะแนนการประชุม เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 Attendance Score for October 2012

กลุ่ม

1

สโมสร

สมาชิก

+

กรุงเทพ/Bangkok

94

3

กรุงเทพใต้ BKK South

104

-

2

%

ครั้ง

60.82

3

63.96

4

กลุ่ม

11

บางกะปิ/Bangkapi 2 3

4

5 6

7

8

9

10

สิงห์บุรี/Singburi

20

2

47.56

5 12

พระศรีสุริโยทัย อ. Prasrisuriyothai A. สิงห์บุรีวีรชน SingburiVeerachon

สมาชิก

+

หล่มสัก / Lomsak

29

1

นครสวรรค์ / Nakornsawan

19

75.00

อ่างทอง/Angthong พระนครศรีอยุธยา Pranakornsri A. ท่าเรือ/Tarue 32 86.72 วัดสิงห์/Wat Sing เมืองชัยนาท 29 68.97 AllMuangChainat proceeds to support District 3350 Newsletter บ้านหมี่/Banmi More info: bangkoksnowremoval.com or ลพบุรี/Lobburi 32 61.72 contact lynn@bangkoksnowremoval.com พระนารายณ์ ลพบุรี 45 74.34 Pranarai Lopburi พระราเมศวร ลพบุรี 45 3 74.34 Praramesuan L. นครนายก / Nakornnayok สระบุรี / Saraburi 22 42.05 เฉลิมพระเกียรติ Chaloemprakeit หนองแค / Nongkae 26 100.00 บ้านไร่ / Baanrai หนองฉาง / Nongchang 4 75.00 Take an on-line English test to know the IELTS, อุทัยธานี / Uthaithani 23 47.76 BULATS, BattambangTOEIC, TOEFL score you can expect Pursat Angkor Phnom Penh 16 40.63 Phnom Penh Metro

%

ครั้ง

52.59

4

28

59.82

4

47

44.15

4

ธนบุรี/Thonburi

93

60.32

4

กรุงเทพบางลำ�พูฯ BKK Banglumpu

37

25.41

5

เจ้าพระยานครสวรรค์ Chaoprayanakornsawan ท่าตะโก / Tatako

สี่แคว / Siquare สาทร / Sathorn

4 13

4

ดุสิต / Dusit กรุงเทพกล้วยน้ำ�ไท BKK Kluaynamthai

2013 Calendars and Cards 5

สำ

 November 2012

14

4

15

นนทบุรี / Nonthaburi

19

61.40

4

บางเขน / Bangkhen

30

55.83

4

กรุงเทพพัฒนาการ BKK Pattanakarn

15

38.67

5

กรุงเทพ 70 / BKK 70

14

71.43

5

กรุงเทพคลองเตย BKK Klongtoei

23

47.83

1

กรุงเทพเพลินจิต BKK Ploenchit

25

54.67

3

วังทองหลาง Wangthonglang

15

43.33

4

4

กรุงเทพตะวันออก BKK East

4

กรุงเทพรามคำ�แหง BKK Ramkhamhaeng

16

5 4 5

17

สุขุมวิท/Sukhumvit 18

4

1

กรุงเทพสุริวงศ์ BKK Suriwong

4

Perfect for students wanting to study overseas Rtn Dr Tim Cornwall

SIZE 18x4 cm

-

หนองบัว / Nongbua

Independent IELTS study

22

สโมสร

5


กลุ่ม

19

20

21

22

23

24

25

สโมสร

ดอนเมือง/Donmuang สัมพันธวงศ์ Samphanthawong กรุงเทพรัชดาภิเษก BKK Ratchadapisek กรุงเทพบางขุนเทียน BKK Bangkhuntien กรุงเทพสุวรรณภูมิ BKK Suwannabhumi กรุงเทพพระราม 3 BKK Rama3 เจริญนคร Charoennakorn พระปกเกล้าธนบุรี Prapokklaothonburi สีลม/Silom กรุงเทพเบญจสิริ BKK Benjasiri ปทุมวัน/Pathumwan กรุงเทพรัตนโกสินทร์ BKK Rattanakosin สระปทุม/Srapathum กรุงเทพไชน่าทาวน์ BKK Chinatown จตุจักร/Chatuchak สวนหลวง/Suanluang พระนคร/Pranakorn ธนบุรีตะวันตก Thonburi East

สมาชิก

+

11

1

-

%

ครั้ง

57.57

3

27

39.81

4

17

80.00

5

13

69.23

5

กลุ่ม

26

27

28 15

62.22

3

51.33

5

42

40.48

4

50

51.00

2

30

1

29

30

31 29

1

28 25

49.14

4

34.81 61.00

5 4

32 33

14

53.57

4

การยกเลิกประชุม : คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถยกเลิกการประชุมปรกติประจ�ำสัปดาห์ ได้ ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราช การหรือวันหยุดตามประเพณีนิยม, หรือเมื่อมีการเสียชีวิตของ สมาชิกสโมสร, หรือมีโรคระบาดหรือภัยพิบัติร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่, หรือมีข้อขัด แย้งในชุมชนอย่างรุนแรงโดยมีการใช้อาวุธซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของสมาชิกสโมสร อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถงดการประชุมปรกติประจ�ำสัปดาห์ได้ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี ด้วยเหตุผลอื่นที่มิได้ระบุในบทนี้ โดยที่สโมสรต้องไม่งดประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้งขึ้นไป

สโมสร

สมาชิก

+

20 23

ท่าเรือกรุงเทพ Bangkok Port รังสิต/Rangsit กรุงเทพวิภาวดี BKK Vibhavadi ตากสินธนบุรี Taksin Thonburi กรุงเทพบางนา Bangkok Bangna พระปิ่นเกล้าธนบุรี Prapinklao Thonburi เยาวราช/Yaowaraj บึงกุ่ม/Bungkum ยานนาวา/Yannawa หนองแขม/Nongkham ลาดพร้าว/Ladphrao ลุมพินี/Lumpini บางแค ธนบุรี 50 Bangkae Thonburi 50 วัฒนาในพระอุปถัมภ์ฯ Vaddhana พระโขนง/Prakanong บางคอแหลม/Bangkorlaem บางรัก/Bangrak

%

ครั้ง

1

63.68

4

2

54.35

4

57

61.31

3

20

36.26

4

28

48.21

4

62.86

5

1

51.99

5

2

70.43 37.88 43.29

5 4 4

14

45 35 33 80

-

22

พญาไท/Phyathai เกษมราษฎร์คลองเตย Kasensrad Klongtoei Total

Cancellation.The board may cancel a regular meeting if it falls on a legal holiday, including a commonly recognized holiday, or in case of the death of a club member, or of an epidemic or of a disaster affecting the whole community, or of an armed conflict in the community which endangers the lives of the club members. The board may cancel not more than four regular meetings in a year for causes not otherwise specified Here in provided that this club does not fail to meet for more than three consecutive meetings.

I am a French art director, illustrator and cartoonist. I have worked for many years in France, Switzerland, Germany, Tahiti, America, and for the past two years, here in Thailand. I have published four books of illustrations. The latest volume is entitled Siam Slices by Soukha Editions. I draw the cover sketches for the Newsletter and would like to meet anyone who needs an illustrator, art director or cartoonist.

(66) 08 7182 7982 • alainjoannis@gmail.com

Visual Artist

Specialized in murals and large-scale paintings; provides a variety of styles that suit an assortment of design needs.

Mural detail

 Illustrations  Graphic design

Caroline Seiller +66 (0) 822-399-686  carolineseiller@hotmail.fr www.studioseiller.carbonmade.com November 2012

23


For articles and comments in English, contact: Tim Cornwall, PhD District 3350 2012/2013 District Public Relations Director Speech Work Consultancy Liberty Place, Suite 111 42 Sukhumvit Soi 22, Bangkok 10110 district3350@gmail.com 081 834 8982

ส�ำหรับบทความและความเห็นในภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือสนใจที่จะลงโฆษณาโปรดติดต่อ: ลิน นวาวัตน์ ภาค 3350 2012/2013 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาค 3350

Speech Work Consultancy

เลขที่ 42 ซอยสุขุมวิท 22, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 district3350@gmail.com 089 044 9876

Rotary District 3350 November 2012 Newsletter  
Rotary District 3350 November 2012 Newsletter  

Rotary District 3350 November 2012 Newsletter

Advertisement