Page 1

Monthly newsLetter มกราคม 2556 • JANUARY 2013 • www.rotary3350.org

สารผูว้ า่ การภาค • ภาค 3350 โรตารีสากล • ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 3350

การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรตารี Rotary Awareness

www.facebook.com/ThailandRotary or ไทยโรตารี่


สารจากผูว้ า่ การภาค อเล็กซ์ มาวโร ประจ�ำเดือนมกราคม

การสร้างสมาชิกสโมสรโรตารี (ให้ดยี งิ่ ขึน้ ) เมื่อเดือนที่แล้วผมได้พูดถึงการปฏิวัติปีใหม่จากจุดยืนของ สโมสร ในเดือนนี้ผมอยากจะเสนอแนวคิดส่วนตัวอีกอย่างที่คุณ อาจเรียกว่า การปฏิวัติบุคคลในปีใหม่ แนวทางการแก้ปัญหาโดยส่วนบุคคลของผมคือ ผู้บริหารที่ ยังอยู่ในระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง สิ่งแรกที่เตือนใจผมถึงสาเหตุที่ผมเข้ามาร่วมสโมสรโรตารี เมื่อวันที่ 7 เมษายน ปี 1995 คือการได้อยู่ในหมู่มิตรสหายที่เป็น แรงบรรดาใจในการช่วยสร้างโลกให้ดีขึ้น ตามที่ผมได้เล่าให้ฟัง เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความตั้งใจอย่างแท้จริง การสร้างมิตรภาพ ในขณะทีย่ อมรับได้ดว้ ยว่าไม่ใช่เพือ่ นจะยอมรับทุกเรือ่ งได้ (มิเช่น นั้นโลกคงน่าเบื่อถ้าเราท�ำได้) ดังนัน้ ในปี 2013 ผมจึงแก้ปญ ั หาโดยไม่ใช้การตัดสินใจจากฝ่ายเดียว โดยการยอมรับเพือ่ นๆ ตามทีเ่ ขาเป็น และมองข้ามสิ่งที่ผมอาจคิดจากสิ่งที่ส่งผลให้เห็นในระยะสั้น ดังที่แม่ชีเทเรซ่าได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณตัดสินผู้คน คุณจะไม่มีเวลามารักพวกเขาเลย” ซึ่งท่านได้กล่าวไว้อย่างถูกต้อง ผู ้ ว ่ า การภาค อเล็ ก ซ์ มาวโร

การแก้ไขปัญหาทีต่ วั บุคคลอย่างทีส่ องของผมคือความมีมนุษยธรรมในใจ ตามค�ำเตือนใจทีแ่ ม่ชเี ทเรซ่าได้ กล่าวไว้ว่า “เราไม่อาจท�ำเรื่องยิ่งใหญ่มากมายได้ แต่เราสามารถท�ำเรื่องเล็กๆ ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ได้” แม้ด้วยความร่วมมือของชาวสมาชิกสโมสรโรตารีทั่วโลก เรายังไม่อาจเคลื่อนย้ายภูเขาได้ “โลกที่สงบสุข” จึงฟังดูเหมือนจุดหมายทีเ่ ป็นไปไม่ได้ แต่ไม่ใช่เรือ่ งท้าทายนักทีค่ ณ ุ จะท�ำลายสิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ให้เกิดความสงบ สุขจากภายใน ครอบครัวที่สงบสุข เมืองที่สงบสุข ประเทศที่สงบสุข และสุดท้ายโลกจะสงบสุข เราทุกคนสามารถเสริมสร้างให้โลกดีขนึ้ ตามระดับทีเ่ ราพยายามอย่างดีทสี่ ดุ ผมแก้ปญ ั หาเพือ่ มุง่ เน้นไปยัง จุดนั้นและเคลื่อนไปยังขั้นต่อไปจากทิศทางที่ถูกต้องในแต่ละวัน และทุกๆ วัน สุดท้ายนี้ผมคงจ�ำเป็นต้องคิดบ่อยๆ ว่ารางวัลที่ผมได้จากการร่วมมือกับเพื่อนในการช่วยกันสร้างโลกให้ดี ขึ้นไม่ใช่แค่จากการปรบมือ ไม่ใช่ชื่อเสียง หรือความร�่ำรวย ผมจึงขอตอบแทนเป็นการส่วนตัวด้วยความสามารถทีจ่ ะเผชิญกับความปลอดภัยในการด�ำรงอยูต่ ามความ รู้ที่เราได้ทิ้งไว้ให้กับโลกที่ดีขึ้นในเวลาต่อมาถึงสิ่งที่ผมได้ท�ำ แม้จะท�ำให้เกิดรอยยิ้มบนใบหน้าของคนไม่กี่คน ก็ตาม ผมแก้ไขตามคติของสโมสรโรตารี คือ การช่วยเหลือผู้อื่น ทุกๆ นาทีในแต่ละวันจนกระทั่งกลายมาเป็น สิ่งที่ไม่อาจลบเลือนจากสายเลือดของผม ตามที่แม่ชีเทเรซ่าได้กล่าวไว้อีกด้วยว่า “การกระท�ำของความรักคือ การให้ความช่วยเหลือ” สิง่ ทีค่ ณ ุ จะได้คอื การแก้ไขปัญหาส่วนบุคคลต่างๆ ของปี 2013 มิตรภาพ งานให้การบริการความช่วยเหลือ ความเห็นแก่สว่ นรวม ถ้าผมสามารถท�ำให้ทกุ ข้อเป็นจริงได้ ผมจะกลายเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีทดี่ ขี นึ้ และเป็น คนดีขึ้น ตอนนี้ คุณลองจินตนาการดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชาวโรตารีทุกท่านเลือกทางแก้ไขปัญหาทั้งสามประการ นี้เหมือนกันหมด

2

 january 2013


DG Alex Mavro JANUARY Message

The Making of a (Better) Rotarian

Last month I spoke of new year resolutions from

the standpoint of the club. This month, I would like to offer an individual perspective. You might call them personal new year resolutions.

What would be my personal resolutions as Governor

at the midway point of my tenure?

First to remind myself why I joined Rotary on 7

April 1995, which was to be among an inspiring group of friends whose aspirations to help create a better world I share; to remain true to that intention – building friendships – while accepting that not even friends will

agree on everything. (It would be a boring world if we did!)

So in 2013 I resolve to not be judgemental; to accept my friends as they are and to overlook

what I might otherwise describe as shortcomings. Mother Theresa said, “If you judge people, you have no time to love them.” She was right. DG Alex Mavro

My second personal resolution is to retain the humility encapsulated in another wise reminder

from Mother Theresa, “We cannot do great things, but we can do small things with great love.”

Even with the cooperation of all the Rotarians in the world, we cannot move mountains. ‘World

peace’ sounds like an impossibly lofty goal. But not nearly so challenging when you break it down into its component parts: inner peace; family peace community peace; regional peace; national peace; and finally, world peace.

We can all contribute to making a better world at the level that suits us best. I resolve to focus

on that level and to make a small step in the right direction each and every day.

Finally, I often need reminding that my reward for joining my friends to help build a more

congenial world is not applause. Nor is my reward fame. Nor riches.

My personal payback is being able to face my mortality secure in the knowledge that I am

leaving behind a better planet than the one I found, if only for a few smiling faces. I resolve to live Rotary’s motto, Service Above Self, every minute of every day until it becomes an indelible feature of my DNA. Mother Theresa, yet again: “Love in action is service.”

There you have them: my personal resolutions for 2013: friendship; service; selflessness. If I

can live up to the challenge of each resolution, I will be a better Rotarian... a better person!

Now, imagine what would happen if all Rotarians chose the same three resolutions?

january 2013

3


Tanaka Sakuji ROtary international President 2012/2013 PEACe through service

4

 january 2013


เรียน มวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารี กระผมเป็นนักธุรกิจชาวญีป่ นุ่ ทีส่ วมใส่ชดุ สูท เกือบทุกวัน ซึง่ เข็มกลัดตราสัญลักษณ์สโมสรโรตา รีมกั ติดอยูบ่ นปกเสือ้ ของผม ผมติดไว้ตรงนัน้ เพราะ ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี ไม่ว่าผมจะไปที่ไหน ผู้คนจะเห็นเข็มกลัดและ รู้ว่าผมคือใคร สมาชิกสโมสรโรตารีท่านอื่นเอง ก็เห็นและรู้ว่าผมเป็นเพื่อน แม้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ชาวโรตารีก็สามารถรู้ได้เช่นกัน ผมอยากแน่ใจ ว่าทุกคนเองก็เข้าใจว่าความหมายของเข็มกลัด นี้คืออะไร

นีจ่ งึ เป็นเหตุผลทีผ่ มมักจะขอให้ทกุ คนติดเข็ม กลัดของสโมสรเพือ่ แสดงจุดยืนของความหมาย ของเข็มกลัดนี้ ผมเชือ่ ว่าการติดเข็มกลัดไว้ทปี่ ก เสือ้ จะเปลีย่ นแปลงคุณได้ ท�ำให้คณ ุ คิดได้มากขึน้ ก่อนทีพ่ ดู หรือกระท�ำสิง่ ใดๆ ช่วยให้คณ ุ ตระหนัก อยู่ตลอดเวลาว่าคุณคือชาวสโมสรโรตารี และ ในฐานะสมาชิกสโมสรโรตารี เราพร้อมที่จะให้ ความช่วยเหลือเสมอ

คนมีความยินดีตอ่ บุคคลทีเ่ ราชักชวนให้มาเข้าร่วม ผมรูว้ า่ ชีวติ นีจ้ ะมีความสุขยิง่ ขึน้ และท�ำประโยชน์ ได้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะสโมสรโรตารี เห็นได้ชัด ว่าตั้งแต่วันที่ผมมาเข้าร่วมสโมสรโรตารีของยา ชิโอ เป็นวันที่ได้เหยียบเข้ามาบนเส้นทางชีวิตที่ แตกต่างก้าวแรกเข้าแล้ว เส้นทางที่มีการเชื่อม ต่อที่ยิ่งใหญ่ มีความน่าพึงพอใจมากมาย และ เต็มไปด้วยความสงบสุข

เราทุกคนควรมีความพร้อมเสมอทีบ่ อกเล่าเรือ่ ง ราวเกีย่ วกับสโมสรโรตี เมือ่ มีคนถามว่านีเ่ ข็มกลัด อะไร คุณจะสามารถตอบพวกเขาได้ทันที อะไร คือสโมสรโรตารี สโมสรโรตารีท�ำอะไร ค�ำถาม เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราทุกคนควรเตรียมความพร้อม ที่จะตอบ

นี่คือความรู้สึกที่ผมอยากบอกต่อให้แก่ผู้ อื่น และผมรู้ว่าวิธีที่จะท�ำได้คือการน�ำพาสมา ชิกใหม่ๆ เข้ามา แต่เราต้องท�ำโดยตระหนักด้วย ว่าเพือ่ สโมสรโรตารี ควรมุง่ เน้นไปทีภ่ าพลักษณ์ ต่อสาธารณชนและสวมใส่เข็มกลัดตราของสโมสร โรตารีทุกวัน

เราไม่สามารถไปหาสมาชิกให้มาเข้าร่วม สโมสรได้ดว้ ยเหตุผลเพียงแค่เราต้องการสมาชิก เพิ่ม เราต้องแสดงให้พวกเขารู้ว่าสโมสรโรตีนี้ดี อย่างไร และพวกเขาจะมีความสุขมากขึน้ ได้จาก การเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้อย่างไร เมือ่ เราชักชวนให้คนเข้าร่วมสโมสร เราให้ความ ช่วยเหลือบุคคลผูน้ นั้ ด้วยเช่นกัน ผมคิดว่าเราทุก

Dear fellow Rotarians,

All of us should be ready to talk about

I am a Japanese businessman, and I

Rotary. When someone asks you about

wear a suit almost every day. The Rotary pin

that pin, you should be ready to answer

is always on my lapel. It is there because

them. What is Rotary? What does Rotary

I am proud to be a Rotarian. Anywhere I

do? These are questions that each of us

go, people will see the pin and know who

should always be prepared to answer.

I am. Other Rotarians will see it and know that I am a friend, and people who are not

Rotarians will see it as well. I want to be

and ask them to join Rotary only because

sure that all of them also understand the

we want more members. We have to show

meaning of this pin.

them that Rotary is a wonderful organiza-

We cannot go to prospective members

tion, and that they will be happier because

This is why I am asking all of you to wear

they belong to a Rotary club.

to me that the day I joined the Rotary Club of Yashio was a day when I took my first step down a different path in life – a path of greater connection, greater satisfaction, and a deeper sense of fulfillment and peace.

This is a feeling that I want to share with

others. And I know that one way to do that is through bringing in new members. But we must also do it by raising awareness of Rotary and Rotary’s work, by focusing on our public image and wearing our Rotary pins every day.

your Rotary pin and to raise awareness of what the pin means. I believe having that

When we ask people to join Rotary,

pin on your lapel changes you. It makes

we are doing this to help them as well.

you think more before you speak and before

I think all of us are grateful to the person

you act. It makes you remember, all the

who asked us to join. I know that my life is

time, that you are a Rotarian – and that

much happier, and has been much more

as Rotarians, we are here to help.

productive, because of Rotary. It is clear

january 2013

5


Wilfrid J. Wilkinson Foundation Trustee Chair

6

 january 2013


ข้อความประจ�ำเดือน มกราคม กรรมการบริหารมูลนิธิ Wilfrid J. Wilkinson

ปีแห่งการเปลีย่ นแปลงชัว่ ขณะ ขณะที่เราก�ำลังเริ่มใช้ปฎิทินปีใหม่นี้ ผม อยากขออวยพรให้ชาวสโมสรโรตารีทุกคนได้ ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี 2556 ซึ่งเป็น ปีที่ 108 ของการก่อตั้งสโมสรโรตารี นี่จะเป็นปี แห่งการเปลีย่ นของมูลนิธิ รูปแบบกองทุนใหม่ของ เราจะให้การสนับสนุนในระดับสากลเป็นระยะ เวลา 6 เดือน โดยนับจากบัดนี้เป็นต้นไป และ น�ำพาการเปลีย่ นแปลงครัง้ นีไ้ ปสูท่ กุ ภาคส่วน เรา ก�ำลังมองหาผูท้ สี่ ามารถให้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ การ เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะประสบความส�ำเร็จ

ชาวสโมสรโรตารีในระดับภาคต่างๆ สามารถ ร่วมก�ำหนดสิ่งที่สามารถท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ ได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในชุมชนของภาค หรือในต่างประเทศ ซึง่ อาจมีประสิทธิภาพกว่าที่ มูลนิธเิ องจะสามารถท�ำได้จากภายในส�ำนักงาน กลางทีเ่ มือง Evanston รูปแบบกองทุนใหม่นจี้ ะ ผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินการ ตัดสินใจ ความปรารถนา และการน�ำทรัพยากร ของมูลนิธไิ ปใช้อย่างระมัดระวังและไตร่ตรอง ที่ ส่งต่อไปยังชาวสโมสรโรตารีต่อนั่นเอง

หนึ่งในข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุนให้แก่ภาค ของเราคือ โครงการ Future Vision Plan ที่ซึ่ง

การลงทุนทั้งด้านทุนทรัพย์และเวลาของ เราจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความส�ำเร็จในการ

รวมกลุ่มระดับนานาชาตินี้ ภายในเดือนนี้จะมี การฝึกอบรมประจ�ำปีส�ำหรับผู้บริหารภาคที่ได้ รับเลือกตั้งมา ณ รัฐ San Diego กิจกรรมใน ครั้งนี้จะรวบรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอดีๆ และการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับโครงการ Future Vision โดยสรุป เมื่อผู้น�ำภาคต่างๆ ได้เดินทาง กลับไปแล้ว คุณจะพบว่าพวกเขาได้รบั การอบรม มาอย่างเป็นพิเศษเพือ่ เป็นผูน้ ำ� สโมสรโรตารีและ มูลนิธิ อันช่วยน�ำพาไปสูค่ วามส�ำเร็จของปี พ.ศ. 2555-2556 เราจะสร้างรากฐานทีม่ นั่ คงแข็งแกร่ง ให้กับมูลนิธิ ในปี พ.ศ. 2556-2557 เพื่อช่วย เหลือพวกเราในฐานะชาวสโมสรโรตารีที่ท�ำสิ่ง ดีๆ ให้กับโลก

Monthly messages of Foundation Trustee Chair Wilfrid J. Wilkinson JANUARY 2013 As we begin another calendar year,

making, and for wise and careful use of

I’d like to offer my best wishes to all

substantial Foundation resources, into the

Rotarians for 2013, the 108th year of

hands of Rotarians at this level.

Rotary’s existence. This will be a year of momentous change for our Foundation.

Our new grant model will be implemented

investment of time and money in our

worldwide six months from now, bringing

International Assembly, the annual train-

changes to every district. We are looking

ing for district governors-elect that takes

to you to make sure those changes will

place later this month in San Diego. This

be a success.

year’s event will include a great deal of

Our success will be supported by our

information and education about Future One of the fundamental premises of

Vision. As a result, when your district

district grants under the Future Vision

leaders return home, you will find them

Plan is that Rotarians at the district level

specially trained to lead Rotary and its

can determine what they can accomplish,

Foundation to a successful conclusion

whether in their own communities or abroad,

to the 2012-13 year. We’ll create a solid

more effectively than the Foundation can

basis for an even stronger Foundation

from a central office in Evanston. The new

in 2013-14, helping us as Rotarians with

grant model puts responsibility for decision

Doing Good in the World.

january 2013

7


สาธารณชนรูจ้ กั สโมสรโรตารีแต่ไม่มนั่ ใจ ว่าพวกเราท�ำอะไร

เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณรู้หรือไม่ว่า คุณเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี? คุณบอกคนรู้จัก เกี่ยวกับผลงานดีๆ ที่สโมสรของคุณที่ท�ำทั้งใน ระดับชุมชนและระดับนานาชาติหรือไม่ คุณรู้หรือไม่ว่าการพูดถึงความมีส่วนร่วม ของคุณในสโมสรโรตารีสามารถเพิม่ ภาพลักษณ์ ขององค์กรและท�ำให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมอย่าง ที่ควรได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสมาชิกชาวโรตารีทุกคน ว่าจะบอกโลกว่าสโมสรโรตารีคืออะไร และท�ำ อะไร จากผลส�ำรวจภาพลักษณ์ขององค์กรทีม่ ตี อ่ สาธารณชนซึง่ จัดท�ำโดยสโมสรโรตารีนานาชาติ ในปี 2010 พบว่าคนส่วนมากมักจะรูจ้ กั เกีย่ วกับ สโมสรโรตารีและรู้จักในแง่บวกในฐานะองค์กร การกุศลถ้าพวกเขารูจ้ กั เป็นการส่วนตัวกับสมาชิก การหาสมาชิกเพิม่ จึงเป็นหนึง่ ในหลายๆ วิธที ใี่ ห้ สโมสรและภาคต่างๆ ช่วยกันสนับสนุนสโมสร โรตารีในท้องถิ่นของพวกเขาได้

8

 january 2013

สโมสรโรตารีสากลได้จดั ท�ำการส�ำรวจบุคคล ทั่วไปจ�ำนวน 1000 คนในแต่ละประเทศ 6 แห่ง ดังต่อไปนี้ ประเทศอาเจนตินา ออสเตรเลีย เยอรมัน ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินความเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมี ต่อองค์กร ซึง่ ผลการส�ำรวจออกมาสอดคล้องกัน กับผลการส�ำรวจที่จัดขึ้นในปี 2006 คือ ผู้ตอบ แบบสอบถามเคยได้ยินเกี่ยวกับสโมสรโรตารี แต่ไม่รู้ว่าสโมสรท�ำอะไร การท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก นั้ น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย กล่าวโดย Pauline Leung ผู้ประสานงานฝ่าย ประชาสัมพันธ์ทั่วไปสโมสรโรตารี “บางครั้ง เนื่องจากสมาชิกสโมสรโรตารีท�ำหลายอย่าง มากท�ำให้คนสับสนเกี่ยวกับสโมสรโรตารี พวก เราต้องมีความสอดคล้องกันเมื่อสนับสนุนภาพ ลักษณ์ของสโมสรโรตารี สมาชิกสโมสรโรตารีควร ได้รับการอบรม เพื่อที่จะสามารถอธิบายจุดยืน วิสัยทัศน์ คุณค่าและเป้าหมายของสโมสรได้ อย่างชัดเจน”

เป็นที่ตระหนักถึงอย่างสูง แต่ความรู้จักคุ้น เคยต�่ำ ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่าการตระหนัก รับรูถ้ งึ เกีย่ วกับสโมสรโรตารีนนั้ หลายหลาย จาก ประเทศสู่ประเทศ และวัฒนธรรมสู่วัฒนธรรม ในจ�ำนวน 6 ประเทศที่ท�ำการส�ำรวจ ประเทศ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ท� ำ แบบส�ำรวจที่รับรู้ถึงสโมสรโรตารีมากที่สุด (95 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ประเทศเยอรมันมีระดับ ต�่ำที่สุด (34 เปอร์เซ็นต์) แต่ความรับรูเ้ กีย่ วกับสโมสรโรตารีไม่จำ� เป็น ต้องหมายถึงความคุน้ เคยเกีย่ วกับสิง่ ทีส่ โมสรท�ำ ในขณะทีจ่ ากเกือบทุกคนในประเทศออสเตรเลีย บ่งบอกว่ารับรู้เกี่ยวกับสโมสรโรตารี แต่มีเพียง 35เปอร์เซ็นต์ของผูต้ อบแบบส�ำรวจทีม่ คี วามคุน้ เคยเกี่ยวกับสโมสร ในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่ง 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบส�ำรวจรับรู้เกี่ยว กับสโมสร แต่มีเพียง 23 เปอร์เซ็นต์ที่มีความ คุ้นเคยกับสิ่งที่สโมรสรท�ำ


Credit to all pictures © Rotary International

รายงานผลการส�ำรวจสรุปว่าความพยายาม เกีย่ วกับภาพลักษณ์ของสโมสรทีม่ ตี อ่ สาธารณะ จะต้องท�ำให้เป็นรูปเป็นร่างขึน้ ในแต่ละประเทศ และผลส�ำรวจยังท�ำให้เห็นว่าการเพิม่ ความรับรู้ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้สาธารณะ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการท�ำงานกับสโมสร หรือสร้างความร่วมมือจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น รายงานผลการส�ำรวจสรุปเพิม่ เติมว่าสถิติ ประชากรศาสตร์มบี ทบาทส�ำคัญเกีย่ วกับการ รับรู้ในสโมสรโรตารี แบบส�ำรวจได้รวม ถึงส่วนของข้อมูลที่แบ่งแยกประชากรของ แต่ละประเทศตามอายุ เพศ ระดับราย ได้ และระดับการศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น 67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป กล่าวว่า พวกเขา เคยได้ยนิ ชือ่ ของสโมสรโรตารี ซึง่ เมือ่ เปรียบ เทียบกับผู้ตอบแบบส�ำรวจที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี มีเพียง 38 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ใน ประเทศอาเจนตินา มี 63 เปอร์เซ็นต์ของ

ผู้ตอบแบบส�ำรวจซึ่งมีระดับรายได้สูงสุด เคยได้ยนิ เกีย่ วกับสโมรสรโรตารี ในขณะทีม่ ี เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบส�ำรวจ ที่มีรายได้ต�่ำสุด ผลการส�ำรวจสรุปได้ว่า สโมสรอาจจะต้องเพิ่มความเข้าใจที่ดีขึ้น ในการเพิ่มความสนใจในกลุ่มวัยท�ำงานที่ อายุน้อยกว่า การรับรู้ของสาธารณะและการให้ ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีต่อสโมสร โรตารีแตกต่างจากทีส่ มาชิกสโมสรโรตารีมตี อ่ ตัว เอง มากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ของผูต้ อบแบบส�ำรวจ มองว่าสโมสรโรตารีเป็นองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ กุศล ความน่านับถือและการดูแล แต่มีเพียง 26 เปอร์เซ็นต์ทเี่ ลือกผูห้ ญิงในการอธิบายความ เกี่ยวข้องกับสโมสรโรตารี ในขณะที่มีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์มองว่าองค์กรเกี่ยวข้องกับผู้ชาย ในค�ำถามอืน่ ๆ ผูต้ อบแบบส�ำรวจส่วนมากกล่าว ว่ารูจ้ กั สมาชิกสโมสรทีเ่ ป็นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง

ผลการส�ำรวจสรุปได้ว่า สโมรสรโรตารียังคงถูก มองว่าเป็นองค์กรที่ด�ำเนินการโดยผู้ชาย การ ด�ำเนินการในภายภาคหน้าต้องการการเปิด โอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาร่วมงาน ความสนใจในการให้เวลาหรือบริจาคเงินให้ กับสโมสรโรตารีนนั้ แตกต่างกันตามประเทศ ความสนใจนั้ น มี ม ากที่ สุ ด ในประเทศ แอฟริกาใต้ ซึ่งมีถึง 49 เปอร์เซ็นต์และมีความ ต้องการต�ำ่ ทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ผลการส�ำรวจสรุปได้ว่าเพราะความต้องการ บริจาคเงินนั้นแตกต่างกันตามประเทศ สมาชิก สโมสรโรตารีตอ้ งท�ำการตลาดเพือ่ ทีจ่ ะส่งผลให้ เกิดการเริ่มต้นของสโมสรท้องถิ่น ความสนใจเข้าร่วมสโมสรโรตารีของบุคคล ทัว่ ไปอยูใ่ นระดับต�ำ่ ในบรรดาประเทศทีท่ ำ� แบบ ส�ำรวจผลเฉลี่ยอยู่ที่ 16 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดย ผู้ตอบแบบส�ำรวจกล่าวว่าพวกเขาสนใจอยาก ที่จะเข้าร่วมกับสโมสรโรตารีท้องถิ่น มากกว่า january 2013

9


95 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการเข้า ร่วม ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจ�ำนวนผู้หญิง เพียงครึ่งเดียวของผู้ชายที่รายงานว่าสนใจจะ เข้าร่วมในสโมสรท้องถิ่น การตามหาสิ่งที่เหมือนกัน การตามหาสิง่ ทีเ่ หมือนกันมาจากกลุม่ สนใจ ทีส่ โมสรโรตารีนานาชาติได้จดั ตัง้ ขึน้ ในปี 20082010 มีจ�ำนวน 40 กลุ่ม ซึ่งรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสโมสรโรตารีในเมือง ซึ่งสโมรสรเคยถูก ปฏิเสธในการหาสมาชิกมาเข้าร่วม ท่านสามารถ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลในรายงานการประชุม สมาชิกฉบับเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2010 หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ “เพราะว่าสโมรสรโรตารีในแต่ละที่มีอิสระ ที่จะเลือกการให้บริการแบบใดก็ได้ที่ต้องการ และนีอ่ าจเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ชมุ ชนสับสนในสิง่ ที่ พวกเราท�ำ” พอลลีนกล่าว “ผลการส�ำรวจเหล่า นีไ้ ด้เน้นย�ำ้ ให้เห็นความส�ำคัญของการสือ่ ความ ที่สอดคล้องกัน สมาชิกสโมสรโรตารีจ�ำนวน 1.2 ล้านคน ทั่วโลกเป็นก�ำลังส�ำคัญขององค์กร นี่คือแหล่ง ทรัพยากรที่สโมสรและภาคสามารถน�ำมาสนับ สนุนสโมสรโรตารีได้: • ค้นหาเคล็ดลับในการเสริมสร้างกิจกรรม ประจ�ำสโมสร • เรียนรู้การน�ำเอากองทุน PR มาพัฒนา ภาพลักษณ์ของสโมสรโรตารี • หาผู ้ ร ่ ว มสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ ส โมสร โรตารีของคุณ • เรียนรู้ที่จะวางแผนจัดงานเกี่ยวกับ ‘End Polio Now’ • หาการฝึกอบรมที่ดีที่สุดให้เพื่อการคงไว้ และเสาะหาสมาชิก • ดาวน์โหลดเอกสาร Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan (PDF) เพื่อ

10

 january 2013

หาหนทางท�ำให้สโมสรของท่านมีความ สร้างสรรค์และหลากหลาย • ดาวน์ โ หลดเอกสาร Membership Development Resource Guide (PDF) and Club Assessment Tools (PDF). • รับแคตตาล็อกแหล่งทรัพยากรการพัฒนา สมาชิกภาพ (PDF). • เรียนรูเ้ ทคนิกการหาและรักษาไว้ซงึ่ สมาชิก


Public is aware of Rotary, but unsure of what we do

know that you’re a Rotarian? Do you tell

individuals in each of six countries --

acquaintances about your club’s good works

Argentina, Australia, Germany, Japan,

of Rotary varies from country to country,

in the community or internationally?

South Africa, and the United States -- to

and culture to culture. Of the six countries

Did you know that talking about your

gauge the general public’s awareness and

surveyed, Australia had the highest

involvement in Rotary could significantly

perception of the organization. The results

proportion of respondents who said they

enhance the organization’s image and

are consistent with those of a similar survey

were aware of Rotary (95 percent), while

boost public awareness? It’s up to every

conducted in 2006: While respondents had

Germany had the lowest (34 percent).

Rotarian to tell the world what Rotary is

heard of Rotary, they did not know much

and does.

about what it does.

necessarily translate into familiarity with

Building familiarity is not easy, says

what it does. While almost everyone in

commissioned by Rotary International

Pauline Leung, Rotary public image general

Australia indicated an awareness of

in 2010, people are much more likely

coordinator. “Sometimes Rotarians are

Rotary, only 35 percent of respondents

to know about Rotary and perceive it

doing too many things and can get people

said they had some familiarity with the

positively as a charitable organization if

confused about Rotary. We must have

organization. In South Africa, where 80

they personally know a Rotarian. The finding

consistency when promoting the image of

percent of respondents indicated they were

is just one of many that could shape how

Rotary. Rotarians should receive training so

aware of Rotary, only 23 percent said they

clubs and districts promote Rotary in their

they can clearly express our position, our

had some familiarity with what it does.

communities.

vision, our values, and our areas of focus.”

According to a public image survey

RI commissioned the survey of 1,000

High awareness, low familiarity

Do your friends and co-workers

The survey showed that awareness

But awareness of Rotary doesn’t

The survey report concluded that public

january 2013

11


image efforts will need to be tailored to

need to gain a better understanding of what

toward communicating opportunities for

each country. It also noted that boosting

would increase interest among younger

women to join.

awareness alone will not be enough to

professionals. Interest in contributing time or money

get the public to readily associate Rotary with good works, or to generate greater

Public perception and giving

to a Rotary club varied by nation

community involvement.

The survey further concluded that

differs somewhat from how Rotarians

percent, and lowest in Japan, at 10 percent.

demographics play a significant role in

see themselves. More than 65 percent

The survey report concluded that because

whether people have heard of Rotary. The

of respondents viewed Rotarians as

interest in contributing money varies by

survey included a cross section of each

charitable, respected, and caring. But

nation, Rotarians need to tailor marketing

country’s population by age, gender, income

only 26 percent selected the attribute

efforts to reflect local club initiatives.

level, and education level. In Japan, 67

women to describe Rotary, while more than

percent of respondents age 40 or older

50 percent associated the organization

Rotary club is low. Among the countries

said they had heard of Rotary, compared

with men. In other questions, more

surveyed, an average of only 16 percent

to only 38 percent of those younger than

respondents said they associated club

of respondents said they would be likely

40. In Argentina, 63 percent of the highest

membership with men than with women.

to join a local Rotary club. More than 59

income bracket had heard of Rotary, while

The survey concluded that Rotary is

percent said they would be unlikely to join.

only 20 percent of the lowest income bracket

still being seen as a male-dominated

In the United States, women were half as

had. The report concluded that clubs may

organization. Work needs to be directed

likely as men to report interest in joining.

12

 january 2013

The public’s view of Rotarians

Interest was highest in South Africa, at 49

The public’s interest in joining a


Credit to all pictures © Rotary International

Similar findings

and Club Assessment Tools (PDF).

needs. Rotarians have continually adapted

• Get a catalog of membership

and improved the way they respond to

Similar findings came from focus groups

that RI conducted between 2008 and 2010.

The 40 groups included non-Rotarians in

cities where Rotary had been experiencing

members.

development resources (PDF). • Learn tips for finding and keeping

membership declines. Read more about the

those needs, taking on a broad range of service projects. The most successful and sustainable Rotary service tends to fall within one of the following six areas:

results in the October/November 2010 issue

Rotary’s areas of focus

of The Membership Minute, or download

the full report.

focus are vast, ranging from lack of access

2. Disease prevention and treatment

“Because each Rotary club is

to clean water to the need for immunization

3. Water and sanitation

independent in deciding what services

that prevents deadly diseases.

4. Maternal and child health

they want to be involved in, this can cause

5. Basic education and literacy

mixed impressions in the communities on

the world, each with unique concerns and

The needs spanning Rotary’s six areas of

Rotary clubs serve communities around

1. Peace and conflict prevention/resolution

6. Economic and community development

what we do,” Leung says. “These surveys underscore the importance of having a consistent message.”

The 1.2 million Rotary club members

worldwide are the organization’s greatest strength. Here are a few resources that clubs and districts can use to promote Rotary:

• Find tips for creating a signature activity. • Learn how to apply for a PR grant to enhance Rotary’s image. • Find your Rotary public image

coordinator.

• Learn how to plan an ‘End Polio Now’

event.

• Browse best practices for member recruitment and retention.

• Download Be a Vibrant Club: Your

Club Leadership Plan (PDF) to discover

ways to make your club more dynamic

and increase its diversity.

• Download

the

Membership

Development Resource Guide (PDF)

january 2013

13


หนทาง 7 วิธที ชี่ ว่ ยให้สโมสรโรตารี เป็นทีร่ จู้ กั ในปี 2013 โดย Antoinette Tuscano

ลองสิง่ ใหม่ๆ ในปี 2013 เพือ่ สร้างแรงดึงดูด ให้กบั สมาชิกใหม่ๆ รักษาสมาชิกดัง้ เดิมไว้ ต่อไป นี้คือแนวความคิดที่จะช่วยให้คุณท�ำอะไรเพิ่ม เติมให้กับสโมสรโรตารีในปีใหม่นี้ได้ เป็นส่วนหนึง่ ของความพยายามในโครงการ End Polio พิจารณาการวางแผนเป็นผูช้ ว่ ยก่อตัง้ กองทุน โครงการขจัดปัญหาโปลิโอ เป็นส่วนหนึ่งของ World’s Biggest Commercial หรือให้สโมสรหรือ ภาคของท่านมีสสี นั มากขึน้ โดยการเป็นส่วนหนึง่ ของการเฉลิมฉลองงานครบรอบประจ�ำปีสโมสร โรตารี ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ชาวสโมสรโรตารี ได้สร้างความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในการผลักดัน

14

 january 2013

ให้โรคร้ายถูกก�ำจัดไป แต่งานนี้ยังไม่เสร็จสิ้น สมบูรณ์ ด้วยเงินจ�ำนวนแค่ 0.60 เหรียญสหรัฐ ซึง่ สามารถช่วยสร้างภูมคิ มุ้ กันการเกิดโรคร้ายใน เด็ก การให้ความช่วยเหลือโครงการ Polio Plus และเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับความพยายามก�ำจัด โรคของสโมสรโรตารี ค�ำนวณสถิติและตั้งเป้าหมายของสโมสร Rotary Club Central เป็นเครื่องที่เข้าถึงใน รูปแบบออนไลน์ทมี่ ไี ว้ชว่ ยเหลือสโมสรให้ตงั้ เป้า หมายและติดตามความส�ำเร็จ เช่น การช่วยเหลือก องทุนสโมสรโรตารี รูปแบบใหม่ทไี่ ด้ถกู เพิม่ เติม คือการอนุญาตให้สโมสรต่างๆ ได้รว่ มกันวางแผน และติดตามโครงการการให้บริการและช่วยเหลือ

งานของสโมสรให้มปี ระสิทธิภาพโดยการใช้เครือ่ ง มือนี้มาตั้งและวัดเป้าหมาย ช่วยเหลือองค์กรเพื่อเติมเต็มภารกิจ ท�ำการแก้ปญ ั หาโดยการบริจาคให้แก่กองทุน ประจ�ำปีขององค์ในปี 2013 งดการใช้จา่ ยสัปดาห์ ละครัง้ และคุณจะมีเงิน 100 เหรียญหรือมากกว่า เพือ่ แบ่งปันไปยังสมาชิกสโมสรและความพยายาม ของทุกคนในแต่ละสโมสรของคุณ คุณสามารถ ท�ำการแบ่งปันสักครัง้ หรือเป็นของขวัญให้แก่กนั ประจ�ำ เร่งความเร็วรูปแบบกองทุนใหม่ ในเดือนกรกฎาคม ทุกภาคส่วนได้เริม่ ใช้กองทุน


Credit to all pictures © Rotary International

รูปแบบใหม่ของมูลนิธิ ทีเ่ ตรียมการโดยการเรียน รู้รูปแบบ เฝ้าดูว่าสมาชิกสโมสรต้องกล่าวอะไร เกีย่ วกับรูปแบบนี้ อ่านศึกษาได้จากกรณีศกึ ษา กองทุนนานาชาติ และค้นหาคู่มือชี้น�ำของกอง ทุนใหม่ใน Global Outlook สร้างแรงบันดาลใจทีง่ านจัดแสดงของสโมสร โรตารีนานาชาติ ทีง่ านจัดแสดงสโมสรโรตารีสากลปี 2013 RI Convention ในเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน ที่จัดเป็นโอกาสที่ใช้ แสดงความคิดเห็นให้กับเครือข่ายของสมาชิก สโมสรโรตารีจากทัว่ ทุกมุมโลก พัฒนาทักษะความ เป็นผู้น�ำของคุณ และเชื่อมโยงคุณให้แก่ผู้อื่นที่ ร่วมกันแบ่งปันผลงาน อาชีพ และความสนใจ เกีย่ วกับมนุษยชน เมืองลิสบอนจัดเป็นสถานทีๆ่ ได้รับเลือกว่าเป็นจุดหมายที่ดีที่สุดในโลกและ เป็นเมืองทีม่ คี วามเป็นมิตรทีส่ ดุ ในทวีปยุโรปโดย ผู้ใช้คู่มือ Trip Advisor มาร่วมกันค้นหาว่าเหตุ ใดสวรรค์ของนักส�ำรวจจะมาเป็นส่วนหนึง่ ในงาน แสดงของเราได้

เกีย่ วกับโครงการและการจัดประชุม นอกจากนี้ อาจเริม่ จากหน้าสือ่ และติดตามสิง่ ทีส่ โมสรโรตา รีท�ำ เช่น Facebook และ LinkedIn. ติดต่อกับสมาชิกศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่ามูลนิธสิ โมสรโรตารีสามารถ เป็นโฆษกทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีง่ านประชุมต่างๆ ของ สโมสร และหลายๆ คนเป็นสมาชิกทีม่ ศี กั ยภาพ ของสโมสรนั่นเอง เราจึงติดต่อพวกเขา ความมุ่งเน้นของสโมสรโรตารี ความจ�ำเป็นในการขยายพื้นที่หกเขตของ สโมสรโรตารีเป็นเรื่องใหญ่และวัดได้จากการ ขาดการเข้าถึงเรื่องของสะอาดของคุณภาพน�้ำ ให้ปราศจากโรคติดต่อและป้องกันโรคร้าย

สโมสรโรตารีให้ความช่วยเหลือสังคมทัว่ โลก ตามความจ�ำเป็นและความเอาใจใส่ในเรือ่ งทีแ่ ตก ต่างกัน สมาชิกสโมสรโรตารีมีการปรับปรุงและ พัฒนาวิธกี ารตอบรับและจัดอันดับโครงการการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง งานบริการของสโมสร โรตารีที่ประสบความส�ำเร็จที่สุดและยั่งยืนคือ การเอาใจใส่ 6 เรื่องดังต่อไปนี้ 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งเพือ่ ความสงบสุข 2. การป้องกันและเยียวยาปัญหาจากภัยธรรมชาติ 3. สุขอนามัยและน�้ำประปา 4. สุขภาพของแม่และเด็ก 5. การรู้หนังสือและการศึกษาพื้นฐาน 6. การพัฒนาด้านการสื่อสารและเศรษฐกิจ

ตีแผ่งานดีๆ ของคุณ ภาพลั ก ษณ์ ข องกองทุ น ต่ อ สาธารชนใน ระดับภาคที่ช่วยยกสถานะของสโมสรโรตารี และสนับสนุนผลงานในระดับท้องถิน่ และระดับ โลกทีส่ มาชิกสโมสรโรตารีให้ความช่วยเหลือแก่ สาธารณะโดยประกาศทัง้ ทางโทรทัศน์และวิทยุ บนสือ่ สิง่ พิมพ์ ป้ายโฆษณาและบนเว็บไซด์ ทีช่ ว่ ย ให้ภาคของคุณได้รับเงินทุนในวันที่ 4 มีนาคมนี้ เพือ่ ให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรของคุณ เพิม่ เติม ควรแน่ใจว่าต้องอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซด์ january 2013

15


Seven ways to get more out of Rotary in 2013 By Antoinette Tuscano

Try something different in 2013 to attract

but the job isn’t finished yet. As little

public relations goals. Log in through

new members and keep existing ones.

as US$0.60 can help immunize a child

Member Access, and help your club work

Here are a few ideas to help you do more

against the incurable disease. Contribute to

more efficiently by using the tool to set

with Rotary in the New Year.

Polio Plus, and learn more about Rotary’s

and measure club goals.

eradication efforts. Be part of Rotary’s efforts to End Polio

Help the Foundation fulfill its mission

Now

Think strategically and set club goals

Consider planning a fundraiser for

Rotary Club Central is an online

Foundation’s Annual Fund in 2013. Skip

polio eradication, taking part in the World’s

assessment tool to help clubs set goals

one latte a week and you’d have US$100

Biggest Commercial, or having your club

and track their accomplishments, such as

or more to contribute to your club’s Every

or district light up a landmark as part of

contributions to The Rotary Foundation.

Rotarian, Every Year effort. You can make a one-time contribution or a recurring gift.

Rotary’s anniversary celebration on 23

New feat ures have just been added that

February. Rotarians have made great

allow clubs to plan and track service

progress in the push to end the disease,

projects from beginning to end, and set

16

 january 2013

Make a resolution to donate to the

Get up to speed on the new grant model


Credit to all pictures © Rotary International

In July, all districts will begin using

meetings. Also, start a social media page,

the Foundation’s new grant model. Get

and follow what Rotary is doing on sites

the world, each with unique concerns and

prepared by learning more about the model.

such as Facebook and LinkedIn.

needs. Rotarians have continually adapted

See what Rotarians have to say about

Rotary clubs serve communities around

and improved the way they respond to

the model, read a global grant case study,

Connect with alumni

those needs, taking on a broad range of

and check out a guide to the new grants

Rotary Foundation alumni can be

service projects. The most successful and

in Global Outlook.

effective speakers at club meetings, and

sustainable Rotary service tends to fall

many are potential club members. Reach

within one of the following six areas:

Get inspired at the RI Convention

out to them.

The 2013 RI Convention in Lisbon,

1. Peace and conflict prevention/resolution

Portugal, 23-26 June, is an ideal opportunity

Rotary’s areas of focus

2. Disease prevention and treatment

to network with Rotarians from all over

3. Water and sanitation

the world, develop your leadership skills,

focus are vast, ranging from lack of access

4. Maternal and child health

and connect with others who share your

to clean water to the need for immunization

5. Basic education and literacy

recreational, professional, or humanitarian

that prevents deadly diseases.

6. Economic and community development

The needs spanning Rotary’s six areas of

interests. Lisbon was recently voted as the best quality for the price destination in the world and the friendliest city in Europe by Trip Advisor’s annual poll of users. Discover why Lisbon is an explorer’s paradise on our convention microsite, and register today. Publicize your good work

Public Image Grants enable districts

to raise Rotary’s profile and promote the global and local work of Rotarians by placing public service announcements on television and radio, in print media and on billboards, and on the Web. Help your district apply for a grant by 4 March. To further promote your club’s signature activities, be sure to update your website with information about your projects and

january 2013

17


Rotary International District 3350

คะแนนการประชุม เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 Attendance Score for December 2012

กลุ่ม

1

สโมสร

สมาชิก

กรุงเทพ/Bangkok

93

กรุงเทพใต้ BKK South

104

+

-

%

ครั้ง

1

59.41

3

64.94

3

กลุ่ม

11

3

4

5 6

7

8

9

10

สมาชิก

+

-

ครั้ง

29

64.66

4

19

63.16

4

ธนบุรี/Thonburi

94

61.98

3

กรุงเทพบางลำ�พูฯ BKK Banglumpu

37

27.03

3

60

3

61.76

4

เจ้าพระยานครสวรรค์ Chaoprayanakornsawan ท่าตะโก / Tatako นครสวรรค์ / Nakornsawan

สิงห์บุรี/Singburi 12

พระศรีสุริโยทัย อ. Prasrisuriyothai A. สิงห์บุรีวีรชน SingburiVeerachon

สี่แคว / Siquare หนองบัว / Nongbua

19

76.32

อ่างทอง/Angthong พระนครศรีอยุธยา Pranakornsri A. ท่าเรือ/Tarue 32 76.56 วัดสิงห์/Wat Sing 29 49.14 เมืองชัยนาท 29 66.67 AllMuangChainat proceeds to support District 3350 Newsletter บ้านหมี่/Banmi More info: bangkoksnowremoval.com or ลพบุรี/Lobburi 32 54.17 contact lynn@bangkoksnowremoval.com พระนารายณ์ ลพบุรี 45 3 68.42 Pranarai Lopburi พระราเมศวร ลพบุรี Praramesuan L. นครนายก / Nakornnayok สระบุรี / Saraburi เฉลิมพระเกียรติ Chaloemprakeit หนองแค / Nongkae 26 100.00 บ้านไร่ / Baanrai หนองฉาง / Nongchang Take an on-line English test IELTS, อุทัยธานี / Uthaithani 23 to know the 85.50 BULATS, BattambangTOEIC, TOEFL score you can expect Pursat Angkor Phnom Penh 27 10 47.45 Phnom Penh Metro

สาทร / Sathorn

4 13

4 4

ดุสิต / Dusit กรุงเทพกล้วยน้ำ�ไท BKK Kluaynamthai

2013 Calendars and Cards 3

4

 january 2013

SIZE 18x4 cm

กรุงเทพสุริวงศ์ BKK Suriwong นนทบุรี / Nonthaburi 15

16 4 17 3

4

บางเขน / Bangkhen กรุงเทพตะวันออก BKK East กรุงเทพรามคำ�แหง BKK Ramkhamhaeng กรุงเทพพัฒนาการ BKK Pattanakarn

17

กรุงเทพ 70 / BKK 70

14

52.38

4

กรุงเทพคลองเตย BKK Klongtoei

23

52.17

2

15

51.11

3

2

สุขุมวิท/Sukhumvit 18

Perfect for students wanting to study overseas Rtn Dr Tim Cornwall

สำ

14

3

Independent IELTS study

18

%

หล่มสัก / Lomsak

บางกะปิ/Bangkapi 2

สโมสร

กรุงเทพเพลินจิต BKK Ploenchit วังทองหลาง Wangthonglang


กลุ่ม

19

20

21

22

23

24

25

สโมสร

ดอนเมือง/Donmuang สัมพันธวงศ์ Samphanthawong กรุงเทพรัชดาภิเษก BKK Ratchadapisek กรุงเทพบางขุนเทียน BKK Bangkhuntien กรุงเทพสุวรรณภูมิ BKK Suwannabhumi กรุงเทพพระราม 3 BKK Rama3 เจริญนคร Charoennakorn พระปกเกล้าธนบุรี Prapokklaothonburi สีลม/Silom กรุงเทพเบญจสิริ BKK Benjasiri ปทุมวัน/Pathumwan กรุงเทพรัตนโกสินทร์ BKK Rattanakosin สระปทุม/Srapathum กรุงเทพไชน่าทาวน์ BKK Chinatown จตุจักร/Chatuchak สวนหลวง/Suanluang พระนคร/Pranakorn ธนบุรีตะวันตก Thonburi East

สมาชิก

+

-

%

ครั้ง

กลุ่ม

26 27

40.74

3

15

73.33

2

13

61.54

2

32

64.37

3

15

55.56

3

30

50.00

3

42

34.13

3

51

49.00

2

27

28

29

30

31

32 33 14

59.52

3

สโมสร

ท่าเรือกรุงเทพ Bangkok Port รังสิต/Rangsit กรุงเทพวิภาวดี BKK Vibhavadi ตากสินธนบุรี Taksin Thonburi กรุงเทพบางนา Bangkok Bangna พระปิ่นเกล้าธนบุรี Prapinklao Thonburi เยาวราช/Yaowaraj บึงกุ่ม/Bungkum ยานนาวา/Yannawa หนองแขม/Nongkham ลาดพร้าว/Ladphrao ลุมพินี/Lumpini บางแค ธนบุรี 50 Bangkae Thonburi 50 วัฒนาในพระอุปถัมภ์ฯ Vaddhana พระโขนง/Prakanong บางคอแหลม/Bangkorlaem บางรัก/Bangrak

สมาชิก

%

ครั้ง

23

44.57

4

57

50.89

4

14

100

3

44.71

3

76

+

7

-

1

พญาไท/Phyathai เกษมราษฎร์คลองเตย Kasensrad Klongtoei Total

การยกเลิกประชุม : คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถยกเลิกการประชุมปรกติประจ�ำสัปดาห์ ได้ ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราช การหรือวันหยุดตามประเพณีนิยม, หรือเมื่อมีการเสียชีวิตของ สมาชิกสโมสร, หรือมีโรคระบาดหรือภัยพิบัติร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่, หรือมีข้อขัด แย้งในชุมชนอย่างรุนแรงโดยมีการใช้อาวุธซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของสมาชิกสโมสร อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถงดการประชุมปรกติประจ�ำสัปดาห์ได้ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี ด้วยเหตุผลอื่นที่มิได้ระบุในบทนี้ โดยที่สโมสรต้องไม่งดประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้งขึ้นไป

Cancellation.The board may cancel a regular meeting if it falls on a legal holiday, including a commonly recognized holiday, or in case of the death of a club member, or of an epidemic or of a disaster affecting the whole community, or of an armed conflict in the community which endangers the lives of the club members. The board may cancel not more than four regular meetings in a year for causes not otherwise specified Here in provided that this club does not fail to meet for more than three consecutive meetings.

I am a French art director, illustrator and cartoonist. I have worked for many years in France, Switzerland, Germany, Tahiti, America, and for the past two years, here in Thailand. I have published four books of illustrations. The latest volume is entitled Siam Slices by Soukha Editions. I draw the cover sketches for the Newsletter and would like to meet anyone who needs an illustrator, art director or cartoonist.

(66) 08 7182 7982 • alainjoannis@gmail.com

Visual Artist

Specialized in murals and large-scale paintings; provides a variety of styles that suit an assortment of design needs.

Caroline Seiller

 Illustrations  Graphic design  +66 (0) 822-399-686  carolineseiller@hotmail.fr  www.studioseiller.carbonmade.com

january 2013 Mural detail

19


ROTARY IN ACTION RC Bangrak

วันที่ 11-13 มกราคม 2556 - แจกผ้าห่มและมอบรถเข็นคนพิการ จ�ำนวน 42 คัน ณ จังหวัดน่าน

วันที่ 12-13 มกราคม 2556- มอบทุนการศึกษาให้สามเณรชาวเขา จ�ำนวน 12 รูป พร้อมเลีย้ งภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 มกราคม 2556 เปิดกิจกรรมเล่านิทาน ณ ลานรื่นรมย์ ณ สวนสมเด็จ 60 พรรษา ร่มเกล้า

20

 january 2013


สโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา ในวาระปี 2012-2013 จัดพิธสี ง่ มอบเครือ่ งกรองน�ำ้ 120 เครือ่ ง เพือ่ ประโยชน์แก่นกั เรียนกว่า 60,000 คน ได้มนี ำ�้ สะอาดเพือ่ บริโภค พิธสี ง่ มอบเครือ่ งกรองน�ำ้ ก�ำหนดจัดขึน้ ระหว่าง วันที่ 25-26 มกราคม 2013 ณ.ตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศไทย อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และใน โอกาสนี้ สโมสรโรตารีไ่ ต้หวัน่ และ สโมสรโรตารี่ ในไทย รวมเป็นสักขีพยาน ให้แก่ สโมสรโรตารี่ กรุงเทพ บางนา ภายใต้การสนับสนุนจากโรตารี่ สากล รวมจัดโครงการนี้ สโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา เป็นสโมสรโรตารีท่ ี่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2000 โดยนักธุระกิจชาวไต้หวัน่ และ เป็นสโมสรเดียวทีใ่ ช้ภาษาจีนกลางในการประชุม โดยยึดมัน่ อุดมการณ์ คืนสูส่ งั คม บริการสังคม และ เพือ่ ความสงบสุขของสังคมเป็นทีต่ งั้ ตลอด มาสโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา ได้รวมกับชุมชน และ สังคมต่างๆ ได้จดั โครงการดีๆ เพือ่ สังคมหลาย โครงการ ส�ำหรับโครงการบริจาคเครือ่ งกรองน�ำ้ แก่ นักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน�้ำสะอาด นัน้ เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2004 รวบรวมสมาชิกทัง้ ใน ประเทศไทย และต่างประเทศ รวมผลัง สนับสนุน โครงการนี้ ตลอดระยะเวลา 9 ปี เราได้บริจาค เครือ่ งกรองน�ำ้ บริจาคแก่โรงเรียนทีข่ าดแคลนรวม ทัง้ หมด 1,200 เครือ่ ง เพือ่ ให้นกั เรียน ตลอดจน ครอบครัว และชาวบ้านใกล้เคียงได้รบั ประโยชน์ กว่า 7 แสนคน ซึง่ มีมลู ค่ากว่า 42 ล้านบาท นายกสโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา ในวาระปี 2012-2013 คุณไล จี้ เซียง กล่าวว่า น�ำ้ สะอาด เป็น 1 ใน นโยบายของโรตารีส่ ากล โดยสโมสร โรตารีก่ รุงเทพ บางนา ได้ดำ� เนินตามนโยบาย ใน โครงการนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ เด็กในถิน่ ทุรกันดาร หรือ ถิน่ ห่างไกลทีข่ าดแคลนน�ำ้ สะอาด ให้มนี ำ�้ สะอาด ไว้บริโภค เนือ่ งจากการดืม่ น�ำ้ ทีไ่ ม่สะอาด สามารถ ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยมากมายต่อสุขภาพ ดังนัน้ สโมสรโรตารีต่ า่ งๆในประเทศไทย องค์กรเอกชน และผูร้ ว่ มสนับสนุนได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงระดมก�ำลัง และรวมมือกับสโมสรโรตารีท่ งั้ ใน และต่างประเทศ สนันสนุนโครงการนี้ โดยสโมสร โรตารีก่ รุงเทพ บางนา ได้ดำ� เนินการ และขออนุมตั ิ

จากโรตารีส่ ากล โดยได้รบั ความมีนำ�้ ใจช่วยเหลือ และแรงสนับสนุนจากโรตาเรียนหลายฝ่าย ในทีส่ ดุ โครงการบริจาคเครือ่ งกรองน�ำ้ เลขที่ MG77848 และ MG77406 ในปีนี้ ได้รบั การอนุมตั จิ ากโรตารี่ สากล รวมเป็นยอดเงินกว่า 4 ล้านบาท เพือ่ ซือ้ เครือ่ งกรองน�ำ้ ขนาดใหญ่ 120 เครือ่ ง ส่งมอบแก่ นักเรียน พร้อมทัง้ ส�ำรวจและติดตัง้ จนสามารถใช้ งานได้ ประโยชน์จากโครงการนี้ มิใช่มแี ค่นกั เรียน เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ยังรวมถึงครอบครัว และชาวบ้าน ใกล้เคียงก็ยงั ได้รบั ประโยชน์ดว้ ย นอกจากจะมีนำ�้ สะอาดไว้ดมื่ กิน ยังเป็นการป้องกัน และขจัดโรค จากการดืม่ น�ำ้ ทีไ่ ม่สะอาดให้หมดไป เมือ่ นักเรียน มีสขุ ภาพกายทีด่ ี ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจ และ การเรียนให้ดตี ามไปด้วย นายกสโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา ในวาระปี 2012-2013 ยังกล่าวเพิม่ เติมอีกว่า นอกจากจ�ำนวน เงินทุนสมทบของโรตารีส่ ากล แล้ว ยังได้รบั ความ ร่วมมือจากสโมสรโรตารีไ่ ต้หวัน่ อีก 8 สโมสรดังนี้ สโมสรโรตารีไ่ ถน่านตงเป่ย ไถเป่ยเป่ยเหมิน จาง ฮัว่ ตงชวี ผูหลี ไถเป่ยจงเสีย้ ว ไถเป่ยเฉาหยาง หลู โจว และไถจงซีเป่ย สโมสรโรตารีใ่ นประเทศไทย 8 สโมสร ดังนี้ คือ สโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา ธนบุรี ไชน่าทาวน์ ลาดพร้าว ปิน่ เกล้า วิภาวดี ลุมพินี และสุรวิ งศ์ ร่วมสนับสนุน คุณพอล แฮร์รสิ ผูก้ อ่ ตัง้ โรตารีส่ ากล กล่าวไว้วา่ “โรตารี”่ ถือก�ำเนิด จาก ความโอบอ้อมอารี สันติภาพ อุดมการณ์แห่ง การบริการเพือ่ สังคม และจิตวิญาณแห่งความดี จากโครงการนีไ้ ด้พสิ จู น์วา่ มิตรภาพน�ำไปสูก่ าร บริการสังคม และจากบริการสังคมสร้างมิตรภาพ จากมิตรภาพทีเ่ กิดขึน้ สโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา วาระปี 2012-2013 จึงจัดกิจกรรมท่อง เทีย่ วเพือ่ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรโรตารี่ ไทยกับไต้หวัน่ ให้ชาวโรตารีจ่ ากแดนไกลเข้าใจ ถึงวัฒนธรรมของคนไทย กิจกรรมนีจ้ ะถูกจัดขึน้ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2013 พร้อมกับพิธมี อบ เครือ่ งกรองน�ำ้ ณ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เช้าของวันที่ 25 มกราคม 2013 ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องมา พบกันทีโ่ รงแรมโนโวเทล บางนา เพือ่ จะออกเดิน ทางไปยังสโมสรโรตารีศ่ รีราชา โดยรถปรับอากาศ ถึงศรีราชา โดยทางสโมสรโรตารี่ศรีราชาให้เกีย ตริเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน หลังรับ ประทานอาหารแล้วเสร็จ ออกเดินทางไปโรงเรียน วัดเข้าดินศรีราชา เพือ่ ท�ำพิธมี อบเครือ่ งกรองน�ำ้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าการภาคโรตารี่สากล ภาค 3340 ภาค3350 และตัวแทนสถานฑูต ไต้หวัน่ กล่าวขอบคุณและอวยพรในงานด้วย ช่วง เย็น รับประทานอาหารเย็นพร้อมประชุมรวม ณ Mini Siam พัทยา ส�ำหรับวันที่ 26 มกราคม 2013 ทางผู้จัด โครงการได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟนัดกระชับ มิตร เพื่อชิงถ้วยมิตรภาพ และ กิจกรรมเข้าชม ศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อความเข้าใจ ในวัฒนธรรมของคนไทย ในช่วงบ่ายทางคณะ ผูจ้ ดั จะพาไปชมโรงผลิตไวน์ชนั้ ดีที่ อ.พัทยา เพือ่ ดูกรรมวิธผี ลิตไวน์ จึงเดินทางกลับกรุงเทพ โดย สวัสดิภาพ ด้านนายกสโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา วาระ ปี 2012-2013 คุณไล จิ๊ เฉียง ได้กล่าวเสริมว่า โครงการบริจาคเครื่องกรองน�้ำครั้งนี้ ถือเป็น “ก้าว”ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับสโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ มา 12 ปี สโมสรโรตารีก่ รุงเทพ บางนา ได้เดินทางไปทุกภาคของประเทศไทย เป็น เครื่องพิสูจน์ถึงความยึดมั่นในอุดมการณ์ “การ ให้” เป็นก้าวย่างทีจ่ ะแสดงให้คนทัง้ ใน และต่าง ประเทศได้รับทราบว่าทางสโมสรได้ท�ำตามเป้า หมายทีว่ างไว้ แต่กย็ งั ไม่ใช่จดุ หมายสุงสุด เพราะ ยังมีพื้นที่ทุรกันดาร และขาดแคลนอีกมากที่ยัง รอความช่วยเหลืออยู่ ยังมีเส้นทางการอีกยาว ไกลที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้น ดังนั้นพวกเราทุก คน ทุกฝ่ายต้องพยามยามร่วมมือร่วมใจกันเดิน ไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ในที่สุด january 2013

21


Rotary Club of Bangkok Bangna 2012-13 Water Filtration System (120sets) Handover Ceremony Benefiting sixty (60) thousands children & villagers having clean drinking water. Rotary Club of Bangkok Bangna is

Bangkok Bangna, this year he has set his

of tolerance, goodwill and service.” The

organizing the Handover Ceremony on

service project goals on Water & Sanitation to

International Service project is the practice

January 25, 2013 at Siracha province,

provide clean drinking water to rural schools,

of Rotary spirit, which Service is generated

Eastern Thailand.

which is also one of Rotary International

from Friendship and Friendship is generated

This Service Project host by RC

(RI) 6 Area of Focus.

by Service.

Bangkok Bangna was approved by The

Rotary Foundation (TRF) and jointly finance

actively looking for sponsor clubs both

planned a handover ceremony & fellowship

by TRF and other Rotary Clubs (RCs) /

locally and international. After passing

trip for overseas Rotarians to experience

Districts in both Thailand & Taiwan with 100

all the procedures and verification, finally

the Thai Culture. The trip starts from25th

Rotarians from both countries participated

the Matching Grant application has been

January: 09:00~ depart from Novotel Bangna

and witnessing this ceremony.

approved by The Rotary Foundation and

Hotel. 11:30~Lunch Hosted by District 3340

RC Bangkok Bangna, the only Chinese

received approval number MG#77848 &

RI 14:00~ MG Handover Ceremony at Wat

speaking Rotary club in Thailand, mainly

MG#78406 with funding close to 4,000,000

Khao Din School, Siracha province. Rotary

comprises of Taiwanese business men in

Baht to purchase 120 sets of water filtration

International District 3350 Governor and

Thailand, was established in 2000. Having

systems. This project not only benefiting

Representative from Taiwan Government will

an obligation to repay this “Land of Thousand

60,000 students / villagers having clean

also be attending. 18:30~ Multi Clubs joint

Smile” which has given us the opportunity

drinking water, but also eliminating various

meeting at Mini Siam, Pattaya. Next day,

to reside, RC Bangkok Bangna has been

diseases caused by unclean water quality,

there will be Friendship Golf (MG Handover

actively participating in donations and

so that they are able to grow and study in

Cup) or Pattaya Culture & Wine Tour for

community services, in order to promote

healthy conditions.

participants to choose at their own interests

Peace through Service.

and be back to Bangkok on the same night.

Since 2004, RC Bangkok Bangna with

Rotary Foundation, the fund is coming from

strong local and international networks

Taiwan Rotary clubs: RC Tainan Northeast,

marks the significant milestone in 12 years.

begins her signature project on “Water &

RC Taipei North Gate, RC Changhua

It’s not only representing recognition of

Sanitation” to provide clean drinking water

East, RC Puli, RC Taipei Chung Hsiao,

RC Bangkok Bangna from both local

for the children, teachers and villagers of

RC Taipei Chaoyang, RC Lu Zhou, and

and international Rotary clubs, but also

the rural schools in Thailand. To date,

RC Taichung Northwest, etc, as well as

shows that we our Footsteps have covered

she has donated more than 1200 sets of

from Thai Rotary clubs: RC BKK Bangna,

throughout the Kingdom of Thailand.

water filtration systems, benefiting more

RC Dhonburi, RC BKK China Town, RC

However, comparing the resources gap

than 700,000 villagers and children in rural

Ladpraw, RC Phra Pinklao Dhonburi, RC

between the urban and rural areas, we are

areas of Thailand, amounting to 42,000,000

Vibhavadi, RC Lumpinee, RC Suriwong,

still too far to reach our final destination

Baht.

etc. Rotary International founder Paul Harris

and will require the continuous support

once said: “Rotary was born of the spirit

from everyone.

22

According to President David Lai of RC

 january 2013

President David also said, “We were

In addition to the contribution from The

For this reason, RC BKK Bangna has

David said, “The handover ceremony


เดือนมกราคม 2556

เรียน มิตรโรแทเรียนทีร่ กั ทุกท่าน ในวาระดิถีข้นึ ปี ใหม่ 2556 นี้ ผม คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้ าที่ศูนย์โรตารีในประเทศไทยทุกท่าน ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ ์ทัง้ หลาย ได้โปรดดลบันดาลให้มติ ร โรแทเรียนและครอบครัวทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้ว ยจตุ ร พิธ พรชัย ถึง พร้อ มด้ว ยความเจริญ ก้า วหน้ า ความ สําเร็จทัง้ ในหน้าทีก่ ารงานและครอบครัว เปี่ ยมไปด้วยพลังกาย พลังใจ ในการมุ่งสูค่ วามสําเร็จในทุกสิง่ ทีท่ ่านปรารถนาตลอดปี ใหม่น้ีและตลอดไป ในส่ว นของศู น ย์โ รตารีใ นประเทศไทยก็ไ ด้เ ตรีย มความ พร้อมในการสนับสนุ นงานของทัง้ 4 ภาค โดยเฉพาะท่านผู้ว่า การภาคคนใหม่ก็จะไปรับการอบรมในงาน International Assembly ทีส่ หรัฐอเมริกา กลับมาก็จะได้เริม่ งานการประชุมต่างๆ

เช่ น Pre-PETS, Multidistrict PETS, การอบรมสัม มนาผู้ นํ า ภาค เป็ น ต้ น ทางศู น ย์ ฯ เราก็ ไ ด้ ม ีก ารเตรีย มการในเรื่อ ง ดังกล่าวทีจ่ ะสนับสนุ นให้การจัดงานนัน้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นํ าความสําเร็จมาสู่โรตารีประเทศไทยเรา หากมวลมิตรโรแทเรียนมีขอ้ แนะนํ าโปรดแจ้งให้ทางศูนย์ฯ เราได้ทราบเพื่อจะได้ นํามาปฏิบตั ใิ ห้ประสบความสําเร็จร่วมกันต่อไป ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีใหม่และตลอดไปครับ ด้วยไมตรีจติ แห่งโรตารี

(ไพโรจน์ เอือ้ ประเสริฐ) ผูว้ า่ การภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2544-45 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2555-57 ตัวเลขโรตารี ข้อมูล: ผูแ้ ทนดูแลการเงินฯ (16 ม.ค. 56) 3330 3340 3350 3360 ภาค สมาชิ ก 2,490 1,292 2,396 1,384 สโมสร 93 54 90 63

รวม 7,562 300

อัตราแลกเปลีย่ นโรตารีสากล

กิ จกรรม ณ ศูนย์โรตารีฯ เมือวั ่ นเสาร์ที ่ 12 มกราคม 2556 ได้มกี ารจัดปฐมนิเทศให้กบั ผูร้ ว่ มโปรแกรม ศูนย์โรตารีเพือ่ สันติภาพ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ ที ่ 14 ณ ห้องประชุมศูนย์โรตารีในประเทศ ไทย โปรแกรมของมูลนิธโิ รตารีน้เี ป็ นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะเวลา 3 เดือน มุง่ สร้างความ ชํานาญในการสร้างสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้งให้แก่ผนู้ ําและผูม้ วี ชิ าชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ใน สาขาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสันติภาพและความขัดแย้ง ในรุน่ นี้มผี รู้ ว่ มโปรแกรมจํานวนทัง้ สิน้ 17 คน จาก 13 ประเทศโดยเป็ นคนไทยหนึง่ คน และมีโรแทเรียนจากทัง้ 4 ภาคเป็ นทีป่ รึกษาให้กบั ผูร้ ว่ ม โปรแกรมตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 US$1 = 31.00 บาท

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719; info@rotarythailand.org; www.rotarythailand.org; www.facebook.com/ThaiRotaryCentre january 2013

23


สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ มอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก และอื่นๆ ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง มัธยมปีที่ 3 แก่โรงเรียนในเขตประเวศ กทม. และในต่างจังหวัด รวม 13 โรงเรียน เมื่อเดือนธันวาคม 2555

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ ให้กบั นักเรียนชัน้ มัธยม 1 โรงเรียนคลองปักหลัก เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2555

24

 january 2013


แบบฟอร์มลงทะเบียน/จองห้องพัก การประชุมใหญ่ภาค ประจำาปี 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

เลขทะเบียน....................

ภาค 3350 โรตารีสากล

วันศุกร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556

ชื่อผู้ลงทะเบียน / สโมสร / ที่ติดต่อ ชือ่ /สกุล..................................................................................สโมสร......................................................... ที่ติดต่อ......................................................................................................................................................... โทรศัพท์...........................................โทรสาร..........................................มือถือ.....................................

การลงทะเบียน ประเภทผู้ลงทะเบียน

ชื่อ-สกุล

อัตราค่าลงทะเบียน 31 ม.ค.56

r โรแทเรียน

1………………………………………………………

@ 1,700.-

r ผู้ติดตาม

2………………………………………………………

@ 1,700.-

(คู่ครอง/ครอบครัว/YE / โรตาแรคท์/อินเตอร์แรคท์/ ศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี

3……………………………………………………… ลดพิเศษ! สำ�หรับ ผู้ติดต�ม 4……………………………………………………… เหลือ @ 1,300.-

สรุปผู้ลงทะเบียน

31 ม.ค.56 จำานวน : ท่าน

เป็นเงิน

@ 2,000.-

รวมค่าลงทะเบียน

การจองห้องพัก โรงแรม/ที่พัก

อัตราค่าห้องพัก : คืน

จองพัก 1 คืน วันเสาร์

จองพัก 2 คืน ศุกร์/เสาร์

r ภูเขางามรีสอร์ท

r @ 1,000.-

r

r

r อิงธารรีสอร์ท

r @ 1,000.-

r

r

ก�รจองห้องพัก... จะจัดให้ท่�นต�มลำ�ดับก�รจอง ก่อน-หลัง พร้อมชำ�ระเงินเต็ม และทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าห้องพัก สำาหรับห้องพักที่ไม่เข้าพัก ต�มกำ�หนด

จำานวนห้องพัก

เป็นเงิน

รวมค่าห้องพัก

รวมเป็นเงินที่ต้องชำาระทั้งสิ้น

การชำาระเงิน r โอนเงินทางธนาคาร กสิกรไทย สาขาหัวหมาก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 078 - 2 - 70422 - 4

ชื่อบัญชี “การประชุมใหญ่ภาค ประจำาปี 2556” ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กรอกสมบูรณ์ พร้อมสำาเนาสลิปการโอนเงิน ไปที่แฟกซ์ 02 860 4449

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ลงชื่อ ผู้ลงทะเบียน / วันที่ ……………………………

: ฝ่ายทะเบียน / จองห้องพัก... โรตารีแอนน์เสริมศรี กลิ่นแก้ว 33/4 ถนนเจริญนคร ซอย 16 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 02 860 4700 โทรสาร 02 860 4449 มือถือ 089 490 4300 E-mail: my3350@gmail.com * ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มได้ที่ www.rotary3350.org


winner’s essay on “Peace Through Service” awarded during the Bangkhen’s Peace Forum September 21, 2012.

The winner was Ms. Suthamas Klin-Eam from Ratanakosin Somposh Bangkhen.

รางวัลชนะเลิศเรียงความ มหกรรม โรตารีเพือ่ สันติสขุ 21 กันยายน 2555 นางสาวสุทามาศ กลิ่นเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที 4/1 เลขที่ 20

“ฉันจะสร้างสันติสขุ ให้สงั คมได้อย่างไร” สังคมไทยในปัจจุบนั มีแต่ความขัดแย้งทัง้ ทางการ เมือง สังคมหรือแม้แต่ความขัดแย้งระดับชาติ หาก แม้นเราคิดดูแล้ว ค�ำว่า “สันติสขุ ” ในสังคมเมืองไทย แห่งนีช้ า่ งหาได้ยากเหลือเกิน แต่กห็ าใช่วา่ สังคมแห่ง นีน้ นั้ จะปราศจากสันติสขุ ไปเลยเสียทีเดียว เพราะก็ ยังมีปรากฎอยูใ่ ห้เห็นในหลากหลายสถานที่ หลาก หลายสถานการณ์หากเราลองเปิดใจมองดู สันติหรือศานติ แปลว่า ความสงบ ค�ำว่าสุข แปล ว่า ความสะดวก ความสบาย ความส�ำราญ ความ สนุก สันติสขุ คือการรวมของค�ำว่า สันติและ สุข สันติสขุ จึงแปลว่า ความสะดวกสบาย ความสนุก ส�ำราญทีส่ งบ ไม่ทำ� ให้บคุ คลใดหรือใครเดือดร้อน ไม่สร้างความบาดหมางให้กนั ฉันจะสร้างสันติสขุ ได้อย่างไร? ในค�ำถามข้อนี้ มีคำ� ตอบอยูห่ ลากหลาย แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญกว่าค�ำตอบ ของค�ำถามในข้อนีค้ อื เราจะท�ำให้สนั ติสขั นัน้ เกิดขึน้ จริงได้อย่างไร? หากเราคิดว่าแต่วา่ ท�ำอย่างนัน้ คงจะ ดี แบบนีค้ งจะใช่ ล้วนค�ำตอบต่างๆ มีสงิ่ ดีๆ มาก แต่จะมีใครบ้างล่ะทีจ่ ะน�ำวิธเี หล่านีไ้ ปใช้ ก็เหมือน กับนักเรียนบางส่วนทีร่ ว้ ู า่ ท�ำงานส่งครบตามก�ำหนด อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน แล้วสามารถท�ำคะแนน ดีได้ แต่นกั เรียนก็ไม่ได้ทำ� ค�ำตอบของค�ำถามนีเ้ ช่น กัน ค�ำตอบไม่สำ� คัญเท่ากับว่าผูต้ อบจะน�ำค�ำตอบ ไปปฏิบตั แิ ละท�ำให้เกิดขึน้ ได้หรือไม่? วิธใี นการสร้างสันติสขุ ของฉันคงต้องเริม่ จากสิง่ ที่ เล็ก ๆ แ ละง่ายๆ ก่อน สิง่ นัน้ คือตัวฉันเอง ครอบครัว และเพือ่ นสนิท โดยการเริม่ จากให้ความส�ำคัญกับ

คนรอบข้าง ใส่ใจในความรูส้ กึ อย่าคิดแต่วา่ ตัวเอง ถูก แต่กใ็ ช้วา่ จะขาดความมัน่ ใจในตนเอง จนไม่ กล้าคิดหรือเสนอแนะสิง่ ใด ๆ เลย รูจ้ กั ช่วยเหลือผู้ อืน่ ยามทีล่ ำ� บาก รูจ้ กั การทีจ่ ะให้กอ่ นทีเ่ ราจะรับ ช่วย คิดแก้ปญ ั หาอย่าได้โทษกัน มองซึง่ ความแตกต่าง ให้เป็นข้อดี มองความขัดแย้งให้เป็นสิง่ สร้างสรรค์ แล้วเราควรน�ำความแตกต่างหรือความขัดแย้งมา รวมกัน เพือ่ เป็นสิง่ ใหม่ แทนการตัดหรือท�ำลายสิง่ เหล่านัน้ อย่างเช่น มีรา้ นค้าแห่งหนึง่ มีชอื่ ร้าน ห.ป.ล. เจ้าของร้านเป็นสามีภรรยากัน สามีเป็นชายไทยเชือ้ สายจีน มีสตู รท�ำข้าวมันไก่และน�ำ้ จิม้ รสเด็ดเฉพาะ ตัว ภรรยาเป็นคนตะวันออกเฉียงเหนือ มีสตู รส้มต�ำ รสเด็ด ภรรยาคิดว่าแทนทีจ่ ะเปิดร้านแยกกันขาย หรือขายอย่างใดอย่างหนึง่ เพียงอย่างเดียว จึงเป็น ร้านเป็นร้านเดียวทีม่ ขี ายข้าวมันไก่และส้มต�ำภายใน ร้านเดียวกัน เป็นการประหยัดค่าเช่าร้านและเป็นการ ดึงดูดลูกค้าด้วยความคิดทีว่ า่ “ถึงแม้จะแตกแยก แต่ ก็เป็นหนึง่ ได้” เมือ่ สันติสขุ รอบตัวเกิดขึน้ แล้ว จึงสร้างสันติสขุ ในสังคม สังคมของฉันทีฉ่ นั อยูค่ อื โรงเรียนและชุมชน ทีอ่ ยูอ่ าศัย สิง่ ทีฉ่ นั จะท�ำและเป็นสิง่ ทีฉ่ นั ท�ำได้คอื การเอาใจใส่ตอ่ ส่วนรวม หากเราท�ำสิง่ ใดโดยคิดถึง แต่ตนเองคิดถึงแต่ความรูส้ กึ ความสบายของตนเอง ไม่สนใจผูอ้ นื่ สุดท้ายสังคมแห่งนีก้ จ็ ะมีแต่ความ เละเทะ มีแต่ความขัดแย้งและปัญหา ดังนัน้ สิง่ ที่ ฉันจะท�ำได้กเ็ พียงแต่รบั ผิดชอบในตนเองโดย การ รักษาความสะอาด ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สงั คม

ช่วยพัฒนาสังคม ร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความ เต็มใจและสมัครใจ ดูแลช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ยอมรับในความแตกต่าง ยอมรับความคิดเห็น รับ ฟังและเสนอแนะด้วยความจริงใจ ใส่ใจ สันติสขุ เกิดขึน้ แล้วสังคมจะได้อะไร? สิง่ ทีจ่ ะได้ เมือ่ สันติสขุ เกิดขึน้ คือสังคมของเราจะมีความเจริญ มีการพัฒนาทีด่ ขี นึ้ คนในสังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างมี ความสุข มีรอยยิม้ มอบให้แก่กนั ความขัดแย้งต่างๆ ลดลง คนในสังคมเข้าใจกันรูว้ า่ สิง่ ใดมีปญ ั หาและรู้ ว่าสิง่ ใดควรแก้ไข เพราะหากสังคมยังเป็นอยูอ่ ย่างนี้ ความขัดแย้งต่างๆ ทีเ่ กิดจากความขัดแย้งภายใน ครอบครัวความขัดแย้งภายในสังคมหรือแม้แต่ความ ขัดแย้งทางการเมืองจะยิง่ ท�ำให้คำ� ว่าสันติภาพของ เรานัน้ ลดน้อยลงไปเรือ่ ยๆ จนกลายเป็นสิง่ ใกล้ตวั ที่ เรามองไม่เห็น ฉันจะสร้างสันติสขุ อย่างไร? เป็นปัญหาเล็ก ๆ ทีใ่ หญ่ เราควรช่วยกันท�ำช่วยกันสร้งสันติสขุ สร้าง ความสงบ สร้างน�ำใจและรอยยิม้ ให้แก่กนั และกัน เราคงไม่อยากทีจ่ ะมองปัญหานีอ้ ย่างไรโดยไม่ทำ� สิง่ ใดเลย เราจะนิง่ กันท�ำไม จะเฉยกันไปเพราะเห็นว่า ไม่ใช่ปญ ั หาของเราหรือ? เรามาร่วมมือกันโดยการ เริม่ สร้างจากตัวเรา ส่งต่อไปยังบุคคลอืน่ พัฒนาปลูก สร้างสังคมของเรา ให้กลายเป็นบ้านทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ สวยงาม อย่าปล่อยให้บา้ นของเราต้องรกร้างจนกลาย เป็นบ้านทีค่ นไม่อยากอยูเ่ ลย “สันติสขุ จะเกิด ก็ตอ่ เมือ่ เราเริม่ จะท�ำ” january 2013

27


For articles and comments in English, contact: Tim Cornwall, PhD District 3350 2012/2013 District Public Relations Director Speech Work Consultancy Liberty Place, Suite 111 42 Sukhumvit Soi 22, Bangkok 10110 district3350@gmail.com 081 834 8982

ส�ำหรับบทความและความเห็นในภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือสนใจที่จะลงโฆษณาโปรดติดต่อ: ลิน นวาวัตน์ ภาค 3350 2012/2013 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาค 3350

Speech Work Consultancy

เลขที่ 42 ซอยสุขุมวิท 22, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 district3350@gmail.com 089 044 9876

Rotary District 3350 January 2013 Newsletter  

Rotary District 3350 January 2013 Newsletter