Page 1

Monthly newsLetter ธันวาคม 2555 • DECEMBER 2012 • www.rotary3350.org

สารผูว้ า่ การภาค • ภาค 3350 โรตารีสากล • ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 3350

รากฐานของโรตารี- เดือนแห่งครอบครัวโรตารี

Rotary Foundation - Rotary and Family

www.facebook.com/ThailandRotary or ไทยโรตารี่


สารจากผูว้ า่ การภาค อเล็กซ์ มาวโร ประจ�ำเดือนธันวาคม

มติปีใหม่ แท้จริงแล้วธรรมเนียมปฏิบตั อิ ย่างชาญฉลาดของมติปใี หม่นี้ มีประโยชน์เป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ม่เพียงเป็นตัวช่วยส่งเสริมชีวติ และเป็น ตัวชี้วัดความก้าวหน้า มติปีใหม่มีคุณค่าพอที่จะแนะแนวทางให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตภายในปีใหม่นี้ และกระตุ้นให้เกิด การด�ำเนินการ ท�ำไมเราไม่ฉวยโอกาสนี้ให้เป็นโอกาสส�ำหรับแต่ละสโมสร เพือ่ ก�ำหนดจุดยืนของสโมสรในช่วงกลางปีดว้ ยมติแห่งปีของสโมสร โรตารี ท่านคงยังจ�ำได้วา่ ท่านประธานทานากะ(RI) ได้เสนอแนะแนว ทางไว้สามประการ ได้แก่ สโมสรทีแ่ ข็งแกร่ง โครงการทีย่ งั่ ยืน และ ภาพลักษณ์ที่น่าจดจ�ำ อันดับแรก เพือ่ เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กบั สโมสร นัน่ คือ การทีเ่ ราอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของการประชุมนัดพบทีม่ นั่ คงแข็งแรงทีจ่ ะส่งผลกระทบมาถึงสมาชิกในสโมสรนัน่ เอง หาก จ�ำนวนสมาชิกคงที่หรือแม้กระทั่งลดลงไปเรื่อยๆ สโมสรแห่งนั้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นสโมสรที่แข็งแกร่ง

ในทางตรงข้ามหากจ�ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น สโมสรแห่งนั้นจะถูกมองว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมากในหัวข้อนี้

เหมือนเช่นเคยทีส่ มาชิกจะเติบโตขึน้ ได้ สิง่ ทีเ่ ราขวนขวายนัน้ ไม่ใช่จำ� นวนคน แต่เป็นการกระท�ำทีก่ ระตือรือร้นและ ผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจ คนที่เราต้องการให้มาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีคือบุคคลที่มีจุดยืนให้แก่ชีวิตของตน สามารถ รับรู้การติดต่อสื่อสารภายในและเชื่อมโยงเราทุกคนให้มีความมั่นใจว่าจะน�ำไปสู่การปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้นได้ การจัดสรรเวลามีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ดังนัน้ สมาชิกทีม่ ศี กั ยภาพจะต้องเชีย่ วชาญในการจัดการเพือ่ ให้การท�ำงาน ของสโมสรโรตารีสอดคล้องไปกับความจ�ำเป็นในครอบครัวและหน้าทีก่ ารงาน ด้วยเหตุผลทางด้านเวลาการหาสมาชิกที่ สามารถเข้าร่วมการประจ�ำประจ�ำสัปดาห์ได้จงึ เป็นสิง่ จ�ำเป็น มติปใี หม่บางประการส�ำหรับสโมสรขนาดเล็กอาจไปช่วย เพิม่ จ�ำนวนสมาชิกเพือ่ ให้เพียงพอกับความต้องการให้การจัดสรรสโมสรใหม่ทตี่ อ้ งประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน 25 คน มติหรือเป้าหมายที่สองของประธานทานากะคือการสร้างความมั่นใจให้กับการบริหารจัดการโครงการของสโมสร ต่างๆ กว่าพันแห่งทั่วโลกเพื่อให้มีความมั่นคงยั่งยืนทุกปี “ความมั่นคงยั่งยืน” ไม่ได้แปลว่า “การท�ำอะไรซ�้ำๆซากๆ” แต่มีความหมายว่าโครงการที่ถูกออกแบบมาให้ได้รับการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยส่งผลตอบแทนแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ขณะที่สโมสรโรตารีได้ริเริ่มชี้น�ำการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อความท้าทายอื่นๆ เมื่อ The Rotary Foundation (TRF) Future Vision plan ได้เข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อสโมสรทุกที่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปีนี้ จุดมุ่งหมายเพื่อความยั่งยืนจึงเด่นชัดมากยิ่งขึ้น นี่เป็นเพราะโครงการ TRF ทั้งหมดได้แสดงให้เห็นว่า ต้องการก�ำกับดูและสร้างความยัง่ ยืนได้หลังจากเวลาล่วงเลยมาระยะหนึง่ แล้ว การวางแผนทีไ่ ม่เพียงพอกับการด�ำเนิน งานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนถูกปฏิเสธ มติปใี หม่สำ� หรับสโมสรอาจท�ำให้เกิดปัจจัยในการวางแผนพัฒนาอย่างยัง่ ยืนส�ำหรับทุกโครงการของสโมสร ไม่วา่ จะได้รบั การสนับสนุนมาเช่นไร ไม่เพียงแค่ชมุ ชมจะได้รบั กรรมสิทธิเ์ พิม่ เติมในการควบคุมโครงการเท่านัน้ แต่สโมสรเอง

2

 DECEMBER 2012


จะได้รับอิสรภาพในการค้นพบวิธีการใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่จะช่วยปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มติทสี่ ามส�ำหรับสโมสรโรตารีปนี คี้ อื การท�ำงานเพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทเี่ ข้มแข็งให้กบั สโมสรโรตารี ให้เป็นทีจ่ ดจ�ำในกลุม่ คน ทั่วไป สโมสรบางแห่งมีแผนการมุง่ มัน่ จะติดตัง้ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนริมทางหลวง จัดตลกขบขันบนปกคอเสือ้ ทีผ่ มสวมใส่ ซึง่ นัน่ แหละเป็นโอกาสทีย่ อดเยีย่ มทีจ่ ะให้ค�ำอธิบายอย่างรวดเร็ว (และเป็นค�ำเชิญ) ถึงประชุมสัมมนาครัง้ ใหญ่หรือแม้กระทัง่ จัดแคมเปญ โฆษณาทางวิทยุระยะยาว เหล่านี้ล้วนเป็นความคิดริเริ่มที่น่ายินดี อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของสโมสรโรตารีโดยปกติกับทุกๆ ความเป็นไปได้มักมีประสิทธิภาพมากเสมอ ผมมักจะถูกขอให้อธิบายสัญลักษณ์รูปทรงสโมสรโรตารี ยิง่ ไปกว่านัน้ พวกเราหลายคนได้พดู คุยถึงโอกาสต่างๆ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ป็นไปได้ เราจะกล่าวถึงสโมสรโรตารีเพือ่ ผลประโยชน์ตอ่ ผู้ฟัง อันเป็นภารกิจเพื่อช่วยเพิ่มความสงบสุขให้กับโลกนี้ตามด้วยค�ำขวัญที่ว่า “Service Above Self” แม้ในการท�ำงานบางโอกาส ขององค์กรในการสนทนาทั่วไปเพื่อช่วยสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของวิสัยทัศน์และความส�ำเร็จต่างๆ ของสโมสรโรตารี ขณะนี้สโมสรโรตารีมีผลงานที่เด่นชัดด้านการขจัดโรคโปลิโอ ในบางประเทศ เช่น แคนาดา ได้กล่าวขวัญถึงสโมสรโรตารีเรื่อง โรคโปริโอ ขณะที่ประเทศอื่นๆ เริ่มมีการติดต่อเชื่อมโยงในเรื่องนี้อย่างไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านัก ในทุกๆที่ ที่โรคนี้ยังมีอยู่ สโมสรโรตารีได้มอี ปุ กรณ์ชว่ ยเหลือด้านประชาสัมพันธ์ทสี่ ามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการท�ำงานโดยทัว่ ไปและการ เฉพาะเจาะจงของการขจัดโรคโปลิโอ ท่านสามารถน�ำวีดีโอของเราไปใช้ประโยชน์และแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกเดิมที่aมีศักยภาพ และสมาชิกใหม่ท่านอื่นๆ ได้ สิง่ ทีค่ ณ ุ จะได้รบั คือ : มติปใี หม่สามประการของสโมสรโรตารี เป้าหมายเฉพาะอย่างสามประการและผลลัพธ์ เมือ่ เราได้เริม่ ปฏิทนิ ปีใหม่ เราควรมาเริม่ สร้างความมุง่ มัน่ ต่อโครงการ Service Above Self และอืน่ ๆ โดยมีเป้าหมายเพือ่ Peace Through Service There

ผู ้ ว ่ า การภาค อเล็ ก ซ์ มาวโร

DECEMBER 2012

3


DG Alex Mavro DECEMBER Message

New Year’s Resolutions

The quaint custom of New Year’s resolutions is

actually helpful to many, if only to help enforce life’s milestones and to serve as a measure of progress. Their value as life-changing guidelines for the year – stimulants to action – is less clear.

Why not take advantage of this opportunity, each

club, to determine where we stand, mid-Rotary year, on this year’s Rotary resolutions.

You will recall that RI President Tanaka offered

three: strong clubs, sustainable projects and memorable

imaging.

First, strengthening clubs: By this, we mean having a healthy meeting environment as reflected

in a club’s membership numbers. If these numbers hold, or even decrease very slightly, then that club will be considered healthy.

On the other hand, if the number of members increases, that club will be seen to be very

successful in this area.

As always, the membership growth we seek is not only a matter of numbers, but of active

and interested participants. The people we want as Rotarians are those who have reached a point in their lives where they can acknowledge the interconnectivity that links us all, and where they feel confident that they have something to contribute to improving the greater good.

Time is their most important contribution, so potential members must be expert at time

management in order for their Rotary work to fit in with their occupational and family commitments. For time reasons, finding members within comfortable commuting range of your weekly meetings is a must. A very specific New Year Resolution for smaller clubs might be to increase membership numbers to equal the requirement for chartering a new club: 25 members.

President Tanaka’s second goal or resolution is to insure that the thousands of projects clubs

manage around the world every year are ultimately sustainable. “Sustainable” does not mean, “repeated over and over again.” Sustainable means designing projects that with proper mentoring will continue to reward stakeholders even when the initiating Rotary club re-directs its resources to other challenges.

When The Rotary Foundation (TRF) Future Vision plan comes online for all clubs on 1 July of

this year, the sustainable objective will become more pronounced. This is because all TRF projects

4

 DECEMBER 2012


of all size will be required to demonstrate that they will be self-directing and sustainable after a reasonable period. Insufficient planning for a sustainable continuation will result in a rejected application.

A realistic club New Year Resolution in this regard might be to make it a point to factor in sustainability

planning for all club projects, no matter how funded. Not only do communities gain more from taking over ownership of projects, but also the clubs themselves are free to find alternative innovative ways to help improve the general good.

The third Resolution for this Rotary year is to work on strengthening Rotary’s image, its brand recognition,

among the general public.

Some of the clubs have ambitious plans for huge roadside billboards or for huge conferences or for

year-long radio campaigns. These are admirable initiatives. However, simply displaying the Rotary wheel on every occasion possible can be very effective. I am often asked to explain the funny gear logo that I wear on my lapel – an excellent opportunity for a quick description of (and invitation to) Rotary.

More, many of us have regular speaking opportunities. Whenever possible, it can be beneficial to

audiences for us to mention Rotary, its mission to help build world peace, and its “Service Above Self” motto. Even working the occasional mention of our great organization into normal conversation can help to raise awareness concerning Rotary’s vision and successes.

At the moment, Rotary is identified with Polio eradication. In some countries, like Canada, mentioning

Polio conjures up the Rotary name immediately. In other countries, the connection is considerably more nuanced... if it exists at all.

Rotary has public relations materials that can help promote an understanding of our work in general

and polio eradication in specific. Take advantage of the videos and share them with both potential and new members.

There you have it: three Rotary New Year Resolutions, and three specific targets with three specific

outcomes. As we begin a new calendar year, let’s renew our commitment to Service Above Self and more, aiming for Peace Through Service.

DG Alex Mavro

DECEMBER 2012

5


Tanaka Sakuji ROtary international President 2012/2013 PEACe through service

6

 DECEMBER 2012


ปีพุทธศักราช 2555 ก�ำลังจะสิ้นสุดลง และ พวกเราได้มาถึงครึง่ ทางของปีโรตารีแล้ว ถึงเวลา ทีจ่ ะต้องตรวจสอบความก้าวหน้าของจุดมุง่ หมาย ที่เราได้ตั้งไว้ พวกเราก�ำลังติดตามเรื่องเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามทีเ่ ราได้ตงั้ ไว้ ใช่หรือไม่ครับ? ผมมีความเชือ่ เป็นอย่างยิง่ ว่าความส�ำคัญของ การตั้งเป้าหมายคือการตั้งให้สูงแต่อยู่ในความ เป็นจริง เป้าหมายทีค่ วรค่าแก่การตัง้ ควรจะอยู่ ในเกณฑ์ทเี่ ราสามารถเอือ้ มถึงแต่คณ ุ ยังต้องไขว่ คว้าเพือ่ ให้ได้มา เปิดตัวคุณเองส�ำหรับความท้า ทายใหม่ๆ ซึง่ จะช่วยให้คณ ุ ค้นพบความสามารถ ที่แท้จริงของคุณ และบางทีอาจจะมีมากกว่าที่ คุณคิดไว้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม เราจะเริ่มด�ำเนินการ

ส�ำหรับความท้าทายครัง้ ใหม่ลา่ สุดในฐานะองค์กร : Future Vision Plan, ความช่วยเหลือรูปแบบ ใหม่ของมูลนิธิสโมสรโรตารี พวกเราในสโมสร โรตารีได้ตงั้ เป้าหมายทีเ่ รียบง่ายและจ�ำเป็น เพือ่ ใช้ทรัพยากรทีเ่ รามีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ โดย เราจะลดค่าใช้จา่ ย เพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาปรับปรุงความ รับผิดชอบ ความโปรงใส และการควบคุมในท้อง ถิน่ นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับการบริการของ พวกเราให้มากขึน้ ในพืน้ ที่ ทีพ่ วกเรารูว้ า่ สามารถ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด ด้วย Future Vision พวกเราสามารถปรับปรุง โครงสร้างการให้เงินช่วยเหลือทีง่ า่ ยขึน้ ซึง่ ท�ำให้ สมาชิกสโมสรโรตารีสามารถมุง่ เน้นการให้บริการ ใน 6 ด้าน: ความสงบสุขและแนวทางการป้องกัน แก้ไขความขัดแย้ง, การป้องกันโรคติดต่อและ การรักษา, น�้ำและสุขอนามัย, สุขภาพของแม่ และเด็ก, การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ และการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ปัญหาด้าน ต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็นเป็นปัญหาทีส่ มาชิกสโมสร โรตารีทวั่ โลกได้รว่ มกันหาทางแก้ไขมาเป็นเวลา หลายปี ซึง่ ท�ำให้พวกเรามีประสบการณ์และข้อมูล ของโครงการที่ยั่งยืน การพัฒนาให้ยั่งยืนจะ มุ่งเน้นเป็นหลักภาย ใต้โครงการ Future Vision เนื่องจากพวกเราได้

ขยายความสนใจโครงการเป็นโครงการระยะยาว ทีม่ ผี ลตอบแทนสูง หรือพูดง่ายๆ ได้วา่ โครงการที่ ยัง่ ยืนจะให้ผลประโยชน์ตอ่ โลกได้ตอ่ ไป ถึงแม้วา่ ทุนสนับสนุนของสโมสรโรตารีจะสิ้นสุดไปแล้ว ก็ตาม ตัวอย่างโครงการทีย่ งั่ ยืนมีนบั ไม่ถว้ น และ แน่นอนว่าหนึง่ ในนัน้ คือ โครงการก�ำจัดโรคโปลิโอ เมือ่ เชือ้ โปลิโอถูกก�ำจัดให้หมดสิน้ ไป ความดีทเี่ รา ได้ทำ� ลงไปนัน้ ยังคงอยูต่ ลอดไป ถึงแม้วา่ เวลาจะ ผ่านไปนานหลายศตวรรษนับจากวันทีใ่ ห้วคั ซีน โรคโปลิโอเป็นครั้งสุดท้าย และบทเรียนต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้จาก PolioPlus ถือเป็นประโยชน์ สากล โครงการทีย่ งั่ ยืนทีแ่ ท้จริงนัน้ ต้องให้ความ ส�ำคัญกับการวางแผนและการให้ความร่วมมือ มุมมองในระยะยาว และการเข้าถึงของสมาชิก ในชุมชนในฐานะคณะกรรมการด�ำเนินงาน ไม่ใช่ ในฐานะผู้รับ

Dear fellow Rotarians,

with all the resources we have. To do this,

put, a sustainable project is one that will

เรียน มวลมิตรสมาชิกสโมสรโรตารี

we will be working to reduce overhead; to

continue to benefit the world even after

The year 2012 is nearly gone, and we

improve accountability, transparency, and

Rotary funding ends. The ultimate example

have reached the midpoint of this Rotary

local control; and to focus our service more

of a sustainable project, of course, is polio

year. It is time to take stock of the goals we

intensely in the areas where we know we

eradication: When polio is gone, the good that

have set for ourselves, and the progress we

can have the most impact.

we have done will continue forever, centuries

have made toward them. Are we on track

With Future Vision, we will implement a

after the last polio vaccine is given. And the

to achieve what we set out to accomplish?

simplified grant structure that will encourage

lessons we have learned from PolioPlus are

I am a great believer in the importance

Rotarians to serve in our six areas of focus:

universal. A truly sustainable project requires

of setting goals that are high but realistic.

peace and conflict prevention/resolution,

an emphasis on planning and cooperation,

A worthwhile goal should be within your

disease prevention and treatment, water

a long-term perspective, and an approach

reach but still require you to stretch. Opening

and sanitation, maternal and child health,

that considers community members as

yourself to a new challenge helps you find

basic education and literacy, and economic

partners in our service, not passive recipients.

out what you are really capable of – which

and community development. These are

may well be more than you think.

areas in which Rotarians around the world

embracing a more ambitious view of

On 1 July, we will embark on our new-

have already been working for many years,

Rotary – one in which we work to address

est challenge as an organization: the full

and in which we have experience and a

major issues in a serious, lasting way. It is

rollout of the Future Vision Plan, the new

track record of project sustainability.

a new way of thinking about our service,

grant model for our Rotary Foundation. We

Sustainability will be a major focus under

and an approach that I believe will lead to

in Rotary have set for ourselves a simple

Future Vision, as we shift our emphasis

a Foundation more capable than ever of

and vital goal: to do the most good we can

to long-term, high-impact projects. Simply

Doing Good in the World.

Embracing Future Vision means

DECEMBER 2012

7


เดือนธันวาคม 2555

เรียน มิตรโรแทเรียนทีร่ กั ทุกท่าน

ล่วงหน้ าในการประชุมใหญ่โรตารีสากล ปี 2555, การอํานวย ความสะดวกให้แก่สโมสรทีย่ งั ไม่ได้รบั รายงานครึง่ ปี (SAR) และ การประสานงานในอีกหลายๆ เรื่อง ทัง้ นี้ เราขอให้มติ รโรแทเรียนวางใจได้ว่าศูนย์โรตารีในประเทศไทย ยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ จะได้เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็ง และมีส่วนในการ อํานวยความสะดวกให้แก่มติ รโรแทเรียนอย่างแท้จริง

พบกันอีกเช่นเคยในสารผูว้ ่าการภาคประจําเดือนธันวาคม 2555 เกือ บจะครึ่ง ทางของโรตารีเ ราแล้ว ภารกิจ การเยี่ย ม สโมสรอย่างเป็ นทางการของผูว้ ่าการภาคก็เกือบจะเสร็จสิน้ แล้ว ทุกสโมสรคงได้ขอ้ มูล คําแนะนําทีด่ จี ากท่านผูว้ า่ การภาค ผมขอ เป็ นกําลังใจให้ทุกสโมสรประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย นํ า ความเข้มแข็งมาสูโ่ รตารีอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ด้วยไมตรีจติ แห่งโรตารี

ในส่วนของศูนย์โรตารีในประเทศไทย เจ้าหน้าทีข่ องเราได้ ดําเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างและอํานวย ความสะดวกให้แก่ชาวโรแทเรียน เช่น งานการแปลเอกสารของ โรตารีสากล, การจัดพิมพ์ชุดคู่มอื เจ้าหน้าที่สโมสรสําหรับคณะ กรรมการสโมสรปี 2556-57, การคืนเงินส่วนลดแก่ผลู้ งทะเบียน

เมือ่ วันพฤหัสบดีที ่ 6 ธันวาคมทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการจัด งานการประกาศเกียรติคุณประธานโรตารีสากลและ ผูว้ า่ การภาคของภาค 3350 โดย อผภ.ชัยรัตน์ ประเสริฐลํ้า ได้จดั ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ และนายกสโมสร รุน่ 108 เพือ่ เตรียมการจัดประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์โรตารีในประเทศไทย ROTARY FIGURES 

(ไพโรจน์ เอือ้ ประเสริฐ) ผูว้ า่ การภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2544-45 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2555-57 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอให้ทกุ สโมสรโปรดส่งรายชือ่ และทีอ่ ยูท่ เ่ี ป็ นปจั จุบนั ของสมาชิก มายังศูนย์ฯ เพือ่ การปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดส่งนิตยสารโรตารี ประเทศไทยให้ถงึ มือของสมาชิกทุกท่าน  ศูนย์โรตารีฯ ขอแจ้ง อีเมลใหม่ของศูนย์ฯ คือ info@rotarythailand.org ท่านสมาชิก สามารถติดต่อกับศูนย์โรตารีฯ ได้ตามอีเมลดังกล่าว ตัง้ แต่บดั นี้เป็ น ต้นไป  เดือนธันวาคมแล้ว ขอให้ทกุ สโมสรแจ้งชือ่ นายก-เลขาฯ สโมสร ปี 2556-57 ไปยังโรตารีสากลด้วย เพือ่ จัดพิมพ์ในทําเนียบ ทางการ (Official Directory) ของโรตารีสากล โดยในปีน้ี โรตารีสากล กําหนดให้ทุกสโมสรแจ้งชือ่ ผ่านทาง Member Access บนเว็บไซต์ www.rotary.org  สุดท้าย ... ขอแสดงความยินดีกบั สโมสรทีก่ ่อตัง้ ใหม่ในครึง่ แรกของปี 2555-56 ได้แก่ สโมสรโรตารีเขาวัง (3330) สระบุรีมิตรภาพ, เสียมเรียบ, คันนายาว (3350) เชียงใหม่วัฒนา, ไชยปราการ, พุทธชิ นราช (3360) และทีก่ าํ ลังเริม่ ประชุม ก่อตัง้ ของภาค 3340 ได้แก่ สโมสรโรตารีเกาะช้าง

Source: RI Fiscal Agent (Dec.2012) 

อัตราแลกเปลีย่ นโรตารีสากล เดือนมกราคม US$1 ต่อ 31.00 บาท

D.3330

D.3340

D.3350

D.3360

TOTAL

MEMBERS

2,533

1,314

2,354

1,390

7,591

93

55

89

63

300

CLUBS

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82‐83 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719; info@rotarythailand.org; www.rotarythailand.org; www.facebook.com/ThaiRotaryCentre  

8

 DECEMBER 2012


ROTARY IN ACTION RC Bangkok Suvanabhum

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ จักกิจกรรมขี่ม้าแคระ ที่สวนหลวง ร.๙ ในวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2555 เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลลาดกระบัง

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ กับศูนย์สาธารณสุข 22 และศูนย์ฯ 57 ปีละ 2 ครั้งเป็นประจ�ำทุกปี DECEMBER 2012

9


RC Bangrak

10

 DECEMBER 2012


RC Bangrak

DECEMBER 2012

11


RC Sathorn

ภาพบรรยากาศงานวันพ่อ สร.สาทร วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 รูปแบบการจัดและสร้างสันต์อย่างมีความหมายดีๆให้สมาชิก และ คุณ พ่อๆ มาร่วมงานกัน มีรปู ภาพประทับใจในงานอีกนะคะ โปรดติดตามทีส่ ารสโมสร และ FB โดยร่วมเก็บบันทึกไว้เพือ่ เป็นตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ให้รนุ่ น้อง ที่จะมาร่วมงานสโมสรฯ

12

ขอบคุณ อน.ณัฐฏ์นันท์ญา พี่อ๋า และ อน.กรรณิการ์ พี่หน่อย เป็นประธานร่วมจัดงานมิตรภาพ และ ให้ค�ำแนะน�ำดีๆ

 DECEMBER 2012


Wilfrid J. Wilkinson Foundation Trustee Chair

DECEMBER 2012

13


ข้อความประจ�ำเดือน ธันวาคม กรรมการบริหารมูลนิธิ Wilfrid J. Wilkinson

คุณก�ำลังไล่ตามเป้าหมายของตัวเองอยูห่ รือเปล่า มันยากที่จะเชื่อว่าเดือนธันวาคมมาถึงแล้ว เดือนแห่งการเฉลิมฉลองของครอบครัวชาวสโมสร โรตารี ใกล้จะถึงกลางทางของปีของทีจ่ ดั ตัง้ มูลนิธิ เสียแล้ว ถึงเวลาแล้วทีแ่ ผนทีเ่ ราวางไว้ควรจะบรรลุ เป้าหมายประจ�ำปี 2555-2556 และได้รับการ ประเมินผลใหม่ ค�ำพูด ค�ำมั่นสัญญา การกระ ท�ำต่างๆ ของเราควรได้รบั การปรับปรุงเพือ่ สร้าง ความมั่นใจว่าเราจะประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ เราวางแผนในช่วงปีที่ผ่านมา เวลาแห่งเดือนธันวาคมนี้ยังได้ให้สิ่งต่างๆ มากมายให้พวกเราได้คิด เป็นช่วงของที่เดือน ที่เราจะหยุดเพื่อคิดเรื่องวันเอดส์โลก วันอาสา สมัครนานาชาติ และวันพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

ซึ่งล้วนแล้วแต่ส�ำคัญและช่วยเตือนให้สมาชิก สโมสรโรตารีได้ตระหนักถึงจุดมุง่ หมายของการ ท�ำความดีเพือ่ โลกใบนี้ สโมสรหลายแห่งทีท่ ำ� งาน ช่วยเหลือผูค้ นทีต่ ดิ เชือ้ เอดส์ ขณะทีท่ า่ นอืน่ ๆ ได้ อาสาสมัครทัว่ โลกโดยการส่งความสงบสุขผ่านการ ให้บริการ และนีจ่ งึ เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะนับจ�ำนวนผู้ จะเข้าร่วมเพือ่ สิทธิมนุษยชน ในวันที่ 10 ธันวาคม นี้ เพือ่ นๆ ของผมหลายคน เราได้เริม่ คิดเผือ่ ถึงปี หน้า ผมรูส้ กึ ปลืม้ ปีตมิ ากทีจ่ ะขอรายงานว่ามูลนิธิ ได้ทำ� งานส�ำเร็จลุลว่ งในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 เป็นเพราะสมาชิกชาวโรตารีแต่ละท่าน ทุกคนๆ ได้ให้เราได้ร่วมเฉลิมฉลองกับเทศกาลวันหยุด

แห่งความสุขนี้ และผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้ ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาในปี 2556 กับพวกคุณ

Monthly messages of Foundation Trustee Chair Wilfrid J. Wilkinson DECEMBER 2012

It’s hard to believe that we have

the World. Many of our clubs are work-

already reached the month of December,

ing to help people with AIDS, others are

the month that celebrates the family of

volunteering all over the world to deliver

Rotary. We are also nearing the halfway

Peace Through Service , and it is hard

point of our Foundation’s year. Now is

to count the number that will be raising

the time when our plans to reach our

their voices on 10 December for human

2012-13 goals should be reevaluated.

rights.

Our words, our promises, our actions should be taking shape to ensure that we

will accomplish what we planned during

another calendar year, I am thankful

the last calendar year.

to report that your Foundation is on

My friends, as we start to wind down

track to achieve its goals for 2012-13

14

 DECEMBER 2012

The month of December also provides

because of each and every Rotarian.

each of us with much to think about. It

This provides us with much to celebrate

is during this month that we pause to

over the upcoming holiday season. My

recognize World AIDS Day, International

prayers and best wishes go out to each

Volunteer Day, and Human Rights Day –

of you for a happy holiday season, and

all significant reminders to Rotarians of

I eagerly look forward to sharing 2013

our Foundation’s aim of Doing Good in

with you.


Rotary Friendship Exchange

สมาชิกสโมสรโรตารีชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งได้ รวบรวมเพือ่ นพ้องเก่าๆ ทีเ่ จอกันจาก RI Convention พร้อมกันสมาชิกสโมสรจากประเทศออสเตรเลีย สมาชิกผูป้ กครองในสโมสรโรตารีชาวอิตาลีของ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน สโมสรโรตารีคนหนึ่งได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับ ครอบครัวทีด่ แู ลลูกชายของพวกเขาระหว่างอยูท่ ี่ ประเทศไทย กุมารแพทย์หลายท่านทีเ่ ป็นสมาชิก สโมสรโรตารีจากประเทศกาน่าได้เดินทางไปอยู่ กับแพทย์ท่านอื่นๆ ที่ประเทศเยอรมนี การใช้ประสบการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้ตลอด เวลาผ่านโครงการแลก Rotary Friendship Exchange ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระดับ นานาชาติของสโมสรโรตารี บรรดาผู้เข้าร่วม จะได้รับประสบการณ์จากต่างวัฒนธรรม และ ก่อสร้างมิตรภาพได้โดยการอาศัยอยู่ที่บ้านพัก ของสมาชิกสโมสรโรตารีประเทศอื่นๆ โครงการ นี้มีความก้าวหน้าในความเข้าใจอันดีในระดับ นานาชาติและความสงบสุขผ่านการติดต่อข้าม แดนอย่างเป็นการส่วนตัวในขณะทีก่ ำ� ลังด�ำเนิน การพัฒนาสัมพันธภาพภายในสโมสรซึง่ จะน�ำพา มาซึ่งสัมพันธภาพและโครงการเพื่อการบริการ อื่นๆ

วิธีการท�ำงาน

การแลกเปลี่ยนมิตรภาพ • โครงการเยี่ยมเยือน โดยปัจเจกชนชาวโรตารี อาจเป็นผูท้ มี่ ากับ สมาชิกในครอบครัว จะได้มาพ�ำนักอาศัยที่ บ้านของสมาชิกโรตารีในต่างประเทศเป็น เวลาสองสามวัน • โครงการส�ำหรับกลุ่ม ชาวสมาชิกที่จัดคู่กัน (ตั้งแต่ 4 ถึง 6 ท่าน) จะไปเยีย่ มเยือนชุมชนต่างๆ ภายในต�ำบล ของเจ้าบ้านเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน • ทางสายอาชีพร่วมกัน สมาชิกชาวโรตารีทปี่ ระกอบอาชีพเดียวกับ จะได้ไปส�ำรวจการท�ำงานให้ส�ำเร็จลุล่วง ในต่างแดน

ข้อเสนอแนะ

• เฉพาะชาวสโมสรโรตารีและครอบครัวเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าร่วมโครงการเยีย่ มเยือนและมี ส่วนร่วมในโครงการส�ำหรับกลุม่ ได้ เนือ่ งจาก จ�ำกัดให้เฉพาะสมาชิกและคูส่ มรสเท่านัน้ • คู่สมรสและบุตรจะต้องมาพร้อมกับท่าน สมาชิกเองเมื่อเข้าโครงการแลกเปลี่ยน

• สมาชิกทีม่ คี วามสนใจต้องสมัครผ่านผูบ้ ริหาร ประจ�ำสโมสรตนเองเท่านัน้ ทัง้ นีบ้ างเขตอาจ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Friendship Exchange ผูส้ นใจสมัครควรสอบถามผูบ้ ริหารสโมสร เกี่ยวกับโครงการก่อน • ผูป้ กครองประจ�ำเขตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะ ท�ำการนัดพบผูบ้ ริการโครงการ ผูท้ ำ� หน้าที่ รับผิดชอบเพื่อความร่วมมือในการแลก เปลีย่ นจากรายชือ่ ของผูบ้ ริหารทัว่ โลก ท่าน สามารถติดต่อมาที ่ friendshipexchange@ rotary.org เพือ่ แจ้งผูบ้ ริหารในเขตของท่านเอง

District Rotary Friendship Exchange Committee Chair

แต่ละปีผบู้ ริหารเขตจะท�ำการนัดพบผูบ้ ริหาร เขตโครงการ Rotary Friendship Exchange เพือ่ ท�ำความร่วมมือจัดการโครงการแลกเปลีย่ นของ เขต เพื่อวางแผนการแลกเปลี่ยน ผู้บริหารเขต อาจต้องมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่อยู่นอกกรอบ จากในหนังสือคูม่ อื ให้แก่สมาชิกท่านอืน่ ในกอง คณะกรรมการเขตโครงการ Rotary Friendship Exchange หรือให้แก่สมาชิกสโมสรทีจ่ ะเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน

DECEMBER 2012

15


Rotary Friendship Exchange

A group of Japanese Rotarians renew

• Visitor program

must apply through their club president.

old friendships made at an RI Convention

Individual Rotarians, who may be

Not every district participates in

with club members from Australia. Italian

accompanied by family members,

Friendship Exchange, so prospective

Rotarian parents of a former Rotary Youth

spend a few days in a Rotarian’s

applicants should ask their club

Exchange student spend time with the

home abroad.

president about the program.

• Team program

• District governors from participating

Rotarian pediatricians from Ghana travel

Rotarian couples (typically four to six)

districts appoint a district Friendship

to Germany to stay with doctors there.

visit several communities in a host

Exchange chair, who is responsible

district for up to one month.

for coordinating exchanges through a

family who hosted their son in Thailand.

Experiences like these happen all the

• Uni-vocational

time through Rotary Friendship Exchange,

list of chairs from around the world.

Rotary’s international exchange program

Rotarians of the same occupation

E-mail friendshipexchange@rotary.org

for Rotarians and their families. Participants

observe how their job is done in other

to identify your district chair.

experience other cultures and build

countries.

Guidelines

• Only Rotarians and their immediate

District Rotary Friendship Exchange Committee Chair

families are eligible for the visitor

a district Rotary Friendship Exchange

program, and participation in the team

chair to coordinate the district’s exchange

program is limited to Rotarians and

program. In planning an exchange, the

and service projects.

their spouses.

district chair may delegate the duties

How it works

• Spouses or children must always be

outlined in this handbook to another member

accompanied by Rotarians on an

of the district Rotary Friendship Exchange

exchange.

committee or to a Rotarian who will be

friendships by staying in the homes of Rotary club members in another country. This program advances international understanding and peace through personal contact across borders while developing interclub relationships that lead to fellowship

Friendship Exchanges

16

 DECEMBER 2012

• Rotarians interested in participating

Each year, the district governor appoints

participating in the exchange.


หาเวลาให้ครอบครัว เเละสโมสรโรตารี โดย Arnold R. Grahl

ขณะที่ Bill Simmermon ได้เข้าร่วมสโมสร โรตารีป่ ระจ�ำเมือง Highlands Ranch (Littleton) รัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 6 ปีที่ แล้ว เขาได้ปรารถนาว่าเขาจะเป็นสมาชิกทีข่ ยัน ขันแข็งโดยไม่ละเลยเวลาให้ครอบครัว. ดังนั้นเมื่อคุณพ่อลูกสองได้พาลูกๆของเขา มาร่วมงานอาหารกลางวันและให้เข้าร่วมท�ำ กิจกรรมต่างๆ ในสโมสร ลูกชายคนโตของเขา นามว่า Denver ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในโครงการ ให้บริการทัง้ ระดับชุมชนและระดับนานาชาติ และ กลายเป็นสมาชิกของโครงการ Interact เขาได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นโฆษกให้การงานประชุมประจ�ำสัปดาห์ ของสโมสรหลายต่อหลายครั้ง และภรรยาของ Simmermon เองได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สโมสรด้วยเช่นกัน “ครอบครัวของผมทุกคนอยู่ที่นี่” นาย Sim-

mermon กล่าว “การมีส่วนร่วมของผมไม่สร้าง ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเวลาภายในครอบครัว ของผมเลย” แท้จริงแล้วกลับท�ำให้ได้ใช้เวลากับ ครอบครัวได้ดีขึ้น เพราะเราทุกคนอยู่ที่นั่นด้วย กัน ในกลุม่ ทางการ LinkendIn ของ RI บ่อยครัง้ ที่ สมาชิกโรตารีมาพูดคุยปรึกษาเรือ่ งผลประโยชน์ของ การมีสว่ นร่วมของครอบครัวภายในสโมสรโรตารี นาง Henna Budhrani สมาชิกสโมสรโรตารีประจ�ำ St.Maarten Sint Maarten ได้กล่าวไว้วา่ เธอพา ลูกๆของเธอมาเข้าร่วมกิจกรรมเลีย้ งอาหารให้แก่ ผูส้ งู อายุในช่วงวันหยุด ลูกๆ ของเธอเองได้เข้าร่วม งานเลี้ยงคริสมาสต์ประจ�ำปีของสโมสรที่จัดขึ้น เพือ่ เด็กทีม่ าจากครอบครัวทีม่ รี ายได้นอ้ ยอีกด้วย เหมือนพ่อเหมือนลูก Bruce Thomson เป็นสมาชิกอยู่ในสโมสร

เดียวกับพ่อของเขาทีส่ โมสรโรตารี Lynnwood ใน รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีท่ งั้ คู่เป็นอดีตผู้บริหารสโมสร เมื่อนานมาแล้วก่อน ที่เข้าจะเข้าร่วมสโมสรนั้น Thomson ได้บันทึก สิ่งที่เขาได้มีส่วนร่วมในการท�ำโครงการประจ�ำ ปีของสโมสรพร้อมกับแม่และพีส่ าวน้องสาวของ เขา แม้กระทัง่ ตอนนีเ้ องลูกๆ ของเขายังได้มาช่วย โครงการต่างๆ ของสโมสร “สโมสรของเราให้บริการเสมือนกับเป็นสายใย ของครอบครัวในการให้บริการชุมชน” Thomson กล่าวไว้ว่า “สโมสรโรตารีส่งผลกระทบใหญ่กับ ครอบครัวของเขาในเรื่องการพัฒนาและส่งผล ดีไปถึงทั้งชุมชน” นาย Simmermon กล่าวไว้วา่ “สโมสรโรตารี มีบางอย่างที่จะมอบให้แก่คนทั้งครอบครัวได้ เหตุผลแรที่สมาชิกบางท่าน สนใจสโมสรโรตารี DECEMBER 2012

17


Credit to all pictures © Rotary International

คือพวกเขาสามารถพาลูกๆ มาเข้าร่วมโครงการ เพือ่ งานบริการได้ ซึง่ ช่วยเป็นแรงผลักดันครัง้ ใหญ่ ให้กบั โรงเรียนมัธยมปลายหลายๆ แห่งได้นำ� พา บรรดานักเรียนให้มามีสว่ นร่วมในงานบริการชุมชน และมีผลบันทึกประวัตทิ ดี่ ใี นใบรายงานการศึกษา เพื่อใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย” เขาได้บนั ทึกเรือ่ ง The Four-Way Test หรือ การทดสอบสี่วิธีพร้อมกับคู่มือแนะน�ำอื่นๆ ของ สโมสรโรตารีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ผู้ ปกครองได้ เขายังได้กล่าวไว้อกี ว่า “คุณค่าทีส่ โมสรโรตารี ยืนหยัดสู้จึงเป็นคุณค่าเดียวกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่ ภายในครอบครัวนั่นเอง พวกเขาต้องการที่จะ ส่งต่อสิ่งมีค่าเหล่านี้ไปยังลูกหลานของเรา” ในเดือนธันวาคม ครอบครัวถือเป็นหัวใจ ของชาวโรตารีหลายๆ ท่าน สโมสรโรตารีจึงจัด งานฉลองเดือนแห่งครอบครัว นอกจากนีเ้ พือ่ ให้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลายๆ ครอบครัว ในสโมสรโรตารี เดือนนี้จึงจัดว่าเป็นเดือนแห่ง ครอบครัวของสโมสรอีกด้วย ซึ่งรวมถึงสมาชิก สโมสรและบรรดาท่านที่เข้ามีส่วนร่วมในการ ท�ำงานให้กับสโมสร จากโครงการมูลนิธิสโมสร โรตารีหรือแม้กระทั่งผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชน ประจ�ำสโมสรโรตารีทั่วโลก The Four-Way Test Followed by Rotarians worldwide in their business and professional lives, The Four-Way Test was created by Rotarian Herbert J. Taylor in 1932. It has since been translated into more than 100 languages and is used by organizations and individuals throughout the world. Of the things we think, say or do

18

 DECEMBER 2012

1. Is it the TRUTH? our professional skills to serve others 2. Is it FAIR to all concerned? and promote integrity in everything 3. Will it build GOODWILL and BETTER we do. FRIENDSHIPS? • Through Community Service, we 4. Will it be BENEFICIAL to all concerned? address local needs and work with our community to bring lasting improve Throughout Rotary’s rich history, Rotarians ments. have strived to achieve the ideal of Service • Through International Service, we meet Above Self. Rotary’s Avenues of Service form humanitarian needs around the globe the foundation on which all club activity is and promote world understanding and based. peace. • Through Club Service, we have fun, • Through New Generations Service, we build lasting friendships and make sure work with young people to help them that our club functions well. become the next generation of leaders, • Through Vocational Service, we volunteer visionaries and peacemakers.


Making time for family and Rotary BY Arnold R. Grahl

When Bill Simmermon joined the

our family time, because we are all there

Rotary Club of Highlands Ranch (Littleton),

together.”

Colorado, USA, six years ago, he wanted

to be an active member without sacrificing

Rotarians also discussed the benefits of

time with his family.

involving their family in Rotary. Henna

So, the father of two brought his sons

Budhrani, a member of the Rotary club

along to lunch meetings and involved them

of St. Maarten, Sint Maarten, says she has

in club activities. His eldest son, Denver, has

included her children in the club’s holiday

taken part in community and international

food distribution to the elderly. Her kids will

service projects, is a member of Interact ,

also attend the club’s annual Christmas

and has been the featured speaker several

party for children from low-income families.

times at the club’s weekly meeting. And

Like father, like son

Simmermon’s wife has been an active part

Bruce Thomson belongs to the same

of the club.

club as his father, the Rotary Club of

On RI’s official LinkedIn group, several

“My family is all in,” Simmermon says.

Lynnwood, Washington, USA, and both

“My involvement with Rotary doesn’t conflict

are past presidents. Long before he joined,

with family time. It has actually enhanced

however, Thomson notes he took part in

the club’s annual projects, along with his mother and four sisters. His children now help out in club projects.

“Our club serves as the conduit for our

family’s community service,” Thomson says. “Rotary has had a major impact in our family evolution and that has impacted the community.”

“Rotary has something to offer the whole

family,” Simmermon says. “For some of our members, the No. 1 reason they were interested in Rotary was that they could get their children involved in service projects. There’s a big push in high schools to have children take part in community service, and it looks good on their transcript when they apply for college.”

DECEMBER 2012

19


Credit to all pictures © Rotary International

And he notes that The Four-Way Test

and Rotary’s other guiding principles are useful for parents.

of Service form the foundation on which

our community to bring lasting

all club activity is based.

improvements.

“The same values Rotary stands for

are values we believe in as a family,” he says. “We want to pass along those values

Family is on the minds of many Rotarians

in December, as Rotary celebrates Family Month. In addition to recognizing the importance of families in Rotary, the month celebrates the family of Rotary, which includes Rotarians and all those involved in Rotary’s work -- from Rotary Foundation program alumni to participants in Rotary youth programs around the world.

The Four-Way Test

Followed by Rotarians worldwide in

their business and professional lives, The Four-Way Test was created by Rotarian Herbert J. Taylor in 1932. It has since been translated into more than 100 languages and is used by organizations and individuals throughout the world. Of the things we think, say or do 1. Is it the TRUTH? 2. Is it FAIR to all concerned? 3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 4. Will it be BENEFICIAL to all concerned?

Throughout Rotary’s rich history,

Rotarians have strived to achieve the ideal of Service Above Self. Rotary’s Avenues

20

 DECEMBER 2012

• Through International Service, we

build lasting friendships and make

meet humanitarian needs around

sure that our club functions well.

the globe and promote world understanding and peace.

• Through Vocational Service, we volunteer our professional skills to

to our children.”

• Through Club Service, we have fun,

• Through New Generations Service,

serve others and promote integrity

we work with young people to help

in everything we do.

them become the next generation

• Through Community Service, we address local needs and work with

of

leaders,

peacemakers.

visionaries

and


Rotary International District 3350

คะแนนการประชุม เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 Attendance Score for December 2012

กลุ่ม

1

สโมสร

สมาชิก

+

-

%

ครั้ง

กรุงเทพ/Bangkok

94

57.85

5

กรุงเทพใต้ BKK South

104

75.06

5

กลุ่ม

11

บางกะปิ/Bangkapi 2 3

4

5 6

7

8

9

10

สิงห์บุรี/Singburi 12

พระศรีสุริโยทัย อ. Prasrisuriyothai A. สิงห์บุรีวีรชน SingburiVeerachon

สโมสร

สมาชิก

+

-

%

ครั้ง

เจ้าพระยานครสวรรค์ Chaoprayanakornsawan ท่าตะโก / Tatako หล่มสัก / Lomsak

29

52.41

5

นครสวรรค์ / Nakornsawan

28

47.86

5

สี่แคว / Siquare หนองบัว / Nongbua

19

1

1

80.00

อ่างทอง/Angthong 22 64.77 พระนครศรีอยุธยา Pranakornsri A. ท่าเรือ/Tarue วัดสิงห์/Wat Sing เมืองชัยนาท AllMuangChainat proceeds to support District 3350 Newsletter บ้านหมี่/Banmi More info: bangkoksnowremoval.com or ลพบุรี/Lobburi contact lynn@bangkoksnowremoval.com พระนารายณ์ ลพบุรี Pranarai Lopburi พระราเมศวร ลพบุรี Praramesuan L. นครนายก / Nakornnayok สระบุรี / Saraburi เฉลิมพระเกียรติ Chaloemprakeit หนองแค / Nongkae 26 100.00 บ้านไร่ / Baanrai หนองฉาง / Nongchang 4 75.00 Take an on-line English test to know the IELTS, อุทัยธานี / Uthaithani 23 93.47 BULATS, you can expect BattambangTOEIC, TOEFL score 20 1 67.86 Pursat Angkor Phnom Penh 17 1 27.50 Phnom Penh Metro

สาทร / Sathorn

4 4

13

ดุสิต / Dusit

23

76.65

3

กรุงเทพกล้วยน้ำ�ไท BKK Kluaynamthai ธนบุรี/Thonburi

2013 Calendars and Cards 14

กรุงเทพบางลำ�พูฯ BKK Banglumpu กรุงเทพสุริวงศ์ BKK Suriwong นนทบุรี / Nonthaburi

15

16 4 4 4 4

17

30

60.83

4

กรุงเทพพัฒนาการ BKK Pattanakarn

15

51.67

4

กรุงเทพ 70 / BKK 70

14

60.71

4

กรุงเทพคลองเตย BKK Klongtoei

23

67.39

2

25

57.00

4

กรุงเทพตะวันออก BKK East กรุงเทพรามคำ�แหง BKK Ramkhamhaeng

สุขุมวิท/Sukhumvit 18

4

บางเขน / Bangkhen

กรุงเทพเพลินจิต BKK Ploenchit วังทองหลาง Wangthonglang

Independent IELTS study Perfect for students wanting to study overseas Rtn Dr Tim Cornwall

สำ

SIZE 18x4 cm

DECEMBER 2012

21


กลุ่ม

19

20

21

22

23

24

25

สโมสร

สมาชิก

ดอนเมือง/Donmuang สัมพันธวงศ์ Samphanthawong กรุงเทพรัชดาภิเษก BKK Ratchadapisek กรุงเทพบางขุนเทียน BKK Bangkhuntien กรุงเทพสุวรรณภูมิ BKK Suwannabhumi กรุงเทพพระราม 3 BKK Rama3 เจริญนคร Charoennakorn พระปกเกล้าธนบุรี Prapokklaothonburi สีลม/Silom กรุงเทพเบญจสิริ BKK Benjasiri ปทุมวัน/Pathumwan กรุงเทพรัตนโกสินทร์ BKK Rattanakosin สระปทุม/Srapathum กรุงเทพไชน่าทาวน์ BKK Chinatown จตุจักร/Chatuchak สวนหลวง/Suanluang พระนคร/Pranakorn ธนบุรีตะวันตก Thonburi East

+

-

%

ครั้ง

กลุ่ม

26 27

38.27

3

15

48.89

3

13

82.05

3

32

64.14

5

15

46.67

3

30

50.00

2

56.86

2

51

16

1

52.11

27

28

29

30

31

4

32 24

25.83

5

14

55.35

4

33

สโมสร

ท่าเรือกรุงเทพ Bangkok Port รังสิต/Rangsit กรุงเทพวิภาวดี BKK Vibhavadi ตากสินธนบุรี Taksin Thonburi กรุงเทพบางนา Bangkok Bangna พระปิ่นเกล้าธนบุรี Prapinklao Thonburi เยาวราช/Yaowaraj บึงกุ่ม/Bungkum ยานนาวา/Yannawa หนองแขม/Nongkham ลาดพร้าว/Ladphrao ลุมพินี/Lumpini บางแค ธนบุรี 50 Bangkae Thonburi 50 วัฒนาในพระอุปถัมภ์ฯ Vaddhana พระโขนง/Prakanong บางคอแหลม/Bangkorlaem บางรัก/Bangrak

สมาชิก

+

-

%

ครั้ง

23

58.70

5

57

64.73

4

20

57.50

4

14

85.71

4

21

66.67

4

45

35.55

3

35 34 82

65.22 41.91 45.76

4 4 5

พญาไท/Phyathai เกษมราษฎร์คลองเตย Kasensrad Klongtoei Total

การยกเลิกประชุม : คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถยกเลิกการประชุมปรกติประจ�ำสัปดาห์ ได้ ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราช การหรือวันหยุดตามประเพณีนิยม, หรือเมื่อมีการเสียชีวิตของ สมาชิกสโมสร, หรือมีโรคระบาดหรือภัยพิบัติร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่, หรือมีข้อขัด แย้งในชุมชนอย่างรุนแรงโดยมีการใช้อาวุธซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของสมาชิกสโมสร อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสโมสรสามารถงดการประชุมปรกติประจ�ำสัปดาห์ได้ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี ด้วยเหตุผลอื่นที่มิได้ระบุในบทนี้ โดยที่สโมสรต้องไม่งดประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้งขึ้นไป

Cancellation.The board may cancel a regular meeting if it falls on a legal holiday, including a commonly recognized holiday, or in case of the death of a club member, or of an epidemic or of a disaster affecting the whole community, or of an armed conflict in the community which endangers the lives of the club members. The board may cancel not more than four regular meetings in a year for causes not otherwise specified Here in provided that this club does not fail to meet for more than three consecutive meetings.

I am a French art director, illustrator and cartoonist. I have worked for many years in France, Switzerland, Germany, Tahiti, America, and for the past two years, here in Thailand. I have published four books of illustrations. The latest volume is entitled Siam Slices by Soukha Editions. I draw the cover sketches for the Newsletter and would like to meet anyone who needs an illustrator, art director or cartoonist.

(66) 08 7182 7982 • alainjoannis@gmail.com

Visual Artist

Specialized in murals and large-scale paintings; provides a variety of styles that suit an assortment of design needs.

Caroline Seiller 22

 Illustrations  Graphic design  +66 (0) 822-399-686  carolineseiller@hotmail.fr  www.studioseiller.carbonmade.com

 DECEMBER 2012 Mural detail


For articles and comments in English, contact: Tim Cornwall, PhD District 3350 2012/2013 District Public Relations Director Speech Work Consultancy Liberty Place, Suite 111 42 Sukhumvit Soi 22, Bangkok 10110 district3350@gmail.com 081 834 8982

ส�ำหรับบทความและความเห็นในภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือสนใจที่จะลงโฆษณาโปรดติดต่อ: ลิน นวาวัตน์ ภาค 3350 2012/2013 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาค 3350

Speech Work Consultancy

เลขที่ 42 ซอยสุขุมวิท 22, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 district3350@gmail.com 089 044 9876

Rotary District 3350 December 2012 Newsletter  

Rotary District 3350 December Newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you