Page 1

         

   สารสโมสร โรตารีกรุงเทพพัฒนาการ            

กอตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2004 ภาค 3350

       

“โชคดีไดกลับมาทําหนาที่นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการอีกครั้ง. นายกสโมสรตองทําไดทุกอยาง ทุกเวลา. ดวยความ เต็มใจ . ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่กรุณาชวยงานนายกนะคะ” นยก.วิไลกลาวเมือ่ ไดรับแตงตั้งเปนนายกสโมสร กท พัฒนาการ

                 

     

ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19:00 – 20:00 โรงแรมออลซีซั่น โกลด ออรคิด ถ.วิภาวดีรงั สิต สี่แยกสุทธิสาร กรุงเทพฯ โทร. 0819084283, 0818558133 Meeting Tuesday at 19:00 – 20:00 All Season Gold Orchid Hotel Vibhavadi Rangsit Rd., Sutisan BKK. Tel. +66819084283, +66818558133


President Talks      นายกขอคุย พรอมสรุป

   

นายกกอตั้ง วิไล นิธิวรรณากุล นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ ปบริหาร 55-56

                                                        

สวัสดีคะ สมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ที่รักทุกทาน

                  Merry Christmas   and  Happy New Year 2013                   

      

สารจากนายกฯ ฉบับสงทายปเกา ตอนรับปใหม นี้ นายกฯ ไดรับความกรุณาจาก ทานประธานสารสโมสร   

 

จัดทําสารสโมสรฉบับพิเศษนี้เพื่อรายงานกิจกรรมตาง ๆ ของสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ ซึ่งนายก และ สมาชิกได       

รวมดวยชวยกันในการบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมตางสโมสรเพื่อมิตรภาพภายในโรตารี ของภาค 3350 และ            

โรตารีตางภาค พรอมทั้งโรตารีในตางประเทศตลอดระยะเวลาเกือบ 5 เดือนที่นายกฯ ไดขึ้นมารับหนาที่                  

 

“ นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ”   รุน 108 ในปบริหาร 2555‐2556  ขอขอบพระคุณ สมาชิกทุก ๆ ทาน ที่ไดใหความกรุณา สนับสนุน ชวยเหลือ สโมสรในทุกๆ ดาน ทําให

 

การดําเนินงานตาง ๆ ตามแผนงานทําเสร็จไปบางแลว สําหรับโครงการ “วันโรตารี มีน้ําใจ ใหความรัก” ฉลอง        

วันเกิดโรตารี และ ครบรอบเกาปของสโมสรกรุงเทพพัฒนาการอยูในขั้นตอนการสรุปเพื่อแจงใหสโมสรอื่น ๆ ที่         

เขารวมโครงการทั้งสี่ภาคทราบพรอมสงมอบโครงการทุกภาคในวันเกิดของโรตารีในปนี้ คือโครงการ มอบ สือ่ การ      

เรียนการสอน และ หนังสือ นิทานใหความรู รวมถึงหนังสือภาษาอังกฤษ ซึ่งใหความรูในเรื่องของ เชื้อโรคตาง ๆ ที่

 

เด็ก ๆ และ ผูใ หญของเราควรรู รวมอยูเปน 1 ชุด มูลคาสุทธิตอชุด 7,000 บาท จํานวน 300 ชุด รวมกวา 

2,000,000บาท  แจกฟรี ใหกับ โรตารีทั้งสี่ภาคที่ไดทําหนังสือขอรวมโครงการเขามา  กําหนดวันมอบโครงการ

อยางเปนทางการจะมีขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2556และจะขอนําประชาสัมพันธ หลังปใหมไปแลว 

 

ขอบพระคุณอยางสูง ตอ รทร .นารีรัตน อัญชลีภิรตั น สมาชิกของสโมสรฯ ที่กรุณาสนับสนุนโครงการ      

โดยบริจาค สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 300 ชุดนี้ ใหสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการเพื่อรวมทํากุศลใหกบั เด็ก ๆ และ คุณครู เนื่องในโอกาส ครบรอบ 9 ปของสโมสรฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555

ดวยไมตรีจิตและมิตรภาพ

                                                                                   นยก. วิไล

2

นิธิวรรณากุล                                                       นายกสโมสร กรุงเทพพัฒนาการ ปบริหาร 2012 ‐  2013


นยก. ไ นิธิวรรณากุล และ วิไล นายยกสโมสรปบริหาร า

อน.วลัญชสิริิ จรัสจิรภัทร

อน.นนภัสรกมล พรหหโมปกรณ

อน.ธัญญพัพัณฑ เตชะพัฒนสิริ

488-49

50 - 51

5 52 51-

25446-48, 55-566

         

อนน. อมร วิชิตการร

อน.ปญจพัฒนน เตชะพัฒนสิริ

52-53

53 3‐54

นยล.พรทิทิพย อยูประเสริฐ

อ ขุมาภรณ บริ อน.สุ บ ราช    54‐55

56-57

รทร.รัตนา กาารีมี

รทร.ดาริริฑกา ไพรสณฑฑ

       

นยล.วัลลดา ทรัพยทรง ท

รทร.พิชัย ยอวิทยา

57-58

       

รทร.นุชนั ช ญ เกษจันทรรทิวา

รทร.เกษม จันทร น จุฬาลักษณ

รทรร.นารีรัตน อัญชลี ช ภิรัตน

รทร.กชชพร ไพรสณฑ

                 

3


รทร. สุมาลี โรจนวานิช

สมาชิ ส ก กิตติมศักดิ ก ์ รทร. หาญ ญ อรามวิทย: สร.สีลม

สโมมสรกอตั้ง: สร. สีลม

 

ที่ปรึกษาสสโมสร: สร. สีลม อดีต ผวภ. เกษษมชัย นิธิวรรณากกุล

 

จํา นวน

คณะกรรมการบริหาร 2555-2556 พรอมประเภภทอาชีพสมาชิก

คณะกรรมการบริหาร 25555-2556

ประเภทออาชีพสมาชิก

สมาชิก  

1

นยก. วิไล นิธิวรรณากุล และ นายกสโมสรปบริหาร 25446-48, 55-56

ประธานมุลนิธิ

ซักรีด

ที่ปรึกษาสโมสร

 

นายกสสโมสร ปบริหาร 25555-2556

2

อน. ธัญญพัณณ เตชะพัฒนสิริ นายยกสโมสรปบริหาร 2551-2552 2

อุปนายกคนที่ 1 กิจกรรมมิตรภาพ

ธุรกิจเครืรื่องประดับ

ประธานสมาชิกภาพ

ที่ปรึกษาสโมสร

เหรัญญิก

3

อน. ปญจพัฒน เตชะพัฒนสิริ นายยกสโมสรปบริหาร 2553-2554 2

ป ประธานโครงการบริ การ

ที่ปรึกษาสโมสร

4

อน. อมร วิชิตการ ก นายกสโมสรปบริ บ หาร 2552-2553

ผูอบรมสโมสร

วิศวกรรที่ปรึกษา

อุปนายกคนที่ 3

ที่ปรึกษาสโมสร 5

อน. สุขุมาภรณ ณ บริราช นายกสโมสรปบริหาร 2554-25555

 

ธุรกิจเครืรื่องประดับ

ผูอบรมสโมสร

ผชภ. ดูแลสโมสรร

อุปนายกคนที่ 2 นายกพึ่งผานพน

ธุรกิจส จ วนตัว

บริการชุมชน 6

อน. นภัสรกมลล พรหโมปกรณ นายยกสโมสรปบริหาร 2550-2551 2

7

นยล. พรทิพย อยู อ ประเสริฐ นายกกรับเลือกสโมสรปบริหาร 56-57

8

รทร. นารีรัตน อัญชลีภิรัตน

9

รทร. วัลลดา ทรรัพยทรง

10  

รทร. เกษม จันทร ท จุฬาลักษณ

11

อน. วลัญชสิริ จรั จ สจิรภัทร นายกสสโมสรปบริหาร 25448-2549

ประธานบริิการชนรุนใหม/ระหหวางประเทศ นายกกรับเลือปบริหาร 25556-2557 กิจกรรมมิตรภาพ เลขาสโมสรฯ สารสโมสร นายกรรับเลือกปบริหาร 25557-2558 บริการชุมชน ป ประธานประชาสั มพัันธ

ธุรกิจฝกอบรม และโรงเรี แ ยนดนตรี ธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจสํานักพิมพ ธุรกิจส จ วนตัว ธุรกิจประกั ป นชีวิต

กรรมการ ประธานสมาชิกภาพ

ผลิตภัณฑ ณ หีบหอ

ที่ปรึกษาสโมสร

12

ที่ปรึกษาสโมสร

รทร. พิชัย ยอวิวิทยา

กรรมการ

ป ประธานบริ หารสโมมสร

ธุรกิจประกั ป นชีวิต

4


13

รทร. รัตนา การีรีมี

14

รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ ไ

15

รทร. นุชนัญ เกษจันทรทิวา

16

รทร. กชพร ไพรสณฑ

17

รทร. สุมาลี โรจนวานิช

บริการดานอาชีพ

ธุรกิจจําหน ห ายผาลูกไม

ปฏิคม

นักพยากรณ พ

บริการดานอาชีพ สมาชิกสโมสรฯ

ธุรกิจประกั ป นชีวิต

สมาชิชิกใหมประดับเข็ม 4.12.12 4

สมาชิกสโมสรฯ

ธุรกิจประกั ป นชีวิต

สมาชิชิกใหมประดับเข็ม 4.12.12 4

สมาชิกสโมสรฯ

ธุรกิจแปลรูปอาหารร และจําหนาย อะไไหล รถถยนต

   สโมสรคู คมิ  ตรสุดรัักของ  สโโมสรโรตาารีกรุงเทพ พพัฒนากการ   สโมสรโรตารีวังจันทร ภาค 3306 3

 

 

  

สโมสรโรตารีสิงหบุรีวีรชน ช ภาค 3350

 

สโมสรโรตารีสามพราน า ภาค 3330

สโมสรโรตารีรีไทเปหนานยา ไต ไ หวัน

5


กิจกรรมชาวโรตารีสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ

สร. กรุงเทพพัฒนาการ กิจกรรม ปองกันโปลิโอ ครั้งแรกในปนี้ พุธที่ 14  พ.ย. ตามโรงเรียนในเขตรมเกลารวมกับ ศูนยสาธารณสุข 45 รมเกลา เด็ก ๆ บอก เปรี้ยวและขมมาก หยอดเสร็จตองแจกป โป นาชื่นใจกับโรตารี เราหยอดวัคซีนให เด็ก ๆ ทุกคนไมเลือกวาเปนเด็กตางชาติ หรือเด็กชาวไทย ไมเลือกวาเปนเด็กปกติ หรือเด็กพิเศษ ขอบคุณโรตารี ☺

           

 

ภาค 3350 โรตารีกรุงเทพพัฒนาการ  มอบเครื่องกรองน้ํา โรงเรียนหนองโรง 

  

 

การติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มบริจาคโดย สร. Kushiro

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาล ในกรุงพนมเปญ

                                          

มอบหนังสือ พจนานุกรม สื่อการเรียนการสอนใหโรงเรียนในพื้นที่สโมสร คูมิตร สร. บานโปง ราชบุรี

      

      

สงมอบโครงการ MG 75884 พจนานุกรม จํานวน รวม 1400 เลม ใหกับ โรงเรียนในจ. นาน โดยไดรับความรวมมือประสานงานโรงเรียนในพื้นที่ จากทาน นายกสโมสรโรตารีนาน และ ทานผูชวยผูวาการภาค Nithi และ โรตารีแอนน

                 

67

6

หลายสโมสรทั้งในและตางประเทศนําโดยสร.สีลม พรอมใจกัน ทําบุญรับปใหม มอบอุปกรณกีฬา หนังสือ ใหนักเรียนที่แมฮองสอน


ตอนรับนายกสโมสรอินเตอรแรคโรงเรียนเทพลีลาและคณะ

มารวมประชุมกับทางสโมสร กท. พัฒนาการ ซึ่งปนี้ สร.

รวมงานคายอบรมเยาวชนคนดี

กรุงเทพพัฒนาการรับอุปถัมภและสนับสนุนการทํากิจกรรม

RYLA  ที่เมืองโบราณ

สมุทรปราการ

 

นายกอินเตอรแรค ภานุวัฒน คงใจดี และ อุปนายก กัสมาร อักษรทอง รวมอบรมดวย

       

7

       

รวมมอบโครงการกับโรตารีสิงคโปร โรตารีจากไตหวัน

รวมดวยชวยกัน แพ็คของใสเปแจกนักเรียนในพืน้ ที่นา้ํ ทวม

                   

สงมอบหนังสือใหโรงเรียนในพื้นที่ สร. หลมสัก

รวมกันมอบเครื่องฟอกไต

7


วันที่ 29 มค 56 

กําหนดมอบโครงการ  

 

 

โครงการ literacy มอบหนังสือ

   

โครงการมอบเครื่องกรองน้ํา

ใหโรงเรียนที่ยังไมมีน้ําประปา

   

โครงการเครื่องมอบเครื่องฟอกไต

โครงการมอบพจนานุกรม

     

8

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ฉบับ “ครึ่งปีบริหารนายก” เดือนธันวาคม 2555  

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ฉบับ “ครึ่งปีบริหารนายก” เดือนธันวาคม 2555