Page 1

   

ประจําสัปดาหที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ฉบับที่ 13/55-56

       

   สารสโมสร โรตารีกรุงเทพพัฒนาการ            

กอตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2004 ภาค 3350

                       

ผู บรรยายพิเศษ สัปดาหนี้ ทาน อน. กิตติ์ธเนศ วสุเกรียติ์เจริญ “   กาวไกลใหทันโลก IT ” พรอมสรุป ทําไม 3G จึงยังไมเกิด      

ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19:00 – 20:00 โรงแรมออลซีซั่น โกลด ออรคิด ถ.วิภาวดีรงั สิต สี่แยกสุทธิสาร กรุงเทพฯ โทร. 0819084283, 0818558133 Meeting Tuesday at 19:00 – 20:00 All Season Gold Orchid Hotel Vibhavadi Rangsit Rd., Sutisan BKK. Tel. +66819084283, +66818558133


President Talks      นายกขอคุย พรอมสรุป      การประชุมประจําสัปดาหที่ 27 พฤศจิกายน นายกกอตั้ง วิไล นิธิวรรณากุล

นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ ปบริหาร 55-56

                                                        สวัสดีคะ สมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ และแขกรับเชิญของ สโมสรฯ ที่รักทุกทาน    

การประชุมครั้งที่ 19/2555 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00 น .ณ.โรงแรม All Season Gold Orchid 

ขอบคุณ สมาชิก และ แขก ผูมีเกียรติ ทุกทาน ที่กรุณามารวมประชุมในวันนี้ พรอมทั้ง ทานวิทยากรพิเศษ อน. กิตติ์ธเนศ จากสโมสรโรตารีสระปทุม  

ที่ไดมาเพิ่มเติมความรูในเรื่อง ความกาวหนาเกี่ยวกับ เครื่องมือติดตอ สื่อสาร ตั้งแตในอดีต ถึงปจจุบัน และ สิ่งที่จะเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต

 

ไดความรูใหม ๆ เพิ่มเติม เสียดายที่เวลามีนอย ทั้งที่ไดตอเวลาใหแลวแตก็ยังไมจุใจ ตองกราบขออภัยทุก ๆ ทานไว ณ. ที่นี้

           

วันหยุดที่ผานมา นายก และ สมาชิกหลายทานเดินสาย รวมงานเลี้ยงฉลองสมรสของเพื่อนในโรตารีที่พรอมใจกันจัดงานเพราะเปน วันมงคล

ทั้งกลางวัน และ เย็น อีกทั้งยังมีการจัดหาทุนทํากิจกรรม ของตางสโมสร นายกก็ไดรวมสนับสนุนและปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ

ในฐานะนายกสโมสร สวนขาวสารตาง ๆ ทานเลขานุการสโมสร ไดสรุปนําลงในสารสโมสรฉบับที่ 12 (การประชุมครั้งที่ 18/2555)  

เรียบรอยแลว ซึ่งทุกทานคงไดรับสารสโมสรทางอีเมลลเรียบรอยแลวเมื่อวันจันทนที่ 26 และสามารถหาอานไดที่เว็บไซคของสโมสรฯ  

 

เรื่องคืนเงินคาลงทะเบียนกลุม RI สําหรับผูที่ชําระลวงหนา สโมสรของเราไดรับคืนเขาบัญชีมาเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 ทางทาน อน. สุขุมาภรณไดเริ่ม

ดําเนินการสงคืนสมาชิกทุกทานที่มารวมประชุม ในวันนี้ ที่ 27 พ.ย. 55 เรียบรอย สวนทานอื่น ๆ ที่ยังไมไดรับ ทาน อน. สุขุมาภรณ

     

จะเปนผูดําเนินการติดตอเพื่อสงเงินคืนใหตอไป

2


รายนามผูมอบเงินคืนจาก การประชุมใหญ RI ใหสโมสรกรุงเทพพัฒนาการเปนคาใชจายสโมสร สมาชิกที่ยายไป :        รทร. ชลภัทร พิมพา ยายไปสังกัด สโมสรกรุงเทพรัชดา

นยก. สุพิน ฟูกลิ่น ยายไปกอตั้งสโมสรเกษมราษฏรคลองเตย  สมาชิกกรุงเทพพัฒนาการ:   1. นายกกอตั้งวิไล 2.  ทานผูชวย ปญจพัฒน 3.  อน. ธัญญพัณฑ 4.  รทร. รัตนา การิมี 5.   อน. วรัญชสิริ จรัสจิรภัทร สวนอีกสองทานคือ อน. สุรชัย และ คุณเพียงตะวัน ยังติดตอไมได    ดิฉันขอขอบพระคุณทุก ๆ ทานที่กรุณาตอสโมสรฯ คะ

รายละเอียดการประชุม ทานวิทยากรรับเชิญ หนุมนอยไฟแรง เชี่ยวชาญดาน IT เปนเลิศ ของโรตารีภาค 3350 อดีตนายกสโมสรโรตารีสระปทุม     อน. กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ ทานเปนนายกสโมสรในป “นําทาง สรางผลงาน” บรรยายไดความรูเปนอยางมาก     คุณ ชุติมน นันทวิภัทร แขกเยีย่ มสโมสรรับเชิญจาก นยก. วิไล ไดกรุณาเขียนสรุปการบรรยายมาใหซึ่งจะนําลงในกรอบ  พิเศษหนา 4               วั นอังคารที่ 4  ธันวาคม มีการประชุมใหญประจําปของสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ พรอมทั้งพิธีสถาปนาสมาชิกใหม    สองทานอยางเปนทางการ พรอมทั้งขอเชิญทานนายกรับเลือก พรทิพย อยูป ระเสริฐ แถลงนโยบายพรอมฟอรมบริหารในป    บริหารของทาน สําหรับการเพิ่มสมาชิกใหม นายกฯ ขอเรียนปรึกษากับ ทานประธานเพิม่ สมาชิก อน.วรัญสิริ อีกครั้งเพื่อจัด    ทําแผนงานและเสนอในการประชุมใหญประจําปของสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ สําหรับประวัติสมาชิกใหมทั้งสอง หาอาน    ไดในหนา 5 ดิฉันขอความกรุณาสมาชิกปจจุบันทั้ง 15 ทาน มารวมกันมาทําหนาทีเ่ จาของบาน ตอนรับนองใหมของเรา โดยพรอม        

เพรียงกันดวย ขอขอบพระคุณลวงหนาคะ วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 8:30    เชิญสมาชิกรวมหยดโปลิโอครั้งที่สอง มีสองทีม สองสถานที่ คือที่ ศูนยสาธารณะ  สุขรมเกลา 45 นําทีมโดย นยก. วิไล และ ศูนยสาธารณะสุขรมเกลา 46 ซอยลาดกระบัง 1/2 นําทีมโดย อน. สุขุมาภรณ ขอขอบคุณทาน เลขาฯ นารีรัตน ที่กรุณาสนับสนุน ขนมเยลลี่ 10 ลังใหญ 1 ลังมี 12 หอใหญ สําหรับแจกเด็ก ๆ ใน วันหยอดวัคซีนโปลิโอ ครั้งที่สองที่จะมาถึงนี้ เปนจํานวนเงิน 2,450 บาท (สองพันสี่รอยหาสิบบาท)  

     

วันที่ 12 ธันวาคม  เวลา 14:00 พิธีสถาปนานายกโรตาแรครับเลือก ภานุวัฒน คงใจดี และอุปนายกรับเลือก   กัสมาร อักษรทอง พรอมทีมบริหาร โรงเรียนเทพลีลา รามคําแหง ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานรวมเปนเกรียติก์ ับทางสโมสร  โรตาแรคโรงเรียนเทพลีลาทีส่ โมสรของเราอุปถัมภและดูแลอยู   

ปดทาย งานหาทุนของสโมสรสิงหบุรีวีรชน คูมิตรของเรา จัดขึน้ ในวันพฤหัสที่ 13 ธันวาคม 2555 นายกในนามของสโมสรไดซื้อบัตรไว

เรียบรอยแลว จํานวน หนึ่งโตะ ขอเชิญชวนสมาชิกที่พอจัดเวลาได กรุณาแจงความจํานงที่จะเดินทางไปรวมงาน กับนายกลวงหนา

3


คอลัมนพิเศษ จาก คุณชุติมน นันทวิภัทร แขกเยี่ยมสโมสรของทานนยก วิไล นิธิวรรณากุล เมื่อวันที่  27 พ.ย.ที่ผานมา คุณชุติมน     เปนแขกของสโมสรเราไมต่ํากวาสี่ครั้งแลว  สโมสรกรุงเทพพัฒนาการรูสึกเปนเกรียติ์ที่คุณชุติมนกรุณาเขียนความรูสึกหลังจากที่ไดรับฟง     การบรรยายพิเศษจากทานวิทยากร อน.กิตตธเนศ วสุเกียรติเจริญ ใน หัวขอ      กาวไกลใหทันโลก  IT

 ขอขอบคุณทานวิทยากร

อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ ที่กรุณาตรวจเช็คขอมูล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เซ็ง 3G อะ

สวัสดีคะ ทานนายกวิไล นิธิวรรณากุล

         ความรูที่ไดจากทานวิทยากร อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง กาวไกลใหทันโลก IT เชื่อ  

   วาทุกคนที่ฟงบรรยายในวันนั้นไดรับรูวาเทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนไปมากแลวจริง ๆ  เพียงแตเราไมไดสังเกต ทานวิทยากรยกสิ่งที่เราไม      เคยสนใจ หรือลืมไปแลวมาใหเห็นวาประโยชนของการใชเทคโนโลยี  ซึ่งเมื่อกอนกับเวลานี้แทบไมมีเคาวาจะเปนไปไดจริง จากแฟกซที่       สามารถสงขอมูลจากกระดาษที่หนึ่งไปไดอีกซีกโลกหนึง่    เราก็วาเจงแลว  ปจจุบันนี้กลายเปนแคเครื่องใชสํานักงานไป  แตมีเทคโนโลยี      ใหมที่เพียงแคกดคลิกปลายนิ้ว   ไมตองใชกระดาษแลว   เปนหนาจอเทาสมุดเลมหนึ่งบาง ๆ   ก็สามารถสงขอมูลจากอีกเครื่องหนึ่งไปอีก      เครื่องหนึ่งได   แมกระทั่งรูปภาพ ฯลฯ เมื่อวิทยากรยอนพาเราไปสูอดีตใหเห็นถึงจิตนาการ จากวันนั้นกลายเปนเรื่องจริงวันนี้ไปแลวเปน  เรื่องเหลือเชื่อ เพียงชวงเวลาไมกี่ปผานไป เรามีสิ่งเหลานี้ใชแลวจริง ๆ ทั้งยังอธิบายที่มาของ 3G  ที่ยังไมมีทีทาวาจะเกิดในประเทศไทย  ทั้ง ๆ ที่ตอนนี้หลายประเทศเพื่อนบานที่เรามองวาเขาเปนประเทศไมคอยพัฒนากลับมี 4G  ใชกันแลว ซึ่งรุดหนาไปมากกวาเรา เหตุผล  นาจะมาจากการเมืองที่ไมนิ่งในบานเรา กอนมี 3G ตองมี 1G, 2G กอน ตางกันอยางไร พัฒนามาจากอะไร มีความเปนมาอยางไร            1G  คือ คลื่นเหมือนวิทยุ โดยใชคลื่นความถี่ 800 เมกกะเฮิรท         2G  มีสองเทคโนโลยี คือ CDMA เรียกไดมากถึง 64 สายบนความถี่ 800 เมกกะเฮิรท และ GSM เรียกไดมากถึง 8 สายบน  ความถี่ 800‐1800 เมกกะเฮิรท และระหวางการเดินทางที่จะมาถึง 3G ก็ยังมี 2.5G  ที่เรียกวา GPRS ความเร็วสูง 115 กิโลบิต  ตอวินาที และ EDGE ความเร็วสูง 384 กิโลบิตตอวินาที แลวพัฒนามาเปน 3G ซึ่งเปนรุนที่สามนี่เอง   จากผูใหบริการโทรคมนาคมเดิมที่มีอยู 2 หนวย คือ TOT ที่ขายสัมปทานใหบริษัท AIS  และ CAT ขายสัมปทานใหกับ   DTAC และ TURE ในขณะที่ CAT ที่มีลิขสิทธิ์ของ 3G อยูกอนก็เปดคายนองใหมชื่อ ฮัช ดวย เมื่อกอนสองหนวยงานนี้เปนของรัฐ  แตปจจุบันกลายเปนเอกชนไปแลว  เมื่อ กสช กับ กทช ถูกควบรวมมาเปน กสทช. สองหนวยงานที่ดูแลเทคโลยีก็เกิดใหม ก็คือ กระทรวง  ICT และ กระทรวงการคลัง        ทานวิทยากรบรรยายภาพรวมวา เมื่อ TOT และ CAT มีลิขสิทธิ์ของ 3G  จึงยื่นคัดคานไมให กสทช. นํา 3G มาประมูล  ดวยเหตุผลตาง ๆ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณา ในขณะเดียวกัน CAT ก็จับมือกับ TURE และขายกิจการชื่อ ฮัช ใหกับทรู กลาย   เปน ทรูมูฟH ในขณะนี้ เรานาจะกาวไปที่ 4G กันแลว แตทําไมเรายังหยุดอยูกันที่ 3G  งานนี้ยังไมมีคําตอบ /         ประโยชนที่ไดรับจากการฟงวิทยากรในครั้งนี้ก็คือ ไดทราบถึงความเปนมาของเทคโนโลยี ตั้งแตตนจนปจุบันในเวลาไมถึง  ชั่วโมง และรูวารอบโลกกับประเทศไทยนั้นตางกันอยางไร ขอบคุณทานนายกวิไล นิธวิ รรณากุล ที่ทําใหมีโอกาสดีๆ นี้เกิดขึ้นคะ   

ชุติมน นันทวิภัท  

4


ประะวั ติทานสมาชิกใหม ใ คุณกชพร ณ ไพรสณ ณฑ 

ชื่อ-สกุล

นางสาว กชพร ก ไพรส สณฑ

ภาษาอัังกฤษ

Miss Gocchaporn Prraison

วันเกิด

21 ธันวาค คม 2502

การศึกษา ษ

ปริญญาต ตรี คณะบริหารธุ ห รกิจ สาขาวิชาการโรงแรม า มหาวิทยาล ลัยรามคําแห หง

ประวัตการทํ ิ ก างาน

พ.ศ. 253 37 - 2554 ทํางานบริริษัท M.I.W W.GROUP จํ จากัด ดานสื สื่อสิ่งพิมพ ตําแหนง Executive Assistance e and Operating Mana age

อาชีพปจจุบัน

ธุรกิจสวนตั น ว คาขาย ยเสื้อผา และ ตัวแทน แ บริษท ั ไทยประกั ไ นชีวิต จํากัด(มหาชน)

ที่อยูปจจุบัน

34/16 หมู ห บานซิตี้เซนสประชาชืน ่ ซ.สามัคคี 58/10 ต.ทาทราาย อ.เมืองนนทบุ ง รี จ. นนทบุรี 11000 1

โทรศัพท ท/แฟกซ

(66)(2) 1562751

มือถือ(66)(89) ( 12 267127 Email address

yrp1959 9@hotmail.ccom

ความส สามารถพิเศษ ษ

รองเพล ลง และ ลีลาศ ศ

5


ประววัติทานส สมาชิกให หม คุณ สุมาลี โรจนวาานิช

       ชื่อ

สุ สมาลี โรจ จนวานิช ๕๑ ป สมรส (ไมจดทะเบียน)) 18 มกราค คม 2504 สถานะ ปริญญาตรี คณะบริหารธุ ห รกิจ สาขาการบั ส ญชี มหาวิทยาลั ย ยราชภัฎสวนดุ ส สิต โปรแกรม มวิชาบริหารธุรกิจ แขนงงวิชาการบัญชี ญ อนุปริญญา มหาวิทยาลั ย ยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบั บตรวิชาชีพ (การบัญชี) วิทยาลัยพาณิ พ ชยการบ บางนา

ยุ อาย สําเร็ เ จการศึกษา ษ            

 

 

มัธยมศึ ย กษาปที่ ๓ โรงเรียนส สายน้ําผึ้ง ที่อยูปจจุบัน

๔๘ ซอยบางนา-ตราด ๓๘ ถนนบาางนา-ตราด แขวงบางนาา เขตบางน นา กรุงเทพ พฯ ๑๐๒๖๐

รศัพท โทร

๖-๖๘๗๑, ๐--๒๓๙๘-๕๘๙๔ ๐๘๖ ๓๖๖

   

ซ แฟกซ

๐-๒๓๙๘-๙๔๒๒

อาช ชีพปจจุบัน ประกอบธุรกิ ร จสวนตัวขาายอะไหลเครืรื่องจักรโรงงงานแปรรูปเนื นือ ้ ไก และโรงงงานอุตสาห หกรรม ทั่วไป ป

ชื่อที่ทํางาน

บริษัท ไอ เอส ที เทคโโนโลยี จํากัด

สํานักงานตั้งอยูที่เดียวกับที่อยูป ป  จ  จุบัน

ามถนัดหรือความสามา อ ารถพิเศษ ใชคอมพิวเตอร เ และเครืองพิ ่ มพดีดได ไ ดี ควา     งาน นอดิเรก  เลนกีฬาเท ทนนิส และ ทําอาหาร

ตําแหน า งปจจุบั บน -

ประะธานชุมชนห หมูบานศานติ (เหรัญญิกชุ ก มชนหมูบานศานติ า ๒ วาระ ว รวม ๔ ป) (ประธานชุมชนห หมูบานศานติ ติ ๑ วาระ ป ๒๕๕๓-๒๕๕ ๒ ๕๔) รองงประธาน ชมรมคุ ช มครอบผูบริโภค เข ขตบางนา กรรุงเทพมหาน นคร เลข ขานุการ ส สภาพั ฒนาสัังคมภาคประะชาชน เขตบ บางนา กรุงเทพมหานครร เลข ขานุการ ศนยพิทักษสิ ศู สท ิ ธิผูดอยโอ อกาสชุมชน เขตบางนา เ กรุงเทพมหาานคร เหรัรัญญิก ช ชมรมอาสาสม มัครคุมประพ พฤติประจําศาาลจังหวัดพรระโขนง อาส สาสมัครคุมประพฤติ ป ประจําศาลจังหวั ห ดพระโขนงง

6


สรุป สมาชิกเขาประชุมแตละสัปดาห ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555

                       

                                                

จํานวน สมาชิก

สมาชิกโรแทเรียนกรุงเทพพัฒนาการปจจุบัน ~ ผูเขารวมประชุม

วันที่ 6/11/55

วันที่ 13/11/55

วันที่ 20/11/55

วันที่ 27/11/55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

นยก. วิไล นิธิวรรณากุล และ นายกสโมสรปบริหาร 2546-48, 55-56 อน. ธัญญพัณณ เตชะพัฒนสิริ นายกสโมสรปบริหาร 2551-2552 อน. ปญจพัฒน เตชะพัฒนสิริ นายกสโมสรปบริหาร 2553-2554 อน. อมร วิชิตการ นายกสโมสรปบริหาร 2552-2553 อน. สุขุมาภรณ บริราช นายกสโมสรปบริหาร 2554-2555 อน. นภัสรกมล พรหโมปกรณ นายกสโมสรปบริหาร 2550-2551 นยล. พรทิพย อยูประเสริฐ นายกรับเลือกสโมสรปบริหาร 56-57 รทร. นารีรัตน อัญชลีภิรัตน รทร. วัลลดา ทรัพยทรง รทร. เกษม จันทรจุฬาลักษณ อน. วลัญชสิริ จรัสจิรภัทร นายกสโมสรปบริหาร 2548-2549 รทร. พิชัย ยอวิทยา รทร. รัตนา การีมี รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ รทร. นุชนัญ เกษจันทรทิวา รวมสมาชิกรวมประชุมประจําสัปดาห เดือน พฤศจิกายน 55

-

มา

มา

มา

มา มา มา มา มา มา มา -

มา

-

-

มา

-

มา

-

-

-

-

-

มา

-

-

-

-

-

มา

มา

มา

มา

มา

มา

มา

-

มา

มา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

5

4

7

มิตรโรแทเรียนจากตางสโมสร

n/a

n/a

แขกเยี่ยมสมาคม

อน. สมชาย กาญจนหฤทัย สร. สีลม

แขก นยก.วิไล นิธิวรรณากุล

รทร.หาญ อรามวิทย สร. สีลม

คุณชุติมน นันทวิภัทร

     

ขอแสดงความยินดีกับทาน อน. พรชัย บวรรัฐกุล และภรรยา ในงานฉลองมงคลสมรส อน. กิตติ์ธเนศ วสุเกรียติ์เจริญ

แขก รทร. วัลลดา ทรัพยทรง คุณสุมาลี โรจนวานิช

                                        

สุขสันตวันเกิด

 

Happy Happy

Birthday แขก รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ คุณกชพร ไพรสณฑ

           

                  

7


10  ประเทศในอาเซี ยน พรอมภาษาที่ใชสื่อสาร      

Brunei:     บรูไน  (ภาษาอังกฤษ บาฮาซาร จีน) Indonesia:   อินโดนีเซีย (บาฮาซาร ภาษาอังกฤษ จีน)    Malaysia: มาเลเซีย (บาฮาซาร ภาษาอังกฤษ จีน)   Singapore:  สิงคโปร(บาฮาซาร ภาษาอังกฤษ จีน)     Laos:        ลาว (ภาษาลาว ซึ่งใกลเคียงกับภาษาไทย) Myanmar:   เมียรมาร หรือ พมา (ภาษาพมา ภาษาอังกฤษ)    Thailand: ไทย (ภาษาไทย)                              Cambodian: กัมพูชา (ภาษาเขมร)    Phillipines:  ฟ ลิปปนส (ภาษาตากาล็อก ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน)     Vietname:   เวี ยดนาม (ภาษาเวียดนาม ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน)       

8

สารสโมสร โรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ฉบับที่ 13/55-56  

สารสโมสร โรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ประจำสัปดาห์ที่ 27 พฤศจิกายน 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you