Page 1

สโมสรโรตารีสาทร สาทร ก่ก่ออตัตั้ง้ง ๑๔ ๑๔ มีมีนนาคม าคม ๒๕๓๗ ๒๕๓๗ ภาค ภาค ๓๓๕๐ ๓๓๕๐ โรตารี โรตารีสสากล ากล ((IID DN NO O.. 3300003344)) ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๗

Member Access

อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕-๕๖ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สัปดาห์นี้

โดย ....... คุณไพรัช ศรีนครินทร์ ประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถ.สีลม โทร. ๐๒-๒๓๘-๔๓๐๐ Weekly Meeting on Every Thursday, at 19:30 hours at Holiday Inn, Silom Road Tel. 02-238-4300


บรรยายโดย : คุณไพรัช ศรีนครินทร์

ชื่อ-สกุล

คุณไพรัช ศรีนครินทร์

อายุ

49 ปี

ผู้แต่งหนังสือ

ถอดรหัสเงินล้าน eBay

การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การค้าระหว่างประเทศ 2534 EBAY EDUCATION SPECIALIST 2553

การทางาน ผู้ช่วยกรรมการบริหาร อิมแพคเมืองทองธานี 2548 ประธานชมรมคนรักอีเบย์ ประเทศไทย 2550 - ปัจจุบน ั

ผลงาน ผู้แต่งหนังสือ ถอดรหัสเงินล้าน eBay รางวัล Gold Power Seller ...... www.ebay.com สร้างผู้ประกอบการใหม่ ใน ebay.com มากกว่า 1,000 ราย

( ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก facebook.com ที่ EBayLoverClub )


รายงานการประชุมปกติสโมสรโรตารีสาทร วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 18.00 น. วาระที่ 1 ข่าวนายก โดย นย.รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

1.1. สร.สาทร ได้มอบเงินจานวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมค่ายจิตอาสาของ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ในการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหารและเสื้อผ้าให้แก่ โรงเรียนกลุ่มนักข่าว หญิง ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กชาวเขา ใกล้พรมแดนไทย-พม่าด้วย 1.2. สร.สาทร ส่งเยาวชนจานวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ RYLA 2012 กาหนดจัด ขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ต.ค. 55 โดยมี อน.ภัทร์ศรี สุวิมล เป็นตัวแทน สร.สาทร เข้าร่วมใน ครั้งนี้ โดยมีจานวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 130 คน ในการนี้ อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเป็นจานวน 10,000 บาท 1.3. ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมมิตรภาพ เดือนธันวาคม กิจกรรมวันพ่อ และงานวันปีใหม่ ในวันที่ 20 ธ.ค. 55 ที่บ้านของ รทร.ณัฐฐา ปางมณี แผนที่จะลงในสารสโมสรฉบับหน้า 1.4. วันพุธที่ 28 พ.ย. 55 ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่านร่วมงานลอยกระทง ซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านของ อผภ.วุฒิชัย หวั่งหลี ถ.เจริญนคร รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบใน สารสโมสรฉบับถัดไป 1.5. วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 55 ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเยี่ยม ชมโรงงาน บจก.วู้ดเวิร์ด โรงงานผลิตไม้วีเนียร์ ของ คุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร อ.กระทุ่มแบน และโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง ของ อน.พรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. (สมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรมกรุณาสวมเสื้อสีชมพูของสโมสรด้วย) รายละเอียดได้ลงไว้ในสาร สโมสรฉบับที่ 16/2555-2556 หน้า 10


1.6. โครงการตาต้อในปี 2555 สร.สาทร จะเป็นเจ้าภาพในการเชิญชวนคนใน ชุมชนสาทรและชุมชนอื่นๆ มาร่วมคัดกรองตาต้อด้วยกัน โดยให้ชุมชนอื่นๆ ที่จะมาร่วม โครงการช่วยร่วมค่าใช้จ่ายด้วย โดยได้มอบหมายให้ รทร.ทัศนาพร ศึกษารายละเอียด และทางบประมาณมาเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมทราบต่อไป 1.7. สร.สาทร ได้ร่วมโครงการเครื่องกรองน้ากับทางภาค เป็นโครงการใหญ่ที่มี มูลค่าถึง 1,600,000 บาท โดย อผภ.อาภา ได้ร่วมบริจาคเหรียญ Paul Harris ด้วย 1 เหรียญ ในนาม สร.สาทร ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยครั้งที่แล้ว จานวน 35 แห่ง ซึ่ง สร. สาทรร่วมกับ สร.เจริญนคร และสร.ยานนาวา สาหรับโครงการเครื่องกรองน้าของ สร.สาทร เองนั้น กาลังรอการติดต่อประสานงานกับ สร.คิชิวาดะ เซ้าท์-ประเทศญี่ปุ่น สร.คู่มิตรของ สร.สาทร โดย อน.พิดา ชลาลัย 1.8. โครงการต่อไปของ สร.สาทร เป็นโครงการที่อยู่ใน Citation ปีนี้ สร.สาทร ต้องทา 4 โครงการหลักๆ ด้วยกัน โครงการแรกก็คือ การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธี (Peace to Service) นย.รศ. ดร.อภิญญา ได้หารือกับ อน.กรรณิการ์ ในการจัดสัมมนาโดยการเชิญ ครู นักเรียนจาก โรงเรียนต่างๆ มาสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการขจัดความขัดแย้งในเดือนมกราคม 2556 ส่วน หัวข้อและวิทยากรกาลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป และจะจัดตั้งศูนย์ขจัดความขัดแย้งขึ้นที่ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม โครงการที่ 2 กลยุทธ์ 3 ปี นย.รศ.ดร.อภิญญา จะเรียนเชิญ นยล. ทั้ง 3 ท่าน มา ประชุมวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี อีกครั้ง โครงการที่ 3 โครงการยั่งยืน โครงการที่ 4 Public Relation ซึ่ง สร.สาทร ได้ทาไปแล้ว ในการเชิญ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 มาทาข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ English Public Speaking Camp 2012 ในเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา 1.9. สร.บางรัก โดย อน.ดร.สลักจิตร ได้จัดโครงการ “อบรมทักษะผู้นาเยาวชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Youth Leadership for ASEAN Community)” เป็นการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษขึ้นที่ เกียรติธานี คันทรีคลับ ถนนบางนาตราด วันที่ 8-10 ธ.ค. 55 และได้เชิญชวน สร.สาทร ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย วาระที่ 2 ปฎิคมแนะนาแขก โดย รทร.นิศาชล หวางหวาง 1. อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ ผู้บรรยาย 2. คุณณัฐธนันท์ นันทพงศ์โภคิน สุภาพบุรุษ รทร.ณัฐชานันท์ 3. คุณมิลินทร์ หวางหวาง บุตรชาย รทร.นิศาชล วาระที่ 3 การบรรยายพิเศษ โดย อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ แนะนาผู้บรรยาย โดย รทร.นพรัตน์ มณีวงศ์วัฒนา อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ บรรยายเรื่อง “Member Access” Member Access จะอยู่ใน Website ของโรตารีสากล (www.rotary.org) ในการเข้าไปดูหรือใช้ Member Access ของโรตารีสากล สามารถลงทะเบียน เข้าไปโดยใช้ E-mail Address และ Pass Word ของแต่ละคนที่มีอยู่แล้วใน การ Log-in จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สาหรับ นายกสโมสร และ เลขาฯ สโมสร เข้าไปดูได้มีอยู่ 14 เมนู สาหรับโรแทเรียนทั่วไปจะมีอยู่ 8 เมนู ที่สามารถ เข้าไปดูได้


 Update Membership Data เป็นเมนูสาหรับการอัพเดตข้อมูลสมาชิกของแต่ ละสโมสรว่ามีกี่คน สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนได้ เป็นข้อมูลทั่วไป เข้ามา เป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ สถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร เช่น สมาชิกปกติ, สมาชิกกิตติมศักดิ,์ Member ID. ฯลฯ สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนได้ ทันที  Update Club Data ข้อมูลทั่วไปของแต่ละสโมสร เช่น วัน, เวลา, สถานที่ประชุม  Pay Semiannual Dues or Print Semiannual Report (SAR) ดูรายงานการ ชาระเงินของสโมสรให้แก่ RI สามารถดูข้อมูลของภาคเราเองได้โดยไม่ต้องไป ถาม ผวภ.  Rotary Showcase เป็นข้อมูลกิจกรรม โครงการต่างๆ ของแต่ละสโมสร สามารถ ดูยอดเงินบริจาคของสโมสรได้ว่าในแต่ละปีมีจานวนเท่าไหร่ แยกย่อยตามประเภท ของการบริจาค เช่น Paul Harris, Major Donor ลาดับของผู้ที่บริจาคว่ามีใครบ้าง  Learn จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรตารี วิธีการจัดการเกี่ยวกับ Grant ของ RI  Forms แบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริจาค สามารถ Download ได้จากเมนูนี้ เหล่านี้ คือ ภาพรวมในการใช้ประโยชน์จาก Member Access มาบริหาร สโมสรได้ มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโรตารีในนี้ ให้โรแทเรียนทุกคนเข้าไป ศึกษาหาความรู้ได้ ถ้ามีเวลาอยากให้โรแทเรียนทุกท่าน เข้าไปดูกัน

วาระที่ 4 ขอบคุณวิทยากร โดย นยล.ประเวศม์ อริยวงศานุกูล นยล.ประเวศม์ ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร ที่กรุณามาให้ความรู้ใน ครั้งนี้ หลังจากนั้น นย.รศ.ดร.อภิญญา มอบของที่ระลึกแด่วิทยากร หลังจากนั้นถ่ายภาพร่วมกัน

ยินดีต้อนรับ...น้องเจนนี่ ลูกสาวคนใหม่ ของ รทร.ณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน

น้องเจนนี่ น่ารักสุด...สุด... เลยเป็น ขวัญใจของคุณลุง คุณป้า ชาวสาทร เก่งจริงนะ... ตัวแค่เนี้ย...

ปิดประชุม 21.45 น.


สร.สาทร ได้ร่วมโครงการเครื่องกรองน้ํากับทางภาค 3350 เป็นโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าถึง 1,600,000 บาท โดย อผภ.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด ได้ร่วมบริจาคเหรียญ Paul Harris ด้วย 1 เหรียญ ในนามของ สร.สาทร ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยครั้งที่แล้ว จํานวน 35 แห่ง ซึ่ง สร.สาทร ร่วมกับ สร.เจริญนคร และสร.ยานนาวา ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ร่วมกิจกรรม หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 ใน วันพุธที่ 14 พ.ย. 2555 รวม 4 จุด คือ 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนสวนพลู ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 17 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ 10.00 น. ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร และชุมชนบ้านมั่นคง รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นยล.วิศิษฐ ภิญโญบริสุทธิ์ โทร. 081-825 1818 (สมาชิกที่จะร่วมกิจกรรม กรุณาใส่เสื้อกิจกรรมสีชมพู) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานไม้ ของคุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร บริษัท วู้ดเวอร์ด จํากัด ที่ อ.กระทุ่มแบน ในวันเสาร์ที่ 17/11/2555 โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 08.30 น. ออกรถที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 10.30 น. ถึงโรงงาน บริษัท วู้ดเวอร์ด จํากัด ชมการผลิตไม้และการบรรยายของ คุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก 12.00 น. รับประทานอาหารทะเล ที่ห้องอาหารลมทะเล 14.00 น. แวะไหว้เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ ที่ท่าฉลอม พร้อมทั้งเที่ยวงานเทศกาลปลาทู 15.00 น. เยี่ยมชมโรงงานอาหารแช่แข็ง ของ อน.พรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร และ ชิมอาหารแช่แข็ง 16.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ สมาชิกท่านใดประสงค์จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อได้ที่ คุณยู้ (เจ้าหน้าทีส ่ โมสร) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ กิจกรรมสอนอาชีพ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22/11/55 ณ ห้องปฎิบัติการอาหารอาคาร 4/1 สาขาธุรกิจอาหาร คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร 12.00 น. ลงทะเบียนเพือ ่ เข้าอบรม 13.00 น. เริ่มอบรมการทําปอเปี๊ยะสด, ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ห้อง 4/1-101 โดยอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ 14.30 น. อบรมทําซอสญีปุ ่ ่น, น้ําสลัดญี่ปุ่น ห้อง 4/1-105 สอนโดยสมาชิก สร.สาทร 16.00 น. เสร็จการอบรมพร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม รับผู้เข้าอบรม 40 ท่าน การเรียนจะสลับกันเรียนห้องละ 20 ท่าน เพือ ่ ผู้เข้าอบรม จะได้เรียน ฝึกอาชีพทั้ง 4 อย่าง ผู้สนใจ สมัครได้ที่เขตสาทร หรือคุณณิชชารีย์ 081-819 2191


Sortel

สถานที่หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555 นัดพบกัน จุดที่ 1 เวลา 9.00 น. นัดพบกัน จุดที่ 2 เวลา 9.30 น. นัดพบกัน จุดที่ 3 และ 4 เวลา 10.00 น. สอบถาม รทร.วิศิษฐ ภิญโญบริสุทธิ์ โทร. 081 – 825 1818


t"

Mltts!{ <-

Z ltLl,sSM'U ltLgu[tEgtt[tE --=+

{g

3 7 -n o {o 7

(,

e (r, S ,9 e {:D Oir

8r

3_

s B;) irc.

rE=

-

F {(o aJt { aI & cJ l.

(D IL

c,

1'

ae

9lE}

3P x3

a

3l 31(; i.E J

o:l

z= TI

H -3-

{o

{e. (Dr

CT' F

c}

a

EI

ts

ctF

St)a

P

3 a L'

A ..t a'l

nnnNlusu

{s I J

o

ilf,Ul!,EMl'U

.

(n5prcnl nulMnLB

3 $

E

,r J

9 g I !t J

s

Or

E

g 9 h

F

+

cllr UI

9r lF

; 2)

tt

a

2'

EI

2t

ae

E'

E,

La

9t- E. a g .J (J)

g' ,r"

) It 3 9 rrl P

tr

s rln :} crl t)

at 'L

E


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่าน ร่วมงานวันลอยกระทง ในวันพุธที่ 28 พ.ย. 55 ซึ่งจะจัด ขึ้นที่บ้านของ อผภ.วุฒิชัย หวั่งหลี ถ.เจริญนคร รายละเอียด จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ขอเชิญสมาชิก สร.สาทร ทุกท่าน ร่วมงานวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 55 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ “บ้านบุญรักษา” เลขที่ 162 ลาดพร้าว 81 เข้าทางคู่ขนาน เลียบด่วนเอกมัย – รามอินทรา ซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่โดย เลขานุการสโมสรที่น่ารักของเรา เองค่ะ “รทร.ณัฐฐา ปางมณี” รายละเอียดของการจัดงาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ขอส่ง แผนที่บ้านมาให้ศึกษากันก่อนนะคะ ........


คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีสาทร ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ที่ปรึกษา

นายกก่อตั้ง และอดีตนายกทุกท่าน

อนุกรรมการ

สมาชิกสโมสรโรตารีสาทรทุกท่าน

นายกก่อตั้งสโมสร

อผภ.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด

โทร. 081-937 3217

นายกสโมสร

นย. รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

โทร. 081-860 3932

นายกเพิ่งผ่านพ้น

อน. พิดา ชลาลัย

โทร 081-812 9590

นายกรับเลือก

นยล. ประเวศม์ อริยวงศานุกูล

โทร. 081-846 4650

เลขานุการสโมสร

รทร. ณัฐฐา ปางมณี

โทร. 081-822 5844

เหรัญญิก

รทร. ณิชชารีย์ จิตรศิลป์โสภณ

โทร. 081-819 2191

ปฎิคม

รทร. นิศาชล เหลืองดิลกรัตน์

โทร. 081-751 0496

รทร. ดร.นนทิ จุลสุคนธ์

โทร. 086 - 559 3388

ผู้ฝึกอบรม

อน. กลกิจ สุวิมล

โทร. 081-550 5017

อุปนายก 1

อน. กรรณิการ์ ปิณฑวณิช

โทร. 081-911 3718

อุปนายก 2

อน. ชัยวิทย์ สิทธิวงศ์

โทร. 081-438 5350

อุปนายก 3

อผภ. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด

โทร. 081-937 3217

อุปนายก 4

อน. อิสรา ตังคธัช

โทร. 081-639 3968

สมาชิกภาพ

นยล. อรมัทน์ เธียรปรีชา

โทร. 081-694 2156

บริหารสโมสร

นยล. วารีย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง

โทร. 081-911 3990

โครงการบริการ

อน. พรวิภา เสนีย์ประกรณ์ไกร

โทร. 081-647 2939

ประชาสัมพันธ์

อน. ศิริพันธ์ วินิชบุตร

โทร. 081-809 0974

ชนรุ่นใหม่

อน. ภัทร์ศรี สุวิมล

โทร. 081-804 9251

มูลนิธิโรตารี

อน. สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์

โทร. 081-629 8537

วันที่

หัวข้อบรรยาย

ชื่อผู้บรรยาย

ชื่อผู้แนะนา

08/11/55

รวยด้วย E-BAY

คุณไพรัช ศรีนครินทร์

รทร.นพ.มานะ

15/11/55 วิเคราะห์ศักยภาพด้วยลายนิ้วมือ

คุณธัญวรัตน์ พัฒนาปัญญาสัตย์

รทร.นพ.มานะ

17/11/55

บจก.วู้ดเวิร์ด ของคุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร ที่ อ.กระทุ่มแบน รทร.ดร.ปฏิกร วัฒนอมาตย์

รทร.ณิชชารีย์

ดร.กาพล ศรีวัฒนกุล

นย.รศ.ดร.อภิญญา

22/11/55

เยี่ยมชมโรงงานผลิตไม้วีเนียร์

งดประชุม (ทากิจกรรมบริการ อาชีพ ณ ม.เทคโนฯ ราชมงคล) 29/11/55 Stem Cells กับสุขภาพและ ความงาม 06/12/55 Family Night # 2

และกิจกรรมวันพ่อ

รทร.ณิชชารีย์


สารสโมสร โรตารีสาทร สำนักงำนสโมสรโรตำรีสำทร เลขที่ 33/23 บ้ำนนนทรี ถนนจันทน์ ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-678 9661 แฟ็กซ์ 02-678 9661 มือถือ 081-812 9590 อีเมล์ : pidahome@gmail.com ส่งทางไปรษณีย์ ถึง…………..

(สิ่งตีพิมพ์)

บรรณำธิกำรสำรสโมสร นย. พิดำ ชลำลัย 33/23 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-6789 661, 081-812 9590 แฟ็กซ์ 02-6789 661 Email: pidahome@gmail.com

สารสโมสรโรตารีสาทร ปีที่ 19 ฉบับที่ 17  

ทางสโมสรมีผู้บรรยายพิเศษ คือ คุณไพรัช ศรีนครินทร์ ผู้แต่งหนังสือ "ถอดรหัสเงินล้าน Ebay"