Page 1

สโมสรโรตารีกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ โปรแกรมประชุมประจาสัปดาห์

Rotary Club of Bangkok Suwanabhum สารสโมสรฉบับที่ 3/2555-56 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555

ผูว้ า่ การภาคพบนายกครั้งที่ 1 เวลา 9.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน 250 บาท และ ประชุมคณะกรรมการภาคครั้งที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ร้านเทอเรส 61 ถนนรามอินทรา อาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2555 อผภ.สุ ชาดา เชิญมวลมิตรโรแทเรี ยน ร่ วม บรรจุอุปกรณ์ลงเป้ หลัง ใน “โครงการชุดฟื้ นฟูระดับเด็ก วัยเรี ยน” ที่หา้ งแมคโคร ถ.แจ้งวัฒนะ เริ่ มตั้งแต่ 8.00 น. จันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2555 Rotary One Service Day ที่โรงเรี ยนพิบูล ประชาสรรค์ ถนนดินแดง พุธที่ 1 สิ งหาคม 2555 ประชุมปรกติ เสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2555

มวลมิตรโรแทเรียนร่ วมให้ การต้ อนรั บท่ านผู้ว่าการภาคอเล็กซ์ มาฟโร ในโอกาสเยีย่ ม สโมสรกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ อย่ างเป็ นทางการ

ไม่ถึงผู้รบั โปรดส่งคืน ที่สานักงาน อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ 103 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 โทร. 08 1612 2340 , 08 6367 1121 โทรสาร 0 2399 3993 e-mail : trongs3350@hotmail.com , trongs2003@yahoo.com

ประชุมทุกวันพุธ เวลา 19:00 น. ณ Keen Conference ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชัน้ 4 ถนนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 08 1612 2340 ค่าลงทะเบียน 350 บาท


รายชื่อคณะกรรมการสโมสรปี 2555 – 56

นายกสโมสร นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริ ญกุล นายกก่อตั้ง นยก.เบญจมาศ แสงสว่ างวัฒนะ นายกเพิง่ ผ่านพ้น อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ นายกรับเลือกปี 2556-57 นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เลขานุการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เหรัญญิก นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล (ปี 2557 – 58)

ปฏิคม อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานบริหารสโมสร อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการบริการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ ประธานพัฒนาสมาชิกภาพ อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานประชาสัมพันธ์ อน.อนุชา ราชวัตร ประธานมูลนิธิโรตารี อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการชนรุ่นใหม่ นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล ประธานอนุกรรมการบริการชุมชน อน.สิ ทธิ ชัย หอมศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการส่ งเสริมการเข้ าประชุม รทร.นงนุช ราชวัตร ประธานอนุกรรมการบริการอาชีพ รทร.เสงี่ยม ราชวัตร ประธานอนุกรรมการหาและรักษาสมาชิก รทร.อดินันท์ คุณวิโรจน์ พานิช Club Trainer อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์ วี

คะแนนการประชุมครั้งที่ 3/ 2555-56 สมาชิกมาประชุม 12 ท่าน ทดแทน 1 ท่าน ขาดประชุม - ท่าน ขอบคุณสมาชิกที่ไปร่ วมกิจกรรมต่ างสโมสร

เสาร์ ที่ 21 ก.ค. 55 นย.วิจิตร อน.ตรอง นยล.สายสวาท และ นยล.สุ ปรีดา เข้ าร่ วมอบรมสั มมนามูลนิธิภาค 3350 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 9.00 – 16.00 น. เสาร์ ที่ 21 ก.ค. 55 นย.วิจิตร อน.ตรอง และ อน.ทรงศักดิ์ ร่ วมงานสถาปนา 8 สโมสรคู่มติ ร คือ สิ งห์ บุรี , สิ งห์ บุรีวรี ชน , อ่างทอง , พระศรีสุริโยทัย , ท่ าตะโก , กท เพลินจิต , พระนครศรี อยุธยา , เจ้ าพระยานครสวรรค์ ณ โรงแรมโกลเด้ น ดราก้อนรีสอร์ ท จ.สิ งห์ บุรี

ขอบคุณแขกเยีย่ มสโมสร ผวภ.อเล็กซ์ มาฟโร ผชภ.จงกลดี พงษ์ ศรี นย.เสาวนีย์ เหลืองพิมานสกุล นย.ไพโรจน์ ชัชวาลดารงเจตน์ อน.ดร.ทรงพล ศิริจันทร์ นย.พนิดา นะวิโรจน์ คุณสุ มาลี จรัสวิชากร

สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ สโมสรโรตารีบึงกุ่ม สโมสรโรตารีบึงกุ่ม สโมสรโรตารีสวนหลวง สโมสรโรตารีสวนหลวง สโมสรโรตารีธนบุรี ผู้อานวยการมูลนิธิฟอร์ เด็ก


หน้ า 16

หน้ า 1

สมาชิกที่เข้ าประชุมเดือนกรกฎาคม สมาชิ กประชุ ม 100% จานวน 11 ท่ าน คิดเป็ นคะแนนการประชุ ม 94.87% คุณพงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร

คุยกับนายกวิจติ ร

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ชื่อ - นามสกุล

4 ก.ค. สถาปนา

11 ก.ค. ครั้งที่ 1

18 ก.ค. ครั้งที่ 2

25 ก.ค. ครั้งที่ 3

1

นยก. เบญจมาศ แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

มา

มา

2

อน. ยอด แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

มา

มา

3

อน. ธันยนันท์ เมฆสิ งห์วี

มา

มา

มา

มา

4

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

มา

มา

5

อน. สิ ทธิชยั หอมศิริวรรณ

มา

มา

มา

มา

6

อน. อนุชา ราชวัตร

มา

มา

มา

มา

7

อน. ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริ ญ

มา

มา

มา

ทดแทน

8

นย. วิจิตร วิวฒั น์เจริ ญกุล

มา

มา

มา

มา

9

นยล. สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ

มา

มา

มา

มา

10

นยล. สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล

มา

มา

มา

มา

11

รทร. นงนุช ราชวัตร

มา

มา

12

รทร. เสงี่ยม ราชวัตร

13

รทร.อดินนั ท์ คุณวิโรจน์พานิช

มา

เปอร์ เซ็นการประชุม

92.31%

มา

มา มา

มา

100%

มา มา

84.62%

100%

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่ าน

การประชุมครั้งที่ 3 ปี บริ หาร 2555-2556 ข่าวเบาๆๆที่จะพูดคุยกับ เพื่อนสมาชิก -ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมกันต้อนรับ ผูว้ า่ การภาค อเล็กซ์ พี มาฟโร เยีย่ มสโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ผ่านไปด้วยดีครับ และ ต้องขอบคุณอย่างแรงๆ ที่ท่าน อน.ยอด แสงสว่างวัฒนะ ที่ดาเนินการ จัดเรี ยงถ้อยคา พร้อมกับพิมพ์เป็ นเอกสารส่ งให้ท่านผูว้ า่ การภาคและ ผชภ. จงกลดี พงษ์ศรี เป็ นที่เรี ยบร้อยทันเวลาครับ และที่ตอ้ งขอชมเชย ได้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลง การเข้าร่ วมประชุมและเตรี ยมพร้อมเป็ นนายกรับเลือกรุ่ น 109 ในปี บริ หาร 2556-2557 ของ นยล.รอ.พญ. สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ ขยันขันแข็งมากครับ เห็นแล้ว เพื่อนสมาชิกไม่ตอ้ งเป็ นห่วงครับ ของเค้าดีนะ -ขอบอกคุยแบบสบายๆๆๆ ถึงเรื่ องที่ผวู ้ า่ การภาค อเล็กซ์ มาฟโร ได้มาเยีย่ ม และให้ขอ้ ชี้แนะนาหลายๆๆ อย่างเกี่ยวกับการบริ หารสโมสร โรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ เรื่ องแรกที่ท่านได้มาเยีย่ มสโมสรเราเป็ นลาดับ แรกๆๆ เนื่องจากเป็ นสโมสรขนาดเล็ก มีจาํ นวนสมาชิก 13 ท่าน เลยต้องมา ให้กาํ ลังใจก่อน และอยากให้สโมสรฯ เพิ่มจํานวนสมาชิกในขั้นแรกเป็ น


หน้ า 2 15 ท่าน และในอนาคตควรเพิ่มเป็ นจํานวน 20 ท่าน ไม่อย่างนั้นสโมสร อาจจะต้องยุบไปรวมกับสโมสรพี่เลี้ยงก็เป็ นไปได้ ผมอยากขอแรงเพื่อน สมาชิก ช่วยออกแรงกันอีกสักครั้งพาเพื่อนสมาชิกมุ่งหวัง ให้ได้ประมาณ อีกสัก 7 คน จะได้รวมมีสมาชิก 20 ท่าน จะทําให้สโมสรเข้มแข็งอีกมาก ครับ เพื่ออนาคตไปเลย

นย.วิจิตร อน.ตรอง นยล.สายสวาท และ นยล.สุ ปรีดา เข้ าร่ วมอบรม หน้ า 15 สั มมนามูลนิธิ ทีโ่ รงแรมวรบุรีอโยธยา เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2555

-เรื่ องที่สอง ท่าน ผวภ.อเล็กซ์ อยากให้ในการประชุมเป็ นเรื่ อง สบายๆๆ สนุกๆๆ ไม่เครี ยด ถ้าอยากเครี ยดให้ไปประชุมที่บา้ นหรื อสํานัก งานของตัวเอง อยากให้เป็ นการพบปะหารื อพูดคุยกันสบายๆๆ ในหมู่ เพื่อนสมาชิกครับ ทางสโมสรฯ จะรับไปปฏิบตั ิครับ ท่านผูว้ า่ การภาค -เรื่ องที่สาม การสนเทศโรตารี (Rotary Information) ในสโมสร ท่าน ผวภ.อเล็กซ์ ต้องการให้เปลี่ยนเป็ น Rotary minute เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ โรตารี ส้ นั ๆๆ ให้ได้ใจความ ไม่ตอ้ งยาว จะได้จาํ ง่ายๆๆ และ ในที่ประชุม คราวนี้ อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์วี ได้สนองตอบผูว้ า่ ทันที ขอบคุณครับ และ ยังมีอีกหลายเรื่ อง ถ้าจะให้เล่าคงไม่หมด ไว้จะค่อยๆๆ เล่าในที่ประชุมครับ -ต้องขอขอบคุณ ท่าน ผชภ.จงกลดี พงษ์ศรี และ เพื่อนนายกรุ่ น 108 ประธานรุ่ น พี่พนิดา นะวิโรจน์ สโมสรธนบุรี , พี่เล็ก เสาวนีย ์ เหลืองพิมาน สกุล สโมสรบึงกุ่ม และที่ขาดไม่ได้ ท่านเลขารุ่ น ไพโรจน์ ชัชวาลดํารง เจตน์ สโมสรสวนหลวง และนายกอีกหลายท่านได้โทร.มา แสดงความ ยินดีที่ผวู ้ า่ การภาคมาเยีย่ มก่อน ครับ

บรรยากาศการประชุ มของผู้ว่าการภาค กับคณะกรรมการสโมสร ช่ วงเวลา 18.00 – 19.00 น. วันพุธที่ 25 ก.ค. 55


หน้ า 14 ผวภ.อเล็กซ์ มาฟโร ให้ เกียรติติดเข็ม โรตารีปี “สร้ างผลงาน เพือ่ สั นติสุข” ให้ กบั สมาชิ กกรุ งเทพสุ วรรณภูมิทุกคน

หน้ า 3 -เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ภาค 3350 มีการอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่ อง มูลนิธิโรตารี ที่โรงแรมวรบุรีอโยธยารี สอร์ท จ.พระนครศรี อยุธยา ผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ประชุมรับความรู ้เพิ่มเติม จํานวน 4 ท่าน โดยมี ตัวนายกวิจิตร, อน.ตรอง , นยล.พญ.สายสวาท , นยล.สุ ปรี ดา และ ในช่วงเย็นเป็ นงานสถาปนาคู่มิตร 8 สโมสร สิ งห์บุรี, สิ งห์บุรีวรี ชน, อ่างทอง,พระนครศรี อยุธยา,พระศรี สุริโยทัย, เพลินจิต,ท่าตะโก,เจ้าพระยา นครสวรรค์ ที่โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรี สอร์ท สิ งห์บุรี ก็ได้ อน.ทรงศักดิ์ , นย.วิจิตร , อน.ตรอง ไปร่ วมงานแสดงความยินดี เพื่อนโรตารี ไปจํานวน มาก สนุกเฮฮาดีครับ -ขอแจ้งข่าวเพื่อนสมาชิกในสโมสรฯ ถ้าว่างให้ไปช่วยกันบรรจุ ชุดฟื้ นฟู จํานวนกว่า 7,000 ชุด ในวันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ที่หา้ ง แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 09.00-15.00 นาฬิกา ซึ่งสโมสรกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ก็มีชื่อเป็ นเจ้าภาพด้วย ขอเชิญครับ - พบกันใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555-2556 วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2555 ที่เก่า เวลาเดิมครับ ด้ วยไมตรีจิตแห่ งโรตารี นายกวิจิตร วิวฒ ั น์ เจริญกุล

ขอขอบคุณโรแทเรียนที่ชาระค่าสมาชิก 3,000 บาท สาหรับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 แล้ว นยก.เบญจมาศ อน.ตรอง อน.ธันยนันท์ อน.ยอด อน.สิ ทธิชยั นยล.สุปรี ดา


หน้ า 4

รายงานการประชุมครั้งที่ 3 (25 ส.ค. 55)

นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล เปิ ดประชุมเวลา 19.30 น. เชิญสมาชิก ร่ วมร้องเพลงชาติ และแจ้งข่าวนายก นยล.สายสวาท โรจนะประเสริฐกิจ เลขา สโมสร แจ้งข่าวเลขา สโมสรโรตารีนครนายก ขอเชิญร่ วมพิธีสถาปนาฯ ประจําปี 2555-2556 ในวันศุกร์ที่ 3 สิ งหาคม 2555 เวลา 18.30 น. ณ อิงธารรี สอร์ท จังหวัดนครนายก สโมสรโรตารีหล่มสั ก ขอเชิญร่ วมพิธีสถาปนาฯ ประจําปี 2555-2556 ในวัน เสาร์ที่ 4 สิ งหาคม 2555 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรม อิมพีเรี ยล ภูแก้วฮิลล์แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้ า 13 นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล กล่าวว่า “วันนี้กเ็ ป็ นภาระที่ไม่ค่อยหนัก เท่าไร ทั้งที่ตอนแรกก็กงั วลว่าท่านผูว้ า่ จะมาเยีย่ มสโมสร แม้วา่ ผมจะอยูใ่ น โรตารี มาถึง 10 ปี แล้ว แต่วนั นี้กผ็ า่ นพ้นไปด้วยดี ผมสามารถจะบอกเพื่อน นายกได้เลยว่าไม่น่าหนักใจ เพราะท่านผูว้ า่ อเล็กซ์ เป็ นคนที่สบาย ๆ จริ ง ๆ ขอปิ ดประชุมครับ”

นย.วิจิตร มอบของทีร่ ะลึก เป็ นผ้ าปูโต๊ ะ และ ผ้าเช็ดหน้ า ปักด้ วยมือ อย่างสวยงาม สิ นค้ า OTOP ของ เขตประเวศ

อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ แนะนําแขกเยีย่ ม สโมสร แทนปฏิคมซึ่งติดภารกิจ อน.ธันยนันท์ เมฆสิงห์ วี Club Trainer กล่าวว่า “ตามที่วนั นี้ท่านผูว้ า่ การภาคได้แนะนําในการ ประชุมคณะกรรมการว่า คําว่าสนเทศโรตารี ฟังดูแล้ว อาจจะเครี ยด ควรใช้คาํ ว่า Rotary Minute แทน จึง อยากจะเล่าถึงสิ่ งที่วนั นี้ได้ไปสัมมนาเรื่ องการถ่ายโอน ธุรกิจครอบครัวให้กบั ทายาท ให้สมาชิกฟังกัน โดย อน.ยอด เป็ นผูแ้ นะนําให้ ไปร่ วมการสัมมนานี้ จัดโดยกรุ งเทพธุรกิจ เค้าบอกว่าเราควรปลูกฝัง หรื อ ถ่ายโอนธุรกิจให้กบั ทายาทตั้งแต่ยงั อายุนอ้ ย ๆ เพราะหากอายุมาก มักจะไม่

นย.วิจิตร และ ผชภ.จงกลดี ต่ างมีของทีร่ ะลึกมามอบให้ กนั


หน้ า 12

นย ไพโรจน์ ชัชวาลดารงเจตน์ จากสโมสร สวนหลวง เลขารุ่ น 108 กล่าวว่า “วันนี้ดีใจที่พา ประธานรุ่ นมา กรุ งเทพสุ วรรณภูมิน่าจะมีโอกาสได้ รับบริ จาคจาก นย.พนิดา แต่ยงั ไงก็อย่าลืมสวนหลวง ด้วย สิ่ งที่พวกเรารุ่ น 108 ดําเนินการมาตั้งแต่ตน้ จน ถึงเดี๋ยวนี้ คือการได้พบ ผวภ.อเล็กซ์ ตั้งแต่อบรมนายก รับเลือก ท่านบอกว่าให้รักกัน ให้ช่วยกัน ทําอะไรแบบสบาย ๆ ผมอาจจะ ดูจุน้ จ้านไปนิดหนึ่งในรุ่ น แต่หากมีอะไรขาดตกบกพร่ อง ผิดพลาดไป ท่านผูว้ า่ อภัยให้ดว้ ยนะครับ ขอบคุณครับ” คุณสุ มาลี จรัสวิชากร ผอ.มูลนิธิเพื่อการฟื้ นฟู เด็กและครอบครัว กล่าวว่า “วันนี้ต้ งั ใจมาส่ งรายงาน และขอบคุณสโมสรกรุงเทพสุ วรรณภูมิ ทีใ่ ห้ ความร่ วม มือ ช่ วยเหลือ สนับสนุนมูลนิธิอย่ างดียงิ่ เสมอมา ล่าสุ ด คือได้รับชุดเครื่ องกรองนํ้าให้กบั ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งได้ทาํ จดหมายขอบคุณ และถ่ายภาพมามอบให้ท่านตรองไว้ แล้ว การร่ วมมือในครั้งนี้ทาํ ให้มูลนิธิได้ช่วยพัฒนา คุณภาพของเด็กและชุมชน ในนามของเด็ก ๆ และชุมชน ดิฉนั ขอขอบพระ คุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ไม่เฉพาะระดับสโมสร แต่ หมายถึงมูลนิธิโรตารี สากลที่ให้ทุนสนับสนุนด้วย อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพ แข็งแรง มีน้ าํ ดื่มไม่ขาด นํ้าเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์มากกับร่ างกาย เมื่อท่าน บริ จาคนํ้าดื่ม ท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ขอบคุณอีกครั้งใน มิตรภาพที่ทางสโมสรมอบให้เป็ นอย่างดีเสมอมา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าทาง สโมสรจะได้ไปทําพิธีมอบอย่างเป็ นทางการ และเยีย่ มเด็ก ๆ ของเราอีก ขอบคุณมากค่ะ”

หน้ า 5

ยอมรับวิสัยทัศน์ของบิดามารดา มีความคิดเห็นของตนเอง และได้รับสิ่ ง ต่างๆ จากภายนอกมากมายจนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจของพ่อแม่ ได้ เค้าแนะนําว่าพ่อแม่ตอ้ งสังเกตว่าลูกคนไหนจะสื บทอดได้ ไม่วา่ จะดูที่ อุปนิสัย ความชอบไม่ชอบ หรื อความสามารถเฉพาะตนของเค้า อย่าคิดว่า ยังไง ๆ เค้าก็จะต้องรับช่วงต่อจากเรา เพราะสิ่ งที่เราชอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ เค้าชอบ ดิฉันเห็นว่ าบางเรื่องคล้ายกับโรตารีเหมือนกัน เช่ น ให้ ปลูกฝัง ทายาทให้ มจี ิตใจเป็ นผู้ให้ มุ่งทาความดี ทาประโยชน์ ให้ กบั สั งคม แม้วา่ ค่า ใช้จ่ายในการสัมมนาครั้งนี้จะสู งหน่อย แต่ดิฉนั ก็คิดว่าคุม้ ค่า สําหรับตัวเอง ยังคิดว่าไปฟังช้าไป ที่ผา่ นมาก็พยายามผลักดันลูก ๆ ก็นบั ว่าโชคดีที่ทุกคน เข้ามาทํากิจการของที่บา้ น แต่จากที่ได้ฟังปัญหาของผูเ้ ข้าอบรมท่านอื่น ลูกของบางคนแยกตัวออกไปทําธุรกิจแบบเดียวกัน ซึ่งเท่ากับว่าเป็ นการ แข่งขันกันเอง ดังนั้นทําอย่างไรจึงจะให้ทาํ ธุรกิจในครอบครัวรวมเป็ น หนึ่งเดียว อาจแบ่งสรรปันส่ วนให้ลงตัว แต่กรณี ที่ลูกไม่ชอบธุรกิจที่บา้ น ก็ตอ้ งคอยสนับสนุนให้เค้าไปลองทําอย่างอื่นในช่วงแรก หากเห็นว่าไม่ใช่ เค้าก็จะกลับเข้ามาเอง จึงขอฝากไว้กบั สมาชิกว่าหากมีโอกาสจะได้ไปฟัง การสัมมนาแบบนี้กค็ วรจะไป”


หน้า 11

หน้ า 6 อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ กล่าว ประวัติผบู ้ รรยาย ผูว้ ่าการภาคอเล็กซ์ มาฟโร 29 กรกฎาคม 1947 โรตารี แอนน์สังเวียน (นิด) มาฟโร มีบุตรสาว 1 คน การศึกษา International School of Bangkok (1959 – 1964) University of Florida , U.S.A. (1966 – 1969) การงาน - ประสบความสําเร็จในอาชีพด้านอุตสาหกรรมการจัดส่ ง เป็ น เวลา 22 ปี โดยได้เริ่ มธุรกิจกับเพื่อนร่ วมงานหลายคน เปิ ด สนง. DHL ขึ้นในกรุ งเทพเมื่อปี 1972 และหลังจากที่ขายหุน้ ส่ วน ธุรกิจนี้ไปในปี 2002 ก็ได้เริ่ มมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมของชุมชน - เป็ นประธานหอการค้าอเมริ กนั ในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand) ตั้งแต่ปี 2005 จนถึง ปัจจุบนั -และด้ริเริ่ มจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (The Chamber’s CSR Committee) ขึ้นที่นี่ ทําให้ได้รับรางวัลยกย่อง และเป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในผูน้ าํ ที่มีความรู ้ดา้ น CSR - เป็ นผูก้ ่อตั้งฝ่ ายปฏิบตั ิการของศูนย์เพื่อการจัดการการพัฒนา อย่างยัง่ ยืน ที่สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย (ศศินทร์) ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง Chief of Operations เกิด สมรส

ขอสรุ ปว่า มิตรภาพ เป็ นเรื่ องสําคัญ ทําไมประชุมกันทุกอาทิตย์ ก็ เพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็ นมิตรกัน ถ้าไม่มีพ้นื ฐานอันนี้เราไม่มี อนาคตแน่ ถ้าเรามีพ้นื ฐานที่เข้มแข็ง เราก็จะได้ช่วยกัน “สร้ างผลงานเพื่อ สันติสุข” ขอบคุณมากครับ” อน.ธันยนันท์ เมฆสิงห์ วี กล่าวขอบคุณผูบ้ รรยาย

นย.พนิดา นะวิโรจน์ จากสโมสรธนบุรี ประธาน รุ่ น 108 กล่าวว่า “เพิ่งออกจากงานศพโรแทเรี ยนท่าน หนึ่งอายุ 94 ปี (เรื ออากาศโททินกร พันธุ์กระวี) ที่วดั พระ ศรี มหาธาตุ ก็รีบตรงมาที่นี่เลย ท่านพิชยั ก็ไปร่ วมงานศพ ด้วย แต่เมื่อกลางวันท่านไม่ได้เข้าไปประชุมที่ธนบุรี พอ ทราบว่าจะมาร่ วมประชุมกับกรุ งเทพสุ วรรณภูมิต่อ ท่าน ยังเตือนว่าอย่าลืมเปลี่ยนชุดดําเสี ยก่อน จึงได้เปลี่ยนเสื้ อแจ๊คเก็ตเป็ นสี กากี มา วันนี้ดีใจมากที่ได้มาฟัง ผวภ.อเล็กซ์ พูด ที่ท่านบอกว่าสามารถบริ จาค ข้ามสโมสรได้น้ นั เดี๋ยวต้องกลับไปคิดก่อน วันนี้มากรุ งเทพสุ วรรณภูมิ เป็ นครั้งที่ 2 ครั้งแรกมาวันที่ อ.ภาณุวฒั น์ บรรยาย หลังจากนั้นไม่กี่วนั ก็ ได้รับหนังสื อดูดวงเรี ยบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ” นย.เสาวนีย์ เหลืองพิมานสกุล จากสโมสรบึงกุ่ม เหรัญญิกรุ่ น 108 กล่าวว่า “สวัสดีค่ะ ปรกติไปงาน สถาปนา ไปไหนไปด้วยกันกับนายกวิจิตร วันนี้ผวู ้ า่ การภาคมาเยีย่ มที่นี่ เลยต้องมาเป็ นกําลังใจให้ นย.วิจิตร ยินดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ”


หน้ า 10

ต่างหากเลย ผมรับรองได้วา่ ถ้าใครเป็ นผูน้ าํ โรตารี ได้น้ นั จะเป็ นผูน้ าํ ได้ทวั่ ไม่วา่ ที่ไหน แต่ผนู ้ าํ บริ ษทั อาจจะไม่ได้เป็ นผูน้ าํ ของโรตารี เทคนิคไม่ เหมือนกัน การจูงใจให้อาสาสมัครทํางาน กับการเรี ยกพนักงานให้ทาํ งาน นั้นไม่เหมือนกัน ต่างกันมาก อาสาสมัครไม่ได้เงินเดือน อาจจะทําเพราะ เป็ นการท้าทาย สนุกที่จะทํา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ผมกําลังเรี ยนรู ้คือ การยกย่อง เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก อีกอย่างหนึ่ง องค์กรโรตารี ไม่ใช่องค์กรการกุศล ในเครื อโรตารี เรา องค์กรการกุศลคือ มูลนิธิโรตารี เท่านั้น รับบริ จาคมาเพื่อนําไปบําเพ็ญ ประโยชน์ ผมชอบเปรี ยบว่ามูลนิธิฯ เป็ นเสมือนถังนํ้ามันของโรตารี สมาชิก เป็ นเครื่ องจักรทํางาน แต่กาํ ลังใจมาจากเบนซีนของมูลนิธิ นี่ทาํ ให้เราแตก ต่างไปจากทุก ๆ องค์กร ในมุมมองของผม โรตารี อาจไม่ใช่องค์กรสําหรับทุก ๆ คน เริ่ มจาก เมื่อร้อยกว่าปี ที่แล้วที่จะต้องเป็ นเจ้าของธุรกิจ เพราะสมัยนั้นระดับผูน้ าํ เช่น นั้นมีเวลาและมีทรัพยากรที่จะนํามาช่วย ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะ ทุก วันนี้สมาชิกอาจไม่ใช่ CEO อย่างเดียว เช่น ไปสหรัฐอเมริ กา จะเห็นสมาชิก ที่เป็ น CEO น้อยมากเพราะเค้าไม่มีเวลาแล้ว ผูจ้ ะเป็ นโรแทเรี ยนที่ดีได้น้ นั ผมคิดว่า 1.ต้องมีเวลา เวลาผมชวนเพื่อน ๆ เข้าสโมสร ทุกคนมักจะถามว่า ต้องเสี ยเงินเท่าไร ผมจะตอบว่าไม่ตอ้ งไปสนใจเรื่ องนั้น เงินหากันได้ แต่ ต้องมีเวลา 2.ต้องมีความสามารถที่จะมาลงมือทําอะไรบ้าง เช่น เป็ นนัก บัญชี หรื ออื่น ๆ ที่จะเข้ามาช่วยกลุ่มทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์ได้ 3.ต้องมีความอยาก และแสดงออกด้วยจิตอาสา สมาชิกที่เรามุ่งหวังบางคน อาจมีเวลา มีความสามารถ แต่ยงั มีความ อยากไม่พอ ถ้าไม่มีครบทั้ง 3 อย่าง คงไม่ได้เป็ นโรแทเรี ยน

หน้า 7

ด้ านโรตารี เข้าเป็ นสมาชิกสโมสรโรตารี กรุ งเทพใต้ เมื่อปี 1995 เป็ นนายกสโมสรโรตารี กรุ งเทพใต้ เมื่อปี 2003 – 2004 เป็ นคณะกรรมการบริ หารของสโมสร 11 สมัย เป็ นผูช้ ่วยผูว้ า่ การภาค 5 สมัย เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการแปลภาษา และกรรมการส่ งเสริ ม การขยายสมาชิกภาพของภาค 3350 ปัจจุบนั เป็ นผูว้ า่ การภาค 3350 โรตารี สากล ปี 2012 – 2013

ผวภ.อเล็กซ์ มาฟโร กล่าวว่า “ถือว่าช่วงนี้ เป็ น Rotary Minute ของผม ซึ่ง Idea นี้ไม่ใช่ของผม แต่เป็ นของท่านประธานโรตารี สากล จะเรี ยกว่า Rotary Moment ก็ได้ แทนที่จะเรี ยกว่า Rotary Information หรื อสนเทศโรตารี ซึ่งฟังดูน่าเบื่อหน่าย ขณะนี้เป็ นวินาทีโรตารี (Rotary Minute) ของ ผม แต่จะใช้สิทธิความเป็ นผูว้ า่ วินาทีกเ็ ลยจะยาวหน่อย ปี นี้ผมต้องการให้ เป็ นปี แบบสบาย ๆ บางสโมสร หรื อสมาชิกบางคนอึดอัดมากเลยที่มีกฎข้อ บังคับมากมาย เครี ยด ๆ ๆ ถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้วจะมาประชุมทําไม ถ้าเรา ต้องการเครี ยด ไป Office ก็ได้ แต่เรามาโรตารี เพื่อจะสนุกกับเพื่อน ๆ ทุก อย่างที่เราต้องการน่าจะมาจากธรรมชาติ เราอยูก่ บั เพื่อน เพื่อนมาขอร้องเรา ก็ตอ้ งช่วย มีผถู ้ ามผมว่าคิดอย่างไรจึงมารับตําแหน่งผูว้ า่ ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาเป็ น โรแทเรี ยนใหม่ ๆ เลย ผมสนใจมาก ๆ ท่านอดีตผูว้ า่ การภาคประพันธ์


หน้ า 8 หุตะสิ งห์ เป็ นพี่เลี้ยงโรตารี (Mentor) ของผม ทําให้ผมอยากเป็ นอย่างท่าน มาก อยากเป็ นอดีตผูว้ า่ การภาค และท่านก็สนับสนุนผมเป็ นอย่างมาก แต่ ท่านลืมบอกผมว่า จะต้องเป็ นผูว้ า่ การภาคก่อน เรื่ องของที่มานั้นสําคัญ ถ้าเรารู ้ที่มา เราจะรู ้วา่ ปัจจุบนั เป็ นอย่างไร แล้วอนาคตจะเป็ นอย่างไร เรามาทบทวนที่มาของโรตารี กนั อีกที โรตารี เป็ นองค์กรที่เกิดเมื่อปี 2448 โดย Mr.Paul Harris เป็ นผูบ้ ุกเบิก ร่ วมกับเพื่อนอีก 3 ท่าน ที่ Chicago บางนอาจจะคิดว่าทั้ง 4 ท่านเป็ นห่วงสังคม ห่วงชุมชน อยากจะร่ วมมือกันแก้ปัญหา แต่เปล่าครับ จริ ง ๆ แล้วเริ่ มจากแก้ เหงา เพราะท่านพอล แฮริ ส เป็ นคนเมืองเล็ก ๆ ย้ายจากเมืองที่มีคนแค่ 1,000 คนมาอยูเ่ มืองขนาด 1 ล้านคนอย่างชิคาโก้ จากที่เคยรู ้จกั คนในหมู่บา้ นทุกคน มาเป็ นไม่รู้จกั ใคร เหมือนคนอยูใ่ นกรุ งเทพทุกวันนี้แหละ ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่มี ไปเลย จึงเกิดความคิดว่าจะสร้างสังคมเล็กในสังคมใหญ่ให้เหมือนเมืองที่ท่าน เคยเติบโตมา แล้วเลือกสมาชิกโดยการให้ 1 อาชีพเข้ามาได้ 1 คน ประชุมกัน ทุกสัปดาห์เพื่อจะได้รู้จกั กัน รู ้จกั ความสามารถของกันและกันในวงเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ขยายวงกว้างออกไป คบกันไปคบกันมาปี กว่า แต่ละคนเริ่ มเบื่อ หน่ายกับการมาเจอกันหน้าเดิม ๆ ทุกอาทิตย์ จึงมีท่านหนึ่งเสนอขึ้นมาว่าหาก เรามีเหตุผลอื่นมากกว่าการสังสรรค์เฮฮาก็คงจะดี อีกท่านเสนอโครงการช่วย เหลือชุมชน จึงเป็ นการจุดประกายให้สมาชิกสนุกกับการเข้าร่ วมประชุมอีก ครั้ง น่าเสี ยดายที่เมื่อปี 1947 ท่านพอล แฮริ สเสี ย แต่กน็ ่าภูมิใจด้วยที่ปีนั้น เป็ นปี ที่ผมเกิด หลังจากองค์กรโรตารี ก่อตั้ง ก็มีองค์กรต่าง ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย แต่ ไม่มีแห่งใดที่ต้ งั ขึ้นด้วยพื้นฐานมิตรภาพ อย่าลืมประวัติศาสตร์ของพวกเรา พื้นฐานประเด็นแรกของเราคือ มิตรภาพ ส่ วนโครงการบําเพ็ญประโยชน์ การ

หน้ า 9

หาทุน การไปหยอดวัคซีนป้ องกันโปลิโอ และอื่น ๆ นั้นเป็ นเรื่ องที่มาทีหลัง หากไม่มีมิตรภาพ ก็จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นตามมา ผมเชื่อว่าที่โรตารี อยูม่ าได้ นานขนาดนี้เพราะมิตรภาพ เราก่อตั้งจากพื้นขึ้นมา ไม่ใช่จากที่สูงลงมา พื้นฐานของโรตารี คือสมาชิก สโมสร องค์กรอื่น ๆ เค้าจะมีพ้นื ฐานอยู่ ที่ศนู ย์ แล้วกระจายออกไป ส่ วนโรตารี เราเริ่ มต้นจากระดับตํ่า จากระดับ ชุมชน ข้อบังคับของโรตารี ก็เหมือนไม่ได้บงั คับเลย ให้ประชุมทุกสัปดาห์ ก็โอ.เค. นอกนั้นแทบไม่ได้บงั คับเลย อิสระมากในระดับสโมสร แต่ถา้ เป็ น ระดับโรตารี สากลก็จะมีกฎระเบียบมากหน่อย ธรรมนูญของที่ชิคาโก้มี 100 หน้า ของสโมสรมี 5 – 6 หน้าเท่านั้นเอง ใครจะไปรู ้วา่ ชุมชนของท่านมีปัญหาอะไร ขัดข้องตรงไหน สโมสร ที่อยูใ่ นเขตนั้น ๆ เท่านั้นที่รู้ ที่เป็ น expert อีกอย่างหนึ่งคือโรแทเรี ยนเราลง มือทํา ไม่ใช่แค่ยนื ดู แต่องค์กรอื่นจะทําเช่นนี้นอ้ ยมาก ในขณะเดียวกันก็ อยากให้จาํ ไว้วา่ โรตารี ไม่ใช่บริ ษทั เคยได้ยนิ ไหมครับว่า- ถ้าเป็ นบริ ษทั ผม จะไล่คนนี้ออกทันทีเลย- แต่ในโรตารี ทาํ ไม่ได้ โรแทเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ น นักธุรกิจ เราจะต้องใช้นกั ธุรกิจเหล่านั้นมาเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินการ ใช้เป้ าหมาย ใช้งบ ฯลฯ แบบบริ ษทั แต่สาํ หรับการบริ หารต้องใช้เทคนิค

สารสโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 3  

สารสโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you