Page 1

โปรแกรมประชุมประจาสัปดาห์

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุ วรรณภูมิ Rotary Club of Bangkok Suwanabhum สารสโมสรฉบับที่ 15/2555-56 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555

เดือนแห่ งครอบครัวโรตารี Rotary Family Month

พุธที่ 2 มกราคม 2556

งดประชุมปรกติ เนื่องในวันปี ใหม่

พุธที่ 9 มกราคม 2556

ประชุมปรกติ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ไม่ถึงผู้รบั โปรดส่งคืน ที่สานักงาน อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ 103 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 โทร. 08 1612 2340 , 08 6367 1121 โทรสาร 0 2399 3993 e-mail : trongs3350@gmail.com , trongs2003@yahoo.com

ประชุมทุกวันพุธ เวลา 19:00 น. ณ Keen Conference ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชัน้ 4 ถนนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 08 1612 2340 ค่าลงทะเบียน 350 บาท


รายชื่อคณะกรรมการสโมสรปี 2555 – 56 นายกสโมสร นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริ ญกุล นายกก่อตั้ง นยก.เบญจมาศ แสงสว่ างวัฒนะ นายกเพิง่ ผ่านพ้น อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ นายกรับเลือกปี 2556-57 นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เลขานุการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เหรัญญิก นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล

คะแนนการประชุมครั้งที่ 21/ 2555-56 สมาชิกมาประชุม 10 ท่าน ทดแทน - ท่าน ขาดประชุม 3 ท่าน

(ปี 2557 – 58)

ปฏิคม อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานบริหารสโมสร อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการบริการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ ประธานพัฒนาสมาชิกภาพ อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานประชาสัมพันธ์ อน.อนุชา ราชวัตร ประธานมูลนิธิโรตารี อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการชนรุ่นใหม่ นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล ประธานอนุกรรมการบริการชุมชน อน.สิ ทธิ ชัย หอมศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการส่ งเสริมการเข้ าประชุม รทร.นงนุช ราชวัตร ประธานอนุกรรมการบริการอาชีพ รทร.เสงี่ยม ราชวัตร ประธานอนุกรรมการหาและรักษาสมาชิก รทร.อดินันท์ คุณวิโรจน์ พานิช Club Trainer อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์ วี

การประชุ มครั้งสุ ดท้ ายของปี 2555 เมื่อ 29 ธ.ค. ทีร่ ้ านอาหารบัว ถนนศรีนครินทร์

Happy Birthday 9 ธ.ค. ท่ านเอกชัย เหลีย่ มไพศาล (นยล.สุ ปรีดา) 11 ธ.ค. แอนน์ รมิดา ราชวัตร (อน.อนุชา) 19 ธ.ค. อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ


หน้ า 12

หน้ า 1

สมาชิกทีเ่ ข้ าประชุ มเดือนธันวาคม สมาชิกประชุม 100% จานวน 5 คน คิดเป็ นคะแนน 61.54% คุณพงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร

ชื่อ - นามสกุล

สมาชิกกิตติมศักดิ์ 5 ธ.ค. งด

12 ธ.ค. งด

19 ธ.ค. ครั้งที่ 20

26 ธ.ค. ครั้งที่ 21

1

นยก. เบญจมาศ แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

2

อน. ยอด แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

3

อน. ธันยนันท์ เมฆสิ งห์วี

มา

มา

4

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

5

อน. สิ ทธิชยั หอมศิริวรรณ

มา

6

อน. อนุชา ราชวัตร

มา

7

อน. ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริ ญ

8

นย. วิจิตร วิวฒั น์เจริ ญกุล

มา

9

นยล. สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ

มา

มา

10

นยล. สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล

มา

11

รทร. นงนุช ราชวัตร

มา

12

รทร. เสงี่ยม ราชวัตร

13

รทร. อดินนั ท์ คุณวิโรจน์พานิช

เปอร์ เซ็นการประชุม

คุยกับนายกวิจติ ร

มา

46.15%

76.92%

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่ าน

เผลอนิดเดียวสิ้ นปี 2555 แล้วครับ เท่ากับว่าในสมัยผม ผ่านการเป็ น นายกฯมา 6 เดือนแล้ว ไวจริ งๆ ผมยังมีความรู ้สึกว่าเราเพิ่งจบงานกิจกรรม หารายได้ที่งานพรรณไม้งามอร่ ามสวนหลวง ร.9 เมื่อไม่นานนี้เองครับ 6 เดือนที่ผา่ นมา ในตาแหน่งนายกสโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ได้ให้ประสบการณ์ที่ดี ๆ เยอะครับ ไปหาที่ไหนไม่ได้นอกจากต้องมาเป็ น นายกเองครับ ต้องขอขอบคุณเพื่อนนายกฯ และมวลมิตรโรแทเรี ยนต่าง สโมสรที่ได้มาเยีย่ มที่สโมสร หรื อที่งานกิจกรรมภายนอกครับ และที่จะไม่ กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือเพื่อนสมาชิกภายในสโมสรฯ ของเราเองครับ ที่ผา่ น มา ผมได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกมากมายทั้งกาลังใจและแรงกาย ตลอดเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมาครับ ทาให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ ผม ต้องขอขอบคุณและคาราวะทุก ๆ ท่านด้วยครับ ผมยังต้องขอรับกาลังกาย กาลังใจจากท่านเพื่อนสมาชิกอีก 6 เดือนข้างหน้าต่อไปครับ จนกว่าจะครบ เวลา 1 ปี ครับ สาหรับงานเลี้ยงส่ งท้ายปี ที่ร้านอาหารบัว ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอีก ครั้งนะครับ อาจจะไม่ครบจานวนคนก็ไม่เป็ นไรครับ ก็ทานอาหารร่ วมกัน เท่าที่มีครับ


หน้ า 2

ก่อนจะจากกันไปและพบกันใหม่ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ขอส่ งคาอวยพรปี ใหม่ ให้เพื่อนสมาชิกทุกๆท่านครับ พบกันที่ พาราไดซ์ ชั้น 4 เหมือนเดิมครับ

สวัสดีปีใหม่ ส่ งใจอวยพร เขียนเป็ นคากลอน ให้ พรสุขี ขอให้ ทุกท่ าน พ้ นผ่ านไพรี อยู่ดีกินดี โชคดีตลอด มัง่ มีเงินทอง ข้ าวของสิ นสอด รายได้ ตลอด ให้ ปลอดโรคภัย เรื่ องเจ็บอย่ าป่ วย ความซวยห่ างไกล ทุกข์ เข็ญจัญไร จงไกลห่ างตัว จงสุขสาราญ เบิกบานกันทั่ว ความเลวความชั่ว ห่ างตัวห่ างใจ จงมีแต่ สุข เรื่ องทุกข์ อย่ าใกล้ โชคดีปลอดภัย คนไทยทุกคน ด้ วยไมตรีจิตแห่ งโรตารี นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล นย.วิจิตร ร่ วมประชุ มผู้ว่าการภาคพบนายกครั้งที่ 3 ที่ จ.ลพบุรี

หน้ า 11 นย.วิจิตร มอบเหรียญพอล แฮริส และใบประกาศนียบัตรจากโรตารีสากล ซึ่งสมาชิ กได้ โอนคะแนนของตน มอบให้ กบั คู่สมรสหรือบุตรหลาน โดยมี อน.ตรอง ประธานมูลนิธิสโมสร ผู้รณรงค์ ในเรื่องนี้ ร่ วมเป็ นสั กขีพยาน


หน้ า 10 ภาพกิจกรรมมอบอุปกรณ์ การศึกษา กีฬา เครื่องใช้ ไฟฟ้า และอืน่ ๆ ให้ โรงเรียน

หน้ า 3 นยล.สายสวาท ร่ วมการประชุมเตรียมความพร้ อมนายกรับเลือก ปี 2013 – 14 ณ โรงแรมแม่ นา้ รามาดาพลาซ่ า ถ.เจริญกรุง เมือ่ วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2555

โดยมี อน.ยอด อน.ตรอง และ อน.ทรงศักดิ์ เข้ าร่ วมเป็ นกาลังใจ ในการประชุมอย่ างใกล้ชิด


หน้ า 4

หน้ า 9 ขอเล่าสั กนิด.....เรื่องกิจกรรมสโมสร โดย อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

ในช่วงเดือนสุ ดท้ายของปี 2555 นี้ นอกเหนือจากกิจกรรมม้าแคระ ที่สวนหลวง ร.๙ แล้ว สโมสรยังได้ริเริ่ มจัดกิจกรรม “สอนภาษาอังกฤษให้ น้อง” โดยเริ่ มต้นจากโรงเรี ยนคลองปักหลัก ที่ท่าน ผอ.วชิราภรณ์ ผูซ้ ่ ึงเคย แวะมาเยีย่ มเยียนสโมสร และร่ วมทากิจกรรมอื่นกันมาก่อน เปิ ดโอกาสให้

เนื่องมาจาก นยล.สุ ปรี ดา เหลี่ยมไพศาล ประธานชนรุ่ นใหม่สโมสร รู ้สึกว่าตนไม่ได้ทางานในตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายมาสักที เคยปรึ กษาใน สโมสรว่าจะนิมนต์พระไปเทศน์ให้เด็ก ๆ ตามโรงเรี ยนฟัง ก็ได้ความว่าทุก โรงเรี ยนจะมีพระไปสอนเป็ นประจาอยูแ่ ล้ว เงียบหายไปพักใหญ่ ท่านก็ได้ ความคิดใหม่วา่ ถ้าเช่นนั้นไปสอนการสนทนาภาษาอังกฤษแทนดีไหมเพราะ บุตรชายของท่านซึ่งปัจจุบนั ศึกษาชั้นปี ที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรี ยน โรงเรี ยนนานาชาติมาโดยตลอด ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย และจีน เสี ยอีก ยินดีที่จะช่วยคุณแม่และสโมสรในสิ่ งที่ตนถนัด แม้ภายหลังจะมาทราบจากทางโรงเรี ยนว่า ปรกติกจ็ ะมีอาจารย์ชาว ต่างประเทศ เช่น ชาวอังกฤษ และฟิ ลิปปิ นส์ มาสอนทุกชั้น สัปดาห์ละครั้ง แต่เราคิดว่าเมื่อทางโรงเรี ยนให้โอกาส ก็น่าจะเข้าไปหาประสบการณ์ดู เสี ยดายที่สมาชิ กท่ านอื่นไม่ ได้ เข้ าไปร่ วมกิจกรรมนั้น เพราะดิฉนั เองก็พลอย ได้ทบทวนภาษาอังกฤษของตัวเองไปด้วย อีกทั้งยังถือเป็ นโอกาสที่ได้กล่าว แนะนาสโมสรโรตารี ให้เด็ก ๆ ได้รู้จกั โลโก้ และได้ยนิ คาว่าสโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ด้วย

ภาพกิจกรรมมอบอุปกรณ์ การศึกษา กีฬา เครื่องใช้ ไฟฟ้า และอืน่ ๆ ให้ โรงเรียน


หน้ า 8 รายการสิ่ งของต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนขอมา นอกจากจะเป็ นอุปกรณ์การ ศึกษา เช่น แผนที่ ลูกโลก กระดานไวท์บอร์ด ดิคชันนารี หรื อ อุปกรณ์กีฬา เช่น เบาะยิมนาสติก ลูกฟุตบอล แชร์บอล โต๊ะปิ งปอง ฯลฯ หลายโรงเรี ยนขอ พวกเครื่ องไฟฟ้ า เช่นโทรทัศน์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ อง DVD เพราะ เครื่ องเก่าที่มีอยูจ่ ะเล่นแต่แผ่น VCD ได้เท่านั้น ซึ่งแต่ละอย่างที่ขอมาเราก็จะ จัดหาผลิตภัณฑ์อย่างดีให้ท้ งั สิ้ น ถ้าเอ่ยชื่อสิ นค้าก็จะเป็ นการโฆษณาไป เอา เป็ นว่าท่านผูอ้ านวยการแต่ละโรงเรี ยนถึงกับเอ่ยปากว่าไม่คิดว่าจะได้ของดี ขนาดนี้กแ็ ล้วกันค่ะ (ก็ฝ่ายจัดซื้อของเราไปช๊อปแถววีรสุ ,เซ็นทรัล, B2S นี่คะ) ของแปลก ๆ อย่างที่เราไม่คิดว่าจะขอมาก็เช่น แผงโซล่าเซลส์ พร้อมแบตเตอรี่ และตัวแปลงพลังงาน จานวนหลายชุด หรื อของราคาสู ง อย่างเครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ ก็มีขอมา บางโรงเรี ยนขอเครื่ องตีไข่ และเตาอบ จักรเย็บผ้าก็มี เอ้ า กล้ าขอก็กล้ าให้ สิคะ หลายโรงเรี ยนที่ไม่ตอบจดหมายเรา กลับมา คงเพราะคิดว่าสโมสรกรุ งเทพสุ วรรณภูมิจะไม่มอบให้จริ ง แต่หาก ท่าน ผอ.เหล่านั้นได้คุยกันเองในโอกาสต่อไป ก็คงจะทราบว่าเราจริ งใจ ส่ วนใหญ่ท่านผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจะเป็ นผูม้ ารับมอบด้วยตัวเอง บางโรงเรี ยนมีของฝากซึ่งเป็ นงานฝี มือของเด็กนักเรี ยนมอบให้ดว้ ย หลาย ๆ โรงเรี ยนจัดนักเรี ยนจานวนมากมาต้อนรับเรา เป็ นโอกาสให้ดิฉนั ได้พดู แนะนาโรตารี และสโมสรของเราให้เด็ก ๆ ได้รู้จกั ด้วย ขอบคุณท่ านสมาชิกทีล่ งเงิน ขอบคุณท่ านสมาชิกทีล่ งแรง จนเกิดเป็ น กิจกรรมใหญ่ ทชี่ ่ วยประชาสั มพันธ์ สโมสรโรตารีกรุงเทพสุ วรรณภูมิ ไปสู่ ชุมชน เขตประเวศ ในครั้งนีค้ ่ ะ

นยล.สุ ปรีดา ประธานชนรุ่นใหม่ จัดอบรมภาษาอังกฤษ

หน้ า 5

ให้ กบั เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 1 โรงเรียนคลองปักหลัก เมื่อ 17 ธ.ค. 55 โดยคุณกวิน เหลีย่ มไพศาล นิสิตปี 4 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นผู้สอน


หน้ า 6 แล้วเวลาที่สมาชิกสโมสร ได้ช่วยกันเป็ นซานตาคลอส ไปแจกของ ให้แก่โรงเรี ยนในเขตประเวศก็มาถึง ขอย้อนไปเล่าว่า ก่อนหน้านี้เราได้ทาจดหมายไปถึงผูอ้ านวยการทุก โรงเรี ยนในเขตประเวศ ซึ่งเป็ นพื้นที่ ที่กรุ งเทพสุ วรรณภูมิดูแลอยู่ (แต่ใน อนาคตคงจะมีสโมสรแห่งใหม่ มาช่วยดูแลเขตนี้เพิ่มขึ้น เพราะอยูใ่ นโครงการ ขยายสโมสรของภาค 3350 ค่ะ) ปรากฏว่ามีตอบกลับมาเพียง 8 โรงเรี ยนเท่านั้น งบประมาณที่เหลือเราจึงจัดสรรให้กบั โรงเรี ยนคลองกลันตัน เพราะแม้จะอยู่ ในเขตสวนหลวง แต่กเ็ ป็ นโรงเรี ยนบ้านใกล้เรื อนเคียงกับสโมสรเรา จึงอดนึก ถึงเสี ยมิได้ และยังได้แบ่งปันไปให้กบั โรงเรี ยนในต่างจังหวัดอีก 4 แห่งดังนี้ ๑. รร. สุ เหร่ าทางควาย ๓๑,๙๐๐.๐๐ บาท ๒. รร. สุ เหร่ าทับช้าง ๔๘,๒๘๑.๐๘ บาท ๓. รร. สุ วทิ ย์เสรี อนุสรณ์ ๕๑,๒๘๓.๑๘ บาท ๔. รร. อยูเ่ ป็ นสุ ขอนุสรณ์ ๕๗,๑๗๔.๐๒ บาท ๕. รร. สุ เหร่ าศาลาลอย ๖๒,๗๓๖.๕๒ บาท ๖. รร. มัธยมสุ วทิ ย์เสรี อนุสรณ์ ๗๗,๖๔๐.๑๙ บาท ๗. รร. งามมานะ ๑๕๖,๕๖๙.๕๓ บาท ๘. รร. คลองปักหลัก ๒๗๖,๘๑๓.๐๔ บาท ๙. รร. คลองกลันตัน ๕๔,๑๗๗.๕๗ บาท ๑๐. รร. หนองตะครอง จ. บุรีรัมย์ ๓๓,๙๐๔.๒๑ บาท ๑๑. รร. บ้านเหมืองไทร จ. เพชรบุรี ๔๑,๖๓๒.๖๘ บาท ๑๒. รร. นิวฐิ ราษฎร์อุปถัมภ์ จ. กาญฯ ๖๗,๖๑๔.๔๙ บาท ๑๓. รร. บ้านหนองกี่ จ. อุทยั ธานี ๔๗,๗๒๕.๙๐ บาท รวมทั้งสิ้ น ๑,๐๐๗,๔๕๒.๔๐ บาท (ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หน้ า 7 ภาพกิจกรรมมอบอุปกรณ์ การศึกษา กีฬา เครื่องใช้ ไฟฟ้า และอืน่ ๆ ให้ โรงเรียน

สารสโมสรของกรุงเทพสุวรรณภูมิ สวัสดีปีใหม่ 2556  

สารสโมสรของกรุงเทพสุวรรณภูมิ สวัสดีปีใหม่ 2556