Page 1

โปรแกรมประชุมประจาสัปดาห์

สโมสรโรตารีกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ Rotary Club of Bangkok Suwanabhum สารสโมสรฉบับที่ 12/2555-56 วันพุธที่ 7 พฤศจิ กายน 2555

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 หยอดวัคซีนป้ องกันโรคโปลิโอ ร่ วมกับศู นย์ สาธารณสุ ข 22 และ 57 ครั้งที่ 1 งดประชุมปรกติทสี่ โมสร

เดือนแห่ งมูลนิธิโรตารี Rotary Foundation Month

พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 อน.ดารงพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จากสโมสร โรตารีพระนคร บรรยายพิเศษเรื่อง “ทีส่ ุ ดของ โรตารี”

พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ประชุมปรกติ

น้ อง ๆ ไรล่าอีก 3 คนทีก่ รุ งเทพสุ วรรณภูมิส่ง เข้ ามาพูดคุยทีส่ โมสร ไม่ถึงผู้รบั โปรดส่งคืน ที่สานักงาน อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ 103 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 โทร. 08 1612 2340 , 08 6367 1121 โทรสาร 0 2399 3993 e-mail : trongs3350@gmail.com , trongs2003@yahoo.com

ประชุมทุกวันพุธ เวลา 19:00 น. ณ Keen Conference ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชัน้ 4 ถนนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 08 1612 2340 ค่าลงทะเบียน 350 บาท


รายชื่อคณะกรรมการสโมสรปี 2555 – 56 นายกสโมสร นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริ ญกุล นายกก่อตั้ง นยก.เบญจมาศ แสงสว่ างวัฒนะ นายกเพิง่ ผ่านพ้น อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ นายกรับเลือกปี 2556-57 นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เลขานุการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เหรัญญิก นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล (ปี 2557 – 58)

ปฏิคม อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานบริหารสโมสร อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการบริการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ ประธานพัฒนาสมาชิกภาพ อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานประชาสัมพันธ์ อน.อนุชา ราชวัตร ประธานมูลนิธิโรตารี อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการชนรุ่นใหม่ นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล ประธานอนุกรรมการบริการชุมชน อน.สิ ทธิ ชัย หอมศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการส่ งเสริมการเข้ าประชุม รทร.นงนุช ราชวัตร ประธานอนุกรรมการบริการอาชีพ รทร.เสงี่ยม ราชวัตร ประธานอนุกรรมการหาและรักษาสมาชิก รทร.อดินันท์ คุณวิโรจน์ พานิช Club Trainer อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์ วี

คะแนนการประชุมครั้งที่ 17/ 2555-56 สมาชิกมาประชุม 10 ท่าน ทดแทน - ท่าน ขาดประชุม 3 ท่าน ขอบคุณแขกเยีย่ มสโมสร นย.ไพโรจน์ ชัชวาลดารงเจตน์ คุณสุ มาลี จรัสวิชากร น.ส.สุ กญ ั ญา เดวี น.ส.สุ ดารัตน์ เดวี นายนพดล เดวี

จากสโมสรโรตารีสวนหลวง ผู้อานวยการมูลนิธิฟอร์ เด็ก เยาวชนผู้เข้ ารับการอบรมไรล่า เยาวชนผู้เข้ ารับการอบรมไรล่า เยาวชนผู้เข้ ารับการอบรมไรล่า

ขอบคุณสมาชิกที่ไปเยีย่ มต่ างสโมสร เสาร์ ที่ 3 พ.ย. นย.วิจิตร อน.ยอด แอนน์ สุรีย์ ร่ วมกิจกรรมสโมสรโรตารี สวนหลวง ชมภาพยนตร์ เรื่อง Skyfall 007 ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema @ Central World อาทิตย์ ที่ 4 พ.ย. อน.ธันยนันท์ ร่ วมกิจกรรมทอดกฐินพระราชทาน กับ สโมสรโรตารีธนบุรี ณ วัดยานนาวา เวลา 14.00 น. Happy Birthday

1 พ.ย. นยล.สุ ปรีดา เหลีย่ มไพศาล 5 พ.ย. อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์ วี 15 พ.ย. แอนน์ อารี บุญระพงษ์ เจริญ (อน.ทรงศักดิ์)


หน้ า 16

หน้ า 1

สมาชิกทีเ่ ข้ าประชุ มเดือนพฤศจิกายน คุณพงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร

ชื่อ - นามสกุล

สมาชิกกิตติมศักดิ์ 7 พ.ย. ครั้งที่ 17

1

นยก. เบญจมาศ แสงสว่างวัฒนะ

มา

2

อน. ยอด แสงสว่างวัฒนะ

มา

3

อน. ธันยนันท์ เมฆสิ งห์วี

มา

4

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

มา

5

อน. สิ ทธิชยั หอมศิริวรรณ

6

อน. อนุชา ราชวัตร

7

อน. ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริ ญ

8

นย. วิจิตร วิวฒั น์เจริ ญกุล

มา

9

นยล. สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ

มา

10

นยล. สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล

มา

11

รทร. นงนุช ราชวัตร

มา

12

รทร. เสงี่ยม ราชวัตร

มา

13

รทร.อดินนั ท์ คุณวิโรจน์พานิช

เปอร์ เซ็นการประชุม

มา

76.92%

14 พ.ย. งด

21 พ.ย. ครั้งที่ 18

28 พ.ย. ครั้งที่ 19

นย.วิจิตร ขอเชิ ญชวนสมาชิ กทุกท่ านร่ วมหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ร่ วมกับศูนย์ สาธารณสุ ข 22 และ 57 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555


หน้ า 2

ข่ าวจากภาค 3350

โครงการ รางวัลยกย่ องผู้ประกอบอาชี พดีเด่ น โรตารีภาค 3350 วัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ ม ยกย่อง และเป็ นกาลังใจแก่บุคคลที่ประกอบอาชีพ ผูซ้ ่ ึ งมีผลงงานดีเด่นใน ด้านความเสี ยสละ และบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่ งเป็ นหนึ่งในโครงการบริ การ อาชีพ ของภาค 3350 คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการคัดสรร ๑. ต้องไม่เป็ นโรแทเรี ยน ๒. มีอาชีพสุ จริ ต ไม่เป็ นที่รังเกียจของสังคม ๓. เป็ นบุคคลที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่ประพฤติตนเสื่ อมเสี ย มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต หรื อ ศีลธรรมอันดี ๔. เป็ นผูอ้ ุทิศตน ทําประโยชน์เพื่อส่ วนรวม และสังคม ๕. เป็ นผูท้ ี่ได้ประพฤติในการครองตน ครองงาน เป็ นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่น ๖. เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยได้รับรางวัลประเภทอาชีพดีเด่น ในระดับชาติ หรื อในระดับอื่นๆของ ตนเองมาก่อน หรื อ ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี มาแล้วหากได้รับรางวัล ๗. เป็ นผูไ้ ม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย หรื อทางวินยั หรื อ อยูร่ ะหว่างการสื บสวนเรื่ อง ความซื่อสัตย์สุจริ ต ยกเว้นความผิดโดยประมาท หรื อ ลหุโทษ คุณสมบัติท้งั ๗ ข้ อดังกล่ าวให้ มีผ้ รู ับรอง ๒ ท่าน : ๑. นายกสโมสร จากสโมสรที่ได้ส่งเข้าร่ วมคัดเลือก ๒. บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิด หลักเกณฑ์ การส่ งเข้ าร่ วมคัดเลือก สโมสรโรตารี ภาค 3350 เป็ นผูส้ ่ งเข้าคัดเลือก ได้เพียงสโมสรละ 1 ท่าน

ขอเชิญชวนสมาชิกช่ วยกันสรรหาผู้ประกอบอาชีพดีเด่ นสาขาต่ างๆ ในชุมชน และส่ งเข้ าร่ วมคัดสรร เพือ่ รับรางวัล และใบประกาศเกียรติคณ ุ แจ้ งได้ ที่ นย.วิจิตร ค่ ะ

ขอแสดงความยินดีกบั น.ส.สุ กญ ั ญา เดวี ทีไ่ ด้ รับรางวัลที่ 1 หน้ า 15 จากการเขียนความในใจถึงบิดามารดา ในการอบรมเยาวชนผู้นาโรตารี (RYLA 2012) ตัดสิ นโดย นย.เพ็ญทิพย์ จากสโมสรท่ าเรืออยุธยา รับรางวัล (Mobile Phone) จาก อน.ดร.ทรงพล สโมสรสวนหลวง ประธานจัดงานครั้งนี้

หนูดีใจและภูมิใจเป็ นอย่างมากที่หนูได้เกิดมาเป็ นลูกแม่ หนูรู้ดีวา่ แม่เหนื่อยและลําบากกับพวกหนูท้ งั 4 คน แม่เลี้ยงพวกหนูตวั คนเดียวทั้ง 4 คนพี่นอ้ ง แต่ในยามที่แม่ลาํ บาก แม่เหนื่อยมาก หนูรู้ดี หนูเคยถามแม่ “แม่จ๋าเหนื่อยบ้างไหม” แต่แม่กลับตอบว่า “เพื่อพวกหนูท้ งั 4 คนแล้ว แม่ ไม่เหนื่อยเลย” หนูอยากบอกแม่คาํ เดียว “หนูท้ งั 4 จะรักแม่ตราบนานเท่า นาน” ถึงแม้วา่ จะเป็ นเพียงคําธรรมดา แต่สาํ หรับพวกหนู หนูรักแม่มาก รักที่สุดในโลก รักมากกว่าใครในโลกนี้ ถึงแม้วา่ ครอบครัวเราขาดพ่อ ไปก็ตาม แต่ในเวลาที่หนูกลุม้ ใจในปัญหาต่าง ๆ แม่อยูเ่ คียงข้างพวกหนู ทั้ง 4 เสมอมา พวกเราจะผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกัน และจะทําให้ดีที่สุด รักแม่สุดหัวใจมาก.......................... หนูภูมิใจและดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสในครั้งนี้ หนูขอขอบคุณ สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ นายกสโมสร วิจิตร และอดีตนายก ตรอง แสงสว่างวัฒนะ และพี่เลี้ยงทุกคน STAFF รวมถึงมูลนิธิฯ (ฟอร์เด็ก)


หน้ า 14

หน้ า 3 การประชุมครั้งที่ 17 (วันพุธที่ 7 พ.ย. 55)

เด็ก ๆ กาลังล่าลายเซ็น พร้ อมข้ อคิด เตือนใจจากเหล่ าผู้ใหญ่ ใจดี ใส่ ลงใน สมุดบันทึกซึ่งได้ รับแจกตั้งแต่ วนั แรก ทีม่ าเข้ าค่ าย เพือ่ เก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก ..........แล้ วเอามาเปิ ดอ่ านกันบ้ างนะลูก

พิธีมอบประกาศนียบัตร จบการอบรมผู้นาเยาวชน โรตารี ปี 2012 โดยจัดให้ เด็ก ๆ ขึน้ ไปรับแถวละ 14 คนพร้ อมกันอย่างเป็ น ระเบียบ

นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล เปิ ดประชุมเวลา 19.30 น. เชิญมวลมิตร โรแทเรี ยน และแขกเยีย่ มสโมสร ร่ วม ร้องเพลงชาติ และแจ้งข่าวนายก อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ กล่าวแนะนําแขกแทนปฏิคม ซึ่งติด ภารกิจ ผอ.สุ มาลี จรัสวิชากร ผูอ้ าํ นวยการมูลนิธิเพื่อ การฟื้ นฟูเด็กและครอบครัว กล่าวว่า “รู ้สึกเป็ นเกียรติ อย่างยิง่ ที่สโมสรให้นอ้ ง ๆ มารายงานตัว จากการที่ได้ ส่ งไปอบรมที่ค่ายผูน้ าํ เยาวชนโรตารี เพื่อไม่เป็ นการ เสี ยเวลา จะให้นอ้ ง ๆ ได้รายงานเองในสิ่ งที่เขาเตรี ยม มา”

พิธีอาลากันระหว่ างพีเ่ ลีย้ ง กับน้ อง ๆ เป็ นไปอย่ างซาบซึ้ง แม้ จะอยู่ด้วยกันใน ช่ วงเวลาสั้ น ๆ

หลังจากนั้นก็ถึงเวลาแยกย้ายกันกลับ โดยรถบัสไปส่ งน้อง ๆที่ร้าน หัวปลาฯ ถนนบางนาตราด นย.วิจิตร มารับช่วงต่อ โดยพาน้อง ๆ ไปส่ ง ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ สร้างความประทับใจให้กบั น้องไรล่าเป็ นอย่างมาก

น้ องไรล่ากับใบ ประกาศนียบัตร ทีไ่ ด้ รับจากการ อยู่ร่วมกิจกรรม ตลอด 3 วัน 2 คืน


หน้ า 4 นางสาวสุ กญ ั ญา เดวี (ละห์ ) ไรล่าให้ อะไรแก่เราบ้ าง โดยเฉพาะการอบรมครั้งนี้ “ ตั้งแต่ที่ได้รับข่าวดีวา่ จะได้รับทุนไปอบรมเยาวชนผูน้ าํ โรตารี ประจํา ปี 2555-2556 ภาค 3350 โรตารี สากล ณ ค่ายริ มขอบฟ้ า เมืองโบราณ เมื่อวันที่ 21- 23 ตุลาคม 2555 ที่ผา่ นมา ข้าพเจ้ารู ้สึกดีใจมาก เพราะเพียงแค่ได้ฟังชื่อ พร้อมอ่านข้อมูลประกอบต่าง ๆ ก็พบว่ามีประโยชน์ หลังจากที่ได้เข้าไป สัมผัส ไปอบรมค่ายครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับหลายประการ คือ ทําให้เราได้ความรู ้เพิ่มมากขึ้น กล้าที่จะแสดงออกอย่างถูกต้อง และ ฝึ กตัวเองให้มีวนิ ยั ในเรื่ องต่างๆ การตรงต่อเวลา มีความคิดเป็ นผูน้ าํ ที่ดีมาก ขึ้น ในด้านต่างๆ หลายๆ ด้าน ซื่อสัตย์ในตนเองและผูอ้ ื่น ได้เรี ยนรู ้ เมื่อเรามี ความคิด เราก็มีเหตุผลหรื อคําพูดที่ดีเพื่อชักชวนให้ผคู ้ นในสังคมไทยของเรา ได้ทาํ ตามในสิ่ งที่ดี มีเทคนิคในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นที่น่าสนใจ มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองมากขึ้น ฝึ กให้เราทําในสิ่ งที่ดี มีประสบการณ์ ในการเป็ นผูน้ าํ มาก ขึ้น และนับถือตนเอง เชื่อมัน่ ในตนเอง มีความรับผิดชอบ เมื่อจะทําอะไร ต้องมีทางเสมอ และได้ประสบความสําเร็จ ข้าพเจ้าสามารถนําสิ่ งที่ได้การอบรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ คือ ใช้ในการเรี ยน การศึกษา ทําให้เราก้าวสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามากขึ้น มีระเบียบ วินยั และมีความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและ ผูอ้ ื่น และยังทําให้เราเป็ นลูกที่ดีของ พ่อ แม่ เป็ นนักเรี ยนที่ดีของครู บา อาจารย์ มีเพื่อนที่ดี และอยูด่ ว้ ยกันอย่างสันติสุข ในสังคม

หน้ า 13

จันทร์ ที่ 22 ต.ค. 55 วันสุ ดท้ายของการอบรม เราย้ายมาอยูห่ อ้ งฝั่ง ตรงข้ามซึ่งกว้างขวางขึ้น เริ่ มการบรรยายช่วงเช้าโดย อผภ.ดร.เสาวลักษณ์ รั ตนวิชช์ จากสโมสรบางรัก เรื่ อง “การสร้างความเชื่อมัน่ และความนับถือ ตนเอง” แล้วต่อด้วย นยก.สุวรรณา วงศ์ สุรไกร จากสโมสรสระปทุม พูด ถึงเรื่ อง “สื่ อสารทันยุคสมัยสไตล์ผนู ้ าํ ”

น้ องสุ กญ ั ญา กาลังอ่าน จดหมายถึงแม่ ให้ เพือ่ น ๆ ฟัง

หลังอาหารกลางวัน เป็ นการประกาศผลการเขียนเรี ยงความถึง คุณพ่อคุณแม่ ที่คณะกรรมการคัดให้เหลือเพียง 3 รางวัล และ นย.เพ็ญทิพย์ ตัดสิ นให้นอ้ งสุ กญั ญา ตัวแทนจากสโมสรเรา เป็ นผูช้ นะที่ 1 ถือเป็ นหน้า เป็ นตาให้สโมสรอีกครั้งหนึ่งค่ะ ยังลุน้ อยูว่ า่ ปี นี้จะได้ตาํ แหน่งอะไรกันไหม เพราะน้อง ๆ ไม่ค่อยออกมาแสดงความสามารถกันเลย


หน้ า 12 ช่วงคํ่าคืนวันที่ 21 ต.ค.นี้ จัดเป็ น “ราตรี แห่งดาว RYLA 2012” น้อง ๆ แต่ละกลุ่ม แต่ละสี จะต้องออกมาแสดงสิ่ งที่เตรี ยมกันมาในหัวข้อ การรักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และความ สามัคคีของแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกันไปเป็ นธรรมดา ในรอบ ดึกนี้คณะกรรมการยังได้จดั เตรี ยมก๋ วยเตี๋ยวหมูต๋ ุน บาบีคิว เครื่ องดื่ม ไอติมแท่ง และขนมไทย อีกหลายอย่างไว้ให้ดว้ ย

หน้ า 5

ในฐานะไรล่า ข้ าพเจ้ าตั้งใจว่ าจะบาเพ็ญประโยชน์ ดงั นี้ ช่วยเหลือสภาพของชุมชนและสังคมไทยให้ดีและสะอาด โดยการไม่ทิง้ ขยะ ลงแม่น้ าํ ลําคลองให้เน่าเสี ย ไม่ทาํ ลายธรรมชาติให้หมดไปจากโลก รักษา สิ่ งแวดล้อม เช่น ป่ าไม้ พืชพรรณต่างๆ และ สัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ อนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมให้อยูค่ ู่บา้ นคู่เมืองตราบนานเท่านาน ขอขอบคุณ โครงการอบรม RYLA ที่ทาํ ให้ได้มีโอกาสได้มาเข้าร่ วม ในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านของสโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ มูลนิธิเพื่อ ฟื้ นฟูพฒั นาเด็กและครอบครัว ( ฟอร์เด็ก ) และรวมทั้งที่ให้โอกาสหนูได้ เข้าร่ วมโครงการครั้งนี้นะคะ ” นางสาวสุ ดารัตน์ เดวี (นะห์ ) “ โครงการอบรมเยาวชนผูน้ าํ โรตารี มีประโยชน์ สนุกมาก ไรล่าให้ อะไรมากมายหลายอย่าง การไปค่ายอบรมครั้งนี้ขา้ พเจ้าได้รับหลายประการ

อน.ตรอง กับน้ อง ๆ ไรล่าของสโมสร ในงาน “ราตรีแห่ งดาว”

ให้ความเป็ นผูน้ าํ ให้ความมีวนิ ยั การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ ที่กล่าวมานี้ตอ้ งมีในเรื่ องของการเป็ นผูน้ าํ การมีวนิ ยั นั้นคือ การมีระเบียบในตัวเอง ถ้าไม่มีระเบียบก็จะดูไม่ดี และไม่เรี ยบร้อย การมีระเบียบกับตัวเอง คือ การแต่งกายให้เรี ยบร้อย ให้ถูก ระเบียบ แต่งให้ถูกกาลเทศะ การตรงต่อเวลานั้นคือ การมาโรงเรี ยนให้ทนั เวลาหรื อก่อนเวลา และการส่ งงานที่คุณครู มอบหมายให้ไปทํา การซื่อสัตย์กเ็ ป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่เราควรมีไว้หรื อติดเป็ นนิสัยได้ยงิ่ ดี เพราะการซื่อสัตย์น้ นั เป็ นสิ่ งสําคัญ ถ้าเราทําได้ จะดีต่อตัวเราและผูอ้ ื่น


หน้ า 6

หน้ า 11

จะนาสิ่ งทีไ่ ด้ มาประยุกต์ ใช้ กบั ชีวติ อย่ างไร การมีวนิ ยั , การตรงต่อเวลา , และความซื่อสัตย์ 3 อย่างนี้จะมี บทบาทในการใช้ชีวติ ประจําวันของเราได้เป็ นอย่างดี สามารถที่จะนํามา ทําให้ติดเป็ นนิสัยได้ บอกและสอนกับพี่นอ้ งหรื อผูอ้ ื่นได้ ในฐานะไรล่า จะบาเพ็ญประโยชน์ อะไรบ้ าง ช่วยเหลือสังคม โดยการรักษาสภาพแวดล้อมความเป็ นอยูข่ องสัตว์ ป่ า และที่สาํ คัญเราไม่ควรที่จะไปตัดไม้ทาํ ลายป่ า เพราะจะทําให้ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ดี อาจจะเกิดนํ้าท่วมก็เป็ นได้ เราจึงควรรักษาสิ่ ง แวดล้อมที่สวยงาม ข้าพเจ้าจะจดจําสิ่ งที่ดี ๆ ประทับใจไว้ และฝึ กฝนตนเองให้เป็ นผูน้ าํ เยาวชน เป็ นคนดีของครอบครัว โรงเรี ยนและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าขอ ขอบคุณผูใ้ หญ่ทุก ๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูใ้ หญ่ทุกท่านของสโมสร โรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ของมูลนิธิเพื่อฟื้ นฟูพฒั นาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ที่ให้โอกาสหนูได้เข้าร่ วมโครงการครั้งนี้ค่ะ ” นายนพดล เดวี (นาวาวี) “จากการไปอบรมเยาวชนผูน้ าํ โรตารี ประจําปี 2555-2556 ภาค 3350 โรตารี สากล ณ ค่ายริ มขอบฟ้ า เมืองโบราณ เมื่อวันที่ 21- 23 ตุลาคม 2555 ที่ ผ่านมานั้น สิ่ งที่สาํ คัญข้าพเจ้าได้รับคือ 1.ได้มิตรภาพ 2.ได้ความก้าวหน้า ได้พฒั นาตัวตน 3.ได้พฒั นาการเป็ นผูน้ าํ

อาทิตย์ ที่ 21 ต.ค. 55 วันที่สองของการอบรม น้อง ๆ ต้องตื่นกัน ตั้งแต่ตี 5 ครึ่ ง หลังออกกําลัง และอาหารเช้า ฟังบรรยายจาก อผภ.ดร.ไกร ตั้งสง่ า จากสโมสรเจริ ญนคร เรื่ อง “น้อง ๆ คืออนาคตของชาติ” แล้วมา สนุกกับการบรรยายของ นยก.แสนพล อมตวนิช จากสโมสรท่าเรื ออยุธยา ช่วงบ่ายเป็ นกิจกรรม Walk Rally ที่มีความหมายกับความงามของ 73 จังหวัดไทยในบริ เวณเมืองโบราณ ซึ่งมีคาํ ขวัญว่า “50 ปี แห่ งความภูมิใจ เป็ นคนไทยต้ องไปเมืองโบราณ” น้อง ๆ ประทับใจเพราะส่ วนใหญ่ไม่เคย เข้าไปเที่ยวที่นนั่ กลับเข้ามาห้องแอร์กนั อีกครั้ง เฮ้อ ค่อยเย็นสบายหน่อย เริ่ มกิจกรรม “ตามหาครอบครัว” โดยพี่เลี้ยงแจกกระดาษคนละใบ แล้วให้ตามหาจับกลุ่มครอบครัวเดียวกันตามที่เขียนลําดับญาติไว้ในกระดาษ หลังจากนั้น นยล.ณัฐธีร์ ให้เด็ก ๆ เขียนความในใจถึงพ่อแม่ เช่น อยากจะ ขอโทษ หรื ออยากจะบอกอะไรก็ได้ แล้วให้ออกมาอ่านให้เพื่อนฟังหน้าชั้น 2 – 3 คน ก่อนอาหารคํ่า เป็ นการสอน “มารยาทงามอย่างไทย” โดย นย. เพ็ญทิพย์ กองวารี จากสโมสรท่าเรื อ งานนี้เล่นเอาผูใ้ หญ่เองยังรู ้สึกเหมือน ได้กลับไปเจอคุณครู เจ้าระเบียบในอดีตอีกครั้งหนึ่ง ฟังไปก็ตอ้ งหัดไหว้หดั กราบตามเด็ก ๆ ไปด้วยค่ะ


หน้ า 10

หน้ า 7

หลังอาหารกลางวัน อผภ.วุฒิชัย หวัง่ หลี จากสโมสรธนบุรี บรรยาย เรื่ อง “โรตารี คืออะไร” เด็ก ๆ สนใจฟังและจดกันใหญ่ เพราะมีโทรศัพท์ มือถือมาเป็ นรางวัลล่อใจเกือบ 10 เครื่ อง ทําเอา อผภ.ชัยรั ตน์ ประเสริ ฐลา้ จากสโมสรสวนหลวง ต้องเหมาตัว๋ หนัง Skyfall 007 จาก นย.ไพโรจน์ มา หลายใบเพื่อเป็ นรางวัลในการตอบคําถามให้กบั เด็ก ๆ บ้าง เรื่ อง “เยาวชน กับการมีภาวะผูน้ าํ ” ที่ท่านบรรยายจึงค่อยมีสีสันขึ้นมาทันตา ช่วงคํ่าคืนของวันแรก หลังจาก ผวล.ประวิทย์ โรจน์ ขจรนภาลัย พูด เรื่ อง “การแก้ไขปัญหา และข้อขัดแย้งสําหรับผูน้ าํ เยาวชน” จบ ก็เป็ นพิธี บายศรี สู่ ขวัญ โดยคณะโรแทเรี ยนผูกข้อมือให้พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยงผูกให้นอ้ ง คืนนี้เด็ก ๆ เข้านอนกันดึกหน่อย เหนื่อยกันมาทั้งวันกับการปรับตัว เข้ากับเพื่อนใหม่ ๆ และความรู ้ใหม่ที่ได้รับ คณะกรรมการเองก็ได้ รับการเลีย้ งดู เป็ นอย่างดี แถมยังมีอาหารเจให้ ด้วย

4.ได้เพิ่มเติมเสริ มการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5.ได้ฟังผูน้ าํ ที่มีประสบการณ์ และฝึ กฝนให้เป็ นผูน้ าํ 6.ได้พฒั นาความกล้าในการเข้าสังคม 7.ได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ร่ าเริ งสนุกสนาน จะนาสิ่ งทีไ่ ด้ มาประยุกต์ ใช้ กบั ชีวติ อย่ างไร ข้าพเจ้าจะพัฒนาการเรี ยนของตนเองให้ดี ให้ผปู ้ กครอง ครอบครัว ได้ภูมิใจ นําทักษะและประสบการณ์ บําเพ็ญตนให้เป็ นคนมีประโยชน์ ฝึ ก หัดให้เป็ นคนเก่ง มีความรับผิดชอบ กล้าหาญมากขึ้น และเป็ นผูน้ าํ ต่อไป ในฐานะไรล่า จะบาเพ็ญประโยชน์ อะไรบ้ าง ช่วยเหลือมูลนิธิฟอร์เด็ก และสังคมเมื่อมีโอกาส เป็ นผูน้ าํ ให้กบั น้อง ๆ เวลาทํากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผูน้ าํ ต้องมีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น ผูน้ าํ ความคิด ต้องมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีสุขภาพดี และช่วยเหลือสังคม ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีกรุงเทพสุ วรรณภูมิ และ มูลนิธิเพือ่ ฟื้ นฟู พัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์ เด็ก) ทีม่ อบทุนอบรมไรล่า ทาให้ ข้าพเจ้ ามี โอกาสเข้ าค่ ายอบรมเยาวชนผู้นาโรตารี ประจาปี 2555-2556 ในครั้งนี้ ขอให้ ทุกคนมีความสุ ข และมอบโอกาสอันดีนีใ้ ห้ แก่เยาวชนต่ อเนื่องต่ อไป โครงการมีประโยชน์ มาก ประทับใจมากครับ ”

น้ อง ๆ ได้ นาท่าเต้ น แมงวัน แมงหวี่ ทีเ่ พิง่ ฝึ กมาจากพีเ่ ลีย้ งโรตาแรคเตอร์ ในค่ าย RYLA มาโชว์ ให้ สมาชิ กดูด้วย


หน้ า 8

อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ ประธานบริ หารสโมสร รู ้สึกประทับใจในความกตัญํูของเด็ก ๆ หลังจากที่ได้ ฟังเรี ยงความของน้องยามีละห์ ซึ่งรับรางวัลที่ 1 จากผูเ้ ข้า รับการอบรมไรล่าทั้งหมด (อ่ านได้ ที่หน้ า 15) จึงขอมอบ เงินสนับสนุนครอบครัวของน้อง โดย นย.วิจิตร เป็ น ตัวแทนมอบให้ มี ผอ.สุ มาลี และ นย.ไพโรจน์ ร่ วมแสดงความยินดี (สมาชิกท่านอื่น ๆ ขอร่ วมสมทบ ด้วย ผอ.สุ มาลี แจ้งมาภายหลังว่า จํานวนเงินทั้งหมดคือ 5,700 บาท คุณแม่เพชรรัตน์ดีใจมาก บอกว่า ไม่เคยได้จบั เงินก้อนใหญ่แบบนี้ มาก่อน พร้อมทั้งอวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพดี เจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้า ตลอดไป เพื่อเป็ นที่พ่ ึงของเด็ก ๆ มูลนิธิฟอร์เด็ก) อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ ประธานมูลนิธิ โรตารี สโมสร เชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านร่ วม บริ จาคเพื่อมูลนิธิโรตารี สากล ในโอกาสที่เดือนนี้ เป็ น Rotary Foundation Month และเนื่องจากที่ได้ ดําเนินเรื่ องการขอรับเงินคืนจากการลงทะเบียนงาน คอนเวนชัน่ มาแล้วคนละ 1,200 บาท ดังนั้นสมาชิกชําระเพิ่มอีกคนละ 1,900 บาท ก็จะได้ EREY แล้ว หรื อหากจะบริ จาคมากกว่านั้นก็ยนิ ดี นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล ปิ ดประชุมเวลา 21.05 น.

กิจกรรมการอบรมผู้นาเยาวชนโรตารี

(โดย อน.ตรอง)

หน้ า 9

ผวภ.อเล็กซ์ มาฟโร เปิ ดการอบรมวันแรก ถ่ ายภาพร่ วมกับคณะกรรมการ

เนื่องจากดิฉนั ได้รับเกียรติจาก อน.ดร.ทรงพล ให้เป็ นกรรมการ ไรล่าด้วยในปี นี้ จึงขอเล่าสู่ กนั ฟังโดยย่อดังนี้ค่ะ นยล.ณั ฐธี ร์ อังค์ สุวรรณเมธ จากสโมสรปทุมวัน รับหน้าที่พิธีกร ตลอดรายการ โดยเริ่ มจากกิจกรรมปรับพฤติกรรมในการอบรมวันแรก

บรรยากาศในห้ องอบรม พีเ่ ลีย้ งโรตาแรคเตอร์ เกือบ 30 คน แนะนาตัวกับน้ อง ๆ

สารสโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 12  

สารสโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you