Page 1

โปรแกรมประชุมประจาสัปดาห์

สโมสรโรตารีกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ Rotary Club of Bangkok Suwanabhum สารสโมสรฉบับที่ 11/2555-56 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555

พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 น้อง ๆ ที่เข้ารับการอบรมเยาวชนผูน้ า โรตารี มาเล่าเรื่ องการเข้าค่ายให้ฟัง

เดือนแห่ งการบริการอาชีพ Vocational Service Month

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 หยอดวัคซีนป้ องกันโรคโปลิโอ ร่ วมกับศูนย์ สาธารณสุ ข 22 และ 57 ครั้งที่ 1 พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 อน.ดารงพันธ์ สนิทวงศ์ จากสโมสรโรตารี พระนคร เป็ นผูบ้ รรยายพิเศษ

อน.ปรีชา กลิน่ แก้ว จาก สร.พระนคร บรรยายเรื่อง 5 INs ในการเพิม่ สมาชิกใหม่

ไม่ถึงผู้รบั โปรดส่งคืน ที่สานักงาน อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ 103 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 โทร. 08 1612 2340 , 08 6367 1121 โทรสาร 0 2399 3993 e-mail : trongs3350@gmail.com , trongs2003@yahoo.com

ประชุมทุกวันพุธ เวลา 19:00 น. ณ Keen Conference ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชัน้ 4 ถนนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 08 1612 2340 ค่าลงทะเบียน 350 บาท


รายชื่อคณะกรรมการสโมสรปี 2555 – 56 นายกสโมสร นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริ ญกุล นายกก่อตั้ง นยก.เบญจมาศ แสงสว่ างวัฒนะ นายกเพิง่ ผ่านพ้น อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ นายกรับเลือกปี 2556-57 นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เลขานุการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เหรัญญิก นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล (ปี 2557 – 58)

ปฏิคม อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานบริหารสโมสร อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการบริการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ ประธานพัฒนาสมาชิกภาพ อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานประชาสัมพันธ์ อน.อนุชา ราชวัตร ประธานมูลนิธิโรตารี อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการชนรุ่นใหม่ นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล ประธานอนุกรรมการบริการชุมชน อน.สิ ทธิ ชัย หอมศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการส่ งเสริมการเข้ าประชุม รทร.นงนุช ราชวัตร ประธานอนุกรรมการบริการอาชีพ รทร.เสงี่ยม ราชวัตร ประธานอนุกรรมการหาและรักษาสมาชิก รทร.อดินันท์ คุณวิโรจน์ พานิช Club Trainer อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์ วี

คะแนนการประชุมครั้งที่ 15/ 2555-56 สมาชิกมาประชุม 9 ท่าน ทดแทน 1 ท่าน ขาดประชุม 3 ท่าน

คะแนนการประชุมครั้งที่ 16/ 2555-56 สมาชิกมาประชุม 10 ท่าน ทดแทน - ท่าน ขาดประชุม 3 ท่าน ขอบคุณแขกเยีย่ มสโมสร อน.ปรีชา กลิน่ แก้ว นางวชิราภรณ์ ไชยหาญ นายกานต์ สารีวงษ์ น.ส.สุ กญ ั ญา ขันกสิ กรรม น.ส.สุ พดิ า เย็นโภคา ด.ญ.รัตติยา สุ มรรคา

ผู้บรรยาย จากสโมสรโรตารีพระนคร ผู้อานวยการโรงเรียนคลองปักหลัก จากโรงเรียนคลองปักหลัก จากโรงเรียนคลองปักหลัก จากโรงเรียนคลองปักหลัก จากโรงเรียนคลองปักหลัก

ขอบคุณสมาชิกที่ไปเยีย่ มต่ างสโมสร 20 – 22 ต.ค. อน.ตรอง ร่ วมกิจกรรมอบรมเยาวชนผู้นาโรตารี ทีค่ ่ ายริม ขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 28 ต.ค. 55 นย.วิจิตร อน.ตรอง นยล.สุ ปรีดา สบร.เอกชัย น้ องซอฟแวร์ ร่ วมกิจกรรมเดินวิง่ เพือ่ ป้ องกันโปลิโอ ทีส่ วนลุมพินี 28 ต.ค. 55 อน.ทรงศักดิ์ แอนน์ อารี ร่ วมประชุมกับสโมสรโรตารีเยาวราช


หน้ า 12

หน้ า 1

สมาชิกทีเ่ ข้ าประชุ มเดือนตุลาคม สมาชิกเข้ าประชุมครบ 100% จานวน 5 คน คะแนน 69.23 % คุณพงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร

ชื่อ - นามสกุล

สมาชิกกิตติมศักดิ์ 3 ต.ค. ครั้งที่ 12

10 ต.ค.

17 ต.ค.

24 ต.ค. ครั้งที่ 15

31 ต.ค. ครั้งที่ 16

มา

มา

มา

มา

1

นยก. เบญจมาศ แสงสว่างวัฒนะ

2

อน. ยอด แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

มา

มา

มา

3

อน. ธันยนันท์ เมฆสิ งห์วี

มา

มา

มา

มา

มา

4

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

ทดแทน

มา

มา

มา

มา

5

อน. สิ ทธิชยั หอมศิริวรรณ

มา

6

อน. อนุชา ราชวัตร

มา

มา

มา

7

อน. ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริ ญ

มา

มา

มา

ทดแทน

มา

8

นย. วิจิตร วิวฒั น์เจริ ญกุล

มา

มา

มา

มา

มา

9

นยล. สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ

มา

มา

มา

มา

10

นยล. สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล

11

รทร. นงนุช ราชวัตร

มา

มา

มา

12

รทร. เสงี่ยม ราชวัตร

มา

มา

มา

13

รทร. อดินนั ท์ คุณวิโรจน์พานิช

เปอร์ เซ็นการประชุม

คุยกับนายกวิจติ ร

มา

76.92%

61.54

มา

53.85

76.92%

76.92%

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่ าน พบกันอีกครั้งสาหรับการประชุมครั้งที่ 16/2555-2556 ครับ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกไปร่ วมกิจกรรมหารายได้ ฉายหนังของสโมสร โรตารี สวนหลวง เรื่ อง James Bond 007 SkyFall ที่ Central World ชั้น 7 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 นาฬิกา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวร่ วมทาบุญ ของเพื่อนนายก พนิดา นะวิโรจน์ สโมสรโรตารี ธนบุรี ได้อญั เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั มาถวาย แก่พระภิกษุผอู ้ ยูจ่ าพรรษา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ร่ วมโดยเสด็จพระราชกุศล เวลา 10โมงขึ้นไป เพื่อถวายเพลแด่พระสงฆ์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวของเพื่อนนายก ชัยยศ อัศวกายเพชร สโมสร โรตารี พระปิ่ นเกล้า-ธนบุรี ได้จดั ทาโครงการ Rotary One Day ณ โรงเรี ยน วิมุตยารามพิทยารามพิทยากร เวลา 8.00-11.00 น. และร่ วมฉลองครบรอบ 20 ปี ของสโมสรโรตารี พระปิ่ นเกล้า-ธนบุรี เพื่อนสมาชิกท่านใดว่างขอเชิญ ไปร่ วมงานด้วยกันครับ ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555


หน้ า 2

หน้ า 11

ขอแจ้งเพื่อนสมาชิกรับทราบครับ ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงศ์เจริ ญ ได้นดั ท่านอุทยาน ทานอาหารที่ร้านอาหารบัว ในเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็น เพื่อที่จะได้พดู คุยเรื่ องการจัดกิจกรรมหาทุน เข้าสโมสร ในวันพรรณไม้งาม เดือนธันวาคม 2555 เพื่อนสมาชิกท่านใดว่าง ก็ร่วมเชิญไปพบปะและพูดคุย แสดงความคิดเห็นกับท่านด้วยครับ ในสัปดาห์น้ ี ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ และท่าน ผอ.วชิราภรณ์ ไชยหาญ โรงเรี ยนคลองปักหลัก และ น้องต้า RYLA 2012 ของสโมสรฯ ที่ได้ มาเล่าประสบการณ์ที่ได้เข้าอบรมครั้งนี้ และ ผมขออวยพร น้องต้า ประสบ ความสาเร็จในการเรี ยน และ ชีวติ ในอนาคตด้วยครับ และถ้าสโมสร มี กิจกรรมดีๆ ทางสโมสรจะแจ้งผ่านท่าน ผอ.วชิราภรณ์ ครับ และ ต้องขอขอบคุณท่าน อน.ปรี ชา กลิ่นแก้ว ที่ได้มาให้กาลังใจ สโมสร ฯ และแนะนาแนวทางในการเพิม่ สมาชิกให้กบั สโมสรฯ ด้วยครับ และผมจะหาเวลา ไปเยีย่ มสโมสรฯ ท่านครับ ในสัปดาห์หน้า ประชุมครั้งที่ 17 ประชุมที่เดิม ห้างพาราไดซ์ ปาร์ค ในวาระการประชุมภายในตามปรกติ และ เชิญผูบ้ ริ หารมูลนิธิ ฟอร์เด็ก และ น้องที่ผา่ นการอบรม RYLA 2012 จานวน 3 คนมาพูดคุยและมาเยีย่ มสโมสร ของเรา ขอให้เพื่อนสมาชิกมาร่ วมกันต้อนรับเยอะๆ เช่นเคยครับ ด้ วยไมตรีจิตแห่ งโรตารี นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล

นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล มอบของที่ระลึกแก่ผบู ้ รรยาย และปิ ด ประชุมเวลา 20.40 น.

ภาพกิจกรรม นย.วิจิตร อน.ตรอง นยล.สุ ปรีดา และครอบครัว ร่ วมกิจกรรม Run to End Polio ทีส่ วนลุมพินี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2555


หน้ า 10 “ เรื่ องที่ 2 ก็คือ จะขอเรี ยนเชิญ สโมสรกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ซึ่งเป็ น สโมสรที่อยูใ่ นเขตประเวศ - ในฐานะที่เป็ นประธานเพิม่ สโมสร ผมพยายาม ที่จะก่อตั้งสโมสรให้ครบทุกเขตในกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่หนองจอกเป็ น ต้นมา การที่จะต้องตั้งชื่อสโมสรตามชื่อเขตเพราะเป็ นหลักของโรตารี สากล ว่าชื่อของสโมสรควรต้องเป็ นชื่อที่มีอยูใ่ นแผนที่ เช่น ชื่อของเขต ชื่ออาเภอ ชื่อจังหวัด อยากจะขอให้สโมสร กท สุ วรรณภูมิ เป็ นพี่เลี้ยงในการก่อตั้งสโมสร ประเวศ โดยมีนายกไพโรจน์ จากสโมสรสวนหลวงยินดีช่วยสนับสนุนอยู่ อยากขอเชิญท่านยอด ซึ่งเป็ นผูม้ ีบุคลิกที่ดี สุ ขมุ และมีความรู ้ในเรื่ องโรตารี ดี เป็ นผูแ้ ทนพิเศษในการก่อตั้ง เพราะสมาชิกใหม่เค้าจะเลียนแบบผูแ้ ทน แต่มี ข้อจากัดคือสโมสรพี่เลี้ยงจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน ผมคิดว่าดีที่การมี น้องจะทาให้พี่แข็งแรงขึ้น เรื่ องที่ 3 คือ ขอเชิญร่ วมกิจกรรม แรลลี่เพื่อสันติสุข ในวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 55 ราคาเพียง 2,900 บาท สาหรับ 2 ท่าน รวม ที่พกั และอาหาร รับรองสนุกสนานมากแน่”

อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ กล่าวขอบคุณผูบ้ รรยาย

การประชุมครั้งที่ 16 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555

หน้ า 3

นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล เปิ ดประชุมเวลา 19.30 น. เชิญมวลมิตร โรแทเรี ยน และแขกเยีย่ มสโมสร ร่ วมร้องเพลงชาติ และแจ้งข่าวนายก

อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริญ ปฏิคม กล่าว แนะนาแขกเยีย่ มสโมสร ด.ญ.รัตติยา สุ มรรคา หนึ่งในผูเ้ ข้ารับการ อบรมผูน้ าเยาวชนไรล่า กล่าวว่า “สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงรัตติยา สุ มรรคา ปัจจุบนั กาลังศึกษาอยู่ โรงเรี ยนคลองปักหลัก สานักงานเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร หนูมีความ ยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ทางสโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ได้ให้โอกาสหนูเข้า ร่ วมโครงการผูน้ าโรตารี ภาค 3350 ปี 2012 – 2013 ในครั้งนี้ จากการที่หนูได้เข้ารับการอบรมโรตารี ครั้งนี้ สิ่ งแรกที่หนูประทับ ใจคือ การต้อนรับจากโรตารี เมื่อหนูไปถึงจุดนัดพบก็จะมีพี่ ๆ คอยให้คา แนะนาว่าหนูควรทาสิ่ งใดเป็ นอันดับแรก รวมถึงข้อปฏิบตั ิต่างๆระหว่างการ อยูค่ ่าย และหนูได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผูใ้ หญ่หลาย ๆ ท่าน เวลาท่านพูด คุยกับหนู ท่านให้ความเป็ นกันเองกับหนูมาก เวลาท่านยิม้ หนูรู้สึกมีความสุ ข เป็ นอย่างมาก เพราะเวลาท่านยิม้ นัยน์ตาท่านนั้นมีแต่ความเมตตาหนู เอ็นดู หนูเหมือนลูกเหมือนหลาน และท่านก็คอยดูแลเอาใจใส่ หนูตลอดจนปฏิบตั ิ กิจกรรม


หน้ า 4

นอกจากนี้หนูยงั ได้ทราบว่า โรตารี เป็ นองค์กรของบุคคลจากภาค ธุรกิจต่าง ๆ ที่มารวมตัวกันเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ให้กบั สังคม โรตารี ก่อตั้ง อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๘ ปัจจุบนั โรตารี มี อายุถึง ๑๐๗ ปี โรตารี สนับสนุนทางด้านการศึกษาและช่วยเหลือผูย้ ากไร้ ให้มีโอกาสทางสังคมมากยิง่ ขึ้น นอกจากหนูจะได้รู้เกี่ยวกับความหมาย ของโรตารี แล้ว ทางค่ายยังได้ฝึกให้หนูมีภาวะความเป็ นผูน้ า การเป็ นผูน้ า ที่ดีน้ นั สิ่ งแรกที่จะต้องมีคือ ผูน้ าที่ดีจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่ าเริ ง แจ่มใส อยูเ่ สมอ มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาอ่อนนุ่ม ไม่ตะโกนหรื อตะคอก นอกจากจะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ผูน้ าจะต้องกล้าตัดสิ นใจ และตั้งเป้ าหมายของสิ่ ง ที่จะปฏิบตั ิให้ชดั เจน ผูน้ าจะต้องมีปฏิภาณไหวพริ บในการคิด การตัดสิ น ใจในเรื่ องต่างๆ และการตัดสิ นใจนั้นจะต้องคานึงถึงความถูกต้อง และรับ ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ ถ้าผูน้ าตัดสิ นใจได้ถูกต้องผลที่จะได้กจ็ ะ นาให้ผตู ้ ามถึงเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้

สิ่ งที่หนูได้รับจากการอบรมครั้งนี้คือโอกาส หนูได้รับความเมตตา จากท่านนายกวิจิตร วิวฒั น์เจริ ญกุล ที่ได้ให้โอกาสหนูเข้ารับการอบรมใน ครั้งนี้ นอกจากหนูจะได้รับโอกาสแล้ว หนูยงั ได้พบกับเพื่อนใหม่ที่มีอายุ แตกต่างกัน ทาให้หนูได้รู้จกั ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมคนหมู่มาก และได้ ฝึ กให้หนูรู้จกั ใช้มารยาทในสังคมใหม่ๆ หนูจะนาความรู ้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในฐานะที่หนูเป็ น ประธานนักเรี ยนของโรงเรี ยนคลองปักหลัก และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน รวมทั้งหนูจะเผยแพร่ ความรู ้ที่หนูได้รับให้กบั เพื่อนๆ และน้องๆ ของหนู ให้ ได้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน

หน้ า 9 3. Introduce แนะนา เมื่อชวนเขาเข้ามาแล้วก็ตอ้ ง แนะนาให้รู้จกั กับสมาชิกสโมสรให้มากที่สุดว่า ใคร ประกอบอาชีพอะไร เชี่ยวชาญด้านไหน ซึ่ง จะช่วยสร้างความประทับใจให้เขา ทาให้อยาก กลับมาอีก ข้อสาคัญคือความเป็ นกันเอง มีอารมณ์ ขัน จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ดีข้ ึน 4. Inspire ดลใจ โรตารี เราทาสิ่ งดี ๆ มีสาระมากมาย เช่น การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน (Service Above Self) หรื ออย่างการที่เราส่ งเด็กไปอบรม RYLA ซึ่ง เราสามารถถ่ายทอดให้เขาฟังเพื่อให้เขาเกิดการซึมซับ และศรัทธาในโรตารี การดลใจเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทา ให้เขารักโรตารี สามารถทนต่อสภาพของสิ่ งไม่ดีงาม ที่มีอยูใ่ นทุกสังคม ไม่เว้นแม้แต่ในสังคมโรตารี ของเรา เมื่อเขาพร้อมที่จะร่ วมอุดมการณ์โรตารี ก็ดาเนินการเสนอชื่อต่อ คณะกรรมการ ควรเป็ นความลับจนกว่าบอร์ดจะอนุมตั ิรับ เพื่อหลีกเลี่ยง การเสี ยความรู ้สึกหากคณะกรรมการปฏิเสธ

5. Induct พิธีรับ สโมสรควรจะจัดให้เป็ นที่ประทับใจ ที่สุดกับเพื่อนใหม่ของเรา เพราะเป็ นวันสาคัญของผูท้ ี่ จะเริ่ มใช้ชีวติ การเป็ นโรแทเรี ยน สโมสรควรจะเชิญ คู่สมรสของเขามาร่ วมในพิธีดว้ ย เพื่อให้เขาเข้าใจ อัน จะทาให้เกิดความผูกพันและรักโรตารี มากยิง่ ขึ้น


หน้ า 8 5 INs to grow membership หรือ 5 IN ในการเพิม่ สมาชิกใหม่ 1. Initiate การเริ่มต้ น สโมสร กท สุ วรรณภูมิ มีสมาชิก ก่อตั้ง 26 คน ปัจจุบนั มีสมาชิกเพียง 13 คน ซึ่งก็เช่น เดียวกับสโมสรอื่น ๆ ที่สมาชิกลดลงไป การเพิม่ สมาชิก หรื อเพิ่มสโมสรจึงเป็ นวิธีที่ช่วยให้โรตารี ยงั คงอยูไ่ ด้ที่ จานวนสมาชิก 1.2 ล้านคนทัว่ โลก ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ สโมสรของเรา ปัจจุบนั มีองค์กรที่ทางานคล้ายกับเราเพิ่มขึ้นมากมายเมื่อเทียบ กับหลาย ๆ ปี ที่แล้ว ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่ม NGO กลุ่มที่มีความสนใจเหมือน ๆ กัน เช่น รถโฟล์คเต่า ฯลฯ โรตารี เราเองก็มีขอ้ จากัดเฉพาะตัวเช่น ต้องประชุมทุก สัปดาห์ ต้องมีค่าสมาชิกเพื่อส่ งไปโรตารี สากล ซึ่งกลุ่มอื่นอาจไม่มีเรื่ องพวกนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกัน การมีสมาชิกใหม่จะเป็ นการนาสิ่ งใหม่ ๆ เข้า มา มีคนรุ่ นใหม่ข้ ึนมา มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มความกระปรี้ กระเปร่ า ให้กบั สโมสร จึงขอให้ทุกคนช่วยกันเริ่ มต้นหาเข้ามาคนละ 1 คนก็ยงั ดี 2. Invite เชิญชวน สโมสรโรตารี มกั ประชุมกันในที่ ค่อนข้างส่ วนตัว คนอื่นจะเข้ามาร่ วมประชุมด้วยยาก หากไม่ได้เชิญชวน ขอให้พวกเราช่วยกันเชิญบุคคล ดี ๆ ที่ท่านรู ้จกั เข้ามาพบปะ รับประทานอาหารกับ เพื่อนดี ๆ ในสโมสรของเรา แต่อย่าเพิ่งชวนเขาเป็ น สมาชิก แค่ให้เขาได้รับรู ้กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ของเรา เชิญมา 10 คน เป็ นสมาชิกสัก 1 คนก็นบั ว่าสาเร็จแล้ว

หน้ า 5 สุ ดท้ายนี้ หนูขอขอบพระคุณทางสโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ที่ได้ให้โอกาสหนู ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

อน.ปรีชา กลิน่ แก้ว จากสโมสรโรตารี พระนคร กล่าวว่ามีความยินดีที่วนั นี้ได้มีโอกาสมาที่สโมสรกรุ งเทพ สุ วรรณภูมิ มีเรื่ องจะมาพูดทั้งหมด 2 - 3 เรื่ อง “ปี นี้ผมได้รับมอบหมายจากผูว้ า่ การภาคให้เป็ นประธานการเพิ่ม สโมสร ซึ่งเป้ าหมายคือเพิ่มให้ได้ไม่ต่ากว่า 10 สโมสร เพื่อเป็ นเครื่ องมือ ในการเพิม่ สมาชิกให้กบั ภาค เพราะจริ ง ๆ แล้วทั้ง 2 สิ่ งนี้กเ็ ป็ นแนวทาง เดียวกันเพียงแต่คนละบริ บท หลายท่านพูดว่าจะเพิ่มสโมสรอีกทาไม น่า จะเพิ่มสมาชิกในสโมสรเดิมมากกว่า แต่ความเป็ นจริ งแล้วการเพิ่มสมาชิก ในสโมสรเดิมจะยากกว่า ผมจึงได้คิดเรื่ องนี้ข้ ึนมาเพื่อให้จาง่าย (อ่านต่อหน้า 8)


หน้ า 6

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้นาเยาวชนโรตารี (RYLA 2012) ชุดที่ 1 ชมภาพกันก่อน ติดตามอ่านเรื่ องในฉบับหน้าค่ะ

หน้ า 7

อน.ดร.ทรงพล ประธานจัดไรล่า นาทุกคนไปสั กการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคล นย.วิจิตร และ อน.ตรอง ไป ส่ งเด็ก ๆ ทีเ่ ข้ ารับการอบรม ไรล่าในปี นี้ จานวน 6 คน ที่ ร้ านหัวปลาช่ องนนทรี ถนน บางนา-ตราด เด็ก ๆ เข้ าแถวกันตามกลุ่มสี ของตนเอง เพือ่ เตรียมตัว ขึน้ รถตามกลุ่มของตน

เด็ก ๆ ไปถึงเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ โดย รถบัสปรับอากาศ ทั้งหมด 4 คัน

อน.ตรอง เข้ าไปเยีย่ มเยียน เด็ก ๆ ในห้ องพัก (ซึ่งแยก เป็ นห้ องหญิง ห้ องชาย คนละฝั่ง) และร่ วมถ่ าย ภาพกับน้ อง ๆ ไรล่าของ สโมสรกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ  

สารสโมสรฉบับที่ 11/2555-56 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555