Page 1

สโมสรโรตารีกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ โปรแกรมประชุมประจาสัปดาห์

Rotary Club of Bangkok Suwanabhum สารสโมสรฉบับที่ 1/2555-56 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555

เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555

อบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ ภาค 3350 ณ สถาบันบัณฑิตศศินทร์ เวลา 8.30 ‟ 16.30 น. ลงทะเบียน 300 บาท พุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 Club Assembly เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 อบรมสัมมนามูลนิธิโรตารี ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรี อยุธยา เวลา 8.30 ‟ 16.00 น. ลงทะเบียน 300 บาท พุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ผวภ.อเล็กซ์ มาฟโร เยีย่ มสโมสรอย่างเป็ น ทางการ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกัน

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุ วรรณภูมิ ขอต้ อนรับนายกคนใหม่ นย.วิจิตร วิวฒ ั น์ เจริญกุล

ไม่ถึงผู้รบั โปรดส่งคืน ที่สานักงาน อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ 103 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 โทร. 08 1612 2340 , 08 6367 1121 โทรสาร 0 2399 3993 e-mail : trongs3350@hotmail.com , trongs2003@yahoo.com

ประชุมทุกวันพุธ เวลา 19:00 น. ณ Keen Conference ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชัน้ 4 ถนนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 08 1612 2340 ค่าลงทะเบียน 350 บาท


คะแนนการประชุมครั้งที่ 1/ 2555-56 สมาชิกมาประชุม 13 ท่าน ทดแทน - ท่าน ขาดประชุม - ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรปี 2555 – 56 นายกสโมสร นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริ ญกุล นายกก่อตั้ง นยก.เบญจมาศ แสงสว่ างวัฒนะ นายกเพิง่ ผ่านพ้น อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ นายกรับเลือกปี 2556-57 นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เลขานุการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ เหรัญญิก นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล (ปี 2557 – 58)

ปฏิคม อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานบริหารสโมสร อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการบริการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ ประธานพัฒนาสมาชิกภาพ อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ ประธานประชาสัมพันธ์ อน.อนุชา ราชวัตร ประธานมูลนิธิโรตารี อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ ประธานโครงการชนรุ่นใหม่ นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล ประธานอนุกรรมการบริการชุมชน อน.สิ ทธิ ชัย หอมศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการส่ งเสริมการเข้ าประชุม รทร.นงนุช ราชวัตร ประธานอนุกรรมการบริการอาชีพ รทร.เสงี่ยม ราชวัตร Club Trainer อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์ วี

ขอบคุณสมาชิกที่ไปร่ วมกิจกรรมต่ างสโมสร เสาร์ ที่ 7 ก.ค. 55 นย.วิจิตร และ อน.ตรอง เข้ าร่ วมสั มมนาสมาชิกภาพ ณ โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง เสาร์ ที่ 7 ก.ค. 55 อน.ธันยนันท์ อน.ยอด อน.อนุชา รทร.นงนุช และ แอนน์ สุรีย์ ร่ วมงานลีลาศการกุศลของสโมสรโรตารีธนบุรี ทีเ่ วทีลลี าศสวนอัมพร อาทิตย์ ที่ 8 ก.ค. 55 นย.วิจิตร อน.ธันยนันท์ อน.ยอด อน.ตรอง อน.อนุชา อน.ทรงศักดิ์ รทร.นงนุช และแอนน์ สุรีย์ เข้ าร่ วมงาน สถาปนาสโมสรสวนหลวง ณ สานักงานเขตสวนหลวง

ขอบคุณแขกเยีย่ มสโมสร ผวล.ประวิทย์ โรจน์ ขจรนภาลัย สโมสรโรตารีสวนหลวง อน.ภัทรศรี สุ วมิ ล สโมสรโรตารีสาทร แอนน์ รมิดา และ น้ องพีรดนย์ ราชวัตร ครอบครัว อน.อนุชา

สุ ขสันต์ วนั เกิด 11 ก.ค.

โรตารีแอนน์ นารีรัตน์ วิวฒ ั น์ เจริญกุล (นย.วิจิตร )

ขอขอบคุณโรแทเรียนทีช่ าระค่ าสมาชิก 3,000 บาท สาหรับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 แล้ว นยก.เบญจมาศ อน.ตรอง อน.ธันยนันท์ อน.ยอด


หน้ า 16

หน้ า 1

สมาชิกที่เข้ าประชุมเดือนกรกฎาคม คุณพงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร

ชื่อ - นามสกุล

คุยกับนายกวิจติ ร

สมาชิกกิตติมศักดิ์ 4 ก.ค. สถาปนา

11 ก.ค. ครั้งที่ 2

1

นยก. เบญจมาศ แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

2

อน. ยอด แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

3

อน. ธันยนันท์ เมฆสิ งห์วี

มา

มา

4

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

5

อน. สิ ทธิชยั หอมศิริวรรณ

มา

มา

6

อน. อนุชา ราชวัตร

มา

มา

7

อน. ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริ ญ

มา

มา

8

นย. วิจิตร วิวฒั น์เจริ ญกุล

มา

มา

9

นยล. สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ

มา

มา

10

นยล. สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล

มา

มา

11

รทร. นงนุช ราชวัตร

มา

มา

12

รทร. เสงี่ยม ราชวัตร

13

รทร.อดินนั ท์ คุณวิโรจน์พานิช

มา

มา

เปอร์ เซ็นการประชุม

92.31%

100%

มา

18 ก.ค. ครั้งที่ 3

25 ก.ค. ครั้งที่ 4

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่ าน สารสโมสรฉบับนี้เป็ นฉบับแรกของผมในตาแหน่งนายกสโมสร และได้ท่าน อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ หรื อพี่ตรองของเราเป็ นผูด้ าเนินการ ให้ครับ ผมต้องขอบคุณมากๆๆ ที่เป็ นธุระดาเนินการให้ ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง ที่ได้ให้เกียรติไปร่ วม งานพิธีสถาปนา 5 สโมสร ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา และช่วยกัน ต้อนรับแขกของสโมสรต่างๆ ทาให้งานสถาปนาผ่านพ้นไปด้วยดี มีเพื่อน สมาชิกต่างสโมสร และแขกผูใ้ หญ่ในภาค 3350 มาจานวนมาก ทาให้การ เตรี ยมการเรื่ องโต๊ะ และ อาหารไม่เพียงพอ ขาดตกบกพร่ องไปบ้าง ขอให้ เพื่อนสมาชิกช่วยกันขออภัยแขกที่ไปร่ วมงานสถาปนา 5 สโมสรด้วยครับ

และที่จะต้องขอขอบคุณมากๆๆ ท่าน อน.ยอด แสงสว่างวัฒนะ ที่ได้กรุ ณาสละเวลา ช่วยรันงานพิธีการ พร้อมเป็ นพิธีกรในงานให้กบั 5 สโมสร สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ ขอบคุณอีกครั้ง ที่ท่าน อน.ยอด ได้จดั หาของชารวยมาแจกแก่แขกในงานครั้งนี้ เป็ นหนังสื อการ์ตูนสี สันสดสวย “แนวทางการการปฎิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา” อ่านแล้วปฏิบตั ิตาม ได้ผลบุญ แรงนะครับ จะบอกให้


หน้ า 2

หน้ า 15

ในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผา่ นมา ได้มีงานสถาปนาคณะกรรมการ บริ หารปี 2555-2556 ของสโมสรต่างๆเป็ นจานวนมาก ผมได้เข้าไปร่ วม งานหลายสโมสร และต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกของสโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ที่ได้ไปเป็ นเพื่อนและไปในนามสโมสรแทนนายกด้วย ครับ ถ้าผมไปทุกสโมสรคงจะไม่ไหว คงจะเอียนอาหารโต๊ะจีนไปอีกนาน

สมาชิ กโรตารีกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ (นย.วิจิตร อน.ยอด อน.ธันยนันท์ อน.ตรอง อน.อนุชา อน.ทรงศักดิ์ รทร.นงนุช และ แอนน์ สุรีย์ ร่ วมแสดงความยินดี กับ นย.ไพโรจน์ ชัชวาลดารงเจตน์ สโมสรโรตารีสวนหลวง เนื่องในงานสถาปนา คณะกรรมการสโมสร ทีห่ ้ องประชุ มสานักงานเขตสวนหลวง วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.ค. 55

การพูดคุยครั้งแรกในการดารงตาแหน่งนายกของผมวันนี้ หัวข้อ ที่พดู คุยเป็ นเรื่ องคลับแพลน (แผนการบริ หารสโมสรโรตารี กรุ งเทพ สุ วรรณภูมิ ปี 2555-2556) หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมปี นี้ผมทาคลับ แพลนเร็วมาก เนื่องจากผมได้รับเกียรติจาก ผวภ.อเล็กซ์ มาฟโร ภาค 3350 จะมาเยีย่ มสโมสรเราในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เป็ นสโมสรแรกๆ เลย ขอเชิญเพื่อนสมาชิกให้คาแนะนาเรื่ องกิจกรรมที่จะทาในปี บริ หาร 2555-56 ด้วยครับ ใครมีไอเดียจะแชร์ให้ผม ขอเชิญครับ สารฉบับแรกของผมเต็มไปด้วยคาว่าขอบคุณ แต่ที่จะต้องขอ ขอบคุณเป็ นพิเศษอีกครั้งก็คือ การเข้ าร่ วมประชุมครบ 100 เปอร์ เซ็นต์ ของ สมาชิกสโมสรกรุงเทพสุ วรรณภูมใิ นวันนี้ ทาให้ การประชุมปรกติครั้งแรก ในความเป็ นนายกสโมสรของผมเป็ นทีป่ ระทับใจผมมาก ขอให้ สมาชิกมา เป็ นกาลังใจให้ ผมคับคัง่ เช่ นนีอ้ กี ในทุก ๆ สั ปดาห์ นะครับ ด้วยไมตรี จิตแห่งโรตารี นย. วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล

นย.วิจิตร กับกลุ่ม เพือ่ นนายก 108

คณะกรรมการสโมสร และโรตารีแอนน์ สโมสรสวนหลวง


หน้ า 14

ขอแสดงความยินดีย้อนหลังให้ กบั อน.ทรงศักดิ์ ทีเ่ ป็ นผู้นาพาให้ สโมสรได้ รับรางวัล Citation จากท่านประธานโรตารีสากล และยังได้ รับรางวัลการบริจาค EREY ครบ 100% ติดต่ อกันเป็ นปี ที่ 3 จาก ผวล.ประวิทย์ ประธานมูลนิธิภาค 3350 ด้ วย

หน้ า 3 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 (11 ก.ค. 55) นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล เปิ ดประชุมเวลา 19.30 น. เชิญสมาชิกและแขกเยีย่ มสโมสรร่ วมร้องเพลง ชาติ และแจ้งข่าวนายก นยล.สายสวาท โรจนะประเสริฐกิจ เลขาสโมสร แจ้งข่าวเลขา 1. ผชภ. ทญ. อัจฉรา ปานแดง ขอเชิญประชุมเรื่ อง Rotary One Service Day ในวันพุธที่ 18 ก.ค. 55 เวลา 12.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม โดยมีวตั ถุประสงค์คือ „ เพื่อให้ทุกสโมสรมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมร่ วมกัน ทาให้เกิดความ สามัคคีในมวลหมู่มิตรโรตารี „ เพื่อให้โครงการเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ และโรตารี สากล ผ่านสื่ อมวลชนต่าง ๆ „ เพื่อบรรลุเป้ าหมายแผนงานประจาปี ของทุกสโมสรที่เข้าร่ วมโครงการ เพื่อใช้งบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด 2. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่ วมการสัมมนากับภาค 3350 คือ เสาร์ที่ 14 ก.ค. เรื่ อง การประชาสัมพันธ์ และเสาร์ที่ 21 ก.ค. เรื่ องมูลนิธิโรตารี (รายละเอียดอยู่ หน้า 13) 3. ขอเชิญร่ วมงานสถาปนาคู่มิตร 8 สโมสร ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รี สอร์ท จ.สิ งห์บุรี วันเสาร์ที่ 21 ก.ค. เวลา 17.00 น.


หน้ า 4 ผวล.ประวิทย์ โรจน์ ขจรนภาลัย จากสโมสร โรตารี สวนหลวง กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ไม่ สามารถไปร่ วมงานสถาปนาฯ ของกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ได้ ในวันนี้เป็ นการประชุมเคาะฆ้องครั้งแรกของ นย. วิจิตร จึงต้องมา เพราะกับสโมสรนี้กใ็ กล้ชิดกันมา หลายปี มาประชุมกับที่นี่กน็ านพอสมควร กลับไปวันนี้กค็ งสบายใจที่ได้ มาพบปะพูดคุยกัน ปี นี้เราคงมีกิจกรรมที่จะร่ วมกันทาได้เยอะ เมื่อสักครู่ ที่เลขาพูดถึงการประชุมสัมมนามูลนิธิฯ ในวันที่ 21 มิ.ย. อยากให้ได้ไปเรี ยนรู ้จริ ง ๆ ขอบอกว่าเป็ นนิมิตใหม่ เรื่ องของมูลนิธิน้ นั หากรู ้ไม่จริ งก็อาจทาให้เกิดความสับสนขึ้นได้ แต่ถา้ เรามีเวลาได้ศึกษา คิดว่าการทาโครงการทั้งหลายในอนาคต ก็จะราบรื่ น ไม่เกิดความสงสัย อันทาให้เกิดปัญหากัน ปี นี้ อน.ศิริชยั กลับมาเป็ นประธานมูลนิธิอีกครั้ง หนึ่ง ตาแหน่งประธานมูลนิธิภาคนั้น คนหนึ่งจะเป็ นกี่ครั้งก็ได้ แต่ครั้ง หนึ่งต้องติดต่อกันไม่เกิน 3 ปี ในปี ที่ผมขึ้นเป็ นผูว้ า่ การภาค ปี นั้นจะเป็ น การใช้ Future Vision อย่างเต็มรู ปแบบ ณ วันนั้นการทางานของประธาน มูลนิธิกบั ผูว้ า่ การภาคจะต้อง on line ตลอด ต้องตอบคาถาม หรื อตัดสิ นใจ กันทาง iphone เลย ซึ่งยังเป็ นวัฒนธรรมที่เราไม่คุน้ เคย นายกหรื อประธาน มูลนิธิสโมสรก็คงต้อง on line เช่นกัน และก่อนหน้านั้นสโมสรยังจะต้อง มัน่ ใจว่าตนเองมีสิทธิหรื อมีความสามารถที่จะทาโครงการได้ เมื่อสักครู่ ได้ยนิ นายกพูดถึงการทา Club Plan อาจจะต้องวางแผนถึงนายกรับเลือกปี หน้าด้วย ขอบคุณผูห้ ลักผูใ้ หญ่ที่ผมเคารพนับถือที่นี่ ตลอดจนสมาชิกทุก ท่าน มากรุ งเทพสุ วรรณภูมิวนั นี้บรรยากาศยังคงเหมือนเดิมครับ ขอบคุณ”

หน้ า 13

กลับมาฟังตัวแทนจากทั้ง 8 กลุ่มพูดสรุ ปให้ฟัง ได้เป็ นข้อมูลที่ ทางภาคจะไปขยายผลต่อมากมาย สรุ ปการสัมมนาครั้งนี้คือ ได้ขอ้ มูลที่วา่ ปี นี้ทุกสโมสรจะต้องมีสมาชิกอย่างต่า 15 คน ซึ่งสโมสรเราก็เข้าข่ายที่จะ ต้องเพิ่มอีกหลายคน และต้องขอถือโอกาสขอบคุณ อผภ.ดร.ไกร ตั้งสง่า ที่ได้กล่าวถึงสโมสรเล็ก ๆ อย่างกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ในการบรรยายถึง 2 ครั้ง ว่าแม้เราจะเป็ นสโมสรที่มีสมาชิกน้อย แต่กส็ ามารถทากิจกรรมได้ ใหญ่ไม่แพ้สโมสรที่สมาชิกมาก ๆ เหมือนกัน เสาร์หน้าจะมีการประชุมสัมมนาเรื่ องการประชาสัมพันธ์ ซึ่งน่า สนใจไม่นอ้ ยไปกว่ากันเลย จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่ วมประชุม ด้วยกันค่ะ

ข่าวจากภาค 3350 วันอบรมความสัมพันธ์ ภาค 3350 เมือ่ ไหร่ : ทีไ่ หน: อย่ างไร: ใคร: ทาไม:

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 ถึง 16.30 นาฬิกา สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ 300 บาทต่อคน (กาแฟช่วงพักสองรอบ) ทุกคนที่พดู ภาษาไทย เพื่อการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันความสาเร็จให้กบั ผูอ้ ื่น

การสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ปี 'สร้างผลงาน เพื่อสันติสุข' ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา จ.พระนครศรี อยุธยา เวลา 08.30-16.00 น ค่าลงทะเบียน 300 บาท


หน้ า 12 เกือบจะท้อซะแล้ว ก็พอดีมาเจอรายต่อมา ตอนแรกยืนอยูบ่ นชั้นลอย ขอตัวหันไปสัง่ งานลูกน้องก่อนจะหันมาคุยกับพวกเรา แล้ว จึงเดินลงมาข้างล่าง รายนี้ทาเครื่ องกรองน้ า และเครื่ องกรอกน้ าใส่ ขวดพร้อมกันทั้งลังเลย น่าสนใจมาก เจ้าของรู ้จกั โรตารี อยูแ่ ล้ว เพราะมีพี่ชายเป็ นโรแทเรี ยนอยู่ (ที่ไหนเค้าบอกว่าจาไม่ได้) และเคยติดต่อธุรกิจกับโรตารี ในต่างจังหวัดด้วย พอรู ้วา่ เราอยูโ่ รตารี เรี ยก ลูกน้องเอาเก้าอี้มาให้นงั่ พูดคุยกันดีมาก เผลอ ๆ เค้าจะได้งานจากพวกเรา อีกหลายสโมสรเลย แลกนามบัตรกันเป็ นการใหญ่ ชักค่อยมีกาลังใจ ไปคุยกับรายต่อไป เป็ นธุรกิจทาบาน กระจก มีผหู ้ ญิงอยูข่ า้ งใน 3 คน แต่ เค้าล็อคประตูไว้ ต้องเปิ ดสัญญาณ จากในร้านจึงจะเข้าได้ ตอนแรกไม่ คิดว่าเค้าจะเปิ ดเพราะตอนนั้นพวกเรา เริ่ มรวมตัวกัน 5 ‟ 6 คน ใกล้จะกลับแล้ว แต่ปรากฏว่าเค้าให้พวกเราเข้าไป ยืนกันเต็มร้านเลย งานนี้ดิฉนั เริ่ มเอง ใช้สไตล์เบา ๆ ทานองว่าพวกเรามาเช็ค เรทติ้งว่า รู ้จกั โรตารี กนั ไหม ซึ่งได้รับการร่ วมมือกรอกแบบสอบถามเป็ น อย่างดีมาก ทางภาคให้เวลาทั้งหมดชัว่ โมงเศษ ๆ กลุ่มสี ชมพูของเรากลับไปถึงโรงแรม ทีหลังเพื่อน เพราะ นย.พรชัย ซึ่งอยูใ่ นเขตบางคอแหลมนี้ไปกับกลุ่มเรา จึง ใช้เวลากับชุมชนนานหน่อย ท่าทางจะได้สมาชิกใหม่เข้าสโมสรหลายคนนะ

หน้ า 5 อน.ภัทรศรี สุ วิมล จากสโมสรโรตารี สาทร กล่าวว่า “วันนี้ต้ งั ใจมาแสดงความยินดีกบั นย.วิจิตร ในการประชุมครั้งแรก ความจริ งอยากจะมีส่วนร่ วม ในการประชุมครั้งแรกของหลาย ๆ สโมสรถ้าเป็ นไป ได้ เริ่ มมาที่นี่เป็ นที่แรก และอยากจะมาขอบคุณ นยก.เบญจมาศ และ อน.ตรอง ด้วยที่แม้จะไม่ได้ไปร่ วมงานมงคลสมรส ของลูกชายเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. แต่กไ็ ด้ส่งการ์ดไปช่วยแสดงความยินดี มาที่นี่รู้สึกอบอุ่น เป็ นกันเองดี สบาย ๆ ไม่กดดันเหมือนเวลาอยู่ ที่สาทร ซึ่งนายกมักจะตามอยูเ่ สมอว่าอดีตนายกสโมสรควรต้องไปร่ วม ประชุมทุกครั้ง (ในอดีตกาลที่ผา่ นมา กรุ งเทพสุ วรรณภูมิก็เคยเป็ นเช่นนี้ค่ะ ‟ บก.) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จะเป็ นการประชุมร่ วมกันครั้งแรกระหว่างคณะ กรรมการชุดเก่า กับชุดใหม่ ซึ่งดิฉนั ก็จะวนเวียนอยูต่ รงนี้ ก็ตอ้ งช่วยกัน ทา Club Plan ต้องดูวา่ สมาชิกคนไหนควรจะทาตาแหน่งอะไรในปี หน้า ร่ วมประชุมกันอยู่ 2 ‟ 3 ครั้งก่อนจะเปลี่ยนปี โรตารี เพราะเรามีอาจารย์ ใหญ่คือ ดร.อาภาซึ่งเป็ นนายกก่อตั้ง และอดีตผูว้ า่ การภาค ท่านจะคอย ตะล่อม ๆ ไม่ให้ผดิ เพี้ยนไป แต่นายกปี นี้คือ ดร.อภิญญา ก็เป็ นแบบสบายๆ ไม่อยากให้เครี ยด ขอแสดงความขอบคุณกับอดีตนายกทรงศักดิ์ ที่เพิ่งผ่านพ้นไป คงเหมือนยกภูเขาออกจากอก แต่กย็ งั ต้องอยูต่ ่อนะคะ ต้องช่วยนายกท่าน ใหม่ต่อไป / ยินดีกบั ท่านนายกวิจิตรอีกครั้งค่ะ” อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ กล่าวว่า “ถ้าถามถึงความรู้สึกของผมใน 1 ปี ที่ผา่ นมา ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นสิ่ งสมมุติที่เรี ยกว่าปรุ งแต่ง ร้อน หนาว เย็น อยูท่ ี่ มนุษย์ท้ งั หมด สิ่ งหนึ่งที่เป็ นจริ งคือ พระอาทิตย์ข้ ึนทางทิศตะวันออก ตกทางทิศ


หน้ า 6

หน้ า 11

ตะวันตก 1 ปี ที่ผา่ นมาทุกท่านคงจาได้แม่น ไม่เฉพาะผมคน เดียว เพราะเกิดอุทกภัยร้ายแรงขึ้นในประเทศไทย และการ บันเทิงเริ งรมย์แต่มีสาระ นัน่ คืองานโรตารี คอนเวนชัน่ โดยเฉพาะที่จาแม่นแน่นอนคือ อุทกภัย ที่เราต้องนัง่ เรื อ ออกไปช่วย และในวันที่เรารณรงค์หาเงินจากจักรยาน นัดกัน ตอนตี 4 ตี 5 ฝนก็เกิดตก เหมือนกับลงโทษเรา แต่เป้ าหมายอยูข่ า้ งหน้า เราต้องไปหา เป้ าหมาย อันนี้ ท่าน ว.วชิรเมธี เป็ นคนพูด ไม่ใช่ผม ในวันนั้น ผมจาภาพได้แม่นเลย สโมสรเราใน 10 ปี ที่ผา่ นมาไม่เคยมีการใช้สมาชิกโหดอย่างนี้เลย ผมก็ตอ้ ขอขอบพระ คุณที่ทุกท่านมีพลัง ร่ วมมือกัน แม้กระทัง่ คนสู งอายุ (แต่ยงั ไม่แก่นะครับ) ทุกคนช่วย กันจริ ง ๆ ต่อมาในกิจกรรมม้าแคระก็เช่นกัน ต้องใช้บุคลากร แต่บุคลากรจะมากจะ น้อย ไม่สาคัญเท่ากาลังใจพลังใจที่รวมกัน โดยเฉพาะสโมสรของเราเป็ นสโมสรที่ไม่ ใหญ่ บุคลากรไม่มาก การทาหน้าที่ก็ไม่ใช่จะราบรื่ น 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่ใจมาแล้ว ถึงบางท่านจะเดินช้าแต่ใจไปแล้ว ยกตัวอย่าง รทร.นงนุช , นยก.เบญจมาศ ที่ขยัน ขันแข็งมาก มาแต่เช้า มาถึงก็มดั หญ้า หัน่ แครอท อน.ธันยนันท์ ก็ไม่ยอมน้อยหน้า ขนแครอทมาแต่เช้าเช่นกัน มาถึงก็มาหัน่ หัน่ หัน่ แม้กระทัง่ สมาชิกท่านอื่น ๆ ทุก ท่าน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ พูดจาชักชวน เป็ นสิ่ งที่ผมประทับใจมากแม้จะไม่ได้ เอ่ยนาม อีกเรื่ องคือการไปปลูกป่ าชายเลน อากาศก็ร้อน แต่สมาชิกก็ยงั ยิม้ แย้มแจ่มใส โดยเฉพาะ นยล.สุ ปรี ดา ที่ยมิ้ นั้นยังเป็ นภาพที่ตรึ งตราผมอยูเ่ ลย บังเอิญเป็ นจังหวะดี ที่วนั นั้นเราได้ตน้ ไม้ฟรี มา 5,000 ต้น เป็ นโครงการที่นึกไม่ถึงว่าเราจะได้ทา สิ่ งต่าง ๆ ที่พดู มานี้มนั จาอยูใ่ นสมอง ถ้าเราไม่ร่วมมือร่ วมใจกันฟันฝ่ าอุปสรรค เราไม่ถึงเป้ า หมาย และที่ นย.วิจิตร ถามว่าผมจะกลับมาเป็ นนายกอีกไหม คนเราไม่สามารถตอบได้ แม้กระทัง่ ตัวเอง ณ วันนี้ เพียงแต่มีจิตที่ช่วยเหลือโรตารี อยูแ่ ล้ว จะในด้านใดด้านหนึ่ง เท่านั้นเอง ขอบคุณครับ”

หลังจบการบรรยายภาคเช้า อผภ.สุ ชาดา เสนอให้มีการอบรมแนว ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจัดแบ่งโรแทเรี ยนออกเป็ น 8 กลุ่ม ให้ 4 กลุ่ม ร่ วมสานเสวนา 4 หัวข้ออยูท่ ี่โรงแรม ในขณะที่อีก 4 กลุ่ม แยกย้ายกันไป ยัง 4 ชุมชน เพื่อพบปะพูดคุยกับผูป้ ระกอบการในบริ เวณนั้น สอบถามว่า พวกเค้ารู ้จกั โรตารี หรื อเคยเข้าร่ วมกิจกรรมใด ๆ กับโรตารี ไหม โดยมี แบบสอบถามไปขอข้อมูลสั้น ๆ จากชุมชนเหล่านั้น ดิฉนั และ นย.วิจิตร เลือกไปลงพื้นที่แทนที่จะนัง่ เสวนาอยูใ่ น ห้องแอร์ แต่พอดีเราถูกแยกไปอยูค่ นละสี จึงไปคนละชุมชนกัน รถตูท้ ้ งั 4 คัน มี อปพร. โดยการประสานงานของ นย.พรชัย บวรรัฐกุล สโมสร บางคอแหลม นาพวกเราไปปล่อยไว้ตามชุมชนต่าง ๆ รถแต่ละคันไปกัน 10 คน สี ชมพูที่ดิฉนั อยู่ เดินแยกกันไปกลุ่มละ 2 คนบ้าง 3 ‟ 4 คนบ้าง ผูป้ ระกอบการที่เราไปพบส่ วนใหญ่อยูต่ ึกแถว เพราะถ้าเป็ นบริ ษทั หรื อ โรงงานขนาดใหญ่หน่อยที่มี รปภ.เฝ้ า เราไม่สามารถเข้าไปได้ เพราะได้ รับการปฏิเสธตั้งแต่หน้าประตูใหญ่แล้ว กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ได้พดู คุย ก็มีท้ งั ดีบา้ ง ไม่ดีบา้ งเป็ นเรื่ อง ธรรมดา รายแรกเป็ นโรงพิมพ์ขนาด 1 คูหา เจ้าของท่าทางไม่ให้ความ ร่ วมมือเอามาก ๆ ทั้งที่อุตส่ าห์เดินลงจากชั้นลอยมาคุย แต่กพ็ ดู ในเชิง ปฏิเสธทุกอย่าง บอกว่าแถวนั้นจะต่างคนต่างอยู่ ไม่เคยรู ้จกั โรตารี ถาม ว่าสนใจจะรับความช่วยเหลือเรื่ องใดบ้างไหม ก็ไม่ ไม่ ตลอด สงสัยกลัว เราเป็ นสรรพากรมาหลอกถามข้อมูลหรื อเปล่า กลุ่มพวกเราที่เข้าไปก็ ออกหล่อออกสวยปานนั้น

นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล ปิ ดประชุมเวลา 20.50 น. หลังจากนั้น เป็ นการถ่ายภาพร่ วมกัน

เออ ถ้าเป็ นท่านสรรพากรทรงศักดิ์เข้าไปสิ ค่อยน่ากลัวหน่อย ฮ่า ฮ่า


หน้ า 10

สนเทศโรตารี เรือ่ งการพัฒนาสมาชิกภาพ

(โดย อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ภาค 3350 ได้จดั ให้มีการประชุมสัมมนาขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี โรตารี 2555 ‟ 56 โดยเริ่ มจากเรื่ องการพัฒนาสมาชิก ภาพ ซึ่งถือเป็ นหัวใจสาคัญขององค์กรก่อน เพราะหากไม่ มีสมาชิก ก็จะไม่ มีสโมสร และเมื่อไม่ มีสโมสร ก็ไม่ สามารถมีโรตารีได้ ท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพในปี นี้คือ อผภ. สมภพ สุ ขสิ งห์ จึงได้จดั สัมมนาขึ้นที่โรงแรมทองธารา ถนนเจริ ญกรุ ง โดย ได้ระดมคณะกรรมการระดับหัวกะทิท้ งั สิ้ นมาให้ความรู ้กบั พวกเรา คือ อผภ.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ บรรยายเรื่ อง “แผนการพัฒนาสมาชิกภาพ ของโรตารี สากล” อผภ.ดร.ไกร ตั้งสง่ า ประธานฝ่ ายส่ งเสริ มการเพิม่ สมาชิก บรรยายเรื่ อง “การส่ งเสริ มการเพิ่มสมาชิก” อผภ.เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์ ประธานฝ่ ายส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ บรรยายเรื่ อง “การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องของสโมสรโรตารี ” อน.ปรีชา กลิน่ แก้ว ประธานฝ่ ายส่ งเสริ มการเพิ่มสโมสร บรรยายเรื่ อง “ก่อตั้งสโมสรใหม่...ทาไม?” อผภ.สุ ชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานฝ่ ายส่ งเสริ มความเข้มแข็ง บรรยายเรื่ อง “การส่ งเสริ มการสร้างความเข้มแข็งในสโมสร” ซึ่งเป็ นที่น่ายินดีวา่ การประชุมครั้งนี้ มีโรแทเรี ยนให้ความสนใจ เข้าสัมมนาถึง 120 กว่าท่าน สาหรับสโมสรกรุ งเทพสุ วรรณภูมิของเรา มี นายกวิจิตร และดิฉนั เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมประชุม

กิจกรรมมิตรภาพ

หน้ า 7

นย.วิจิตร ร่ วมงานสถาปนาสโมสรกรุ งเทพ 70 ณ โรงแรมปริ๊นซตันพาร์ คสวีท เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555

นย.วิจิตร ทีโ่ รงแรมมณเฑียรริเวอร์ ไซด์ เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ในงานสถาปนาร่ วม 10 สโมสร คือ เจริญนคร, กรุ งเทพบางขุนเทียน, ตากสิ นธนบุรี, พระปิ่ นเกล้ าธนบุรี, พระปกเกล้ าธนบุรี, บางแคธนบุรี 50, เยาวราช, ยานนาวา , รังสิ ต และ หนองแขม


หน้ า 8 วันสถาปนาร่ วมฯ ของสโมสรจตุจักร , กรุงเทพรัชดาภิเษก ,

หน้ า 9

กรุ งเทพพัฒนาการ , วังทองหลาง และ กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค

สมาชิ กสโมสรกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ เข้ าร่ วมงานวันสถาปนาคณะกรรมการฯ ชุ ดใหม่ ปี บริหาร 2555 -2556 ณ โรงแรมเจ้ าพระยา ปาร์ ค เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555

กลุ่มนายกปี 107 เป็ นผู้ เคาะฆ้ องเปิ ดประชุ ม

อผภ.ดร.สุ พงศ์ คล้ องเหรียญอดีตนายก ให้ อน.ทรงศักดิ์ ในขณะที่ นย.วิจิตร ได้ รับการคล้องเหรียญนายกจาก ผวภ.อเล็กซ์ พี มาฟโร อผภ.สมศักดิ์ กล่าวนา คาปฎิญาณตน แก่ กลุ่ม นายกปี 108 ทั้ง 5 ท่าน

กลุ่มนายกปี “สร้ างผลงาน เพือ่ สั นติสุข” ร่ วมกัน เคาะฆ้ องปิ ดประชุ ม

สารสโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 1  

สารสโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิ