Page 1

Avifauna Termesivských rybníků Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller, Petra Hlaváčová, Václav Hlaváč, Dana Kořínková, Pavel Hobza, Petr Tichý únor 2013


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Avifauna Termesivských rybníků Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller, Petra Hlaváčová, Václav Hlaváč, Dana Kořínková, Pavel Hobza, Petr Tichý únor 2013

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 3 Všeobecná ochrana ptáků a její zakotvení v legislativě .......................................................................... 4 Zhodnocení problematiky v oblasti Havlíčkobrodska ............................................................................. 6 Popis lokality.......................................................................................................................................... 16 Výskyt ptáků na lokalitě ........................................................................................................................ 23 Podzimní monitoring ptáků................................................................................................................... 33 Ohrožení ptáků na lokalitě .................................................................................................................... 38 Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků............................................. 43 Závěr...................................................................................................................................................... 44 Příloha 1: Fotodokumentace lokality a avifauny Termesivských rybníků ............................................. 45

Objednatel: město Havlíčkův Brod

2


Úvod Soustava Termesivských rybníků patří mezi ornitologicky významné lokality v Kraji Vysočina. Tato studie shrnuje dostupná avifaunistická data z lokality, která doplňuje podzimním průzkumem protahujících ptáků v roce 2012, a předkládá návrhy ochranářských opatření. Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v aktuálním znění: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů ptáků podle červeného seznamu (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo pozoruhodnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost Řazení druhů ptáků bylo zachováno podle metodického doporučení pro faunistické výzkumy v České společnosti ornitologické (HUDEC 1993). České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1983, 1984, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005).

Literatura: HUDEC K. [ed.], 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I, 3/II. – 1. vyd., Academia, Praha: 1-1236. HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 16-32. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120.

3


Všeobecná ochrana ptáků a její zakotvení v legislativě Právo je jedním z nejdůležitějších nástrojů v ochraně přírody a krajiny. Legislativní nástroje však procházejí poměrně častými změnami a je zapotřebí pracovat s platnými novelizovanými texty právních norem. Platné i připravované právní předpisy z oblasti životního prostředí lze nalézt např. na stránkách MŽP (www.env.cz). V oblasti ochrany přírody, myslivosti, ochrany zvířat atd. neplatí princip komplexnosti a integrovanosti rozhodování. Jednotlivé vydané dokumenty (souhlasy, výjimky, rozhodnutí o odchylném postupu, závazná stanoviska atd.) nenahrazují další nutné úřední dokumenty. Týká se to jak různých právních předpisů, tak i různých situací v rámci téhož zákona. Právní řád, který představuje souhrn všech pramenů práva, které ve státě platí (tzn. u kterých je povinnost dodržování), v sobě zahrnuje následující právní předpisy: 1) ústavní zákony, 2) mezinárodní úmluvy, 3) právo EU, 4) zákony, 5) podzákonné předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, krajů, obcí...) a 6) právní precedenty (v ČR se takto uplatňují pouze nálezy Ústavního soudu). Ústavně právní základ ochrany přírody a krajiny je upraven v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod. V Ústavě České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., je v článku 7 uvedeno: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. V Listině základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., je ve 3 odstavcích článku 35 uvedeno: (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. (2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. (3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Česká republika ratifikovala řadu mezinárodních závazků týkajících se ochrany ptáků (např. Úmluva o biologické rozmanitosti, Bernská úmluva, Ramsarská úmluva, Washingtonská úmluva, Bonnská úmluva). Po vstupu do EU se musíme řídit evropským právem. Veškeré národní předpisy, které jsou v rozporu s právem EU, buď pozbývají platnosti, nebo alespoň mohou být soudně napadeny. Evropské právo má přednost před právem vnitrostátním. Z hlediska ptáků je nejdůležitější směrnice 2009/147/ES O ochraně volně žijících ptáků. Z této směrnice vychází např. nařízení vlády č. 51/2005 Sb., které stanovuje druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti v ČR. Z naší národní legislativy je pro ochranu volně žijících ptáků klíčový zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném zněmí), a jeho prováděcí předpisy. Ochranu druhů rozlišujeme na obecnou a zvláštní. Obecná ochrana volně žijících ptáků má některá svá specifika, která jsou vyjmenována v § 5a zákona. Pro příklad zmiňme třeba zákaz odstraňování hnízd, zákaz sběru vajec ve volné přírodě anebo povinnost opatřit ochrannými prostředky nadzemní vedení vysokého napětí při jeho budování či rekonstrukci tak, aby účinně zabránilo usmrcování ptáků elektrickým proudem. Hlavní odlišností ochrany ptáků od ochrany ostatních živočichů (obratlovců i bezobratlých) je přísnější obecná ochrana podle zákona o ochraně přírody a krajiny. U jiných živočichů nejsou chráněni jedinci přímo, ale pouze jako součást populací. Některé vzácné, ohrožené, kulturně či vědecky významné druhy jsou zařazeny mezi druhy zvláště chráněné, jejichž ochrana je přísnější. Zvláště chráněné druhy jsou vyjmenovány v přílohách prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. (v platném znění). Dle stupně ohrožení jsou kategorizovány na druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Nejpřísnější ochrana se vztahuje na druhy kriticky a silně ohrožené (pro tyto druhy se zákonná ochrana ve stávající podobě neliší). Nižší stupeň ochrany se vztahuje na druhy ohrožené. Významným nástrojem zvláštní druhové ochrany je ochrana biotopů jako základního předpokladu jejich existence. Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném

4


působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Ze zákazů uvedených v obecné i zvláštní druhové ochraně lze v konkrétních případech povolit výjimku. Případy, kdy lze ve správním řízení výjimku povolit, jsou vyjmenované v příslušných ustanoveních zákona č. 114/1992 Sb.: tedy zejména v zájmu veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, bezpečnosti leteckého provozu, v zájmu předcházení závažným hospodářským škodám aj. Pro ornitologicky významné lokality je jednou z možností zajištění odpovídajících podmínek pro výskyt a rozmnožování vzácných druhů jejich územní ochrana. Zájmová lokalita této studie představuje rybniční biotop. Rybníky slouží kromě chovu ryb jako zásobárna vody, jako životní prostředí mokřadních organismů, ovlivňují místní klima a mají významnou stabilizující ekologickou a krajinotvornou funkci. Všechny rybníky jsou ze zákona významnými krajinnými prvky (VKP). Všechny VKP jsou chráněny před zásahy, které by vedly ke ztrátě jejich ekologické či krajinotvorné funkce. Ochranářsky nejvýznamnější rybníky mívají statut zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jednotlivé lokality mohou být vyhlášeny (zejména podle významu a zachovalosti) ve 4 různých kategoriích ZCHÚ, a to národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP). Tato chráněná území se vyhlašují individuálními zřizovacími předpisy. Přírodní rezervaci a přírodní památku vyhlašuje kraj, národní přírodní rezervaci a národní přírodní památku Ministerstvo životního prostředí. Zákon explicitně stanovuje základní ochranné podmínky. Bližší ochranné podmínky jsou stanoveny při vyhlašování. V bližších ochranných podmínkách je možno vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánů ochrany přírody. Zvláštním nástrojem je institut přechodně chráněné plochy (PCHP), jejímž cílem je také ochrana cenných přírodních složek. Lze ji využívat pro případy okamžité potřeby chránit určitý přírodní objekt nebo jev, o jehož další existenci, tendenci vývoje nebo hodnotě nejsou k dispozici dostatečné informace. Jejím prostřednictvím lze např. stabilizovat podmínky prostředí při zahnízdění ohroženého ptačího druhu či chránit před devastací nepředvídaný soustředěný výskyt jedinců vzácného druhu, o němž momentálně není známo, zda je pouze dočasný či trvalý. Dočasnou ochranu je možné tímto způsobem zajistit i na plochách, kde je žádoucí uchovat stávající přírodní poměry pro krátkodobější studijní či výzkumné účely. Vyhlášení přechodně chráněné plochy přísluší obcím s rozšířenou působností a provádí se rozhodnutím, které obsahuje zdůvodnění a účel ochrany, omezení činností, které by předmětný objekt mohly poškodit nebo zničit, a časové období, během něhož tato ochrana platí. Právní nástroje jsou jednou z možností ochrany ptáků a jejich lokalit. V některých případech však mohou být účinnější jiné nástroje, např. zvyšování povědomí veřejnosti, nástroje ekonomické, dobrovolné, informační, strategického plánování, zapojování veřejnosti, výzkum, mezinárodní spolupráce či nástroje institucionální, podrobněji viz MORAVEC et KODET 2005. Literatura: KOLÁŘ F., MATĚJŮ J., LUČANOVÁ M., CHLUMSKÁ Z., ČERNÁ K., PRACH J., BALÁŽ V. et FALTEISEK L., 2012: Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu. – Dokořán, Praha: 216 s. MORAVEC J. et KODET V., 2005: Obecný vzdělávací systém pro úředníky místních samosprávných orgánů. Správní činnosti v ochraně přírody a krajiny. – IEEP VŠE et Euroconsultants, Praha: 272 s., CD-ROM. PRIMACK R. B., KINDELMANN P. et J. JERSÁKOVÁ J., 2001: Biologické principy ochrany přírody. – Potrál, Praha: 352 s. STEJSKAL V., 2006: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. – Linde, Praha: 591 s. STEJSKAL V. et VERMOUZEK Z., 2004: Ptáci & zákon aneb Právní příručka nejen pro ornitologa. – Česká společnost ornitologická, Praha: 74 s.

5


Zhodnocení problematiky v oblasti Havlíčkobrodska V minulosti bylo v okrese Havlíčkův Brod zjištěno prokázané či pravděpodobné hnízdění 50 druhů mokřadních ptáků (viz následující tabulka). Mokřadní druhy jsou zde myšleny v širším pojetí od druhů striktně vázaných na vodní biotopy (zejména vrubozobí), přes druhy vázané na mokré louky (např. bekasina otavní) až po druhy, které jsou vázány na mokřadní biotopy jen jako převažující hnízdiště (např. moták pochop) či převažující loviště (např. čáp černý). Kategorie ochrany a ohrožení §,VU,!! §,VU,!! §§,CR,!!! §,EN,!!! §§§,CR,!!! §§§,CR,!!! NT,!! §§,VU,!! §,NT,!! VU,!! EN,!!! §,VU,!! §,CR,!! ○,! §§,CR,!! §§,CR,!!! ○,! ○,! §§§,CR,!!! §,VU,!! §§,VU,!! §§,EN,!!! §§§,CR,!!! NT,!! ○,! VU,!! VU,!! §§,EN,!! §,VU,!! §§§,CR,!!! §§§,CR,!!! §§,EN,!!! §§,EN,!!! VU,!!!

Mokřadní druhy ptáků POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Potápka roháč (Podiceps cristatus) Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) Bukač velký (Botaurus stellaris) Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Volavka popelavá (Ardea cinerea) Čáp černý (Ciconia nigra) Čáp bílý (Ciconia ciconia) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Labuť velká (Cygnus olor) Husa velká (Anser anser) Kopřivka obecná (Anas strepera) Čírka obecná (Anas crecca) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Čírka modrá (Anas querquedula) Lžičák pestrý (Anas clypeata) Polák velký (Aythya ferina) Polák chocholačka (Aythya fuligula) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Moták pochop (Circus aeruginosus) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Chřástal malý (Porzana parva) Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Lyska černá (Fulica atra) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) Kulík říční (Charadrius dubius) Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Sluka lesní (Scolopax rusticola) Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Racek chechtavý (Larus ridibundus)

6

Hnízdění v okrese HB prokázané prokázané pravděpodobné prokázané pravděpodobné prokázané pravděpodobné prokázané prokázané prokázané pravděpodobné prokázané prokázané prokázané pravděpodobné pravděpodobné prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané pravděpodobné prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané pravděpodobné pravděpodobné prokázané pravděpodobné prokázané


Kategorie ochrany a ohrožení LC,! LC,!! §§,EN,!!! §,LC,! ○,! ○ §,EN,!! ○,!!!

○,! §§,VU,!! §,NT,!! §,VU,!! §§§,VU,!!

Mokřadní druhy ptáků PĚVCI (PASSERIFORMES) Linduška luční (Anthus pratensis) Skorec vodní (Cinclus cinclus) Slavík modráček (Luscinia svecica) Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Strnad luční (Miliaria calandra)

Hnízdění v okrese HB prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané pravděpodobné pravděpodobné prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané prokázané

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že z celkového počtu 50 mokřadních druhů ptáků s prokázaným či pravděpodobným hnízděním v okrese Havlíčkův Brod, patří většina z nich mezi druhy chráněné a ohrožené. Jedná se o 30 zvláště chráněných druhů, z toho 7 kriticky ohrožených (§§§), 11 silně ohrožených (§§) a 12 ohrožených (§). Celkem 39 druhů je zařazeno do červeného seznamu, a to 10 jako kriticky ohrožených (CR), 8 ohrožených (EN), 14 zranitelných (VU), 4 téměř ohrožené (NT) a 3 málo dotčené (LC). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si tyto druhy zasluhují mimořádně vysokou pozornost (!!!) pro 17 druhů, zvýšenou pozornost (!!) pro 21 druhů a pozornost (!) pro 9 druhů. Ačkoliv na Havlíčkobrodsku bylo zejména v minulosti několik ornitologicky významných rybníků, žádný z nich nebyl vyhlášen zvláště chráněným územím s prioritním cílem ochrany hnízdících ptáků. Narůstající intenzita rybničního hospodaření měla za následek úbytek vzácných druhů i snižování početnosti běžných druhů vodních ptáků. Jako zvláště chráněná území byla na Havlíčkobrodsku vyhlášena původně vzhledem k jejich botanickému významu také některá mokřadní společenstva rašelinných a podmáčených luk. Území s větší rozlohou mají význam i pro hnízdění ptáků: PR Řeka v CHKO Žďárské vrchy, PR Mokřadlo v CHKO Železné hory, PR Havranka, PR Niva Doubravy a PR Kamenná Trouba. Pouze u poslední z nich je součástí rezervace i velký rybník, avšak i zde vzrůstala intenzita rybničního hospodaření s negativními dopady na ptactvo. Vzhledem ke své rozloze a různorodé mozaice biotopů bývala PR Kamenná Trouba ornitologicky nejvýznamnější lokalitou Havlíčkobrodska (viz KUNSTMÜLLER 1998). V 90. letech patřily v okrese Havlíčkův Brod mezi ornitologicky nejvýznamnější rybníky: Bazanovec (k. ú. Bartoušov), Doležalův (k. ú. Šachotín), Stínka (k. ú. Nejepín), Termesivské (k. ú. Termesivy) a Zdislavický (k. ú. Zdislavice u Herálce). U těchto 5 lokalit byl proveden podrobný průzkum hnízdící avifauny v letech 2009 a 2010 a byla u nich vyhodnocena ornitologická významnost (KODET et al. 2011). Souhrnné výsledky této studie jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech (do studie byly zahrnuty všechny zjištěné druhy ptáků, tedy nejen mokřadní).

7


Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných v hnízdním období na 5 vybraných lokalitách Havlíčkobrodska (KODET et al. 2011). Hnízdiště i loviště počet druhů 49 38 46 58 63 99

Rybníky

Bazanovec Doležalův Stínka Termesivské Zdislavický Celkem

2009-2010 Hnízdiště počet druhů 38 31 33 45 44 72

1991-2010 Hnízdiště Hnízdiště i loviště počet počet druhů druhů 74 59 70 61 46 33 75 60 77 57 116 87

počet párů/ha 7,0 7,7 9,7 14,6 5,0

Graf: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných v hnízdním období na 5 vybraných lokalitách Havlíčkobrodska (KODET et al. 2011). 90 80

Počet druhů

70 60

Hnízdiště i loviště 2009-2010

50

Hnízdiště 2009-2010

40

Hnízdiště i loviště 1991-2010

30

Hnízdiště 1991-2010

20 10

ké Zd is la

vic

Te rm es ivs

St ín ka

ež al ův Do l

Ba za no ve c

0

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010 (KODET et al. 2011). Rybníky Bazanovec Doležalův Stínka Termesivské Zdislavický Celkem

§§§ 0 0 1 1 1 3

§§ 6 3 4 8 10 17

§ 9 2 5 11 7 15

∑(§§§-§) 15 5 10 20 18 35

CR 0 0 0 1 2 3

EN 4 0 2 5 2 7

8

VU 7 6 6 9 13 20

NT 4 3 5 7 5 10

∑(CR-NT) 15 9 13 22 22 40

!!! 2 0 2 4 4 10

!! 11 8 10 14 17 26

! 8 7 8 13 12 19

∑(!!!-!) 21 15 20 31 33 55


Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010) (KODET et al. 2011). Rybníky Bazanovec Doležalův Stínka Termesivské Zdislavický Celkem

§§§ 1 3 1 4 2 8

§§ 12 13 4 14 11 20

§ 15 13 5 14 13 21

∑(§§§-§) 28 29 10 32 26 49

CR 3 4 0 6 3 9

EN 8 6 2 6 2 10

VU 17 16 6 16 17 25

NT 7 7 5 8 8 11

∑(CR-NT) 35 33 13 36 30 55

!!! 8 8 2 7 5 19

!! 25 23 10 25 23 33

! 12 14 8 16 16 19

∑(!!!-!) 45 45 20 48 44 71

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010 (KODET et al. 2011). Rybníky Bazanovec Doležalův Stínka Termesivské Zdislavický Celkem

§§§ 0 0 0 1 0 1

§§ 3 1 4 5 5 10

§ 6 3 3 8 5 11

∑(§§§-§) 9 4 7 14 10 22

CR 0 0 0 1 1 2

EN 3 1 2 4 2 6

VU 5 5 5 7 10 15

NT 1 1 2 3 1 3

∑(CR-NT) 9 7 9 15 14 26

!!! 1 0 1 4 1 5

!! 7 7 7 9 13 9

! 7 6 6 11 8 14

∑(!!!-!) 15 13 14 24 22 38

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010) (KODET et al. 2011). Rybníky Bazanovec Doležalův Stínka Termesivské Zdislavický Celkem

§§§ 1 3 0 4 1 6

§§ 8 9 4 9 6 13

§ 11 12 3 11 10 16

∑(§§§-§) 20 24 7 24 17 35

CR 3 4 0 6 2 8

EN 7 6 2 5 2 9

9

VU 13 14 5 13 14 19

NT 3 3 2 3 3 4

∑(CR-NT) 26 27 9 27 21 40

!!! 7 7 1 7 2 14

!! 18 19 7 19 18 25

! 11 12 6 13 12 14

∑(!!!-!) 36 38 14 39 32 53


Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010 (KODET et al. 2011).

80 !

70

!!

Počet druhů

60

!!! NT

50

VU

40

EN

30

CR §

20

§§ 10

§§§

0 Bazanovec

Doležalův

Stínka

Termesivské

Zdislavický

Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010) (KODET et al. 2011).

140 !

120

!! Počet druhů

100

!!! NT

80

VU EN

60

CR 40

§ §§

20

§§§

0 Bazanovec

Doležalův

Stínka

10

Termesivské

Zdislavický


Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010 (KODET et al. 2011).

60 !

Počet druhů

50

!! !!!

40

NT VU

30

EN CR

20

§ §§

10

§§§ 0 Bazanovec

Doležalův

Stínka

Termesivské

Zdislavický

Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010) (KODET et al. 2011).

Počet druhů

100 90

!

80

!!

70

!!!

60

NT VU

50

EN

40

CR

30

§

20

§§

10

§§§

0 Bazanovec

Doležalův

Stínka

11

Termesivské

Zdislavický


V hnízdním období v letech 2009 a 2010 bylo na 5 studovaných mokřadních lokalitách Havlíčkobrodska zaznamenáno celkem 99 druhů ptáků, z nichž je 35 druhů zvláště chráněných, a to 3 kriticky ohrožené (§§§), 17 silně ohrožených (§§) a 15 ohrožených (§). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokality aktuálně zasluhují mimořádně vysokou pozornost (!!!) pro 10 druhů, zvýšenou pozornost (!!) pro 26 druhů a pozornost (!) pro 19 druhů. Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny bukáček malý (Ixobrychus minutus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), pisík obecný (Actitis hypoleucos), slavík modráček (Luscinia svecica) a rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola). Ze sledovaných lokalit Havlíčkobrodska byly v letech 2009 a 2010 nejvýznamnějším hnízdištěm Termesivské rybníky následované Zdislavickým rybníkem (KODET et al. 2011). V hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010) bylo na 5 studovaných mokřadních lokalitách Havlíčkobrodska zaznamenáno celkem 116 druhů ptáků, z nichž je 49 zvláště chráněných, a to 8 kriticky ohrožených (§§§), 20 silně ohrožených (§§) a 21 ohrožených (§). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokality zasluhují mimořádně vysokou pozornost (!!!) pro 19 druhů, zvýšenou pozornost (!!) pro 33 druhů a pozornost (!) pro 19 druhů. Ze sledovaných lokalit Havlíčkobrodska byly v letech 1991-2010 nejvýznamějším hnízdištěm Termesivské rybníky následované Doležalovým rybníkem (KODET et al. 2011). Termesivské rybníky jsou v okrese Havlíčkův Brod jak dlouhodobě, tak i aktuálně ornitologicky nejvýznamnější mokřadní lokalitou, která není zvláště chráněným územím. Na Havlíčkobrodsku patří dlouhodobě a snad i aktuálně mezi ornitologicky nejvýznamnější mokřadní zvláště chráněná území PR Kamenná Trouba. Orientační srovnání těchto dvou lokalit je uvedeno na následujícím grafu (způsob výpočtu je vysvětlen na následující stránce).

40 35 30 25 20 15 10 5 0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Koeficient ornitologické významnosti

Relativní ornitologická významnost v jednotlivých letech

Rok Kamenná Trouba

12

Termesivské ryb.


Ornitologická významnost lokality v jednotlivých letech na výše uvedeném grafu je pouze relativní, neboť je vztažena na dostupná ornitologická data, která nebyla shromažďována ve všech letech jednotnou metodikou. Lokality však byly většinou každý rok navštíveny několikrát, proto vypovídající hodnota je značná. Metodika, podle které byl zde znázorněný koeficient ornitologické významnosti sestaven, je založena na přítomnosti vybraných chráněných a ohrožených druhů ptáků na lokalitě, nezohledňuje počty jedinců jednotlivých druhů, ale zohledňuje jejich hnízdění. Už samotný počet chráněných a ohrožených druhů ptáků vyskytujících se na lokalitě je však významným indikátorem její ornitologické významnosti. Zde prezentovaný koeficient ornitologické významnosti byl vypočítán podle následujícího vzorce: KOVR = 0,5 * A + B + 2 * C , kde A = počet chráněných a ohrožených druhů ptáků vyskytujících se na lokalitě pouze v mimohnízdním období v daném roce; B = počet chráněných a ohrožených druhů ptáků vyskytujících se na lokalitě v hnízdním období, u kterých ale nebylo v daném roce hnízdění přímo prokázáno (aby byly co nejvíce eliminovány tahové výskyty, tak je zde hnízdní období omezeno pouze na měsíce V.,VI.,VII.); C = počet chráněných a ohrožených druhů ptáků, u kterých bylo v daném roce hnízdění přímo prokázáno.

Termesivské rybníky, foto V. Kodet 25.5.2010.

13


Každá lokalita je z hlediska výskytu jednotlivých druhů jinak významná, neboť každý druh preferuje jiný charakter biotopů. V následující tabulce je pro srovnání pořadí ornitologické významnosti PR Kamenná Trouba a Termesivských rybníků pro vybrané druhy (způsob výpočtu je vysvětlen na následující stránce).

Druh

Potápka roháč Moták pochop Potápka malá Ťuhýk obecný Bekasina otavní Bramborníček hnědý Linduška luční Chřástal vodní Slípka zelenonohá Ťuhýk šedý Lyska černá Čejka chocholatá Labuť velká Volavka popelavá Racek chechtavý Kopřivka obecná Čáp černý Čírka obecná Ledňáček říční Moudivláček lužní Chřástal kropenatý Čírka modrá Cvrčilka slavíková Pisík obecný Strnad luční Hýl rudý Potápka černokrká Rákosník velký Konipas luční Sluka lesní Bukáček malý Kulík říční Lžičák pestrý Moták lužní Vodouš kropenatý Bukač velký Chřástal polní Jeřáb popelavý Potápka rudokrká Rákosník ostřicový Rybák černý Husa velká Ostralka štíhlá Skorec vodní Slavík modráček Vodouš rudonohý

Relativní ornitologická významnost PR Kamenná Trouba pro daný druh 34,0 32,0 24,5 22,0 20,0 19,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,5 15,0 14,0 14,0 12,5 11,0 10,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Druh

Lyska černá Labuť velká Slípka zelenonohá Moták pochop Kopřivka obecná Čejka chocholatá Koroptev polní Bramborníček hnědý Chřástal vodní Linduška luční Kulík říční Ťuhýk šedý Potápka malá Ťuhýk obecný Volavka popelavá Rákosník velký Cvrčilka slavíková Strakapoud malý Čírka obecná Čírka modrá Bramborníček černohlavý Strnad luční Slavík modráček Bukáček malý Vodouš kropenatý Žluva hajní Bekasina otavní Moudivláček lužní Čáp bílý Čáp černý Chřástal polní Ledňáček říční Lejsek šedý Pisík obecný Rákosník ostřicový Volavka bílá Bukač velký Hýl rudý Chřástal malý Lžičák pestrý Moták lužní

14

Relativní ornitologická významnost Termesivských rybníků pro daný druh

24,5 23,0 22,0 20,5 15,0 13,5 13,5 13,0 12,5 12,5 12,0 12,0 11,5 11,0 11,0 10,0 6,0 6,0 5,5 5,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0


Ornitologická významnost lokalit pro vybrané druhy ve výše uvedené tabulce je pouze relativní, neboť je vztažena na dostupná ornitologická data z let 1987 - 2012, která nebyla shromažďována ve všech letech jednotnou metodikou. Lokality však byly většinou každý rok navštíveny několikrát, proto vypovídající hodnota je značná. Metodika, podle které byl zde uvedený koeficient ornitologické významnosti sestaven, je založena na přítomnosti daného druhu ptáka na lokalitě v jednotlivých letech, nezohledňuje počty jedinců jednotlivých druhů, ale zohledňuje jejich hnízdění. Hodnota je tedy relativním ukazatelem četnosti výskytu daného druhu za sledované období s přihlédnutím k jeho hnízdění. Zde prezentovaný koeficient ornitologické významnosti byl vypočítán podle následujícího vzorce: KOVD = 0,5 * A + B + 2 * C , kde A = počet let, ve kterých se daný druh vyskytoval na lokalitě pouze v mimohnízdním období; B = počet let, ve kterých se daný druh vyskytoval na lokalitě v hnízdním období, ale nebylo u něj hnízdění přímo prokázáno (aby byly co nejvíce eliminovány tahové výskyty, tak je zde hnízdní období omezeno pouze na měsíce V.,VI.,VII.); C = počet let, ve kterých bylo u daného druhu hnízdění přímo prokázáno. Při průzkumech nebyla všem druhům věnována stejná pozornost, respektive u různých druhů je prokázání hnízdění různě obtížné. Přesto je přehled docela dobrým měřítkem, které druhy se na lokalitách vyskytují opakovaně a které nikoliv. U některých v regionu vzácně se vyskytujících druhů vychází na dané lokalitě třeba nízká četnost výskytu během sledovaného období, přesto může být pro daný druh nejvýznamnější lokalitou v regionu (např. bukač velký na Kamenné Troubě a bukáček malý na Termesivských rybnících). Literatura: BÁRTA F., 2001: Obratlovci přírodní rezervace Mokřadlo (okres Havlíčkův Brod). Východočeský sborník přírodovědný. – Práce a studie 9: 149-158. KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T., 2011: Ptáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodska. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-119. KUNSTMÜLLER I., 1998: Avifauna PR Kamenná Trouba u Lipnice nad Sázavou v letech 19871996. – Vlastiv. Sborn. Havlíčkobrodsko 14: 167-187.

Termesivské rybníky, foto V. Kodet 25.5.2010.

15


Popis lokality Termesivské rybníky se nacházejí na levostranném přítoku Sázavy v Pohledské pahorkatině na východním okraji Havlíčkova Brodu asi 200 m severně od Termesiv. Předmětem této studie je parcela č. 113 katastru nemovitostí o rozloze 10,5 ha, která zahrnuje kaskádu 10 rybníků (nad nimi je ještě jeden rybník, který je bez litorálů a je ornitologicky nevýznamný). Vlastníkem a ohospodařujícím subjektem je Český rybářský svaz, místní organizace Havlíčkův Brod. Lokalita leží v nadmořské výšce 416 - 442 m v mapovacím kvadrátu 6359. Fytogeograficky spadá do oblasti Hornosázavské pahorkatiny. Litorálnímu pásmu dominuje rákos obecný (Phragmites australis), méně zastoupen je orobinec širolistý (Typha latifolia) a vegetace vysokých ostřic. Navazující břehové porosty jsou zarostlé ruderální vegetací, kterou doplňují vzrostlé křoviny – zejména hloh (Crataegus sp.), líska obecná (Corylus avellana) a vrba jíva (Salix caprea). Bezprostřední okolí tvoří intenzivně obhospodařovaná pole. Vymezení lokality je znázorněno na následující mapce.

16


Z biotopů jsou na lokalitě zastoupeny: a) Biotop M1.1: Rákosiny eutrofních stojatých vod, kde dominuje rákos obecný (Phragmites australis), na okrajích či s ostrůvky orobince širolistého (Typha latifolia), případně s mozaikovitým výskytem zevaru vzpřímeného (Sparganium erectum). b) Biotop M1.7: Vegetace vysokých ostřic, kde dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), lokálně doplněná přesličkou poříční (Equisetum fluviatile), přesličkou bahenní (Equisetum palustre), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), kyprejem vrbicí (Lythrum salicaria), zblochanem vzplývavým (Glyceria fluitans) či skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus). c) Biotop V1: Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, která je reprezentována závitkou mnohokořennou (Spirodela polyrhiza) a okřehkem menším (Lemna minor), ojediněle se vyskytuje rdest kadeřavý (Potamogeton crispus). d) Biotop X7: Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, kde dominují třtina rákosovitá (Calamagrostis epigeios), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha říznačka (Dactylis glomerata), jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum) a dále se zde vyskytují svízel přítula (Galium aparine), pcháč oset (Cirsium arvense), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), kostival lékařský (Symphytum officinale), štětka lesní (Dipsacus fulonum), kakost lesní (Geranium sylvaticum). Břehy často zarůstá rákos obecný (Phragmites australis), který se šíří z vodních porostů. Ojediněle se vyskytuje divizna malokvětá (Verbascum thapsus), vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium) či knotovka bílá (Melandrium album).

Historie rybníků: Rybníky byly dostavěny v roce 1958 jako odkalovací nádrže tehdejších Horáckých škrobáren, pozdějšího podniku Amylon. Napájeny byly vodou z původního horního rybníka Weberteich. Odpadní vody přicházely do rybníků již částečně přečištěné. Vzhledem k teplotě a chemickému složení zamrzaly později než jiné rybníky a docházelo na nich k častému kolísání vodní hladiny. Lokalita byla původně bez stromové vegetace. Po výstavbě rybníků byly břehy osázeny vysokokmennými topoly, místy rostly vrby. Podle Bohumila Semráda byly rybníky ornitologicky zajímavé až od roku 1961, kdy se zde začala tvořit litorální vegetace. Začátkem 60. let tvořil litorál rákos, orobinec, ostřice, puškvorec, sítina, zblochan. Rybník “Prostřední“ byl již tehdy zarostlý rákosem asi do jedné třetiny. Jako odkalovací nádrže sloužily rybníky až do počátku 90. let, kdy byly odpadní vody svedeny do nově vybudované čističky. Ve 2. polovině 90. let byly některé rybníky vyhrnuty a od té doby jsou využívány k chovu ryb. Po vyhrnutí se začal litorál opět pozvolna obnovovat, přičemž vznikaly zejména rákosové porosty. Topoly byly pokáceny v letech 2002 a 2005. V té době byla vykácena i převážná část náletových dřevin. Na rybnících chybí měkké litorály, a tak nejvýznamnějším hnízdním biotopem je tvrdý litorál tvořený zejména rákosem. V zimě 2011/2012 byla část rákosiny jednoho z větších rybníků bez příslušných povolení vyhrnuta. Kompletnímu vyhrnutí se podařilo zabránit. Díky svému ornitologickému významu byla lokalita navrhována k vyhlášení za přechodně chráněnou plochu, k čemuž nedošlo.

17


Mapa pozemkového katastru s původními parcelami a se znázorněným potůčkem nad aktuálním leteckým snímkem, zdroj: ČÚZK.

Stávající parcela katastru nemovitostí č. 113 zahrnuje kaskádu 10 rybníků, zdroj: ČÚZK.

18


Lokalita před vybudováním rybníků, 1953, zdroj: Cenia.

Konec 90. let, zdroj: ČÚZK.

19


cca 2003, zdroj: ČÚZK.

2006, zdroj: Google.

20


2009, zdroj: Geodis Brno.

2010, zdroj: ČZÚK.

21


2012, zdroj: ČÚZK.

22


Výskyt ptáků na lokalitě Následující tabulka zahrnuje dostupná publikovaná i nepublikovaná ornitologická data z Termesivských rybníků. Vedle nepublikovaných údajů bylo čerpáno z prací SEMRÁD 1965, KUNSTMÜLLER 2001, HUDEČEK et al. 2002, KUNSTMÜLLER et KODET 2005, HANÁK et al. 2008 a KODET et al. 2011. Použité symboly a zkratky: ad. = adultní, dospělý, ex. = exemplář(e), F = samice, hn. = hnízdo, hnízdící, juv. = juvenilní, tohoroční mládě, M = samec, min. = minimálně, ml. = mláďata, p. = pár(y), vaj.,vej. = vajec, vejce, vol. = volající, zp. = zpívající, * = pořízen akustický záznam. V hranaté závorce je uvedena zkratka autora záznamu: BS = Bohumil Semrád, DK = Dana Kořínková, IK = Ivan Kunstmüller, PH = Petra Hlaváčová, PT = Petr Tichý, VH = Václav Hlaváč, VK = Vojtěch Kodet.

Kategorie ochrany a ohrožení

§,VU,!!

§,EN,!!!

§§§,CR,!!!

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) Bukač velký (Botaurus stellaris)

§§§,CR,!!!

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

§§,!!!

Volavka bílá (Egretta alba)

Záznam na lokalitě

- 2 p. 28.4.1960 [BS], hn. s 5 vej. 14.6.1960 [BS], 3 p. 19.4.1961 [BS], 2 M, 3 F 22.5.1962 [BS], 4 p. 13.4.1963 [BS], 1 p. vodí 5 ml. 1963 [BS], 1 juv. (asi dvoudenní) 22.9.1965 [BS], hn. se 4 vej. 1966 [BS], 2 p. 15.4.1998 [IK], 1 p. 11.6.1998 [IK], 2 p. (tok) 7.5.1999 [IK], 2-3 p. 21.5.1999 [IK], 7 ex. (ad.+juv.) 24.8.1999 [IK], 5 p. (tok) 25.4.2000 [IK], 4 p. (hn. s 6 vej., 1 p. vodí 4 ml.) 9.6.2000 [IK], 6 ex. 16.8.2000 [IK], 4-5 p. 3.5.2001 [IK], 2 p. 5.6.2001 [IK], 2 p. 20.5.2002 [IK], 2 p. 13.6.2002 [IK], 2 p. 1.7.2002 [IK], 2 ex. 14.4.2003 [IK], 2 p. 7.5.2003 [IK], 2 p. 4.6.2003 [IK], 1 p. vodí ml. 13.7.1998 [IK], 2 p. (tok) 22.4.1999 [IK], 2 p. vodí ml. 23.7.1999 [IK], 6 p. (tok) 4.5.2000 [IK], 4 p. (5+6 vaj.) 23.5.2000 [IK], 5 p. (6 vaj. + 4 ml.) 9.6.2000 [IK], 4-5 p. (vodí ml.) 20.6.2000 [IK], 3-4 p. vodí ml. 9.7.2000 [IK], 3 p. vodí ml. 30.6.2001 [IK], 1 p. vodí ml. 10.7.2001 [IK], 1 vol. ex. 3.4.2002 [IK] - Hnízdo staví na vodní hladině převážně v měkkých litorálech. Na lokalitě v minulosti prokázané hnízdění. Již několik let zde však nehnízdí, neboť zde nemá kvůli intenzivnímu rybářskému hospodaření vhodné podmínky. - 3 ex. 7.4.1960 [BS], 5 ex. 18.4.1962 [BS], 9 ex. 13.4.1963 [BS], 2 p. + 1 M 1.5.1963 [BS], 2 p. 1965 [BS] - Hnízdo staví na vodní hladině převážně v měkkých litorálech či v plovoucí vegetaci. Na lokalitě nemá kvůli intenzivnímu rybářskému hospodaření vhodné podmínky.

- 1 vol. M 3.4.2008 [IK], 1 ex. (foto) 13.4.2009 [PT] - Hnízdí v rozsáhlejších rákosových či orobincových porostech. Jeden z nejvzácnějších druhů na lokalitě. - 1 ex. 13.4.1963 [BS], hn. s 5 ml. 5.7.1963 [BS], 5 vyvedených ml. 10.7.1963 [BS], několik ad. 1965 [BS], 1 vol. M* 29. a 30.7.2009 [VK], 1 ex. (foto) 10.8.2009 [PT], 1 ex. 22.8.2009 [VH], 1 M 15.5.2011 [PH,VH], 1 vol. M (foto) 25.5.2012 [VH] - Hnízdí v rozsáhlejších rákosinách. Na lokalitě v minulosti prokázané hnízdění, v posledních letech pravděpodobné hnízdění. V současné době se jedná o nejvýznamnější hnízdní lokalitu tohoto druhu v Kraji Vysočina. - 2 ex. poč.10.-18.10.1962 [BS], 5 ex. 24.8.1999 [IK], 2 ex. 4.10.2000 [IK], 1 ex. (foto) 10.9.2006 [VH], 1 ex. (foto) 22.10.2012 [PH] - Mimohnízdní výskyt.

23


NT,!!

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

NT,!!

Volavka popelavá (Ardea cinerea)

§§§,CR,!!!

Volavka červená (Ardea purpurea) Čáp černý (Ciconia nigra)

§§,VU,!!

§,NT,!!

VU,!!

Čáp bílý (Ciconia ciconia) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Labuť velká (Cygnus olor)

EN,!!!

Husa velká (Anser anser)

VU,!!!

Hvízdák eurasijský (Anas penelope)

§,VU,!!

Kopřivka obecná (Anas strepera)

- 1 ex. 26.7.1961 [BS], 2 ex. 26.4.1963 [BS], 1 ex. 14.5.1963 [BS], 4 ex. 17.7.1990 [IK], 1 ex. 18.6.1991 [IK], 2 ex. 28.3.1992 [IK], 2 ex. 31.7.1992 [IK], 2 ex. 4.5.1996 [IK], 4 ex. 24.8.1999 [IK], 3 ex. 22.4.1999 [IK], 3 ex. 29.3.2000 [IK], 3 ex. 5.9.2000 [IK], 4 ex. 4.10.2000 [IK], 8 ex. (juv.) 12.7.2004 [IK], 1 ex. 18.4.2005 [IK], vol. ex.* 13.7.2009 [VK], 3 ex. 21.7.2009 [VK], vol. ex.* 30.7.2009 [VK], vol. ex.* 23.5.2010 [VK], 1 ex. 18.6.2010 [VK] - Hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách. Na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště. - 1 ex. 26.7.1961 [BS], 2 ex. 26.4.1963 [BS], 1 ex. 14.5.1963 [BS], 4 ex. 17.7.1990 [IK], 1 ex. 18.6.1991 [IK], 2 ex. 28.3.1992 [IK], 2 ex. 31.7.1992 [IK], 2 ex. 4.5.1996 [IK], 4 ex. 24.8.1999 [IK], 3 ex. 22.4.1999 [IK], 3 ex. 29.3.2000 [IK], 3 ex. 5.9.2000 [IK], 4 ex. 4.10.2000 [IK], 8 ex. (juv.) 12.7.2004 [IK], 1 ex. 18.4.2005 [IK], vol. ex.* 13.7.2009 [VK], 3 ex. 21.7.2009 [VK], vol. ex.* 30.7.2009 [VK], vol. ex.* 23.5.2010 [VK], 1 ex. 18.6.2010 [VK] - Hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách. Na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště. - 1 juv. (střelen) 24.9.1963 [BS] - Mimohnízdní výskyt. - 1 ex. 6.7.2006 [IK], 1 ex. 16.5.2009 [VK] - Hnízdí na stromech uprostřed lesů. Na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště. - 2 ex. 16.5.2009 [VK], 1 ex. 23.5.2010 [DK,VK] - Hnízdí převážně na lidských stavbách. Na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště.

- 1 p. 30.3.1998 [IK], 1 p. 15.4.1998 [IK], 1 p. 22.5.1998 [IK], 1 p. 11.6.1998 [IK], 1 p. 13.7.1998 [IK], 1 p. 22.4.1999 [IK], 1 p. 7.5.1999 [IK], 1 p. 21.5.1999 [IK], 1 p. 3.7.1999 [IK], 1 p. 24.8.1999 [IK], 1 p. 29.3.2000 [IK], 1 hn. p. 4.5.2000 [IK], 1 p. 9.6.2000 [IK], 1 p. vodí 5 ml. 20.6.2000 [IK], 1 p. vodí 3 ml. 9.7.2000 [IK], 1 p. 2.4.2001 [IK], 1 hn. p. 3.5.2001 [IK], 1 hn. p. (ml. na hn.) 22.5.2001 [IK], 1 p. vodí 4 ml. 5.6.2001 [IK], 1 p. vodí 4 ml. 30.6.2001 [IK], 1 p. vodí 4 ml. 10.7.2001 [IK], 1 p. vodí 6 ml. 13.6.2002 [IK], 1 p. vodí 6 ml. 1.7.2002 [IK], 2 p. 21.3.2003 [IK], 1 p. 3.4.2003 [IK], 1 p. 8.4.2003 [IK], 1 p. 14.4.2003 [IK], 1 p. 7.5.2003 [IK], 1 p. vodí ml. 4.6.2003 [IK], 2 p. + 3 imm. 19.3.2004 [IK], 1 p. 28.3.2004 [IK], 1 p. 31.3.2004 [IK], 1 p. 29.4.2004 [IK], 1 p. 12.7.2004 [IK], 1 hn. p. 18.4.2005 [IK], 1 p. 14.6.2006 [IK], 1 p. se 2 imm. + 1 M 27.3.2007 [IK], 1 p. se 4 imm. (foto) 3.4.2008 [IK], 1 imm. 3.6.2009 [VK]; 1 p. 7.4.2010 [IK], 1 p. 20.4.2010 [IK], 1 p. 21.4.2010 [VK], 1 hn. p. 27.4.2010 [IK], 1 hn. p. 21.5.2010 [VK], 1 ad. 23.5.2010 [DK,VK], 1 ad. 25.5.2010 [VK], 1 p. 28.5.2010 [IK], 1 p. vodí 5 ml. 18.6.2010 [VK], 1 p. vodí 5 ml. 8.7.2010 [VK], 1 p. 27.3.2011 [IK], 1 p. 27.4.2011 [IK], 1 p. 26.5.2011 [IK] - Hnízdí v litorálech. Na lokalitě prokázané hnízdění. - cca 30 ex. přenocovalo na poli u rybníků ze 7. na 8.12.1962, přičemž 2 ex. zůstaly na nezamrzlé strouze do ledna 1963 [BS] - Mimohnízdní výskyt. - 2 M, 4 F 26.3.1961 [BS], 1 M, 2 F 28.3.1962 [BS], 6 ex. 4.10.2000 [IK], 2 M, 1 F (foto) 3.4.2008 [IK] - Mimohnízdní výskyt. - 1 M 2.6.1996 [IK], 2 p. 22.4.1999 [IK], 1 p. 26.5.1999 [IK], 2 p. 25.4.2000 [IK], 4 M, 3 F 4.5.2000 [IK], 2 p. 23.5.2000 [IK], F vodí 8 ml. 9.6.2000 [IK], F vodí 5 ml. 16.8.2000 [IK], 5 M, 3 F 2.4.2001 [IK], 3 p. 3.5.2001 [IK], 1 M 22.5.2001 [IK], 1 M 30.6.2001 [IK], 2 p. 20.5.2002 [IK], 2 M 13.6.2002 [IK], F vodí 5 ml. 1.7.2002 [IK], 1 p. 21.3.2003 [IK], 3 p. 8.4.2003 [IK], 3 M, 2 F 14.4.2003 [IK], F vodí 4 ml. 12.7.2004 [IK], 1 M 18.5.2006 [IK], 1 p. 22.5.2008 [IK], 1 M 21.5.2010 [VK], 1 p. + 1 M 23.5.2010 [DK,VK], 1 vol. M* 24.5.2010 [VK], 1 M 25.5.2010 [VK], 1 p. (foto) 2.4.2011 [PH,VH], 1 p. 26.5.2011 [IK] - Hnízdí zejm. v břehové vegetaci. Na lokalitě prokázané hnízdění.

24


§,CR,!!

Čírka obecná (Anas crecca)

○,!

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

§§,CR,!!

Čírka modrá (Anas querquedula)

§§,CR,!!!

Lžičák pestrý (Anas clypeata)

○,!

Polák velký (Aythya ferina)

§§§,RE,!!!

Polák malý (Aythya nyroca) Polák chocholačka (Aythya fuligula)

○,!

- 1 M 7.4.1960 [BS], 1 M, 2 F 26.3.1961 [BS], 2 M, 1 F 19.3.1962 [BS], 1 F 24.3.1963 [BS], 2 M 1965 [BS], 2 p. 30.3.1998 [IK], 1 p. 15.4.1998 [IK], 1 M 11.6.1998 [IK], 2 M, 2 F 29.3.2000 [IK], 1 p. 25.4.2000 [IK], 1 p. 4.5.2000 [IK], 1 M 9.7.2000 [IK], F vodí 6 ml. 16.8.2000 [IK], 1 p. 2.4.2001 [IK], 1 p. 3.5.2001 [IK], 2 M, 1 F 21.3.2003 [IK], 3 p. 29.4.2004 [IK], 1 M 27.3.2010 [IK] - Hnízdí na loukách u rybníků a v břehové vegetaci. Na lokalitě prokázané hnízdění, avšak v posledních letech jen mimohnízdní výskyty. Chybí jí zejména měkké litorály. - poč. 60. let zde hnízdilo 20-30 p. [BS], nyní jednotlivé páry, např. 9 M, 2 F vodí ml. 23.5.2000 [IK] - Je ohrožována vypouštěním polodivokých kříženců různého původu. Na lokalitě prokázané hnízdění. - 3 p. 29.3.1961 [BS], 2 M, 3 F 28.4.1962 [BS], 4 M, 3 F 24.3.1963 [BS], 2 p. 13.4.1963 [BS], 1 M 7.5.1963 [BS], F na hn. s 8 vej. 14.6.1964 [BS], několik p. 1966 [BS], 3 M, 4 F 22.4.1999 [IK], 1 M 21.5.1999 [IK], 1 M 9.6.2000 [IK], 1 M 2.4.2001 [IK], 2 M 27.3.2011 [IK], 2 M (foto) 30.3.2011 [VH], 2 M 1.4.2011 [PH,VH], 7 ex. 15.5.2011 [PH,VH] - Hnízdí na loukách u rybníků a v břehové vegetaci. Na lokalitě v minulosti prokázané hnízdění. Chybí jí zejména měkké litorály. - 3 M, 2 F 12.4.1961 [BS], 3 p. 29.3.1962 [BS], 2 M 20.4.1962 [BS], 1 M, 3 F 24.3.1963 [BS], 11 M, 14 F 30.3.1998 [IK], 12 p. (foto) 15.4.1998 [IK], 1 M (foto) 2.4.2011 [PH,VH] - Hnízdí na loukách u rybníků a v břehové vegetaci. Na lokalitě jen mimohnízdní výskyty. Chybí mu zejména měkké litorály. - 7 M, 2 F 28.4.1960 [BS], 6 M, 4 F 4.3.1961 [BS], 7 M, 2 F 28.4.1962 [BS], 4 M, 2 F 13.4.1963 [BS], 2 M 10.4.1991 [IK], 2 M 2.5.1995 [IK], 2 M 2.6.1996 [IK], 2 M 22.5.1998 [IK], 14 M, 12 F 22.4.1999 [IK], 4 M, 2 F 21.5.1999 [IK], F vodí ml. 23.7.1999 [IK], 6 M, 5 F 29.3.2000 [IK], 6 M, 5 F 25.4.2000 [IK], 4 p. 4.5.2000 [IK], 2 M, 2 F (7+9 vaj.) 9.6.2000 [IK], 3 M 20.6.2000 [IK], 8 M, 9 F 16.8.2000 [IK], 6 M, 4 F 2.4.2001 [IK], 4 p. 3.5.2001 [IK], 1 M 22.5.2001 [IK], F vodí 6 ml. 10.7.2001 [IK], 1 M 3.4.2002 [IK], 2 p. (foto) 20.5.2002 [IK], 3 M, 1 F 3.4.2003 [IK], 1 M 19.3.2004 [IK], 4 M 31.3.2004 [IK], F vodí 2 ml. 12.7.2004 [IK] - Hnízdo staví nejčastěji na vodní hladině v litorálech. Na lokalitě prokázané hnízdění. Již několik let zde však nehnízdí, neboť zde nemá kvůli intenzivnímu rybářskému hospodaření vhodné podmínky. - 1 ex. 26.3.1961 [BS] - Mimohnízdní výskyt. - 2 M, 3 F 2.4.1962 [BS], 5 p. 22.5.1962 [BS], 3 p. 26.4.1963 [BS], 5 M, 4 F 8.5.1987 [IK], 6 M, 4 F 25.5.1987 [IK], 2 p. 7.6.1990 [IK], 8 M, 9 F 10.4.1991 [IK], 5 p. 6.5.1992 [IK], 3 M, 1 F vodí 6 ml. 31.7.1992 [IK], 6 M 2.5.1995 [IK], 9 M, 5 F 4.5.1996 [IK], 4 M 2.6.1996 [IK], 6 p. 15.4.1998 [IK], 7 M 22.5.1998 [IK], 5 M 11.6.1998 [IK], 19 M, 22 F 22.4.1999 [IK], 4 p. 7.5.1999 [IK], 16 M, 7F 21.5.1999 [IK], 6 M, 2 F vodí ml. 3.7.1999 [IK], 3 F vodí ml. 23.7.1999 [IK], 8 ex. 24.8.1999 [IK], 12 M, 14 F 29.3.2000 [IK], 9 p. 25.4.2000 [IK], 10 p. + 2 M 4.5.2000 [IK], 7 p. + 3 M 23.5.2000 [IK], 9 M, 3 F 9.6.2000 [IK], 8 M, 4 F 20.6.2000 [IK], 9 M, 1 F vodí 7 ml. 9.7.2000 [IK], 12 ex. 16.8.2000 [IK], 22 ex. 5.9.2000 [IK], 11 M, 7 F 2.4.2001 [IK], 8 p. 3.5.2001 [IK], 12 p. 22.5.2001 [IK], 4 p. + 3 M 5.6.2001 [IK], 2 F vodí 4+7 ml. 30.6.2001 [IK], F vodí 7 ml. 10.7.2001 [IK], 1 p. 4.3.2002 [IK], 8 M, 7 F 3.4.2002 [IK], 6 p. 20.5.2002 [IK], 2 p. + 6 M 13.6.2002 [IK], 5 M, 2 F 1.7.2002 [IK], 9 M, 7 F 3.4.2003 [IK], 2 M, 1 F 8.4.2003 [IK], 4 p. 7.5.2003 [IK], 6 M, 2 F 4.6.2003 [IK], 7 M, 2 F 28.3.2004 [IK], 4 p. + 4 M 31.3.2004 [IK], 2 p. 29.4.2004 [IK], F vodí 6 ml. 12.7.2004 [IK], 3 p. 18.5.2006 [IK], 1 p. 14.6.2006 [IK], F vodí 8 ml. (foto) 15.8.2006 [IK], 6 ex. 3.4.2008 [IK], 1 p. 23.5.2010 [DK,VK], 4 p. 28.5.2010 [IK], 3 M, 1 F 18.6.2010 [VK], 1 M 8.7.2010 [VK], 2 M, 1 F (foto) 23.4.2011 [VH] - Hnízdí na zemi v břehové vegetaci. Na lokalitě prokázané hnízdění. V posl. letech však výrazný úbytek, neboť zde nemá kvůli intenzivnímu rybářskému hospodaření vhodné podmínky.

25


§,VU,!!

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Moták pochop (Circus aeruginosus)

§§,EN,!!

Moták lužní (Circus pygargus)

§,VU,!!

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Krahujec obecný (Accipiter nisus)

§§,VU,!!

§§,EN,!!

§,NT,!

§§,NT,!

§§,VU,!!

§§§,CR,!!! §§,VU,!!

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Ostříž lesní (Falco subbuteo) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Koroptev polní (Perdix perdix)

Křepelka polní (Coturnix coturnix)

Bažant obecný (Phasianus colchicus) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

Chřástal malý (Porzana parva) Chřástal polní (Crex crex)

- 1 p. (tok) 17.5.1994 [IK], 1 hn. p. (3 vej.) 6.6.1994 [IK], 1 hn. p. (3 ml.) 28.6.1994 [IK], 1 hn. p. (3 ml.) 9.7.1994 [IK], 1 M 2.5.1995 [IK], 1 M 15.4.1998 [IK], 1 p. 22.5.1998 [IK], 1 p. (tok) 7.5.1999 [IK], 1 p. (tok) 25.4.2000 [IK], 2 p. (tok) 4.5.2000 [IK], 1 M + 1 hn. p. (5 vaj.) 23.5.2000 [IK], 1 hn. p. (4 ml.) 9.6.2000 [IK], 1 hn. p. (4 ml.) 20.6.2000 [IK], 1 hn. p. (4 ml.) 9.7.2000 [IK], 1 M 2.4.2001 [IK], 1 hn. p. (3 vej.) 3.5.2001 [IK], 1 hn. p. (5 vaj.) 22.5.2001 [IK], 1 hn. p. (3 ml. + 2 vej.) 5.6.2001 [IK], 1 hn. p. (4 ml.) 30.6.2001 [IK], 1 hn. p. (3 ml.) 10.7.2001 [IK], 1 hn. p. (6 vaj.) 20.5.2002 [IK], 1 p. 13.6.2002 [IK], 1 hn. p. (3 ml.) 1.7.2002 [IK], 1 M 14.4.2003 [IK], 1 vol. M 28.3.2004 [IK], 1 M 29.4.2004 [IK], 1 M (tok) 18.4.2005 [IK], 1 p. 18.5.2006 [IK], 1 M 3.4.2008 [IK], 1 p. 22.5.2008 [IK], 1 p. 16.5.2009 [VK], 1 p. 3.6.2009 [VK], 1 hn. p. (2 ml. + 2 vej., foto) 13.6.2009 [IK], 1 p. 28.6.2009 [VK], vol. ex.* 20.4.2010 [VK], 1 F 21.4.2010 [VK], 1 M 27.4.2010 [IK], 1 p. 28.5.2010 [IK], 1 p. 27.4.2011 [IK], 1 p. 26.5.2011 [IK] - Hnízdí převážně v litorálech. Na lokalitě prokázané hnízdění. - 1 p. 16.5.2009 [VH] - Hnízdí na zemi v polích, loukách, na mokřadech i ruderálech. Ojedinělý výskyt na lokalitě. - 1 ex. 31.5.1995 [IK], 1 mrtvý ex. 15.4.2011 [PH,VH] - Hnízdí v lesích, lokalitu využívá jako loviště. - 1 M 18.6.1991 [IK], 1 M 28.6.1994 [IK], 1 M 13.7.1998 [IK], 1 F 3.7.1999 [IK], 1 ex. (loví špačky) 18.6.2010 [VK] - Hnízdí na stromech. Na lokalitě nyní nehnízdí, jedná se o loviště. - 1 p. s vyvedenými ml. 12.7.2004 [IK] - Hnízdí na stromech. Na lokalitě nyní nehnízdí, jedná se o loviště. 1 ex. 16.5.2009 [VK] - Hnízdí na stromech ve starých hnízdech jiných dravců či krkavcovitých. Ojedinělý výskyt na lokalitě.

- 2 p. 6.5.1992 [IK], 1 p. vodí ml. 28.6.1994 [IK], 1 p. vodí ml. 9.7.1994 [IK], 1 p. 2.6.1996 [IK], 1 p. 22.4.1999 [IK], 1 p. vodí ml. 3.7.1999 [IK], 1 p. vodí ml. 20.6.2000 [IK], 2 p. vodí ml. 16.8.2000 [IK], 1p. vodí 7-8 ml. 10.7.2001 [IK], 1 p. 13.6.2002 [IK], 1 p. 3.6.2009 [VK], 1 p. vodí ml. 28.6.2009 [VK] - Hnízdí na zemi ve vegetaci. Na lokalitě prokázané hnízdění. - na okolních polích: 2 vol. M 6.5.1992 [IK], 2 vol. M 28.6.1994 [IK], 1 vol. M 9.7.1994 [IK], 2 vol. M 31.5.1995 [IK], 2 vol. M 3.7.1999 [IK], 2 vol. M 23.5.2000 [IK], 1 vol. M 20.6.2000 [IK], 1 vol. M 13.6.2002 [IK] - Hnízdí na polích a loukách. Výskyt v okolí rybníků. - Nepůvodní druh. Pravidelný výskyt na lokalitě.

- 1 vol. M 9.7.1994 [IK], 1 vol. M 22.5.1998 [IK], 1 vol. M 21.5.1999 [IK], 1 vol. M 3.7.1999 [IK], 1 vol. M 9.6.2000 [IK], 1 vol. M 20.6.2000 [IK], 1 vol. M 2.4.2001 [IK], 1 vol. M 22.5.2001 [IK], 1 vol. M 30.6.2001 [IK], 1 ex. 14.4.2003 [IK], 1 vol. M 4.6.2003 [IK], 2 vol. M 16.5.2009 [VK], 2 vol. M 28.6.2009 [VK], 2 vol. M 28.5.2010 [VK] - Hnízdí v litorálech. Na lokalitě pravděpodobné hnízdění. - 1 vol. M 4.5.2000 [IK], 1 vol. M 9.6.2000 [IK] - Hnízdí v litorálech. Na lokalitě velmi vzácný výskyt. - na okolních polích: 2 vol. M 31.5.1995 [IK], 1 vol. M 21.5.1999 [IK] - Hnízdí na polích a loukách. Výskyt v okolí rybníků.

26


NT,!!

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

○,!

Lyska černá (Fulica atra)

VU,!!

DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) Kulík říční (Charadrius dubius)

- 3 p. 28.4.1962 [BS], 4 p. (hn. s 9 vej.) 22.5.1962 [BS], hn. s 5 vej. 28.6.1962 [BS], 13 ex. 13.4.1963 [BS], hn. s 6 vej. 4.6.1963 [BS], 1 hn. p. (10 vaj.) 25.5.1987 [IK], 1 p. vodí 4 ml. 9.6.1987 [IK], 1 p. vodí 8 ml. 7.6.1990 [IK], 1 p. 10.4.1991 [IK], 1 p. 6.5.1992 [IK], 1 ad. vodí 7 ml. 9.7.1994 [IK], 1 p. 22.5.1998 [IK], 1 p. 13.7.1998 [IK], 1 p. 22.4.1999 [IK], 1 p. 26.5.1999 [IK], 1 p. vodí 5 ml. 23.7.1999 [IK], 2 ad. 29.3.2000 [IK], 2 ad. 25.4.2000 [IK], 2 p. vodí ml. (1 p. vodí 5 ml.) 20.6.2000 [IK], 1 p. vodí 5 ml. 9.7.2000 [IK], 1 ad. 2.4.2001 [IK], 2 p. 3.5.2001 [IK], 1 p. 30.6.2001 [IK], 2 p. 13.6.2002 [IK], 1 p. vodí ml. 1.7.2002 [IK], 1 ad. 3.4.2003 [IK], 1 p. 7.5.2003 [IK], 2 p. 28.5.2010 [VK] - Hnízdí v litorálech. Na lokalitě prokázané hnízdění. - 4 p. 28.4.1960 [BS], 2 p. (hn. s 8 vej.) 22.5.1962 [BS], 7 ex. 13.5.1963 [BS], hn. s 5 vej. 14.5.1963 [BS], 3 p. 8.5.1987 [IK], 5 p. 9.6.1987 [IK], 4 p. 7.6.1990 [IK], 4 p. 10.4.1991 [IK], 5 p. 6.5.1992 [IK], 4 p. vodí ml. 31.7.1992 [IK], 3 p. 2.5.1995 [IK], 5 p. 4.5.1996 [IK], 5-6 p. 2.6.1996 [IK], 16 ex. 30.3.1998 [IK], 8 p. 15.4.1998 [IK], 6-8 p. 22.5.1998 [IK], 3 p. vodí ml. 11.6.1998 [IK], 4-5 p. vodí ml. 13.7.1998 [IK], 4 ex. 16.3.1999 [IK], 10-12 p. (tok) 22.4.1999 [IK], 7-8 p. 7.5.1999 [IK], 10 p. (hn.) 21.5.1999 [IK], 4-5 p. vodí ml. 3.7.1999 [IK], 6-8 p. vodí ml. 23.7.1999 [IK], 17 ex. (ad.+juv.) 24.8.1999 [IK], 22 ex. 29.3.2000 [IK], 20 ex. (tok) 25.4.2000 [IK], 9 p. (tok + 2 hn. p.) 4.5.2000 [IK], 8 p. (4 hn. s 1+4+8+8 vaj., 1 p. vodí 4 ml.) 23.5.2000 [IK], 10 p. (5 p. vodí 3+3+5+5+6 ml., 5 p. sedí na hn.) 9.6.2000 [IK], 9 p. vodí ml. 20.6.2000 [IK], 9 p. vodí ml. 9.7.2000 [IK], 25 ex. 16.8.2000 [IK], 30 ex. 2.4.2001 [IK], 15-16 p. 3.5.2001 [IK], 14 p. (2 p. vodí ml., ostatní sedí na 2 x 6, 3 x 7, 2 x 9 vaj.) 22.5.2001 [IK], 7-8 p. vodí ml. 30.6.2001 [IK], 10 p. (4 p. vodí 4+5+6+7 ml.) 5.6.2001 [IK], 8 p. vodí ml. 10.7.2001 [IK], 14 ex. 4.3.2002 [IK], 25 ex. 3.4.2002 [IK], 10 p. 20.5.2002 [IK], 8-9 p. 13.6.2002 [IK], 6 p. vodí ml. 1.7.2002 [IK], 1 ex. 15.11.2002 [IK], 27 ex. (teritor. chování) 21.3.2003 [IK], 28 ex. 3.4.2003 [IK], 26 ex. (12 p. se již drží pohromadě) 8.4.2003 [IK], 28 ex. (14 p.) 14.4.2003 [IK], 14 p. 7.5.2003 [IK], 12 p. 4.6.2003 [IK], 5 ex. 19.3.2004 [IK], 8 ex. 28.3.2004 [IK], 11 ex. 31.3.2004 [IK], 5 ex. 29.4.2004 [IK], 1 p. vodí 2 ml. 12.7.2004 [IK], 1 ex. 18.4.2005 [IK], 4 ex. 3.4.2008 [IK], 2 vol ex.* 19.4.2010 [VK], 1 ad. 21.4.2010 [VK], 1 ad. 27.4.2010 [IK], 2 p. 21.5.2010 [VK], 3 ad. 23.5.2010 [DK,VK], 1 ad. 18.6.2010 [VK], 1 juv. 8.7.2010 [VK], 2 p. 27.4.2011 [IK], 1 p. 26.5.2011 [IK] - Hnízdo staví na vodní hladině v litorálech. Na lokalitě prokázané hnízdění. V posledních letech však výrazný úbytek, neboť zde nemá kvůli intenzivnímu rybářskému hospodaření vhodné podmínky.

- 4 ex. (tok) 9.4.1990 [IK], 5 hn. p. 22.5.1990 [IK], 2 ex. 7.6.1990 [IK], 2 ex. 17.7.1990 [IK], 3 p. 10.4.1991 [IK], 2 p. 29.5.1991 [IK], 2 p. 6.5.1992 [IK], 14 ex. (tok) 17.5.1994 [IK], 5-6 hn. p. 6.6.1994 [IK], 5 p. (vodí ml.) 28.6.1994 [IK], 6 ex. 6.4.1995 [IK], 3-4 p. (tok) 2.5.1995 [IK], 3 p. (1 hn. se 4 vej.) 31.5.1995 [IK], 3-4 p. 4.5.1996 [IK], 1 p. 2.6.1996 [IK], 2 p. 15.4.1998 [IK], 2-3 p. 22.5.1998 [IK], 2 p. 11.6.1998 [IK], 2 p. 22.4.1999 [IK], 2 p. 21.5.1999 [IK], 1 p. 20.6.2000 [IK], 1 p. 9.7.2000 [IK] - Hnízdní na obnažených dnech, vyžaduje proto letnění rybníků. Na lokalitě v minulosti prokázané hnízdění. Již několik let zde však nehnízdí, neboť zde nemá vhodné podmínky.

27


VU,!!

§§,EN,!!

§§§,CR,!!! §§§,CR,!!!

§§,EN,!!!

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Jespák písečný (Calidris alba) Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Jespák bojovný (Philomachus pagnax) Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Vodouš šedý (Tringa nebularia) Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

Vodouš bahenní (Tringa glareola)

§§,EN,!!!

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

VU,!!!

Racek chechtavý (Larus ridibundus) Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

- 60-80 ex. (tah) 23.2.1959 [BS], 3 hn. 1960 [BS], jednotlivé ex. 7.3.1961 [BS], 10 ex. 10.2.1962 [BS], 25 ex. 24.3.1963 [BS], 20 ex. 13.4.1963 [BS], 3 hn. 1966 [BS], 4 ex. 27.3.1986 [IK], 2 p. 8.5.1987 [IK], 19 ex. (tok) 9.4.1990 [IK], 10-12 p. 22.5.1990 [IK], 11 ex. 7.6.1990 [IK], 22 ex. 10.4.1991 [IK], 8-10 p. 29.5.1991 [IK], 20 ex. (ad.+juv.) 18.6.1991 [IK], 14 ex. 28.3.1992 [IK], 12 ex. 6.5.1992 [IK], 9 ex. 2.6.1992 [IK], 4 ex. 31.7.1992 [IK], 10 p. (někt. sedí na hn.) 17.5.1994 [IK], 10-12 p. (hn.) 6.6.1994 [IK], vodí ml. 28.6.1994 [IK], 28 ad.+juv. 9.7.1994 [IK], 15 ex. 18.3.1995 [IK], 18 ex. (tok) 6.4.1995 [IK], 12 ex. 2.5.1995 [IK], 14 ex. (3 p. sedí na hn.) 31.5.1995 [IK], 5 ex. (tok) 18.3.1996 [IK], 3-4 p. 4.5.1996 [IK], 11 ex. (tok) 30.3.1998 [IK], 5-6 p. (tok) 15.4.1998 [IK], 2 hn. p. 22.5.1998 [IK], 6 ex. 11.6.1998 [IK], 18 ex. 16.3.1999 [IK], 8 ex. 22.4.1999 [IK], 3-4 p. 21.5.1999 [IK], 4 ex. 29.3.2000 [IK], 4 ad. 25.4.2000 [IK], 8 ex. 4.5.2000 [IK], 3 p. 23.5.2000 [IK], 16 ex. 4.10.2000 [IK], 1 ex. 14.4.2003 [IK] - Hnízdní s oblibou na obnažených dnech, vyžaduje proto letnění rybníků (často hnízdní i na loukách a polích, kde však bývají hnízda ničena zemědělskými pracemi). Na lokalitě v minulosti prokázané hnízdění. Již několik let zde však nehnízdí, neboť zde nemá vhodné podmínky. - 3 ex. 5.9.2000 [IK] - Mimohnízdní výskyt. - 6 ex. 24.8.1999 [IK] - Mimohnízdní výskyt. - 1 ex. 24.9.1991 [IK] - Mimohnízdní výskyt. - 50-60 ex. (tah) listopad 1961 [BS], 3 ex. 21.3.1961 [BS], 2 ex. 27.3.1962 [BS], 5 ex. 9.3.1963 [BS], 1 mekající M 9.4.1990 [IK], 2 mekající M 22.5.1998 [IK], 4 ex. 4.5.2000 [IK], 1 ex. 9.6.2000 [IK] - Charakteristickým hnízdním prostředím jsou mokré louky. Již několik let se zde však nevyskytuje, neboť zde nemá vhodné podmínky. - 1 ex. 24.8.1999 [IK] - Mimohnízdní výskyt. - 3 ex. 13.4.1963 [BS], při podzimním tahu ve větších počtech 60. léta [BS] - Mimohnízdní výskyt. - 1 ex. 17.7.1990 [IK], 2 ex. 13.7.1998 [IK] - Mimohnízdní výskyt. - 3 ex. 30.4.1961 [BS], 4 ex. 20.4.1962 [BS], 1 ex. 7.5.1963 [BS], při podzimním tahu ve větších počtech 60. léta [BS], 1 ex. 6.5.1992 [IK], 4 ex. 6.4.1995 [IK], 6 ex. 24.8.1999 [IK], 2 ex. 21.4.2010 [VK] - Hnízdí na dřevinách ve starých hnízdech drozdovitých ptáků. Na lokalitě hnízdění neprokázáno. - 2 ex. 3.5.1962 [BS], 6 ex. 13.4.1963 [BS], při podzimním tahu ve větších počtech 60. léta [BS], 3 ex. 8.5.1987 [IK], 8 ex. 30.3.1998 [IK], 6 ex. 29.4.2012 [PT] - Mimohnízdní výskyt. - 4 ex. 17.4.1961 [BS], 3 ex. 28.4.1962 [BS], při podzimním tahu ve větších počtech 60. léta [BS], 2 ex. 24.9.1991 [IK], 2 ex. 22.4.1999 [IK] - Mimohnízdní výskyt. - 11 ex. 28.4.1960 [BS], 9 ex. 17.3.1962 [BS], 80 ex. 13.4.1963 [BS] - Mimohnízdní výskyt v minulosti. - 2 ex. (foto) 15.4.2011 [PH] - Mimohnízdní výskyt.

- 1 p. 2.6.1996 [IK], 4 p. 4.5.2000 [IK], 2 p. 23.5.2000 [IK], 1 p. 13.6.2002 [IK] - Hnízdí na stromech, s oblibou vyhledává drobné lesíky, liniové pásy dřevin či okraje lesů.

28


○,!

§,!

§§,VU,!!

VU,!! LC,!

§,VU,!! VU,!!

§,LC

KUKAČKY (CUCULUFORMES) Kukačka obecná (Cuculus canorus) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) Žluna šedá (Picus canus) Žluna zelená (Picus viridis)

Strakapoud velký (Dendrocopos major) Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Strakapoud malý (Dendrocopos minor) PĚVCI (PASSERIFORMES) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

NT

Jiřička obecná (Delichon urbica)

LC,!

Linduška luční (Anthus pratensis)

§§,VU,!!

Konipas luční (Motacilla flava)

§§,EN,!!!

Konipas bílý (Motacilla alba) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Slavík modráček (Luscinia svecica)

- 2 ex. 4.5.2000 [IK], 4 ex. 23.5.2000 [IK], 1 ex. 29.4.2004 [IK], 1 ex. 23.5.2010 [DK,VK], 1 vol. M* 24.5.2010 [VK] - Hnízdní parazit. Na lokalitě pravděpodobné hnízdění.

- např. 13 ex. 18.6.2010 [VK] - Během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou. Na lokalitě nehnízdí.

- 1 ex. 20.6.2000 [IK], 1 ex. 9.7.2000 [IK], 1 ex. 31.3.2004 [IK] - Hnízdí v břehových norách. Lokalitu využívá jako loviště.

- u řeky: 1 M (tok) 31.3.2004 [IK] - Hnízdí v dutinách stromů. Na lokalitě ojedinělý výskyt. - 25.5.1987 [IK], 6.5.1992 [IK], 1 p. (tok) 4.5.1996 [IK], 1 p. (tok) 30.3.1998 [IK], 1 p. (tok) 22.4.1999 [IK], 1 p. 7.5.1999 [IK], 1 p. (tok) 3.4.2003 [IK] - Hnízdí v dutinách stromů. - např. 1 ex. 6.5.1992 [IK], 1 ex. 13.6.2002 [IK] - Hnízdí v dutinách stromů. - 1 p. (tok) 25.4.2000 [IK] - Hnízdí v dutinách stromů. Na lokalitě ojedinělý výskyt. - 1 M 6.5.1992 [IK], 1 p. (tok) 4.5.1996 [IK], 1 p. (tok) 30.3.1998 [IK], 1 M 7.5.1999 [IK], 1 M 3.5.2001 [IK], 1 M 13.6.2002 [IK] - Hnízdí v dutinách stromů.

- např. 25 ex. 21.4.2010 [VK] - Během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou. Na lokalitě nehnízdí. - např. 18.6.2010 [VK] - Během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou. Na lokalitě nehnízdí. - na přelomu 50. a 60. let pouze pravidelně na tahu, jediný hnízdní výskyt 1 zp. M 4.6.1963 a dohledané hn. se 4 ml. 10.6.1963 [BS], 2-4 hn. p. 1968-75 [BS], 2-4 p. 8.5.1987 [IK], 25.5.1987 [IK], 2-3 p. 22.5.1990 [IK], 7.6.1990 [IK], 10.4.1991 [IK], 3 p. 29.5.1991 [IK], 3 p. 6.5.1992 [IK], 2 p. 31.7.1992 [IK], 3-4 p. 17.5.1994 [IK], 3 p. 6.6.1994 [IK], 2-3 p. 2.5.1995 [IK], 31.5.1995 [IK], 4.5.1996 [IK], 1012 ex. 30.3.1998 [IK], 3-5 p. 22.5.1998 [IK], 11.6.1998 [IK], 2-3 p. 22.4.1999 [IK], 21.5.1999 [IK], 4.5.2000 [IK], 3-6 p. 23.5.2000 [IK], 2.4.2001 [IK], 2-3 p. (tok) 3.5.2001 [IK], 2-3 p. 22.5.2001 [IK], zp. M 3.6.2009 [VK], zp. M 28.6.2009 [VK] - Charakteristickým hnízdním prostředím jsou vlhké nízké louky. Na lokalitě prokázané hnízdění. - 19.4.1958 [BS], 22.4.1959 [BS], 2.5.1960 [BS], 13.4.1962 [BS], 6.5.1963 [BS] - Pouze historické výskyty. - 4-6 p. 4.5.2000 [IK], 2-3 p. 13.6.2002 [IK], 8 ex. 28.3.2004 [IK] - Běžný druh. - např. 1 ex. 13.6.2002 [IK] - Běžný druh. - např. 1 ex. 27.3.2007 [IK] - Běžný druh. - 1 zp. M 4.5.2000 [IK], 2 zp. M 18.4.2005 [IK], 1 M (kroužkován) 27.3.2007 [IK], 1 zp. M 3.6.2009 [VK], 3 M 27.3.2011 [IK], 2 M (foto) 2.4.2011 [PH,VH], zp. M 10.4.2011 [PH,VH] - Hnízdí na mokřadech nejrůznějšího typu od rákosin až po mokřadní vrbiny. Druh se v ČR šíří. Na lokalitě pravděpodobné hnízdění.

29


§,LC,!

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

§,VU,!

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

§§,EN,!!!

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

Drozd brávník (Turdus viscivorus) Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

○,!

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

§,EN,!!

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)

Rákosník proužkovaný

- 2 M 8.5.1987 [IK], 25.5.1987 [IK], 2 p. 9.6.1987 [IK], 2 p. 22.5.1990 [IK], 7.6.1990 [IK], 3 p. 29.5.1991 [IK], 6.5.1992 [IK], 2 p. 31.7.1992 [IK], 1 p. 6.6.1994 [IK], 1 p. 28.6.1994 [IK], 4.5.1996 [IK], 1 p. 22.5.1998 [IK], 11.6.1998 [IK], 2-3 p. 22.4.1999 [IK], 21.5.1999 [IK], 4.5.2000 [IK], 3 p. 23.5.2000 [IK], 1 p. 3.5.2001 [IK], 2 M 22.5.2001 [IK], 1 hn. p. (7 vaj., foto) 13.6.2009 [IK], 1 zp. M 20.4.2010 [VK] - Preferuje nekosené travnaté porosty s roztroušenými keři. Častější je na vlhkých loukách. Hnízdí v hustém travním porostu na zemi. Nejen pro tento druh je žádoucí nekosit celé plochy, ale ponechávat i části nesečené. Na lokalitě prokázané hnízdění. - 1 M 27.3.2007 [IK], 1 M 16.5.2009 [VK], 1 p. krmí vyvedená ml. 28.6.2009 [VK], 1 M 27.3.2011 [IK], - Preferuje nekosené travnaté porosty. Častější je na sušších loukách. Hnízdí v hustém travním porostu na zemi. Nejen pro tento druh je žádoucí nekosit celé plochy, ale ponechávat i části nesečené. Na lokalitě prokázané hnízdění. - 1 M 28.3.2004 [IK] - Mimohnízdní výskyt. - 10-20 p. (hnízdní kolonie, vyvedená ml.) 25.5.1987 [IK], 10-15 p. (hn. kolonie) 22.5.1990 [IK], 20-40 p. 6.5.1992 [IK], 10-15 p. (hn. kolonie) 2.6.1996 [IK], 10-15 p. (hn. kolonie) 26.5.1999 [IK], 10-15 p. (hn. kolonie, vyvedená ml.) 20.6.2000 [IK] - Hnízdní zejména na stromech. Hnízdní kolonie zanikla vykácením stromů. - nosí potravu 5.6.2001 [IK] - Lesní druh hnízdící na stromech. - 4 zp. M 25.5.1987 [IK], 1 zp. M 22.5.1990 [IK], 1 zp. M 6.5.1992 [IK], 1 zp. M 17.5.1994 [IK], 2 zp. M 6.6.1994 [IK], 1 zp. M 2.5.1995 [IK], 1 zp. M 22.5.1998 [IK], 2 zp. M 11.6.1998 [IK], 2 zp. M 21.5.1999 [IK], 3 zp. M 23.5.2000 [IK], 1 zp. M 9.6.2000 [IK], 1 zp. M 18.5.2006 [IK], 1 zp. M 23.5.2010 [DK,VK], 2 zp. M 25.5.2010 [VK] - Typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři. Při souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí. Hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo uvnitř keře. Na lokalitě pravděpodobné hnízdění. - 2 zp. M 25.5.1987 [IK], 2 zp. M 22.5.1990 [IK], 2 zp. M 29.5.1991 [IK], 1 zp. M 6.5.1992 [IK], 2 zp. M 17.5.1994 [IK], 2 zp. M 2.5.1995 [IK], 2 zp. M 4.5.1996 [IK], 3 zp. M 22.5.1998 [IK], 1 zp. M 11.6.1998 [IK], 2 zp. M 7.5.1999 [IK], 4 zp. M 21.5.1999 [IK], 3 zp. M 4.5.2000 [IK], 2 zp. M 23.5.2000 [IK], 3 zp. M 9.6.2000 [IK], 1 zp. M 3.5.2001 [IK], 2 zp. M 22.5.2001 [IK], 3 zp. M 18.5.2006 [IK], 2 zp. M 22.5.2008 [IK], 1 zp. M 16.5.2009 [VK], 2 zp. M 3.6.2009 [VK], 2 zp. M 28.6.2009 [VK], 2 zp. M* 12.7.2009 [VK], 4 zp. M* 13.7.2009 [VK], 2 zp. M* 23.5.2010 [VK], 2 zp. M 25.5.2010 [VK], 1 zp. M 18.6.2010 [VK] - Oproti předchozímu druhu se nevyhýbá ani zarostlým plochám, a proto je v současné krajině častější. Hnízdo staví v husté rostlinné spleti nad zemí. Na lokalitě pravděpodobné hnízdění. - 1 zp. M 26.5.1999 [IK], 1 zp. M 4.5.2000 [IK], 1 zp. M 23.5.2000 [IK], 1 zp. M 18.5.2006 [IK], 1 zp. M 14.6.2006 [IK], 1 zp. M 16.5.2009 [VK], 1 zp. M 3.6.2009 [VK], 2 zp. M 21.5.2010 [VK] - Charakteristickým hnízdním prostředím jsou rákosiny. Na lokalitě pravděpodobné hnízdění. - 1 zp. M 16.5.2009 [IK], 1 zp. M 20.4.2010 [IK] - Hnízdní nejčastěji na zemi v ostřicových porostech. Jedná se o jednoho z nejvzácnějších evropských druhů. Na lokalitě možné hnízdění, ale může se jednat o opozdilce na tahu. - Pravidelně každoročně hnízdí v rákosinách.

(Acrocephalus schoenobaenus)

○,!

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

- hn. se 4 vej. 12.7.1963 [BS] - Pravidelně každoročně hnízdí v ruderální vegetaci. - Pravidelně každoročně hnízdí v rákosinách.

30


§§,VU,!!

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Budníček menší (Phylloscopus collybita)

§,LC §§,EN,!!! ○,!

○ §,NT,!!

Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Lejsek šedý (Muscicapa striata) Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Sýkora babka (Parus palustris) Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora koňadra (Parus major) Brhlík lesní (Sitta europaea) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

§§,LC,!!

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

§,NT,!

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

- 6.5.1961 [BS], 9.5.1962 [BS], 3 hn. p. 14.5.1963 [BS], 1 p. 1964 [BS], 3 p. 1966 [BS], 1 zp. M 26.5.1999 [IK], 1 zp. M 3.7.1999 [IK], 2 zp. M 9.6.2000 [IK], 1 zp. M 22.5.2001 [IK], 1 zp. M 5.6.2001 [IK], 1 zp. M (foto) 10.6.2007 [VH], 1 zp. M 16.5.2009 [VK], 1 zp. M 3.6.2009 [VK], 1 zp. M 28.6.2009 [VK], zp. M* 12.7.2009 [VK], zp. M* 13.7.2009 [VK], 2 p. 2009 [VH], 1 zp. M 21.5.2010 [VK], 3 zp. M 23.5.2010 [DK,VK], zp. M* 24.5.2010 [VK], 4 zp. M 25.5.2010 [VK], 1 zp. M 28.5.2010 [VK], 1 ex. 8.7.2010 [VK], 2 zp. M 26.5.2011 [IK] - Hnízdo si splétá na stonky rákosu. Na lokalitě pravděpodobné hnízdění. - 1 zp. M 25.5.1987 [IK], 3 zp. M 22.5.1990 [IK], 2 zp. M 17.5.1994 [IK], 2-3 zp. M 21.5.1999 [IK], 1 zp. M 13.6.2002 [IK] - Hnízdí na dřevinách v rozptýlené zeleni. - např. 13.6.2002 [IK] - Hnízdí na keřích. - např. 13.6.2002 [IK] - Hnízdí na keřích a vysokobylinné vegetaci. - např. 13.6.2002 [IK] - Hnízdí na keřích. - např. 1 p. krmí ml. 5.6.2001 [IK] - Hnízdí na keřích. - 2 zp. M 22.5.2001 [IK], 3 zp. M 13.6.2002 [IK], 15-20 ex. (tah) 3.4.2003 [IK], 50-80 ex. (tah) 31.3.2004 [IK] - Hnízdí na zemi nebo v hustém podrostu nízko nad zemí. - 3 zp. M 22.5.2001 [IK], 5 zp. M 13.6.2002 [IK] - Hnízdí na zemi. - 1 ex. 2.5.1995 [IK], 1 ex. 26.5.1999 [IK] - Hnízdí v polodutinách. - 2 M, 3 F 21.3.2003 [IK], 1 ex. zima 2010 [VH] - Mimohnízdní výskyt. - 1 p. (staví hnízdo) 3.5.2001 [IK] - Hnízdí na dřevinách v rozptýlené zeleni i v lesích. - např. 3.5.2001 [IK] - Hnízdí v dutinách stromů. - např. 3.5.2001 [IK] - Hnízdí v dutinách stromů. - Běžný druh. Hnízdí v dutinách stromů. - Běžný druh. Hnízdí v dutinách stromů. - např. 1 p. 3.5.2001 [IK] - Běžný druh. Hnízdí v dutinách stromů. - např. 1 p. 13.6.2002 [IK] - Hnízdí v polodutinách. - 1 p. 3.5.2001 [IK], 1 p. 13.6.2002 [IK] - Hnízdí v polodutinách. - 10-15 ex. (tah) 18.3.1995 [IK], 1 zp. M 26.5.1999 [IK], více ex. (tah, foto) 10.4.2011 [PH,VH] - Nápadné hnízdo si splétá nejčastěji do větví vrb, bříz a olší na březích vod. - 1 zp. M 2.6.1996 [IK], 1 zp. M 26.5.1999 [IK], 1 zp. M 3.7.1999 [IK], 1 zp. M 9.6.2000 [IK] - Hnízdí na stromech v rozptýlené zeleni a listnatých lesích. - 1 M 8.5.1987 [IK], 25.5.1987 [IK], 2 p. 29.5.1991 [IK], 3 p. 31.7.1992 [IK], 2 p. 28.6.1994 [IK], 3-4 p. 21.5.1999 [IK], 2 M, 3 F 4.5.2000 [IK], 3 p. 23.5.2000 [IK], 1 hn. p. (5 vaj.) 5.6.2001 [IK], 4-5 M 22.5.2008 [IK], 1 p. 3.6.2009 [VK], 1 p. 28.6.2009 [VK], 1 F 25.5.2010 [VK] - Charakteristický druh křovin. Na lokalitě prokázané hnízdění.

31


§,VU,!!

NT,!

LC

§,VU,!!

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Straka obecná (Pica pica) Vrána šedá (Corvus cornix) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Vrabec polní (Passer montanus) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Zvonek zelený (Carduelis chloris) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

§§§,VU,!!

Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Strnad luční (Miliaria calandra)

- 1 p. 13.3.1983 [IK], 1 ad. 25.5.1987 [IK], 1 ad. 9.6.1987 [IK], 1 ad. (lov) 6.5.1992 [IK], 1 p. se 3 vyved. ml. 31.7.1992 [IK], 1 ad. (zanáší potravu) 17.5.1994 [IK], 1 p. se 4 vyved. ml. 6.6.1994 [IK], 1 ad. 6.4.1995 [IK], 1 ad. 2.5.1995 [IK], 2 ad. 31.5.1995 [IK], 1 ad. 15.4.1998 [IK], 1 ad. 22.5.1998 [IK], 1 p. 22.4.1999 [IK], 1 ex. 3.7.1999 [IK], 1 p. 4.5.2000 [IK], 1 ad. 23.5.2000 [IK], 1 p. 2.4.2001 [IK], 1 ad. 3.5.2001 [IK], 1 p. s vyved. ml. 5.6.2001 [IK], 1 zp. M 19.3.2004 [IK], 1 ad. 28.3.2004 [IK], 1 ad. 31.3.2004 [IK] - Hnízdí na dřevinách v rozptýlené zeleni. Na lokalitě prokázané hnízdění. - 2 p. 6.5.1992 [IK] - Hnízdí na stromech. - 1 p. 19.3.2004 [IK], 1 p. 28.3.2004 [IK], vol. ex.* 13.7.2009 [VK], vol. ex.* 30.7.2009 [VK], vol. ex.* 20.4.2010 [VK] - Hnízdo si staví na stromě. Na lokalitě nehnízdí, potenciální loviště. - 2000-3000 ex. nocuje v rákosinách 13.6.2002 [IK] - Běžný druh. Hnízdí v dutinách. - Hejnko cca 30 ex. (II) 8.7.2010 [VK] - Hnízdí zejména v křovinách. Hnízdní výskyt na lokalitě. - Běžný druh. Hnízdní výskyt na lokalitě. - Běžný druh. Hnízdní výskyt na lokalitě. - Běžný druh. Hnízdní výskyt na lokalitě. - Běžný druh. Hnízdní výskyt na lokalitě. - 1 zp. M 18.6.2010 [VK], 1 zp. M 29.6.2010 [VH], 1 zp. M (foto) 1.7.2010 [VH] - Hnízdí na keřích. Na lokalitě vzácný výskyt. - 1 p. 3.5.2001 [IK], 1 ad. 13.6.2002 [IK] - Hnízdí v rozptýlené zeleni a v listnatých lesích. - Běžný druh. Pravidelně každoročně hnízdí. - hn. se 4 ml. 23.6.1963 [BS] - Běžný druh. Pravidelně každoročně hnízdí, zejména v rákosinách. - 1 zp. M 22.5.1998 [IK], 2 zp. M 22.4.1999 [IK], 1 zp. M 26.5.1999 [IK], 1 zp. M 4.5.2000 [IK], 2 zp. M 23.5.2000 [IK], 1 zp. M 9.6.2000 [IK], 1 zp. M 3.5.2001 [IK], 1 zp. M 22.5.2001 [IK] - Hnízdí v otevřené krajině s roztroušenými dřevinami.

Literatura: HANÁK F., BEZDĚČKOVÁ K. et HUDEČEK J.J., 2008: Semrádova ornitologická sbírka v Muzeu Vysočiny Jihlava. – Zprávy MOS 65-66: 89-95. HUDEČEK J., HANÁK F. et BENEŠ B., 2002: Ornitologická sbírka Bohumila Semráda. – Zprávy Moravského ornitologického spolku 60: 41-72. KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T., 2011: Ptáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodska. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-119. KUNSTMÜLLER I., 2001: Závěrečná zpráva ornitologického výzkumu kaskády vodních nádrží u Termesiv, okres Havlíčkův Brod. – Depn. in: AOPK ČR Havlíčkův Brod: 1-6. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. SEMRÁD B., 1965: Ptactvo nově založených rybníků v obci Termesivech u Havlíčkova Brodu. – Zprávy MOS 1965/3: 44-47.

32


Podzimní monitoring ptáků Metodika podzimního monitoringu Během října a listopadu 2012 bylo na Termesivských rybnících realizováno 15 terénních kontrol, jejichž cílem bylo získat maximum údajů o místní avifauně. Během tohoto období se uskutečnily i 3 odchytové kroužkovací akce zaměřené na druhy obtížně zjistitelné přímým pozorováním. Rybníky byly kontrolovány v rozdílnou denní dobu tak, aby byly zaznamenány druhy ptáků s rozdílnou časovou aktivitou. Identifikace druhů probíhala jednak na základě akustického rozpoznání (charakteristický zpěv, volání) a jednak na základě přímého pozorování – za použití dalekohledů. Za slunečného počasí byla pořizována fotodokumentace pozorovaných druhů. Jednotlivé druhy a jejich počty byly v terénu zapisovány přímo do ortofotomapy lokality, viz obr. 1. Fotodokumentace je v příloze 1.

Obr. 1: Ortofotomapa Termesivských rybníků, do které byly při terénních kontrolách zapisovány zjištěné druhy ptáků.

33


Výsledky podzimního monitoringu 1) Odchytové akce V rámci studie proběhly tři odchytové akce, z toho jedna večerní a dvě ranní až dopolední, a to ve dnech 7.10., 12.10. a 13.10.2012. Celkem bylo odchyceno 47 ptáků deseti druhů. Záznamy z jednotlivých odchytových akcí jsou v následujících tabulkách, součástí je také snímek s vyznačením polohy odchytových sítí. První odchytová akce – dopolední dne 7.10.2012 – počet sítí 1, viz obr. 2. Druh Sýkora modřinka

Počet 2

Číslo sítě 1

Obr. 2: Vyznačení polohy odchytové sítě ze dne 7.10.2012

Druhá odchytová akce – večerní dne 12.10.2012 – počet sítí 2, viz obr. 3. Druh Konipas bílý Špaček obecný Sýkora koňadra Sýkora modřinka

Počet 1 15 1 1

Číslo sítě 1 1, 2 1 2

Obr. 3: Vyznačení poloh odchytových sítí ze dne 12.10.2012

34


Třetí odchytová akce – dopolední dne 13.10.2012 – počet sítí 4, viz obr. 4. Druh Pěvuška modrá Sýkora lužní Zvonek zelený Strnad obecný Sýkora modřinka Budníček menší Sýkora koňadra Strnad rákosní

Počet 1 2 2 2 11 1 6 2

Číslo sítě 4 4 4 4, 2 1, 2, 3 3 2, 3 2

Obr. 4: Vyznačení poloh odchytových sítí ze dne 13.10.2012

2) Kontroly rybníků Kontroly probíhaly ve dnech 29.9., 5.10., 7.10., 13.10., 14.10., 19.10., 20.10., 22.10., 25.10., 26.10., 1.11., 2.11., 4.11., 10.11. a 25.11.2012. Celkem tedy proběhlo 15 kontrol, během nichž bylo zaznamenáno 65 druhů ptáků. Přehled zjištěných druhů a jejich početnost je uvedena v tab. 1. Obr. 5: Vymezení míst výskytu jednotlivých druhů podle biotopů: R1-10 = volná vodní hladina rybníků, V1-9 = vegetace v okolí rybníků (rákosiny a ruderály), K1-2 = souvislejší křoviny, C0 = cesta s okolními dřevinami, P1-2 = okolní pole.

35


Tab. 1: Seznam zaznamenaných druhů (v abecedním pořadí). Ochrana a ohrožení druhu §,VU,! §,LC,!

§§,CR,!! §§,VU,!!!

§§,!!! ○ ○ §§,VU,!! ○,!

§,NT,! §§,VU,!! §§,EN,!!! VU,!! §§,VU,!! LC,! ○,! §§,CR,!!! §,NT,!! §§§,CR,!!!

§§,EN,!!! ○,! NT,!!

VU,!!

Druh

Bažant obecný Bramborníček černohlavý Bramborníček hnědý Brhlík lesní Budníček menší Čečetka zimní Červenka obecná Čírka modrá Čížek lesní Drozd cvrčala Drozd kvíčala Drozd zpěvný Dřemlík tundrový Holub hřivnáč Hrdlička divoká Hýl obecný Chřástal vodní Jespák bojovný Kachna divoká Káně lesní Káně rousná Konipas horský Konopka obecná Koroptev polní Kos černý Krahujec obecný Kvakoš noční Labuť velká Ledňáček říční Linduška luční Mlynařík dlouhoocasý Moták pilich Moudivláček lužní Orel mořský Pěnice černohlavá Pěnkava jikavec Pěnkava obecná Pěvuška modrá Pisík obecný Rákosník obecný Slípka zelenonohá Sojka obecná Stehlík obecný Straka obecná Strakapoud malý Strakapoud velký Strnad obecný Strnad rákosní

Místo výskytu

K1 V7 V5 V9 V1, V2, V3, V4, V8, V9 V4 V2, V8, C0 R4 C0, V3 V1, V7, V8 V1, V8, V9 V1 R1-2 P2, P1 P2, K1 V8 R4, R3 R2, V2 R3 P2 R1-8 (přelet) V2,V9, R8 V7, V8 V3 V1, V2, V10 P2, K1, V2 V5, R5 R3, R4, R5 V6 V3 V1-10 R6-8 (přelet) V9 R2, R3, R4 V1, V2, V9 V8 V1 V1, V2, V3, V7, V8, C0 R2 V6 R5 V1, V2, C0, K2 V2, K1 V8 V1 V1, C0, P1, V7 V4, V5, V6

36

Max. počet při jedné kontrole

Opakované pozorování [ano/ne]

1 1 2 3 20 2 20 2 30 20 100 1 1 14 1 2 1 6 4 1 2 22 1 9 12 1 1 3 1 4 10 1 4 1 10 3 30 10 3 1 1 7 20 4 1 1 20 18

Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano


§,VU,!! §§,EN,!!! §§,!!! NT,!! LC

VU,!! LC,!

Střízlík obecný Sýkora koňadra Sýkora lužní Sýkora modřinka Šoupálek sp. Špaček obecný Ťuhýk šedý Vodouš kropenatý Vodouš šedý Volavka bílá Volavka popelavá Vrabec polní Zvonek zelený Zvonohlík zahradní Žluna šedá Žluna zelená

C0, V1, V8 V2, V3, V4, C0, V10 V1-10 C0, V1, V2, V4, V6, V10 V9 V1, K1, V2 V5 R3, V3 R1 R2 R3, R4, R5 C0, V2, V3, V7, V8, K2 K2, R2 V9 V9, V2

37

3 10 10 20 2 400 1 1 3 2 7 50 20 3 1 1

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano


Ohrožení ptáků na lokalitě 1) Linky elektrického vedení Na linkách elektrického vedení ročně v České republice umírá tisíce ptáků, a to jednak po dosednutí na nebezpečné typy sloupů (kde může docházet k elektrickému výboji) a jednak nárazem ptáků do vodičů. Na Termesivských rybnících jsou oba tyto problémy velice aktuální. Přes rybník číslo 5 vede linka vysokého napětí 22 kV a přímo vedle rybníka jsou tři sloupy velmi nebezpečných typů (odbočovací sloup, úsekový odpínač, koncová trafostanice), které mohou být pro ptáky po dosednutí smrtelně nebezpečné. Přímo tyto sloupy (obr. 6 a 7) byly příčinou smrti několika ptáků, naposledy byl zaznamenán úhyn jestřába lesního a vrány šedé z dubna 2011 (obr. 8 a 9). Samotné elektrické vedení nad rybníkem č. 5 bylo v minulosti také příčinou úhynu řady ptáků. Za snížené viditelnosti mohou ptáci letící nad rybníkem do drátů snadno narazit a smrtelně se zranit. Opakovaně byl zaznamenán např. úhyn labutě velké.

Obr. 6: Úsekový přepínač - nebezpečný typ sloupu u rybníka č. 5, foto P. Hlaváčová 19.10.2012.

38


Obr. 7: Koncová trafostanice – velmi nebezpečný typ pro dosedající ptáky, foto P. Hlaváčová 19.10.2012.

Obr. 8: Odbočovací sloup – pod tímto sloupem byli nalezeni uhynulí jestřáb lesní a vrána šedá, foto V. Kodet 20.7.2009.

39


Obr. 9: Jestřeáb lesní a várna šedá po zásahu el. vedením, foto V.Hlaváč 30.4.2011.

Obr. 10: Pár labutí velkých letících okolo elektrického vedení. Kolize s vodiči postihují především ptáky létající často za snížené viditelnosti (většina vodních ptáků) a těžké ptáky s omezenou manévrovací schopností jako je např. labuť velká, foto P. Hlaváčová 19.10.2012.

40


2) Nepůvodní invazní druhy, které mohou být predátory ptáků Dalším ohrožujícím faktorem pro druhy ptáků hnízdících nebo nocujících na zemi může být přítomnost norka amerického (Neovison vison). Tento všestranný predátor se na Termesivských rybnících pravidelně zdržuje a je prokázáno, že může lovit různé druhy kachen i bahňáků a predovat i jejich snůšky. Pobytové znaky norků (stopy, trus, nory) byly na rybnících pravidelně nalézány a několikrát byl pozorován i živý norek. Mimo jiné byl zastižen i v budce instalované myslivci na podporu hnízdění kachen, viz obr. 11.

Obr. 11: Norek americký v polozatopené kachní budce, foto P. Hlaváčová 24.4.2011.

Obr. 12: Norek americký zachycený fotopastí nesoucí ulovenou kachnu divokou.

41


3) Další nepříznivé vlivy způsobené nevhodným managementem lokality Jedním z hlavních ohrožujících faktorů pro lokalitu může být vysoká intenzita chovu ryb spojená s devastací rákosin. Chov ryb a péče o rybníky je do určité míry intenzity pro lokalitu přínosem, pokud ale intenzita rybochovu přesáhne doporučené hranice, dochází k ničení rákosin – hlavního útočiště pro ptáky. K záměrné devastaci rákosin může docházet i ze strany člověka za účelem zvětšení plochy rybníků, viz obr. 13.

Obr. 13: Záměrná devastace rákosiny za účelem zvětšení plochy rybníka, foto V. Hlaváč 7.1.2012.

V delším časovém horizontu může být význam lokality pro ptáky omezen také stromovou zelení, která byla po okrajích lokality vysázena. Vodní ptáci (kachny, potápky, bahňáci i většina druhů pěvců vázaných na rákosiny) preferují mokřady v otevřené zemědělské krajině, vysoká zeleň atraktivitu těchto lokalit výrazně snižuje.

42


Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislé na způsobu rybářského hospodaření na rybnících. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnažených den. Výhodou rybniční kaskády je potenciální možnost existence různých podmínek na jednotlivých rybnících v průběhu roku. Z hlediska ochrany ptáků by bylo optimální ponechání třetiny rybníků letněných, třetiny na plné vodě bez rybí obsádky a na třetině extenzivní rybochov, přičemž v jednotlivých letech by se to střídalo. Bylo by však potěšitelné, pokud by byl každoročně alespoň jeden rybník letněný a jeden na plné vodě bez rybí obsádky. Na zbývajících rybnících by bylo vhodné šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníků pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Případně na 2-3 rybnících by mohl být ponechán intenzivní rybochov. Letněné rybníky nenapouštět dokud nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníků nezasahovat do stávajících litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Ptákům by prospělo vytvoření lučních pásů kolem rybníků, které by byly mozaikovitě sklízeny. Okolí rybníků by bylo vhodné ponechávat prosvětlené bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybníky upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. V současné době jsou ornitologicky nejcennější porosty rákosin s pravidelnými hnízdními výskyty chřástalů vodních, slípek zelenonohých, rákosníků velkých, cvrčilek slavíkových a opakovanými záznamy bukáčků malých. Pro hladinové ptáky je v posledních letech na lokalitě problém s průhledností vody, neexistencí měkkého litorálu ani plovoucí vegetace. Lokalita má obrovskou výhodu ve své poloze, neboť leží v bezprostřední blízkosti řeky Sázavy, která představuje tahový koridor pro řadu druhů. Vytvořením vhodných podmínek pro hnízdění ptáků bude proto lokalita rychle osídlena i vzácnějšími druhy. To částečně vysvětluje i vysoký počet na lokalitě zjištěných druhů, včetně řady chráněných a ohrožených.

43


Závěr Historická data byla v rámci této studie doplněna průzkumem migrujících ptáků během části podzimu 2012. Během dvou podzimních měsíců (říjen, listopad) bylo na lokalitě zaznamenáno 65 druhů ptáků. Mezi zastiženými druhy bylo i několik vzácných bahňáků (vodouš kropenatý, vodouš šedý, jespák bojovný), brodivých (kvakoš noční, volavka bílá), krátkokřídlých (slípka zelenonohá, chřástal vodní), pěvců (moudivláček lužní, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý), šplhavců (strakapoud malý, žluna zelená, žluna šedá) i dravců (krahujec obecný, orel mořský, moták pilich, káně rousná). Ačkoliv se jedná o poměrně malou lokalitu o rozloze 10,5 ha, bylo zde již zaznamenáno 129 druhů ptáků. Tímto se Termesivské rybníky řadí mezi ornitologicky nejvýznamnější v Kraji Vysočina. V současné době není na Vysočině známá žádná jiná lokalita, kde by byly v posledních letech opakované záznamy kriticky ohroženého bukáčka malého. Kvůli způsobu hospodaření na lokalitě z ní zcela vymizely potápky malé, poláci velcí, kulíci říční a čejky chocholaté, ačkoliv se dříve jednalo o pravidelně hnízdící druhy. Další hladinové druhy ptáků snížili významně své početnosti. Za stávajícího hospodaření má lokalita význam pro hnízdění zejména rákosinových druhů, avšak i na tyto biotopy je kladen tlak na jejich odstraňování. Vzhledem ke svému ornitologickému významu a potenciálu pro vzácné druhy ptáků si lokalita zasluhuje vyhlášení zvláště chráněného území a nastavení odpovídající péče o chráněné a ohrožené druhy, které se zde vyskytují.

44


Příloha 1: Fotodokumentace lokality a avifauny Termesivských rybníků Rybník I: Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace, foto V. Kodet 20.7.2009.

45


Rybník II: Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace, foto V. Kodet 20.7.2009.

46


Rybník III: Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace, foto V. Kodet 20.7.2009.

47


Rybník IV: Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace, foto V. Kodet 20.7.2009.

48


Rybník V: Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace, foto V. Kodet 20.7.2009.

49


Rybník VI: Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace, foto V. Kodet 20.7.2009.

50


Rybník VII: Litorální pás tvoří porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a porosty vysokých ostřic, na březích je ruderální vegetace, foto V. Kodet 20.7.2009.

51


Rybník VIII: Litorálu dominují vysoké ostřice, které zarůstají ruderální vegetací, foto V. Kodet 20.7.2009.

52


Rybník IX: Rybník bez vyvinutého litorálu, břehy zčásti obrůstají dřevinami, foto V. Kodet 20.7.2009.

53


Rybník X: Litorálu dominuje orobinec širolistý (Typha latifolia), břehy zčásti obrůstají dřevinami, foto V. Kodet 20.7.2009.

54


Instalace odchytové sítě, foto V. Kodet 13.10.2012.

Kroužkování odchycených druhů, foto V. Kodet 13.10.2012.

55


Bukač velký (Botaurus stellaris), foto P. Tichý 13.4.2009.

Bukáček malý (Ixobrychus minutus), foto P. Tichý 10.8.2009.

56


Samec bukáčka malého (Ixobrychus minutus), foto V. Hlaváč 25.5.2012.

57


Volavka bílá (Egretta alba), foto V. Hlaváč10.9.2006.

Volavka bílá (Egretta alba) a volavka popelavá (Ardea cinerea), foto P. Hlaváčová 22.10.2012.

58


Labuť velká (Cygnus olor), foto I. Kunstmüller 3.4.2008.

Labuť velká (Cygnus olor), foto P. Hlaváčová 13.10.2012.

59


2 samci a 1 samice hvízdáka eurasijského (Anas penelope), foto I.Kunstmüller 3.4.2008.

60


Pár kopřivky obecné (Anas strepera), foto V. Hlaváč 2.4.2011.

Samec kopřivky obecné (Anas strepera), foto V. Hlaváč 2.4.2011.

61


Samec lžičáka pestrého (Anas clypeata), foto I. Kunstmüller 15.4.1998.

Samce lžičáka pestrého (Anas clypeata), foto V. Hlaváč 2.4.2011.

62


Samec čírky modré (Anas querquedula), foto V. Hlaváč 30.3.2011.

Samci poláka velkého (Aythia ferina), foto I. Kunstmüller 20.5.2002.

63


Dva samci a jedna samice poláka chocholačky (Aythia fuligula), foto V. Hlaváč 23.4.2011.

Samice poláka chocholačky (Aythia fuligula) s mláďaty, foto I. Kunstmüller 15.8.2006.

64


Hnízdo motáka pochopa (Circus aeruginosus), foto I. Kunstmüller 13.6.2009.

Rorýs obecný (Apus apus), foto V. Hlaváč 24.6.2012.

65


Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia), foto P. Hlaváčová 15.4.2011.

Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia), foto P. Hlaváčová 15.4.2011.

66


Samec slavíka modráčka (Luscinia svecica), foto V. Hlaváč 2.4.2011.

Kroužkování samce slavíka modráčka (Luscinia svecica), foto P. Hlaváčová 2.4.2011.

67


Hnízdo bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), foto I. Kunstmüller 13.6.2009.

Kos černý (Turdus merula), foto P. Hlaváčová 13.10.2012.

68


Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), foto P. Hlaváčová 5.10.2012.

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), foto V. Hlaváč 10.6.2007.

69


Sýkora modřinka (Parus caeurelus) a sýkora lužní (Parus montanus), foto V. Kodet 13.10.2012.

Sýkora modřinka (Parus ceruleus), foto P. Hlaváčová 13.10.2012.

70


Moudivláček lužní (Remiz pendulinus), foto V. Hlaváč 10.4.2011.

Hejno špačků obecných (Sturnus vulgaris), foto P. Hlaváčová 11.10.2012.

71


Pěnkava obecná (Fringila coelebs), foto P. Hlaváčová 13.10.2012.

Stehlík obecný (Carduelis carduelis), foto P. Hlaváčová 13.10.2012.

72


Hýl rudý (Carpodacus erythrinus), foto V. Hlaváč 1.7.2010.

73


Zvonek zelený (Carduelis chloris) a strnad obecný (Emberiza citrinella), foto V. Kodet a P. Hlaváčová 13.10.2012.

Samec a samice strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), foto P. Hlaváčová 29.9.2012.

74

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna Termesivských rybníků 2012  

Závěrečná zpráva projektu "Avifauna Termesivských rybníků" realizovaného v roce 2012 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Avifauna Termesivských rybníků 2012  

Závěrečná zpráva projektu "Avifauna Termesivských rybníků" realizovaného v roce 2012 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement