__MAIN_TEXT__

Page 1

Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2013 Ivan Kunstmüller, Tomáš Skříček, Pavel Hobza, Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Aleš Toman říjen 2013


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2013 Ivan Kunstmüller, Tomáš Skříček, Pavel Hobza, Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Aleš Toman říjen 2013

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 2 Metodika................................................................................................................................................. 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 3 Zhodnocení přínosu projektu ............................................................................................................... 5 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 6

Tento projekt (č. 151334) byl v roce 2013 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Moták lužní (Circus pygargus) je v České republice legislativně chráněn jako silně ohrožený druh. Úspěšnost jeho hnízdění však závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí nejčastěji na zemědělských pozemcích. Například na Českomoravské vrchovině, kde je jeho největší hnízdní subpopulace v ČR, by byla bez aktivní ochrany vyvedena mláďata jen na 20 - 30 % hnízd, ale díky individuální ochraně jeho hnízd bývají mláďata vyváděna na 50 - 70 % hnízd. Ochrana hnízd na zemědělských pozemcích se provádí buď pomocí oplůtků nebo ponecháním dostatečné nesečené či nesklizené plochy kolem hnízda.

Metodika Zájmovou oblastí byl Kraj Vysočina. V jarním období byly vyhledávány plochy, kde prováděli motáci lužní své svatební lety. Na těchto plochách bylo sledováno chování hnízdního páru (kam zanáší hnízdní materiál, kam nosí samec potravu samici sedící na hnízdě), za účelem vytipování umístění hnízda, abychom mohli zajistit jeho ochranu. Plánované způsoby ochrany hnízd 1) Ve vojtěškách a na sečených loukách: v okolí hnízda zajistit ve spolupráci s hospodařícími zemědělci obsečení dostatečné plochy: u 1 hnízdního páru min. 50 x 50 m, při hnízdění více párů pohromadě min. 100 x 100 m. Hospodařícím zemědělcům poskytnout potřebné informace pro podání žádosti o proplacení újmy na hospodaření z důvodů ochrany přírody. 2) V obilovinách: v době sklizně jsou mláďata většinou krátce před vyvedením, je-li to možné, pokusit se domluvit posunutí sklizně, jinak instalování oplůtků. 3) Není-li možné domluvit obsečení hnízda či posun sklizně, tak zajistit přenesení hnízda do vhodného blízkého náhradního biotopu. 4) Oplocování hnízd na mokřadních a ruderálních loukách, kde neprobíhá zemědělské hospodaření. Tyto plochy se stávají stále častěji hnízdišti motáka lužního, avšak jsou zde často predováni. Hnízda je tedy nutné oplotit proti predaci především před divokými prasaty a liškami.

Výsledky Při dohledávání a ochraně ohrožených hnízd motáka lužního na Vysočině bylo od května do srpna věnováno práci v terénu v 6 lidech přes 1000 hodin. U každého zjištěného hnízdního výskytu bylo dohledáváno hnízdo, aby bylo zjištěno, zda a jakou vyžaduje ochranu, což záleželo zejména na pěstované plodině. Průběh polních prací byl konzultován s hospodařícími zemědělci a zejména v obilovinách musel být sledován průběh žní, zda stihnou ptáci vyhnízdit či nikoliv a zda bude potřeba zajistit jejich obsečení.

3


Počet hnízdních párů: Byl zaznamenán výskyt 44 hnízdních párů, přičemž se podařilo dohledat 29 hnízd. Z toho byla: 10 hnízdům poskytnuta ochrana (34,5 %, n = 29 hnízd); 8 hnízd s poskytnutou ochranou bylo nakonec úspěšných (80 %, n = 10 hnízd); 9 hnízd bylo celkově úspěšných (31 %, n = 29 hnízd), z toho 8 chráněných hnízd (27,6 %, n = 29 hnízd) a 1 nechráněné hnízdo (3,4 %, n = 29).

Reprodukční úspěšnost: Na 12 hnízdech bylo 40 vylíhlých mláďat (průměr 3,3 mládě na hnízdo). Z 9 úspěšných hnízd bylo vyvedeno 28 mláďat (průměr 3,1 mláďat na jedno úspěšné hnízdo). Z 8 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou bylo vyvedeno 24 mláďat (tj. 85,7 %, n = 28 všech vyvedených mláďat). Pouze z jednoho nechráněného hnízda byla vyvedena 4 mláďata (14,3 %, n = 28)

Ochranná opatření: Hnízdům v obilovinách, která byla ohrožena vysečením při sklizni, byla z naší strany poskytována ochrana. Ohrožená hnízda s mláďaty byla před průběhem žní oplocena dřevěnými oplůtky s drátěným pletivem o rozměrech 2 x 2 m a výšce 100 cm. Oplocenky zemědělci obsekli. Tímto způsobem jsme chtěli zamezit odrostlým mláďatům, ale ještě nevzletným, opuštění hnízda do jeho širšího okolí v obilovinách, kde by byla při žatvě projíždějící zemědělskou technikou usmrcena. Hnízda v přírodním prostředí, v zamokřených a ruderálních loukách, byla taktéž oplocena. Ochrana hnízd v tomto biotopu je však velice problematická. Chránit hnízda oplocením lze až v době, kdy se na hnízdech nacházejí vylíhlá mláďata. Tato skutečnost platí pro hnízdění jak v obilovinách, tak v přírodním prostředí. Rodičovské pouto hnízdního páru je k mláďatům natolik silné, že i přes ochranný zásah do bezprostředního okolí hnízda, mláďata neopustí. Naopak hnízda se snůškami nelze chránit oplocením proti predaci, běžnou v zamokřených biotopech, jelikož hnízdní samice snůšku opustí. Z těchto důvodů dochází ke ztrátám dříve, než je možné ochranná opatření aplikovat. Navíc v letošním hnízdním období docházelo k velkým ztrátám na snůškách a právě se líhnoucích mláďatech vlivem nepříznivého počasí - vytrvalých dešťů.

Tabulka 1: Souhrnný přehled hnízdění a ochrany motáka lužního v Kraji Vysočina v roce 2013. Umístění hnízda pšenice ječmen mokřady pícniny celkem 29 Počet hnízd 9 1 17 2 10 Chráněná hnízda 6 1 2 1 Způsob ochrany oplocení oplocení oplocení oplocení 8 Úspěšných hnízd 5 1 2 0

4


Tabulka 2: Lokalizace a úspěšnost hnízd motáka lužního v Kraji Vysočina v roce 2013. Lokalita (okres*)

Porost

Čáslavice, TR Dolní Cerekev, JI Horní Újezd, TR Chlístov, TR Jakubov u M. B., TR Kamenice, JI Kněžice, TR Knínice, JI Martínkov, TR Odunec, TR Odunec, TR Ohrazenice, TR Příseka, JI Pavlov, JI Sedlatice, JI Stará Říše, JI Ratibořice, TR Rozseč, JI Šašovice, TR Želetava, TR

pšenice jílek pšenice mokřad pšenice ruderál mokřad mokřad pšenice ječmen pšenice pšenice mokřad mokřad mokřad jetel pšenice mokřad mokřad mokřad

Počet hnízd 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1

Způsob ochrany

oplocení 1 hnízda

oplocení 1 hnízda

oplocení 1 hnízda oplocení 3 hnízd oplocení 1 hnízda oplocení 1 hnízda oplocení 2 hnízd

Úspěšné Neúspěšné hnízdění hnízdění 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

* JI = okres Jihlava, TR = okres Třebíč

Zhodnocení přínosu projektu Projekt přispívá k ochraně silně ohroženého motáka lužního, který je ohrožován mimo jiné i zemědělskými pracemi. U každého dohledaného hnízda byla zhodnocena míra ohrožení zemědělskými pracemi a podle toho byla prováděna ochranářská opatření. Vysoký podíl hnízd na neobhospodařovaných pozemcích dává druhu naději do budoucna, avšak na těchto plochách bývají hnízda mnohem více ohrožena predací. Proto je nutné oplocovat i tato hnízda, aby byla chráněna alespoň před některými savčími predátory. Díky několikaletým ochranářským aktivitám na Vysočině ve prospěch motáků lužních přispíváme k existenci nejpočetnější subpopulace v rámci České republiky. Graf 1: Počty dohledaných hnízd motáka lužního na Vysočině v letech 2000 - 2013.

80

68

60

38

40 20

1

9

15

45

38 28

21

44

43 28

29

11

5

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

20 00

0


Fotodokumentace foto Ivan Kunstmüller Chráněné hnízdo oplůtkem před vysečením v ozimé pšenici. Horní Újezd, okres Třebíč.

Chráněné hnízdo oplůtkem před vysečením v ozimé pšenici. Boňov, okres Třebíč.

6


Chráněné hnízdo oplůtkem na mokřadu proti pozemním predátorům. Pavlov, okres Jihlava.

Chráněné hnízdo oplůtkem před vysečením v jeteli. Stará Říše, okres Jihlava.

7


Chráněné hnízdo oplůtkem na mokřadu proti pozemním predátorům. Dvě odrostlá nevzletná mláďata. Kněžice, okres Třebíč.

8

Profile for Vojtech Kodet

Ochrana hnízd motáka lužního 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2013" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině.

Ochrana hnízd motáka lužního 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2013" realizovaného Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement