Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Ochrana hnízd Motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v roce 2009

Ivan Kunstmüller, Vojtěch Kodet, Tomáš Skříček, Pavel Hobza, Tomáš Novák listopad 2009

Tento projekt byl v roce 2009 finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR. Děkujeme.


Ochrana hnízd Motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v roce 2009 Ivan Kunstmüller, Vojtěch Kodet, Tomáš Skříček, Pavel Hobza, Tomáš Novák Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině listopad 2009

Východiska Moták lužní (Circus pygargus) je u nás legislativně chráněn jako silně ohrožený druh. Úspěšnost jeho hnízdění však závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí na zemědělských pozemcích. Například na Českomoravské vrchovině, kde je jeho největší hnízdní subpopulace v ČR, by byla bez aktivní ochrany vyvedena mláďata jen na 20 - 30 % hnízd, ale díky individuální ochraně jeho hnízd bývají mláďata vyváděna na 50 - 70 % hnízd. V současnosti se provádí ochrana hnízd na zemědělských pozemcích buď pomocí oplůtků nebo ponecháním dostatečné nesečené či nesklizené plochy kolem hnízda. Ponechání větší nesečené plochy se ukazuje jako vhodnější i z hlediska druhotných pozitivních dopadů na lokální biodiverzitu zemědělské krajiny. V posledních letech se na Vysočině zaměřujeme na ochranu hnízd motáka lužního, jehož populace postupně narůstá (počty dohledaných hnízd na Vysočině v jednotlivých letech: 2000: 1, 2001: 9, 2002: 15, 2003: 11, 2004: 21, 2005: 38, 2006: 45, 2007: 71). V roce 2008 byl na Vysočině nedostatek hlavní potravy motáků lužních - hrabošů polních, což bylo hlavním důvodem poklesu počtu hnízdících párů oproti předchozím rokům. V roce 2008 jsme na Vysočině zaznamenali hnízdní výskyt 36 párů, přičemž dohledat se podařilo 28 hnízd. Jelikož moták lužní hnízdí s oblibou na zemědělských pozemcích, kde však sám většinou nemá šanci na úspěšné vyhnízdění, domlouváme s hospodařícími zemědělci obsékání hnízd anebo posun termínu seče. Opakovaně se nám potvrdilo, že v obsečeném porostu vojtěšky úspěšně vyhnízdil nejen ochraňovaný pár, ale náhradně zde zahnízdily i další páry, které se nepodařilo včas dohledat a které byly vysečeny v blízkém okolí. V porostu též vyhnízdí některé druhy pěvců a neposečený porost se stává útočištěm i pro řadu bezobratlých (hojný výskyt motýlů).

Metodika V jarním období byly vyhledávány plochy, kde prováděli motáci lužní své svatební lety. Na těchto plochách bylo sledováno chování hnízdního páru (kam zanáší hnízdní materiál, kam nosí samec potravu samici sedící na hnízdě), za účelem vytipování umístění hnízda, abychom mohli zajistit jeho ochranu. Při jednáních byla prováděna osvěta hospodařících subjektů. Plánované způsoby ochrany hnízd: 1) Ve vojtěškách a na sečených loukách: v okolí hnízda zajistit ve spolupráci s hospodařícími zemědělci obsečení dostatečné plochy: u 1 hnízdního páru min. 50 x 50 m, při hnízdění více párů pohromadě min. 100 x 100 m. Hospodařícím zemědělcům budou poskytnuty potřebné informace pro podání žádosti o proplacení újmy na hospodaření z důvodů ochrany přírody, obdobně jak se nám to v posledních dvou letech již dařilo. 2) V obilovinách: v době sklizně jsou mláďata většinou krátce před vyvedením, je-li to možné, pokusit se domluvit posunutí sklizně, jinak instalování oplůtků. 3) Není-li možné domluvit obsečení hnízda či posun sklizně, tak zajistit přenesení hnízda do vhodného blízkého náhradního biotopu.

2


Výsledky Počet hnízdních párů: V roce 2009 byl na Vysočině zaznamenán hnízdní výskyt 53 párů a na několika málo dalších lokalitách byl pozorován samotný samec. Dohledat se podařilo 38 hnízd, z nichž u 12 hnízd byla poskytnuta potřebná ochrana (31,5 %). 8 hnízd s poskytnutou ochranou bylo nakonec úspěšných. Těchto 8 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou se na celkové úspěšnosti hnízd podílelo 53 %. Celkově bylo letos na Vysočině zjištěno 15 úspěšně vyvedených hnízd motáka lužního, přičemž 7 hnízd nevyžadovalo speciální ochranná opatření, neboť byla umístěna na neobhospodařovaných plochách nebo mláďata stihla být vyvedena před sklizní obilovin, což však muselo být u všech hnízd hlídáno. Reprodukční úspěšnost: Na 31 hnízdech se vylíhlo 121 mláďat, přičemž úspěšně bylo vyvedeno 41 mláďat z 15 hnízd (průměr 2,73 mláďat na jedno úspěšné hnízdo). Z 8 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou bylo vyvedeno 20 mláďat (tj. 49 %, n = 41 mláďat). Na neúspěšnosti hnízdění se letos podílel vedle obvykle vysoké predace také průběh počasí, neboť bylo velmi deštivo. Byla nacházena vyplavená hnízda i promáčená mláďata, která poté nepřežila. Ochranná opatření: U hnízd se snůškami ve vojtěškách jsme domluvili s hospodařícími zemědělci jejich obsečení. Byl ponecháván dostatečně velký prostor neposečené plodiny kolem hnízd (40 x 40 m, 50 x 50m či 50 x 100 m). Hnízdům v obilovinách, která byla ohrožena vysečením při sklizni, byla z naší strany také poskytována ochrana. Ohrožená hnízda s mláďaty byla před průběhem žní oplocena drátěným pletivem o rozměrech 2 x 2 m, výška králíkářského pletiva byla 100 cm. Tyto plochy zemědělci obsekli. Tímto způsobem jsme chtěli zamezit odrostlým mláďatům, ale ještě nevzletným, opuštění hnízda do jeho širšího okolí v obilovinách, kde by byla při žatvě projíždějící zemědělskou technikou usmrcena. Mláďata ze dvou ohrožených hnízd byla přenesena do blízkého náhradního biotopu a oplocena.

Tabulka č. 1: Souhrnný přehled Umístění hnízda Počet hnízd Chráněná hnízda Způsob ochrany* Úspěšných hnízd

pšenice

vojtěška

louky

9

2

10

11

5

38

3

1

7

1

0

12

3x oplocení,

1x oplocení,

7x obsečení

1x oplocení

0

12

1x přenesení

1x přenesení

4

2

4

4

1

15

* Obě přenesená hnízda byla následně zároveň oplocena

3

ruderál

celkem

ječmen


Fotodokumentace (foto Vojtěch Kodet)

Seč vojtěšky probíhá minimálně 3x ročně, proto by zde zahnízdící motáci lužní neměli bez zajištění patřičné ochrany vůbec žádnou šanci pro úspěšné vyvedení mláďat.

13.5.2009 – Hnízdo motáka lužního ve vojtěšce, Třebíčsko.

13.5.2009 – Vyznačená plocha kolem hnízda pro obsečení ve vojtěšce, Třebíčsko.

4


V obilovinách je zapotřebí sledovat průběh hnízdění, zda stihnou motáci lužní vyhnízdit než začnou žně.

13.7.2009 – Snůška motáků lužních na hnízdě v pšenici, Třebíčsko.

13.7.2009 – Mláďata motáků lužních na hnízdě v pšenici, Třebíčsko.

5


16.7.2009 – I toto mládě motáka lužního bylo úspěšně vyvedeno díky transferu z ohroženého hnízda v ječmeni do náhradního biotopu v řepce a oplocení proti savčím predátorům, Třebíčsko.

23.7.2009 – Dvě obsečené plochy s hnízdy motáků lužních ve vojtěšce, vyvedená mláďata již poletují nad porosty, Třebíčsko.

6

Moták lužní 2009  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2009" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na V...

Moták lužní 2009  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2009" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na V...