__MAIN_TEXT__

Page 1

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Jirák, Ondřej Štěrba, Vojtěch Mrlík, Pavel Hobza, Josef Chobot, Tomáš Skříček, Filip Hruška, Ivan Kunstmüller, Dana Rymešová, Petr Tichý, Veronika Bartošová

prosinec 2011


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kořínková, Pavel Jirák, Ing. Ondřej Štěrba, MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc., Pavel Hobza, Josef Chobot, Tomáš Skříček, Filip Hruška, Ivan Kunstmüller, Mgr. Dana Rymešová, Petr Tichý, Veronika Bartošová prosinec 2011

Obsah Popis projektu.................................................................................................................................................. 3 Výsledky projektu............................................................................................................................................ 4 Poděkování .................................................................................................................................................... 68 Literatura ........................................................................................................................................................ 68 Fotodokumentace ......................................................................................................................................... 69

Tento projekt byl v roce 2011 finančně podpořen státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Popis projektu V roce 2011 jsme navazovali na předchozí projekty z let 2007 - 2010 (KODET 2007, 2008a, 2008b, 2009, 2010). V rámci tohoto projektu probíhalo vyhledávání a značení odumřelých a doupných stromů, kontrola obsazenosti dutin označených stromů, akustické mapování lesních ptáků se zaměřením na doupné druhy, kontroly a čištění budek, popularizace a osvěta této tématiky. a) Značení odumřelých a doupných stromů Vyhledávání a značení odumřelých a doupných stromů bylo realizováno v kraji Vysočina na lesních pozemcích s právem hospodařit LČR, s. p. Byly vyznačovány odumřelé stromy resp. jejich pahýly v počtu do 5 ks na 1 ha, dále prokazatelně doupné stromy a stromy s výskytem význačných druhů ptáků. Označené stromy budou ponechány v porostech k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Takto vybrané stromy byly označeny plným rovnostranným trojúhelníkem světle modré barvy (se špičkou nahoru) o délce strany 12 cm ve výčetní výšce 130 cm. Podle velikosti byl každý strom označen 2-3 trojúhelníky rovnoměrně rozmístěnými po obvodu kmene. Označené stromy byly v terénu zaměřeny pomocí GPS. b) Kontrola obsazenosti dutin V hnízdním období byla kontrolována část dutin v označených stromech s cílem zjistit jejich obsazenost zejména hnízdícími ptáky. c) Akustické mapování lesních ptáků se zaměřením na doupné druhy Mapování výskytu a rozšíření lesních druhů ptáků pomocí digitálních zvukových záznamníků bylo prováděno metodou SAVICKÉHO (2008), která spočívá v automatickém nahrávání a následné počítačové analýze v programu AM Services. Touto metodou lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy, které se akusticky projevují. d) Kontrola a čištění budek Proběhla kontrola a vyčištění budek instalovaných v minulosti v lesích LČR, které nebyly delší dobu kontrolovány a udržovány. Jednalo se o budky instalované na lesních správách Nové Město na Moravě a Třebíč. e) Popularizace a osvěta O projektu informujeme na našich webových stránkách www.cso.cz/vysocina.html, kde bude zveřejněna i tato závěrečná zpráva. V rámci dvoudenní akce pořádané na jihlavském náměstí u příležitosti Mezinárodního roku lesa se mohla veřejnost blíže seznámit se životem doupných živočichů v lesích. Byly distribuovány dva barevné informační letáky propagující ochranu doupných stromů.

3


Výsledky projektu

a) Značení odumřelých a doupných stromů V roce 2011 bylo označeno celkem 222 stromů, z nichž je 162 živých doupných stromů, 22 odumřelých doupných stromů a 38 odumřelých torz. Dohromady bylo tedy označeno 184 doupných stromů s celkovým počtem 465 dutin. Od roku 2007 bylo celkem v kraji Vysočina v lesích, které spadají pod krajské ředitelství LČR Jihlava, označeno 2 452 stromů, z nichž je 2 138 stromů doupných s celkovým počtem 4 681 dutin. Mezi označenými stromy výrazně převažují listnaté dřeviny, přičemž nejčastěji označovanou dřevinou je buk lesní.

2500

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

2240

Označené stromy v jednotlivých letech rok 2011

1152 465

219

14

45 50 103 19

605

907 170

77

264 489

184

96

60

39 90 128 19

Torza a stromy s hnízdy

27

52 61 134 35

195

80

Stromy jehličnaté

309 539

1004 296

222

568

629 115

500

348

1000

1138

1500

1010

2000

0 Stromy celkem

Stromy listnaté

Doupné stromy

Doupné listnáče

Doupné jehličnany

Počet dutin

Torza a stromy s hnízdy

231

Stromy jehličnaté

1907

2138 336

Stromy listnaté

309 Stromy celkem

2143

2452

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

4681

Označené stromy celkem v letech 2007 - 2011

4

Doupné stromy

Doupné listnáče

Doupné Počet dutin jehličnany


500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

rok 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Počet dutin

Počty označených stromů podle počtu dutin 2007-2011

1100 1000 900 800 700 Počet stromů

Počet stromů

Počty označených stromů podle počtu dutin

600 500 400 300 200 100 0 1

3

5

7

9

11

13

15

Počet dutin

5

17

19

21

23

25


Počty označených stromů podle původu dutin

Počet stromů

800

793

rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011

600 400

275 179 133

200

326 160 78

22 54

125 38

125

53

6 42

Jiného původu (Nature cavities)

Žluna (Picus) + Strakapoud (Dendrocopos)

Datel (Dryocopus)

0

Původ dutin

Počty dutin podle jejich původu 1662 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011

1000 500

511 329 243

640 315 61 79

240 152

47

183

67 6 53

Žluna (Picus) + Strakapoud (Dendrocopos) Původ dutin

6

Jiného původu (Nature cavities)

0 Datel (Dryocopus)

Počet dutin

1500


0-9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 109 110 - 119 120 - 129 130 - 139 140 - 149 150 - 159 160 - 169 170 - 179 180 - 189 190 - 199 200 - 209 210 - 219 220 - 229 230 - 239 240 - 249 250 - 259 260 - 269 270 - 279 280 - 289 290 - 299 300 - 309 310 - 319 320 - 329 330 - 339 340 - 349 350 - 359 360 - 369 370 - 379 380 - 389 390 - 399 400 - 410

Počet stromů Světové strany

0 20 40

8

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

m

m

m

m

m

m

m

m

- m 10 10 - m 11 11 - m 12 12 - m 13 13 - m 14 14 - m 15 15 - m 16 16 - m 17 17 - m 18 18 - m 19 19 -2 m 0 m

9

7

6

5

4

3

2

1

0

Počet dutin

Odhadované výšky dutin nad zemí (n = 724)

140 120 100 80 60 40 20 0

2007-2011

Výška dutiny nad zemí

Orientace dutin ke světovým stranám (n = 894)

SV (NE) = 23°-67° S (N) = 338°-22°

JV (SE) = 113°-157° V (E) = 68°-112°

JZ (SW) = 203°-247° J (S) = 158°-202°

SZ (NW) = 293°-337° Z (W) = 248°-292°

60

7 80

40

Obvod [cm] 100 120 140 160 180

Počet dutin

Obvody doupných stromů (n = 504) 2007-2011

35

30

25

20

15

10

5

0


Počty označených stromů v jednotlivých revírech v roce 2011. Lesní správa Ledeč nad Sázavou Nové Město na Moravě Pelhřimov Telč

Třebíč Celkem

Revír Bílý Kámen Bohdalov Horní Cerekev Aleje Černé lesy Horní Doubenky Mrákotín Řásná Dukovany

2011 10 14 19 47 41 36 15 16 24 222

Označené stromy v letech 2007 - 2010 (červeně) a v roce 2011 (modře).

8


Revíry, kde probíhalo značení v roce 2011. Stromy označené v roce 2011 jsou znázorněny modrými trojúhelníky a stromy označené v předchozích letech červenými trojúhelníky.

Lesní správa Ledeč nad Sázavou - revír Bílý Kámen

9


Lesní správa Nové Město na Moravě - revír Bohdalov

10


Lesní správa Pelhřimov - revír Horní Cerekev

11


Lesní správa Telč - revír Aleje

12


13


Lesní správa Telč - revír Černé Lesy

14


15


16


Lesní správa Telč - revír Horní Doubenky

17


18


Lesní správa Telč - revír Mrákotín

19


Lesní správa Telč - revír Řásná

20


Lesní správa Třebíč - revír Dukovany

21


b) Kontrola obsazenosti dutin V rámci projektu není možné kontrolovat všechny označené doupné stromy. Každoročně tak probíhá kontrola jen části označených stromů. V roce 2011 bylo kontrolováno asi 300 stromů s téměř 500 dutinami, kde bylo zaznamenáno hnízdění, respektive obsazení dutin 8 druhy ptáků: Holub doupňák (Columba oenas), Datel černý (Dryocopus martius), Žluna šedá (Picus canus), Puštík obecný (Strix aluco), Sýc rousný (Aegolius funereus), Brhlík lesní (Sitta europaea), Špaček obecný (Sturnus vulgaris) a Sýkora modřinka (Parus caeruleus). V roce 2011 bylo nalezeno nejvíce obsazených dutin holubem doupňákem za celé sledované období a vůbec poprvé byly nalezeny obsazené označené doupné stromy žlunou šedou a puštíkem obecným. Počty zjištěných obsazených dutin daným druhem v jednotlivých letech Druh Holub doupňák Datel černý Strakapoud velký Žluna zelená Žluna šedá Puštík obecný Sýc rousný Kulíšek nejmenší Brhlík lesní Špaček obecný Sýkora modřinka Lejsek bělokrký Šoupálek dlouhoprstý Červenka obecná letní kolonie netopýrů kuna sršni vosy včely celkem

30 20 10

2011 2010

0

Druh

22

H

2008 2007

Rok

b d St ra D a o u p ka t e ňá p l Žl ou če k u n d rn a ve ý Pu Žlu zel lký n št a en ík še á Ku lí š Sý ob dá ek c ec ne rou ný Šp Br j m s n Sý ač hlí en ý ko e k k l ší Šo e up Le ra m ob sn ál jse o ec í e d n l e Č e k d k b ě ři n ý t n rv lo lo ka ík e u k ol nk ho rký on a pr ie ob st ý ne ec to ná pý ku rů sr na šn vo i vč sy el y

2009

ol u

Počet obsazených dutin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 4 8 12 19 14 22 79 1 6 16 28 14 9 74 2 7 18 14 41 1 1 2 1 1 1 1 5 9 3 3 13 10 3 46 2 2 4 1 2 11 6 1 21 2 6 4 1 13 1 2 2 5 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 16 20 52 98 67 41 299

2006 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


c) Akustické mapování lesních ptáků V rámci projektu byly tentokrát zpracovány výsledky mapování výskytu a rozšíření lesních druhů ptáků pomocí digitálních zvukových záznamníků na lesní správě Třebíč v letech 2009 - 2011. Sběr a zpracování dat bylo prováděno metodou SAVICKÉHO (2008), která spočívá v automatickém nahrávání a následné počítačové analýze v programu AM Services. Potěšující byly například záznamy kvorkajících sluk lesních, avšak největším překvapením byl záznam volajícího dudka chocholatého v hnízdním období. Přehled vybraných druhů je uveden na následujících mapkách. Akustický průzkum ptáků na LS Třebíč - přehled nahrávání v jednotlivých letech

23


Sluka lesní (červeně = akustický záznam)

24


Holub hřivnáč (červeně = akustický záznam)

25


Holub doupňák (červeně = akustický záznam)

26


Hrdlička divoká (červeně = akustický záznam)

27


Puštík obecný (červeně = akustický záznam)

28


Sýc rousný (červeně = akustický záznam)

29


Kulíšek nejmenší (červeně = akustický záznam)

30


Výr velký (červeně = akustický záznam)

31


Kukačka obecná (červeně = akustický záznam)

32


Dudek chocholatý (červeně = akustický záznam)

33


Krutihlav obecný (červeně = akustický záznam)

34


Žluna šedá (červeně = akustický záznam)

35


Žluna zelená (červeně = akustický záznam)

36


Strakapoud velký (červeně = akustický záznam)

37


Strakapoud prostřední (červeně = akustický záznam)

38


Datel černý (červeně = akustický záznam)

39


Linduška lesní (červeně = akustický záznam)

40


Budníček lesní (červeně = akustický záznam)

41


Pěvuška modrá (červeně = akustický záznam)

42


Králíček obecný (červeně = akustický záznam)

43


Králíček ohnivý (červeně = akustický záznam)

44


Lejsek bělokrký (červeně = akustický záznam)

45


Střízlík obecný (červeně = akustický záznam)

46


Dlask tlustozobý (červeně = akustický záznam)

47


Šoupálek dlouhoprstý (červeně = akustický záznam)

48


Brhlík lesní (červeně = akustický záznam)

49


Krkavec velký (červeně = akustický záznam)

50


Ořešník kropenatý (červeně = akustický záznam)

51


Žluva hajní (červeně = akustický záznam)

52


d) Kontrola a čištění budek Proběhla kontrola a vyčištění budek instalovaných v minulosti v lesích LČR, které nebyly delší dobu kontrolovány a udržovány. Jednalo se o budky instalované na lesních správách Nové Město na Moravě a Třebíč. Na Lesní správě Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou byly kontrolovány budky v revírech Děvět Skal, Koníkov, Milovy a Skelné. Budky byly vyhledávány podle mapových zákresů, které jsme dostali k dispozici na lesní správě. Budky byly vyvěšovány přibližně před 10 lety a v revíru Skelné v roce 2004. Budky nebyly již několik let kontrolovány a čištěny, a proto bylo jedním z hlavních cílů zjistit jejich aktuální stav. Drobné opravy byly provedeny při kontrole. Větší opravy si vyžádají více času i materiálu a jsou naplánovány na příští rok, případně nepoužitelné budky budou vyměněny za nové.

Orientační mapa části LS Nové Město na Moravě s vyznačenými kontrolovanými budkami.

53


Vedle vyčištění budek od starých hnízd, včetně několika vosích, byly v roce 2011 zjištěny obsazené budky sýkorou koňadrou, sýkorou uhelníčkem, brhlíkem lesním, špačkem obecným a plšíkem lískovým. Celkem bylo na LS Nové Město na Moravě nalezeno a zkontrolováno 112 budek, z toho 23 v revíru Devět Skal, 39 v revíru Koníkov, 4 v revíru Milovy a 46 v revíru Skelné. Kontrolované budky byly zaměřeny GPS. Dohledané a kontrolované budky v revíru Koníkov.

Dohledané a kontrolované budky v revíru Skelné.

54


Dohledané a kontrolované budky v revírech Devět Skal a Milovy.

55


Obsazenost budek na LS Nové Město na Moravě (v závorce je uveden počet prokazatelně obsazených budek daným druhem v roce 2011). Budky (ks) Devět Skal 23 Milovy 4 Koníkov 39 Skelné 46 112 Celkem Revír

Sýkora Sýkora Brhlík Špaček Plšík Vosy Mravenci koňadra uhelníček lesní obecný lískový 13 (2) 1 (1) 1 (1) 6 (0) 3 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (0) 29 (21) 3 (1) 1 (0) 4 (4) 5 (5) 5 (0) 1 (1) 7 (0) 1 (1) 24 (14) 67 (38) 6 (6) 6 (6) 15 (1) 1 (1) 1 (0) 10 (0) 1 (1)

Sýkory

Typy budek dohledaných na LS Nové Město na Moravě.

56


Budky obsazené sýkorami (vlevo: žlutě) a brhlíky (vpravo: červeně).

57


Budky obsazené špačky (vlevo: fialově) a plšíky (vpravo: růžově).

58


Budky obsazené vosami (vlevo: žlutě) a mravenci (vpravo: modrozeleně).

59


Budky poškozené a predované strakapoudy na LS Nové Město na Moravě. Revír Devět Skal Milovy Koníkov Skelné Celkem

Budky celkem 23 4 39 46 112

Budky poškozené od strakapoudů 0 0 23 11 34

Budky predované strakapoudem v roce 2011 0 0 3 4 7

Budky poškozené strakapoudy (vlevo: oranžově) a budky, u nichž byla v roce 2011 zaznamenána predace strakapoudem (vpravo: červeně).

60


Na Lesní správě Třebíč ve stejnojmenném okrese byly kontrolovány budky v revírech Radkovice a Třebenice. Budky byly vyvěšovány přibližně před 10 lety, přičemž nebyly k dispozici žádné mapové zákresy. Budky bylo tedy nutné nejprve v terénu dohledat. Budky nebyly již několik let kontrolovány a čištěny, a proto bylo jedním z hlavních cílů zjistit jejich aktuální stav. Drobné opravy byly provedeny při kontrole. Větší opravy si vyžádají více času i materiálu a jsou naplánovány na příští rok, případně nepoužitelné budky budou vyměněny za nové.

Orientační mapa části LS Třebíč s vyznačenými kontrolovanými budkami.

Vedle vyčištění budek od starých hnízd, včetně několika vosích a sršních, byly v roce 2011 zjištěny obsazené budky lejskem bělokrkým, sýkorou koňadrou, sýkorou modřinkou, sýkorou uhelníčkem, brhlíkem lesním, plšíkem lískovým, vosami a čmeláky. Celkem bylo nalezeno a zkontrolováno 88 budek, z toho 35 v revíru Radkovice a 53 v revíru Třebenice. Kontrolované budky byly zaměřeny GPS.

61


Dohledané a kontrolované budky v revíru Radkovice.

62


Dohledané a kontrolované budky v revíru Třebenice.

Obsazenost budek na LS Třebíč (v závorce je uveden počet prokazatelně obsazených budek daným druhem v roce 2011). Revír

Sýkory

Třebenice 41 (29) (54 budek) Radkovice 20 (3) (34 budek) Celkem 61 (32) (88 budek)

Sýkora Sýkora Sýkora Brhlík Lejsek Rehek Plšík Čmeláci Sršni koňadra modřinka uhelníček lesní bělokrký zahradní lískový 7 (7)

8 (8)

2 (2)

1 (1) 8 (8)

11 (2)

5 (3)

1 (0)

10 (1) 8 (8)

2 (2)

21 (3)

5 (3)

1 (0)

Typy budek dohledaných na LS Třebíč.

63

14 (1)

2 (0)

1 (0)

2 (2)

15 (1)

2 (2)

Vosy 8 (1) 2 (1)

2 (0)

10 (2)


Budky obsazené sýkorami (žlutě).

Budky obsazené brhlíky lesními (červeně).

Budky obsazené lejsky bělokrkými (bíle).

64


Budky obsazené rehky zahradními (fialově).

Budky obsazené čmeláky (hnědě).

Budky obsazené sršni (oranžově).

65


Budky obsazené vosami (žlutě).

Budky obsazené plšíky lískovými (růžově).

Budky poškozené a predované strakapoudy na LS Třebíč.

Revír Třebenice Radkovice Celkem

Budky celkem 54 34 88

Budky poškozené od strakapoudů 34 16 50

66

Budky predované strakapoudem v roce 2011 9 2 11


Budky poškozené strakapoudy (oranžově).

Budky, u nichž byla v roce 2011 zaznamenána predace strakapoudem (červeně).

Naprostá většina budek kontrolovaných na LS Nové Město na Moravě je i po několika letech stále ve velmi dobrém stavu. Část budek však byla rozbitá od strakapoudů (34 ze 112) a vyžádala si opravu. Drobné opravy byly provedeny při kontrole a větší opravy budou provedeny v následujícím roce. V roce 2011 bylo 7 budek predováno strakapoudem. U budek bez oplechovaných vletových otvorů bude nutné toto oplechování doplnit, aby se omezila predace od strakapoudů, kteří nezřídka tyto otvory rozšířily. Celkem bylo na LS Nové Město na Moravě nalezeno a zkontrolováno 112 budek, u nichž bylo v roce 2011 provedeno dohromady 158 kontrol. U budek na LS Třebíč je situace rozdílná podle revírů. Budky v revíru Radkovice jsou i po několika letech stále ve velmi dobrém stavu, avšak budky v revíru Třebenice vyžadují opravu a často jsou již zcela nepoužitelné a bude zapotřebí je vyměnit. Značná část budek v revíru Třebenice byla zároveň rozbitá od strakapoudů, v revíru Radkovice je poškození od strakapoudů menší. Celkem bylo rozbito od strakapoudů 50 z 88 budek a většina z nich si vyžádala opravu. Drobné opravy byly provedeny při kontrole a větší opravy budou provedeny v následujícím roce. V roce 2011 bylo 11 budek predováno strakapoudem. U budek bez oplechovaných vletových otvorů bude nutné toto oplechování doplnit, aby se omezila predace od strakapoudů, kteří nezřídka tyto otvory rozšířily. Celkem bylo na LS Třebíč nalezeno a zkontrolováno 88 budek, u nichž bylo v roce 2011 provedeno dohromady 198 kontrol.

67


Poděkování Děkujeme státnímu podniku Lesy České republiky za spolupráci při ochraně doupných a odumřelých stromů v lesích a za financování tohoto projektu. Děkujeme všem členům Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině, kteří se do projektu aktivně zapojili. Část zde zpracovaných dat ze zvukových záznamníků byla pořízena v rámci projektu "Mapování holuba doupňáka (Columba oenas) na LS Třebíč 2011" a kontrola budek s jejich údržbou byla částečně podpořena též v rámci projektů "Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011" a "Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011", které byly podpořeny Českým svazem ochránců přírody v rámci programu Ochrana biodiverzity, který je financován Ministerstvem životního prostředí ČR.

Literatura KODET V. [ed.], 2007: Ochrana odumřelých a doupných stromů na Vysočině v roce 2007. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-33. KODET V. [ed.], 2008a: Ochrana biotopů dutinových živočichů v lesích v kraji Vysočina v roce 2008. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-172. KODET V. [ed.], 2008b: Ochrana odumřelých a doupných stromů v lesích na Vysočině v letech 2007 a 2008. – Cinclus 19, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 65-78. KODET V. [ed.], 2009: Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích v kraji Vysočina v roce 2009. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-75. KODET V. [ed.], 2010: Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2010. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-72. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37.

68


Fotodokumentace Foto Vojtěch Kodet & Vojtěch Mrlík

Některé budky byly pro hnízdění již zcela nepoužitelné.

Drobné opravy budek byly provedeny přímo v terénu.

69


Budka obezděná brhlíkem lesním

Staré sršní hnízdo vyndané z budky

Snůška lejska bělokrkého v revíru Třebenice

70


Sýkora modřinka sedící na snůšce

Sýkora koňadra sedící na snůšce

71


Plšík lískový zazimovaný v listí

Budky jsou leckdy osídlovány nejen ptáky

72


Po několikaletém nečištění budek se v řadě z nich nahromadilo množství hnízdního materiálu.

Budka pro sýce rousného

Budky bez oplechovaného vletového otvoru většinou dříve nebo později rozšíří strakapoud, který hnízda preduje, a někdy pro něj není překážkou ani oplechování.

73


V rámci dvoudenní akce 10. - 11. 5. 2011 pořádané na jihlavském náměstí u příležitosti Mezinárodního roku lesů se mohla veřejnost blíže seznámit se životem doupných živočichů v lesích a jako již tradičně při obdobných akcích byl velký zájem o vyzkoušení „datlího trenažeru“.

74


Monitoring označených doupných a odumřelých stromů

75


Značení doupných a hnízdních stromů

76

Profile for Vojtech Kodet

Doupné stromy 2011  

Závěrečná zpráva projektu "Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.

Doupné stromy 2011  

Závěrečná zpráva projektu "Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement