__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Monitoring ptáků rybníka Černíč Vojtěch Kodet, Vojtěch Mrlík, Pavel Hobza, Miroslav Čutka, Filip Hruška listopad 2011

Tento projekt byl v roce 2011 finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.


Monitoring ptáků rybníka Černíč Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc., Pavel Hobza, Miroslav Čutka, Filip Hruška listopad 2011

Obsah Úvod...................................................................................................................................... 2 Metodika ............................................................................................................................... 3 Výsledky................................................................................................................................ 6 Péče o lokalitu......................................................................................................................10 Závěr....................................................................................................................................11 Literatura..............................................................................................................................11 Příloha 1: Spektrogramy hlasových záznamů vybraných druhů............................................12 Příloha 2: Fotodokumentace ................................................................................................19

Úvod Černíčský rybník na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky je maloplošným zvláště chráněným územím vyhlášeným v kategorii přírodní památka. Jedná se o průtočný rybník, kde se původně nacházela cenná společenstva ohrožených vodních makrofyt, především stulíku malého (Nuphar pumila), plavínu štítnatého (Nymphoides peltata) a leknínu bělostného (Nymphaea candida), později se zachovaly jen vzácnější druhy rdestů. Vzácné druhy vodních makrofyt postupně vymizely na přelomu 70. a 80. let 20. století, především v důsledku postupné eutrofizace a zanášení rybníka sedimenty. Při povodni v roce 1985 byla protržena hráz rybníka a rybník vypuštěn. Rybník byl pouze provizorně opraven a napuštěn. Ještě na přelomu 80. a 90. let 20. století zde byla hnízdní kolonie racků chechtavých (Larus ridibundus), která však zanikla. Celková revitalizace rybníka proběhla v letech 2003-2004 a od té doby zde probíhají snahy o navrácení vymizelých vzácných druhů. Během revitalizace zde byly vytvořeny hnízdní ostrůvky pro ptáky, které jsou však pro hnízdění vodních ptáků málo atraktivní. Hnízdní ostrůvky byly příliš homogenní s vysokými břehy a rychle zarostly nitrofilními bylinami. Žádný management ostrůvků do roku 2007 neprobíhal. V letech 2008 - 2010 bylo Pozemkovým spolkem Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině započato s kosením prostředního ostrůvku a části největšího ostrova a v roce 2010 byly provedeny částečné úpravy břehu prostředního ostrova, kde byla vytvořena plošina v úrovni vodní hladiny jako vhodný biotop pro hnízdění vodních ptáků.

2


Metodika Zájmová lokalita se nachází v kraji Vysočina v okrese Jihlava mezi obcemi Telč a Dačice severozápadně od obce Černíč. Lokalita se nachází v kvadrátu 6858 středoevropského síťového mapování v nadmořské výšce 467 - 474 m n. m. Studovaná plocha má rozlohu 30,36 ha, přičemž volná vodní hladina zaujímá 14,40 ha. Rybník leží na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky. Studovaná lokalita z klimatického pohledu spadá do mírně teplé (MT9) klimatické oblasti (QUITT 1971) a z geomorfologického pohledu leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Křižanovské vrchoviny a podcelku Dačické kotliny. V rámci středoevropské květné oblasti spadá do hercynika. Orientační poloha a přesné vymezení je znázorněno v mapě (Obr. 1) a na leteckém snímku (Obr. 2).

Obr. 1: Orientační poloha zájmové lokality.

Černíč

3


Obr. 2: Vymezení hranic zájmové lokality.

Ornitologický průzkum lokality v roce 2011 byl prováděn ve dnech 23.3., 26.4., 29.4.-1.5., 17.6.-20.6., 24.6., a to v následujících třech úrovních. U každé úrovně je uveden popis metodiky. Data byla zapsána do NDOP. A) Redukovaná metoda mapování hnízdních okrsků Pozorovatel pomalu procházel celou lokalitou s občasnými zastávkami a zaznamenával všechny ptáky zjištěné vizuálně i akusticky, zakresloval jejich polohu do plánku a u každého zaznamenával jeho aktivitu (zpěv, lov…). Pozorování probíhala od svítání do 9 hod. SEČ, kdy je aktivita ptáků největší, a to za vhodného počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Takto byla lokalita zkontrolována 4x během hnízdní sezóny. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů a jejich početnost na lokalitě. B) 24 hodinový bodový akustický monitoring Akustický monitoring pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterým lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Byl zaměřen na celodenní i noční nahrávání, čímž byly podchyceny všechny akusticky se projevující druhy vyskytující se v okolí záznamníku. Podmínkou metodiky bylo vhodné počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Na lokalitě byly instalovány akustické záznamníky 2x během hnízdní sezóny. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Ukázky spektrogramů hlasových záznamů vybraných druhů jsou zobrazeny v příloze.

4


C) Orientační kontrola Návštěva lokality v libovolném čase, při které byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u druhů vzácnějších též jejich počty. Byla prováděna vždy při instalování a sběru zvukových záznamníků. Řazení druhů ptáků bylo zachováno podle metodického doporučení pro faunistické výzkumy v České společnosti ornitologické (HUDEC 1993). České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení ptáků do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1983, 1984, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005).

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů ptáků podle červeného seznamu ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

5


Obr. 3: Polohy instalovaných zvukových záznamníků na lokalitě.

Výsledky Avifauna rybníka Černíč

Ochrana a ohrožení

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí počet obsazených teritorií (čili zjištěných párů, respektive zpívajících/volajících samců) daného druhu na lokalitě (L = druhy využívající lokalitu jen jako své loviště; P = druhy zaznamenané pouze na přeletech). Hnízdní hustota je počítána jen na plochy porostů bez volné vodní hladiny, tedy na 15,96 ha.

§,VU,!! NT,!! VU,!! §,VU,!! ○,!

Druh

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Labuť velká (Cygnus olor) Kopřivka obecná (Anas strepera) Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

6

Hnízdní Počet hustota (pár/ha)

1

0,06

L 1 1 6

0,06 0,06 0,38


Ochrana a ohrožení §,VU,!! §§,VU,!!

§§,VU,!! NT,!! VU,!! §§,EN,!!!

○ ○,! §,! §§,VU,!! VU,!! LC,! LC,!!

§,LC NT ○ ○,!

§§,EN,!!! ○ §,LC,!

○ ○,! ○ §,EN,!!

§§,VU,!!

Druh

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Moták pochop (Circus aeruginosus) Krahujec obecný (Accipiter nisus) Káně lesní (Buteo buteo) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) Kukačka obecná (Cuculus canorus) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) Žluna šedá (Picus canus) Žluna zelená (Picus viridis) Datel černý (Dryocopus martius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) PĚVCI (PASSERIFORMES) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Jiřička obecná (Delichon urbica) Linduška lesní (Anthus trivialis) Konipas horský (Motacilla cinerea) Konipas bílý (Motacilla alba) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Červenka obecná (Erithacus rubecula) Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Kos černý (Turdus merula) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin)

7

Hnízdní Počet hustota (pár/ha)

2 L P

0,13

1

0,06

8 3

0,50 0,19

1 1

0,06 0,06

P 1

0,06

1

0,06

L 1

0,06

1 1 P 1

0,06 0,06

L L 1 1 1 5 2 5 2 1 4 1 2 P 2 1 2 19 2 1 1 2

0,06

0,06 0,06 0,06 0,31 0,13 0,31 0,13 0,06 0,25 0,06 0,13 0,13 0,06 0,13 1,19 0,13 0,06 0,06 0,13


Ochrana a ohrožení §,LC

§§,LC,!! §,NT,!

NT,! §,VU,!!

Druh

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Lejsek šedý (Muscicapa striata) Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora koňadra (Parus major) Brhlík lesní (Sitta europaea) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Žluva hajní (Oriolus oriolus) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Straka obecná (Pica pica) Vrána šedá (Corvus cornix) Krkavec velký (Corvus corax) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

Hnízdní Počet hustota (pár/ha) 9 5 2 1 2 1 1 4 2 2 2 1 P 1 P P 1 3 5 8

0,56 0,31 0,13 0,06 0,13 0,06 0,06 0,25 0,13 0,13 0,13 0,06 0,06

0,06 0,19 0,31 0,50

Avifauna v hnízdním období roku 2011 • Počet druhů využívajících lokalitu jako své hnízdiště (možné, pravděpodobné a prokázané hnízdění) • Počet párů, resp. zpívajících samců využívajících lokalitu jako své hnízdiště (možné, pravděpodobné a prokázané hnízdění) • Hnízdní hustota • Počet druhů využívajících lokalitu jen jako své loviště • Počet druhů pozorovaných pouze při přeletech • Počet druhů celkem

52 druhů 138 párů 8,65 párů/ha 5 druhů 7 druhy 64 druhů

Komentář k vybraným druhům ptáků Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! - Na lokalitě v roce 2011 zaznamenán 1 ex., možné hnízdění Kopřivka obecná (Anas strepera) - §,VU,!! - Na lokalitě v roce 2011 přítomen 1 pár, pravděpodobné hnízdění Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! - Na lokalitě v roce 2011 přítomny 2 páry, pozorována vyvedená mláďata, prokázané hnízdění

8


Krahujec obecný (Accipiter nisus) - §§,VU,!! - Lokalitu využívá jako loviště Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! - Na lokalitě v roce 2011 zaznamenáno 8 volajících samců, pravděpodobné hnízdění Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - §§,EN,!!! - Na lokalitě v roce 2011 přítomen 1 volající samec, pravděpodobné hnízdění Rorýs obecný (Apus apus) - §,! - Během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou (max. 3 ex.), hnízdí převážně na budovách, tedy mimo lokalitu Žluna šedá (Picus canus) - VU,I! - Na lokalitě v roce 2011 zaznamenán 1 volající samec, možné hnízdění Žluna zelená (Picus viridis) - LC,! - Na lokalitě v roce 2011 přítomen 1 volající samec, pravděpodobné hnízdění Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - §,LC - Během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou (max. 5 ex.), hnízdí převážně na budovách, tedy mimo lokalitu Jiřička obecná (Delichon urbica) - NT - Během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou (max. 20 ex.), hnízdí převážně na budovách, tedy mimo lokalitu Linduška lesní (Anthus trivialis) - ○ - Na lokalitě v roce 2011 přítomen 1 zpívající samec, pravděpodobné hnízdění Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) - §§,EN,!!! - Na lokalitě v roce 2011 obsazeno 5 teritorií, pravděpodobné hnízdění Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) - ○ - Na lokalitě v roce 2011 přítomni 2 zpívající samci, pravděpodobné hnízdění Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - §,LC,! - Na lokalitě v roce 2011 přítomen 1 zpívající samec, možné hnízdění Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! - Na lokalitě v roce 2011 přítomni 2 zpívající samci, pravděpodobné hnízdění Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - ○ - Na lokalitě v roce 2011 přítomni 3 zpívající samci, pravděpodobné hnízdění Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) - §,EN,!! - Na lokalitě v roce 2011 přítomni 2 zpívající samci, pravděpodobné hnízdění Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - §§,VU,!! - Na lokalitě v roce 2011 zaznamenán 1 ex., možné hnízdění Lejsek šedý (Muscicapa striata) - §,LC - Na lokalitě v roce 2011 přítomen 1 zpívající samec, pravděpodobné hnízdění

9


Žluva hajní (Oriolus oriolus) - §§,LC,!! - Na lokalitě v roce 2011 zaznamenáni 2 zpívající samci, pravděpodobné hnízdění Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - §,NT,! - Na lokalitě v roce 2011 přítomen 1 pár, pravděpodobné hnízdění

Péče o lokalitu V letech 2008 - 2010 jsme realizovali z Operačního programu Životní prostředí projekt „Úpravy ostrůvků v PP Černíč“, v jehož rámci náš Pozemkový spolek Gallinago prováděl každoroční kosení části ostrůvků a úpravy břehu prostředního ostrůvku pro zajištění vhodnějších podmínek pro hnízdění vodních ptáků. Do té doby žádný management ostrůvků neprobíhal. Úpravy ostrůvků a jejich management jsme zahájili s cílem zvýšit jejich diverzitu a atraktivitu ke hnízdění ptáků. V roce 2010 bylo na největším ostrově poprvé prokázáno hnízdění silně ohroženého slavíka modráčka středoevropského.

Úpravy břehu prostředního ostrova a posečená část velkého ostrova, rok 2010.

Rybník je celkově málo atraktivní pro vodní ptáky s vazbou na vodní hladinu, kteří preferují mělčiny a potřebují dostatečně průhlednou vodu s dostupnou potravou. Mělčiny, které se zde vyskytují v zátoce by bylo vhodné oplotit, respektive zamezit tam přístupu rybám, které vyžírají plankton a rytím dna kalí vodu. Spásáním dna zároveň ryby znemožňují rozvoj měkkého litorálu. Manipulace s vodní hladinou rybníka je složitá vzhledem k přítomnosti malé vodní elektrárny na jeho hrázi. V zazemněných plochách litorálů by bylo žádoucí stržení drnu či vytvoření různě hlubokých tůní. Nově zbudouvanou hnízdní plošinu zatím využívají ptáci spíše k odpočinku, z chráněných druhů zde byl opakovaně pozorován pisík obecný. Část ostrůvků je žádoucí i nadále kosit.

10


Závěr Na sledované lokalitě bylo v hnízdním období v roce 2011 zaznamenáno 64 druhů ptáků, z nichž 52 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné, pravděpodobné a prokázané hnízdění), 5 druhů využívalo lokalitu jen jako své loviště a 7 druhů bylo pozorováno pouze na přeletech. Ze zaznamenaných druhů ptáků patří 17 mezi zvláště chráněné, a to 7 silně ohrožených (§§) a 10 ohrožených (§); 25 druhů je zařazeno do červeného seznamu, a to 3 ohrožené (EN), 11 zranitelných (VU), 5 téměř ohrožených (NT) a 6 málo dotčených (LC). Dalších 9 druhů můžeme považovat za lokálně významnější (○). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokalita v současnosti zasluhuje mimořádně vysokou pozornost (!!!) pro 2 druhy, zvýšenou pozornost (!!) pro 12 druhů a pozornost (!) pro 7 druhů. Nejvýznamnějšími druhy jsou pisík obecný (Actitis hypoleucos), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula).

Literatura HUDEC K. [ed.], 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I, 3/II. – 1. vyd., Academia, Praha: 1-1236. HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 16-32. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Stud. Geogr., 16: 1-83. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120.

11


Příloha 1: Spektrogramy hlasových záznamů vybraných druhů Spektrogramy představují časový výsek 40 vteřin záznamu, který byl pořízen na lokalitě.

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - volající ex. 20.6.2011 3:13 h (K)

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) [§§,VU,!!] - volající samec 18.6.2011 12:26 h (L)

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) [§§,EN,!!!] - volající ex. 17.6.2011 17:41 h (I)

12


Linduška lesní (Anthus trivialis) [○] - zpívající samec 30.4.2011 6:16 h (U)

Konipas bílý (Motacilla alba) - zpívající samec 29.4.2011 20:05 (K)

Pěvuška modrá (Prunella modularis) - zpívající samec 30.4.2011 6:25 (V)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) - zpívající samec 29.4.2011 20:11 h (D)

13


Slavík modráček (Luscinia svecica) [§§,EN,!!!] - zpívající samec 18.6.2011 13:15 h (P)

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) [§,LC,!] - zpívající samec 30.4.2011 6:26 h (P)

Kos černý (Turdus merula) - zpívající samec 19.6.2011 20:16 (K)

Drozd zpěvný (Turdus philomelos) - zpívající samec 17.6.2011 21:27 h (C)

14


Drozd brávník (Turdus viscivorus) [○] - zpívající samec 30.4.2011 13:43 h (U)

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) [○] - zpívající samec 19.6.2011 21:02 h (C)

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) [§,EN,!!] - zpívající samec 29.4.2011 23:09 h (T)

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) - zpívající samec 19.6.2011 3:37 h (B)

15


Pěnice slavíková (Sylvia borin) - zpívající samec 18.6.2011 15:17 h (T)

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) - zpívající samec 19.6.2011 7:01 h (E)

Budníček menší (Phylloscopus collybita) - zpívající samec 30.4.2011 6:25 h (E)

Sýkora lužní (Parus montanus) - v popředí zpívající samec 30.4.2011 11:50 h (U)

16


Sýkora koňadra (Parus major) - zpívající samec 19.6.2011 6:55 h (E)

Sojka obecná (Garrulus glandarius) - volající ex. 17.6.2011 19:55 h (J)

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) - zpívající samec 17.6.2011 15:19 h (A)

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) - zpívající samec 18.6.2011 13:27 h (P)

17


Kuňka obecná (Bombina bombina) - v popředí kvákající žáby v tůních 17.6.2011 21:45 h (V)

Rosnička zelená (Hyla arborea) - kvákající žába 18.6.2011 21:43 h (V)

18


Příloha 2: Fotodokumentace foto Vojtěch Kodet Pohled na největší ostrov

Přítok Moravské Dyje a ústí slepého ramene

19


Přítok Moravské Dyje

Přítok Myslůvky

20


Pestrá mozaika litorálů u jedné z tůní

Původní koryto Myslůvky v přítokové části rybníka

21


Litorály rybníka

22


Silně zazemněná tůň

Biotop chřástalů vodních (Rallus aqaticus)

23


Mokřadní olšina

Polykormon ďáblíku bahenního (Calla palustris)

24


Porost orobince - biotop cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides)

Souvislý porost puškvorce

25


Tůně v přítokové části rybníka

26


Ruderální vegetace s vysázenými stromy na největším ostrově: i zde bylo jedno z obsazených teritorií slavíka modráčka (Luscinia svecica)

Po tříletém kosení na jižní části největšího ostrova ustoupil monokulturní porost kopřivy dvoudomé

27


Hranice sečené a nesečené plochy na největším ostrově

Posečená polocha v okolí tůně na největším ostrově

28


Hnízdní plošina prostředního ostrůvku při vysoké hladině

29


Doupná olše

Kachny divoké (Anas plathyrhynchos) jsou v současné době jedinými hladinovými druhy ptáků, kteří na lokalitě hnízdí

30


Kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

31


Ďáblík bahenní (Calla palustris)

Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus)

32

Profile for Vojtech Kodet

Černíč 2011  

Závěrečná zpráva projektu "Monitoring ptáků rybníka Černíč" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině v roce 2011.

Černíč 2011  

Závěrečná zpráva projektu "Monitoring ptáků rybníka Černíč" realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině v roce 2011.

Profile for ornitolog
Advertisement