Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině

Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller, Josef Krejz, Tomáš Skříček, Pavel Hobza listopad 2008 Přehled vznikl v rámci projektů: • Ochrana mokřadních ptáků a jejich hnízdišť na Vysočině finančně podpořeného programem Strom života – pro přírodu, který je financován Nadací Partnerství a jehož generálním partnerem je Skanska. • Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v kraji Vysočina finančně podpořeného Krajským úřadem kraje Vysočina. • Ochrana hnízdišť bukače velkého a bukáčka malého na Vysočině finančně podpořeného programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR.


Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller, Josef Krejz, Tomáš Skříček, Pavel Hobza Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině listopad 2008

Úvod Bukač velký (Botaurus stellaris) i Bukáček malý (Ixobrychus minutus) jsou u nás legislativně chráněni jako kriticky ohrožené druhy. Vzhledem ke skrytému způsobu života v rozsáhlejších litorálech rybníků není jednoduché jejich hnízdění prokázat. Už prostý výskyt těchto druhů v hnízdním období zaznamenaný třeba na základě hlasových projevů je však dostatečným důvodem pro ochranu takovýchto lokalit, jakožto biotopu zvláště chráněného druhu. Mizení obdobných lokalit je však v řadě případů způsobeno nedostatkem potřebných informací jak ze strany orgánů ochrany přírody, které dané zásahy povolují, tak i ze strany středisek Agentury ochrany přírody a krajiny, která vydávají odborná vyjádření. Jedná se totiž o druhy, které téměř nelze zaznamenat během jedné návštěvy lokality. Díky mapování hnízdního rozšíření v kraji Vysočina jsme shromáždili informace o hnízdních výskytech bukače velkého i bukáčka malého. Účastí ve správních řízeních se snažíme tyto lokality chránit. Neexistuje však ucelený přehled těchto nejvýznamnějších lokalit, který by zároveň sloužil jako podklad pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Z důvodů velkého rozmachu odbahňování rybníků na Vysočině je potřeba zajistit ochranu rozsáhlejších litorálů se zaznamenanými hnízdními výskyty bukače velkého a bukáčka malého. Oba druhy lze považovat za tzv. deštníkové druhy, neboť rozsáhlejší litorály jsou pravidelným hnízdištěm také řady dalších chráněných a ohrožených druhů ptáků. Ochrana těchto porostů proto bude mít pozitivní dopad i na další druhy.

Metodika Přehled hnízdních lokalit bukače velkého a bukáčka malého v kraji Vysočina byl sestaven z dat, která má Pobočka ČSO na Vysočině k dispozici, a to z let 1993 - 2008. Částečně bylo publikováno: KUNSTMÜLLER I., KREJZ J. et SKŘÍČEK T., 2003: Prokázaná hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou v JV části Českomoravské vysočiny. – Crex 20: 48-51. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava, 220 s.

Výsledky V kraji Vysočina byl v letech 1993 - 2008 zjištěn hnízdní výskyt Bukače velkého (Botaurus stellaris) na 19 lokalitách, přičemž na 5 z nich bylo hnízdění přímo prokázáno. Hnízdní výskyt Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) byl ve stejném období zjištěn na 8 lokalitách, ale na žádné z nich nebylo jeho hnízdění přímo prokázáno. Na 4 lokalitách byl zjištěn výskyt obou druhů, celkově se tedy jedná o 23 lokalit, které na Vysočině z pohledu ochrany přírody vyžadují mimořádně vysokou pozornost (viz tabulka č. 1).

2


Tabulka č. 1: Souhrnný přehled hnízdních lokalit Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině v letech 1993 - 2008. Lokalita

Katastrální území

Okres*

Kvadrát

Prokázaná hnízdění Bukače velkého ryb. Olešský ryb. Starý Ptáčovský ryb. Velká Štěpnice ryb. Záhumenice ryb. Kotlaský

Olší u Telče Ptáčov Hostákov Hostákov Radostín nad Oslavou

JI TR TR TR ZR

6858 6761 6761 6761 6561

JI JI JI JI PE HB TR TR TR TR TR TR ZR ZR

6559 6659 6559 6659 6557 6358 6862 6762 6762 6761 6860 6761 6461 6461

JI JI JI HB TR TR TR ZR

6559 6560 6559 6358 6960 6860 6861 6461

Hnízdní výskyt Bukače velkého ryb. Černý ryb. Dolní Bradelský ryb. Mlýnský ryb. Starý Přísecký ryb. Měšnice ryb. Kamenná Trouba ryb. Bezděkov ryb. Myšník ryb. Nový Častotický ryb. Nový Ptáčovský ryb. Sádecký ryb. Židloch ryb. Matějovský ryb. Vetla

Smrčná na Moravě Hosov Střítež u Jihlavy Příseka Kojčice Lipnice nad Sázavou Dalešice Zahrádka na Moravě Častotice Ptáčov Čáslavice Ptáčov Matějov Žďár nad Sázavou

Hnízdní výskyt Bukáčka malého ryb. Bělokamenský ryb. Borský ryb. Mlýnský ryb. Kamenná Trouba ryb. Nový u Háje ryb. Sádecký ryb. Velký Ševčík ryb. Matějovský

Bílý Kámen Polná Střítež u Jihlavy Lipnice nad Sázavou Moravské Budějovice Čáslavice Lipník u Hrotovic Matějov

* HB = Havlíčkův Brod, JI = Jihlava, PE = Pelhřimov, TR = Třebíč, ZR = Žďár nad Sázavou

3


Mapa: Přehled hnízdních lokalit Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině v letech 1993 - 2008.

Hnízdní výskyt bukače a bukáčka v letech 1993 - 2008 Lesy Větší vodní plochy Větší vodní toky Mapovací kvadráty Hranice pověřených obecních úřadů

4


2008

2007

2006

○ ○ □

ryb. Borský

□ ○ ○

ryb. Černý

○ ○ ○ ● □ □

ryb. Dolní Bradelský ryb. Kamenná Trouba

2005

ryb. Bělokamenský ryb. Bezděkov

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Lokalita

1993

Tabulka č. 2: Souhrnný přehled prokázaných hnízdění a hnízdních výskytů Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině v letech 1993 - 2008.

ryb. Kotlaský ryb. Matějovský

○ ○

ryb. Měšnice

ryb. Mlýnský

○ ○ ○ ○ ○ □

ryb. Myšník ryb. Nový Častotický ryb. Nový Ptáčovský ryb. Nový u Háje

ryb. Olešský

□ ○ ○

ryb. Sádecký ryb. Starý Přísecký

ryb. Starý Ptáčovský ryb. Velká Štěpnice

● ○ ● ○ ● ●

ryb. Velký Ševčík

ryb. Vetla ryb. Záhumenice

ryb. Židloch

● = Bukač velký - prokázané hnízdění ○ = Bukač velký - výskyt v hnízdním období ■ = Bukáček malý - prokázané hnízdění □ = Bukáček malý - výskyt v hnízdním období

5

● ○ ○


Přehled jednotlivých lokalit hnízdního výskytu Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině v posledních 15 letech (1993 - 2008) A) Okres Havlíčkův Brod 1) Ryb. Kamenná Trouba, Lipnice nad Sázavou - Hnízdní výskyt Bukače velkého v letech 2001 a 2002 a Bukáčka malého v roce 1993 (Kunstmüller I.) - Rybník je součástí přírodní rezervace Kamenná Trouba, což by mělo zajistit dostatečnou ochranu lokality

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

B) Okres Jihlava 2) Ryb. Bělokamenský, Bílý Kámen - Hnízdní výskyt Bukáčka malého v roce 2004 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

6


Foto Vojtěch Kodet, 7.6.2007

3) Ryb. Borský (= Bor*), Polná (* abychom jej odlišili od jiného též ornitologicky významného ryb. Bor, který se nachází také v okrese Jihlava, a to v k. ú. Horní Dubenky, používáme pro označení tohoto rybníka název Borský, jelikož pod rybníkem je Borský mlýn) - Hnízdní výskyt Bukáčka malého v letech 2000 a 2004 (Kunstmüller I.) - Rybník byl v loňském roce odbahněn, přičemž zde byly respektovány naše připomínky ohledně ochrany vodních ptáků. Jedná se o jednu z mála ukázek šetrného odbahnění rybníka na Vysočině. - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

7


Jeden z mála rybníků, který se podařilo zachránit před necitlivým odbahněním. Fotografie ukazují stav litorálů v přítokové části rybníka již po odbahnění. Foto Vojtěch Kodet, 27.2.2008.

4) Ryb. Černý, Smrčná na Moravě - Hnízdní výskyt Bukače velkého v letech 2002 a 2003 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Foto Vojtěch Kodet, 6.6.2008

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

8


5) Ryb. Mlýnský (= Mlejnský = Mlynářský), Střítež u Jihlavy - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2007 a Bukáčka malého v roce 2001 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz Foto Ivan Kunstmüller, 1.5.2008

9


6) Ryb. Olešský, Olší u Telče - Prokázané hnízdění Bukače velkého v roce 1999 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

Foto Vojtěch Kodet, 8.4.2007

Foto Ivan Kunstmüller, 14.5.2008

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

7) Ryb. Starý Přísecký, Příseka - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2008 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Foto Vojtěch Kodet, 20.7.2008

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

10


8) Ryb. Dolní Bradelský, Hosov - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2001 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

C) Okres Pelhřimov 9) Ryb. Měšnice, Kojčice - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2008 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

11


D) Okres Třebíč 10) Ryb. Bezděkov, Dalešice - Hnízdní výskyt Bukače velkého v letech 1993 (Kunstmüller I.) a 1994 (Homolka) - Od té doby byl rybník 2x odbahňován, čímž zanikla ornitologicky mimořádně významná lokalita na Vysočině

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

11) Ryb. Myšník, Zahrádka na Moravě - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2004 (Fiala V.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

12


12) Ryb. Nový Častotický, Častotice - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2004 (Fiala V.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

13) Ryb. Nový Ptáčovský, Ptáčov - Hnízdní výskyt Bukače velkého v letech 2003 a 2004 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Foto Ivan Kunstmüller, 1.7.2008

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

13


14) Ryb. Nový u Háje, Moravské Budějovice - Hnízdní výskyt Bukáčka malého v roce 2003 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Foto Ivan Kunstmüller, 4.5.2008

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

15) Ryb. Sádecký, Čáslavice (osada Sádek) - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2008 a Bukáčka malého v roce 2007 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Foto Ivan Kunstmüller, 19.6.2008

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

14


16) Ryb. Starý Ptáčovský, Ptáčov - Prokázaná hnízdění Bukače velkého v letech 2003 a 2005 a hnízdní výskyt v letech 2001, 2004 a 2006 (Hobza P., Křivan V., Kunstmüller I., Skříček T.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit jako maloplošné zvláště chráněné území

Foto Ivan Kunstmüller, 1.7.2008

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

17) Ryb. Velká Štěpnice, Hostákov - Prokázaná hnízdění Bukače velkého v letech 2002 a 2004 (Kunstmüller I., Skříček T.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Foto Ivan Kunstmüller, 2.7.2008

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

15


18) Ryb. Velký Ševčík, Lipník u Hrotovic - Hnízdní výskyt Bukáčka malého v roce 2001 (Kunstmüller I.) - Rybník byl v roce 2008 odbahněn a veškeré litorály byly odstraněny, čímž byl zničen pravidelný hnízdní biotop několika zvláště chráněných druhů ptáků. Fotografie z let 2004 a 2007 ukazují stav před odbahněním a z roku 2008 po odbahnění.

Foto Ivan Kunstmüller, 16.4.2007

Foto Ivan Kunstmüller, 16.4.2007 Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

Foto Ivan Kunstmüller, 16.4.2007

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Foto Ivan Kunstmüller, 29.7.2008

Foto Ivan Kunstmüller, 29.7.2008

Foto Ivan Kunstmüller, 4.7.2004

16


19) Ryb. Záhumenice, Hostákov - Prokázané hnízdění Bukače velkého v roce 2004 a hnízdní výskyt v roce 2005 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Foto Ivan Kunstmüller, 27.8.2008

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

20) Ryb. Židloch, Ptáčov - Hnízdní výskyt Bukače velkého v letech 2001, 2004 a 2007 (Kunstmüller I.) - V roce 2008 byl rybník vypuštěn a probíhaly zde částečné úpravy, ve spolupráci s AOPK ČR jsme zajistili, aby nebyly dotčeny litorály. - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Foto Ivan Kunstmüller, 27.8.2008

Foto Ivan Kunstmüller, 16.4.2007

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

17


E) Okres Žďár nad Sázavou 21) Ryb. Kotlaský, Radostín nad Oslavou - Prokázané hnízdění Bukače velkého v roce 2002 (Krejz J., Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

Foto Ivan Kunstmüller, 28.6.2008

22) Ryb. Matějovský, Matějov - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2006 (Hruška F., Krejz J.) a Bukáčka malého v letech 2000 a 2001 (Kunstmüller I.) - Lokalitu by bylo vhodné vyhlásit alespoň jako přechodně chráněnou plochu

Letecký snímek lokality. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

18


23) Ryb. Vetla, Matějov - Hnízdní výskyt Bukače velkého v roce 2006 (Čejka J.) - Soustava vetelských rybníků je navržena jako EVL Vatín pro Kuňku ohnivou (Bombina bombina)

Vymezení navržené EVL Vatín. Zdroj: http://mapy.nature.cz

Mapový podklad: http://amapy.atlas.cz

Závěr Ačkoliv nám většinou není známo, zda se jedná o pravidelná hnízdiště, považujeme i ojedinělá hnízdění a výskyt v hnízdním období u těchto kriticky ohrožených druhů za významný důvod k ochraně těchto lokalit. Tímto prosíme všechny příslušné orgány ochrany přírody, aby těm lokalitám, které dosud nebyly zničeny, byla věnována mimořádně vysoká pozornost.

Děkujeme za spolupráci Pobočka ČSO na Vysočině

19

Profile for Vojtech Kodet

Bukač a bukáček 1993-2008  

Hnízdní lokality bukače velkého (Botaurus stellaris) a bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině v letech 1993 - 2008 zpracované Poboč...

Bukač a bukáček 1993-2008  

Hnízdní lokality bukače velkého (Botaurus stellaris) a bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině v letech 1993 - 2008 zpracované Poboč...

Profile for ornitolog
Advertisement