__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Zbinožského rybníka ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová, Pavel Hobza, Martin Štěrba & Ivan Kunstmüller listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Zbinožského rybníka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová, Pavel Hobza, Martin Štěrba & Ivan Kunstmüller

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 6 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Zbinohy: větší rybník s podmáčenými lučními prameništi v nivě Úsobského potoka, cca 1 km severozápadně od centra obce.

Katastrální území:

Zbinohy, Větrný Jeníkov

Výměra:

26,5 ha

Nadmořská výška:

618 – 623 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6758

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Jeníkovská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rybník bez vyvinuté makrofytní vegetace s rákosinou. Převážná část břehových porostů je tvořena vzrostlými listnatými dřevinami (olše lepkavá, bříza bělokorá, bříza pýřitá), které rybník izolují od okolní krajiny. Jihozápadně od rybníka se nachází několik lučních pramenišť (mokřad Na Velešovech).

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

5


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

1 pár vodí 3 ml. 22.7.1988 (Kunstmüller I.) 1 ad. 14.4.2015 (Hobza P.) 1 vol. ad.* (přelet) 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 14.4.2015 (Hobza P.) 1 pár 7.5.2015 (Hobza P.) 2 páry 12.5.2015 (Hobza P.)

§,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus)

POTÁPLICE (GAVIIFORMES) ○ Potáplice severní (Gavia arctica)

2 ex. 8.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 ad. + 1 imm. 10.4.2005 (Hruška F.) 1 ad. 13.4.2005 (Hobza P., Holub K., Kunstmüller I.) 1 ad. 3.5.2005 (Kolmanová B.) 1 vol. ad. 30.5.2005 (Kunstmüller I.) 1 ad. 19.6.2005 (Kunstmüller I.)

VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba)

8 ex. 7.12.2003 (Kunstmüller I.) 1 ex. (přelet) 27.7.2014 (Zíková V.) 4 ex. 12.10.2014 (Štěrba M.) 5 ex. 14.10.2014 (Štěrba M.) 2 ex. 16.10.2014 (Zíková V.) 1 ex. 14.10.2001 (Kunstmüller I.) x

§§§,CR,!!! Volavka červená (Ardea purpurea) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) §§,EN,!!! Hohol severní (Bucephala clangula) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) §§,CR,!!! Lžičák pestrý (Anas clypeata) ○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) ○,! Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

1 pár 24.4.2006 (Kunstmüller I.) 1 pár 14.4.2015 (Hobza P.), 1 pár 27.4.2014 (Štěrba M.) x 2005 1 pár 24.4.2006 (Kunstmüller I.) 2011 2005 x 1 F 8.5.2015 (Hobza P.) 1 vol. pár* 14.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 14. a 15.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

§§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) ○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

1 ad. 16.4.2015 (Štěrba M.) x 1 vol. M* 14. a 15.5.2015 (Kodet V.) 1 vol. M 15.4.2006 (Kunstmüller I.) 1 ad. 8.5.2015 (Hobza P.) 2005 6 ex. 14.4.2015 (Hobza P.) 1 ex. 7.5.2015 (Hobza P.) 1 mekající M* + 1 vol. ad.* (asi pár) 13.5.2015 (Kodet V.) 2 mekající M* + 1 vol. ad.* 14. a 15.5.2015 (Kodet V.)

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus)

x

7


SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) §,VU,!! Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)

1 ex. 14.10.2014 (Štěrba M.) 1 vol. ad.* (okolní les) 14. a 15.5.2015 (Kodet V.) 1 vol. M 23.4.2015 (Hobza P.) 1 pár (tok) 24.4.2006 (Kunstmüller I.) x 2005

1 M 30.5.2005 (Kunstmüller I.) 1 M 15.5.2015 (Kodet V.) x x x x x x x x 2014 x x x x x 1 pár 23.4.2015 (Hobza P.) 1 pár 7.5.2015 (Hobza P.) 1 zp. M* 13.-15.5.2015 (Kodet V.) ○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2005 x Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) x Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 2014 x Pěnice slavíková (Sylvia borin) x Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) x ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 2007 §§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 1 zp. M 13.6.2004 (Kunstmüller I.) x Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) x ○ Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) ○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 2002 x Skřivan polní (Alauda arvensis) x Strnad obecný (Emberiza citrinella) x ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) x Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) x Sýkora koňadra (Parus major) x Sýkora modřinka (Parus caeruleus) x Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 2014 §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1 ex. 15.4.2006 (Kunstmüller I.) x NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)

8


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 9 1 3 5 14 0 2 2 4 3 3 10 19 1 9 9 47

Celkem 1988 - 2015 24 2 11 11 32 0 5 4 13 6 4 17 40 7 18 15 73

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnažených den. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Vodním ptákům by prospělo otevření rybníka do navazujících podmáčených luk a vytvoření pozvolného přechodu od hladiny rybníka přes soustavu mělkých mokřadů do luk, na nichž by byla vhodná mozaikovitá seč. Bylo by prospěšné vytvořit a udržovat část rybníka otevřenou a prosvětlenou bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů podél břehu. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na 9


rybníky upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. Luční prameniště nad rybníkem degraduje, neboť je ponecháno ladem a postupně zarůstá náletovými dřevinami. Žádoucí by bylo jeho prosvětlení a udržování mozaikovitou sečí.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. V posledních letech je avifauna negativně ovlivňována nevhodným intenzivním hospodařením na rybníce. Pro hladinové ptáky je v posledních letech na lokalitě problém s průhledností vody, neexistencí měkkého litorálu ani plovoucí vegetace. V současné době je ornitologicky cennější spíše luční prameniště nad rybníkem, které je pravidelným hnízdištěm bekasiny otavní. Lokalita má obrovský potenciál vzhledem ke své poloze v otevřené krajině, která není narušena lidským osídlením v okolí rybníka. Vytvořením vhodných podmínek pro hnízdění ptáků bude proto lokalita rychle osídlena i vzácnějšími druhy.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace

11


12

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Zbinožského rybníka [JI] 2015  

Ornitologický průzkum Zbinožského rybníka [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement