Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR V Lisovech ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová, Miloslav Dušek, Ivan Kunstmüller & Filip Hruška 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR V Lisovech Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová, Miloslav Dušek, Ivan Kunstmüller & Filip Hruška Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 5. Závěr ........................................................................................................................................ 13 6. Literatura................................................................................................................................... 14 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 14

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy v I. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina; okres Jihlava, obec Jihlávka; okres Pelhřimov, obec Horní Vilímeč: rašeliniště, louky a mokřady navazující na litorály rybníků Kačerák a V Nivách v mělkém údolí cca 1,7 km západně od obce Kaliště.

Katastrální území:

Jihlávka, Horní Vilímeč

Výměra:

30,54 ha

Nadmořská výška:

644 – 655 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6757

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast chladná, podoblast CH7 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Pacovská pahorkatina Okrsek: Božejovská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Jihlavské vrchy (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Přírodní rezervace V Lisovech patří mezi přední minerotrofní rašeliniště na Vysočině s nadregionálním významem. Zahrnuje rozsáhlý luční a mokřadní komplex v závěru plochého údolí s rybníky a tůněmi. Přes negativní zásahy do vodního režimu lokality v minulosti, značnou eutrofizaci a sukcesní změny, se stále jedná o mimořádně cennou ukázku rašeliništní flóry a vegetace s výskytem řady reliktních druhů (např. Calamagrostis stricta, Carex dioica, Carex limosa). Rašeliništní vegetace je zde zastoupena v poměrně široké škále od bazických minerotrofních typů po kyselá rašeliniště typická pro výtopy rybníků. Bohatě jsou zde zastoupeny také vlhké až mezofilní louky, na oligotrofních střídavě vlhkých až sušších místech se vyskytují podhorské smilkové trávníky. Mokřadní vegetace vysokých ostřic a rákosin je vázána především na litorály rybníků, nebo zvodnělé plochy dlouhodobě neobhospodařovaných rašelinných luk. Velkou část rozlohy zaujímají dlouhodobě zcela neobhospodařované plochy, které zarostly terestrickou rákosinou nebo byly silně degradovány nahromaděnou stařinou a expanzí třtiny křovištní. Na degradaci dlouhodobě neobhospodařovaných ploch se hlavní měrou podílely splachy z okolních polí a vliv odvodnění. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen převážně na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvách lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). V rámci jednotlivých řádů jsou druhy řazeny abecedně. Použité zkratky: ad. = adultní, dospělý, bub. = bubnující, ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, imm. = imaturní, nedospělý, M = samec, mek. = mekající, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů, případně údaj posledního záznamu na lokalitě. Ochrana a ohrožení

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Výskyt 3 páry (ryb. V Nivách) 17.4.1999 (Kunstmüller I.), 2 páry vodí ml. (ryb. V Nivách) 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 2 páry (ryb. Kačerák) 23.7.2000 (Kunstmüller I.), vol. ad.* (ryb. Kačerák) 23.4.2010 (Kodet V., Kodetová D.), vol. pár* (ryb. Kačerák) 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.)

7


BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)

VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula)

§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)

VU,!! Labuť velká (Cygnus olor)

○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) ○,! Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) ○ Káně rousná (Buteo lagopus) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) §§§,CR,!!! Luňák červený (Milvus milvus) §§,CR,!!! Moták pilich (Circus cyaneus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

§§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) §§§,!!! Orel skalní (Aquila chrysaetos) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus)

1 ad. (druhý ad. přelet nad polem) 24.5.1999 (Hobza P., Kodet V.), 1 ad. 8.7.2004 (Hobza P., Holub K.) 1 ad. 7.5.2009 (Hruška F.), 1 ad. 14. a 16.5.2015 (Dušek M.), 1 ad. (foto) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ex. 17.6.1989 (Kunstmüller I.), 5 ex. 17.4.1999 (Kunstmüller I.), 8 ex. 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 6 ex. 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 1 ex. 4.5.2003 (Hruška F.), 3 ex. (ryb. Kačerák) 7.7.2003 (Hruška F.), 2 ad. 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.), 2 ad. (ryb. Kačerák) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* (ryb. Kačerák) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 9.7.2014 (Kodet V.), vol. ad.* (Kolaříkův mokřad) 14.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 14. a 15.7.2014 (Kodet V.), 1 ex. 22.9.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár (ryb. Kačerák) 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 1 M (ryb. Kačerák) 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 1 F vodí 5 ml. (ryb. Kačerák) 21.7.2002 (Kunstmüller I.) 2 M, 1 F (ryb. Kačerák) 17.4.1999 (Kunstmüller I.), 1 pár (ryb. Kačerák) 16.5.2015 (Dušek M.) x 1 pár (ryb. Kačerák) 17.4.1999 (Kunstmüller I.), 1 pár (ryb. Kačerák) 24.5.1999 (Hobza P., Kodet V.), 34 ex. (ryb. Kačerák) 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 1 pár (ryb. Kačerák) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 M (ryb. Kačerák) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár (ryb. Kačerák) 1978 (Hanák F.), 1 pár (ryb. Kačerák) 1982 (Hanák F.), 1 pár vodí ml. (ryb. Kačrák) 27.6. a 21.7.2002 (Kunstmüller I.), 1 pár (ryb. Kačerák) 3.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 pár (ryb. Kačerák) 4.5.2003 (Hruška F.), 1 pár (ryb. Kačerák) 6.6.2003 (Kunstmüller I.), 1 pár vodí 3 ml. (ryb. Kačerák) 8.7.2004 (Hobza P., Holub K.), 1 pár (ryb. Kačerák) 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 8 imm. (ryb. Kačerák) 23.4.2010 (Kodet V.) 14.7.2014 (Kodet V.), 1 pár 4.5.2015 (Dušek M.), 1 pár 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) - vždy na ryb. Kačerák 1 pár (ryb. Kačerák) 23.4.2010 (Kodet V.), 4 M, 5 F (ryb. Kačerák) 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.) x 2 ex. (okolní pole) 8.1.2005 (Dušek M.), 1 ex. 2.4.2006 (Dušek M.) 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. (nad okolním lesem) 8.7.2004 (Hobza P., Holub K.), 1 ad. 10.6.2007 (Hruška F.) 2 F 24.3.2005 (Dušek M.), 1 F 1.4.2006 (Dušek M.), 1 M, 1 F 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 30.5.1989 (Kunstmüller I.), 1 pár 17.6.1989 (Kunstmüller I.), 1 pár 24.6.1990 (Kunstmüller I.), 1 pár 12.7.1990 (Kunstmüller I.), 1 pár 1.5.1993 (Kunstmüller I.), 2 M, 1 F 17.4.1999 (Kunstmüller I.), 2 páry 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 2 páry 20.5.2000 (Kunstmüller I.), 1 hn. pár (4 ml.) 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 1 F 28.3.2003 (Dušek M.), 1 pár (svatební lety) 26.4.2003 (Dušek M.), 1 pár 4.5.2003 (Hruška F.), 1 pár 6.6.2003 (Kunstmüller I.), 1 F 7.7.2003 (Hruška F.), 1 pár 2.4.2004 (Kodet V.), 1 pár 10.6.2004 (Kunstmüller I.), 2 páry 8.7.2004 (Hobza P., Holub K.), 1 hn. pár (5 vaj.) 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 2 M, 1 F 19.6.2007 (Kunstmüller I.), 1 hn. pár 23.5.2008 (Hruška F.), 1 hn. pár (2 ml.) 18.7.2008 (Hruška F.), 1 pár 7.5.2009 (Hruška F.), 1 pár 23.4.2010 (Kodet V.), 1 M 3.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* (ryb. Kačerák) 5.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.), 1 pár (ryb. Kačerák: předávání potravy) 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. pár* (ryb. Kačerák) 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 F 14.7.2014 (Kodet V.), vol. ad.* (horní mokřad) 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 F 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M 30.4.2015 (Dušek M.), 1 pár 14.5.2015 (Dušek M.), vol. ad.* (ryb. Kačerák) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 17.4.1999 (Kunstmüller I.) 1 ex. 7.6.1997 (Kunstmüller I.) 2 ex. (přelet) 3.7.2000 (Dušek M.), 1 pár 10.6.2004 (Kunstmüller I.), 1 ex. (přelet) 8.7.2004 (Hobza P., Holub K.), 2 ex. 14.8.2015 (Dušek M.)

8


SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,VU,!!! Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)

§§,EN,!!! Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex)

§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

○,! Lyska černá (Fulica atra)

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

3 ad. (tok) 10.6.2004 (Kunstmüller I.), 1 pár 28.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 ad. (přelet) 25.5.2010 (Dušek M.) 1.5.1993 (Kunstmüller I.), 17.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 6.6.2003 (Kunstmüller I.) 1 vol. M (okolní pole) 24.5.1999 (Hobza P., Kodet V.), 1 vol. M 7.7.2003 (Hruška F.), 2 vol. M* 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 3 vol. M* 7.6.2015 (Hruška F.), 3 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 27.6.2015 (Dušek M.) historické tokaniště (70. léta 20. st.) 1 vol. M 1.7.2000 (Dušek M.), 1 vol. M (jeteliště u PR) 2.7.2000 (Dušek M.), 1 vol. M 10.6.2004 (Kunstmüller I.), 1 vol. M 8.5.2015 (Dušek M.), 1 vol. M 14.5.2015 (Dušek M.), 1 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 13.6.2015 (Dušek M.) 1 vol. M (ryb. V Nivách) 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 1 vol. M (ryb. Kačerák) 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 1 vol. M (ryb. Kačerák) 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 1 vol. M (ryb. Kačerák) 22.6.2008 (Hruška F.), 1 vol. M* (ryb. Kačerák) 22.4.2010 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (ryb. Kačerák) 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (ryb. Kačerák) 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 3 vol. M (1 nad ryb. Kečerák, 1 v nové tůni nad ryb. Kečerák, 1 v nové tůni nad ryb. Okurka) 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M 25.4.2015 (Dušek M.), 1 vol. M (ryb. Kačerák) 23.5.2015 (Dušek M.), 1 vol. M (ryb. Kačerák) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 2 vol. M* (ryb. Kačerák a nové tůně) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M (ryb. Okurka) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 páry + vyved. ml. (ryb. Kačerák) 20.8.1988 (Kunstmüller I.), 2 páry (ryb. Kačerák) 23.7.2000 (Kunstmüller I.), vol. ad.* (ryb. Kačerák) 22.4.2010 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. (ryb. Kačerák) 23.4.2010 (Kodet V.), ad. (ryb. Kačerák) 3.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* (ryb. Kačerák) 4. a 5.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 2 páry + vyved. ml. (ryb. Kačerák) 20.8.1988 (Kunstmüller I.), 1 ad. vodí ml. (ryb. Kačerák) 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 1 pár (ryb. Kačerák) 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 1 pár (ryb. Kačerák) 6.6.2003 (Kunstmüller I.), vol. ad.* (ryb. Kačerák) 22. a 23.4.2010 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M (ryb. Okurka) 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* (ryb. Kačerák a ryb. Okurka) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 20.6.2015 (Dušek M.) 4 ad. 24.6.1990 (Kunstmüller I.), 1 ad. 7.5.1998 (Marek M.), 2 mek. M 17.4.1999 (Kunstmüller I.), 1 mek. M 24.5.1999 (Hobza P., Kodet V.), 1 ex. 5.7.1999 (Berka T., Hobza P., Holub K., Maštera J.), 1 vol. ad. 11.6.2000 (Dušek M.), 1 ad. 12.4.2002 (Kodet V., Tichá K.), 2 páry 27.6. a 21.7.2002 (Kunstmüller I.), 2 ad. 28.3.2003 (Dušek M.), 1 mek. M 9.4.2005 (Dušek M.), 1 ex. 4.8.2005 (Hobza P., Holub K., Kůtová H.), 1 vol. ad. 21.6.2006 (Kodet V.), 3 ex. 20.7.2006 (Hruška F.), 1 mek. M 5.4.2007 (Hruška F.), 1 ad. 19.6.2007 (Kunstmüller I.), 1 mek. M 23.5.2008 (Hruška F.), 4 ad. 27.5.2009 (Kodet V., Kunstmüller I.), 2 mek. M 22.4.2010 (Kodet V.), mek. M*, vol. ad.* 22.4.2010 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad. 23.4.2010 (Kodet V.), mek. M*, vol. ad.* 3.-5.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 5.5.2012 (Brom M., Horsák M., Kodet V., Kodetová D., Schenková V.), 1 ex. 11.10.2012 (Kodet V.), 1 mek. M 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.), mek. M*, vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 6 ex. 29.9.2014 (Ekrtová E., Kodet V.), 2 ex. 2.10.2014 (Kodet V.), 3 ad. 16.3.2015 (Kodet V.), 2 ad. 29.3.2015 (Dušek M.), 2 ad. 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 3 ad. 30.4.2015 (Dušek M.), 1 mek. M, 1 vol. ad. 23.5.2015 (Dušek M.), 2 ad. (SV okraj u nové tůně) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), mek. M*, vol. ad.* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

9


VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius)

VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus) §,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola) ○ Vodouš bahenní (Tringa glareola) §§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)

§§,VU,!!! LC,!! ○,!! §§,VU,!!

SOVY (STRIGIFORMES) Kalous pustovka (Asio flammeus) Kalous ušatý (Asio otus) Puštík obecný (Strix aluco) Sýc rousný (Aegolius funereus)

§,EN,!! Výr velký (Bubo bubo) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,EN,!!! Dudek chocholatý (Upupa epops) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius)

§§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Strakapoud velký (Dendrocopos major) VU,!! Žluna šedá (Picus canus) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §§,EN,!!! Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)

§,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

4 páry 24.6.1990 (Kunstmüller I.), 9 ad. 1.5.1993 (Kunstmüller I.), 4 páry 13.6.1993 (Kunstmüller I.), 4 páry 4.7.1994 (Kunstmüller I.), 4 páry 7.6.1997 (Kunstmüller I.), 7 ad. 17.4.1999 (Kunstmüller I.), 6 ad. 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 4 páry 20.5.2000 (Kunstmüller I.), 3 páry 22.6.2001 (Kunstmüller I.), 1 ad. 1.3.2002 (Dušek M.), 4 ad. 6.6.2002 (Kunstmüller I.), 2 páry 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 1 ad. 19.6.2007 (Kunstmüller I.), 1 ad. (okolní pole) 12.5.2008 (Hruška F.), 3 páry (okolní pole) 23.5.2008 (Hruška F.), 1 pár (okolní pole) 7.5.2009 (Hruška F.), 1 vol. ad. (pole V od PR: zahání samce motáka pochopa) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 14.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 3 ad. 7.3.2015 (Dušek M.), 3 ad. 7.4.2015 (Dušek M.) 1 vol. ad.* 3.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ad. 9.7.2014 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 14.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 pár (holé pole V od PR) 3.5.2015 (Dušek M.) vol. ad.* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M (okolí) 11.5.2015 (Dušek M.), 1 vol. M* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ex. (Kolaříkův mokřad) 12.7.2015 (Dušek M.) 1 pár (tok) 30.5.1989 (Kunstmüller I.), 1 ad. 14.7.2014 (Kodet V.), 1 vol. ad.* 14.7. a 2 vol. ad.* 15.7. (Kolaříkův mokřad) 2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 13.8.2015 (Dušek M.) okolní les 1 vol. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M (okolí) 23.5.2008 (Hruška F.), 1 vol. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (teritoriální chování) 23.7.2000 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* 22.4.2010 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 17. a 18.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 17.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* (okolní les) 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 18.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (přelet, alej mezi Počátkami a PR) 15.4.2005 (Dušek M.), 1 vol. M 24.4.2006 (Dušek M.) 1 vol. ad.* (ryb. Kačerák) 14.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 2.10.2014 (Kodet V.), 1 ex. 6.12.2015 (Dušek M.) 1 ad. (přelet) 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (okolní les) 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. ad.* (okolní les) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. 26.4.2003 (Dušek M.), 1 vol. ad.* 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 19.6.2007 (Kunstmüller I.), 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. (kamenice na kraji pole u PR) 22.4.1999 (Hobza P., Holub K.), 1 F 29.4.2005 (Dušek M.), 1 M 1.5.2005 (Dušek M.), 2 M (polní cesta mezi Jihlávkou a PR) 17.4.2006 (Dušek M.), 1 M (kamenice na kraji pole u PR) 24.4.2006 (Dušek M.), 1 F 13.4.2015 (Dušek M.), 1 M (kamenice na kraji pole u PR) 25.4.2015 (Dušek M.), 1 pár (kamenice na kraji pole u PR) 30.4.2015 (Dušek M.), 8 M, 3 F (pole V od PR) 4.5.2015 (Dušek M.), 2 M 8.5.2015 (Dušek M.), 1 pár 10.5.2015 (Dušek M.) 1 M 5.4.2001 (Dušek M.), 1 M 16.4.2001 (Dušek M.)

10


§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) §,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) §§,VU,!! Konipas luční (Motacilla flava) Kos černý (Turdus merula) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax)

○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)

§,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Skřivan polní (Alauda arvensis) §§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica)

2 páry 1.5.1993 (Kunstmüller I.), 3 páry 24.5.1999 (Hobza P., Kodet V.), 2 páry 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 3 zp. M 26.4.2003 (Dušek M.), 1 pár 4.5.2003 (Hruška F.), 5 ex. (okolí) 7.7.2003 (Hruška F.), 2 páry 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 4 páry 19.6.2007 (Kunstmüller I.), 5 zp. M 12.5.2008 (Hruška F.), 1 M 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 21.4.2015 (Dušek M.), 4 M 30.4.2015 (Dušek M.), 1 pár 8.5.2015 (Dušek M.), 2 zp. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 3.5.2003 (Kunstmüller I.), 1 zp. M* (ryb. Kačerák) 12.7.2014 (Hruška F.), 1 zp. M* (ryb. Kačerák) 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 4 zp. M 24.5.1999 (Hobza P., Kodet V.), 3 zp. M 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 5.7.1999 (Berka T., Hobza P., Holub K., Maštera J.), 3 zp. M 28.5.2005 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 19.6.2007 (Kunstmüller I.), zp. M* 3.5.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.), zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 12.7.2014 (Hruška F.), 2 zp. M* 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 20. a 30.4.2015 (Dušek M.), 2 zp. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 20.6.2015 (Dušek M.) zp. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x 3 ad. (hnojiště na poli cca 250 m V od PR) 26.4.2008 (Dušek M.) x x 1 ad. (okolí) 6.4.1999 (Kodet V.), 5 ex. (rodinka) 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 1 ad. 16.3.2015 (Kodet V.), 2 ex. 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 2 páry 6.4.1999 (Kodet V.), 3 páry (1 ad. nosí potravu) 24.5.1999 (Hobza P., Kodet V.), 3 zp. M 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 23.5.2008 (Hruška F.), 1 ad. 3.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 29.3.2015 (Dušek M.), 2 ad. 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), min. 30 ex. 20.4.2015 (Dušek M.), 2 zp. M 30.4.2015 (Dušek M.) 1 pár a hn. na bříze 2001 (Kunstmüller I.), 1 ad. 16.4.2001 (Dušek M.), 1 M 26.3.2011 (Dušek M.) x x x x x x x x x 1 ad. (rákosina na severním okraji PR) 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 zp. M 10.4.2015 (Dušek M.), 1 zp. M 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M 25.4.2015 (Dušek M.), 1 M 23.5.2015 (Dušek M.) x x vol. ad.* 17. a 18.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.)

11


§§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra)

Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

§§,RE,!!! Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) §,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)

Zvonek zelený (Carduelis chloris) ○ Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

1 zp. M 11.6.2000 (Dušek M.), 2 zp. M 27.6.2002 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 26.4.2003 (Dušek M.), 2 zp. M 6.6.2003 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 7.7.2003 (Hruška F.), 1 zp. M 19.6.2007 (Kunstmüller I.), 1 zp. M 22.6.2008 (Hruška F.), 1 zp. M 3.5.2015 (Dušek M.) x x x x 1 zp. M 2.4.2004 (Kodet V.), 1 zp. M* 19. a 20.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x 3 páry (1 pár s vyved. ml.) 30.6.1999 (Kunstmüller I.), 3 páry 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 2 páry 15.5.2006 (Kunstmüller I.), 1 M 19.6.2007 (Kunstmüller I.), 1 F 19.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M 14.7.2014 (Kodet V.), 1 F 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 M 4.5.2015 (Dušek M.), 1 M, 1 F 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 27.4.2008 (Dušek M.) 1 pár se 4 vyved. ml. 8.8.1987 (Kunstmüller I.), 1 pár s vyved. ml. 24.6.1990 (Kunstmüller I.), 1 pár se 2 vyved. ml. 6.7.1991 (Kunstmüller I.), 1 pár se 4 vyved. ml. 13.6.1993 (Kunstmüller I.), 1 pár se 4 vyved. ml. 4.7.1994 (Kunstmüller I.), 1 pár se 4 vyved. ml. 21.7.1995 (Kunstmüller I.), 1 pár 17.4.1999 (Kunstmüller I.), 1 ad. 11.6.2000 (Dušek M.), 1 pár s vyved. ml. 23.7.2000 (Kunstmüller I.), 1 ex. 29.8.2000 (Bartoš M.), 1 ex. 30.1.2002 (Dušek M.), 1 ad. 27.6. a 21.7.2002 (Kunstmüller I.), 1 pár 6.6.2003 (Kunstmüller I.), 1 ad. 7.5.2009 (Hruška F.), 1 ad. (foto) 8.5.2013 (Hobza P., Kodet V., Kodetová D., Kunstmüller I.), 1 zp. M 5.3.2014 (Ekrtová E, Kodet V., Lysák F.), 1 ex. 22.10.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x vol. ad.* 4. a 5.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 17.2.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 3 ex. 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 3 zp. M 1.5.1993 (Kunstmüller I.) 1 zp. M* 3.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.)

Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě a v nejbližším okolí.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

12

Hnízdní období 2014 - 2015 23 1 11 11 32 0 1 5 16 6 4 14 36 4 21 11 74

Celkem 1970 - 2015 43 4 23 16 54 1 5 10 23 8 7 19 62 13 34 15 104


5. Závěr Tato práce předkládá první soupis avifauny PR V Lisovech. Z lokality byla zatím uváděna pouze příležitostná pozorování, z nichž některá byla publikována (KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Dosud je z lokality a jejího nejbližšího okolí známo 104 druhů ptáků, přičemž v hnízdním období v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 74 druhů ptáků. Z pohledu ptáků má lokalita největší význam jako pravidelné hnízdiště bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), která vyžaduje podmáčené kosené louky či pastviny, přičemž rašelinné louky vhodně udržované mozaikovitou sečí jsou pro ni zcela ideální. Z dalších významných druhů vázaných na louky zde byl zjištěn hnízdní výskyt chřástala polního (Crex crex, §§/VU), křepelky polní (Coturnix coturnix, §§/NT), strnada lučního (Miliaria calandra, §§§/VU), lindušky luční (Anthus pratensis, ○) a bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra, §/LC). V minulých letech zde byl zaznamenán i bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola, §/VU) a ojedinělý hnízdní výskyt kalouse pustovky (Asio flammeus, §§/VU), jehož hnízdění je výjimečné i v rámci celé ČR. Lokalita představuje historické tokaniště tetřívků obecných (Tetrao tetrix, §§/EN). Z dalších nelesních druhů zde byly aktuálně zastiženy cvrčilka zelená (Locustella naevia, ○), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis, ○), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus, ○), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), ťuhýk šedý (Lanius excubitor, §/VU), ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice slavíková (Sylvia borin) a další běžné druhy. Z dalších významnějších druhů zde byl zastižen bělořit šedý (Oenanthe oenanthe, §§/EN), kukačka obecná (Cuculus canorus, ○), kvorkající sluka lesní (Scolopax rusticola, §/VU), ojediněle v r. 2003 pár jeřábků lesních (Bonasa bonasia, §§/VU) a v r. 2008 i ťuhýk rudohlavý (Lanius senator, §§/RE), jehož pozorování jsou výjimečná i v rámci celé ČR. V minulosti se zde na průtahu zastavil také dudek chocholatý (Upupa epops, §§/EN). Z mokřadních ptáků byl na lokalitě aktuálně zaznamenán hnízdní výskyt vodouše kropenatého (Tringa ochropus, §§/EN), kulíka říčního (Charadrius dubius, VU), racka chechtavého (Larus ridibundus, VU), potápky malé (Tachybaptus ruficollis, §/VU), chřástala vodního (Rallus aquaticus, §§/VU), slípky zelenonohé (Gallinula chloropus, NT), lysky černé (Fulica atra, ○), čírky obecné (Anas crecca, §/CR), kopřivky obecné (Anas strepera, §/VU), poláka chocholačky (Aythya fuligula, ○), ledňáčka říčního (Alcedo atthis, §§/VU), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula, §§/EN), cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides, §/EN), rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus, ○) či rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus). Pravidelně zde hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus, §/VU). Z druhů, které u nás nehnízdí, zde byl zastižen vodouš bahenní (Tringa glareola, ○). Z minulosti je znám také hnízdní výskyt čírky modré (Anas querquedula, §§/CR). Jako příležitostné loviště využívají lokalitu krkavec velký (Corvus corax, §/VU), vrána šedá (Corvus cornix, NT), vlaštovka obecná (Hirundo rustica, §/LC), jiřička obecná (Delichon urbica, NT), rorýs obecný (Apus apus, §), čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU), volavka popelavá (Ardea cinerea, NT) či čejka chocholatá (Vanellus vanellus, VU), která hnízdí na okolních polích. V minulosti zde byl zastižen i čáp bílý (Ciconia ciconia, §/NT). Z dravců, pro které představuje lokalita vhodné loviště, zde byli aktuálně pozorováni včetně mimohnízdních výskytů včelojed lesní (Pernis apivorus, §§/EN), krahujec obecný (Accipiter nisus, §§/VU) či moták pilich (Circus cyaneus, §§/CR) a v minulosti též orel skalní (Aquila chrysaetos, §§§), orel mořský (Haliaeetus albicilla, §§§/CR), luňák červený (Milvus milvus, §§§/CR), káně rousná (Buteo lagopus, ○) a ostříž lesní (Falco subbuteo, §§/EN). Ze sov se z okolního lesa ozývali výr velký (Bubo bubo, §/EN), sýc rousný (Aegolius funereus, §§/VU) a puštík obecný (Strix aluco, ○). V r. 2010 byl přímo na lokalitě zaznamenán hnízdní výskyt kalouse ušatého (Asio otus, LC), když se houkající samec zdržoval ve skupině vzrostlých smrků na rašeliništi u ryb. Kačerák. Ze šplhavců, kteří jsou vázáni na vzrostlé dřeviny, byli na lokalitě zjištěni žluna šedá (Picus canus, VU), žluna zelená (Picus viridis, LC), datel černý (Dryocopus martius, LC), strakapoud velký (Dendrocopos major) a krutihlav obecný (Jynx torquilla, §§/VU). Charakteristickým druhem olšin je sýkora lužní (Parus montanus, ○). Lze očekávat, že při zvýšeném počtu návštěv by většina druhů zjištěných v nejbližším okolí lokality byla zaznamenána i přímo na lokalitě. Díky již relativně větší rozloze lokality, která představuje pestrou mozaiku zejména lučních a mokřadních biotopů v otevřené krajině, se jedná 13


o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu v Kraji Vysočina. To dosvědčuje i celkový vysoký počet zaznamenaných druhů včetně řady chráněných a ohrožených, z nichž pro některé se jedná o pravidelné hnízdiště. Lokalita představuje výjimečný ostrůvek biodiverzity v jinak intenzivně obhospodařované krajině.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v Kraji Vysočina. – ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

7. Fotodokumentace

Obr. 5: Pohled na lokalitu od severovýchodu (22.10.2015, V. Kodet).

14


Obr. XX: Významným biotopem jsou na lokalitě pestré květnaté rašelinné louky (10.6.2015, D. Kodetová).

Obr. 5: Část luk je na lokalitě kosena mozaikovitou sečí, pro podporu stanovištní různorodosti, která je důležitá pro výskyt a rozmnožování řady druhů (22.10.2015, V. Kodet).

15


Obr. XX: Nejvýznamnější vodní plochou na lokalitě pro vodní ptáky je rybník Kačerák, který v minulosti pozvolna přecházel do sečených rašelinných luk, přičemž zde převažovaly měkké litorály s pestrou mokřadní vegetací. Postupně zde vznikly větší porosty přesličky poříční, přičemž zde už je vidět, jak i tyto porosty jsou postupně nahrazovány orobincem širolistým (21.6.2006, V. Kodet).

Obr. XX: Před realizací projektu již na rybníce Kačerák převažoval monokulturní porost orobince širolistého (5.5.2011, V. Kodet).

16


Obr. XX: Porosty orobince širolistého na rybníce Kačerák neumožňovaly pozvolný přechod do sečených rašelinných luk a množství létajících semen ohrožovalo i samotné rašeliniště nad rybníkem, kde se orobinec začal postupně také šířit (19.5.2014, V. Kodet).

Obr. XX: Obnovení pozvolného přechodu vodní hladiny do rašelinných luk a odstranění převážné části orobincových porostů vytváří vhodné podmínky pro cílové druhy, umožní opět vzniknout pestrým měkkým litorálům a chrání rašeliniště před nadměrnou expanzí orobince (19.4.2015, V. Kodet).

17


Obr. 7: U rybníka V Nivách docházelo v posledních letech postupně ke zvyšování vodní hladiny a zaplavování navazujících porostů, které postupně odumírají (25.2.2015, V. Kodet).

Obr. XX: Nově obnovený úzký rybník ve střední části lokality pracovně nazývaný „Okurka“. Rybník nemohl být obnoven na větší ploše, neboť s tím nesouhlasili majitelé navazujících pozemků (29.9.2014, V. Kodet).

18


Obr. XX: Úprava plocha nazvaná pracovně „Kolaříkův mokřad“ v severozápadní části lokality představuje větší tůň pozvolna přecházející v mokřadní vegetaci, na kterou navazují sečené louky ( 9.7.2014, V. Kodet).

Obr. XX: Na lokalitě bylo nově vytvořeno několik různorodých tůní (19.4.2015, V. Kodet).

19


Obr. XX: Tůně plynule přecházejí do navazujících porostů, přičemž mělká podmáčená místa využívaly ke sběru potravy také bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§/EN, 10.6.2015, D. Kodetová).

Obr. XX: Čáp černý (Ciconia nigra, §§/VU) v PR V Lisovech (10.6.2015, D. Kodetová).

20


Obr. XX: Polák velký (Aythya ferina, ○, 1 pár) a labuť velká (Cygnus olor, VU, 8 imm. ex.) na rybníce Kačerák. V pozadí je rozsáhlá rákosina, která byla u přítoku rybníka ponechána i při jeho aktuálním odbahňování, přičemž část již terestrické rákosiny zarůstající nejcennější části rašelinných luk začala být sečena (23.4.2010, V. Kodet).

Obr. XX: Hnízdo kachny divoké (Anas platyrhynchos, ○) s 11 vejci v PR V Lisovech. Původní populace tohoto druhu je ohrožována vypouštěním polodivokých kříženců kachen různého původu. V minulosti zde hnízdily obdobným způsobem v loukách také čírky (8.5.2013, V. Kodet).

21


Obr. XX: Ťuhýk šedý (Lanius excubitor, §/VU) v PR V Lisovech (8.5.2013, V. Kodet).

Obr. XX: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula, §§/EN) v PR V Lisovech (19.4.2015, V. Kodet).

22

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR V Lisovech [JI] 2015  

Avifauna PR V Lisovech [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement