__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

________________________________________________________________________

Avifauna PR Vílanecké rašeliniště ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Avifauna PR Vílanecké rašeliniště Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 5 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 5. Závěr .......................................................................................................................................... 9 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Realizováno v rámci hodnocení vlivů zásahů a opatření na dotčené biotopy ve II. etapě projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a Krajem Vysočina.

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Popice; olšiny a rašelinná prameniště nad rybníkem Nový v údolí Popického potoka, asi 1,4 km jihovýchodně od kaple v obci.

Katastrální území:

Vílanec

Výměra:

8,2 ha

Nadmořská výška:

565 – 576 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6659

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská pahorkatina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Puklická pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: PR Vílanecké rašeliniště je velice zajímavou ukázkou bázemi bohatých rašelinných mokřadů vázaných na údolí drobných toků a zhlaví rybníků. Zachovala se zde kompletní hydrosérie zahrnující vodní vegetaci, litorální formace vysokých ostřic a dalších mokřadních druhů, dále rašelinné minerotrofní prameniště a vegetace mokřadních a potočních olšin. Okrajově je zastoupena vegetace vlhkých pcháčových luk a degradované zbytky podhorských smilkových trávníků. Lokalita leží na okraji bývalého vojenského prostoru a je typickou ukázkou degradace původně mimořádně cenných společenstev sukcesí dřevin. Původně se jednalo o rozsáhlé a výjimečně cenné údolní a svahové rašeliniště navazující na mokřady rybníka Nový, které však z velké části zaniklo sukcesí dřevin v důsledku ústupu tradičního hospodaření. Na původně téměř bezlesém území v současnosti dominuje lesní vegetace tvořená převážně potočním olšovým luhem. Plochy otevřené nelesní mokřadní i luční vegetace se vyskytovaly před realizovanými zásahy jen maloplošně a byly navzájem od sebe izolované. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: Orientační poloha lokality.

Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

4


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v letech 2014 a 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený 5


B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období v letech 2014 a 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení §,VU,!! §§,!!! NT,!! ○,!

Taxon POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) Volavka bílá (Egretta alba) Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) SOKOLI (FALCONIFORMES) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis)

LC,!! VU,!! §,VU,!! VU,!! LC,! §,LC,!

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) Datel černý (Dryocopus martius) Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) Žluna šedá (Picus canus) Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

Výskyt 1 vol. ad.* (přelet) 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. (ryb., foto) 6.8.2015 (Ekrtová E.) vol. ex.* 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ex.* (ryb.) 16. a 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 2 páry (1 pár na ryb., 1 pár na potoce v horní části lokality) 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 8 ex. (ryb.) 13.8.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. (ryb.) 17.11.2006 (Kodet V.) x 1 M (pole S od PR) 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x vol. M* (pole S od PR) 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (ryb.) 16. a 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (přelet) 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 12. a 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 vol. M* 12. a 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolní les) 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (ryb.) 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. (ryb.) 7.9.2014 (Kodet V., Kodetová D., Maštera J.), 1 ex. (ryb.) 13.8.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. (ryb.) 26.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (okolní les) 12. a 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad. 13.8.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár (obnovovaná louka) 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x

7


○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Konipas bílý (Motacilla alba) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax)

○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) §,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) ○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) §,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Zvonek zelený (Carduelis chloris)

1 zp. M* (okolí) 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 12. a 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 16. a 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 12. a 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) /vše na obnovované louce/ x x zp. M* 16. a 17.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M* 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M (olšina pod hrází ryb.) 13.8.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x vol. ad.* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 3 ex. (1 mrtvý ex. + 2 ex. přelet) 13.8.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 26.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 zp. M* 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 12. a 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. ad.* 16.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.), vol. ad.* 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ex. 13.8.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 ex. 26.9.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x hnízdní na okolních polích x x x x x 1 zp. M 12.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.), 1 zp. M* 12. a 13.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x 1 M (obnovovaná louka) 13.8.2015 (Kodet V., Kodetová D.) hnízdí v okolí na Vílanecké střelnici x

8


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2014 - 2015 8 0 2 6 12 0 0 0 7 2 3 15 17 0 10 7 55

Celkem 2006 - 2015 14 0 4 10 20 0 0 0 11 4 5 15 25 1 15 9 65

5. Závěr Tato práce předkládá první ucelený soupis avifauny PR Vílanecké rašeliniště. Z lokality a jejího bezprostředního okolí je znám výskyt 65 druhů ptáků (a další druhy byly zjištěny na sousední Vílanecké střelnici), přičemž v letech 2014 - 2015 zde bylo zaznamenáno 64 druhů a z nich 55 druhů přímo na lokalitě a v hnízdním období. Po revitalizaci vznikly na lokalitě výborné podmínky pro výskyt a hnízdění vodních ptáků na rybníce, u kterého byl obnoven otevřený charakter, pozvolný přechod do navazujících luk na severozápadní straně rybníka a podpořen vznik pestrých měkkých litorálů, což jsou při zachování vysoké průhlednosti vody základní předpoklady pro hnízdění vzácných a ohrožených druhů. V první sezóně po revitalizaci však musel být rybník opět vypuštěn a následně docházelo k pozvolnému napouštění, takže litorály byly v hnízdní době ještě na suchu. V následujících letech však lze očekávat nárůst vodních druhů ptáků. Zatím se zde z hnízdících vodních ptáků vyskytovaly pouze kachny divoké (Anas platyrhynchos). Chřástal vodní (Rallus aquaticus, §§/VU) byl zaznamenám v r. 2014 ještě před revitalizací. Potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §/VU), která na lokalitě v minulosti hnízdila, byla zaznamenána také jen v r. 2014, a to pouze na přeletu. Pro změnu jen v r. 2015 byla pouze na přeletu zjištěna slípka zelenonohá (Gallinula chloropus, NT). Moták pochop (Circus aeruginosus, §/VU) byl pozorován jen v bezprostředním okolí lokality při lovu nad polem. Za potravou zalétá k rybníku volavka popelavá (Ardea cinerea, NT) a v pohnízdním období zde byla zastižena také volavka bílá (Egretta alba, §§). V obou letech se zde vyskytoval ledňáček říční (Alcedo atthis, §§/VU) a z běžnějších druhů konipas bílý (Motacilla alba) a konipas horský (Motacilla cinerea), kteří se pohybovali nejen u rybníka, ale též podél potoka. Vzhledem k izolovanosti rašeliniště obklopeného lesem a jeho malé rozlohy nebyli na něm v posledních letech zjištěni žádní ptáci s vazbou na tento biotop. Bekasina otavní (Gallinago gallinago, §§/EN), uváděná někdy z této lokality, byla zjištěna pouze na sousední Vílanecké střelnici, která bývala v minulosti také tokaništěm tetřívků obecných (Tetrao tetrix, §§/EN), ale poslední pozorování je odtud z roku 1992 (I. Kunstmüller) a již z celé oblasti vymizel. Na obnovované ploše travního porostu s rozptýlenou zelení na levé straně potoka byly 9


z významnějších druhů ptáků zjištěni bramborníček hnědý (Saxicola rubetra, §), ťuhýk obecný (Lanius collurio, §/NT), linduška lesní (Anthus trivialis, ○), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis, ○), cvrčilka zelená (Locustella naevia, ○) a pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis). Křepelka polní (Coturnix coturnix, §§/NT) byla zatím zaznamenána pouze na okolních polích. Významným biotopem pro ptáky jsou zdejší olšiny se starými odumírajícími stromy a tlejícím dřevem, kde byl vedle řady běžných druhů doložen hnízdní výskyt také lejska šedého (Muscicapa striata, §), sýkory lužní (Parus montanus, ○), mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus, ○), čížka lesního (Carduelis spinus) a ze šplhavců strakapouda prostředního (Dendrocopos medius, §/VU), strakapouda malého (Dendrocopos minor, VU), strakapouda velkého (Dendrocopos major) a žluny šedé (Picus canus, VU). Z okolního lesa se ozýval také datel černý (Dryocopus martius, LC) a puštík obecný (Strix aluco, ○). Lokalita je tokaništěm sluky lesní (Scolopax rusticola, §/VU), která může hnízdit i přímo na lokalitě v podmáčených olšinách. Byl zde zjištěn hnízdní výskyt krkavce velkého (Corvus corax, §/VU), který hnízdí v okolních lesích, avšak přímo na lokalitě byl v r. 2015 nalezen jeden mrtvý pták (příčiny úmrtí tohoto jedince nebyly zjišťovány, kadaver byl již ve vysokém stupni rozkladu, avšak opakovaně jsou u nás zjišťovány případy nelegálního pronásledování tohoto druhu). V pohnízdním období se na lokalitě zdržoval také ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes, §/VU).

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KOŘÍNKOVÁ D., 2011: Monitoring ptáků a biotopů Vílanecké střelnice. – Ms.: 1-35 [depon. in: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině], online in: www.prirodavysociny.cz. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace Obr. 5: Nový rybník v PR Vílanecké rašeliniště byl v rámci projektu revitalizován. Vedle částečného odbahnění a opravě hráze došlo také k prosvětlení vodní hladiny. Ze zastíněného rybníka uzavřeného v hustém porostu náletových dřevin (vlevo foto z 14.8.2014) se odstraněním náletu na severní straně stává osluněná vodní plocha otevřená do okolní krajiny (vpravo foto z 26.9.2015). Pařezy byly vytrhány, aby mohl být pravidelnou sečí snadněni udržován pozvolný přechod do navazujících luk (V. Kodet).

Obr. 6: Díky pozdějšímu napuštění rybníka se zde vyvinula cenná vegetace obnažených den (13.8.2015, V. Kodet).

11


Obr. 7: Nově obnovený otevřený charakter rybníka jistě přiláká ke hnízdění i vzácnější druhy vodních ptáků (26.9.2015, V. Kodet).

Obr. 8: Největší tůň, která byla na lokalitě nově vytvořena. Má průzračnou vodu a zarůstá rozmanitou mokřadní vegetací. Některé tůně zůstaly naplněné vodou i v nadprůměrně suchém létě a některé zcela vyschly. To vytváří pestrost stanovišť, která je významná pro podporu biodiverzity (13.8.2015, V. Kodet).

12


Obr. 9: Významným biotopem na lokalitě jsou rašelinné louky, které zde hostí početnou populaci kruštíku bahenního (Epipactis palustris, §§/C2, 3.7.2007, V. Kodet).

Obr. 10: Rašelinné louky jsou udržovány mozaikovitou sečí, což vytváří různorodé stanovištní podmínky, které umožňují výskyt a rozmnožování řady druhů (14.8.2014, V. Kodet).

13


Obr. 11: Obnova bezlesého charakteru rašelinné kupy. Odstranění takového množství dřevní hmoty nebylo z těžko přístupných podmáčených míst vůbec jednoduché (14.1.2015, V. Kodet).

Obr. 12: Světlomilné rašelinné druhy dostaly na lokalitě novou šanci. (26.9.2015, V. Kodet).

14


Obr. 13: I po vykácení značného množství stromů stále na lokalitě zůstává rozsáhlejší olšina včetně starších porostů s torzy, takže druhy olšin nebyly zásahem negativně ovlivněny (26.9.2015, V. Kodet).

Obr. 14: Olšina je významným biotopem šplhavců a dalších dutinových ptáků (14.1.2015, V. Kodet).

15


Obr. 15: Do přírodní rezervace zasahovalo i část pole, ze kterého byl nejprve vytvořen úhor, který byl nyní převeden na louku. Byla zde ponechána část náletových dřevin, které se na úhoru objevily, přičemž je žádoucí udržovat zde spíše solitéry dřevin keřového vzrůstu, aby zůstal zachován luční charakter plochy (13.8.2015, V. Kodet).

Obr. 16: Nález mrtvého krkavce velkého (Corvus corax, §/VU) v PR Vílanecké rašeliniště (13.8.2015, V. Kodet).

16


Obr. 17: Volavka bílá (Egretta alba, §§) využila lokalitu jako své loviště (6.8.2015, E. Ektrová).

Obr. 18: Labuť velká (Cygnus olor, VU) v PR Vílanecké rašeliniště (17.11.2006, V. Kodet).

Obr. 19: Na navazující Vílanecké střelnici bylo již zaznamenáno 70 druhů ptáků (KODET et KOŘÍNKOVÁ 2011) a patří mezi ornitologicky významné lokality Na Vysočině (20.4.2011, V. Kodet).

17

Profile for Vojtech Kodet

Avifauna PR Vílanecké rašeliniště [JI] 2015  

Avifauna PR Vílanecké rašeliniště [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded